Kartlegging av behovet for et studenthotell i Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av behovet for et studenthotell i Bodø"

Transkript

1 -8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1009/2009 Prosjekt nr: 1171 ISS -nr.: Prosjekt tittel: Kartlegging av behov for studenthotell i Bodø Antall sider: 38 Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Bodø Pris: kr. 50,- Kartlegging av behovet for et studenthotell i Bodø av Evgueni Vinogradov Einar Lier Madsen Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter.

2

3 FORORD Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge eksisterende behov for et studenthotell og gi kvalifisert vurdering av behovet i 1-3 år framover. Prosjektet er gjennomført i perioden juni-september 2009 på oppdrag fra Studentsamskipnaden i Bodø. Bodø, september

4 SAMME DRAG Undersøkelsen viser at de mest relevante forbrukergruppene for studenthotellet vil bestå av studenter, Ph.D. studenter, gjesteforelesere, gjesteforskere, eksamenssensorer og konferansedeltagere. Studenter vil utgjøre den desidert største gruppen med behov for overnatting på studenthotellet (ca %). Det vurderes at de nevnte forbrukergruppene har årlig behov for ca ± overnattinger i Bodø. Med hensyn til utnyttelese av alternative overnattingssteder, kan det forventes at årlig behov for studenthotellet vil nå ca ±7 000 overnattingsdøgn. Store sesongvariasjoner i overnattingsbehov kan forventes. Behovet for et studenthotell når maksimumsnivå i februar-mars og i september-oktober, mens behovet minsker betraktelig i desember, juni og juli. Disse variasjoner kommer i motfase med kapasitetsutnytting ved andre overnattingsbedrifter i byen. Med hensyn til sesongvariasjoner forventes det at mellom 35 og 105 overnattingsplasser vil dekke hele behovet for overnatting på studenthotellet mens 70 overnattingsplass skulle dekke det mest sannsynlig behovet. 50 overnattingsplass vil dekke 90 prosent av sannsynlig behovet og 21 overnattingsplass vil dekke 50 prosent av det sannsynlige behovet. Det forventes noe moderat økning (som er vanskelig å kvantifisere) i behov for overnatting i tre år framover. Det er sannsynlig at bygging av et studenthotell på Mørkved i seg selv vil tiltrekke flere studenter og konferansebesøkende sammenlignet med det som er mulig per i dag. 2

5 I HOLD 1. BAKGRU FOR KARTLEGGI GE METODE... 6 Intervjuer... 6 Spørreundersøkelse... 7 Sekundære datakilder... 8 Dataanalyse BEHOVET FOR STUDE THOTELL SETT FRA HØGSKOLE I BODØ OG POLITIHØGSKOLE... 9 Intervjuer med representanter fra Høgskolen i Bodø og Politihøgskolen... 9 Handelshøgskolen i Bodø... 9 Fakultet for Samfunnsvitenskap Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur Profesjonshøgskolen Politihøgskolen Andre intervjuer BEHOVET FOR STUDE THOTELL SETT FRA STUDE TE E Beskrivelse av respondentene Samlet behov for overnatting i Bodø Årlig behov for overnatting i Bodø Respondentenes valgkriterier og preferanser for studenthotell på Mørkved I TEGRERT A ALYSE AV DOKUME TER, I TERVJUDATA OG DATA FRA SPØRREU DERSØKELSE Vurdering av samlet overnattingsbehov Vurdering av mulig overnattingsbehov på studenthotellet Vurdering av sesongvariasjoner i behovet for studenthotell KO KLUSJO ER OG A BEFALI GER

6 VEDLEGG 1. Spørreskjema VEDLEGG 2. Fast bopel for respondenter fra Salten VEDLEGG 3. Respondentenes vurdering av valgkriteria VEDLEGG 4. Sesongjustert overnattingsbehov på studenthotell VEDLEGG 5. Kapasitetsutnytting ved hotell og andre overnattingsbedrifter i ordland* i (kilde: SSB, 2009) VEDLEGG 6. Overnattingsbehov dekket med bestemt antall overnattingsplass på studenthotell med hensyn til sesongvariasjoner TABELLISTE Tabell 1 Intervjuer foretatt i forbindelse med prosjektet... 7 Tabell 2 Utvalget for studentundersøkelsen*... 8 Tabell 3 Vurdering av samlet behov for overnatting ved Handelshøgskolen i Bodø Tabell 4 Vurdering av samlet behov for overnatting ved fakultet for Samfunnsvitenskap Tabell 5 Vurdering av samlet behov for overnatting ved Profesjonshøgskolen Tabell 6 Vurdering av samlet behov for overnatting ved Politihøgskolen Tabell 7 Overnattingssted som ble benyttet (skal benyttes) av respondenter (n=190) Tabell 8 Overnattingssted som ble benyttet av respondentene som var med på hele studieåret 2008/09 (n=190) Tabell 9 Antall overnattinger på hotell og andre steder hvor man betaler for overnatting som studenter hadde behov for i studieåret 2008/ Tabell 10 Antall antatt overnattinger på studenthotell for studenter som hadde behov for overnatting i studieåret 2008/ Tabell 11 Kategorisering av respondenter som overnattet (skal overnatte) på hotell/pensjonat og studenthjem etter sannsynlig preferanse for studenthotell (n=189) Tabell 12 Samlet årlig behov for overnatting basert på intervjuresultatene Tabell 13 Samlet årlig behov for overnatting på studenthotell

7 FIGURLISTE Figur 1 Respondentens deltagelse i samlingsbaserte studier etter semester Figur 2 Respondentens vurdering av hvor ofte det var problematisk å finne overnattingssted i Bodø Figur 3 Respondentenes vurdering av valgkriteria Figur 4 Prisen (per døgn) som respondenter betalte oftest for overnatting på hotell/pensjonat i Bodø Figur 5 Respondentenes vurdering av hvilken måned de opplevde det som mest problematisk å finne rom Figur 6 Antall samlingsdøgn i studieåret 2009/10 for profesjonshøgskolen. Basert på en samlingsplan, ukevis Figur 7 Sesongjustert behov for overnatting på studenthotell Figur 8 Overnattingsplass dekket med bestemt antall overnattingsplass ved studenthotell med hensyn til sesongvariasjoner

8 1. BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN Ifølge Studentsamskipnaden i Bodø (SSB) er mangelen på overnatningsplass i Bodø en økende utfordring for studenter som tar samlingsbaserte studier og for andre besøkende ved Høgskolen i Bodø. I forbindelse med dette ønsket SSB å kartlegge behovet for et studenthotell. Undersøkelsen skulle kartlegge potensielle brukergrupper og vurdere samlet behov for overnatting i kortsiktig perspektiv og i 3 år framover. Sesongvariasjoner skulle også tas i betraktning. Nordlandsforskning ble valgt for å gjennomføre kartlegging av behovet. Arbeidet med kartlegningen ble gjennomført i perioden mai oktober 2009 og krevde ca. 150 arbeidstimer. 2. METODE Studenter ved samlingsbaserte kurs antas til å være den største gruppen med behov for overnatting. Andre potensielle brukergrupper inkluderer gjesteforskere, gjesteforelesere, konferansedeltagere og ansatte bosatt utenfor Salten. Tre datakilder ble benyttet i prosjektet. For det første ble en rekke dokumenter analysert. En liste over studenter ved samlingsbaserte studier ble levert fra tre av de fire fakultetene ved Høgskolen i Bodø 1. Studiemodellbeskrivelser, timeplaner og samlingsplaner ble hentet fra nettet og fra høgskolens administrasjon. For den andre, ble det gjennomført intervjuer med representanter fra Høgskolen i Bodø, Politihøgskolen og andre organisasjoner tilknyttet Høgskolen. For den tredje ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse. Sekundære dataskilder inkluderte databaser for Statistisk Sentralbyrå. Bruk av flere datakilder (triangulasjon) styrker reliabiliteten ved undersøkelsen. Intervjuer En rekke intervjuer med representanter fra Høgskolen i Bodø, Politihøgskolen, Høgskolen i Narvik (avdeling Bodø), internasjonalt kontor og Studentorganisasjonen ble gjennomført (se Tabell 1). I denne fasen av prosjektet ble dekanene og avdelingsledere intervjuet for å kartlegge samlingsbaserte studier, konferanser, besøk av gjesteforelesere og andre aktiviteter som skaper behov for overnatting. De viktigste temaer for samtalene omfattet dynamikken i 1 Fakultet for akvakultur hadde ikke samlingsbaserte studier. 6

9 høgskolesektoren med hensyn til aktuelle grupper med behov for overnatting. Det ble også spurt om planer for at forskjellige samlingsbaserte aktiviteter ble koordinert på tvers av avdelingsgrensene for å unngå at de foregår på samme tidspunkt. Videre ble relevante fagansvarlige, konsulenter og saksbehandlere intervjuet for å få informasjon om antall studenter ved nåværende samlingsbaserte studier, gjesteforskere osv. Disse informantene ble også spurt om samlingenes frekvens og varighet. Data om strategiske perspektiver for tre år framover ble samlet gjennom semi-strukturerte intervjuer. For å sikre bedre reliabilitet ved intervjudata ble en intervjuguide utviklet (vedlegg 1). Med tanke på validiteten ble intervjuguiden kvalitetsjekket av en forsker utenfor prosjektet. Det første utkastet ble også utprøvd på en informant for å identifisere eventuelle forbedringspunkter. Til sammen ble det gjennomført 21 intervjuer som vist i tabellen nedenfor. Tabell 1 Intervjuer foretatt i forbindelse med prosjektet Handelshøgskolen i Bodø Enhet Informanter Antall intervjuer Avdelingsleder, administrative ansatte og fagansvarlige 5 Fakultet for Samfunnsvitenskap Profesjonshøgskolen Avdelingsleder, administrative ansatte og fagansvarlige Avdelingsleder, administrative ansatte og fagansvarlige 7 4 Fakultet for Biovitenskap og Avdelingsleder 1 Akvakultur Politihøgskolen Avdelingsleder 1 Internasjonalt kontor Ansatt 1 Høgskolen i Narvik (avd. Bodø) Leder 1 Studentorganisasjonen i Bodø Leder 1 Sum 21 Spørreundersøkelse Primærdata angående studenters behov for overnatting ble samlet gjennom en spørreskjemaundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført som en anonym internettbasert spørreskjemaundersøkelse ved bruk av QuestBack. Spørreskjemaet ble gjennomsett av en 7

10 representant for SSB og kvalitetsjekket av en forsker ekstern for prosjektet. Dette bidrar til å sikre validiteten. Undersøkelsen ble sendt ut første gang i juni 2009 og to purringer ble seinere send ut med to ukers mellomrom. Spørreundersøkelsen omfattet alle studenter registrert ved samlingsbaserte studier ved Høgskolen i Bodø. De respondenter som hadde bostedsadresse i Bodø ble ekskludert fra utvalget. Spørreskjemaet ble sendt ut til de 646 respondenter med kjent e-post adresse og som ikke hadde bostedsadresse i Bodø. Etter korrigering for automatisk genererte meldinger om at e-post ikke hadde vært levert, ble utvalget redusert til 599 personer. Til sammen har 190 studenter besvart spørreundersøkelsen. Som vist i Tabell 2 var svareprosenten blant studentene ca. 31 prosent, noe som kan regnes som tilfredsstilende for denne typen undersøkelser. Respondenter og ikke-respondenter fordelte seg i stor grad likt i forhold til kjønn og fakultetstilhørighet. Dette tyder på at valide respondenter var representative for utvalget. Tabell 2 Utvalget for studentundersøkelsen* Avdeling HHB FSV PHS Sum Antall studenter (samlingsb.) a Studenter ikke fra Bodø b Kvinneandel (%) i utvalget c Manglende e-postadresser d E-post ikke levert e Antall valide respondenter f = b-d-e Svar g Kvinneandel (%) svar h Svareprosent i = g/f* * Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur har ingen samlingsbaserte studier og derfor ikke omfattes av spørreundersøkelsen. Sekundære datakilder Hvis mulig ble tilgang til timeplaner sikret for å vurdere frekvens og varighet av samlinger. Listene som inkluderte navn, e-postadresse og postadresse ble brukt for å få informasjon om antall relevante studenter, andel studenter som ikke er bosatt i Bodø og for å sende ut et nettbasert spørreskjema. I perioder når etterspørselen fra studenter og andre interne brukere er spesielt lav, kan eksterne brukere benytte seg av hotellet. Sesongvariasjoner i kapasitet på byens hoteller 8

11 påvirker også etterspørselen for studenthotell gjennom å øke og redusere antall tilgjengelige alternative overnattingsplass. Dette innebærer at sesongvariasjoner i etterspørselen for overnatting i Bodø også bør vurderes. Statistikkbanken til Statistisk Sentralbyrå ble benyttet for å vurdere sesongvariasjoner i overnattingsbehov ved hoteller i Nordland. Dataanalyse Data om antall nåværende potensielle brukere med vekt på samlingsbaserte studier og prosentandel studenter som utrykker behov for overnatting ble brukt for å beregne behov for overnatting på Studenthotell. Vurderinger for minimal, maksimal og mest sannsynlig behov ble presentert. Prognoser for framtidig etterspørselen baseres på intervjuobjektenes strategiske planer, og ekstrapolasjon av nåværende tendenser. 3. BEHOVET FOR STUDENTHOTELL SETT FRA HØGSKOLEN I BODØ OG POLITIHØGSKOLEN Intervjuer med representanter fra Høgskolen i Bodø og Politihøgskolen For å kartlegge behov for overnatting blant studenter, gjesteforskere, gjesteforelesere og eventuelle andre besøkende ved Høgskolen i Bodø (HBO) og Politihøgskolen (PHS) ble alle fire dekaner ved HBO og PHS s avdelingsleder intervjuet. Nedenfor presenteres relevante intervjuresultater med fokus på strategiske perspektiver og informantens vurdering av behovet for overnatting. Handelshøgskolen i Bodø På dette tidspunktet finnes det konstant behov for overnattingsplass i Bodø for studenter og andre relevante grupper knyttet Handelshøgskolen i Bodø (HHB). Behovet dekkes ved bruk av hoteller i byen og den leiligheten som disponeres av HHB på Mørkved. Det ble ikke uttrykt bekymring for kapasitetsmangelen ved hoteller i Bodø. Samtidig ble det påpekt at prisene oppfattes som relativt høye for studenter. Avdelingslederen pekte på tendensen til utflytting av samlinger ved Handelshøgskolen fra Bodø til andre regioner. Dette vil minske behovet for overnatting blant studenter og gjesteforelesere. På den annen side, vil økt satsing på autorisasjonsbaserte studier (revisjon og lignende for personer som jobber i full stilling) skape nye behov for overnatting. Utvikling av 9

12 nettbaserte studier vil skape behov i forbindelse med eksamener som tas i Bodø. Langsiktige perspektiver for samlingsbaserte studier er ikke klare grunnet pågående diskusjoner i styret og ledelsen. Generelt utrykker avdelingslederen stor interesse for byggeprosjektet. I prinsippet kan noen av studentsamlingene organiseres slik at de ikke kolliderer med samlingene ved andre avdelinger selv om det er organisatorisk krevende. På bakgrunn av intervjuene med avdelingslederen, andre administrative ansatte og enkelte fagansvarlige oppsummeres samlet behov for overnatting ved Handelshøgskolen i Bodø i Tabell 3. Per i dag finnes det ca studenter på samlingsbaserte studier og andre besøkende ved HHB. Mellom 96 og 136 av disse har ikke fast bostedsadresse i Bodø og kan derfor ha behov for overnatting. Studenter representerer den desidert største gruppen med behov for overnatting. Samlet årlig behov for overnatting vurderes å være mellom 583 og 3255 overnattingsdøgn med mest sannsynlig vurdering på 1919 overnattinger. Med tanke på motstridende tendenser er det mulig å forvente at behovet for overnatting skal bli omtrent på samme nivå i 1-3 år framover. Tabell 3 Vurdering av samlet behov for overnatting ved Handelshøgskolen i Bodø. Gruppe Antall personer Personer med behov for overnatting Antall samlinger i Bodø per år Samlingens varighet (dager) Min. sum overnattinger Maks. sum overnattinger Mest sannsynlige sum overnattinger MBA desentralisert, i Bodø (6-7) a b Bachalor eiendomsmegling , Ph.D. studenter II-stillinger SUM a minst 1, presis antall er ikke mulig å beregne b gjennomsnitt mellom maks og min. 10

13 Fakultet for Samfunnsvitenskap Avdelingslederen viser til raskt utvikling på alle områder ved avdelingen. Antall studenter, gjesteforskere og gjesteforelesere øker og tendensen forventes å fortsette i framtiden. Kapasiteten ved hotellene i Bodø er sjelden et problem for besøkende. Samtidig kommer det ofte klager på prisene fra studenter. Det ble sagt at nesten alle ville bo i nærhet av HBO og ikke i byen. Stor interesse for studenthotell ble utrykt. Det forventes at utlysing av studieplasser i kombinasjon med rimelig overnattingstilbud vil tiltrekke flere samlingsbaserte studenter til Bodø. Oppgradering til universitetsstatus vil tiltrekke flere samlingsbaserte studenter til fakultetet (opp til % økning). Noen av de vanlige studiene vil kjøres samlingsbasert i fremtiden. For eksempel diskuteres det å gi tilbud for voksne med familie som ikke bor i Bodø nå ved fakultetet. Dette vil øke behovet for overnattingsplass samt at det stiller spesielle krav til studenthotellet. Tabell 4 viser antatt samlet behov for overnatting ved fakultet for Samfunnsvitenskap. Per i dag finnes det ca studenter ved samlingsbaserte studier og andre besøkende ved fakultetet av disse kan trolig ha behov for overnatting (i følge sum av anslag gjort av fakultetet). Samlet årlig behov for overnatting vurderes å være mellom 3342 og 5327 netter med mest sannsynlige vurdering på 4879 overnattinger. Det forventes at behovet for overnatting vil øke kraftig i 1-3 år framover. 11

14 Tabell 4 Vurdering av samlet behov for overnatting ved fakultet for Samfunnsvitenskap Gruppe Antall personer Personer med behov for overnatting Antall samlinger i Bodø Samlingens varighet (dager) Min. sum overnattinger Maks. sum overnattinger Mest sannsynlige sum overnattinger Miljøterapi videreutdanning Ttverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Informasjonsledelse Enkelte masteremner : 1) sos. arbeid og sosiologi 3) politikk 5) human resource management a Nettbasert årsstudium i historie Professor II uker Ph.D studenter Besøk i forbindelse med Ph.D. kurs b Konferanser SUM a Vurderingen baseres på andel studenter (ca 66 % ved alle avdelinger) som ikke kommer fra Bodø. b Basert på helhetsvurdering fra administrasjonen. Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur. I studieåret 2008/09 hadde fakultetet ingen samlingsbaserte studier. I 2009/10 planlegges det en samlingsbasert studie med ca. 20 studenter. Informanten forventer at omtrent halvparten av deltagere vil ha overnatningsbehov i Bodø. Det finnes kanskje en eller to studenter med overnattingsbehov på videreutdanning. De fleste kommer fra Salten og trenger ikke overnatting. Foreløpig finnes det noen Ph.D. studenter og gjesteforskere/forelesere som bor i Bodø i noen dager eller opp til halv år. Avdelingslederens totalvurdering av overnattingsbehov i denne gruppen er at behovet vil dekkes av 1-2 hotellrom i løpet av året. Avdelingen arrangerer konferanser med opp til 100 deltagere ca. en gang per år og tilbud fra hoteller i byen er tilfredsstillende. Det er registrert noen klager på hotellkapasiteten i Bodø. Det ble utrykt oppfatningen om at kapasiteten er begrenset generelt og spesielt om sommeren. Det forventes at overgangen til universitet ikke vil ha noen stor betydning for overnattings- 12

15 behov ved fakultetet. Det er samtidig viktig at fakultetet fikk doktorgradsprogram og planlegger doktorgradskurs som i framtiden vil føre til økt behov for overnattingsplasser. Profesjonshøgskolen Overnatting i Bodø oppfattes ikke som et problem av avdelingslederen. Det har ikke vært registrert klager på kapasiteten ved hotellene i Bodø. Det forventes at lavprisalternativet på Mørkved kan være interessant for noen studenter selv om lavpristilbud på Bodø Camping og Kultursenter også kan benyttes. Bygging av studenthotell forventes ikke å påvirke antall studenter ved fakultetet. Gjensidig koordinering av aktiviteter med andre avdelinger er ikke praktisk mulig fordi et stor antall studier og forelesere er involvert i prosessen. Generelt rapporteres det at behovet for overnatting er stor ved fakultetet, men at eksisterende tilbud er tilstrekkelig. Vurdering av samlet behov for overnatting ved Profesjonshøgskolen presenteres i Tabell 5 Vurderingen er basert på liste over aktive studenter ved samlingsbaserte studier, samlingsplaner og intervjuer med administrasjonen. Mellom 642 og 1300 studenter vil være registrert på samlingsbaserte studier i studieåret 2009/10. Samlet årlig behov for overnatting kan vurderes å være mellom 7668 og netter med mest sannsynlig vurdering på overnattinger. Med utgangspunkt i det samlete datamaterialet er det ikke mulig å forutsi utviklingen i framtiden. 13

16 Tabell 5 Vurdering av samlet behov for overnatting ved Profesjonshøgskolen Gruppe Antall personer Personer med behov for overnatting Antall samlinger i Bodø per år Samlingens varighet (dager) Min. sum overnattinger Maks. sum overnattinger Mest sannsynlige sum overnattinger Grunnutdanninger, Max lærerutdanning og kulturfag Videreutdanninger, Max lærerutdanning og kulturfag Sykepleie og helsefag Max c d Ph.D. studenter på Ph.D kurs SUM a b a Første tall kommer fra den offisielle listen over aktive studenter. Siste tall baseres på samlingsplan og kan ses som absolutt maks. antall studenter. Det er usikkert hvor mange studenter som faktisk tar enkelte kurs. En student kan også ta mer enn ett studie/kurs. b Vurderingen baseres på andel studenter (ca 66 %) som ikke kommer fra Bodø på den offisielle listen over aktive studenter. c Vurderingen baseres på at 424 studenter som ikke fra Bodø vil ha 6 samlinger per år som varer i gjennomsnitt 3 dager. d Tall baseres på samlingsplan. Politihøgskolen. Politihøgskolen i Bodø er en avdeling av Politihøgskolen i Oslo. Mange ansatte/forelesere kommer fra Oslo. Derfor er det stort behov for overnatting. Det forventes at behovet også vil øke betydelig i framtiden. Ifølge informanten, bremser mangelen på studenthotell i Bodø utviklingen ved Politihøgskolen. Hvis det skulle bli et tilbud om studenthotell vil antall studenter, forelesere og sensorer øke betydelig. Det gis uttrykk for at studentene trives på hotellene i Bodø, men prisen er avgjørende når det gjelder valg av overnattingssted. Politihøgskolen er interessert i å få rimelig overnattingstilbud på Mørkved siden drosjeregninger til gjesteforelesere som pendler daglig mellom forelesningssted og byen utgjør en betydelig utgiftspost for skolen. 14

17 På nåværende tidspunkt har Politihøgskolen en rabattavtale med ett hotell i Bodø. Det rapporteres kapasitetsproblemer på hotellet som medfører at høyprisalternativer noen gang benyttes. Felles planlegging av besøk/kurs med Høgskolens avdelinger er i prinsippet mulig. I studieåret 2009/10 kan behovet for overnattinger ved politihøgskolen vurderes som vist i tabellen nedenfor. Samlet årlig behov for overnatting vurderes å være mellom 500 og 610 netter med mest sannsynlig vurdering på 505 overnattinger. Det forventes at behovet for overnatting vil øke noe i 1-3 år framover. Hvis studenthotell skulle bygges forventes det kraftig økning i antall overnattinger. Tabell 6 Vurdering av samlet behov for overnatting ved Politihøgskolen. Gruppe Antall personer Personer med behov for overnatting Antall samlinger i Bodø Samlingens varighet (dager) Min. sum overnattinger Maks. sum overnattinger Mest sannsynlige sum overnattinger Merknader Videreutdanning Gjesteforelesere Sensorer Ansatte fra Oslo Felles seminar i Bodø Kan kanskje organiseres i Bodø SUM Andre intervjuer Internasjonalt kontor: studenter fra USA kommer for ca. en uke i januar hver år. I tillegg, kommer 2-3 samarbeidspartnere fra institusjoner som jobber med internasjonalt kontor for en til tre netter per semester. Sommeruniversitet: Sommeruniversitetet ble ikke gjennomført i Planer for sommeruniversitet 2010 er foreløpig under vurdering. Studentorganisasjonen i Bodø: Lederen for studentorganisasjonen uttrykte stor interesse for prosjektet. Mange forespørsel om overnatting er registrert av organisasjonen. Stor behov for 15

18 Studenthotell ble identifisert av informanten. Studentorganisasjonen arrangerer regionale samlinger for studentpolitikere hvert år med ca deltagere som ikke er fra Bodø. Varighet på samlingene er 2-3 dager. Nasjonale samlinger kan i framtiden bli arrangert i Bodø dersom Studenthotellet blir bygd. Høgskolen i arvik (Avdeling Bodø): ikke noe overnattingsbehov registrert. Til sammen kan besøkende ved mindre enheter og organisasjoner knyttet til høgskolen ha behov for mellom 117 og 409 overnattinger (sum av alle anslag ved mindre enheter). De fleste av disse overnattingene vil skje på studenthotell. Siden konferansedeltakere utgjør mesteparten av personer med overnattingsbehovet, forventes det at behovet ikke blir jevnt fordelt over tid. 4. BEHOVET FOR STUDENTHOTELL SETT FRA STUDENTENE I dette kapitelet beskrives først demografiske karakteristikker av respondentene i undersøkelsen. Deretter presenteres data om studentenes samlet behov for overnatting i Bodø. I neste trinn presenteres data om behov for overnating på studenthotell. Til slut beskrives studentens preferanser i forbindelse med valg av overnattingssted. Beskrivelse av respondentene Respondenter i undersøkelsen var mellom 21 og 58 år gammel med gjennomsnittalderen 38,2 år. Kvinneandel blant respondentene var 76 prosent. De fleste respondentene i undersøkelsen kommer fra Nord-Norge (85 %). 16 prosent av alle respondenter har sine faste bopel i Salten (30 personer). Som vist i Vedlegg 2 kommer en tredje del av disse fra Bodø. Blant respondentene som har fast bopel i Salten har 17 personer (57 %) rapportert at de har behov for overnatting i Bodø. De respektive tall var 112 (85 %) for studenter fra Nord-Norge utenfor Salten og 25 (86 %) for studenter fra Sør-Norge. Undersøkelsen omfatter respondenter som var registrert som aktive studenter i juni Figuren nedenfor viser hvilke semester respondentene deltok i samlingsbaserte studier. De fleste valide respondentene følget undervisning i studieåret 2008/

19 Hvilken semester deltok du (eventuelt skal delta) i en samlingsbasert studie ved Høgskolen i Bodø? (antall respondenter) ett eller flere av semester før vår 2008 høst 2008 vår 2009 høst ingen 190 Total Figur 1 Respondentens deltagelse i samlingsbaserte studier etter semester. Samlet behov for overnatting i Bodø Samlet behov for overnatting representerer her alle overnattinger i Bodø som utføres av studentene ved Høgskolen i Bodø som ikke har fast adresse i Bodø. Her inkluderes både overnattinger ved byens hoteller og hos venner, slektninger og lignende. Da respondentene ble spurt om at det var problematisk å finne et overnattingssted i Bodø, svarte 33 personer (18 %) at de ikke hadde overnattingsbehov. Dette kan tolkes som at 157 av 190 respondenter (82 %) hadde behov for overnatting i Bodø. Da respondentene ble spurt om hvor de overnattet i Bodø i forbindelse med studiet, svarte 36 av 189 respondenter at de ikke hadde behov for overnatting. Dette kan bety at 153 (80 %) studenter hadde behov eller vil ha behov for overnatting. Respondentene overnattet oftest på hotell/pensjonat (42 %) og hos venner/slektninger (40 %) i Bodø. Egen leilighet ble benyttet av 6 prosent studentene (se tabellen nedenfor). 17

20 Tabell 7 Overnattingssted som ble benyttet (skal benyttes) av respondenter (n=190) Overnattingssted Antall % Hotell/pensjonat 79 41,8 Venner/slektninger 76 40,2 Studenthjem 15 7,9 Annet 14 7,4 Egen leilighet i Bodø 12 6,3 Har/hadde ikke overnattingsbehov i Bodø 36 19,0 Kolonnene summeres ikke fordi multiple alternativer var tillat. Over halvparten av de som overnattet på hotell (47 personer) benyttet seg ikke av andre overnattingssteder. Disse tallene inkluderer personer som deltok på studier i løpet av flere år og/eller som også vil delta i framtidige studier. Årlig behov for overnatting i Bodø For å vurdere årlig overnattingsbehov blant studentene vurderes bare de som var med på både høstsemester 2008 og vårsemester Det var 120 slike personer blant de som svarte på undersøkelsen. Tallene viser at 99 av 120 (83 %) respondenter hadde behov for overnatting i studieåret 2008/2009 (Tabell 8). Tabell 8 Overnattingssted som ble benyttet av respondentene som var med på hele studieåret 2008/09 (n=190) Overnattingssted Antall % Hotell/pensjonat 47 39,2 Venner/slektninger 52 43,3 Annet 11 9,3 Egen leilighet i Bodø 10 8,3 Studenthjem 7 5,8 Har/hadde ikke overnattingsbehov i Bodø 21 17,5 I samme gruppe svarte 23 av 120 personer at de ikke hadde overnattingsbehov da de ble spurt om det var problematisk å finne et overnattingssted i Bodø. Dette tolkes som at 97 (81 %) respondenter hadde behov for overnatting i Bodø. Disse tallene setter øverste grense på prosent for andel respondenter (som ikke kommer fra Bodø) med behov for overnatting. Tabell 9 viser antall overnattinger på hotell og andre steder hvor man betaler for overnatting for de respondenter som tok et eller to semester i 2008/09. I løpet av dette studieåret tilbrakte 156 studenter 1585 netter på hotell og andre steder hvor det tas betaling for overnatting. 18

21 Tabell 9 Antall overnattinger på hotell og andre steder hvor man betaler for overnatting som studenter hadde behov for i studieåret 2008/09. Antall respondenter Respondenter med overnattingsbehov Minimum overnattingsdøgn Maksimum overnattingsdøgn Sum overnattinger Gjennomsnitt overnattinger per pers. med overnattingsbehov Høstsemesteret ,0 Vårsemesteret ,1 Hele studieåret 2008/ a ,43 a: 120 studenter tok begge semester, 14 studenter tok kun høstsemesteret og 22 studenter tok kun vårsemesteret. Over halvparten av respondentene med overnattingsbehov (54 %) rapporterte at det var sjelden eller aldri at de hadde problemer med å finne et overnattingssted i Bodø. 15 prosent studenter hadde disse problemene ofte eller svært ofte og 31 prosent hadde vanskeligheter med dette av og til (Figur 2). Dette betyr at vel 46 prosent respondentene kan ha noe vansker med å finne overnatting. % 40,0 36,9 35,0 30,6 30,0 25,0 20,0 17,2 15,0 10,0 8,9 6,4 5,0 0,0 Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Figur 2 Respondentens vurdering av hvor ofte det var problematisk å finne overnattingssted i Bodø. 19

22 Respondentenes valgkriterier og preferanser for studenthotell på Mørkved Følgende spørsmål ble presentert for respondentene som tok ett eller to semester i studieåret 2008/09: Dersom det fantes et studenthotell lokalisert i høgskoleområdet ville du benyttet deg av dette tilbudet i det aktuelle semesteret? Anta at overnattingsprisen tilsvarer det laveste alternative tilbudet i byen. Angi antall døgn, 0 hvis ingen. Tabell 10 viser at 58 prosent av respondentene oppgav at de ønsket å benytte seg av studenthotellet i løpet av studieåret. Til sammen skulle 90 respondenter tilbringe 1732 netter på studenthotell (i gjennomsnitt 19,2 overnattinger per pers.). Tabell 10 Antall antatt overnattinger på studenthotell for studenter som hadde behov for overnatting i studieåret 2008/09. Antall respondenter Respondenter med overnattingsbehov Minimum overnattingsdøgn Maksimum overnattingsdøgn Sum overnattinger Gjennomsnitt overnattinger per pers. med overnattingsbehov Høstsemester ,7 Vårsemester ,7 Hele studieåret 2008/ a a 120 studenter tok begge semester, 14 studenter tok kun høstsemesteret og 22 studenter tok kun vårsemesteret. Når studenter velger overnattingssted, blir pris og mulighet til ikke å dele et rom med andre til de viktigste valgkriteriene. Gangavstand til høgskolen har noe større betydning enn nærhet til Bodø sentrum (se Figur 3). Mens de fleste vektlegger rimelig overnattingspris, finnes det også grupper studenter med spesielle behov (se vedlegg 3). For 15 prosent er det viktig eller svært viktig å ha mulighet til å ha med barn. For 48 prosent er det viktig eller svært viktig å bo i gangavstand fra Høgskolen. 20

23 Pris Ikke å dele et rom med andre Komfort Gangavstand til høgskolen Nærhet til Bodø sentrum Treffe familie/venner og bo hos dem Mulighet til å ha med barn 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 ikke viktig noe betydning svært viktig Figur 3 Respondentenes s vurdering av valgkriteria Informasjon om valgkriterier muliggjør kategorisering av respondentene i grupper med større og mindre sannsynlig preferanse for studenthotell. De som absolutt vil bo i Bodø sentrum og har store krav til komfort vil relativt lite sannsynlig foretrekke studenthotell på Mørkved. De som vektlegger gangavstand til høgskolen har lite alternativ til studenthotell siden det ikke finnes andre hotell i området. Tabellen nedenfor omfatter 85 respondenter som overnattet eller vil overnatte på hotell/pensjonat og studenthjem. 27 prosent av respondentene som bor (eller skal bo) på hotell/pensjonat/studenthjem ensjonat/studenthjem vil tilfredstilles med studenthotellet. Samtidig er det lite sannsynlig at en gruppe på 12 prosent av respondentene vil velge studenthotellet. Det er derfor mulig å forvente at 62 prosent av respondentene vil ha større preferanse for studenthotell enn for andre overnattingssted. 21

24 Tabell 11 Kategorisering av respondenter som overnattet (skal overnatte) på hotell/pensjonat og studenthjem etter sannsynlig preferanse for studenthotell (n=189). Klar preferanse for studenthotell Gangavstand til høgskolen har svært stor betydning. Mulig preferanse for studenthotell Definisjon Komfort og/eller nærhet til Bodø sentrum har ikke stor eller svært stor betydning Antall respondenter % av respondenter som overnatter på hotell/pensjonat/studenthjem % av alle respondenter Mulig preferanse for andre hotell Gangavstand til høgskolen ikke har stor eller svært stor betydning. Klar preferanse for andre hotell Komfort og/eller nærhet til Bodø sentrum har svært stor betydning Priser som studenter betaler for overnatting i Bodø er illustrert i Figur prosent av respondentene betaler mellom kr. 300 og 700 for overnatting i Bodø mens 21 prosent av respondentene betaler kr % 35,0 32,9 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 2,5 8,9 19,0 21,5 12,7 2,5 0,0 Figur 4 Prisen (per døgn) som respondenter betalte oftest for overnatting på hotell/pensjonat i Bodø. 22

25 5. INTEGRERT ANALYSE AV DOKUMENTER, INTERVJUDATA OG DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN Integrert analyse av det empiriske materialet ble utført i tre trinn. Først ble det samlede behov for overnatting hos studenter og andre besøkende oppsummert. Siden mange antas til å tilfredsstille sine behov for overnatting på andre måter enn ved bruk av studenthotell, ble en vurdering av det spesifikke behovet for studenthotell utført. Behovet for overnatting er i stor grad sesongpreget og det vil ikke være mulig å utnytte 100 prosent av studenthotellets årlig kapasitet. Til slutt ble det derfor sesongavviket analysert. Vurdering av samlet overnattingsbehov Samlet behov for overnatting representerer alle overnattinger i Bodø som gjennomføres av alle besøkende ved Høgskolen i Bodø og Politihøgskolen som ikke har fast adresse i Bodø. Her inkluderes både overnattinger ved byens hoteller og hos venner, slektninger og lignende. Data fra intervju med representanter fra relevante seksjoner oppsommeres i tabellen nedenfor. Minimalt antall overnatinger omfatter sum av alle minimale verdier uttrykt i intervjuene. Bare tall for studier/besøk som helt sikkert ble gjennomført eller skal gjennomføres er inkludert. Minimalt behov for overnatting representerer derfor den mest forsiktige vurderingen. Maksimalt behov inkluderer alle sikre og usikre behov uttrykt av informantene. Mest sannsynlig tall tar hensyn til respondentenes vurdering av sannsynligheten for at hver enkelt studie/besøk vil gjennomføres i framtiden. Denne verdien avvikler i liten grad fra gjennomsnitt mellom maksimale og minimale tall. Basert på intervjumaterialet er det mulig å anta at overnattingsbehov på årsbasis utgjør mellom og overnattingsdøgn med mest sannsynlig vurdering på overnattingsdøgn (Tabell 12). Med andre ord utgjør samlet årlig behov for overnatting ca ± overnattingsdøgn 2. 2 Presis tall basert på minimalt og maksimalt vurderinger er ± overnattingsdøgn (11735 = = ). 23

26 Tabell 12 Samlet årlig behov for overnatting basert på intervjuresultatene Grupper med behov for overnatting Behov for overnatting (antall døgn) min maks Mest sannsynlig Studenter (inkl. Ph.D studenter) Gjesteforskere og gjesteforelesere Besøkende ved konferanser og lignende Sum Spørreundersøkelse og analyse av listen over aktive studenter gir vurderinger som er noe forskjellig i forhold til intervjudata. Spørreundersøkelsen viser at prosent av respondentene har behov for overnatting. 86 av respondenter rapporterte behov for 1585 overnattinger hvor man betaler for overnatting (vist i Tabell 9). Siden 190 respondenter utgjør 26,4 prosent av 719 registrerte studenter (uten fast adresse i Bodø), kan samlet overnattingsbehov være 6003 overnattingsdøgn (1585/0.264=6003). Disse tallene kan betraktes som semestertall. Det er mulig å anta at overnattingsbehov på årsbasis utgjør (6003*2=12006) overnattingsdøgn, noe som i samsvar med den minimale vurderingen basert på intervjudataene. Intervjudataene viser at ca. 94 % av behovet kommer fra studentene. Vurdering av mulig overnattingsbehov på studenthotellet For å vurdere behovet for overnatting på studenthotellet kan total behov for overnatting multipliseres med andel personer med preferanse for studenthotell. Spørreundersøkelsen viser at 90 respondenter vil benytte studenthotell i løpet av studieåret 2008/09. Disse respondentene vil tilbringe 1732 netter på studenthotellet (som tidligere vist i Tabell 10). Totalt årlig behov blant alle studenter fra listen over aktive studenter vil utgjøre overnattinger 3. Denne undersøkelsen inkluderer ikke vurdering av preferanser i andre grupper enn studentene. Det er mulig å anta at gjesteforskere, gjesteforelesere og offisielle representanter fra andre institusjoner vil stille større krav til komfort sammenlignet med studenter. For å beregne minimalt behov for studenthotell i Tabell 13 antas det at bare studenter vil overnatte på studenthotell. For studenter multipliseres minimalt overnattingsbehov (11566) med andel studenter som vil benytte studenthotell (57.7 %) =1732/0.264*2, hvor 0,264 er 190 valide respondenter delt med 719 registrerte studenter (uten fast adresse i Bodø). Resultat multipliseres med 2 (antall semester i studieåret)). 24

27 For å beregne maksimalt behov for studenthotell i tabellen nedenfor antas det at like stor andel (57,7 %) gjesteforskere, gjesteforelesere og andre besøkende som studenter vil overnatte på studenthotell. For studenter multipliseres maksimal overnattingsbehov (32030) med andel studenter som vil benytte studenthotell (57,7 %). Mest sannsynlige vurderinger regnes ut til å ligge mellom maksimale og minimale vurderinger. Beregnet med ulike metoder ligger prognoser for årlig overnattingsbehov rundt ± 7000 overnattingsdøgn 4. Ca. 92 % av behovet kommer fra studentene. Tabell 13 Samlet årlig behov for overnatting på studenthotell Grupper med behov for overnatting Behov for overnatting (antall døgn) min maks Mest sannsynlig Studenter (inkl. Ph.D studenter) Gjesteforskere og gjesteforelesere Besøkende ved konferanser og lignende Sum Vurdering av sesongvariasjoner i behovet for studenthotell I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om hvilken måned de opplevde som mest problematisk å finne overnatting. Figur 5 viser at april-mai og august-september er de to periodene hvor det er mest vanskelig å finne overnattingssted. Oktober og spesielt juli oppleves ikke som problematiske måneder. Juli oppleves som uproblematisk på grunn av sommerferie når behov for overnatting i forbindelse med studie er minimalt. I oktober er studieprosessen i full gang. Likevel oppleves denne måneden som uproblematisk på grunn av lav kapasitetsutnyttelse ved forskjellige overnattingssteder i Bodø. 4 Presis tall basert på minimalt og maksimalt vurderinger er ± 6953 overnattingsdøgn (6953 = = ). 25

28 Antall respondenter Figur 5 Respondentenes vurdering av hvilken måned de opplevde det som mest problematisk å finne rom. Profesjonshøgskolen har mest studenter på samlingsbaserte kurs av alle avdelinger ved Høgskolen i Bodø. Samlingsplan for studieåret 2009/10 var tilgjengelig fra Profesjonshøgskolen. Figur 6 viser antall planlagte samlingsdøgn i denne perioden. Ingenting tyder på at fordeling av studieaktiviteter over året planlegges annerledes ved de andre fakultetene Uke aug sept okt nov des jan feb mars apr mai juni juli Måned Figur 6 Antall samlingsdøgn i studieåret 2009/10 for profesjonshøgskolen. Basert på en samlingsplan, ukevis. 26

29 Under forutsetningen om behovet for overnatting er jevnt fordelt i tid, vil mellom 19 og 57 overnattingsplasser dekke minimalt og maksimalt behov 5. Under samme forutsetningen skal 38 overnattingsplasser dekke mest sannsynlig behov 6. For å korrigere for sesongvariasjoner ble sesongindeks 7 beregnet med utgangspunkt i samlingsplan for Profesjonshøgskolen. Figur 7 viser sesongjustert behov for overnatting på studenthotell. Respektive tall vises i vedlegg 4. Siden antall samlinger er minimalt i juni/juli og desember/januar, er behovet for overmatting på studenthotell lavt i disse periodene. overnattingsdøgn min maks sannsynlig Figur 7 Sesongjustert behov for overnatting på studenthotell Sesongpreget behov for overnatting på studenthotell går imidlertid i motfase med kapasitetsutnytting ved hotell og andre overnattingssteder i Nordland (i følge vedlegg 5). Dette tyder på at få studenter vil foretrekke studenthotell framfor andre overnattingssted kun på grunn av manglende kapasitet ved hoteller i byen. Derfor er det pris og beliggenhet som vil ha avgjørende betydning for valg av overnattingssted /365, /365, hvor 6674 er minimalt vurdering av samlet årlig behov for studenthotell fra Tabell 13; er maksimalt vurdering av samlet årlig behov for studenthotell fra Tabell 13; 365 er antall døgn per år /365, hvor 13627er mest sannsynlig vurdering av samlet årlig behov for studenthotell fra Tabell 13; 365 er antall døgn per år. 7 S i =(x i -y)/y hvor S i = sesongindeks for måned i, y= totalt antall samlingsdøgn i samlingsplanen delt 12 måneder. 27

30 Sesongvariasjoner gjør det umulig å tilfredsstille minimalt forventet behov med bare 19 overnattingsplass ved studenthotellet (det som kan forventes under forutsetningen av jevnt fordeling av behovet i tid). Samme gjelder mest sannsynlig og maksimalt behov. Figur 8 viser dekket og udekket forventet behov for overnatting for forskjellige antall overnattingsplass ved studenthotellet. 35, 70 og 105 overnattingsplass på studenthotell skal dekke minimalt, sannsynelig og maksimalt vurdert behov for overnatting. 50 overnattingsplass vil dekke 90 prosent av sannsynlig behovet. Respektive tall for minimalt og maksimalt vurderinger av behovet er 25 og 70 (vedlegg 6). Antall overnatingsdøgn dekt mest sannsynlig behov udekt mest sannsynlig behov dekt maksimalt behov udekt maksimalt behov dekt minimalt behov udekt minimalt behov Antall overnattingsplasspå studenthotell Figur 8 Overnattingsplass dekket med bestemt antall overnattingsplass ved studenthotell med hensyn til sesongvariasjoner. Sesongvariasjoner forutsetter også at i desember, juni og juli blir kapasiteten på studenthotellet nesten uutnyttet. Tilpasset planlegging av konferanser, Ph.D. kurs og andre aktiviteter ikke orientert mot bachalor/masterstudenter kan i viss grad utjevne etterspørselen. Siden maksimal utnyttelse av byens hoteller oppnås i sommermåneder, kan eksterne gjester tiltrekkes studenthotellet (hvis det er ønskelig å bruke uutnyttet kapasitet i juni og juli). 28

31 6. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Undersøkelsen viser at de mest relevante forbrukergruppene for studenthotellet vil bestå av studenter, Ph.D. studenter, gjesteforelesere, gjesteforskere, eksamenssensorer og konferansedeltagere. Studenter vil utgjøre den desidert største gruppen med behov for overnatting på studenthotellet (ca %). Det vurderes at de nevnte forbrukergruppene har årlig behov for ca ± overnattinger i Bodø. Med hensyn til utnyttelese av alternative overnattingssteder, kan det forventes at årlig behov for studenthotellet vil være på ca ±7 000 overnattingsdøgn. Når studenter velger overnattingssted, blir pris og mulighet til ikke å dele et rom med andre til de viktigste valgkriteriene. Mens de fleste vektlegger rimelig overnattingspris, finnes det også grupper studenter med spesielle behov. For 15 prosent er det viktig eller svært viktig å ha mulighet til å ha med barn. For 48 prosent er det viktig eller svært viktig å bo i gangavstand fra Høgskolen. Store sesongvariasjoner i overnattingsbehov kan forventes. Behovet for et studenthotell når maksimumsnivå i februar-mars og i september-oktober, mens behovet minsker betraktelig i desember, juni og juli. Disse variasjoner kommer i motfase med kapasitetsutnytting ved andre overnattingsbedrifter i byen. Med hensyn til sesongvariasjoner forventes det at mellom 35 og 105 overnattingsplass vil dekke hele behovet for overnatting på studenthotellet mens 70 overnattingsplass skulle dekke hele mest sannsynlig behovet. 50 overnattingsplass vil dekke 90 prosent av sannsynlig behovet og 21 overnattingsplass vil dekke 50 prosent av sannsynlig behovet. Det er ønskelig, men samtidig vanskelig å koordinere studieplaner mellom avdelingene slik at hotellet kan utnyttes maksimalt. Det forventes noe moderat økning (som er vanskelig å kvantifisere) i behov for overnatting i tre år framover. Det er sannsynlig at bygging av et studenthotell på Mørkved i seg selv vil tiltrekke flere studenter og konferansebesøkende sammenlignet med det som er mulig per i dag. 29

32 Innsamlet datamaterialet inneholder informasjon som kan være nyttig for framtidige byggeplaner for studenthotellet. Respondentene som ble intervjuet i forbindelse med denne undersøkelsen mener at: a) Pris er et viktig valgkriterium for studenter, og overnattingspris på studenthotellet bør ikke overstige Kr b) Hotellet bør plasseres i gangavstand fra Høgskolen. c) Rom bør møbleres med hensyn til studenters behov for arbeid med studiematerialet (skrivebord og passende belysning vektlegges). d) For bedre utnyttelse av studenthotellet i perioder med store konferanser kan ekstraseng plasseres på enkelte rom. 30

33 VEDLEGG 1. SPØRRESKJEMA Studenthotell-14:00 Undersøkelse av studenters behov for overnatting i Bodø. Studentsamskipnaden i Bodø ønsker å kartlegge behovet for et "studenthotell" tiltenkt studenter på samlingsbaserte studier. I den forbindelse trenger vi hjelp fra dere som har vært/er studenter på slike studier. Dersom det skulle være behov for avklaringer, kan undertegnede kontaktes: Evgueni Vinogradov, seniorforsker Nordlandsforskning Epost: Tel: Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... 1) Hvilken semester deltok du (eventuelt skal delta) i en samlingsbasert studie ved Høgskolen i Bodø? ett eller flere av semester før 2008 vårsemesteret 2008 høstsemesteret 2008 vårsemesteret 2009 høstsemesteret 2009 ingen 2) Hvilket fakultet ligger studiet ditt under? Profesjonshøgskolen Fakultet for samfunnsvitenskap Handelshøgskolen Fakultet for biovitenskap og akvakultur 31

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse

Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse NF-rapport nr. 7/2013 Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse Evgueni Vinogradov Ingrid Bay-Larsen Oddny Wiggen Gårdsturisme i Nordland: kundeundersøkelse av Evgueni Vinogradov Ingrid Bay-Larsen Oddny

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 SKRIFTSERIE 10/2005 Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt Eksperter i team En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe

Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe NF-rapport nr. 1/2013 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Om arbeid med berørte av hendelsene 22. juli, 2011 Therese Andrews Annelin Gustavsen Ragnhild Holmen Waldahl Ann Kristin Eide

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Studenter på bussen Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1000/2007 Studenter

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNING RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE 1 1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL 1.1 Innledning I lang tid har særskilte virkemidler

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Eivind Karlsen Wenche Rønning Agnete Wiborg NF-arbeidsnotat nr. 1016/2005 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Sykepleieledere og ledelse

Sykepleieledere og ledelse NF-rapport nr. 4/2014 Sykepleieledere og ledelse Therese Andrews Hege Gjertsen Sykepleieledere og ledelse av Therese Andrews Hege Gjertsen NF-rapport nr. 4/2014 ISBN-nr.: 978-82-7321-650-2 ISSN-nr.: 0805-4460

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer