Pasientforløpsprosjektet ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientforløpsprosjektet ved Universitetssykehuset Nord-Norge"

Transkript

1 Pasientforløpsprosjektet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Sunn fornuft satt i system Lean som metode Foredrag av Randi Torgersen, prosjektleder for Pasientforløpsprosjektet, UNN. Gjøvik

2 Hva kan metoden Lean bidra med? Ledelsen på UNN ønsker å oppnå forbedringer for: Pasientene Medarbeiderne Sykehuset Effektivisere arbeidets gang ved å redusere ikkeverdiskapende prosesser, på bakgrunn av medarbeidernes forbedringsforslag. Lean skal understøtte tverrgående prosesser, og kartlegge pasientforløp på tvers av avdelings- og klinikkgrenser.

3 Konsulentbistand Firmaet Implement fra Danmark bistod ved oppstart og innføring av Lean på UNN Hjalp til med opplæring i metoden i det første 3-dagers grunnkurset Lærte opp noen få som skulle drive Pasientforløpsprosjektet Hjalp til med det første prosjektet (slagenhet)

4 Lederforankring - Hovedprosjektet må forankres godt i toppledelsen (helt opp i styret) før man går i gang - Avgrensning av de enkelte underprosjektene - Sikre at det ikke blir overbelastning av kjernevirksomhet - Mellomledere må tas med på et tidlig tidspunkt og skoleres

5 Organisering av Pasientforløpsprosjektene Styringsgruppe Klinikksjefer Tillitsvalgte Direktørens ledergruppe Prosjektleder/stab Lean-kompetanse Opplæring fasilitering Prosjektgruppe avdelingsledere Fokusgruppe Fagfolk Brukere Partnere

6 UNN s ressurser i Pasientforløpsprosjektet 56 medarbeidere har fått Lean-opplæring. Av disse er ca. 30 sentrale i prosjekter alle har sitt daglige virke i klinikkene Ca. 400 involverte totalt i de ulike prosjektene Prosjektene koordineres av prosjektleder (100 % stilling), rådgiver (100 % stilling) Følgeforskning 80 % stilling Fra Toyota til UNN

7 Medarbeiderbåret De beste endringsagentene på UNN er medarbeiderne Rykter om gode resultater er beste motivasjon for at andre skal gå i gang Gevinster føres tilbake til miljøet som gjør forbedringsarbeidet

8 Status i Pasientforløpsprosjektet januar vedtatte prosjekter totalt 7 implementerte 13 er i gang 5 planlagt oppstart 2 klinikkinterne prosjekter

9 Ulike pasientforløpsprosjekter Behandlingsforløp Forbedring av arbeidsflyt Kvalitetssikre prosesser i forhold til lover og regler

10 Prosjekter i gang Planlagt oppstart Klinikkinterne prosjekter Omfang pasientforløp pr. januar jan 2011 feb mars april mai juni juli Sepsis fase II? Lab Narvik Jan.? Punksjonscytologi Thyreoideapoliklinikk Avventes? Akuttenheten PSTO 24/1-11 MS Februar 2011? 1/3-11? Ryggpasienter? Alderspsykiatri Jan /1 Fra henvisning til epikrise (A&U og PoP) Ny helseforskningslov 1/2-11? Arbeidsflyt A9 15/2-11? Hastegrad Mars 2011 Kne- og hofteproteser fase I og II 1/7-11 Koronar angiografi 1/2-11 delvis, resten 2/5 BUPA 1/2-11 1/3-11? Akutt geriatrisk pas. (fase 1) /Rehablitering akutt geriatrisk pas (fase? Histopatologiske metoder 1/2-11 1/3-11 Leger røntgen avd 1/3-11? Elektive kirurgiske pasientforløp Opr- og anestesiavd. Ø-hjelp kir. Harstad

11 Oversikt over klinikkene Hjerte- og lungeklinikken Interne konsulenter 3 Akuttmedisinsk klinikk Interne konsulenter 3 Nevro- og ortopediklinikken Interne konsulenter 2 Medisinsk klinikk Interne konsulenter 3 Prosjekter: Lungekreft Koronar angiografi Prosjekter: Sepsis fase I Hastegrad Sepsis fase II Prosjekter: Akutt slagenhet Kne- og hofteproteser Prosjekter: Arbeidsflyt i A9 Gastroenterologi Diagnostisk klinikk Interne konsulenter 5 Prosjekter: Prøvetakingsenheten, Tromsø Lab Harstad Lab Narvik Punksjonscytologi Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Interne konsulenter 4 Prosjekter: Rusbehandling Alderspsykiatri KUEN ROP Rehabiliteringsklinikken Interne konsulenter 3 Prosjekter: MS Ryggpasienter Barne- og ungdomsklinikken Interne konsulenter 3 Prosjekter: BUPA poliklinikk og sengepost Allmennpsykiatrisk klinikk Interne konsulenter 2 Fag- og forskningssenteret Interne konsulenter 3 HR-senteret Interne konsulenter 1 Implementert Igangsatte prosjekter Planlagte prosjekter Prosjekter: Akuttenheten PSTO Prosjekter: Ny helseforskningslov Prosjekter: HR-torg

12 Prosjektenes ulike faser Planlegging Avdelingens initiativ Klinikkintern prosjektleder Sikre ledernes forståelse av prosessen Mandat Mål Styringsgruppe Prosjektgruppe Kartlegging nåsituasjon Gemba Gråpapir og fargelapper Tall og fakta Identifisere sløsing (røde lapper) Design av forløp Må vi gjøre det sånn? Hvor bra kan det bli? Sette realistiske og konkrete mål Hva må til for nå dit? Designe nytt forløp Tiltak Verdistrømskartlegging Implementering Tiltakene hver for seg eller i grupper Konkretisering - Hvem - Hva - Hvordan - Hvor - Når Iverksett! Forbedring og effektmåling Prosjektrapport Dialogavtale Må gjøres kjent Må gjøre tilgjengelig Ha konstant fokus Lederrollen er SVÆRT viktig! Prosjektfase Fokusgruppe Arbeidsgrupper Leders ansvar Laget av Merethe Postmyr, HLK

13 Demings Kvalitetshjul - PDCA Plan Act DO Check

14 5 Lean-prinsipper tilpasning til UNN Forstå hva som har verdi for pasientene Identifisere og ta bort det som ikke skaper verdi Skape flyt omkring de verdiskapende aktivitetene. Styre etter hva som gir kvalitet og ikke primært ut fra økonomi og produksjonstall. Strebe etter gode prosesser. Skape kultur for kontinuerlig forbedring.

15 Før oppstart av et Pasientforløpsprosjekt Lag en god strategi for hvor en vil før man begynner Systemer og rutiner i forhold til organisasjonskart bør være på plass Planer for organisering av prosjektene må være satt i system Maler, sjekklister, kommunikasjonsplan, overleveringsskjema, sluttrapporter med mer må finnes fra starten

16 Erfaringer fra UNN om prosjektstart Pilotprosjektet bør velges nedenfra og ikke bestemmes ovenfra Viktig å sikre en god start, med et prosjekt som har stor sjanse for å lykkes

17 Ha fokus på målinger Gode målesystemer må utvikles i takt med prosjektene Viktig å finne gode og egnede måleparametere Ledelsen må etterspørre resultater hyppig for å se hva som har effekt Nasjonale og internasjonale standarder kan vurderes benyttet som et av målene i prosjektene

18 Verdistrømkartlegging De blå lappene indikerer pasientaktivitet De gule lappene er informasjon eller annen aktivitet De røde lappene er sløsing og problemer

19 Gammel verdistrøm prøvetakingsenheten

20 Ny verdistrøm prøvetakingsenheten

21 Prøvetakingsenheten Diagnostisk klinikk o Bedre arbeidsflyt o Redusert ventetid fra opptil 2 timer til nå maks 10 min o Økt tilfredshet for pasienter, ansatte og klinikere o Færre avvik o Nedgang i sykefravær

22 Tid fra røntgen thorax til CT for lungekreftpasienter Median på 10 dager, snitt 19,8 dager var resultatet ved journalgjennomgang før Lean Lunge Nå er median 5,5 og snittet 8 dager det viser en klar forbedring av prosess og forkortet utredningstid for pasientene

23 Mål for prosjektet Akutt slagenhet Et strukturert og standardisert pasientforløp basert på gode rutiner, prosedyrer og tverrfaglighet. Behandlingsansvarlig lege, sykepleier og terapeut første dag. Etablere samarbeide med kommunehelsetjenesten tidlig i forløpet. Pasienten til rett behandlingsnivå raskest mulig. Gode melderutiner for pasienter med behov for rehabilitering.

24 Nytt pasientforløp for slagpasienter Symptomdebut Melding AMK Oppmøte akuttmottak Oppmøte akuttmottak CT av hjernen Ikke trombolyse CT av hjernen Trombolyse Maks 1 time Maks ½ time Sengepost Sengepost 24

25 Pasientforløpsprosjekt i Medisinsk klinikk Sammenslåing av seksjoner for gastro, nyre og geriatri til en seksjon (A9) Behov for å ivareta pasientene på en god måte Behov for skape en god arbeidsplass

26 Prosjektet Henvisning - vurdering inntak i Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Pasienten får ett brev som svar på henvisning Brevet inneholder vurdering av rettigheter og dato for behandlingsstart. Pasienten vet når hun/han får behandling eller skal innlegges. Henvisninger sendes til én adresse som er lett tilgjengelig på internett. Der finnes også krav til henvisning. Det er skrevet viktig informasjon til Fastlegenytt. Oppfølging av pasient før behandlingsstart Pasienten får i brevet oppgitt navn på kontaktperson i seksjonen.

27 Prosjekt vedrørende ny helseforskningslov Presisering av hvem som har ansvar og plikter i forskningsprosessen Oversikt over pågående forskningsprosjekter Minst mulig byråkrati og uten administrative flaskehalser fra planleggingsfasen til arkivering Nødvendige dokumenter er lagt lett tilgjengelig elektronisk

28 Pasientforløpsarbeidet legger til rette for forskning og kvalitetsregistre Pasientforløpsarbeidet skal dokumentere varige og etterprøvbare resultater Stor oppmerksomhet fra studenter og forskningsmiljøer Følgeforskning; Dr. Grad Fra Toyota til UNN. Effekt på pasientbehandlingen, forbedringer for ansatte og ressursutnyttelse skal måles Kvalitetsregister innen lungekreft, hjerneslag og sepsis i gang/under planlegging

29 Etter implementering Etter at et prosjekt er implementert, blir oppfølging og kontinuerlig forbedring en del av driften. Tiltakene må følges nøye opp. Sørge for at noen har ansvar for hvert av forbedringstiltakene. Vurdere å ha styringsgruppemøter også etter implementering i tilfelle noe må justeres. Lederne måles på resultater fra prosjektene. Dialogavtalen og interne revisjoner.

30 Prosjektleders oppgaver Tilretteleggerfunksjon Coaching av interne konsulenter i de ulike prosjektene Opplæring i Lean-metodikk Regelmessige møter med de interne konsulentene informasjon, erfaringsutveksling Holde kontakt med klinikksjefene Arrangere nettverkssamlinger - Nettverk i hele Helse Nord Rapportere til ledergruppen, sykehusets styre, Helse- Nord mf. Formidle erfaringer til ulike målgrupper

31 Prosjektleders tilnærming Ha stor respekt for kulturen som er i organisasjonen Kulturell kompetanse i forhold til det miljøet en jobber med (verdier, regler, normer, koder, symboler med mer) Ha en myk tilnærming til de som er involvert i prosjektene Være bestemt i forhold til at metodikken skal følges

32 Opplæringsplan for interne konsulenter Ikke alle kan lede prosjekter - viktig at personer som egner seg til å lede prosjekter velges ut Interne konsulenter som har fått en god del erfarning, blir rekruttert til å være mentorer. Egen orientering/opplæring for klinikksjefer. Egne kurs for mellomledere. Kompetanseløp for interne konsulenter: Grunnkurs i Lean Hospitering i pågående prosjekt Lede prosjekt med mentor Videregående Lean-kurs Mentor i andre prosjekter

33 Kurstilbud til interne konsulenter Kommunikasjonskurs Posterkurs Dips-kurs - om uttrekk fra pasientjournalen Kurs i dataverktøy for bl.a. målinger Visio, SPC, Questback mf. Kurs i prosjektledelse Tipse om eksterne kurs og konferanser Lean-fagdag 31/3-11

34

35 Navn på verktøy Nominell gruppeteknikk Pareto-analyse ROS- analyse Sjekkliste/ skåringsskjema Spørreundersøkelse Statistisk prosesskontroll (SPC) SWOT-analyse Testskjema Verktøy for vedvarende forbedringer Navn på verktøy Affinitetsdiagram Avvikshåndtering (kommer) Fiskebeinsdiagram Flytskjema Fokusgruppeintervju Ganttdiagram Idédugnad Internrevisjon Litteratursøk

36 Pasientforløpene styrker samhandlingen også eksternt Pasientforeninger, pasienter, pårørende og primærhelsetjenesten er engasjert og svært positive. Fokus på liggetid, rask oppstart og riktig behandlingsnivå forutsetter økt kontakt med våre samarbeidspartnere. Rutiner og fora for samarbeid etableres

37 Erfaringer fra UNN Medarbeiderbåret Bred deltakelse fra fagfolk pasienten i fokus Økt forståelse for egen og andres rolle Stor differanse mellom verden som man tror den er og som den virkelig er Identifiserer utallige forbedringspunkter mange er lett å gripe tak i Forankret i ledelsen Systematikk og lederfokus påkrevet Forbedringsarbeid er tidkrevende Vi må gjøre pasientforløpsarbeidet til vårt eget og lederne må gå foran Målstyring og kontinuerlig forbedring er nøkkelen

38 God forbedringsreise!

Sunn fornuft satt i system

Sunn fornuft satt i system Sunn fornuft satt i system Lean på UNN 2008 2012 Hvordan og hvorfor Resultater og Erfaringer Merete Postmyr, Klinikkrådgiver Hjerte- og lungeklinikken UNN Lean Lean betyr slank / redusere variasjon (forenkle,

Detaljer

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter...

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter... 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2011 Styringshjul

Detaljer

Forslag til tiltak:... 15

Forslag til tiltak:... 15 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Saksnr Utvalg Møtedato XX/2011 Styret Universitetssykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

"Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014

Lean & green - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 "Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 Lean er: En overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Kunnskapssenteret. Modell for kvalitetsforbedring

Kunnskapssenteret. Modell for kvalitetsforbedring Kunnskapssenteret Modell for kvalitetsforbedring Systematisk forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som kan illustreres i form av en sirkel, slik vi har valgt å gjøre med modell for kvalitetsforbedring.

Detaljer

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen Saksbehandler: Mai-Liss Larsen Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Innstilling

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør

Utviklingsprosjekt: Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør Utviklingsprosjekt: Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør Nasjonalt topplederprogram Geir Øyvind Stensland Tromsø 22.04.10 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Avdeling

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer