ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB 1. Styret, utvalg og ansvarlige Administrasjon og Representasjon Daglig leders rapport Representasjon Styrets arbeid Utdanning Asker Lekene Anlegg/Treningsfasiliteter Profilering Ansatte/arbeidsmiljø Likestilling Ytre miljø Sportslige aktivitet Trening og Trenere Rekruttering Andre aktiviteter Egenarrangerte stevner Medlemsmøter og sosiale arrangementer Kappganggruppen: Økonomi Vedlegg representasjon og resultater... Feil! Bokmerke er ikke definert. 9.1 Representasjon Løp/hopp/kast pokalen poengeren Seriene: Bestenoteringer og rekorder

2 1. Styret, utvalg og ansvarlige Styret: Formann: Styremedlem/Kasserer: Styremedlem/Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Petter Kvalberg Alf Bjarne Kaasen Eirik Tryti Nils Flaarønning Tove Tangerås Bressand Åse Lyngstad Ingrid Fostvedt Karin Grøndahl Andersen Det er avholdt 7 styremøter i perioden inklusiv styremøtet 20.januar Valgkomite: Leder Medlem Eirik Tryti Ingrid Fostvedt Oppmenn: Heidi Köping / Anette Michelet f Jean-Yves Bressand f Espen Jahren f Web-redaktører: Espen Jahren El. tid/frires-gruppen: Gjermund Johre Bjarte Drivenes Alf Bjarne Kaasen Ansvarlig profiltøy: Espen Jahren Kioskstyret: Anleggsstyret: Anleggsutvalg: Hovedtrener: Daglig leder friidrett: Åse Lyngstad Trond Haukeland Espen Jahren Espen Jahren Espen Jahren 2. Administrasjon og Representasjon 2.1 Daglig leders rapport 2

3 Daglig leder har som første prioritet å sørge for at alle medlemmene føler at de får den oppfølgingen vi i utgangspunktet lover. Dette vil si; føre medlemsregisteret med så stor nøyaktighet som mulig, koordinere treninger, trenere og konkurranser. Skaffe til veie trenere der det er behov, sette opp treningsprogrammer, organisere/lede samlinger, treningsleire etc. Daglig leder har dessuten hovedansvaret for organiseringen og gjennomføringen av Friidrettsskolene. Videre skal daglig leder holde oversikt over varebeholdninger (drakter/profiltøy), bestillinger fra utstyrsleverandører etc. Daglig leder skal føre statistikk, holde oversikt over klubbrekorder, bestenoteringer, 1000 poengere og løp/hopp/kast-pokal. Han jobber også med å sette opp komplette årsstatistikker. Han bistår kasserer og regnskapsfører med periodisering, budsjetter og er ansvarlig for all fakturering fra Friidrettsgruppa. 2.2 Representasjon Norges Friidrettsforbund: Gjermund Johre: med i ressursgruppe på Entry Online Annet: Runar Framnes rådsmedlem i Friidrettens venner 3. Styrets arbeid Styret ble konstituert etter årsmøtet i februar Styrearbeidet har fungert godt i hele perioden. Det har vært fokusert spesielt på økonomi, rekruttering og stevneaktivitet, ikke minst vårt tradisjonelle stevne Askerlekene. Økonomi har hatt et spesielt fokus fordi rapporteringen fra hovedlubben har vært svært mangelfull. En relativt stor gjennomtrekk av utøvere har det vært i 2009, samtidig som vi får flere sesong utøvere, som driver med andre idretter deler av året. Totalt sett har vi derfor hatt en relativt stor økning i medlemstallet, selv om aktiviteten på trening og konkurranser har økt merkbart. Gruppen prioriterer barn fra 10 år til og med ungdomsgruppen som strekker seg til 19 år. Dette krever et godt trenerapparat, gode treningsforhold, et solid økonomisk fundament og mye frivillig innsats fra foresatte og funksjonærer. Styret har derfor prøvd å sette fokus på å rekruttere flere trenere og gi de som allerede er trenere muligheten for kompetanseheving igjennom kurs og liknende. I tillegg har de aktive over 14 år fått individuell treningsoppfølging i forhold til egne ambisjoner, behov og ønsker. Med de midlene vi har til disposisjon er dette for oss en stor utfordring som vi må ta svært alvorlig i årene framover. Virksomheten i Friidrettsgruppen består av trenings- og konkurranseaktivitet sommer som vinter for alle aldersgrupper. Fra vår til og med høstsesongen foregår treningen utendørs ut ifra Føyka, her har vi allsidige og tilfredsstillende treningsfasiliteter. For resten av sesongen sliter vi med å få nok og akseptable treningsforhold innendørs. Treningstilbudet i 3

4 Holmenhallen er ikke optimalt, det er litt av puslespill som skal til for å få til å bli et tilfredsstillende tilbud til de ulike aldersgruppene. Det er flere klubber som skal dele hallen, noe som medfører at noen av treningsøktene våre er veldig sene. Friidrettsgruppen har stått som arrangør av flere mindre og mellomstore stevner, men arrangementsmessig er Askerlekene vårt viktigste sportslige inntekts- og dugnadsprosjekt. Det var i 2009 noe bedre deltakelse enn i Stevnet må karakteriseres som meget vellykket. Vi arbeider fortsatt med å utvikle stevnet til å bli et enda mer attraktivt stevne. Det jobbes aktivt med å forbedre planleggingsprosessen i forkant av stevnet. Sportslig sett er det mange gode resultater, og som klubb presterte klubben også i 2009 å kjempe helt i toppen under lagkampen i Bamselekene. Dette er et av høydepunktene for mange, med premier til alle og mye sosialt moro i tillegg til alle konkurransene. I mesterskapene for eldre årsklasser var i 2009 noe tynnere representert enn tidligere. Unntakene var stafettmesterskapet og NCC-lekene for år hvor vi hadde også god bredde. Gruppen har i hele perioden engasjert Espen Jahren som hovedtrener (30% stilling) og som daglig leder for friidrettsgruppen (30% stilling). Dette har vært en suksessfaktor bak muligheten til å holde et så høyt aktivitetestilbud i gruppen, både når det gjelder konkurranser og treninger. I tillegg gjør det styrearbeidet langt enklere og mer oversiktelig. Vi har med støtte fra anleggsstyret fått kjøpt inn konkurranse- og treningsutstyr til å få dekket våre viktigste behov. Vi ser likevel at veksten i gruppa gjør at vi hvert år må sette av penger til dette formålet. Gruppen bør ha fortsatt fokus på aktivitetsskapende virksomhet. Tre viktige parametere for at dette skal kunne utvikle seg videre er å få på plass et trenerkorps som er stort og stabilt nok til å kunne ta imot alle som ønsker å prøve friidrett. For det andre gode treningsfasiliteter hele året og til slutt: arbeidet med å få større inntekter utover aktivitetskontigentene. Her er egne sponsorinntekter utover det som kommer fra moderklubben en mulighet, men dette krever langsiktighet og at man er villig til å investere i profesjonell hjelp. Dette må bli en prioritert oppgave for det nye styret i Gruppen er selvstendig enhet innunder Asker Skiklubb, og har eget styre, regnskap og selvstendig ansvar. Styrets leder sitter i hovedstyre i klubben sammen med de andre gruppelederne samt Asker fotball herrer og Asker fotball damer. Det å tilhøre et større felleskap gir fordeler i form av administrative støttetjenester og også tilgang til Asker skiklubb sine sponsorer. Økonomien i gruppen har vært svært anstrengt i 2009, og styret er ikke fornøyd med å levere et betydelig underskudd. Dette setter store krav til driften i de neste årene. Vi er nødt til å skape en sunn drift fremover. Styret ønsker å rette en stor takk til trenere, oppmenn, funksjonærer, foreldre, foresatte og andre ildsjeler som stiller opp på arrangementer, dugnader eller når frivillighetsmuskelen er nødvendig. I felleskap skaper dette et godt sportslig tilbud og et allsidig trenings og konkurransetilbud. 4

5 3.1 Utdanning Styret satte som målsetting at både foreldre og trenere skal få muligheten til utdanning gjennom klubben, en god investering for å sikre gode dommere og funksjonærer for gjennomføring av stevner og god kvalitet på treningen. Klubben arrangerte kretsdommerkurs høsten 2008, men fikk ikke gjort dette i Vi har som mål å gjøre dette i 2010 også, da det gir klubben flere egne dommere. Videre ønsket styret at alle aktive utøvere over 15 år skulle få et tilbud om personlig treningsoppfølging. Dette er gjennomført, også yngre aktive har fått denne muligheten som er godt mottatt. 3.2 Askerlekene Askerlekene ble arrangert lørdag 6. juni og søndag 7. juni. Arrangørstaben bestod i år av styret og noen ekstrapersoner. Mange av erfaringene fra 2008 ble lagt til grunn. Arrangementmessig er Askerlekene vårt viktigste sportslige inntekts- og dugnadsprosjekt. En stor takk til alle som bidrar. Takk også til de sponsorene som sikret økonomien i arrangementet. Planleggingen av stevnet kan fremdeles forbedres og effektiviseres. Styret vil jobbe spesielt med dette i første del av Spesielt rutiner for å kalle inn dommere og funksjonærer i god tid før stevnet, samt lære opp øvingsledere bør bli en prioritert oppgave. 3.3 Anlegg/Treningsfasiliteter Det faste dekket på Føyka ble i 2009 dyprenset for sjette året på rad. For å bevare dekket i god stand lengst mulig uten å foreta kostbar rehabilitering, har Anleggsstyret til hensikt å fortsette med dyprensing hvert år.. Stavkassen skulle vært flyttet/utbedret i 2008, men vi har ikke lykkes med å få Polytan, som har lagt dekket, til å sette av tid til dette i 2009 heller. Dette må det imidlertid gjøres nye fremstøt for å få til i Det er fortsatt prekær mangel på lagerplass for større utstyr og mye av utstyret har ennå ikke kommet under tak. En solid dugnad høsten 2009 medførte at lagerplassen i våre to utstyrsboder ble vesentlig forbedret. Styret følger aktivt med og passer på gjennom sin plass i Hovedstyret i Asker Skiklubb at friidrettsgruppa har et fullverdig alternativ til Føyka hvis denne banen ikke får plass når/hvis Føykautbyggingen blir realisert. Denne nye banen må være ferdigstilt før friidrettsbanen på Føyka blir revet. Dette synet er i dag godt forankret i ledelsen av Asker Skiklubb 3.4 Profilering Vi har gjennom hele året vært aktive i samarbeidet med lokalpressen og har ved flere anledninger blitt godt profilert i Budstikkas UngSport og sportssider. Spesielt Line Kloster har fått fortjent oppmerksomhet etter mange flotte prestasjoner. Under handledagene hos G-sport har representanter fra friidrettsgruppa og Mizunostipendiater vært aktive med bistand. Websidene våre har fungert brukbart som informasjonskanal til våre medlemmer og 5

6 utenforstående De er i ferd med å bli overført til en ny og mer effektiv portal i Dette ser vi frem til. I forbindelse med rekrutteringsopptak har vi så langt valgt å markedsføre dette igjennom egne internettsider og basert på at aktive sprer nyheten til kjente. Hvis man ønsker en større rekruttering fremover bør mer aktiv markedsføring spesielt direkte mot skolene vurderes. 3.5 Ansatte/arbeidsmiljø Asker Skiklubb har engasjert Espen Jahren som hovedtrener og Daglig leder for Friidrettsgruppa i Asker Skiklubb, tilsvarende totalt 60% stilling. Av dette utgjør jobben som daglig leder 30%. Arbeidsmiljøet har vært litt utfordrende på grunn av ombygninger på Føyka, men stort sett tilfredsstillende. Det er av den grunn ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det har ikke vært vesentlig sykefravær i perioden. 3.6 Likestilling NIFs lov regulerer kjønnsbalansen i de styrende organer. Både styret og valgkomiteen tilfredsstiller para. 2.4 i NIFs lov. Gruppens trenere og ledere velges utefra kvalifikasjoner, i dag er vi så heldig å ha en overvekt av kvinner i disse funksjonene. 3.7 Ytre miljø Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer eller produkter, som kan medføre en betydelig påvirkning av det ytre miljø. Klubbens virksomhet forurenser derfor ikke det ytre miljø. 4. Sportslige aktivitet Klubben oppnådde mange flotte prestasjoner i 2009, og var også godt representert på ulike representasjonslag. Vi fikk følgende mestere i 2009: Norgesmestere: Freddy Hørven (53) Jan Berntzen (63) Line Kloster (90) Stein Tore Klungland (58) 200m veteran-nm Høyde Veteran-NM inne 400m UM inne Lengde, Tresteg Vet-NM inne og lengde, tresteg veteran-nm Kretsmestere (antall i parentes): Agnete Winsnes Astrup(2), Andrea Bressand, Anja Tryti, Birk Gautefall Carlenius, Ellen Kristine Ellertsen(2), Erik Johannes Rosvold(3), Erling Tveter, Espen Berntzen Høgstedt, Haakon Flaarønning(3), Henrik Engdahl Baumann, Kolbjørn Flaarønning, Malene Tveit, Martine Østlie, Ole Marius Forbord, Sigurd Tandberg Ryan, Stian Klungland(2), Thor Olav 6

7 Rosvold(2), Tobias Dale, Øystein Hatlestad Hovland(4), Flere resultater og representasjonslag finnes under kapittel Trening og Trenere Høyt aktivitetsnivå og mange yngre utøvere krever et godt utdannet trenerkorps. I tillegg er gode treningsfasiliteter viktig. I sommerperioden har vi Føyka som naturlig midtpunkt, i perioden fra oktober til april skjer mye av treningen innendørs, primært i Holmenhallen. Her har vi det siste året fått mindre tid og også dårligere treningstider, hvor det spesielt for yngre utøvere kan bli senehverdagskvelder. Vi har igjennom Asker Skiklubb jobbet aktivt for at dette skulle bli bedre i Trenere i friidrett: Agnete Winsnes Astrup f til august Anders Kindberg f Espen Jahren f Ine Marie Raa f Ingerid Løyning Dale f Johan T.L. Kvalberg f Karoline H. Koritzinsky f til juni Kristine L.Bjørshol f Lars Ree f til juni Linn Rise Johnsen f Martine Østlie f Ole Jakob Raa f Petar Vukicevic f Hekk Stein Tore Klungland f Lengde/tresteg Tea M.S.G. Tyrdal f Thale Sætre Skulberg f Thomas Rosvold f kast Vilde I. Salas f Line Kloster, Karoline Koritzinsky, Stian Klungland og Andreas Drivenes har også trent med Tyrving på Bislett og Nadderud 1-2 dager i uken. Stian Klungland har også fulgt samlingene og trent med Team icore(regionssatsing på mellomdistanse). - Holmenhallen: Mandag, onsdag og fredag - Styrkerommet i Holmenhallen: Tirsdag og torsdag - Løpegangen i Holmenhallen: mandag fredag - Løpetrening fra Føyka: torsdag Sommertreningen har vært gjennomført som følger: - Føyka: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag Trenermøter: - Det er avholdt 3 trenermøter i perioden. 7

8 Treningsleir: - For femte år på rad ble det i 2009 arrangert treningsleir for de eldste ungdommene i påsken. Turen gikk i 2009 til Lloret de Mar i Spania med totalt 22 aktive, 2 aktive/trenere og 2 ledere/trenere. Treningsmessig og sosialt var dette som de foregående årene meget vellykket. Relativt kort reise og meget godt tilrettelagte treningsforhold og en meget hyggelig gjeng aktive gjorde oppholdet meget vellykket. 6. Rekruttering Gruppa har følgende medlemmer pr : Alder Jenter/kvinner Gutter/menn Totalt 12 år og yngre 51(55) 54(45) 105(100) år 86(51) 41(32) 127(83) 20 år og eldre 11(17) 44(35) 55(52) Totalt 148(123) 139(112) 287(235) Tallene er basert på tallene innberettet til idrettsregistreringen Tallene i parentes er tallene per Økningen i medlemsmassen er større enn forventet siden økningen ikke gjenspeiles like godt i antall aktive på trening. 8

9 7. Andre aktiviteter 7.1 Egenarrangerte stevner Friidrettsgruppa har arrangert følgende stevner i 2009: - Kretsstevne Holmenhallen 9. februar - Kretsstevne/Klubbmesterskap 30. mars Hopp uten tilløp, Holmenhallen - Tinestafetten (integrert) 14.mai - Kretsstevne løp 27. mai - Askerlekene m/innlagt klubbmesterskap + KM stafetter 5.-6.juni - Lagseriestevne Kretsstevne 24. august - Kretsstevne løp 7. september - Kretsstevne hopp 14. september - Nasjonal kast 5-kamp 27. september - Kretsstevne Holmenhallen 12.desember 7.2 Medlemsmøter og sosiale arrangementer Sommeravslutning på Føyka mandag 15.juni Samling Vestlia for 14 år og eldre 31.oktober 1.november Samling på Vestlia for 9-13 år november Juleavslutning i Holmenhallen 21.desember 7.3 Kappganggruppen: Denne gruppen har ikke vært aktiv siste året. 8. Økonomi Gruppen vil få et økonomisk underskudd på ca kr mot et budsjettert økonomisk overskudd på kr ,-, vedtatt på årsmøte i Både inntektene og utgiftene har vært lavere enn budsjettert. Det ble lagt opp til en sterk vekst i budsjettet basert på flere og mer aktive utøvere. Dette ble ikke tilfellet, medlemstallet har ikke økt vesentlig og har ikke gitt større aktivitetstilskudd. Den årlige Nycomed dugnaden ble gjennomført på en meget rask og effektiv måte. Litt for effektiv dessverre vi brukte kortere tid enn planlagt og fikk derfor utbetalt mindre enn budsjettert. På den andre siden har utgifter til stevner vært lavere enn det ble lagt opp til. Styret er bekymret over å levere fra seg et regnskap med negativt resultat. Mange faste kostnadene er uavhengig av medlemstallet og er forutsigbare. Inntektene er derimot svært avhengige av gruppens evne til å skaffe sponsorer, ordne dugnader og ikke minst arrangere vellykkede stevner. Aktivitetsavgiften er gruppens største inntekstkilde. Den vil bli satt litt opp i 2010 for å bøte noe på de reduserte inntektene. Takk til gruppens kasserer som har gjort ført eget grupperegnskap på en solid måte. Det har 9

10 vært en stor utfordring i år, i og med at hovedklubbens regnskapstjenester har sviktet. Endelig regnskap for gruppen vil derfor ikke foreligge til årsmøtet, i og med at vi må få dette fra hovedklubbenklubben. Styret kan derfor ikke legge frem endelig regnskap til årsmøtet, men må kalle inn til et ekstraordinært årsmøte når regnskapet foreligger. Styret vil rette en stor takk til alle foreldre og andre frivillige som stiller opp på både Nycomed dugnaden og som funksjonær i Askerlekene. Disse to arrangementene alene gir en meget betydelig inntekt. Flere av våre trenere og aktive skal også ha honnør for at de stiller opp på andre inntekstbringende tiltak som Barnelekene og Friidrettsskolen osv. Gruppen har i hele perioden engasjert Espen Jahren som hovedtrener (30 % stilling) og som daglig leder for friidrettsgruppen (30% stilling). Klubben har fortsatt et ubrukt potensial i egne sponsormidler, i dag er nesten alle sponsormidler et resultat av Asker Skiklubb sine avtaler. Dette bør derfor bli et viktig satsningsområde i Gruppens økonomi anses som anstrengt for øyeblikket. I 2009 har inntektene vært lavere enn det som var planlagt, noe som har resultert i et underskudd på driften. En fortsatt høy aktivitet blant de aktive er avhengig av en stor egeninnsats fra frivillige og trenere som stiller opp frivillig eller til moderate honorarer. Asker, 16. februar Formann. Kasserer. Styremedlem. Styremedlem. Styremedlem Styremedlem. Styremedlem. Daglig leder 10

11 2. Vedlegg representasjon og resultater 9.1 Representasjon Representasjon som følge av uttak av Norges Friidrettsforbund/Norges Gang- og Mosjonsforbund: Line Kloster deltok i Nordisk Junior landskamp i Wasa i Finland som følge av uttak av Norges Friidrettsforbund. Representasjon som følge av uttak av Akershus Friidrettskrets: Kretskamp Karlstad 17. februar: Andreas Drivenes (93) Elise Slemdal (96) Marie Fostvedt (96) Stian Klungland (93) Thor Olav Rosvold (96) 1500m 60m, 200m 200m, Lengde 1500m Kule Regionale Ungdomsleker år Nadderud september: Andrea Bressand (95) 200m, Lengde, Tresteg Anja Tryti (95) 200m, 600m, 1500, Marie Fostvedt (96) 60m, 200m, Lengde Sofie Myhre Holmenes (96) 60m, 200m, Lengde Kolbjørn Flaarønning (95) Høyde, Lengde Ole Marius Forbord (95) 600m, Høyde, Lengde Henrik Engdahl Baumann (96) Diskos, Kule, Slegge, Spyd Sigurd Tandberg Ryan (95) 60m, 200m, Høyde, Lengde Thilde Kristine Ødegaard (95) 60m Thor Olav Rosvold (96) Diskos, Kule, Slegge Kvalifiserte NM-deltakere: Agnete Winsnes Astrup (93) UM Høyde JR-NM Høyde Aurora Solbakk Andersen (94) UM 800m Charlotte Aanonsen (89) JR-NM Kule Ine Marie Raa (93) UM 300m hekk Karoline Hillestad Koritzinsky(90) UM 400m, 800m, JR-NM 400m, 800m, 1500m Lars Ree (89) JR-NM 100m, 200m Line Kloster (90) UM 100m, 200m, 400m, 100hk, 400hk, Høyde, Lengde, JR-NM 100m, 200m, 400m, 100hk, 400hk, Høyde, Lengde NM senior 100m, 200m, 400m, 100hk, 11

12 400hk, Lengde Malene Tveit (94) UM 200m Martine Fossem Nygaard (88) JR-NM 800m, 1500m Mathias Koritzinsky Hillestad(93) UM Diskos, Kule Stian Aleksander Johnsen (90) UM 200m JR-NM 200m Stian Klungland (93) UM 300hk, 800m Tommy Lillehagen (87) JR-NM Diskos, Kule Vilde Ryen (94) UM 800m, JR-NM 1500m *Øvelser i kursiv viser øvelser der utøveren er kvalifisert, men ikke har deltatt i øvelsen. **Øvelser i (parentes) viser øvelser der utøveren har deltatt uten at det har vært kvalifiseringskrav eller han/hun ikke har vært direkte kvalifisert. 9.2 Løp/hopp/kast pokalen Didrik Hexeberg Warlo ble årets vinner av løp/hopp/kast-pokalen pokalen med 3002 poeng. Noen få(32) poeng mindre enn vinneren i 2008, men likevel utrolig sterkt med over 3000 poeng totalt poengeren 13 utøvere med totalt 21 resultater over 1000 poeng er en liten økning fra de foregående årene, og er endelig en indikasjon på framgang i 2009 i forhold til året før.: Didrik Hexeberg Warlo Tresteg satsfelt 50cm 8, Celine Marie Tangerås Bressand Høyde 1, Erik Johannes Rosvold Diskos 750g 27, Thor Olav Rosvold Slegge 4 kg 32, Didrik Hexeberg Warlo 600m 1.50, Marit Berntzen Høgstedt Høyde uten tilløp 1, Andrea Madeleine Tangerås Bressand Tresteg satsfelt 50cm 10, Erik Johannes Rosvold Diskos 600g 30, Hanna Simone Köping Hoftun Diskos 15, Erik Johannes Rosvold Slegge 2 kg 30, Thor Olav Rosvold Slegge 3 kg 39, Thor Olav Rosvold Diskos 750g 42, Henrik Engdahl Baumann Spyd 47, Øystein Hatlestad Hovland 200m E 27, Stian Klungland 1500m hinder 4.43, Line Kloster 400m E 57, Julie2 Bressand Tresteg satsfelt 1m 9, Thor Olav Rosvold Diskos 1 kg 36, Magnus Kvale Thom Kule 11, Line Kloster 400 hk E 62, Erik Johannes Rosvold Slengball kort reim 1 kg 30, Seriene 12

13 Seriene ble dessverre nok en nedtur i 2009, bokstavlig talt i og med at jentene rykket ned fra 2.divisjon, mens gutta falt en plass i 3.divisjon. Vi er inne i et lite generasjonsskifte i friidrettsgruppa, og mye tyder på at det nok vil ta et år eller to før det vil være aktuelt med et opprykk for noen av lagene. Det er imidlertid mange spennende ungdommer på gang så jeg har veldig stor tro på at det kommer. 9.5 Bestenoteringer og rekorder Som hvert år de siste årene har det blitt satt mange nye bestenoteringer i aldersbestemte klasser i klubben, noe som ofte er det sikreste tegnet på framgang i klubben. I et år med en del motgang er det greit å ta med seg. BESTENOTERINGER: Jenter 10 år: 40m Celine Bressand 7,14 Høyde Celine Bressand 1,30 Lengde satssone 1m Celine Bressand 3,61 Diskos 600g Hanne Simone Köping Hoftun 15,11 Jenter 12 år: 60m hekk 68/7m Julie Bressand 11,01 Tresteg satssone 1m Julie Bressand 9,25 Jenter 14 år: 80m M Andrea Bressand 11,0 600m Anja Tryti 1.42,63 Tresteg(planke) Andrea Bressand 10,07 Tresteg(satsfelt 50cm) Andrea Bressand 10,65 4x60m Thilde Kristine Ødegaard/Johanne Bjørnsen Skjetne/Andrea Madeleine Bressand/Marie Fostvedt(96) 31,64 Jenter 19 år: 60m Line Kloster 8,12i 400m Line Kloster 57,34i/57,46 400m hekk Line Kloster 62,71 4x100m hekk Pernille Kloster, Karoline Koritzinsky, Line Kloster, Malene Tveit 51,18 Gutter 10 år: 600m Didrik Hexeberg Warlo 1.50,65 Tresteg(satsfelt 50 cm) Didrik Hexeberg Warlo 8,68 4-kamp Didrik Hexeberg Warlo 3633 poeng Gutter 12 år: 80m Øystein Hatlestad Hovland 11,16 200m Øystein Hatlestad Hovland 27,79 (27,2M) 13

14 600m Øystein Hatlestad Hovland 1.42,96 60hk (76,2cm/7m) Øystein Hatlestad Hovland 10,44 Høyde uten tilløp Espen Berntzen Høgstedt Lengde Satsfelt 1m Øystein Hatlestad Hovland 4,91 Tresteg(satsfelt 50cm) Espen Berntzen Høgstedt 9,10 4x60m stafett Ola Tandberg Ryan(98)/Simon Thomas Morsund(97)/Magnus Kvale Thom(97)/Øystein Hatlestad Hovland(97) 34,03 Gutter 13 år: Diskos 750g Thor Olav Rosvold 42,02 Diskos 1kg Thor Olav Rosvold 36,38 Slegge 3 kg Thor Olav Rosvold 39,05 Slegge 4 kg Thor Olav Rosvold 32,00 Slengball 1 kg Thor Olav Rosvold 37,76 Spyd 400g Henrik Engdahl Baumann 47,47 Spyd 600g Henrik Engdahl Baumann 38,37 (46,24gt) Gutter 14 år: 3x600m stafett Birk Gautefall Carlenius(95)/Ole Marius Forbord(95)/Kolbjørn Trøstheim Flaarønning(95) 5.10,32 Gutter 16 år: 600m Stian Klungland 1.27,53 300m hekk Stian Klungland 44,13 4x600m Kristoffer Birkeland, Andreas Drivenes, Ole Jakob Raa, Stian Klungland 6.08,49 Gutter 19 år: 300m Stian Alexander Johnsen 37,34 REKORDER: Kvinner Senior/Junior: 400m hekk Line Kloster 62,71 Menn Senior/Junior: 600m Stian Klungland 1.27,53 14

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse.

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse. 10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007 1 2 Innhold 1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007...3 2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning...3 3 Antall

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan Nittedal IL Friidrettsgruppe 1 INNHOLD: 1. Innledning... 4 1.1. Kort om friidrettsgruppa... 4 Friidrett er ikke lenger

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2003

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2003 ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG Vår hovedsponsor: Gull hoved- NM 2002 og Jon Sigurd Utgaardsløkken Hedres med AHF s innsats pokal 1 Innholdsfortegnelse OPPSUMMERING... 4 STYRETS BERETNING...4

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag 5.mai 2015, Rådhuset Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4 Årsmelding

Detaljer

Årsberetning 2014. I tillegg har komitèene som har jobbet med Stavanger Marathon og 3 sjøers hatt møter.

Årsberetning 2014. I tillegg har komitèene som har jobbet med Stavanger Marathon og 3 sjøers hatt møter. Årsberetning 2014 Verv Navn Leder Jørn-Atle Erichsen Nestleder Tor Eiane Styremedlem Randi Edvardsen Styremedlem marked Odd Jacobsen Styremedlem marked Silje Skorpeid Styremedlem sportslig utvalg Tore

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer