ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB 1. Styret, utvalg og ansvarlige Administrasjon og Representasjon Daglig leders rapport Representasjon Styrets arbeid Utdanning Asker Lekene Anlegg/Treningsfasiliteter Profilering Ansatte/arbeidsmiljø Likestilling Ytre miljø Sportslige aktivitet Trening og Trenere Rekruttering Andre aktiviteter Egenarrangerte stevner Medlemsmøter og sosiale arrangementer Kappganggruppen: Økonomi Vedlegg representasjon og resultater... Feil! Bokmerke er ikke definert. 9.1 Representasjon Løp/hopp/kast pokalen poengeren Seriene: Bestenoteringer og rekorder

2 1. Styret, utvalg og ansvarlige Styret: Formann: Styremedlem/Kasserer: Styremedlem/Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Petter Kvalberg Alf Bjarne Kaasen Eirik Tryti Nils Flaarønning Tove Tangerås Bressand Åse Lyngstad Ingrid Fostvedt Karin Grøndahl Andersen Det er avholdt 7 styremøter i perioden inklusiv styremøtet 20.januar Valgkomite: Leder Medlem Eirik Tryti Ingrid Fostvedt Oppmenn: Heidi Köping / Anette Michelet f Jean-Yves Bressand f Espen Jahren f Web-redaktører: Espen Jahren El. tid/frires-gruppen: Gjermund Johre Bjarte Drivenes Alf Bjarne Kaasen Ansvarlig profiltøy: Espen Jahren Kioskstyret: Anleggsstyret: Anleggsutvalg: Hovedtrener: Daglig leder friidrett: Åse Lyngstad Trond Haukeland Espen Jahren Espen Jahren Espen Jahren 2. Administrasjon og Representasjon 2.1 Daglig leders rapport 2

3 Daglig leder har som første prioritet å sørge for at alle medlemmene føler at de får den oppfølgingen vi i utgangspunktet lover. Dette vil si; føre medlemsregisteret med så stor nøyaktighet som mulig, koordinere treninger, trenere og konkurranser. Skaffe til veie trenere der det er behov, sette opp treningsprogrammer, organisere/lede samlinger, treningsleire etc. Daglig leder har dessuten hovedansvaret for organiseringen og gjennomføringen av Friidrettsskolene. Videre skal daglig leder holde oversikt over varebeholdninger (drakter/profiltøy), bestillinger fra utstyrsleverandører etc. Daglig leder skal føre statistikk, holde oversikt over klubbrekorder, bestenoteringer, 1000 poengere og løp/hopp/kast-pokal. Han jobber også med å sette opp komplette årsstatistikker. Han bistår kasserer og regnskapsfører med periodisering, budsjetter og er ansvarlig for all fakturering fra Friidrettsgruppa. 2.2 Representasjon Norges Friidrettsforbund: Gjermund Johre: med i ressursgruppe på Entry Online Annet: Runar Framnes rådsmedlem i Friidrettens venner 3. Styrets arbeid Styret ble konstituert etter årsmøtet i februar Styrearbeidet har fungert godt i hele perioden. Det har vært fokusert spesielt på økonomi, rekruttering og stevneaktivitet, ikke minst vårt tradisjonelle stevne Askerlekene. Økonomi har hatt et spesielt fokus fordi rapporteringen fra hovedlubben har vært svært mangelfull. En relativt stor gjennomtrekk av utøvere har det vært i 2009, samtidig som vi får flere sesong utøvere, som driver med andre idretter deler av året. Totalt sett har vi derfor hatt en relativt stor økning i medlemstallet, selv om aktiviteten på trening og konkurranser har økt merkbart. Gruppen prioriterer barn fra 10 år til og med ungdomsgruppen som strekker seg til 19 år. Dette krever et godt trenerapparat, gode treningsforhold, et solid økonomisk fundament og mye frivillig innsats fra foresatte og funksjonærer. Styret har derfor prøvd å sette fokus på å rekruttere flere trenere og gi de som allerede er trenere muligheten for kompetanseheving igjennom kurs og liknende. I tillegg har de aktive over 14 år fått individuell treningsoppfølging i forhold til egne ambisjoner, behov og ønsker. Med de midlene vi har til disposisjon er dette for oss en stor utfordring som vi må ta svært alvorlig i årene framover. Virksomheten i Friidrettsgruppen består av trenings- og konkurranseaktivitet sommer som vinter for alle aldersgrupper. Fra vår til og med høstsesongen foregår treningen utendørs ut ifra Føyka, her har vi allsidige og tilfredsstillende treningsfasiliteter. For resten av sesongen sliter vi med å få nok og akseptable treningsforhold innendørs. Treningstilbudet i 3

4 Holmenhallen er ikke optimalt, det er litt av puslespill som skal til for å få til å bli et tilfredsstillende tilbud til de ulike aldersgruppene. Det er flere klubber som skal dele hallen, noe som medfører at noen av treningsøktene våre er veldig sene. Friidrettsgruppen har stått som arrangør av flere mindre og mellomstore stevner, men arrangementsmessig er Askerlekene vårt viktigste sportslige inntekts- og dugnadsprosjekt. Det var i 2009 noe bedre deltakelse enn i Stevnet må karakteriseres som meget vellykket. Vi arbeider fortsatt med å utvikle stevnet til å bli et enda mer attraktivt stevne. Det jobbes aktivt med å forbedre planleggingsprosessen i forkant av stevnet. Sportslig sett er det mange gode resultater, og som klubb presterte klubben også i 2009 å kjempe helt i toppen under lagkampen i Bamselekene. Dette er et av høydepunktene for mange, med premier til alle og mye sosialt moro i tillegg til alle konkurransene. I mesterskapene for eldre årsklasser var i 2009 noe tynnere representert enn tidligere. Unntakene var stafettmesterskapet og NCC-lekene for år hvor vi hadde også god bredde. Gruppen har i hele perioden engasjert Espen Jahren som hovedtrener (30% stilling) og som daglig leder for friidrettsgruppen (30% stilling). Dette har vært en suksessfaktor bak muligheten til å holde et så høyt aktivitetestilbud i gruppen, både når det gjelder konkurranser og treninger. I tillegg gjør det styrearbeidet langt enklere og mer oversiktelig. Vi har med støtte fra anleggsstyret fått kjøpt inn konkurranse- og treningsutstyr til å få dekket våre viktigste behov. Vi ser likevel at veksten i gruppa gjør at vi hvert år må sette av penger til dette formålet. Gruppen bør ha fortsatt fokus på aktivitetsskapende virksomhet. Tre viktige parametere for at dette skal kunne utvikle seg videre er å få på plass et trenerkorps som er stort og stabilt nok til å kunne ta imot alle som ønsker å prøve friidrett. For det andre gode treningsfasiliteter hele året og til slutt: arbeidet med å få større inntekter utover aktivitetskontigentene. Her er egne sponsorinntekter utover det som kommer fra moderklubben en mulighet, men dette krever langsiktighet og at man er villig til å investere i profesjonell hjelp. Dette må bli en prioritert oppgave for det nye styret i Gruppen er selvstendig enhet innunder Asker Skiklubb, og har eget styre, regnskap og selvstendig ansvar. Styrets leder sitter i hovedstyre i klubben sammen med de andre gruppelederne samt Asker fotball herrer og Asker fotball damer. Det å tilhøre et større felleskap gir fordeler i form av administrative støttetjenester og også tilgang til Asker skiklubb sine sponsorer. Økonomien i gruppen har vært svært anstrengt i 2009, og styret er ikke fornøyd med å levere et betydelig underskudd. Dette setter store krav til driften i de neste årene. Vi er nødt til å skape en sunn drift fremover. Styret ønsker å rette en stor takk til trenere, oppmenn, funksjonærer, foreldre, foresatte og andre ildsjeler som stiller opp på arrangementer, dugnader eller når frivillighetsmuskelen er nødvendig. I felleskap skaper dette et godt sportslig tilbud og et allsidig trenings og konkurransetilbud. 4

5 3.1 Utdanning Styret satte som målsetting at både foreldre og trenere skal få muligheten til utdanning gjennom klubben, en god investering for å sikre gode dommere og funksjonærer for gjennomføring av stevner og god kvalitet på treningen. Klubben arrangerte kretsdommerkurs høsten 2008, men fikk ikke gjort dette i Vi har som mål å gjøre dette i 2010 også, da det gir klubben flere egne dommere. Videre ønsket styret at alle aktive utøvere over 15 år skulle få et tilbud om personlig treningsoppfølging. Dette er gjennomført, også yngre aktive har fått denne muligheten som er godt mottatt. 3.2 Askerlekene Askerlekene ble arrangert lørdag 6. juni og søndag 7. juni. Arrangørstaben bestod i år av styret og noen ekstrapersoner. Mange av erfaringene fra 2008 ble lagt til grunn. Arrangementmessig er Askerlekene vårt viktigste sportslige inntekts- og dugnadsprosjekt. En stor takk til alle som bidrar. Takk også til de sponsorene som sikret økonomien i arrangementet. Planleggingen av stevnet kan fremdeles forbedres og effektiviseres. Styret vil jobbe spesielt med dette i første del av Spesielt rutiner for å kalle inn dommere og funksjonærer i god tid før stevnet, samt lære opp øvingsledere bør bli en prioritert oppgave. 3.3 Anlegg/Treningsfasiliteter Det faste dekket på Føyka ble i 2009 dyprenset for sjette året på rad. For å bevare dekket i god stand lengst mulig uten å foreta kostbar rehabilitering, har Anleggsstyret til hensikt å fortsette med dyprensing hvert år.. Stavkassen skulle vært flyttet/utbedret i 2008, men vi har ikke lykkes med å få Polytan, som har lagt dekket, til å sette av tid til dette i 2009 heller. Dette må det imidlertid gjøres nye fremstøt for å få til i Det er fortsatt prekær mangel på lagerplass for større utstyr og mye av utstyret har ennå ikke kommet under tak. En solid dugnad høsten 2009 medførte at lagerplassen i våre to utstyrsboder ble vesentlig forbedret. Styret følger aktivt med og passer på gjennom sin plass i Hovedstyret i Asker Skiklubb at friidrettsgruppa har et fullverdig alternativ til Føyka hvis denne banen ikke får plass når/hvis Føykautbyggingen blir realisert. Denne nye banen må være ferdigstilt før friidrettsbanen på Føyka blir revet. Dette synet er i dag godt forankret i ledelsen av Asker Skiklubb 3.4 Profilering Vi har gjennom hele året vært aktive i samarbeidet med lokalpressen og har ved flere anledninger blitt godt profilert i Budstikkas UngSport og sportssider. Spesielt Line Kloster har fått fortjent oppmerksomhet etter mange flotte prestasjoner. Under handledagene hos G-sport har representanter fra friidrettsgruppa og Mizunostipendiater vært aktive med bistand. Websidene våre har fungert brukbart som informasjonskanal til våre medlemmer og 5

6 utenforstående De er i ferd med å bli overført til en ny og mer effektiv portal i Dette ser vi frem til. I forbindelse med rekrutteringsopptak har vi så langt valgt å markedsføre dette igjennom egne internettsider og basert på at aktive sprer nyheten til kjente. Hvis man ønsker en større rekruttering fremover bør mer aktiv markedsføring spesielt direkte mot skolene vurderes. 3.5 Ansatte/arbeidsmiljø Asker Skiklubb har engasjert Espen Jahren som hovedtrener og Daglig leder for Friidrettsgruppa i Asker Skiklubb, tilsvarende totalt 60% stilling. Av dette utgjør jobben som daglig leder 30%. Arbeidsmiljøet har vært litt utfordrende på grunn av ombygninger på Føyka, men stort sett tilfredsstillende. Det er av den grunn ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det har ikke vært vesentlig sykefravær i perioden. 3.6 Likestilling NIFs lov regulerer kjønnsbalansen i de styrende organer. Både styret og valgkomiteen tilfredsstiller para. 2.4 i NIFs lov. Gruppens trenere og ledere velges utefra kvalifikasjoner, i dag er vi så heldig å ha en overvekt av kvinner i disse funksjonene. 3.7 Ytre miljø Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer eller produkter, som kan medføre en betydelig påvirkning av det ytre miljø. Klubbens virksomhet forurenser derfor ikke det ytre miljø. 4. Sportslige aktivitet Klubben oppnådde mange flotte prestasjoner i 2009, og var også godt representert på ulike representasjonslag. Vi fikk følgende mestere i 2009: Norgesmestere: Freddy Hørven (53) Jan Berntzen (63) Line Kloster (90) Stein Tore Klungland (58) 200m veteran-nm Høyde Veteran-NM inne 400m UM inne Lengde, Tresteg Vet-NM inne og lengde, tresteg veteran-nm Kretsmestere (antall i parentes): Agnete Winsnes Astrup(2), Andrea Bressand, Anja Tryti, Birk Gautefall Carlenius, Ellen Kristine Ellertsen(2), Erik Johannes Rosvold(3), Erling Tveter, Espen Berntzen Høgstedt, Haakon Flaarønning(3), Henrik Engdahl Baumann, Kolbjørn Flaarønning, Malene Tveit, Martine Østlie, Ole Marius Forbord, Sigurd Tandberg Ryan, Stian Klungland(2), Thor Olav 6

7 Rosvold(2), Tobias Dale, Øystein Hatlestad Hovland(4), Flere resultater og representasjonslag finnes under kapittel Trening og Trenere Høyt aktivitetsnivå og mange yngre utøvere krever et godt utdannet trenerkorps. I tillegg er gode treningsfasiliteter viktig. I sommerperioden har vi Føyka som naturlig midtpunkt, i perioden fra oktober til april skjer mye av treningen innendørs, primært i Holmenhallen. Her har vi det siste året fått mindre tid og også dårligere treningstider, hvor det spesielt for yngre utøvere kan bli senehverdagskvelder. Vi har igjennom Asker Skiklubb jobbet aktivt for at dette skulle bli bedre i Trenere i friidrett: Agnete Winsnes Astrup f til august Anders Kindberg f Espen Jahren f Ine Marie Raa f Ingerid Løyning Dale f Johan T.L. Kvalberg f Karoline H. Koritzinsky f til juni Kristine L.Bjørshol f Lars Ree f til juni Linn Rise Johnsen f Martine Østlie f Ole Jakob Raa f Petar Vukicevic f Hekk Stein Tore Klungland f Lengde/tresteg Tea M.S.G. Tyrdal f Thale Sætre Skulberg f Thomas Rosvold f kast Vilde I. Salas f Line Kloster, Karoline Koritzinsky, Stian Klungland og Andreas Drivenes har også trent med Tyrving på Bislett og Nadderud 1-2 dager i uken. Stian Klungland har også fulgt samlingene og trent med Team icore(regionssatsing på mellomdistanse). - Holmenhallen: Mandag, onsdag og fredag - Styrkerommet i Holmenhallen: Tirsdag og torsdag - Løpegangen i Holmenhallen: mandag fredag - Løpetrening fra Føyka: torsdag Sommertreningen har vært gjennomført som følger: - Føyka: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag Trenermøter: - Det er avholdt 3 trenermøter i perioden. 7

8 Treningsleir: - For femte år på rad ble det i 2009 arrangert treningsleir for de eldste ungdommene i påsken. Turen gikk i 2009 til Lloret de Mar i Spania med totalt 22 aktive, 2 aktive/trenere og 2 ledere/trenere. Treningsmessig og sosialt var dette som de foregående årene meget vellykket. Relativt kort reise og meget godt tilrettelagte treningsforhold og en meget hyggelig gjeng aktive gjorde oppholdet meget vellykket. 6. Rekruttering Gruppa har følgende medlemmer pr : Alder Jenter/kvinner Gutter/menn Totalt 12 år og yngre 51(55) 54(45) 105(100) år 86(51) 41(32) 127(83) 20 år og eldre 11(17) 44(35) 55(52) Totalt 148(123) 139(112) 287(235) Tallene er basert på tallene innberettet til idrettsregistreringen Tallene i parentes er tallene per Økningen i medlemsmassen er større enn forventet siden økningen ikke gjenspeiles like godt i antall aktive på trening. 8

9 7. Andre aktiviteter 7.1 Egenarrangerte stevner Friidrettsgruppa har arrangert følgende stevner i 2009: - Kretsstevne Holmenhallen 9. februar - Kretsstevne/Klubbmesterskap 30. mars Hopp uten tilløp, Holmenhallen - Tinestafetten (integrert) 14.mai - Kretsstevne løp 27. mai - Askerlekene m/innlagt klubbmesterskap + KM stafetter 5.-6.juni - Lagseriestevne Kretsstevne 24. august - Kretsstevne løp 7. september - Kretsstevne hopp 14. september - Nasjonal kast 5-kamp 27. september - Kretsstevne Holmenhallen 12.desember 7.2 Medlemsmøter og sosiale arrangementer Sommeravslutning på Føyka mandag 15.juni Samling Vestlia for 14 år og eldre 31.oktober 1.november Samling på Vestlia for 9-13 år november Juleavslutning i Holmenhallen 21.desember 7.3 Kappganggruppen: Denne gruppen har ikke vært aktiv siste året. 8. Økonomi Gruppen vil få et økonomisk underskudd på ca kr mot et budsjettert økonomisk overskudd på kr ,-, vedtatt på årsmøte i Både inntektene og utgiftene har vært lavere enn budsjettert. Det ble lagt opp til en sterk vekst i budsjettet basert på flere og mer aktive utøvere. Dette ble ikke tilfellet, medlemstallet har ikke økt vesentlig og har ikke gitt større aktivitetstilskudd. Den årlige Nycomed dugnaden ble gjennomført på en meget rask og effektiv måte. Litt for effektiv dessverre vi brukte kortere tid enn planlagt og fikk derfor utbetalt mindre enn budsjettert. På den andre siden har utgifter til stevner vært lavere enn det ble lagt opp til. Styret er bekymret over å levere fra seg et regnskap med negativt resultat. Mange faste kostnadene er uavhengig av medlemstallet og er forutsigbare. Inntektene er derimot svært avhengige av gruppens evne til å skaffe sponsorer, ordne dugnader og ikke minst arrangere vellykkede stevner. Aktivitetsavgiften er gruppens største inntekstkilde. Den vil bli satt litt opp i 2010 for å bøte noe på de reduserte inntektene. Takk til gruppens kasserer som har gjort ført eget grupperegnskap på en solid måte. Det har 9

10 vært en stor utfordring i år, i og med at hovedklubbens regnskapstjenester har sviktet. Endelig regnskap for gruppen vil derfor ikke foreligge til årsmøtet, i og med at vi må få dette fra hovedklubbenklubben. Styret kan derfor ikke legge frem endelig regnskap til årsmøtet, men må kalle inn til et ekstraordinært årsmøte når regnskapet foreligger. Styret vil rette en stor takk til alle foreldre og andre frivillige som stiller opp på både Nycomed dugnaden og som funksjonær i Askerlekene. Disse to arrangementene alene gir en meget betydelig inntekt. Flere av våre trenere og aktive skal også ha honnør for at de stiller opp på andre inntekstbringende tiltak som Barnelekene og Friidrettsskolen osv. Gruppen har i hele perioden engasjert Espen Jahren som hovedtrener (30 % stilling) og som daglig leder for friidrettsgruppen (30% stilling). Klubben har fortsatt et ubrukt potensial i egne sponsormidler, i dag er nesten alle sponsormidler et resultat av Asker Skiklubb sine avtaler. Dette bør derfor bli et viktig satsningsområde i Gruppens økonomi anses som anstrengt for øyeblikket. I 2009 har inntektene vært lavere enn det som var planlagt, noe som har resultert i et underskudd på driften. En fortsatt høy aktivitet blant de aktive er avhengig av en stor egeninnsats fra frivillige og trenere som stiller opp frivillig eller til moderate honorarer. Asker, 16. februar Formann. Kasserer. Styremedlem. Styremedlem. Styremedlem Styremedlem. Styremedlem. Daglig leder 10

11 2. Vedlegg representasjon og resultater 9.1 Representasjon Representasjon som følge av uttak av Norges Friidrettsforbund/Norges Gang- og Mosjonsforbund: Line Kloster deltok i Nordisk Junior landskamp i Wasa i Finland som følge av uttak av Norges Friidrettsforbund. Representasjon som følge av uttak av Akershus Friidrettskrets: Kretskamp Karlstad 17. februar: Andreas Drivenes (93) Elise Slemdal (96) Marie Fostvedt (96) Stian Klungland (93) Thor Olav Rosvold (96) 1500m 60m, 200m 200m, Lengde 1500m Kule Regionale Ungdomsleker år Nadderud september: Andrea Bressand (95) 200m, Lengde, Tresteg Anja Tryti (95) 200m, 600m, 1500, Marie Fostvedt (96) 60m, 200m, Lengde Sofie Myhre Holmenes (96) 60m, 200m, Lengde Kolbjørn Flaarønning (95) Høyde, Lengde Ole Marius Forbord (95) 600m, Høyde, Lengde Henrik Engdahl Baumann (96) Diskos, Kule, Slegge, Spyd Sigurd Tandberg Ryan (95) 60m, 200m, Høyde, Lengde Thilde Kristine Ødegaard (95) 60m Thor Olav Rosvold (96) Diskos, Kule, Slegge Kvalifiserte NM-deltakere: Agnete Winsnes Astrup (93) UM Høyde JR-NM Høyde Aurora Solbakk Andersen (94) UM 800m Charlotte Aanonsen (89) JR-NM Kule Ine Marie Raa (93) UM 300m hekk Karoline Hillestad Koritzinsky(90) UM 400m, 800m, JR-NM 400m, 800m, 1500m Lars Ree (89) JR-NM 100m, 200m Line Kloster (90) UM 100m, 200m, 400m, 100hk, 400hk, Høyde, Lengde, JR-NM 100m, 200m, 400m, 100hk, 400hk, Høyde, Lengde NM senior 100m, 200m, 400m, 100hk, 11

12 400hk, Lengde Malene Tveit (94) UM 200m Martine Fossem Nygaard (88) JR-NM 800m, 1500m Mathias Koritzinsky Hillestad(93) UM Diskos, Kule Stian Aleksander Johnsen (90) UM 200m JR-NM 200m Stian Klungland (93) UM 300hk, 800m Tommy Lillehagen (87) JR-NM Diskos, Kule Vilde Ryen (94) UM 800m, JR-NM 1500m *Øvelser i kursiv viser øvelser der utøveren er kvalifisert, men ikke har deltatt i øvelsen. **Øvelser i (parentes) viser øvelser der utøveren har deltatt uten at det har vært kvalifiseringskrav eller han/hun ikke har vært direkte kvalifisert. 9.2 Løp/hopp/kast pokalen Didrik Hexeberg Warlo ble årets vinner av løp/hopp/kast-pokalen pokalen med 3002 poeng. Noen få(32) poeng mindre enn vinneren i 2008, men likevel utrolig sterkt med over 3000 poeng totalt poengeren 13 utøvere med totalt 21 resultater over 1000 poeng er en liten økning fra de foregående årene, og er endelig en indikasjon på framgang i 2009 i forhold til året før.: Didrik Hexeberg Warlo Tresteg satsfelt 50cm 8, Celine Marie Tangerås Bressand Høyde 1, Erik Johannes Rosvold Diskos 750g 27, Thor Olav Rosvold Slegge 4 kg 32, Didrik Hexeberg Warlo 600m 1.50, Marit Berntzen Høgstedt Høyde uten tilløp 1, Andrea Madeleine Tangerås Bressand Tresteg satsfelt 50cm 10, Erik Johannes Rosvold Diskos 600g 30, Hanna Simone Köping Hoftun Diskos 15, Erik Johannes Rosvold Slegge 2 kg 30, Thor Olav Rosvold Slegge 3 kg 39, Thor Olav Rosvold Diskos 750g 42, Henrik Engdahl Baumann Spyd 47, Øystein Hatlestad Hovland 200m E 27, Stian Klungland 1500m hinder 4.43, Line Kloster 400m E 57, Julie2 Bressand Tresteg satsfelt 1m 9, Thor Olav Rosvold Diskos 1 kg 36, Magnus Kvale Thom Kule 11, Line Kloster 400 hk E 62, Erik Johannes Rosvold Slengball kort reim 1 kg 30, Seriene 12

13 Seriene ble dessverre nok en nedtur i 2009, bokstavlig talt i og med at jentene rykket ned fra 2.divisjon, mens gutta falt en plass i 3.divisjon. Vi er inne i et lite generasjonsskifte i friidrettsgruppa, og mye tyder på at det nok vil ta et år eller to før det vil være aktuelt med et opprykk for noen av lagene. Det er imidlertid mange spennende ungdommer på gang så jeg har veldig stor tro på at det kommer. 9.5 Bestenoteringer og rekorder Som hvert år de siste årene har det blitt satt mange nye bestenoteringer i aldersbestemte klasser i klubben, noe som ofte er det sikreste tegnet på framgang i klubben. I et år med en del motgang er det greit å ta med seg. BESTENOTERINGER: Jenter 10 år: 40m Celine Bressand 7,14 Høyde Celine Bressand 1,30 Lengde satssone 1m Celine Bressand 3,61 Diskos 600g Hanne Simone Köping Hoftun 15,11 Jenter 12 år: 60m hekk 68/7m Julie Bressand 11,01 Tresteg satssone 1m Julie Bressand 9,25 Jenter 14 år: 80m M Andrea Bressand 11,0 600m Anja Tryti 1.42,63 Tresteg(planke) Andrea Bressand 10,07 Tresteg(satsfelt 50cm) Andrea Bressand 10,65 4x60m Thilde Kristine Ødegaard/Johanne Bjørnsen Skjetne/Andrea Madeleine Bressand/Marie Fostvedt(96) 31,64 Jenter 19 år: 60m Line Kloster 8,12i 400m Line Kloster 57,34i/57,46 400m hekk Line Kloster 62,71 4x100m hekk Pernille Kloster, Karoline Koritzinsky, Line Kloster, Malene Tveit 51,18 Gutter 10 år: 600m Didrik Hexeberg Warlo 1.50,65 Tresteg(satsfelt 50 cm) Didrik Hexeberg Warlo 8,68 4-kamp Didrik Hexeberg Warlo 3633 poeng Gutter 12 år: 80m Øystein Hatlestad Hovland 11,16 200m Øystein Hatlestad Hovland 27,79 (27,2M) 13

14 600m Øystein Hatlestad Hovland 1.42,96 60hk (76,2cm/7m) Øystein Hatlestad Hovland 10,44 Høyde uten tilløp Espen Berntzen Høgstedt Lengde Satsfelt 1m Øystein Hatlestad Hovland 4,91 Tresteg(satsfelt 50cm) Espen Berntzen Høgstedt 9,10 4x60m stafett Ola Tandberg Ryan(98)/Simon Thomas Morsund(97)/Magnus Kvale Thom(97)/Øystein Hatlestad Hovland(97) 34,03 Gutter 13 år: Diskos 750g Thor Olav Rosvold 42,02 Diskos 1kg Thor Olav Rosvold 36,38 Slegge 3 kg Thor Olav Rosvold 39,05 Slegge 4 kg Thor Olav Rosvold 32,00 Slengball 1 kg Thor Olav Rosvold 37,76 Spyd 400g Henrik Engdahl Baumann 47,47 Spyd 600g Henrik Engdahl Baumann 38,37 (46,24gt) Gutter 14 år: 3x600m stafett Birk Gautefall Carlenius(95)/Ole Marius Forbord(95)/Kolbjørn Trøstheim Flaarønning(95) 5.10,32 Gutter 16 år: 600m Stian Klungland 1.27,53 300m hekk Stian Klungland 44,13 4x600m Kristoffer Birkeland, Andreas Drivenes, Ole Jakob Raa, Stian Klungland 6.08,49 Gutter 19 år: 300m Stian Alexander Johnsen 37,34 REKORDER: Kvinner Senior/Junior: 400m hekk Line Kloster 62,71 Menn Senior/Junior: 600m Stian Klungland 1.27,53 14

ÅRSBERETNING 2008 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB

ÅRSBERETNING 2008 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB ÅRSBERETNING 2008 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB 1. Styret, utvalg og ansvarlige... 2 2. Administrasjon og Representasjon... 3 2.1 Daglig leders rapport... 3 2.2 Representasjon... 3 3. Styrets arbeid...

Detaljer

Påmeldingsliste for Asker Skiklubb - Friidrett til Bamselekene 20.03.2010-21.03.2010. Gutter 13, 60 meter 20.03.2010. Antall påmeldte: 4

Påmeldingsliste for Asker Skiklubb - Friidrett til Bamselekene 20.03.2010-21.03.2010. Gutter 13, 60 meter 20.03.2010. Antall påmeldte: 4 Påmeldingsliste for Asker Skiklubb - Friidrett til Bamselekene 20.03.2010-21.03.2010 Gutter 13, 60 meter 20.03.2010 Tore Magnus Erling Espen Berntzen Antall påmeldte: 4 Jenter 17, 60 meter 20.03.2010 Ellertsen

Detaljer

Gamle nyheter: 2004. TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole. Ny rekord i Sjetnekarusellen?? Gode resultater av Kristoffer

Gamle nyheter: 2004. TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole. Ny rekord i Sjetnekarusellen?? Gode resultater av Kristoffer Gamle nyheter: 2004 TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole Se hvor bra de klarte seg!! Sjetne skole stilte med 3 lag fra 7. klasse og 4 lag fra 8. klasse. De beste lagene i 7. klasse kom på 16. og 17.plass

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

Friidrett ÅRSBERETNING 2007 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB

Friidrett ÅRSBERETNING 2007 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB Friidrett ÅRSBERETNING 2007 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB 1. Styret, utvalg og ansvarlige... 3 2. Administrasjon og Representasjon... 4 2.1 Daglig leders rapport... 4 2.2 Representasjon... 4 3. Styrets

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2014 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Brandbus damelag vant klasse 7 og løper i eliteklassa i Holmenkollstafetten 2014 Tlf: 61 32 86 13 - www.lygna.no Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2014

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Guide til Friidrettsskolen

Guide til Friidrettsskolen Guide til Friidrettsskolen HVA ER FRIIDRETT? Friidrett er først og fremst en morsom idrett som passer for alle. Friidretten ble oppfunnet allerede i antikken, og de første olympiske leker ble gjennomført

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2016 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no 91798676 Kasserer/ Odd Hovi odd.hovi@hebb.no 99387495 «kiosk Einar Teslo

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM Organisasjonsnummer 985 864 403 ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM DAGSORDEN 1. godkjenning av de stemmeberettigede 2. godkjenning av innkalling og

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap og landskamper 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12-13.

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Årsrapport. for friidrettsgruppa

Årsrapport. for friidrettsgruppa Årsrapport for friidrettsgruppa 1. Styret i gruppa i perioden 2014 2015 Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem Repr. til hyttestyret: Henrik Biørnstad Pål Christian Evensen Trine Wisting Hansen Torgeir

Detaljer

FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG

FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er gøy. Det er trenere, ledere og foreldre som skal være med å skape denne idrettsgleden. For å skape denne idrettsgleden

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Ellers så ble det 7.plass på Kristoffer Buhagen i 60m hekk, som også er en flott plassering.

Ellers så ble det 7.plass på Kristoffer Buhagen i 60m hekk, som også er en flott plassering. Gamle nyheter: 2007 Resultater fra hopp uten tilløp 22.1. Det ble mange gode hopp på vårt første stevne i år!! Da er første stevne på årets terminliste for Sør-Trøndelag unnagjort, kun med egne deltakere

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

VINTER TERMINLISTE 2015-2016

VINTER TERMINLISTE 2015-2016 VINTER TERMINLISTE 2015-2016 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 20.DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet i Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Årsberetning 2015 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa

Årsberetning 2015 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa Årsberetning 2015 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa 1. Visjon for gruppa En allsidig gruppe med solid satsing på bredde, og samtidig med representanter i toppsjiktet. En gruppe med kompetanse til

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Idrettsklubben Hind - Friidrett

Idrettsklubben Hind - Friidrett Idrettsklubben Hind - Friidrett Medlem av Norges Friidrettsforbund Harstad 17. juni 2011 Nord-Finlands Kalottkomite Friidrott v/ Harri Heikkilä F Rovaniemi Nord-Sveriges Barentskomite Friidrott v/siv Tjärner

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade Barneidrett Årsberetning 2014

Sportsklubben Trygg/Lade Barneidrett Årsberetning 2014 Sportsklubben Trygg/Lade Barneidrett Årsberetning 2014 Barneidretten skal gi barn mellom 5 og 12 år et bredt og allsidig aktivitetstilbud basert på NIF sine retningslinjer for Barneidrett. Aktivitetstilbudet

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00 BANESTEVNER 2010 Ukedag Dato Tids-punkt Stevnenavn Stadion, Sted Påmeldingsfrist Klasser og øvelser Arrangør Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro 27.04 Stavkarusell/ treningsstevne

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Årsberetning 2014 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa

Årsberetning 2014 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa Årsberetning 2014 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa 1. Visjon for gruppa En allsidig gruppe med solid satsing på bredde, og samtidig med representanter i toppsjiktet. En gruppe med kompetanse til

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Årsrapport for 2003 G13

Årsrapport for 2003 G13 Årsrapport for 2003 G13 Litt om laget 4. januar 2003 kl 18:00 startet G13 treningen på FUVOs nyryddede gressbane i 10 minusgrader, dårlig belysning og lett snødrev. Laget bestod da av 15 spillere fra Vormsund/Oppaker

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Resultatliste fra KM i mangekamp for Hordaland FIK på Leikvang stadion, Bergen, 15 16.05.10. Arrangør: IL Gneist, Laksevåg T&IL og IL Fri.

Resultatliste fra KM i mangekamp for Hordaland FIK på Leikvang stadion, Bergen, 15 16.05.10. Arrangør: IL Gneist, Laksevåg T&IL og IL Fri. Resultatliste fra KM i mangekamp for Hordaland FIK på Leikvang stadion, Bergen, 15 16.05.10. Arrangør: IL Gneist, Laksevåg T&IL og IL Fri. 10 kamp MS Øvelser lørdag 15.05.10 Øvelser søndag 16.05.10 (hekkehøyde:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

UTENDØRSSTATISTIKK MOSS I.L. 2015 GUTTER

UTENDØRSSTATISTIKK MOSS I.L. 2015 GUTTER UTENDØRSSTATISTIKK MOSS I.L. 2015 GUTTER 40 meter Resultat Vind Navn Fødselsdato Stevnested Dato 7,07 1,4 Matheo Bræck 2005 Moss 13.mai 7,69 1,4 Jesper S. Bjerk 2005 Moss 13.mai 7,77 Melvin Tollefsen 2007

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer