INTERNASJONALT FORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "18.03.2013 INTERNASJONALT FORUM"

Transkript

1 INTERNASJONALT FORUM INNKOMNE FORSLAG ÅRSMØTE 2013

2 Innhold Forslag 1: Syria... 2 Forslag 2: Midtøsten... 2 Forslag 3: Nord-Afrika og Sahel... 4 Forslag 4: Deltakelse i internasjonale militæroperasjoner... 5 Forslag 5: Bevar norsk forsvarsindustri... 6 Forslag 6: Doping... 6 Forslag 7: Surrogatbarn... 7 Forslag 8: Asiastrategi for Arktis... 7 Forslag 9: Norsk sykehus/pasient-samarbeid med EU-land... 8 Forslag 10: Norge bør åpne konsulat i de kurdiske områdene Forslag 11: Folkemordet i byen Halabja... 9 Forslag 12: Kvinner Kan - kurs i de kurdiske områdene i nord Irak og sør-øst Tyrkia Forslag 13: Rettigheter for utvikling Side 1 av 11

3 Forslag 1: Still opp for flyktningene fra Syria! Forslagsstiller: Midtøsten-gruppen Internasjonalt Forum krever at regjeringen skal bidra til at FNs hjelpeorganisasjoner settes i stand til å håndtere den humanitære krisen som følger av Syrias borgerkrig. Norge må leve opp til sine ambisjoner om å være en humanitær stormakt, og gjøre en stor innsats særlig for Syrias barn. Borgerkrigen i Syria går inn i sitt tredje år. En million syrere har flyktet. Syv tusen syrere flykter hver dag til nabolandene. Fire millioner syrere har akutt behov for nødhjelp og halvparten av dem er barn i følge UNICEF, som anslår at 2,5 millioner syriske barn er rammet. Barn har vært utsatt for alvorlige brudd på menneskerettighetene inkludert drap, tortur, seksuelle overgrep og vilkårlig fengsling. Barnefamilier kjemper for å overleve under stadig mer umennesklige forhold; det er mangel på rent vann, elendige sanitære forhold, sykehus og skoler er ødelagt og barna på flukt har store traumer i bagasjen. Med den enorme tilstrømningen av flyktninger har hjelpeorganisasjonene store problemer med å henge med. I tillegg til å bidra med mat, klær, vann, sanitæranlegg og skoler, er det en enormt behov for å skape plasser og rom i disse flyktningleirene hvor barn får lov til å leke og ha positive opplevelser sammen. Forslag 2: Økonomiske og politiske sanksjoner mot Israel Forslagsstiller: Midtøstengruppen Internasjonalt forum krever at: Arbeiderpartiet må jobbe for at FN-organisasjonene i området sikres tilstrekkelig finansiering, og at denne er trygg og forutsigbar, slik at de kan løse sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Regjeringen følger opp rapporten fra UNHRCs «Fact-Finding Mission on Israeli Settlements». Den norske regjering må legge press på Israel for at Israel uten betingelser må stanse all bosetningsvirksomhet og straks innlede en prosess for å trekke alle bosettere fra de okkuperte palestinske områdene. Israel straks opphever blokaden av Gaza, slik at det blir mulig å få inn nødvendige varer til sivilbefolkningen, og at gjenoppbyggingen og økonomisk aktivitet kan komme i gang. Vi krever at Norge må vurdere, i samarbeid med de nasjonene som har protestert mot de nye israelske bosettingsplanene å iverksette økonomiske straffetiltak mot Israel. Side 2 av 11

4 På FNs kommende generalforsamling vil man behandle en rapport fra UNHRC om Israelske bosettinger. I den tas det til orde for en politisk og økonomisk boikott av Israel. I følge den israelske avisa Haaretz er dette aller første gang at FN oppfordrer til sanksjoner mot Israel. «Israel må, i overensstemmelse med Genève-konvensjonens artikkel 49, uten betingelser stanse all bosetningsvirksomhet og straks innlede en prosess for å trekke alle bosettere fra de okkuperte palestinske områdene», heter det i rapporten, som også lister opp en lang liste menneskerettighetsbrudd og krenkelser av palestinernes rettigheter. Eksempler på brudd og krenkelser som blir trukket fram, er rett til å styre seg selv, bevegelsesfrihet, frihet fra diskriminering, rettssikkerhet, tilgang til kirker og moskeer, utdanning, vann og boliger og beskyttelse mot vilkårlig arrest. Rapporten slår fast at å overføre egen befolkning til okkuperte palestinske områder er et klart brudd på folkeretten og på Genevekonvensjonen, og at slik bosetting kan være en krigsforbrytelse som faller inn under Den internasjonale straffedomstolen. Rapporten tar videre til orde for at «Israel må, i overensstemmelse med Genève-konvensjonens artikkel 49, uten betingelser stanse all bosetningsvirksomhet og straks innlede en prosess for å trekke alle bosettere fra de okkuperte palestinske områdene». Også EU har vurdert sanksjoner mot Israel, bl.a. ved handelsrestriksjoner på bakgrunn av at landbruksprodukter fra okkuperte palestinske områder er blitt merket med Made in Israel. Import av varer fra palestinske okkuperte områder er ulovlig i EU. Andre tiltak som blir vurdert, er å innføre visumplikt for israelske borger ved innreise til et EU-land. I dag er det ca israelske bosetter som har slått seg ned på okkupert område på Vestbredden. Disse fordeler seg på 121 områder som er godkjent av den israelske staten og ca et hundretalls mindre, ikke-godkjente utposter. I det østlige Jerusalem bor det israelere og palestinere. I Jerusalem har Netanyahu åpnet for å bygge 2600 boliger ved den sørlige innfarten, på høyden Givat Hamatos. I tillegg skal det oppføres 1500 boliger i Ramat Shlomo i den nordlige delen av byen pluss ytterligere 1000 nye boliger i Gilo, sør i Jerusalem. I tilegg, og kanskje den største trusselen mot en framtidig palestinsk stat, er planene om utbygging på et større område (E-1) øst for byen. Området er på 12 km2 og vil de facto når det er ferdig utbygget skjære av forbindelsen mellom den nordlige og den sørlige delen av Vestbredden. De palestinske områdene blir atskilt fra hverandre, med rigid og nedverdigende israelsk kontroll av alle som reiser eller vil drive handel i Palestina. Israels nye bosettingsoffensiv med flere tusentalls nye boliger er en reell trussel mot muligheten til å skape fred i området. Statsminister Netanyahu har uttalt at «Jerusalem er Israels hovedstad. Vi bygger i Jerusalem fordi vi har rett til det. Hva FN sier interesserer meg ikke!» Uttalelsen kom i samband med den massive kritikken som er reist internasjonalt etter at Israel offentliggjorde planer om ny omfattende utbygging på okkupert palestinsk område Side 3 av 11

5 Jerusalem er nøkkelen til fred i Midtøsten. Palestinere eller arabere vil aldri akseptere at Israel får Jerusalem som sin hovedstad. Blir Netanyahus planer en realitet så vil muligheten til å etablere en egen livskraftig palestinsk stat ikke være til stede lenger. De palestinske og syriske flyktningene i Libanon er prisgitt hjelp fra FN og ulike NGO-er. Flyktningene mangler rett til arbeid og inntekt. Libanon tar ikke ansvar for å ta i mot de nye flyktningene, og nøden er nå prekær for alle som bor i flyktningeleirene. UNRWA har publisert en nødsappell om den stadig mer dramatiske situasjonen for sivile på Gaza-stripen. Palestinere, og spesielt palestinske flyktninger, lever under desperate forhold, og tilgang til arbeid, utdanning, elektrisitet og drivstoff er sterkt begrenset. En økende andel av befolkningen ser seg derfor nødt til å vende seg til FNs hjelpeorganisasjoner. De er håpløst underfinansierte og har behov for flere millioner dollar i nødhjelp for å gi flyktningene i Gaza et sosialt sikkerhetsnett, tilgang til grunnleggende tjenester og til forebygging av voldshandlinger. Forslag 3: Nord-Afrika og Sahel Forslagsstiller: Afrikagruppen Situasjonen i en rekke land i Nord-Afrika og Sahelregionen har i den senere tid spilt en betydelig rolle i norske media, den generelle opinionen og i utenrikstjenesten. Den såkalte arabiske våren har ført med seg både håp, uro og frustrasjon. Den har også fått konsekvenser for borgerkrigen i Mali og derigjennom styrket oppmerksomheten på terrorgrupper med fotfeste i flere land i Sahel. En av gruppene er Al-Qaida. En varig løsning på de sikkerhetspolitiske utfordringene er en forutsetning for at situasjonen i området skal kan stabiliseres. Det sikkerhetspolitiske aspektet ved utviklingen må primært løses av landene selv, enkeltvis eller regionalt. Utenlandske sikkerhetsgarantier og eventuelt militært engasjement på bakken må forankres i et FN-mandat og ikke oppfattes som en langvarig vestlig intervensjon. Et eventuelt norsk bidrag må utformes innenfor en slik ramme. Militære tiltak er ikke tilstrekkelig til å skape varige løsninger. Det viktigste langsiktige bidraget fra Norge vil være humanitær bistand, demokratistøtte og stimulering til dialog. Demokratier kan bare slå rot i samfunn som respekterer en fri presse, et levende sivilt samfunn, kvinners og minoriteters rettigheter. En slik respekt må både prege oppfatningen til folk flest og forankres i statlige institusjoner. Befolkningen må selv velge mellom demokratiske verdier og fundamentalistiske løsninger, men Norge kan bidra i riktig retning ved å delta aktivt i dialog og kontaktskapende arbeid både med regjeringsrepresentanter og opposisjonelle grupperinger. Vi ser fram til økt engasjement i området fra norske bistandsmyndigheter, norsk næringsliv og norsk diplomati innenfor rammen av en slik forståelse. Side 4 av 11

6 Forslag 4: Deltakelse i internasjonale militæroperasjoner Forslagsstiller: Sikkerhetsgruppen Innenfor rammene av folkeretten skal Norge der forholdene tilsier det bidra med kapasiteter i internasjonale militæroperasjoner. Norge skal: Arbeide for at FN med diplomatiske, humanitære og i siste instans militære virkemidler ivaretar sitt ansvar for å bevare internasjonal fred og sikkerhet; Sørge for å ha tilgjengelig kapasitet til på kort varsel å kunne delta i fredsoperasjoner og fredsoperativ virksomhet sammen med allierte og andre; Utarbeide klarere retningslinjer for norsk deltakelse i internasjonale militæroperasjoner. Norges deltakelse i internasjonale operasjoner må ta utgangspunkt i at vi lever i en tid preget av endrede maktstrukturer. Makt flyttes mellom stater og fra stater til ikke statlige-aktører. Globaliseringen medfører at skillet mellom det internasjonale og nasjonale blir mindre, og at nasjonale myndigheters kontroll over egen jurisdiksjon og samfunnsutvikling er under press. Utviklingen har betydning for hvilke trusler og utfordringer vi står overfor. Stater som ikke fungerer såkalte «failed states» - blir raskt en frihavn for økonomisk og politisk ustabilitet, og interne og regionale konflikter får i stadig større grad globale konsekvenser. Internasjonal terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen og sjørøvervirksomhet er globale trusler direkte forankret i vår omskiftelige verdensorden, som også er reelle og konkrete for Norge. Norge har som en integrert del av en internasjonalisert verden, en egeninteresse i og et ansvar for å hindre global og regional ustabilitet. Normene for det internasjonale samfunnets ansvar er under endring. Fokuset utvides fra mellomstatlige konflikter til beskyttelse av sivile og menneskerettene. Gjennom vedtaket i Libya-krisen bekreftet Sikkerhetsrådet det internasjonale samfunns ansvar for beskyttelse av andre staters sivilbefolkning der egne myndigheter begår folkemord eller andre grove overgrep. Samtidig er Norge et lite land og således særlig avhengig av en internasjonal rettsorden med behørig respekt for folkeretten, herunder krigens folkerett, statssuverenitetsprinsippet og menneskerettene. Det skal være Norges målsetting å styrke den internasjonale rettsorden og fremme folkerettens utvikling. Side 5 av 11

7 Forslag 5: Bevar norsk forsvarsindustri Forslagsstiller: Sikkerhetsgruppen Arbeiderpartiet skal - Arbeide for at norsk forsvarsindustri sikres rammevilkår som viderefører industriens sterke internasjonale posisjon - Legge til rette for god utnyttelse av forsvarsindustriens innovasjonskraft - Fortsatt bruk av gjenkjøpsavtaler ved kjøp av forsvarsmateriell fra allierte - Styrke og formalisere samarbeidet rundt produksjon av forsvarsmateriell med de andre nordiske landene. Norge har en lang tradisjon for forsvarsindustri i internasjonal toppklasse. Rundt kunnskapsklyngene i Kongsberg og på Raufoss utvikles og produseres det i dag forsvarsmateriell etterspurt og anerkjent av våre allierte, og forsvarsindustrien hevder seg godt i internasjonal konkurranse. For Arbeiderpartiet er det viktig å ta vare på kompetansen landet har opparbeidet seg innen produksjon og utvikling av forsvarsmateriell og de høyteknologiske arbeidsplassene i forsvarsindustrien. Derfor er det viktig å sikre forsvarsindustrien gode rammebetingelser også i fremtiden, herunder videreføring av bruk av gjenkjøpsavtaler når nye investeringer i materiell skal gjennomføres. Norge har i dag et godt samarbeid med de andre nordiske landene rundt utvikling og produksjon av forsvarsmateriell. Arbeiderpartiet ønsker å styrke og videreutvikle dette samarbeidet. Forslag 6: Doping Forslagsstiller: Lasse Efskind Styrets innstilling: Intensjonen i forslaget støttes. IF støtter regelendringer som kriminaliserer bruken av dopingmidler. Det er viktig at forbud kombineres med ressurser til forebyggende arbeid. Dessverre er doping utbredt også i miljøer som driver trening og kroppsbygging utenom idrettsbevegelsen. Det forebyggende arbeidet må derfor rette seg mot disse miljøene og skolene. Kost- og ernærings tilskudd som proteintilskudd kan innarbeide holdninger som åpner for doping, dessuten avlede fokus fra riktig kosthold. Derfor må slike aspekter tas med i det dop-forebyggende arbeidet. Selv om man bør slå hardt ned på dopmisbruk både i og utenfor den organiserte idretten, må det være slik at enhver som har sonet sin straff også har krav på nye muligheter. Livslang Side 6 av 11

8 utelukkelse fra idrett eller arbeid bør derfor bare forekomme i de groveste tilfellene og framgå av dommen. Man må i størst mulig grad harmonisere dom og sanksjoner i det sivile rettssystem med tilsvarende innad i idrettsbevegelsen eller på arbeidsplasser. Det blir urimelig hvis en kort sivil dom fører til livslang utelukkelse fra ønsket jobb, idrett eller fritidssyssel. Forslag 7: Surrogatbarn Forslagsstiller: Lasse Efskind Arbeiderpartiet vil erstatte ordet surrogatbarn med et mer nøytralt begrep. Debatten og reglene rundt såkalte surrogatbarn er viktig. Uansett hvilke regler man ender opp med, vil vi påpeke at selve ordet er uverdig overfor de barn dette gjelder. Som individer er de fullverdige mennesker og intet surrogat. Vi vil derfor be det offentlige benytte et mer nøytralt begrep i den videre diskusjon og lov setting, for eksempel mor-båret barn (som på Fransk) eller avtale-barn. Forslag 8: Asiastrategi for Arktis Forslagsstiller: Kinagruppen Det skal lages en helhetlig strategi for Norges samarbeid med asiatiske land i Arktis. Et bredere universitetssamarbeid, nordområdedialog med de østasiatiske ambassadene i Oslo, bilaterale avtaler om handel- og næringssamarbeid langs Den Nordlige Sjørute, en knutepunktstasjon i utenrikstjenesten for Øst-Asia, samt et årlig arktisk næringsforum for norske og østasiatiske aktører bør vurderes i strategien. Norge må forberede seg på Asias inntog i nordområdene og Arktis. Undersøkelser viser at en stor andel av verdens gjenværende råvarer, både olje, gass og mineraler befinner seg i Arktis. Ingen av de østasiatiske statene har utviklet en helhetlig arktisk strategi. Men det betyr ikke at østasiatene ikke har en arktisk agenda. Råvarer, maritim shipping og multilateralt samarbeid står på agendaen og de har startet forberedelsene. I 2011 ble Kina for første gang verdensmester i skipsbygging. Sør-Korea følger tett bak. Nå konstrueres den første kinesiskproduserte isbryteren og flere er bestilt fra utlandet. Kina har kjøpt seg inn i havna i Kirkenes, inngått avtale med Island om energisamarbeid og studier av shipping i Arktis. Norge må vurdere strategiske samarbeidspartnere. Foreløpig har Norge kun inngått avtaler om næringssamarbeid i Arktis med Sør-Korea. Det skjedde i Skal Norge være beredt, må vi ha formulert vår politikk, vår strategi og vår visjon i forkant og ikke i etterkant av Kinas inntog. Men foreløpig er Norges strategiske tenkning rundt Asias inntog i Arktis begrenset. Side 7 av 11

9 Forslag 9: Norsk sykehus/pasient-samarbeid med EU-land Forslagsstiller: Lasse Efskind og Helga Strømme Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti ber helseministeren nedsette en hurtigarbeidende gruppe som ser på forutsetninger og muligheter for å etablere et operasjonstilbud til norske borgere bosatt i EU-land, der helseteam fra Norge samarbeider med sykehus i EU-land. Tiltaket må ha en non-profit profil og være billigere enn tilsvarende i Norge og med like høy kvalitet, spesielt sikre mot MRSA/ infeksjoner. Tilbudet må ikke koste ekstra for pasientene. Reglene om etablering av helsesamarbeid mellom Norge og EU er klare via EØS avtalen, og de skal inkorporeres i norske regler senest oktober Da vil det i praksis være fritt valg av behandlingssted for norske, også for elektive (planlagte) operasjoner, men myndighetene kan forbeholde seg en faglig kvaltetsgodkjenning av institusjonen. Sverige har ikke et slikt forbehold. Til dette kopler seg også et mer allment politisk aspekt: for alle kjenner til problemene med arbeidsløsheten i EU og dessuten at mange norske "lever" i Spania og andre EU land, særlig mange eldre og pensjonister. Tidligere erfaring tilsier at når norske eksperter (leger og spesialsykepleiere) reiser som team til EU-land for å operere/ behandle nordmenn på sykehus der, vil det for hver norsk ekspert genereres ytterligere 3-4 arbeidsplasser i vertslandet. Solidaritet i praksis! I dag er det slik at flertallet av nordmenn som opereres på sykehus i EU-land kommer tilbake til Norge, betalt av trygden. Vi vil ikke at denne muligheten skal oppheves for de som har lovlig rett, men at det kan legges til rette for å etableres gode alternativer i det landet de oppholder seg, da som en non-profit stiftelse eller organisering. Faren er, sett fra at sosialdemokratisk perspektiv, at behandlingen av norske i EU-land kan bli så lukrativ at private vil dominere og høste urimelig profitt. Allerede i dag er det mange som prøver seg på avtale med forsikringsselskaper for å lage halv-seriøse opplegg der fortjeneste står i sentrum. Vi bør komme dem i forkjøpet. Man bør derfor etablere et offentlig konkurransedyktig non-profitt system via en stiftelse eller et sykehussamarbeide. Tidligere forsøk innen ortopedi viser at det er mulig. Forslag 10: Norge bør åpne konsulat i de kurdiske områdene. Forslagsstiller: Kurdistangruppen Internasjonalt Forum skal jobbe for at det opprettes et konsulat i de kurdiske områdene, underlagt ambassaden i Bagdad. Side 8 av 11

10 Siden 1991 har kurderne i nord Irak vært selvstyrt med eget regjering og parlament. Med Sadams fall i 2003 fikk den kurdiske befolkningen autonomi i følge Irakisk grunnlov. Kurderne har vært delaktige i den irakiske i koalisjonsregjeringen. Den kurdiske delen i Irak har gjennomgått enorm utvikling etter 2003 både økonomisk og kulturelt. Det blitt oppdaget enorme olje ressurser i de kurdiske områdene som har tiltrukket mange utenlandske selskaper som Exxon Mobile, Shell, Norske DNO og mange andre. At utenlandske selskaper har investert i de kurdiske områdene skyldes ikke bare oljen men områdets stabilitet har spilt en viktig rolle. Mange land i Europa har også opprettet konsulat i hovedstaden Erbil blant annet Sverige, Frankrike, USA, Storbritannia, Ungarn, Italia og en rekke andre land, men Norge har så langt holdt seg utenfor til tross for norske selskapers tilstedeværelse. Opprettelsen av norsk konsulat vil ivareta norske interesser i område. Den kurdiske selvstyreregjeringen har ofte oppfordret norske myndigheter til å opprette konsulat. Vi mener det er på tide at Norge åpner konsulat i de kurdiske selvstyreområdene på grunn av dens stabilitet og økonomiske ressurser. Dette vil bidra til : å forsterke norske tilstedeværelse i de kurdiske områdene. Forenkle forbindelsen for norsk-kurdiske statsborgere. Gjøre det lettere for returnering av asylsøkere og samarbeid om andre juridiske saker Forslag 11: Folkemordet i byen Halabja Forslagsstiller: Kurdistangruppen Arbeiderpartiet bør jobbe aktivt for at folkemordet i Halabja blir anerkjent av FN som folkemord. Halabja ble verdenskjent i mars 1988 da irakiske styrker angrep byen med stridsgass etter at den var erobret av geriljastyrker (peshmerga) fra PUK (Kurdistans Patriotiske Union). Rundt 5000 mennesker antas å ha omkommet i angrepet og mange sliter fortsatt med store fysiske og psykiske ettervirkninger fra angrepet. 23. desember 2005 ble forretningsmannen Frans van Anraat dømt til 15 års fengsel av en nederlandsk rett, for å ha solgt kjemikalier til framstilling av kjemiske våpen til Saddam Husseins regime. Retten slo fast at gassangrepet inngikk i en systematisk folkemords politikk overfor kurderne. Det var første gang gassangrepet på Halabja er blitt rettslig kategorisert som folkemord. I mars 2010 anerkjente den irakiske høyeste domstol angrepet på Halabja som folkemord. I de senere år andre saken blitt behandlet i parlamenter i andre land, deriblant Sverige, og angrepet på Halabja er anerkjent som folkemord. Side 9 av 11

11 Forslag 12: Kvinner Kan - kurs i de kurdiske områdene i Nord-Irak og sørøst Tyrkia Forslagsstiller: Kurdistangruppen Arbeiderpartiet bør jobbe aktiv med kvinneorganisasjoner og sosialdemokratiske partier i de kurdiske områdene for å få til Kvinner Kan kurs i de kurdiske områdene i Tyrkia og i de kurdiske selvstyreområdene i nord Irak. Arbeiderpartiet arrangerer Kvinner Kan -kurs både her hjemme og en rekke andre land. Ut fra tilbakemeldinger så er kvaliteten på disse kursene på et høyt nivå, deltakerne har vært super fornøyde og ønsket flere slike kurser. Kurdiske kvinner blir undertrykt både hjemme og ute, de møter de samme utfordringene som andre kvinner i andre land. Vi i Kurdistan gruppen innser viktigheten av disse kursene for kvinnene i de kurdiske områdene. Foreløpig er dessverre nesten umulig å ha slike kurs i den iranske(10%) eller syriske(9%) Kurdistan på grunn av manglende sikkerhet. Slike kurs kan holdes både i den selvstyrte delen i Nord-Irak(30%) og i de kurdiske områdene i Tyrkia(20%). Forslag 13: Rettigheter for utvikling Forslagsstiller: Kim Garielli Arbeiderpartiet vil ta initiativ til programmet Rettigheter for utvikling etter modell av Olje/skatt for utvikling. Programmet skal bidra til å bygge opp institusjoner for å verne individets rettigheter i land, som ønsker et samarbeid på området. Formålet med programmet som kan hete «Rettigheter for utvikling» er å bidra til bedre beskyttelse av individets rettigheter og bedre rettsvern i land som ønsker et samarbeid på dette området. Målet må være å kunne gi faglig bistand til arbeid med å få på plass uavhengig menneskerettighetsinstitusjon, lovverk, rettsvesen, ombud og ulike typer vern som beskytter mot brudd på individets rettigheter. Norge er blant landene i verden der individets rettigheter blir best ivaretatt. Vi har blant annet ulike ombud, lovverk, rettsvesen og barnevern som sørger for å ivareta den enkeltes rettigheter og ta fatt i brudd på menneskerettighetene. Norge har også vært fremst i kampen for å utvikle arbeidet med for eksempel kvinners og barns rettigheter i FN. Det virker opplagt at en slik rettighetskompetanse kan brukes aktivt i vårt bistandssamarbeid. Selv om den norske modellen ikke kan overføres direkte til andre land, er denne kunnskapen verdifull i arbeidet med rettigheter i samarbeidsland. Side 10 av 11

12 Arbeidet med et slikt program vil også føre til en økt åpenhet og debatt rundt vern av rettighetene i landene, hvor et slikt program blir satt i gang. Menneskerettigheter og deltakelse er viktige milepæler i et lands demokratiserings- og utviklingsprosess. Side 11 av 11

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Internasjonal uttalelse

Internasjonal uttalelse Internasjonal uttalelse s verdigrunnlag er tuftet på frihet, solidaritet, likeverd, likestilling og folkelig medbestemmelse. Det preger vår politikk både hjemme og ute. Med en verden i rask endring er

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn.

Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn. Landsmøte 2015 Tittel: Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. Forslagsnr: 307 Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. 135 land har allerede anerkjent Palestina som egen

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER

JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER Torsdag 13. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden.

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune MENNESKERETTIGHETER En innføring Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune Humanist forlag, Oslo 2014 Humanist forlag

Detaljer

Anerkjennelse av kroppslig verdighet

Anerkjennelse av kroppslig verdighet Anerkjennelse av kroppslig verdighet BOK: Hva skjer når noen blir krenket i så stor grad at de ikke makter å kjempe om anerkjennelse? Odin Lysaker, filosof og førsteamanuensis i etikk ved Universitetet

Detaljer

Bakgrunn: Irans atomprogram

Bakgrunn: Irans atomprogram Bakgrunn: Irans atomprogram Irans atomprosjekt strekker seg flere tiår tilbake i tid, og involverer en lang rekke stater både direkte og indirekte. Her kan du lese en forenklet historisk oppsummering.

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf:

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: Om NUPI Utgiver: Copyright: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2014 Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: C.J. Hambros plass 2d Postboks 8159 Dep. 0033 Oslo www.nupi.no

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Hvorfor har Amnesty en kampanje for flyktninger fra Syria?

Hvorfor har Amnesty en kampanje for flyktninger fra Syria? SPØRSMÅL OG SVAR #VELKOMMENSYRIA Hvorfor har Amnesty en kampanje for flyktninger fra Syria? Ikke siden 2. verdenskrig har verden stått ovenfor en så enorm humanitær krise som den vi i dag er vitne til

Detaljer

FORSLAG TIL INTERNASJONALT FORUMS ÅRSMØTE 2010

FORSLAG TIL INTERNASJONALT FORUMS ÅRSMØTE 2010 FORSLAG TIL INTERNASJONALT FORUMS ÅRSMØTE 2010 1 - NATOs nye strategiske konsept må endre atomstrategien NATO skal utarbeide et nytt strategisk konsept til sitt neste toppmøte. Bakgrunnen er at de sikkerhetspolitiske

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 224 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:43 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

KURS I FOLKERETT 2. AVDELING

KURS I FOLKERETT 2. AVDELING KURS I FOLKERETT 2. AVDELING Oppgaver om folkerettslig metode 1. Kan du beskrive forholdet mellom art. 38 i Haag-domstolens statutter og art. 31 og 32 i Wien-konvensjonen om traktatretten? 2. Hvilken rolle

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler

Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler Høringsinnspill til modell for investeringsavtaler Norges Sosiale Forum takker for muligheten til å komme med innspill til forslag om modell for investeringsavtaler. Norges Sosiale Forum, som er et nettverk

Detaljer

Kurset gir en anledning til å stille spørsmål til kursleder om faget og pensum.

Kurset gir en anledning til å stille spørsmål til kursleder om faget og pensum. Kurs i menneskeretter, første studieår, våren 2013 OPPGAVER Innledende kommentarer for kursdeltakerne: Her er det viktig å være aktiv. Alle må ha gjort seg kjent med lovtekstene og dommene. Det innebærer

Detaljer

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET 1 UTTALELSER FRA ÅRSMØTET NEI TIL RESERVASJONSRETT Østfold Arbeiderpartiet ber Stortinget avvise et forslag om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise sine pasienter til abort. Kvinner som

Detaljer

Et flertall av palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å øke konflikten mellom Fatah og Hamas, og at det fremmer korrupsjon

Et flertall av palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å øke konflikten mellom Fatah og Hamas, og at det fremmer korrupsjon 14. mars 2008 Pressemelding fra Fafo Feilslått bistand? Et flertall av palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å øke konflikten mellom Fatah og Hamas, og at det fremmer korrupsjon Fafo gjennomførte

Detaljer

Alternativ 1: Strukturert etter boken og læreplanen

Alternativ 1: Strukturert etter boken og læreplanen Årsplaner Årsplanene under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og. Derfor skiller de seg noe fra hverandre, men viser også mangfoldet i muligheter til

Detaljer

Innhold Del A Generelle spørsmål

Innhold Del A Generelle spørsmål Innhold Del A Generelle spørsmål............................. 21 Del B Internasjonal væpnet konflikt.................... 39 Del C Intern væpnet konflikt (borgerkrig).............. 282 Del D Internasjonale

Detaljer

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program:

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt for alle fredsaktivister.

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37 Årsplaner Fokus Politikk og Årsplanen under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og, derfor skiller de seg noe fra hverandre men viser også mangfoldet i

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.)

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) MENNESKERETTIGHETE En innføring Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) Humanist forlag, Oslo 2009 Humanist forlag 2009 Bokdesign: Valiant, Stavanger Omslag: Asbjørn Jensen

Detaljer

Innkomne forslag Internasjonalt Forums årsmøte 2011

Innkomne forslag Internasjonalt Forums årsmøte 2011 Innkomne forslag Internasjonalt Forums årsmøte 2011 Forslag 1: Norge må si ja til klageordning for Barnekonvensjonen... 2 Forslag 2: Internasjonale reaksjoner når det begås massedrap på egen befolkning...

Detaljer

Sikkerhetskonferansen 2013 Forventninger til Utenrikstjenesten - råd og veiledning

Sikkerhetskonferansen 2013 Forventninger til Utenrikstjenesten - råd og veiledning Sikkerhetskonferansen 2013 Forventninger til Utenrikstjenesten - råd og veiledning Avdelingsdirektør Anne Lene Dale Næringslivsseksjonen Tlf: 90858114 E-post: ald@mfa.no Utenrikstjenestens kriseorganisasjon

Detaljer

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Til Finansdepartementet o ETIKKRADET STATENS PENSJONSFON D - UTLAN D 15. mai 2006 Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Bakgrunn Finansdepartementet mottok den 6. januar 2006 brev fra

Detaljer

Introduksjonssenteret

Introduksjonssenteret Utfordringer sett fra en fastleges ståsted Introduksjonssenteret Drammen kommune Drammen 30.okt 2016 Trygve Kongshavn Hva skal jeg snakke om? Litt om meg og Fjell Innvandrere/flyktninger i et historisk

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 Sammendrag av rapporten Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak Forfattere Tonje Grunnan 21. desember 2016 Godkjent av Kjersti Brattekås, fung. forskningsleder

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis 1 En fortelling fra Palestinakomiteens Faglige Utvalg: Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis Et samarbeid mellom The Palestinian Association for Cultural Exchange (PACE) og Palestinakomiteens

Detaljer

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen)

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) og Resolution 2231 (2015) E3+3 og Iran ble 14. juli 2015 enig om en omfattende

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Fastsatt av Finansdepartementet x.x.2010 i medhold av lov 21. desember 2005 nr.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Foto: Per Arne Juvang/Forsvaret Foto : Kristin Enstad Bakgrunn: Norges engasjement i Afghanistan Hovedmålet for det

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

bds Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier

bds Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

EUs strategiske rammeverk for menneskerettigheter og demokrati

EUs strategiske rammeverk for menneskerettigheter og demokrati EUs strategiske rammeverk for menneskerettigheter og demokrati I Menneskerettigheter i hele EUs politikk 1. Den europeiske union er tuftet på en felles målsetting om å fremme fred og stabilitet, og om

Detaljer

GLOBALE KLIMAUTFORDRINGER HAR VI ET GRUNNLOVSVERN? Pål W. Lorentzen

GLOBALE KLIMAUTFORDRINGER HAR VI ET GRUNNLOVSVERN? Pål W. Lorentzen GLOBALE KLIMAUTFORDRINGER HAR VI ET GRUNNLOVSVERN? Pål W. Lorentzen 1 1. KLIMASITUASJONEN Status: Verdens nasjoner makter ikke å begrense utslippene av klimagasser på en måte som kan holde den gjennomsnittlige

Detaljer

Representantforslag 135 S

Representantforslag 135 S Representantforslag 135 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson Dokument nr. 8:135 S (2014 2015)

Detaljer

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik. Brexit og EØS. Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding

Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik. Brexit og EØS. Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik Brexit og EØS Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Nei til EU arbeidsnotat 2/2017 Brexit og EØS 1 Innhold Artikkel 50 er aktivert 2 Den britiske avtalen 2 Britisk

Detaljer

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme 18.juni 2015 Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Dr. Sissel H. Jore Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Vårt prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Midt-Norge Prosjektperiode: høst 2009 nyttår

Detaljer

Europarådet. pass. til dine rettigheter

Europarådet. pass. til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter 1 Velkommen til en spennende ferd Livet er en eventyrlig reise. På vår ferd treffer vi mange andre mennesker, og alle ønsker

Detaljer

SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer

SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer DN 05.02.2016 Schengen eller EØS? EØS-avtalen (trådte i kraft 1994): Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Fri etablering

Detaljer

1.3 Adgang til fravikelse Departementet kan fravike retningslinjene i enkeltsaker der særlige hensyn gjør seg gjeldene.

1.3 Adgang til fravikelse Departementet kan fravike retningslinjene i enkeltsaker der særlige hensyn gjør seg gjeldene. Retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål av 28. februar 1992 Sist revidert: 28. november 2014 1.1

Detaljer

SAMENES 18. KONFERANSE 7 9 Oktober 2004 i Honningsvåg, Norge

SAMENES 18. KONFERANSE 7 9 Oktober 2004 i Honningsvåg, Norge SAMENES 18. KONFERANSE 7 9 Oktober 2004 i Honningsvåg, Norge HONNINGSVÅG-DEKLARASJON Den 18. Samekonferansen, som representerer Samerådets medlemsorganisasjoner i Finland, Norge, Russland og Sverige, samlet

Detaljer

Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET. Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET. Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Mange mennesker

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep OSLO. Høringsinnspill til forhandlingsmandat og modell for investeringsavtaler

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep OSLO. Høringsinnspill til forhandlingsmandat og modell for investeringsavtaler Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep. 0032 OSLO Dato, Oslo 13.09.2015 Høringsinnspill til forhandlingsmandat og modell for investeringsavtaler Spire takker for muligheten til å komme med

Detaljer

Perspektiver på velferdsstaten

Perspektiver på velferdsstaten Perspektiver på velferdsstaten Finansminister Kristin Halvorsen Valutaseminaret 4. februar 29 Finansdepartementet Den norske samfunnsmodellen har gitt gode resultater Norge og andre nordiske land har en

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt

Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt mnl@difi.no To sider av samme sak Argument for elektronisk journal Argument

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Grunnvann Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Vi har prosjekt om grunnvann. Vi vil skrive om grunnvann fordi det høres interessant tu, og vi ville finne ut hvordan grunnvannssituasjonen

Detaljer

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Oslo Militære Samfund 16. oktober 2006 Forsker Truls H. Tønnessen FFI Program Afghanistans betydning for internasjonal terrorisme Hovedtrekk ved

Detaljer