NJs program for Forslag til revisjon fra AU. Med endringer fra LS 14.mars: NJs formål og uavhengighet. Journalistens ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NJs program for 2005-2007. Forslag til revisjon fra AU. Med endringer fra LS 14.mars: NJs formål og uavhengighet. Journalistens ansvar"

Transkript

1 NJs program for Vedtatt på Norsk Journalistlags landsmøte den 28. april 2005 Forslag til revisjon fra AU Med endringer fra LS 14.mars: Journalistens ansvar 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ samler journalister fra ulike områder Dette forhindrer ikke at NJ kan ta standpunkt også i politisk kontroversielle saker hvor journalistenes interesser er berørt. 2. Journalistene har i første rekke ansvar overfor publikum som har krav på informasjon om det som skjer i vårt eget samfunn og i verdenssamfunnet. 3. Det er i publikums interesse at det drives kritisk journalistikk på pressen. Kollegialitet betyr ikke likegyldighet overfor hva som skjer i pressen selv. 4. En forutsetning for fri informasjonsformidling er retten til informasjon. Forsøk på å monopolisere adgangen til nyhetskilder må avvises. 5. NJ ønsker en absolutt beskyttelse av kildens anonymitet. NJ arbeider for lovendringer som styrker kildevernet og retten til å verne fortrolig informasjon. NJ vil støtte kolleger som nekter å oppgi kilder eller utlevere upublisert materiale. 6. Lovverket må sikre medienes arbeidsmuligheter gjennom økt innsyn i forvaltning, rettspleie og næringsvirksomhet. NJ er imot overdreven bruk av hemmeligstempling og taushetsplikt. NJ skal arbeide for å styrke offentlighetsprinsippet nasjonalt og internasjonalt. NJ vil arbeide for færre unntaksbestemmelser i NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ vil aktivt forsvare organisasjonens uavhengighet og journalisters faglige rettigheter, inkludert full forhandlings- og streikerett. Som fagorganisasjon for yrkesutøvere som skal overvåke, kritisere og informere om alle samfunnets maktinstitusjoner, skal NJ av hensyn til medienes og den enkelte journalists troverdighet stå utenfor hovedsammenslutninger Journalistens integritet 2. NJ vil verne journalisters integritet. NJ mener journalister skal stå fritt og uavhengig av interesseorganisasjoner, politiske partier og pressgrupper i sin yrkesutøvelse.. 3. Journalisten har et selvstendig ansvar for sitt stoff. Journalisten har personlig og sammen med redaktøren, også et strafferettslig ansvar. Den berørte journalist skal rådspørres dersom den redaksjonelle ledelse vurderer beklagelse eller dementi. 4. Redaksjonelle medarbeidere som kommer fra, eller i en periode har vært over i annen virksomhet, skal ha rett til karantenetid, hvor journalisten i en avgrenset periode ikke dekker denne virksomheten. Åpenhet og innsyn 5. Retten til informasjon er en forutsetning for fri informasjonsformidling. Offentlige kilder må ikke inngå ekskluderende avtaler om informasjon til enkeltredaksjoner. Lovverket må sikre medienes arbeidsmuligheter gjennom økt innsyn i 1

2 offentlighetsloven Krav til åpenhet må også gjelde for mediene selv. NJ skal arbeide for å kartlegge eierskap i alle medier. forvaltning, rettspleie og næringsvirksomhet Krav til åpenhet må også gjelde for mediene selv. AMA foreslår tatt inn i ny 5 fra gammel 6: NJ er imot overdreven bruk av hemmeligstempling og taushetsplikt. 7. Injurielovene bør forenkles og endres for å sikre ytringsfriheten og for å unngå knebling av kritisk journalistikk. Etikken 8. NJ skal verne om pressens selvdømmeordning som et viktig verktøy for å sikre en fri og uavhengig presse. Redaksjonene bør informere om de presseetiske reglene som gjelder og om publikums klageadgang. NJ skal arbeide for at redaksjoner utformer egne etiske regler som supplement til Vær Varsom-plakaten. Norsk Presseforbund og PFU 6. NJ vil bidra til et sterkt Norsk Presseforbund som består av representanter for alle medier. 7. NJ skal verne om pressens selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg. PFU er et viktig verktøy for å sikre en fri og uavhengig presse. Mediebedriftene skal informere om de presseetiske reglene som gjelder og om publikums klageadgang. NJ mener den enkelte redaksjoner bør utforme egne etiske regler som supplement til Vær Varsom-plakaten og Tekstreklamaplakaten. 9. NJ vil arbeide for å hevde journalistenes integritet og skal sikre at de står fritt og uavhengig av interesseorganisasjoner, politiske partier og pressgrupper i sin yrkesutøvelse. Dette forhindrer likevel ikke at journalister forøvrig kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter ved å delta 2

3 i samfunnsaktiviteter. 10. Det er den enkelte journalists oppgave å bevare sin egen og journalistikkens integritet. Redaksjonelle medarbeidere skal unngå å sette seg i en situasjon hvor publikum kan stille spørsmål ved vedkommendes uavhengighet og troverdighet. 11. Journalisten har et selvstendig ansvar for sitt stoff. Journalisten har personlig og sammen med redaktøren, også et strafferettslig ansvar. Den berørte journalist skal rådspørres dersom den redaksjonelle ledelse vurderer beklagelse eller dementi. Yrkesregler 12. Journalister skal være varsomme med å kjøpe, selge og eie enkeltaksjer og verdipapirer. Journalister skal ikke dekke virksomhet/foretak der de eller deres nærmeste familie har aksjer, eierinteresser eller andre økonomiske interesser. 13. Journalister skal ikke dekke organisasjoner/interessegrupper der de selv eller nærmeste familie har sentrale verv eller fungerer som talspersoner. 14. Fagmedarbeidere skal være varsomme med å involvere seg i virksomhet/foretak innenfor sitt fagområde. 15. Redaksjonelle medarbeidere som i en periode har vært over i annen virksomhet, og i kraft av sin stilling har stått fram offentlig, eller har hatt en framtredende stilling skal i en avgrenset periode ikke dekke denne virksomhetens fagområde. 16. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke sette sin journalistiske troverdighet på spill ved å delta i reklame og markedsføring av andres varer og 3

4 tjenester. 17. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre disse er av symbolsk karakter. Ytringsfrihet 18. NJ arbeider for å styrke ytringsfriheten, både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt arbeid 19. NJ skal drive internasjonalt støttearbeid og faglig virksomhet for forfulgte eller vanskeligstilte kolleger. 20. NJ vil virke for økt internasjonalt engasjement og samarbeid. NJ samarbeider nært med de andre nordiske forbund i Nordisk Journalistforbund, deltar i det europeiske samarbeidet i European Federation of Journalists og vil styrke den virksomhet som International Federation of Journalists driver for å bedre journalisters arbeidsvilkår over hele verden. Ytringsfrihet 8. NJ arbeider for å styrke ytringsfriheten, både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt arbeid 9. NJ skal drive internasjonalt støttearbeid og faglig virksomhet for forfulgte eller vanskeligstilte kolleger. 10. NJ vil virke for økt internasjonalt engasjement og samarbeid. NJ samarbeider nært med de andre nordiske forbund i Nordisk Journalistforbund, deltar i det europeiske samarbeidet i European Federation of Journalists og vil styrke den virksomhet som International Federation of Journalists driver for å bedre journalisters arbeidsvilkår over hele verden. AU støtter forslag fra Finnmark: 11. NJ vil ha enklere visumadgang for journalister fra begge sider av den norsk-russiske grense. Alternativt forslag fra Trondar/Lars: 11. NJ vil ha enklere visumadgang for journalister Forslag fra Eva: 11. NJ vil ha enklere visumadgang for journalister fra begge sider av den norsk-russiske grense. Opphavsrett 21. Opphavsrett er i utgangspunktet en individuell rett for redaksjonelle medarbeidere. Denne retten har en ideell og en økonomisk side. NJ vil ivareta medlemmenes opphavsrett overfor arbeidsgivere, staten og andre brukere gjennom kollektive avtaler og bistand i individuelle saker. Eierskap Opphavsrett 12. Opphavsrett er i utgangspunktet en individuell rett for redaksjonelle medarbeidere. Denne retten har en ideell og en økonomisk side. NJ vil ivareta medlemmenes opphavsrett overfor arbeidsgivere, staten og andre brukere gjennom kollektive avtaler og bistand i individuelle saker. Eierskap 4

5 22. NJ vil arbeide for en differensiert presse og mangfold i norske medier. NJ vil arbeide mot eierkonsentrasjon både nasjonalt og regionalt. Det er et mål å opprettholde norsk eierskap og forsvare redaksjonelle tradisjoner i mediene. NJ skal kritisk vurdere eiers atferd i forhold til publisistiske idealer nedfelt i Redaktørplakaten, Vær Varsomplakaten og Tekstreklameplakaten. 23. For å garantere skillet mellom eierrett og redaksjonell styringsrett og for å styrke journalistikkens uavhengighet og kvalitet, må journalistene ha innflytelse på beslutningsprosessene i redaksjonen. Den ansvarlige redaktør skal i nært samarbeid med de redaksjonelle medarbeidere ha styring over den linje som skal følges i det daglige. 24. Resultatet av felles innsats og ressurser som frigjøres ved drift, modernisering og rasjonalisering, bør brukes til kvalitetsforbedring av det totale produkt og bedring av arbeids- og lønnsvilkår for de ansatte. Eiere skal avstå fra å ta utbytte i bedrifter som nedbemanner eller har planer om å gjøre det. 25. Aviser og andre mediebedrifter må ikke ha størst mulig økonomisk utbytte til eierne som mål for virksomheten. Det bør være bestemmelser som avgrenser den enkelte aksjeeiers og andelshavers stemmerett. 26. NJ vil arbeide mot at konsernene bruker annonsesamkjøringer til å presse frittstående aviser ut av markedet eller ødelegge deres driftsgrunnlag. Også frittstående aviser skal kunne delta i annonsesamkjøringer. 27. NJ støtter stiftelses- og eierformer som forsvarer redaksjonell uavhengighet Forslag fra AU: 13. NJ vil arbeide for mangfold i norske medier og mot eierkonsentrasjon som kan true mangfoldet i samfunnsdebatten. NJ vil kartlegge eierskap i alle medier. Forslag fra M&R: Det bør gjennom rammevilkår sikres at det er økonomisk attraktivt med eierskap til medier også utenom konsern og andre eierkonsentrasjoner. AU s innstilling: Ivaretatt i nye 13 og Eiere av norske medier må respektere Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. For å garantere skillet mellom eierrett og redaksjonell styringsrett og for å styrke journalistikkens uavhengighet og kvalitet, må journalistene ha innflytelse på beslutningsprosessene i redaksjonen. Den ansvarlige redaktør skal i nært samarbeid med journalistene ha styring over den linje som skal følges i det daglige. 15. Mediebedriftene må sikres tilstrekkelige midler til produktutvikling, styrking av kvaliteten på det journalistiske produktet, kompetanseheving og bedring av lønns- og arbeidsvilkår for journalistene. Forslag fra AU: 16. Det bør være bestemmelser som avgrenser den enkelte aksjeeiers og andelshavers stemmerett. Forslag fra Ulf: 16. Det bør være bestemmelser som avgrenser den enkelte aksjeeiers og andelshavers stemmerett. Forslag fra AU: 17. Hver mediebedrift må ha egen redaktør. Hvis en mediebedrift velger enleder-modellen skal denne ha redaksjonelle kvalifikasjoner. Forslag fra Ulf/Terje/Elin: 17.. AMA foreslår å ta inn gammel 26 som ny 18: 18. NJ vil arbeide mot at konsernene bruker annonsesamkjøringer til å presse frittstående aviser ut av markedet eller ødelegge deres driftsgrunnlag. Også frittstående aviser skal kunne delta i annonsesamkjøringer. 5

6 mot oppkjøp. NJ skal arbeide for at hver avis skal ha en redaktør. Ordninger med fellesredaktører skal motarbeides. Hvis en mediebedrift velger enledermodellen, krever NJ at det ansettes en ansvarlig redaktør/daglig leder med redaksjonelle kvalifikasjoner. Medieutvikling 28. NJ vil forsvare pressestøtten og offentlig støtte til nærkringkasting, og vil arbeide for nødvendig støtte til medietiltak for etniske og språklige minoriteter. 29. NJ er i mot moms på det trykte ord. 30. Konsesjoner må ikke kunne suspenderes eller inndras som følge av redaksjonelt innhold. 31. NJ vil arbeide for NRK som en samfunnsfinansiert, nasjonal medieinstitusjon uavhengig av reklame. NJ skal arbeide for å sikre NRK en langsiktig og forutsigbar økonomi for å kunne opprettholde et bredt programtilbud av høy kvalitet. Offentlige rammebetingelser for medier 18. NJ vil forsvare en ordning med pressestøtte og vil arbeide for nødvendig støtte til medietiltak for etniske og språklige minoriteter. Forslag fra Elin/Ulf/Terje/Audun til ny 19: 19. Alle mediebedrifter skal utarbeide en redaksjonell plattform. Hvert år utarbeides en redaksjonell årsrapport som er tilgjengelig for allmennheten. Her redegjør ansvarlig redaktør for redaksjonelle resultater. 19. NJ er mot moms på trykte ord 20. NRK skal være en samfunnsfinansiert, nasjonal medieinstitusjon uavhengig av reklame. NRK må sikres en langsiktig og forutsigbar økonomi for å kunne opprettholde et bredt programtilbud av høy kvalitet. Norsk Presseforbund 32. NJ vil bidra til et sterkt Norsk Presseforbund som består av representanter for alle medier. NJ kan på selvstendig grunnlag ta initiativ og fremme egne synspunkter i presse- og mediespørsmål. NJs uavhengighet 33. NJ vil aktivt forsvare sin uavhengighet og de faglige rettigheter, inkludert full forhandlings- og streikerett. Som fagorganisasjon for yrkesutøvere som skal overvåke, kritisere og informere om alle 6

7 samfunnets maktinstitusjoner, skal NJ av hensyn til medienes og den enkelte journalists troverdighet stå utenfor hovedsammenslutninger. Journalisten i bedriften 34. NJ mener at de ansattes representanter skal ha stemmerett i alle styresaker på linje med eiernes representanter. 35. Lokale avtaler må som et minimum inneholde bestemmelser om regelmessige drøftinger av arbeidsforhold, personalpolitikk og om samarbeid mellom redaksjonsledelse og tillitsvalgte. 36. Redaktører og andre i ledende redaksjonelle stillinger bør kunne ansettes på åremål. Ansatte i åremålsstillinger må sikres skikkelige retrettordninger. 37. Innstillingsretten for de tillitsvalgte ved ansettelse av redaktører, ledende redaksjonspersonale og redaksjonelle medarbeidere, må praktiseres slik at de tillitsvalgte får tilstrekkelige opplysninger og rimelig tid til å foreta sine vurderinger. Medbestemmelse 21. De ansattes styrerepresentanter skal ha stemmerett i alle saker på linje med eiernes representanter. 22. Lokale avtaler må inneholde bestemmelser om regelmessige drøftinger av arbeidsforhold, personalpolitikk og medinnflytelse. Innstillingsretten ved ansettelse av redaktører og redaksjonelle medarbeidere må praktiseres slik at tillitsvalgte får reell medinnflytelse. Forslag fra AU: 23. Ansatte i stillinger med begrenset funksjonstid må sikres gode retrettordninger. Økt kompetanse må gjenspeiles i lønnsnivå og videre arbeidsoppgaver. Dette bør også gjelde ved omorganisering eller annen retrett fra stilling med spesiell funksjon. Forslag fra Terje: 23. Ansatte i stillinger med begrenset funksjonstid må sikres gode retrettordninger. Dette bør også gjelde ved omorganiseringer, fra stilling med spesiell funksjon. Økt kompetanse må gjenspeiles i lønnsnivå og videre arbeidsoppgaver. 24. Mellomledere i redaksjonen må sikres full organisasjonsfrihet. NJ vil rekruttere og beholde mellomledere som medlemmer. 38. NJ skal arbeide for å beholde og rekruttere mellomledere som medlemmer i organisasjonen. Journalisten og verktøyet 39. Det er journalistisk arbeid og ansvar å skape og utforme mediets innhold og utseende gjennom redigering og 7

8 presentasjon uansett hvilke tekniske hjelpemidler som brukes. 40. Nye tekniske hjelpemidler må ikke kunne brukes til å frata redaksjonelle medarbeidere ansvars- og arbeidsområder og redusere deres organisasjonsfrihet. NJ vil arbeide for at organisasjonens medlemmer fritt skal kunne bruke de tekniske hjelpemidler som er hensiktsmessige for den journalistiske virksomheten. Journalister må ha innflytelse på valg av redaksjonelt verktøy og opplæring i bruken av det. 41. NJ vil arbeide for å sikre redaksjonelle medarbeidere rettigheter ved fjernarbeid. 42. NJ vil arbeide for å sikre redaksjonelle billedbehandlernes og arkivmedarbeidernes stillinger i redaksjonene og styrke deres faglige utviklingsmuligheter. 43. NJ skal overvåke hvordan teknologien påvirker og endrer journalisters arbeidsbetingelser og arbeidsmiljø. Tariffpolitikken 44. Norsk Journalistlag vil gjennom sin tariffpolitikk styrke organisasjonens sentrale tariffavtaler og sikre reelle lokale forhandlinger. NJ vil arbeide for å sikre mediene kvalifiserte redaksjonelle medarbeidere, med et lønnsnivå som gjør yrket attraktivt. 45. NJ kan ikke være med på å opprettholde økonomisk svake bedrifter ved hjelp av underbetalt arbeidskraft. Mediebedriftene må få sin økonomiske bæreevne sikret på andre måter. 46. NJ vil fortsatt basere sin lønnspolitikk på minstelønnssatser med relativt hyppige alderstillegg kombinert med lokale tillegg. Alderstilleggene skal NJs lønnspolitikk 25. Kvalifiserte redaksjonelle medarbeidere må sikres et lønnsnivå som gjør yrket attraktivt. NJs lønnspolitikk skal ivareta en positiv lønnsutvikling for medlemmer på alle nivåer. NJ vil ved de sentrale lønnsoppgjør spesielt arbeide for å heve lønnsnivået til de lavest lønnede. 26. Det er NJs tariffpolitikk å sikre reelle lokale forhandlinger også i bedrifter som er dekket av NJs sentrale tariffavtaler. De lokale tilleggene skal gjenspeile bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Forslag fra AU/S&F: 27: Relevant etter- og videreutdanning skal tillegges vekt ved lønnsvurdering. 8

9 være reelle og ikke en erstatning for manglende lokale tillegg. NJ vil ved de sentrale lønnsoppgjør spesielt arbeide for å heve lønnsnivået til de lavest lønnede. De lokale tilleggene skal gjenspeile bedriftens økonomi, fremtidsutsikter og den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. 47. NJ vil legge vekt på å sikre medlemmenes helse og livskvalitet gjennom avtalte friordninger, som f.eks. sabbatsordninger. 48. Eventuell oppsigelse/permittering skal skje etter ansiennitetsprinsippet hele redaksjonen sett under ett. Forslag fra AU: 27. NJ mener døgnkontinuerlig produksjon stiller særlige krav til arbeidsmiljøtiltak, rullerende vaktplaner, ulempekompensasjon og muligheter for jobbrotasjon og kompetanseutvikling. Forslag fra Trondar/AMA: NJ mener døgnkontinuerlig produksjon stiller særlige krav til ulempekompensasjon (se også forslag til 46) 28. NJ aksepterer ikke at økonomisk svake bedrifter driver sin virksomhet basert på underbetalt arbeidskraft. 29. Lokale ansiennitetstillegg skal være reelle og ikke en erstatning for manglende lokale personlige tillegg. To forslag til endringer under Tariffpolitikk fra M&R: 1. NJ skal ikke akseptere prinsippet om å opprettholde økonomisk svake bedrifter ved hjelp av underbetalt arbeidskraft. 2. NJ vil ved de sentrale lønnsoppgjør spesielt arbeide for å heve lønnsnivået til de lavest lønnede og heve det generelle lønnsnivået for journalister. AUs innstilling: Ivaretatt i nye 28 og 25 Frilanserne 49. NJ vil arbeide for å forbedre frilansjournalistenes inntektsgrunnlag blant annet ved å arbeide for å få etablert frilansavtaler med arbeidsgivere på områder som gjelder honorar, opphavsrett og andre arbeidsvilkår. NJmedlemmer i anvisningsposisjon, klubber, og lokallag skal arbeide for at NJ-organiserte frilansmedarbeidere betales etter NJs veiledende satser. 50. NJ vil oppfordre fast ansatte journalister som påtar seg frilansoppdrag, til ikke å gå under NJs veiledende satser for honorar. 51. De tillitsvalgte i redaksjonen fungerer som kontaktpersoner for Frilans 30. Hovedmål i NJs frilansarbeid er å gjøre den enkelte frilanser best mulig i stand til å ivareta egne interesser når det gjelder opphavsrett, honorarbetingelser og faglig utvikling. Frilansere i NJ skal tilbys kurs i avtaleinngåelse og premisser for oppdragslevering. Frilansere som gjør sine oppdragsvilkår kjent for oppdragsgiver, står langt sterkere når de henvender seg til NJ for bistand. 31. NJ vil arbeide for å forbedre frilansjournalistenes inntektsgrunnlag blant annet ved å arbeide for å få etablert frilansavtaler med arbeidsgivere på områder som gjelder honorar, opphavsrett og andre arbeidsvilkår. NJmedlemmer i anvisningsposisjon, klubber, og lokallag skal arbeide for at NJ-organiserte frilansmedarbeidere betales etter NJs veiledende 9

10 frilansere som tar oppdrag for redaksjonene. Frilansere som vil inngå fast avtale om stofflevering med en arbeidsplass som har tariffavtale med NJ, orienterer de lokale tillitsvalgte. Tillitsvalgte bør bistå frilansere med å oppnå akseptable honorar- og arbeidsvilkår også når slik avtale ikke foreligger. Likestilling og mangfold 52. NJ ønsker full likestilling mellom kvinner og menn. NJ vil arbeide for å nå dette målet både ved å påvirke holdninger i samfunnet, på våre arbeidsplasser og i vår egen organisasjon. NJ vil arbeide for å få flere kvinnelige undervisere og veiledere for journaliststudenter. 53. Målet er like mange kvinner som menn i redaksjonene, også i ledende stillinger. For å nå dette målet må det rekrutteres flere kvinner. En handlingsplan for dette bør utarbeides i hver enkelt redaksjon. Det vil i mange år og på mange nivåer være nødvendig å foretrekke en kvinnelig framfor en mannlig søker, dersom søkerne er tilnærmet likt kvalifisert. satser. 32. NJ vil oppfordre fast ansatte journalister som påtar seg frilansoppdrag, til ikke å gå under NJs veiledende satser for honorar. 33. De tillitsvalgte i redaksjonen fungerer som kontaktpersoner for frilansere som tar oppdrag for redaksjonene. Frilansere som vil inngå fast avtale om stofflevering med en arbeidsplass som har tariffavtale med NJ, orienterer de lokale tillitsvalgte. Tillitsvalgte bør bistå frilansere med å oppnå akseptable honorar- og arbeidsvilkår også når slik avtale ikke foreligger. Likestilling og mangfold 34. Ved ansettelse av journalister må mediene tilstrebe bredde og mangfold NJ jobber for full likestilling mellom kvinner og menn i alle funksjoner og på alle nivåer i redaksjonene. 36. NJ vil fjerne kjønnsbestemte lønnsforskjeller. 37. Redaksjonene bør styrkes med flere journalister med minoritetsbakgrunn. NJ skal arbeide for å få journalister med minoritetsbakgrunn aktivt med i det faglige arbeidet. 54. NJ vil arbeide for å fjerne kjønnsbestemte lønnsforskjeller ved å påvise forskjeller i lønnsutviklingen til mannlige og kvinnelige medarbeidere NJ vil arbeide for lokale likestillingsavtaler i bedriftene. 55. NJ skal motivere kvinner til å søke lederstillinger, gjennom informasjon, kurs, seminarer. NJ skal arbeide for å styrke pressens 10

11 lederutviklingstilbud for å øke kvinneandelen blant redaksjonelle ledere. 56. NJ skal arbeide for at redaksjonene styrkes med flere journalister med minoritetsbakgrunn. NJ skal drive et holdningsskapende arbeid for å bevisstgjøre journalister om hvordan vi bruker språket når vi omtaler mennesker med minoritetsbakgrunn. NJ skal arbeide for å få journalister med minoritetsbakgrunn aktivt med i det faglige arbeidet. Arbeidsforhold 57. Kampen for medlemmenes jobber og for trygge ansettelsesforhold har høyeste prioritet i NJ, både politisk og juridisk. NJ vil arbeide for å styrke stillingsvernet. 58. NJ vil slåss kompromissløst mot nedbemanning som tvinges gjennom på bakgrunn av kortvarig svikt i bedriftenes inntekter, krav om høye driftsoverskudd eller økt utbytte til eierne. 59. Hovedregelen skal fortsatt være fast ansettelse. Fast ansatte skal ikke erstattes av midlertidig ansatte eller overføres til frilanskontrakter. NJ vil motarbeide en utvikling som gjør det mer lønnsomt for mediebedrifter å benytte seg av frilansere enn av fast ansatte. 60. Vikarer og andre midlertidig ansatte skal likebehandles med fast ansatte, både når det gjelder lønn, arbeidsverktøy og andre arbeidsforhold. 61. Vikariater og andre midlertidige ansettelser skal gis en lengde som tilsvarer det reelle fraværet/behovet. Et vikariat/engasjement skal ikke deles opp i flere korte perioder. 62. Redaksjonene må ha tilstrekkelig Arbeidsforhold Forslag fra AU: 38. Kampen for trygge arbeidsforhold har høyeste prioritet i NJ. NJ vil styrke stillingsvernet. Forslag fra Finn: 38. NJ vil slåss kompromissløst mot nedbemanning som tvinges gjennom på bakgrunn av kortvarig svikt i bedriftenes inntekter, krav om høye driftsoverskudd eller økt utbytte til eierne. 39. NJ vil slåss mot nedbemanning som tvinges gjennom på bakgrunn av kortvarig svikt i bedriftens inntekter, krav om høyere driftsoverskudd eller økt utbytte til eierne. 40. NJ mener hovedregelen er fast ansettelse. NJ vil motarbeide en utvikling som gjør det mer lønnsomt å bruke frilansere enn fast ansatte 41. Vikarer og andre midlertidig ansatte skal likebehandles med fast ansatte, både når det gjelder lønn, arbeidsverktøy og andre arbeidsforhold. 42. Vikariater skal gis en lengde som tilsvarer det reelle fraværet/behovet. Det skal ikke deles opp i flere korte perioder. 43. Mediebredriftene må ha tilstrekkelig bemanning til å fylle vaktplanene og sikre normal drift. Overtid og frilansere må ikke brukes til å tilsløre reell underbemanning. 44. Det er journalistisk arbeid og ansvar å skape og utforme mediets innhold. 11

12 bemanning i alle avdelinger. Kontraktansatte, overtid og frilansere må ikke brukes for å tilsløre reell underbemanning. Journalister må ikke belastes med ikke-redaksjonelle oppgaver. 63. Ingen lokalkontor eller redaksjoner bør ha færre enn to heltidsansatte redaksjonelle medarbeidere. 64. Journalistisk arbeid drives til forskjellige tider på døgnet og på alle ukens dager. Arbeid på kveld og natt, søn- og helligdager, må kompenseres med økonomiske tillegg og fritid. Den reelle verdien av tilleggene bør opprettholdes. 65. Belastningen for journalister med kontinuerlig deadline, som nett- og multimediejournalister, krever særlig oppmerksomhet. NJ vil arbeide for å bedre arbeidssituasjonen for disse gruppene. NJ vil arbeide for at NJ-medlemmer i datterselskaper/nettredaksjoner får like gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som kolleger i morselskapene. NJ vil motarbeide forsøk på å bruke utskilling i nye selskaper som brekkstang for å svekke lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. 66. Særlig belastende oppdrag kan utløse psykiske reaksjoner/problemer. I alle redaksjoner bør det være beredskapsrutiner for å ta vare på medarbeidere som utsettes for slike belastninger. Arbeidsgiver har ansvaret for at slik beredskap finnes - og for at rutinene følges. 67. Journalistyrket er særlig krevende og ekstra ferie har lang tradisjon i yrket. I tillegg til fem ukers ferie, bør alle redaksjonelle medarbeidere med mer enn ti år i yrket, ha en uke fri med full lønn. For frilansmedarbeidere må 45. Journalister skal fritt kunne bruke det verktøy som er hensiktsmessig for den journalistiske virksomheten. Forslag fra AU: 46. NJ vil sikre best mulig arbeidsmiljø for journalister som jobber i redaksjoner som produserer med kontinuerlig deadline. Forslag fra Trondar/AMA: 46. NJ vil sikre best mulig arbeidsmiljø for journalister som jobber i redaksjoner som produserer med kontinuerlig deadline. Døgnkontinuerlig produksjon stiller særlige krav til arbeidsmiljøtiltak, rullerende vaktplaner, muligheter for jobbrotasjon og kompetanseutvikling. (Se også forslag til 27) 47. NJ-medlemmer i utskilte/oppkjøpte datterselskaper skal ha like gode lønns-, pensjons og arbeidsvilkår som kolleger i morselskapene. NJ skal motarbeide forsøk på å bruke utskilling i nye selskap som brekkstang for å svekke lønns-, pensjons og arbeidsvilkår. 48. Særlig belastende oppdrag kan utløse psykiske reaksjoner/problemer. I alle redaksjoner bør det være beredskapsrutiner for å ta vare på medarbeidere som utsettes for slike belastninger. Arbeidsgiver har ansvaret for at slik beredskap finnes - og for at rutinene følges. 49. Alle redaksjonelle medarbeidere, med mer enn 10 år i yrket, bør ha 1 uke ekstra ferie. For frilansmedarbeidere må prosentsatsen for feriepenger heves tilsvarende. 50. Retten til full lønn under sykdom bør utvides til ett år. 51. Arbeidet i mediene må legges til rette slik at journalistyrket blir meningsfylt helt frem til pensjonsalder. Egil foreslår gammel 47 inn som ny 52: 52. NJ vil legge vekt på å sikre medlemmenes helse og livskvalitet gjennom avtalte friordninger, som f.eks. sabbatsordninger. 12

13 prosentsatsen for feriepenger heves tilsvarende. 52. Ved eventuell oppsigelse/permittering skal ansiennitet legges til grunn. 68. Retten til full lønn under sykdom bør utvides til ett år. 69. Arbeidet i mediene må legges til rette slik at journalistyrket blir meningsfylt helt frem til pensjonsalder. Pensjon 70. Ansatte journalister skal omfattes av en tjenestepensjonsordning som gir rett til uførepensjon og alderspensjon fra bedriften i tillegg til folketrygdens ytelser. Samlet alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen bør være minst 66 prosent av sluttlønn. En god folketrygd er avgjørende for å sikre fremtidens pensjoner. 71. Omlegging av pensjonslovgivningen må ikke utnyttes til å svekke eksisterende ordninger. Ytelsesbaserte pensjonsordninger er tryggest og mest forutsigbare for arbeidstaker. Ensidig omlegging fra etablerte ytelsesordninger til innskuddsordninger kan ikke godtas, verken for tidligere ansatte eller nyansatte. 72. Det skal være adgang til frivillig og fleksibel tidligpensjonering med et økonomisk vederlag som gjør tidligpensjon til en reell mulighet. Tidligpensjonering må ikke føre til at alderspensjon blir dårligere enn om den ansatte hadde fortsatt i jobb. Førtidspensjonerte med Avtalefestet Pensjon (AFP) må bli stående i bedriftens pensjonsordning til fylte 67 år. I disse årene må bedriften betale normal pensjonspremie (gavepensjon) for AFP-pensjonisten. Pensjon 53. Ansatte journalister skal omfattes av en tjenestepensjonsordning som gir rett til uførepensjon og alderspensjon fra bedriften i tillegg til folketrygdens ytelser. Samlet alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen bør være minst 66 prosent av sluttlønn. En god folketrygd er avgjørende for å sikre fremtidens pensjoner. 54. Endring av tjenestepensjonsordninger kan kun skje etter reelle forhandlinger på den enkelte bedrift. Alle pensjonsordninger skal forankres i en skriftlig avtale. Oppsigelsestiden på avtalen bør være lang. 55. Det skal være adgang til frivillig og fleksibel tidligpensjonering med et økonomisk vederlag som gjør tidligpensjon til en reell mulighet. Tidligpensjonering må ikke føre til at alderspensjon blir dårligere enn om den ansatte hadde fortsatt i jobb. Førtidspensjonerte med Avtalefestet Pensjon (AFP) må bli stående i bedriftens pensjonsordning til fylte 67 år. I disse årene må bedriften betale normal pensjonspremie (gavepensjon) for AFP-pensjonisten. 56. De ansatte skal være omfattet av en bedriftsbetalt gruppelivsforsikring med uføredekning. 13

14 73. De ansatte skal være omfattet av en bedriftsbetalt gruppelivsforsikring med uføredekning. Utdanning 74. Journalisters utdanning, kompetanse og opplæring må utvikles og fornyes kontinuerlig. NJ vil bevare journalistikk som et yrke uten bestemte formelle utdanningskrav, av hensyn til ytringsfrihet og mangfold. 75. NJ går inn for opptakskriterier som legger vekt på praksis, mangfold og andre relevante kvalifikasjoner ved opptak til grunnutdanningene. Studentene ved NJ-godkjente utdanningssteder i journalistikk må sikres tilstrekkelige praksisplasser, kvalifisert veiledning og skikkelig oppfølging i sin praksisperiode. Bedriftene må tilby veiledere av begge kjønn. NJ vil medvirke til debatt om- og utvikling av studietilbudene i journalistikk. 76. NJ vil arbeide for at journalistene får bedre mulighet til etter- og videreutdanning. For å kunne gi journalistene nødvendig yrkesfaglig fornyelse, er det jevnlig behov for permisjon med full lønn til studier. NJ skal fortsette arbeidet med i sikre medlemmer i alle medier reell mulighet til etter- og videreutdanning, fortrinnsvis gjennom felles bransjeordninger for utdanningsstøtte og permisjon. Etter- og videreutdanningsordninger må bygge på individuell motivasjon. 77. START-opplæringen ved IJ bør utvides og tilbys alle nyansatte redaksjonelle medarbeidere uten Grunn, etter- og videreutdanning 57. Journalister utdanning, kompetanse og opplæring må utvikles og fornyes kontinuerlig. NJ vil bevare journalistikk som et yrke uten bestemte formelle utdanningskrav, av hensyn til ytringsfrihet og mangfold. 58. NJ går inn for opptakskriterier til journalistutdanningene som legger vekt på praksis og mangfold i tillegg til karakterer. 59. Ekstern praksis er en viktig del av studiet. Journaliststudenter må sikres praksisplass og kvalifisert veiledning. 60. NJ vil medvirke til debatt om og utviklingen av studietilbudene i journalistikk. 61. Alle journalister må reell mulighet til etter- og videreutdanning, fortrinnsvis gjennom felles bransjeordninger for utdanningsstøtte og permisjon. For å gi nødvendig fornyelse er det jevnlig behov for permisjon med full lønn til studier. NJ vil bidra til å videreutvikle Institutt for journalistikk som bransjens etter- og videreutdanningsinstitusjon. 62. START-opplæringen bør tilbys alle nyansatte redaksjonelle medarbeidere uten journalistutdanning. 63. Bedriftsledelse har, i samarbeid med tillitsvalgte, ansvar for systematisk arbeid med kompetanseutvikling i redaksjonene. 64. Det er viktig at universiteter og høyskoler gir tilbud på de høyeste utdanningsnivå for å utvikle journalistfaget videre. 65. Etter- og videreutdanning av et visst omfang bør gi direkte utslag på lønnen. 14

15 journalistutdanning. Ordningen bør bli obligatorisk i løpet av kort tid. 78. Pressens organisasjoner, arbeidsgiverne, de enkelte bedriftene og redaksjonsklubbene må engasjere seg sterkere for kompetanseutvikling i mediebedriftene. NJ vil arbeide for å kartlegge og analysere faktorer som påvirker kompetanseutviklingen. 79. NJ mener det er viktig at universiteter og høyskoler gir tilbud på de høyeste utdanningsnivå for å utvikle journalistfaget videre. 80. NJ vil bidra til å videreutvikle Institutt for journalistikk som bransjens etter- og videreutdanningsinstitusjon. NJ har et særlig ansvar for å sikre IJ ressurser til å videreføre og utvikle dagens tilbud med korte og intensive kurs. IJ må sikres midler til fagutvikling og forsking. Mediebedriftene skal gi sine ansatte mulighet til å delta på kurs ved IJ. 15

NJs program 2007-2009

NJs program 2007-2009 NJs program 2007-2009 Forslag fra AU 27.02.2007: NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ vil aktivt forsvare organisasjonens

Detaljer

Forslag til endringer i program 2013-15

Forslag til endringer i program 2013-15 Program Forslag til endringer i program 2013-15 Nr 34-62 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen Forslag til nytt program 2013-15: Veiledning og begrunnelse: Dette er (de viktigste) endringene i landsstyrets

Detaljer

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs program. Dagsorden sak nr: 9 a. Landsmøtet 2001 22.03.

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs program. Dagsorden sak nr: 9 a. Landsmøtet 2001 22.03. NJs programmer til NJs landsmøte 2001 Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs program 22.03.01 1 Forslag til NJs programmer 2001-03 (Se også NJs utdanningspolitiske manifest) Landsstyrets forslag til landsmøtet

Detaljer

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest NJs programmer til NJs landsmøte 2001 Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest 22.03.01 1 Landsstyrets forslag til NJs utdanningspolitiske manifest Vedtatt av NJs landsmøte 1997,

Detaljer

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09:

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: NOTAT Til: Landsmøtet 07 Dato: 13.03.2007 Saksnummer: 05-247 Mellomlederutvalgets rapport Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: Endringsforslag til NJs program:

Detaljer

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær Norsk Redaktørforening Styremøte 2012-12-04 Oslo NEØ Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær I styremøtet i Palma i september gjorde styret følgende vedtak i sak 2012-41 Ansettelse av ny

Detaljer

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN Tiltaksplanen status desember 07 1. Journalistisk kvalitet NJ skal fremme journalistisk kvalitet på alle plattformer. NJ vil aktivt jobbe mot at døgnkontinuerlig produksjon

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Nr 31, 32, 33 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen TIL LM Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag til

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien Nedbemanning Styrkeløftet 30.11.15 Knut Skaslien Landsstyrets 10 bud: NJs prinsipper ved nedbemanning 1. Nei til nedbemanning Vær kritisk til bedrifts-/konsernledelsens analyse av virkeligheten og framtidsutsiktene.

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene.

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Finn Våga og Hege Iren Frantzen Dato: 29.01.2014 Saksnummer: 13-660 Arbeid for fotografer - oppfølgingsplan Landsstyret i NJ vedtok at NJ skal: 1. Arbeide for at Arbeidsmiljølovens

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017 I. Økonomiske hovedmål for NJ 2015-2017 Inngangen til denne landsmøteperioden

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Norsk Redaktørforening Handlingsplan 2013-2015 Kjerne - Kompetanse - Kvalitet Kontakt 1 2 Vårt hovedoppdrag NR er en forening til forsvar for redaktørinstituttet, ytringsfriheten, meningsmangfoldet og

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Revisjon av Tekstreklameplakaten. Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007

Revisjon av Tekstreklameplakaten. Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007 1 Revisjon av Tekstreklameplakaten Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007 2 Revisjon av Tekstreklameplakaten: Bakgrunn: Norsk Journalistlag har lagt fram forslag om endringer i flere punkter i Tekstreklameplakaten.

Detaljer

Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre

Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre Vårt hovedoppdrag NR skal forsvare redaktørinstituttet,

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Smått blir stadig bedre

Smått blir stadig bedre Smått blir stadig bedre Rapport fra Småredaksjonsutvalget 2 1. februar 2008 Innledning Småredaksjonsutvalget 2 vil med dette levere sin rapport til landsstyret. Vi har i samarbeid med leder Elin Floberghagen

Detaljer

Uavhengighet og mangfold

Uavhengighet og mangfold Foto: Svein Erik Furulund Uavhengighet og mangfold Utfordringer for NJ Mediebransjen er i rivende utvikling. Aldri har endringstakten vært raskere, og aldri har det vært flere utgivelser på så mange medieplattformer

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Oversendte forslag fra landsmøtet

Oversendte forslag fra landsmøtet NOTAT Til: Landsstyret Dato: 28.05.2009 Saksnummer: 09-290 Fra: Elin Floberghagen Oversendte forslag fra landsmøtet - med innstilling fra AU Etter- og videreutdanning 1. Fra NJ i Schibsted Moderniser Institutt

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Tariffkrav NJ-MBL-2012

Tariffkrav NJ-MBL-2012 Tariffkrav NJ-MBL-2012 Tekstkrav fra Norsk Journalistlag 3. MAI 2012 Tekst krav MBL-NJ 2012 3.5.2012 1 1. Tekstkrav - vikarbyrå [Forklaring: Tekst i 1, nr 4, 2B og 2C med svart farge er identisk med resultatet

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Smått er godt - kanskje

Smått er godt - kanskje Smått er godt - kanskje Småredaksjonsutvalgets innstilling 29. januar 2007 09.03.2007 Side 1 Innledning Småredaksjonsutvalget ble nedsatt etter klare innspill på lokallagslederkonferansen våren 2006. ene

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet. barnehagelærer

Min første jobb som nyutdannet. barnehagelærer Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet barnehagelærer! Du er motivert med nye ideer og full av pågangsmot. Du har avsluttet en utdanning som

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Tiltaksplan 2007-2009

Tiltaksplan 2007-2009 Landsstyret forslag til Tiltaksplan 2007-2009 1. Flermedialitet og 24/7-journalisten NJ arbeider for å fremme journalistisk kvalitet og for å sikre journalistene gode avtaleog arbeidsordninger, uavhengig

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Landsmøtet 2007. Forslag til Tiltaksplan 2007-2009

Landsmøtet 2007. Forslag til Tiltaksplan 2007-2009 Landsmøtet 2007 Forslag til Tiltaksplan 2007-2009 Landsstyrets forslag til tiltaksplan 2007-2009 1. Flermedialitet og kontinuerlig publisering NJ vil arbeide for å bedre arbeidsvilkår for journalister

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 1. INNLEDNING Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er direkte tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S)

Detaljer

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier.

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-0056 mellom NORSK JOURNALISTLAG på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen,

Detaljer

Studenthåndboka. Norsk Journalistlag Student 2015

Studenthåndboka. Norsk Journalistlag Student 2015 Studenthåndboka Norsk Journalistlag Student 2015 Utgitt av Norsk Journalistlag Student Høst, 2015 Redaktør: Synne Pernille Jakobsen Design: Eirik Tufteland Kroken Skrevet av: Ådne Sinnes og Eirik Tufteland

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

NOTAT. Fra Trondhjems Journalistforening og Nord-Trøndelag Journalistlag:

NOTAT. Fra Trondhjems Journalistforening og Nord-Trøndelag Journalistlag: NOTAT Til: Landsstyret Dato: 24.3.2011 Saksnummer: 10-438 Innkomne forslag KVALITET Fra NJ i Schibsted: Integritet og tekstreklame: "Styret i NJS er bekymret for den journalistiske integriteten i landets

Detaljer