Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no"

Transkript

1 Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor - prosjektveiviseren.no Kurs

2 VELKOMMEN- MÅL MED KURSET Gi en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig fokus på Prosjektveiviseren.no Sette prosjektmetodikk inn i en større sammenheng i forhold til god IT-styring i offentlig sektor Skape engasjement for prosjektarbeid i offentlig sektor Bidra til flere vellykkede prosjekter og økt gjennomføringsevne Direktoratet for forvaltning og IKT

3 PROGRAM FØR LUNSJ Velkommen og mål med kurset v/elin Kristine Fjørtoft, Difi Digitaliseringsprosjekter i et større bilde v/jens Nørve, Difi Betydning av endringsledelse for gevinstrealisering v/siw Anita Vik, Difi Prince2 og god praksis for prosjektgjennomføring, v/ Herman Valen, Difi Mål med prosjektveiviseren v/elin Kristine Fjørtøft, Difi Pause Demonstrasjon av Prosjektveiviseren v/jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft, Difi. Direktoratet for forvaltning og IKT

4 PROGRAM ETTER LUNSJ LUNSJ Gruppearbeid Gevinstrealisering og samfunnsøkonomisk analyse v/terje Grønli, DFØ Pause Oppsummering og avslutning Slutt Direktoratet for forvaltning og IKT

5 EN KORT PRESENTASJONSRUNDE Målgruppen for kurset er prosjektledere og eiere av prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Vi tar en rask runde hvor dere sier navn og arbeidssted, samt hvilken rolle dere har i forhold til innføring av prosjektmetodikk i deres virksomhet. Direktoratet for forvaltning og IKT

6 DIGITALISERINGSPROSJEKTER I ET STØRRE BILDE Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT

7 HISTORISK UTVIKLING Januar

8 ALLE EGNEDE OFFENTLIGE TJENESTER SKAL TILBYS DIGITALT TIL INNBYGGERNE

9 BETYDNINGEN AV DIGITALISERINGEN DN

10 Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse, og resultatorientert lederskap

11 INNSTILLING FRA KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN OM REPRESENTANTFORSLAG FOR BEDRE KOORDINERING OG STRATEGISK STYRING AV IKT-PROSJEKTER I OFFENTLIG SEKTOR Innspill fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold (Krf), Hans Olav Syversen (Krf) og Kjell Ingolf Ropstad (Krf), 24.januar Stortinget ber regjeringen sikre en reell samling av det politiske og administrative ansvaret for alle store, statlige IKT-prosjekter i ett departement som gis myndighet til å utøve en overordnet, strategisk IKT-styring på tvers av ulike etater 2. Stortinget ber regjeringen sikre en bedre styring av det enkelte, statlige IKT-prosjekt, der kompetanseoppbygging og etablering av incentiver for kostnadseffektive løsninger, som er rimelige å forvalte, prioriteres. Departementet som gis ansvar for overordnet IKT-styring, bør inngå i prosjektorganisasjonene med et eierperspektiv og være en pådriver for at midlene brukes best mulig. 3. Stortinget ber regjeringen sikre at det stilles mer gjennomgående krav til gjennomføring av kost-nytte-analyser i statlige IKT-prosjekter, slik at kostnader og kompleksitet i prosjektene kan begrenses i størst mulig grad.

12 Eksempler på styring Regjeringens IT-styring - Nasjonale grep (strategi, juss ) - Nasjonal prioritering og styring sektorovergripende IKT-tiltak - Nasjonal prioritering og styring av IT-prosjekter Departementenes IT-styring av underliggende virksomheter Virksomhetsleders IT-styring i egen organisasjon Prosjekteierstyring av IT-prosjekter Prosjektleders styring Leverandørstyring Tverrsektoriell styring av felleskomponenter

13 Nytte MÅLBILDET REALISERES GJENNOM PROSJEKTER Ledelsens strategiske mål Nåsituasjon Målgrupperettet kommunikasjon Individuelt tilpasset kommunikasjon (Vertikal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter (Horisontal integrasjon) Enkel informasjon på Internet Kompleksitet Direktoratet for forvaltning og IKT

14 ILLUSTRASJON AV EN VIRKSOMHET «HUSET» Visjon Strategi/virksomhetsplan Drift og forvaltning Prosjektportefølje Program Prosjekt Virksomhets ledelse Støttefunksjoner Ressurser/kompetanse

15 ET KONKRET EKSEMPEL

16 VIRKSOMHETSSTRATEGI OG IT-STRATEGI

17 Betydningen av endringsledelse for gevinstrealisering 25. april 2013 Siw Anita Vik, LEO

18 Skal si noe om. Utgangspunkt: Å lede endringsprosjekter på en god måte har stor betydning for gevinstrealisering Kort om endringsledelse som begrep og fenomen Difis rapport «Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene?» Hva fant vi?

19 Endring og ledelse Endringsledelse et begrep med mange forståelser og (teoretiske) tilnærminger Å lede og drive endringsprosesser er viktig fordi gevinster realiseres ved at mennesker tar i bruk og nyttiggjør seg nye ITløsninger Endringsledelse definisjon: «Å lede ansatte og organisasjonen gjennom en endringsprosess slik at virksomheten oppnår forventede resultater» Direktoratet for forvaltning og IKT

20 «Styrte» endringsprosesser Nye ideer, behov og løsninger Kultur Tine opp Flytte Fryse (stabilisere) Nå-situasjon Gap som krever ledelse Fremtidig ønsket tilstand Lewin, 1947 Ideer forkastes

21 Betydningen av kultur Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

22 Difis kartlegging av suksesskriterier i ledelse av digitale endringsprosjekter Målet var å identifisere suksesskriterier og formidle erfaringer om ledelse i digitale endringsprosjekter lederatferd og lederpraksis Følgende forutsetninger ble valgt: Endringen er planlagt og styrt - og IT utgjør en vesentlig del Prosjektet er vellykket Fokus på suksess og positive drivere for endring Praksisperspektivet skal ligge til grunn Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

23 To endringsprosjekter Perform i SPK og EFFEKT (UDI) To ganske forskjellige «prosjekt» Perform som følge av pensjonsreformen Kostnad: 1 milliard Kvalitet: Ny IT-infrastruktur, nytt saksbehandlersystem Tid: Ferdig EFFEKT samordning av IT-løsninger på utlendingsfeltet Kostnad: 570 millioner Kvalitet: Helelektronisk saksbehandling, felles elektronisk arkiv, elektronisk samhandling Tid: Direktoratet for forvaltning og IKT

24 Men også mange likheter. Gode strategiske valg blir tatt tidlig i prosjektet Brukte læring fra tidligere IT- prosjekter Jobbet med å få på plass eierskap og gode samarbeidsrelasjoner med overordnet departement Konseptfasen fikk klargjort de overordnede rammene Prosjektene løftes ut og etableres som egne enheter Modige og tydelige toppledere med symbolfunksjon God og bred lederforankring Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Flere likheter. Daglig hands-on ledelse blir viktig i gjennomføringen Mellomledere som oversettere og lynavledere Å skape engasjement og begeistring ved å vise til «small wins» Beredskap (og mot!) til å justere, forkaste og tilføre nye tiltak og aktiviteter underveis Instrumentell endringsledelse krever milepæler og styringsindikatorer som navigasjonsinstrumenter Endringsprosjektene skaper ringer i vann! Direktoratet for forvaltning og IKT

26 Oppsummering Strategisk og operativ endringsledelse er viktig for å lykkes med IT-prosjekter og realisere gevinster Endringer krever endring av kultur bli bevisst på hva som fremmer og hemmer endringer i din virksomhet Endringskompetanse må bygges internt hvem setter dette på dagsorden? Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

27 PRINCE 2 OG GOD PRAKSIS

28 PRINCE 2 OG GOD PRAKSIS Prinsipper Prince 2 er basert på 7 styrende prinsipper som stammer fra læring fra gode og dårlige prosjektet. Temaer Dette er sider ved prosjektledelse som må følges opp gjennom hele prosjektløpet Prosessene Dette er den trinnvise progresjon av prosjektets livsløp

29 MÅL MED PROSJEKTVEIVISEREN Direktoratet for forvaltning og IKT

30 MÅL MED PROSJEKTVEIVISEREN 1. Prosjektveiviseren bidrar til bedre planlegging, prosjekteierstyring, fokus på gevinstrealisering mv Den er dermed ett av flere virkemidler som bidrar til flere vellykkede prosjekter 2. Felles modell for offentlig sektor gir mulighet for felles erfaring og læring på tvers i offentlig sektor. Det er ikke hensiktsmessig at alle offentlige virksomheter etablerer ulike prosjektmodeller med ulikt språk og begrepsbruk. 3. En prosjektmodell i regi av det offentlige, bidrar til å ivareta IT-politiske føringer (Digitaliseringsrundskrivet) og eksisterende veiledere, og retningslinjer som gjelder for prosjekter med offentlig finansiering integreres i modellen. 4. En felles prosjektmodell i offentlig sektor, legger til rette for mer effektivt samarbeid med leverandør- og konsulentmiljøene Direktoratet for forvaltning og IKT

31 HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES? Ledelse Kompetanse Organisering Direktoratet for forvaltning og IKT

32 ENGLAND Direktoratet for forvaltning og IKT

33 DANMARK

34 HVA HAR DIFI LAGT VEKT PÅ I VERSJON 2.0? Baseres på beste praksis innen prosjektledelse nasjonalt og internasjonalt Minst mulig egenutvikling Helhetlig modell som dekker alt fra innsats i tidlig fase til etterfølgende gevinstrealisering Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

35 HVA HAR DIFI LAGT VEKT PÅ I VERSJON 2.0? Modellen har en klar struktur Faseinndelt Beskrivelse av aktiviteter i hver fase Innholde beslutningspunkter Maler Ledelsesprodukter Modellen har klart definerte roller og ansvar Beskrivelse av prosjektorganisasjon Rollebeskrivelser Tydelig relasjonen mellom linjeorganisasjon og prosjektet Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

36 PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

37 PROSJEKTVEIVISEREN STATENS STANDARDAVTALER, ANSKAFFELSER OG SMIDIG Forholdet mellom prosjektveiviseren, ankaffelser.no og SSAene Henvisning fra PV til anskaffelser.no hva angår innkjøp Innkjøpstrategi Valg av avtaletype (SSAene) Smidig PV kan benyttes for alle typer gjennomføringsmodeller - fra smidig til fossefall Sammensatte prosjekter Standard programvare med noe utviklingselementer Rene utviklingsprosjekter Direktoratet for forvaltning og IKT

38 Computerworld Nr.4 fredag 25.januar 2013

39 LUNSJ - CA Direktoratet for forvaltning og IKT

40 GRUPPEARBEID CA Dersom Prosjektveiviseren skal kunne bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter, må den implementeres i den enkelte virksomhet. Diskuter ut fra følgende fokus: I hvilken grad har deres virksomhet allerede etablert en felles, helhetlig prosjektmetodikk? Hva er det viktig å huske på når man skal implementere en felles prosjektmetodikk? Hvordan må Prosjektveiviseren evt. tilpasses for å være egnet for prosjektene i din virksomhet?» Sett dere sammen i grupper på mellom 4 og 6 personer. Sitt gjerne sammen med kollegaer fra egen virksomhet. Send svar på oppgaven til:

41 INNFØRING I SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE OG GEVINSTREALISERING Terje Grønli Side 41 Direktoratet for økonomistyring

42 HVA ER EN SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE? En samfunnsøkonomisk analyse er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og ulemper som alternative tiltak vil føre til for samfunnet Senter for statlig økonomistyring Sid

43 EKSEMPLER Videoovervåking ikke verdt pengene Kameraer på t-bane og trikk kan forebygge krim og hærverk, men koster for mye å installere og vedlikeholde, mener Ruter Velger ipad fremfor nytt nødnett - Regjeringen og justisminister landet på valg av teknologi, før man hadde utredet behovene. Side 43 Direktoratet for økonomistyring

44 TRINN 1: BESKRIVE PROBLEM OG MÅL Side 44 Senter for statlig økonomistyring

45 GJØR I HVERT FALL DETTE Gi begrunnelse for behov for tiltak Hva skjer hvis ingenting gjøres? Hvilke udekkede behov tilsier at det bør iverksettes tiltak? Gi mål for tiltaket Er forslaget forankret i strategiplan eller andre styringsdokumenter? Hvilke konkrete resultater forventes tiltaket å gi for interne og eksterne interessenter? Side 45 Direktoratet for økonomistyring

46 TRINN 2: SPESIFISERE TILTAK Side 46 Senter for statlig økonomistyring

47 GJØR I HVERT FALL DETTE Identifiser de to mest relevante tiltakene for å nå målene fastsatt i trinn 1. Beskriv kort tiltakene og gi en begrunnelse for hvorfor de er valgt. Side 47 Direktoratet for økonomistyring

48 TRINN 3: BESKRIVE OG VERDSETTE VIRKNINGER Side 48 Senter for statlig økonomistyring

49 GJØR I HVERT FALL DETTE Kvalitativ beskrivelse av nytten For både interne og eksterne interessenter Kvantitativ beskrivelse av investeringskostnad i år 0. Kvalitativ beskrivelse av eventuelle drifts- og vedlikeholdskostnader Side 49 Direktoratet for økonomistyring

50 TRINN 4: BEREGNE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET Side 50 Senter for statlig økonomistyring

51 GJØR I HVERT FALL DETTE Gi en vurdering av når kostnadene ved tiltaket kommer Gi en vurdering av når nytten av tiltaket kommer Side 51 Direktoratet for økonomistyring

52 TRINN 5: SYNLIGGJØRE USIKKERHET Side 52 Senter for statlig økonomistyring

53 GJØR I HVERT FALL DETTE Kvalitativ usikkerhetsanalyse av de viktigste kostnadsvirkningene Kvalitativ usikkerhetsanalyse av de viktigste nyttevirkningene Eventuelle risikoreduserende tiltak dersom det anses nødvendig Side 53 Direktoratet for økonomistyring

54 TRINN 6: GI EN SAMLET VURDERING OG ANBEFALE Side 54 Senter for statlig økonomistyring

55 GJØR I HVERT FALL DETTE Gi en oppsummerende faglig vurdering Anbefal hvilket tiltak som bør velges Utform et forslag til vedtak som leder(gruppen) kan ta stilling til. Side 55 Direktoratet for økonomistyring

56 GEVINSTREALISERING Side 56 Direktoratet for økonomistyring

57 GEVINSTREALISERING Prosessen hvor man henter ut forhåndsdefinerte og eventuelle ikke-planlagte gevinster av et prosjekt

58 HVORFOR JOBBE AKTIVT MED GEVINSTREALISERING? Fokuserer på hvordan oppnå gevinster Støtter opp under politiske initiativer og mål Øker fokuset på samfunns- og brukereffekter Identifiserer gevinster for ulike aktører

59 DFØ-MODELLEN Side 59 Direktoratet for økonomistyring

60 TRINN 1 Prosjektmandat og Prosjektforslag Samfunnsøkonomisk analyse Gevinstplan Gevinstkart Interessentanalyse Gevinstrealiseringsplan Nullpunktsmåling Direktoratet for økonomistyring Sid

61 GEVINSTREALISERINGSPLAN En operativ handlingsplan for virksomhetsledelsen til bruk i oppfølgingen av prosjektets resultater Utvikles i prosjektets planleggingsfase og oppdateres gjennom prosjektets levetid Side 61 Direktoratet for økonomistyring

62 GEVINSTREALISERINGSPLAN: EKSEMPEL Mål/ Gevinst Indikator Hvor effekten oppstår Når effekten inntreffe r Datakild e Frekvens på målinger Ansvarli g for å rapporte re data Ansvarli g for å realisere Nødvendi ge tiltak Sentrale risikofaktorer Gevinst 1 Sparte minutter/ Tidsgevinst for skatteetaten Timesverk, årsverk Besparelser i kr per år Fra okt (Innføring av ny løsning) Virksomhet Saksbehandlings register Evt ny tidsstudie Hvert kvartal Den enkelte region/ kontor Den enkelte skatteetat (region/ kontor) Opplæring Info Motivasjon - Intranett avd.møte Lavere endrings vilje enn forutsatt Opplæri ng tar lengre tid enn antatt Gevinst 2 Økt kvalitet og tilgjengelighet for brukerne Brukertilfredshet Andel brukere som benytter seg av løsningen Brukere/ samfunn Fra okt 2005 (Innføring av ny løsning) Brukerundersøk else Statistikk Hvert kvartal Den enkelte region/ kontor Info Integrering med bl.a. Altinn og Min ID Lavere oppslutn ing fra bruker Skatteetaten Brukergrupper faller utenfor 62

63 TRINN 2 Etablere eierskap Jevnlig kontakt med gevinstrealisererne Gjennomføre gevinstrealiseringsplanen Direktoratet for økonomistyring Sid

64 TRINN 3 Dokumentere realiserte gevinster Undersøke om det er grunnlag for mer gevinstrealiseringsarbeid Avsluttende rapport om prosjektets gevinstrealisering Direktoratet for økonomistyring Sid

65 DOKUMENTERE REALISERTE GEVINSTER Hensikten er å se i hvilken grad de forventede gevinstene er realisert som forutsatt Må vurdere når målingen skal skje Mange måter å måle på: Utvikle måleindikatorer Evalueringer Side 65 Direktoratet for økonomistyring

66 KONTAKTINFORMASJON Terje Grønli E-post: Telefon: Side 66 Direktoratet for økonomistyring

67 PAUSE

68 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

69 NETTVERK OG SAMLINGER Storsamling Difi: , se presentasjoner Innovasjon, gjenbruk og deling: , se presentasjoner 1mars-2013 Difi-kurs i Prosjektveiviseren 25.4 Dagens kurs, foiler vil bli lagt ut Vi blir for tiden invitert til å holde en rekke presentasjoner og innlegg. Digitaliseringskonferansen SAS-hotellet i Oslo. Har du husket å melde deg på? Se difi.no Direktoratet for forvaltning og IKT

70 VEIEN VIDERE Etablere et robust forvaltningsregime for prosjektveiviseren.no Utbredelse og kompetanseheving Fortsette dialogen med nettverket og brukerne, med sikte på å understøtte deres kompetansebehov Difi vurderer å gå i dialog med markedet for å få innspill til hvordan Difi eventuelt kan gjennomføre en anskaffelsesprosess på området Dialogkonferanse i juni? Storsamling i august (dato ikke avklart) Direktoratet for forvaltning og IKT

71 VEIEN VIDERE (2) Økt nordisk samarbeid på PPP-området? Et bedre felles kompetansegrunnlag for IKT-styring i Danmark, Sverige, Norge og UK? En særlig takk til våre svenske venner, som vi nå vil fortsette dialogen med Direktoratet for forvaltning og IKT

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2015 Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Fornye, forenkle og forbedre

Fornye, forenkle og forbedre Fornye, forenkle og forbedre Standard norgen frokostmøte om prosjektledelse prosjektveiviseren.no 23.09.2014 Jens Nørve Takk Direktoratet for forvaltning og IKT HVA ER NYTT? "FORNYE, FORENKLE OG FORBEDRE"

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

Åpent møte om Prosjektveiviseren 2.0. 1.3.2013 Elin Kristine Fjørtoft og Jens Nørve

Åpent møte om Prosjektveiviseren 2.0. 1.3.2013 Elin Kristine Fjørtoft og Jens Nørve Åpent møte om Prosjektveiviseren 2.0 1.3.2013 Elin Kristine Fjørtoft og Jens Nørve FORVENTNINGER TIL OFFENTLIGE TJENESTER Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT BETYDNINGEN AV DIGITALISERINGEN

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk 2009-2014 Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk RAPPORT FRA STRATEGIGRUPPENS ARBEID Versjon: 1.0 Dato: 02. juli 2009 Innholdsfortegnelse 0 VERSJONSHÅNDTERING... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer