Referat fra arbeidsgruppeseminar 17. mars Sted/tid: Loftet, Høgskolen i Oslo kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra arbeidsgruppeseminar 17. mars 2005. Sted/tid: Loftet, Høgskolen i Oslo kl. 10 15.30"

Transkript

1 Referat fra arbeidsgruppeseminar 17. mars 2005 Sted/tid: Loftet, Høgskolen i Oslo kl Deltakere: - Tore Hoel leder av estandard-prosjektet. Leder Delprosjekt Utredning og deltar i styringsgruppe for prosjektet TilgjengeLIE - Tommy W. Nordeng daglig leder av Cerpus. Har utviklet en applikasjon som bygger på emnekart - Ragnhild Valvik, epedagogen.no. Arbeider med etableringen av et Nasjonalt senter for undervisningsfilm. - Trond Håvard Hanssen Utdanning.no, har ikke begynt ennå, men er her for orientering. - Margrethe Svensrud fagsjef for elæring og ikt i Vox - Per Arne Brunvold ansvarlig for strategier i Vox - Karen Buset, NTNU koordinerer estandard-arbeidet ved NTNU - Tengel Aas førstekonsulent på Seksjon for læringsmiljø ved Høgskolen i Oslo. Ansvarlig for Classfronter og LMS. - Nils Pharo førsteamanuensis Bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo, underviser i kunnskapsorganisering, websøking osv. - Lisbeth Pedersen - Utdanningsdirektoratet - Jan Arve Overland Utdanning.no. Leder prosjektet TilgjengeLIE - Stian Danenbarger Bouvet. Bouvet har flere offentlige kunder som har emnekartprosjekt - Kirsten Verling - rådgiver i Kulturnett.no. Ansvarlig for emnekart i Kulturnett.no - Kjell Nilsen rådgiver ikt Nordland fylkesbibliotek, deltar i Norsk digitalt biblioteks referansegruppe for tekniske spørsmål - Ketil Albertsen freelancer, deltar i Norsk digitalt biblioteks referansegruppe for tekniske spørsmål - Carol van Nuys prosjektleder for Norsk digitalt bibliotek - Anett Kolstad rådgiver i Norsk digitalt bibliotek, deltar i arbeidsgruppe og styringsgruppe for prosjektet TilgjengeLIE - Erlend Øverby leder iso arbeidsgruppe, læringstekniske standarder i estandard-prosjektet Innledning ved Tore Hoel Utdanning.no, estandard-prosjektet, Norsk digitalt bibliotek/abm-utvikling og Nasjonalbiblioteket har med finansiering av Nærings- og handelsdepartementet gjennomføre et prosjekt som har fått kortnavnet "TilgjengeLie". Den overordnede målsettingen med prosjektet er å fremme økt samarbeid om tilrettelegging og bruk av digitalt innhold mellom utdanningssektoren og kultur- og bibliotekssektoren. Prosjektet består av to delprosjekt og skal være sluttført i desember Delprosjekt 1 tar sikte på å lage digitale ressurser med utgangspunkt i Jonas Lies forfatterskap for å demonstrere og avklare problemstillinger rundt bruk av digitalt innhold for kultur og læring. Delprosjekt 2 skal reflektere over og sammenfatte utfordringene gjennom flere arbeidsseminar og en utredning. Delprosjekt Utredning Det er betydelig behov for dialog mellom biblioteks- og utdanningsektoren om et bredt spekter av grunnleggende spørsmål (jf. arbeidet med Norsk digitalt bibliotek, utviklingen av en Strategi for digitale læringsressurser under Utdanningsdepartementets Program for digital kompetanse, utviklingen av Utdanningsportalen utdanning.no, prosjekt for samordning av portaler under UFD osv.). Delprosjekt Utredning vil gjennom miniutredninger og arbeidsseminarer søke å fremme denne dialogen med tanke på å utvikle framtidige samarbeidsarenaer. Delprosjektet vil organisere arbeidet rundt tre diskusjonstråder : 1. Mot en felles begrepsforståelse 2. Merking av og navigering i biblioteks- og læringsressurser

2 3. Tilgjengeliggjøring av digitale ressurser for kultur og læring Dette seminaret skal ta for seg felles begrepsforståelse. Felles begrepsforståelse Samarbeid mellom kultur- og utdanningssektoren blir svært viktig i dette prosjektet. Det kan stilles spørsmål ved om vi har to forskjellig kulturer som ikke samarbeider i særlig grad. For eksempel var arbeidet portalen Utdanning.no lite bibliotekfaglig orientert. Rammeverksprosjektet i regi av Norsk digitalt bibliotek er preget av bibliotekfaglig tenkning og har sett lite til utdanning. Bibliotek og utdanningssektoren må føre mer dialog samarbeid både om å finne fram til felles begreper, dele dokumenter, kunnskapsunderlaget som vi skal jobbe med. Vox, Norsk digitalt bibliotek og ABM-utvikling jobber med ting som om det var forvaltning, ikke noe vi skal jobbe sammen om. Vi går glipp av kompetanse ved å ikke ha en dialog mellom bibliotek og utdanning. Det bør legges opp i prosesser slik at ting kan diskuteres på tvers, ikke bare hierarkisk. Vi må få våre moderinstititusjoner til å legge ut dokumenter som kan diskuteres ikke vedtas. Begge kulturer har kunnskapsorganiseringsmiljøer, elæringsmilljøer, emnekartmiljøer osv. Vi snakker om rammeverk, tjenester, referansemodeller, design, artefakter osv. Det jobbes i dag for å lage institusjonelle samlinger, NTNU lager en content management system, repositories blir laget, osv. Hvordan skal alle samlingene henge sammen? Diskutere disse begrepene på dette arbeidsseminaret: - Dokument - Læringsobjekt - Læringsressurs (som iflg. LOM er hva som helst ) - Ontologier - Hvordan søkes det, hvordan børe det søkes? Resultat av utredningsarbeidet og videre kommunikasjon med deltakerne på arbeidsgruppeseminar 1 Hvilket skriftlig dokument kan dette utredningarbeidet bli? - Publisere et lignende dokument som IMS Global Learning Consortium og the Coalition for Networked Information publiserte i fjor - et document som viser hvordan en kan bygge bro mellom miljøene. tilgjengelie/cniandims_2004.pdf Vi kan kanskje gjøre noe lignende? Hvem er målgruppen? UBene, pedagogiske miljøer og andre forsknings- og utviklingsmiljøer? Memorandum av forståelse mellom disse to miljøer ved slutten av seminarrekken? Kommunikasjon underveis via postliste Rammeverksprosjektets anbefalinger videre arbeid i Norsk digitalt bibliotek ved Anett Kolstad Kort presentasjon av Norsk digitalt bibliotek Visjon:

3 Norsk digitalt bibliotek skal gi alle enkel tilgang til informasjon og kunnskap Norsk digitalt bibliotek skal gi oss enkel tilgang til informasjon ved å få ulike aktører innen arkiv, bibliotek og museum til å føre en resultatorientert dialog med samarbeid om konkrete oppgaver som mål. Satsingsområder: - Elektronisk samvirke mellom systemer (Felles tekniske standarder, protokoller og formater) - Norsk digitalt innhold. Kunnskapskilder må digitaliseres og ny produksjon av digitale dokumenter er viktig. Arbeidsgruppe for digitalisering jobber med kartlegging av materiale som er digitalisert i hele ABM-sektoren og hva som er ønskelig. Det skal gis anbefalinger og retningslinjer fra arbeidsgruppen. - Nye verktøy og tjenester. Verktøy som gir enkel og åpen tilgang til samlinger og tjenester som hjelper oss å finne fram i informasjonsmengden. - Hvem kan få tilgang til hva? (Autentisering og autorisering, rettslige spørsmål) - Gjenfinning i det digitale biblioteket. Sikre konsistensen i katalogenes bruk av navn (autoritetsregistre), gi muligheter for utveksling av katalogdata for gjenfinning og langtidslagring, gi muligheter for unikt å identifisere et digitalt dokument, åpne for effektivt lån mellom institusjoner. - Organisering og kompetanseoppbygging. Samarbeidsformer utredes, evalueres og avgjøres med tanke på Norsk digitalt biblioteks videreutvikling, vedlikehold og drift av tjenester. Kompetansehevingstiltak på alle nivåer samt internasjonalt samarbeid bør etableres. Organisering: - Styringsgruppen for ABM-utvikling - Programkomite. Gir anbefalinger for kjernegruppen og styret. - Kjernegruppe. Referansegruppe for tekniske spørsmål knyttet til kjernegruppen. Kjernegruppen består av Carol van Nuys (prosjektleder), Karianne Aam og Anett Kolstad. Referansegruppen har representanter fra arkiv, bibliotek og museum. Kjernegruppen holder i det daglige arbeidet med koordinering og samordning. - Team Norsk digitalt bibliotek. Teamet har representanter fra arkiv, bibliotek og museum. Samtalepartnere og gir råd til kjernegruppen. Gjennomgang av rammeverksprosjektets arbeidspakker Rammeverksprosjektet har vært ledet av Petter Rønningsen ved Nasjonalbiblioteket. Norsk digitalt bibliotek har vært representert i styringsgruppa. Norsk digitalt bibliotek har etter at rammeverkets anbefalinger ble lagt fram, sett på hvilke områder som bør prioriteres i videre arbeid. Overordnede satsingsområder for Norsk digitalt bibliotek: - Kartlegging av rammeverk i sektorene arkiv og museum - Samarbeide tettere med utdanningssektoren Rammeverksprosjektet har konsentrert seg mest om biblioteksektoren, men vi ser behovet for å finne ut på hvilke områder vi kan samarbeide med arkiv- og museumssektoren. Det gjelder først og fremst utfordringer i forhold til ikke-boklig materiale. Det bør bli et samarbeid med utdanningssektoren. Utdannings- og forskningsdepartementets strategier griper tett inn i vårt arbeids- og interessefelt. I vår høringsuttalelse la vi vekt på at strategiene for de ulike utdanningsnivåene samordnes slik at de danner et helhetsperspektiv på brukerens roller fra grunnskole og videre gjennom livslang læring. Det er positivt at

4 Utdanningsdirektoratet legger vekt på tilgjengeliggjøring av de ressursene som arkiv, bibliotek og museum forvalter som et viktig virkemiddel og tiltak i forhold til utviklingen av digitale læringsressurser. Det er like viktig å ha med seg i strategier for høyere utdanning og for voksnes læring. Det bør være et tett samarbeid innen utdanningssektoren i tillegg til mellom eier av eksisterende digitalt innhold, innholdsprodusenter og andre leverandører. Institusjonene i ABM-sektoren inneholder allerede eksisterende digitale ressurser og arbeider også med ny- og videreutvikling for økt tilgang til digital informasjon, kunnskaps- og opplevelsesressurser. Det er viktig at vi samarbeider om standarder og anbefalinger, utveksler erfaringer slik at det er mulig å sikre samarbeidsmåter og helhetlig tenkning. Det bør etableres samarbeidsarenaer. Videre arbeid innen hver arbeidspakke (ikke i prioritert rekkefølge): Arbeidspakke 1 (AP1): Metadata - Nytt utvekslingsformat hvis norske tilpasninger lar seg gjøre: MARC21 - Nasjonal identifikatortjeneste som kan støtte tilordning av identifikatorer og oppslag for ett eller flere sentrale URN navnerom. Vurdering av eksisterende løsninger. AP2: Produksjon av og tilgang til dokumenter - Samordne våre anbefalinger med internasjonale. Samarbeid med f. eks. MINERVA, CALIMERA, DigiCult. AP3: Felles søk - Innføring og implementering av felles standarder, verktøy og tekniske hjelpemidler i systemene til arkiv, bibliotek og museum i den grad det er mulig. Bibliotekene skal kunne kommunisere. Z39.50 z39.85 egner seg bedre kanskje for LOM (federated search). - Gi enklere tilgang til ressurser i bibliotek, men også arkiv og museum via nasjonale søkeverktøy. Utarbeide nasjonal kravspesifikasjon. Et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Universitetsbibliotekene, Høgskolebibliotekene, Deichmanske bibliotek, Oppland fylkesbibliotek, arkiv, museum, flere fra utdanningssektoren enn høgskolebibliotek og universitetsbibliotek? Systemleverandørene. AP4: Autentisering og autorisering - Utrede alternative løsninger til Feide. Ketil presenterte forskjellen på systemene Feide og Kerberos. - Undersøke bruk av Feide. Konsekvenser for folkebiblioteksektoren, grunnskole og videregående opplæring, enkeltpersoner, institusjoner osv. - Samarbeid med utdanningssektoren, Lånekortprosjektet (i regi av Norsk digitalt bibliotek/systemleverandørene), Utdannings- og forskningsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Moderniseringsdepartementet. AP5: Håndtering av betaling og klarering - Vurdering av ulike typer løsninger som dekker behovet. Behovsanalyse. - Tettere samarbeid mellom konsortieteamet i ABM-utvikling, Norsk digitalt bibliotek og utdanningssektoren. AP6: Tjenester - Kravspesifikasjoner for tjenester utarbeides. Ses i sammenheng med de andre arbeidspakkene, spesielt nasjonal kravspesifikasjon (AP3). AP7: Systemarkitektur og infrastruktur - Ses i sammenheng med de andre arbeidspakken. Carol fortalte hvordan Norsk digitalt bibliotek skal drives videre med spesielt fokus på samarbeid innen arkiv, museum og utdanning. Hun stilte også spørsmål til hvem som er utdanningssektoren og hvordan vi skal samarbeide. Hva skjer i verden? Ved Erlend Øverby

5 To verdener: Digital bibliotekverden og læringsressursverden. Tilnærminger Læringsressursen: Digital læringsressurs, erfaringer i bruk av den, utvikles for kortvarig bruk av en lærer i en klassesituasjon. Det man forventer å finne i et digitalt bibliotek er av varig verdi. E-learning framework: Identifisere felles funksjonalitet på tvers av forskjellige komponenter. Kart over komponenter som det kan være naturlig å finne i en læringssammenheng. ELF koble komponentene sammen av services. Serviceorientert tilnærming (Serviceoriented Architecture - SOA). Beslutningstakere, pedagoger, bibliotekarer, andre målgrupper forventer konkrete resultater. Startet fra bunnen og opp Bottom up SAKAI amerikansk initiativ. Content management system for høyere utdanning. CLE Collobarative and Startet fra toppen og ned. Top Down. EDNA Educational network Australia. Organisasjon som ligner Norgesuniversitetet og Utdanning.no. Teknologi for undervisning i Australia. Videreutvikling av plone laget av Open Source rammeverk. Grensesnitt ovenpå SOAP. Flere går sammen om å utvikle OpenSource funksjonalitet basert på felles rammeverk. Utviklet på bestilling fra undervisningssektoren i Australia. Har laget et system for Federated search Open Source i samarbeid med flere interessenter. estandard: Sette opp et laboratorium hvor det vil være mulig å teste ut flere OpenSource-løsninger. Kommentar fra Hoel: JISC serviceorientert tilnærming: Common services: Autorisering og autentisering Knyttet opp mot enkeltbrukere: - Scholarly information: Håndtere personopplysninger - E-learning - Administrative computing Ideer til norsk repositorieprosjekt som følge av portalsamordningsrapporten og Strategi for digitale læringsressurser ved Tore Hoel Denne delen handlet om hvordan vi kunne komme til enighet om et fellesprosjekt og skape samarbeidsarenaer. Premisser fra utdanningssiden I samarbeid med Utdanningsdirektoratet vil det i regi av estandardprosjektet innen 2006 bli utvikla system for produksjon, lagring og i gjenfinning av digitale læringsressurser. Portalsamordningsprosjektet Utdanning.no skal opprette en samordningsgruppe (SANU). Samordningsgruppen skal ta initiativ til samarbeid. Cerpus diskutere hvordan en ontologi skal lages. Initiere utvikling av en felles emnekartbasert ontologi for utdanningssektoren. Mulighet for å benytte seg av terminologiarbeid som allerede eksisterer. Bygge på erfaringer fra utdannings- og biblioteksektoren. Initiere interoperabilitet for digitale læringsressurser. Strategiutkastene for digitale læringsressurser - katalog over gode ønsker. - Ikke penger i dept. til å følge opp de gode ønskene.

6 Dette krever fokusering, f.eks. på et repositorieprosjekt. Løfte det. Tilråding til dept.: Prøve å løfte fram det til en sentral kjerne. Hva mener vi med et samarbeidsprosjekt mellom utdanning og kultur? - Distribuert, brukerstyrt, desentralisert organisme som til slutt ser ut som en helhet. Få tak i de ulike kildene som ligger der. Eks.: Portal, søketjeneste som går igjen i ulike portaler - Tjenesten må støtte et bredt spekter av læringsaktiviteter. Knyttet til det daglige læringsarbeidet. Hvem er målgruppen, hvem er brukergruppen? Elever gjør sitt arbeid i en eller annen form for læringsplattform. - Læringsressursene må være flyttbare, kunne pakkes opp, pakkes ned på et eller annen form. Opphavsrettslige utfordringer. Offentlig og privat samarbeid. Forlagene, kommersielle inn. Konsortieteamet inn. Hvordan kan opphavsrettslige dokumenter brukes av enkelte brukergrupper? NORLOM likt Dublin Core. Se hvordan Dublin Core og NORLOM henger sammen viktig. Mappingsproblematikken og koblingspunkter mellom bibliotek- og læringsressurser. - Læringsbrønnen må også støtte læring som organisert retorisk aktivitet, noe som krever at det må være mulig å navigere i læringsressursene ut i fra hvilke læringsmål ressursen var ment bygge opp under. Knytte læringplanene, fagplaner til læringsressursene. Carol foreslo å starte med et konkret prosjekt som er i gang; Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon. Høring på metadatakjernen fra prosjektet burde også sendes utdanningssektoren, er sendt Den norske katalogkomite. Beskrive bedre. Stian foreslo et sentralt repositorium: Statkraft et prosjekt hvor en har identifisert virksomhetsobjekter. Samme ressurs som er beskrevet på ulike måter etter hvilke målgrupper den har. Sett på metadatamodellen og laget en ontologi over hvordan modellen ser ut. Beskrevet hvordan dette skal mappes. Begreper Dokument/objekt: Beskrivelse av et dokument/objektet og hvordan det skal registreres/indekseres: - Et dokument kan få en bibliografisk beskrivelse. Noe som har identitet selv om det foreligger i flere versjoner, på forskjellige språk. Et dokument trenger ikke å være en avsluttet/endelig prosess. Et dokument er en samling informasjon. Dokument i. f. t. en læringsressurs: - Læringsressurs: Formidlet med en pedagogisk innpakning. Hva slags tilleggsinformasjon må med for at den skal tolkes slik avsender ønsker at mottaker skal tolke dokumentet. - Indeksere dokumenter i forhold til hvilken kontekst det skal brukes i. - Læringsprosessen ressursen inngår i er viktig. - De fleste ressurser kan være læringsressurser i en gitt situasjon. - Vi har samme begrep om hva en ressurs er. Vi har behov for å støtte ulike funksjoner. Læring: Fremme kunnskapsbygging, en læringsprosess. Krever kanskje et ekstra lag metadata enn ressurser som blir registrert i biblioteket i dag?? Ressurs = digital læringsressurs. Bli enige om indeksering/registreringsmåter. Arkiv: Ulike institusjoner legger forskjellig i begrepet. Repositorie/ressurssamling:

7 Læring: Lever med bruken av ressursen. Bibliotek: Sørge for at brukeren får det han søker etter. Bibliotek- og informasjonsvitenskap: Hvordan skjer gjenfinningsprosessen hos brukeren? For hvilket formål tar man i bruk informasjonsobjektene? Hvilke mekanismer har vi for å bringe arbeidet videre? - Informasjon? - Prosjekter, piloter med overføringsverdi. - Diskusjonsprosesser som er fokusert. - Brukstilfeller/målgruppeanalyse. Brukeren: Målgrupper: Distribuert brainstorm rundt brukertilfeller/brukstilfeller. Må være mange nok for god illustrasjon. Hvordan bruker målgruppene ressursene? Bruksmønstre. Identifikatorer: Drøfting i AP1 metadata. Behovet for identifikatorer stort. Identifikatorverdien blir ofte diskutert. Mer interessant: Hva er det vi skal identifisere og på hvilken måte? (DOI-Document Object Identifier) Hvem skal eie og utstede identifikatorer? Paradigmaprosjektet: Ta tak i rapporten og se hvilke området vi bør samarbeide om og ta tak i. Oppsummering: Formål diskutert: Bygge en felles begrepsforståelse. Etter arbeidsgruppeseminaret: - E-postliste. - Lage referat - Lage liste over sentrale dokumenter fra begge sektorer Kommentarer fra deltakerne: - Nils - abm-perspektivet ulike eiere av disse tre sektorene. Brukere i sentrum. Når vi definerer læringsressurser bredt, så er alt som kommer i ndb være en del av dette. - Tommy - Kontekstualisering av innhold slik at det blir nyttig for brukere. - Stian - Henrik ibsens skrifter beskrivelse i detalj resultatet av prosjektet kommer ut som en bok, men også hise henrik ibsens verk på nettet. Kvalitetssikring som en viktig del. Lag delt ordning, rådata, nye applikasjoner som kan brukes osv. - Stian - Kvalitet utgangspunkt for felles arbeid mellom bibliotek og læringsmiljø

8 Neste workshop kan handle om: - Digitale bibliotek internasjonalt - Fokus på identifikatorer. FRBR Rewiew Group. Seminar i Ohio. Carol deltar. Innspill fra henne på en evt. workshop etter seminaret. - Brukeranalyse, UseCase. Hva slags gjenfinning tenker en fra utdanningssektoren? Brukermønstre. Oppgaver for deltakerne på seminaret/etterarbeid: - Hvem av deltakerne kan jobbe innimellom workshopen? - Finne hvem andre som ønsker å delta i arbeidet? - Alle deltakerne får i oppdrag å lage UseCase. Arbeidsgruppa for prosjektet TilgjengeLIE lager eksempler. Scenario. Lang sikt visjon kort sikt visjon. På hver vår arena kan vi bidra til veien mot målet. Norsk digitalt bibliotek kan være visjonen hvis den også inkluderer utdanningssektoren (i tillegg til a, b og m). Hvor markedsfører vi denne workshopen? Kom ikke så mange forslag, bortsett fra å markedsføre på websider. Ref.: Anett Kolstad

Deling av læringsressurser: faglig verdi og samfunnsnytte. Dugnad i uhsektoren for å gjøre læringsressurser lettere tilgjengelig

Deling av læringsressurser: faglig verdi og samfunnsnytte. Dugnad i uhsektoren for å gjøre læringsressurser lettere tilgjengelig Norgesuniversitetets prosjektseminar 17. og 18. april 2007 Deling av læringsressurser: faglig verdi og samfunnsnytte. Dugnad i uhsektoren for å gjøre læringsressurser lettere tilgjengelig Agenda Bakgrunn

Detaljer

Nasjonale aktiviteter. Oslo, 04.12.2007

Nasjonale aktiviteter. Oslo, 04.12.2007 Nasjonale aktiviteter Dagsorden Metadata for læringsressurser - NORLOM Norsk deltakelse i IMS Planlagt utredning om deling av digitale læremidler Levende læreplaner: grep Personinformasjonsflyt i utdanningen:

Detaljer

estandard prosjektet Erlend Øverby ISO IEC/JTC1/SC36 Information Technology for Learning Education and Traning

estandard prosjektet Erlend Øverby ISO IEC/JTC1/SC36 Information Technology for Learning Education and Traning estandard prosjektet Erlend Øverby ISO IEC/JTC1/SC36 Information Technology for Learning Education and Traning estandard.no Økt bevissthet rundt standarder Viktighet av standarder Teste bruk av standarder

Detaljer

Emneportalverktøy for bibliotek. Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008

Emneportalverktøy for bibliotek. Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008 Emneportalverktøy for bibliotek Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008 Bakgrunn for prosjektet Eksisterende emneportaler trengte nytt verktøy Søknader til ABM-utvikling

Detaljer

Norsk digitalt bibliotek

Norsk digitalt bibliotek 11010011010100110101 00100111101010010110100100111001010010011100100101001001011110010010011100100101010010100101111001001010101001010001010101010100110100110101001101010010011110101001 01101001001110010100100111001001010010010111100100100111001001010100101001011110010010101010010100010101010101010011010100110101001001111010100101101001001110010100

Detaljer

Digitalisering og tilgjengeliggjøring for kultur og læring

Digitalisering og tilgjengeliggjøring for kultur og læring Digitalisering og tilgjengeliggjøring for kultur og læring abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no trykk: konsis

Detaljer

Rapport fra kvartalsmøte i IMS

Rapport fra kvartalsmøte i IMS Rapport fra kvartalsmøte i IMS IMS er et industrikonsortium som utvikler spesifikasjoner for læringsteknologi. En rekke av IMS spesifikasjoner er i utstrakt bruk, som f.eks IMS Enterprise for utveksling

Detaljer

Høring Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Høring Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren og voksnes læring Vi viser til høringsbrev av 6. januar 2005,

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005

Aktivitetsrapport 2005 Aktivitetsrapport 2005 Det vises brev av 7. juli d.å. der Høgskolen i Oslo blir bedt om å utarbeide en rapport for virksomheten i estandard-prosjektet for 2005. Vi viser til aktivitetsrapport for 2004

Detaljer

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen Digitale læremidler - utforsking og vurdering 30. september 2012 Håkon Swensen 31.10.2012 Plan for dagen Digitale læringsressurser Studieplan og arbeidskrav Begreper og definisjoner Om digitale læringsressurser

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Ola Berge og Vibeke Kløvstad, ITU www.slideshare.net/olaberge/ Dagsorden Målsetningen med kvalitetskriteriene Bakgrunn for arbeidet Hva mener vi med «kvalitet»?

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene?

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Thomas Sødring Høyskolen i Oslo thomas.sodring@jbi.hio.no +47 99 57 04 72 NOKIOS Workshop NOARK 5 26. Oktober 2010

Detaljer

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664)

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Søknadssum: 300000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Nytt biblioteksystem i UHsektoren

Nytt biblioteksystem i UHsektoren Nytt biblioteksystem i UHsektoren Agenda! Generelt om nytt biblioteksystem i UHsektoren! Konsekvenser ved datamigrering! Nasjonalt autoritetssystem! Autoritetsdata med en liten vri Nytt biblioteksystem!

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Marcus et digitalt verktøy

Marcus et digitalt verktøy Marcus et digitalt verktøy Ved Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge Spesialsamlingene UB Bergen april 2015 Dagens tekst: Marcus Digitalisering har i en årrekke vært et prioritert oppgave ved UB Bergen.

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Innhold 1. Visjon... 1 2. Virksomhetsidé... 2 3. Verdigrunnlag... 2 4. Hovedmål og delmål... 2 Hovedmål 1: Bygge opp samlinger av fag- og

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB - eller: finnes det ikke på nett, finnes det ikke i det hele tatt Svein Arne Brygfjeld Nasjonalbiblioteket Tidene skifter vi skal endres Nasjonalbiblioteket

Detaljer

På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5)

På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5) På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5) Søknadssum: 1 772 500 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for

Detaljer

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Bibliotekmøtet 2008 Verden i biblioteket biblioteket i verden, arr. 33: Katalogisering: nye regler, nye formater, nye planer MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Status, planer, konsekvenser for bibliotekene

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA (KDRS) Status for arbeidet

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA (KDRS) Status for arbeidet Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA (KDRS) Status for arbeidet KAI-konferansen 2011, Drammen Tor Eivind Johansen, daglig leder Utfordringen - Digitale arkiver Kommunearkivinstitusjonene

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Demonstrasjon av repositorium (CMS) for. Geir Maribu Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag

Demonstrasjon av repositorium (CMS) for. Geir Maribu Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag Demonstrasjon av repositorium (CMS) for lagring, deling og gjenbruk. NVU-konferansen 2008 Geir Maribu Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag Hvorfor er CMS viktig? Det er snakk

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

EKSEMPLER PÅ BRUKSTILFELLER. Navn. Mål og sammenheng. Aktører. Forutsetninger/Utgangssituasjon. Beskrivelse av handlingen/scenarioet

EKSEMPLER PÅ BRUKSTILFELLER. Navn. Mål og sammenheng. Aktører. Forutsetninger/Utgangssituasjon. Beskrivelse av handlingen/scenarioet EKSEMPLER PÅ BRUKSTILFELLER Navn Forutsetninger/Utgangssituasjon Beskrivelse av handlingen/scenarioet Unntak/feilsituasjon Eksempel 1: Navn Registrering av ressurser Ressursene registreres slik at de kan

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

MatematikkMOOC Holmenseminaret 31.08.2015

MatematikkMOOC Holmenseminaret 31.08.2015 MatematikkMOOC Holmenseminaret 31.08.2015 Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen ti@iktsenteret.no Matematikk og arealforståelse i en mer motiverende og relevant kontekst(?) iktsenteret.no/ressurssamling/filmer-ikt-i-praksis

Detaljer

Forstudie innføring av unike identifikatorer for studier i Norge. André Løvik Prosjektleder Utdanning.no ved Senter for IKT i utdanningen

Forstudie innføring av unike identifikatorer for studier i Norge. André Løvik Prosjektleder Utdanning.no ved Senter for IKT i utdanningen Forstudie innføring av unike identifikatorer for studier i Norge André Løvik Prosjektleder Utdanning.no ved Senter for IKT i utdanningen Føringer for prosjektet Senter for IKT i utdanningen har i sin virksomhetsplan

Detaljer

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale STATUS OG FRAMPEK KAI-KONFERANSEN 2016 ANETTE SKOGSETH CLAUSEN, RIKSARKIVET Arbeidsgruppen Snorre Dag Øverbø fra Aust-Agder museum og arkiv

Detaljer

Nasjonale bibliografiske tjenester

Nasjonale bibliografiske tjenester Nasjonale bibliografiske tjenester Bedre tjenester, nye tjenester Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering Bakgrunn, eller Den Grimme Virkelighet Uhensiktsmessige registreringssystem

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) UNINETT ABC har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa Hva er Feide?

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Christine Hafskjold Halden IT-forum, 2. februar 2005 Teknologirådet Uavhengig, rådgivende organ i teknologispørsmål Skal stimulere til debatt

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Ta opp, spill av; eller spill opp, ta av? Svalbardkonferansen, Longyearbyen, 2011-03-22 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT

Ta opp, spill av; eller spill opp, ta av? Svalbardkonferansen, Longyearbyen, 2011-03-22 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT Ta opp, spill av; eller spill opp, ta av? Svalbardkonferansen, Longyearbyen, 2011-03-22 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT 2 UNINETT Det norske forskningsnettet Organisert som AS, heleid

Detaljer

Digitale læremidler - hva finnes?

Digitale læremidler - hva finnes? Digitale læremidler - hva finnes? Dina Dalaaker Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning - ITU, Universitetet i Oslo ITU - Nasjonal enhet ved UiO FoU - Kartlegging ITU Monitor 2009/SITES 2006

Detaljer

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Tjenester og ressurser til støtte for skoleledelse i et digitalt perspektiv Elin J. Reite Avdelingsleder Avdeling for analyse og teknologi Senter

Detaljer

Nasjonal bibliotekspolitikk. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar

Nasjonal bibliotekspolitikk. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Nasjonal bibliotekspolitikk Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Bibliotek i forandring - regional bibliotekkonferanse Hovedutfordring er identitet Det digitale Litteraturhus - Nytt formidlingsbegrep

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Bedre personvern i skole og barnehage

Bedre personvern i skole og barnehage Bedre personvern i skole og barnehage NOKIOS, 28. oktober 2014 Eirin Oda Lauvset, seniorrådgiver i Datatilsynet Martha Eike, senioringeniør i Datatilsynet Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Status arbeid med IKTstrategi for UH-sektoren Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Stortingsmelding 18 (2014-15) etablerere en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig strategi og forslag til

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

Vurdering av læringsplattformer

Vurdering av læringsplattformer Vurdering av læringsplattformer Bruk av ulike læringsplattformer er nok kommet for å bli. Flere og flere kommuner arbeider aktivt for bruk læringsplattformer i skolene. Ofte er et også kommunene som bestemmer

Detaljer

Vokabularer for læring - standarder og standardiseringsinitiativ på ontologiområdet Fra visjon til virkelighet

Vokabularer for læring - standarder og standardiseringsinitiativ på ontologiområdet Fra visjon til virkelighet Vokabularer for læring - standarder og standardiseringsinitiativ på ontologiområdet Fra visjon til virkelighet Tore Hoel Mars 2006 Dagens... Visjon Norge (tre eksempler) Hvordan forstå verden (og standarder)

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen Karriereveiledning for voksne - den norske modellen København, 10. mai 2012 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Verdiløse arkiv? Norsk Arkivråds høstseminar 20.oktober 2015. Lars-Martin Kristensen Rune Stenhaug Systemintegrasjon AS

Verdiløse arkiv? Norsk Arkivråds høstseminar 20.oktober 2015. Lars-Martin Kristensen Rune Stenhaug Systemintegrasjon AS Verdiløse arkiv? Norsk Arkivråds høstseminar 20.oktober 2015 Lars-Martin Kristensen Rune Stenhaug Systemintegrasjon AS Informasjonsforvaltning i praksis? Undersøkelser viser at en kunnskapsarbeider bruker

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Digitale læringsressurser

Digitale læringsressurser Digitale læringsressurser Kartlegging av hva som finnes av digitale læremidler for videregående skole Utført av ITU Vibeke Kløvstad Dina Dalaaker Kvantitativ kartlegging ITU Forskning og utvikling Policy

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Prosjektet Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet

Prosjektet Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Kortversjon av rapport Prosjektet Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Av Stine Malterud 1 Bakgrunn for prosjektet Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet Rundt i ulike institusjoner og private

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer