Referat fra arbeidsgruppeseminar 17. mars Sted/tid: Loftet, Høgskolen i Oslo kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra arbeidsgruppeseminar 17. mars 2005. Sted/tid: Loftet, Høgskolen i Oslo kl. 10 15.30"

Transkript

1 Referat fra arbeidsgruppeseminar 17. mars 2005 Sted/tid: Loftet, Høgskolen i Oslo kl Deltakere: - Tore Hoel leder av estandard-prosjektet. Leder Delprosjekt Utredning og deltar i styringsgruppe for prosjektet TilgjengeLIE - Tommy W. Nordeng daglig leder av Cerpus. Har utviklet en applikasjon som bygger på emnekart - Ragnhild Valvik, epedagogen.no. Arbeider med etableringen av et Nasjonalt senter for undervisningsfilm. - Trond Håvard Hanssen Utdanning.no, har ikke begynt ennå, men er her for orientering. - Margrethe Svensrud fagsjef for elæring og ikt i Vox - Per Arne Brunvold ansvarlig for strategier i Vox - Karen Buset, NTNU koordinerer estandard-arbeidet ved NTNU - Tengel Aas førstekonsulent på Seksjon for læringsmiljø ved Høgskolen i Oslo. Ansvarlig for Classfronter og LMS. - Nils Pharo førsteamanuensis Bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo, underviser i kunnskapsorganisering, websøking osv. - Lisbeth Pedersen - Utdanningsdirektoratet - Jan Arve Overland Utdanning.no. Leder prosjektet TilgjengeLIE - Stian Danenbarger Bouvet. Bouvet har flere offentlige kunder som har emnekartprosjekt - Kirsten Verling - rådgiver i Kulturnett.no. Ansvarlig for emnekart i Kulturnett.no - Kjell Nilsen rådgiver ikt Nordland fylkesbibliotek, deltar i Norsk digitalt biblioteks referansegruppe for tekniske spørsmål - Ketil Albertsen freelancer, deltar i Norsk digitalt biblioteks referansegruppe for tekniske spørsmål - Carol van Nuys prosjektleder for Norsk digitalt bibliotek - Anett Kolstad rådgiver i Norsk digitalt bibliotek, deltar i arbeidsgruppe og styringsgruppe for prosjektet TilgjengeLIE - Erlend Øverby leder iso arbeidsgruppe, læringstekniske standarder i estandard-prosjektet Innledning ved Tore Hoel Utdanning.no, estandard-prosjektet, Norsk digitalt bibliotek/abm-utvikling og Nasjonalbiblioteket har med finansiering av Nærings- og handelsdepartementet gjennomføre et prosjekt som har fått kortnavnet "TilgjengeLie". Den overordnede målsettingen med prosjektet er å fremme økt samarbeid om tilrettelegging og bruk av digitalt innhold mellom utdanningssektoren og kultur- og bibliotekssektoren. Prosjektet består av to delprosjekt og skal være sluttført i desember Delprosjekt 1 tar sikte på å lage digitale ressurser med utgangspunkt i Jonas Lies forfatterskap for å demonstrere og avklare problemstillinger rundt bruk av digitalt innhold for kultur og læring. Delprosjekt 2 skal reflektere over og sammenfatte utfordringene gjennom flere arbeidsseminar og en utredning. Delprosjekt Utredning Det er betydelig behov for dialog mellom biblioteks- og utdanningsektoren om et bredt spekter av grunnleggende spørsmål (jf. arbeidet med Norsk digitalt bibliotek, utviklingen av en Strategi for digitale læringsressurser under Utdanningsdepartementets Program for digital kompetanse, utviklingen av Utdanningsportalen utdanning.no, prosjekt for samordning av portaler under UFD osv.). Delprosjekt Utredning vil gjennom miniutredninger og arbeidsseminarer søke å fremme denne dialogen med tanke på å utvikle framtidige samarbeidsarenaer. Delprosjektet vil organisere arbeidet rundt tre diskusjonstråder : 1. Mot en felles begrepsforståelse 2. Merking av og navigering i biblioteks- og læringsressurser

2 3. Tilgjengeliggjøring av digitale ressurser for kultur og læring Dette seminaret skal ta for seg felles begrepsforståelse. Felles begrepsforståelse Samarbeid mellom kultur- og utdanningssektoren blir svært viktig i dette prosjektet. Det kan stilles spørsmål ved om vi har to forskjellig kulturer som ikke samarbeider i særlig grad. For eksempel var arbeidet portalen Utdanning.no lite bibliotekfaglig orientert. Rammeverksprosjektet i regi av Norsk digitalt bibliotek er preget av bibliotekfaglig tenkning og har sett lite til utdanning. Bibliotek og utdanningssektoren må føre mer dialog samarbeid både om å finne fram til felles begreper, dele dokumenter, kunnskapsunderlaget som vi skal jobbe med. Vox, Norsk digitalt bibliotek og ABM-utvikling jobber med ting som om det var forvaltning, ikke noe vi skal jobbe sammen om. Vi går glipp av kompetanse ved å ikke ha en dialog mellom bibliotek og utdanning. Det bør legges opp i prosesser slik at ting kan diskuteres på tvers, ikke bare hierarkisk. Vi må få våre moderinstititusjoner til å legge ut dokumenter som kan diskuteres ikke vedtas. Begge kulturer har kunnskapsorganiseringsmiljøer, elæringsmilljøer, emnekartmiljøer osv. Vi snakker om rammeverk, tjenester, referansemodeller, design, artefakter osv. Det jobbes i dag for å lage institusjonelle samlinger, NTNU lager en content management system, repositories blir laget, osv. Hvordan skal alle samlingene henge sammen? Diskutere disse begrepene på dette arbeidsseminaret: - Dokument - Læringsobjekt - Læringsressurs (som iflg. LOM er hva som helst ) - Ontologier - Hvordan søkes det, hvordan børe det søkes? Resultat av utredningsarbeidet og videre kommunikasjon med deltakerne på arbeidsgruppeseminar 1 Hvilket skriftlig dokument kan dette utredningarbeidet bli? - Publisere et lignende dokument som IMS Global Learning Consortium og the Coalition for Networked Information publiserte i fjor - et document som viser hvordan en kan bygge bro mellom miljøene. tilgjengelie/cniandims_2004.pdf Vi kan kanskje gjøre noe lignende? Hvem er målgruppen? UBene, pedagogiske miljøer og andre forsknings- og utviklingsmiljøer? Memorandum av forståelse mellom disse to miljøer ved slutten av seminarrekken? Kommunikasjon underveis via postliste Rammeverksprosjektets anbefalinger videre arbeid i Norsk digitalt bibliotek ved Anett Kolstad Kort presentasjon av Norsk digitalt bibliotek Visjon:

3 Norsk digitalt bibliotek skal gi alle enkel tilgang til informasjon og kunnskap Norsk digitalt bibliotek skal gi oss enkel tilgang til informasjon ved å få ulike aktører innen arkiv, bibliotek og museum til å føre en resultatorientert dialog med samarbeid om konkrete oppgaver som mål. Satsingsområder: - Elektronisk samvirke mellom systemer (Felles tekniske standarder, protokoller og formater) - Norsk digitalt innhold. Kunnskapskilder må digitaliseres og ny produksjon av digitale dokumenter er viktig. Arbeidsgruppe for digitalisering jobber med kartlegging av materiale som er digitalisert i hele ABM-sektoren og hva som er ønskelig. Det skal gis anbefalinger og retningslinjer fra arbeidsgruppen. - Nye verktøy og tjenester. Verktøy som gir enkel og åpen tilgang til samlinger og tjenester som hjelper oss å finne fram i informasjonsmengden. - Hvem kan få tilgang til hva? (Autentisering og autorisering, rettslige spørsmål) - Gjenfinning i det digitale biblioteket. Sikre konsistensen i katalogenes bruk av navn (autoritetsregistre), gi muligheter for utveksling av katalogdata for gjenfinning og langtidslagring, gi muligheter for unikt å identifisere et digitalt dokument, åpne for effektivt lån mellom institusjoner. - Organisering og kompetanseoppbygging. Samarbeidsformer utredes, evalueres og avgjøres med tanke på Norsk digitalt biblioteks videreutvikling, vedlikehold og drift av tjenester. Kompetansehevingstiltak på alle nivåer samt internasjonalt samarbeid bør etableres. Organisering: - Styringsgruppen for ABM-utvikling - Programkomite. Gir anbefalinger for kjernegruppen og styret. - Kjernegruppe. Referansegruppe for tekniske spørsmål knyttet til kjernegruppen. Kjernegruppen består av Carol van Nuys (prosjektleder), Karianne Aam og Anett Kolstad. Referansegruppen har representanter fra arkiv, bibliotek og museum. Kjernegruppen holder i det daglige arbeidet med koordinering og samordning. - Team Norsk digitalt bibliotek. Teamet har representanter fra arkiv, bibliotek og museum. Samtalepartnere og gir råd til kjernegruppen. Gjennomgang av rammeverksprosjektets arbeidspakker Rammeverksprosjektet har vært ledet av Petter Rønningsen ved Nasjonalbiblioteket. Norsk digitalt bibliotek har vært representert i styringsgruppa. Norsk digitalt bibliotek har etter at rammeverkets anbefalinger ble lagt fram, sett på hvilke områder som bør prioriteres i videre arbeid. Overordnede satsingsområder for Norsk digitalt bibliotek: - Kartlegging av rammeverk i sektorene arkiv og museum - Samarbeide tettere med utdanningssektoren Rammeverksprosjektet har konsentrert seg mest om biblioteksektoren, men vi ser behovet for å finne ut på hvilke områder vi kan samarbeide med arkiv- og museumssektoren. Det gjelder først og fremst utfordringer i forhold til ikke-boklig materiale. Det bør bli et samarbeid med utdanningssektoren. Utdannings- og forskningsdepartementets strategier griper tett inn i vårt arbeids- og interessefelt. I vår høringsuttalelse la vi vekt på at strategiene for de ulike utdanningsnivåene samordnes slik at de danner et helhetsperspektiv på brukerens roller fra grunnskole og videre gjennom livslang læring. Det er positivt at

4 Utdanningsdirektoratet legger vekt på tilgjengeliggjøring av de ressursene som arkiv, bibliotek og museum forvalter som et viktig virkemiddel og tiltak i forhold til utviklingen av digitale læringsressurser. Det er like viktig å ha med seg i strategier for høyere utdanning og for voksnes læring. Det bør være et tett samarbeid innen utdanningssektoren i tillegg til mellom eier av eksisterende digitalt innhold, innholdsprodusenter og andre leverandører. Institusjonene i ABM-sektoren inneholder allerede eksisterende digitale ressurser og arbeider også med ny- og videreutvikling for økt tilgang til digital informasjon, kunnskaps- og opplevelsesressurser. Det er viktig at vi samarbeider om standarder og anbefalinger, utveksler erfaringer slik at det er mulig å sikre samarbeidsmåter og helhetlig tenkning. Det bør etableres samarbeidsarenaer. Videre arbeid innen hver arbeidspakke (ikke i prioritert rekkefølge): Arbeidspakke 1 (AP1): Metadata - Nytt utvekslingsformat hvis norske tilpasninger lar seg gjøre: MARC21 - Nasjonal identifikatortjeneste som kan støtte tilordning av identifikatorer og oppslag for ett eller flere sentrale URN navnerom. Vurdering av eksisterende løsninger. AP2: Produksjon av og tilgang til dokumenter - Samordne våre anbefalinger med internasjonale. Samarbeid med f. eks. MINERVA, CALIMERA, DigiCult. AP3: Felles søk - Innføring og implementering av felles standarder, verktøy og tekniske hjelpemidler i systemene til arkiv, bibliotek og museum i den grad det er mulig. Bibliotekene skal kunne kommunisere. Z39.50 z39.85 egner seg bedre kanskje for LOM (federated search). - Gi enklere tilgang til ressurser i bibliotek, men også arkiv og museum via nasjonale søkeverktøy. Utarbeide nasjonal kravspesifikasjon. Et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Universitetsbibliotekene, Høgskolebibliotekene, Deichmanske bibliotek, Oppland fylkesbibliotek, arkiv, museum, flere fra utdanningssektoren enn høgskolebibliotek og universitetsbibliotek? Systemleverandørene. AP4: Autentisering og autorisering - Utrede alternative løsninger til Feide. Ketil presenterte forskjellen på systemene Feide og Kerberos. - Undersøke bruk av Feide. Konsekvenser for folkebiblioteksektoren, grunnskole og videregående opplæring, enkeltpersoner, institusjoner osv. - Samarbeid med utdanningssektoren, Lånekortprosjektet (i regi av Norsk digitalt bibliotek/systemleverandørene), Utdannings- og forskningsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Moderniseringsdepartementet. AP5: Håndtering av betaling og klarering - Vurdering av ulike typer løsninger som dekker behovet. Behovsanalyse. - Tettere samarbeid mellom konsortieteamet i ABM-utvikling, Norsk digitalt bibliotek og utdanningssektoren. AP6: Tjenester - Kravspesifikasjoner for tjenester utarbeides. Ses i sammenheng med de andre arbeidspakkene, spesielt nasjonal kravspesifikasjon (AP3). AP7: Systemarkitektur og infrastruktur - Ses i sammenheng med de andre arbeidspakken. Carol fortalte hvordan Norsk digitalt bibliotek skal drives videre med spesielt fokus på samarbeid innen arkiv, museum og utdanning. Hun stilte også spørsmål til hvem som er utdanningssektoren og hvordan vi skal samarbeide. Hva skjer i verden? Ved Erlend Øverby

5 To verdener: Digital bibliotekverden og læringsressursverden. Tilnærminger Læringsressursen: Digital læringsressurs, erfaringer i bruk av den, utvikles for kortvarig bruk av en lærer i en klassesituasjon. Det man forventer å finne i et digitalt bibliotek er av varig verdi. E-learning framework: Identifisere felles funksjonalitet på tvers av forskjellige komponenter. Kart over komponenter som det kan være naturlig å finne i en læringssammenheng. ELF koble komponentene sammen av services. Serviceorientert tilnærming (Serviceoriented Architecture - SOA). Beslutningstakere, pedagoger, bibliotekarer, andre målgrupper forventer konkrete resultater. Startet fra bunnen og opp Bottom up SAKAI amerikansk initiativ. Content management system for høyere utdanning. CLE Collobarative and Startet fra toppen og ned. Top Down. EDNA Educational network Australia. Organisasjon som ligner Norgesuniversitetet og Utdanning.no. Teknologi for undervisning i Australia. Videreutvikling av plone laget av Open Source rammeverk. Grensesnitt ovenpå SOAP. Flere går sammen om å utvikle OpenSource funksjonalitet basert på felles rammeverk. Utviklet på bestilling fra undervisningssektoren i Australia. Har laget et system for Federated search Open Source i samarbeid med flere interessenter. estandard: Sette opp et laboratorium hvor det vil være mulig å teste ut flere OpenSource-løsninger. Kommentar fra Hoel: JISC serviceorientert tilnærming: Common services: Autorisering og autentisering Knyttet opp mot enkeltbrukere: - Scholarly information: Håndtere personopplysninger - E-learning - Administrative computing Ideer til norsk repositorieprosjekt som følge av portalsamordningsrapporten og Strategi for digitale læringsressurser ved Tore Hoel Denne delen handlet om hvordan vi kunne komme til enighet om et fellesprosjekt og skape samarbeidsarenaer. Premisser fra utdanningssiden I samarbeid med Utdanningsdirektoratet vil det i regi av estandardprosjektet innen 2006 bli utvikla system for produksjon, lagring og i gjenfinning av digitale læringsressurser. Portalsamordningsprosjektet Utdanning.no skal opprette en samordningsgruppe (SANU). Samordningsgruppen skal ta initiativ til samarbeid. Cerpus diskutere hvordan en ontologi skal lages. Initiere utvikling av en felles emnekartbasert ontologi for utdanningssektoren. Mulighet for å benytte seg av terminologiarbeid som allerede eksisterer. Bygge på erfaringer fra utdannings- og biblioteksektoren. Initiere interoperabilitet for digitale læringsressurser. Strategiutkastene for digitale læringsressurser - katalog over gode ønsker. - Ikke penger i dept. til å følge opp de gode ønskene.

6 Dette krever fokusering, f.eks. på et repositorieprosjekt. Løfte det. Tilråding til dept.: Prøve å løfte fram det til en sentral kjerne. Hva mener vi med et samarbeidsprosjekt mellom utdanning og kultur? - Distribuert, brukerstyrt, desentralisert organisme som til slutt ser ut som en helhet. Få tak i de ulike kildene som ligger der. Eks.: Portal, søketjeneste som går igjen i ulike portaler - Tjenesten må støtte et bredt spekter av læringsaktiviteter. Knyttet til det daglige læringsarbeidet. Hvem er målgruppen, hvem er brukergruppen? Elever gjør sitt arbeid i en eller annen form for læringsplattform. - Læringsressursene må være flyttbare, kunne pakkes opp, pakkes ned på et eller annen form. Opphavsrettslige utfordringer. Offentlig og privat samarbeid. Forlagene, kommersielle inn. Konsortieteamet inn. Hvordan kan opphavsrettslige dokumenter brukes av enkelte brukergrupper? NORLOM likt Dublin Core. Se hvordan Dublin Core og NORLOM henger sammen viktig. Mappingsproblematikken og koblingspunkter mellom bibliotek- og læringsressurser. - Læringsbrønnen må også støtte læring som organisert retorisk aktivitet, noe som krever at det må være mulig å navigere i læringsressursene ut i fra hvilke læringsmål ressursen var ment bygge opp under. Knytte læringplanene, fagplaner til læringsressursene. Carol foreslo å starte med et konkret prosjekt som er i gang; Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon. Høring på metadatakjernen fra prosjektet burde også sendes utdanningssektoren, er sendt Den norske katalogkomite. Beskrive bedre. Stian foreslo et sentralt repositorium: Statkraft et prosjekt hvor en har identifisert virksomhetsobjekter. Samme ressurs som er beskrevet på ulike måter etter hvilke målgrupper den har. Sett på metadatamodellen og laget en ontologi over hvordan modellen ser ut. Beskrevet hvordan dette skal mappes. Begreper Dokument/objekt: Beskrivelse av et dokument/objektet og hvordan det skal registreres/indekseres: - Et dokument kan få en bibliografisk beskrivelse. Noe som har identitet selv om det foreligger i flere versjoner, på forskjellige språk. Et dokument trenger ikke å være en avsluttet/endelig prosess. Et dokument er en samling informasjon. Dokument i. f. t. en læringsressurs: - Læringsressurs: Formidlet med en pedagogisk innpakning. Hva slags tilleggsinformasjon må med for at den skal tolkes slik avsender ønsker at mottaker skal tolke dokumentet. - Indeksere dokumenter i forhold til hvilken kontekst det skal brukes i. - Læringsprosessen ressursen inngår i er viktig. - De fleste ressurser kan være læringsressurser i en gitt situasjon. - Vi har samme begrep om hva en ressurs er. Vi har behov for å støtte ulike funksjoner. Læring: Fremme kunnskapsbygging, en læringsprosess. Krever kanskje et ekstra lag metadata enn ressurser som blir registrert i biblioteket i dag?? Ressurs = digital læringsressurs. Bli enige om indeksering/registreringsmåter. Arkiv: Ulike institusjoner legger forskjellig i begrepet. Repositorie/ressurssamling:

7 Læring: Lever med bruken av ressursen. Bibliotek: Sørge for at brukeren får det han søker etter. Bibliotek- og informasjonsvitenskap: Hvordan skjer gjenfinningsprosessen hos brukeren? For hvilket formål tar man i bruk informasjonsobjektene? Hvilke mekanismer har vi for å bringe arbeidet videre? - Informasjon? - Prosjekter, piloter med overføringsverdi. - Diskusjonsprosesser som er fokusert. - Brukstilfeller/målgruppeanalyse. Brukeren: Målgrupper: Distribuert brainstorm rundt brukertilfeller/brukstilfeller. Må være mange nok for god illustrasjon. Hvordan bruker målgruppene ressursene? Bruksmønstre. Identifikatorer: Drøfting i AP1 metadata. Behovet for identifikatorer stort. Identifikatorverdien blir ofte diskutert. Mer interessant: Hva er det vi skal identifisere og på hvilken måte? (DOI-Document Object Identifier) Hvem skal eie og utstede identifikatorer? Paradigmaprosjektet: Ta tak i rapporten og se hvilke området vi bør samarbeide om og ta tak i. Oppsummering: Formål diskutert: Bygge en felles begrepsforståelse. Etter arbeidsgruppeseminaret: - E-postliste. - Lage referat - Lage liste over sentrale dokumenter fra begge sektorer Kommentarer fra deltakerne: - Nils - abm-perspektivet ulike eiere av disse tre sektorene. Brukere i sentrum. Når vi definerer læringsressurser bredt, så er alt som kommer i ndb være en del av dette. - Tommy - Kontekstualisering av innhold slik at det blir nyttig for brukere. - Stian - Henrik ibsens skrifter beskrivelse i detalj resultatet av prosjektet kommer ut som en bok, men også hise henrik ibsens verk på nettet. Kvalitetssikring som en viktig del. Lag delt ordning, rådata, nye applikasjoner som kan brukes osv. - Stian - Kvalitet utgangspunkt for felles arbeid mellom bibliotek og læringsmiljø

8 Neste workshop kan handle om: - Digitale bibliotek internasjonalt - Fokus på identifikatorer. FRBR Rewiew Group. Seminar i Ohio. Carol deltar. Innspill fra henne på en evt. workshop etter seminaret. - Brukeranalyse, UseCase. Hva slags gjenfinning tenker en fra utdanningssektoren? Brukermønstre. Oppgaver for deltakerne på seminaret/etterarbeid: - Hvem av deltakerne kan jobbe innimellom workshopen? - Finne hvem andre som ønsker å delta i arbeidet? - Alle deltakerne får i oppdrag å lage UseCase. Arbeidsgruppa for prosjektet TilgjengeLIE lager eksempler. Scenario. Lang sikt visjon kort sikt visjon. På hver vår arena kan vi bidra til veien mot målet. Norsk digitalt bibliotek kan være visjonen hvis den også inkluderer utdanningssektoren (i tillegg til a, b og m). Hvor markedsfører vi denne workshopen? Kom ikke så mange forslag, bortsett fra å markedsføre på websider. Ref.: Anett Kolstad

Høring Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Høring Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høgskolesektoren og voksnes læring Vi viser til høringsbrev av 6. januar 2005,

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC (Skrift i kursiv betyr at det kommer fra opprinnelig dokument fra USIT/DML) Læringsplattformer Per i dag foregår diskusjonen om utvikling av utdanningen vha LMS innenfor

Detaljer

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155 Saksnr Utarbeidet av: Lisbeth Pedersen Direkte tlf: 23302770 lpe@udir.no Deres dato: 2006/2155 Deres referanse: 200604599/MHE Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kopi til: Dag Johnsen

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Juni, 2009 Kunnskapsdepartementet EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Sluttrapport 2 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 5 1.1 Evalueringens formål og fokus 5 1.2 Metodisk tilnærming til evalueringen

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 Behovsanalyse Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 4 2 BIBLIOTEKENES OPPDRAG... 6 2.1 UH-BIBLIOTEKENES HOVEDOPPGAVER...

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Bibliotheca Nova 1-2015. Kompetanseutvikling. i bibliotekene

Bibliotheca Nova 1-2015. Kompetanseutvikling. i bibliotekene Bibliotheca Nova 1-2015 Kompetanseutvikling i bibliotekene Bibliotheca Nova 1-2015 Kompetanseutvikling i bibliotekene Nasjonalbiblioteket 2015 Skriftserien Bibliotheca Nova Skriftserien Bibliotheca Nova

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) Pb 1161 Blindern 0317 Oslo www.itu.no Design og produksjon:

Detaljer

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17 Oppdatert: 2009-04-23 BIBSYS kontaktutvalg 2009 04 23. Referat Sted: Telefonmøte Dato: Torsdag 23 april 2009 Tid: 10:30 10:55 Møteleder: Surur Taso Referent: Ragnhild H Rohde Til stede: Ingar Lomheim NTNU,

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?"

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres? Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?" Master i skoleledelse NTNU 2011 Forord Dette har vært en spennende, men også til tider krevende læringsprosess.

Detaljer