Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 30/2016 Dato: 31. oktober 2016 Saksnr.: Saksbehandler: MJST Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Skolenes oppfølging av elever med langvarig eller hyppig fravær Saker som gjelder stort elevfravær er ofte komplekse. Det er mange ulike årsaker til at elever ikke møter på skolen. En del av disse sakene krever samarbeid og samhandling mellom ulike etater, både kommunale og statlige. Rundskriv 23/2011 handler om oppfølging av fravær i skolen. I rundskrivet er det blant annet en ansvarsfordeling i forhold til hvilke etater som skal iverksette ulike tiltak. Rundskriv 23/2011 ble utarbeidet i samarbeid mellom Byrådsavdeling for barnehage og skole og Byrådsavdeling for helse og inkludering. Dette rundskrivet er fortsatt gjeldende. I en del saker som gjelder elever med stort fravær, opplever vi at ansvarsforholdet mellom de ulike samarbeidspartene som for eksempel skole, PPT, barnevern. Psykisk helse barn og unge, BUP ikke er tydelig nok. Fagavdelingen utarbeider derfor en oversikt over hvilke tiltak skoler, PPT, områdeledere og Fagavdelingen skal iverksette for å sikre disse elevenes rettigheter i forhold til opplæringslovens bestemmelser. Nedenfor har vi laget en matrise som viser hvilke tiltak som skal iverksettes og hvem som har ansvar for disse. Vi gjør oppmerksom på at mange av disse tiltakene også står i Rundskriv 23/2011 og at en del av disse er utdypet i det rundskrivet. Tiltak Ansvar Merknad -Registrere forsentkomming og fravær Timelærer -Drøfte forsentkomming og fravær med kontaktlærer -Føring av fravær. Kontaktlærer -Holde kontinuerlig oversikt over forsentkomming og udokumentert fravær Ta forsentkomming og udokumentert Kontaktlærer fravær opp med eleven Fravær skal være tema på halvårlige elev- Kontaktlærer og foreldresamtaler/ utviklingssamtalen -Informere foresatte om fravær som ikke er dokumentert (dvs. fravær som foresatte Kontaktlærer Muntlig informasjon eller via SMS (Intouch 1 ). Be foresatte 1 Bergen kommune har rammeavtale om SMS-løsning med itslearning,

2 ikke har gitt melding om). Ved gjentagende forsentkomming og udokumentert fravær varsles rektor. Ved gjentagende udokumentert fravær kalles foresatte inn til møte. I innkallingen gjøres det oppmerksom på opplæringsplikten og straffeansvar (oppll. 2-1). I etterkant av møtet med foresatte, lages oppsummering/tiltaksplan som skal bidra til at eleven møter på skolen. Dersom det udokumenterte fraværet holder frem, drøftes saken anonymt i Pedagogisk UtviklingsGruppe (PUG) Skolen tar kontakt med ekstern ekspertise dersom det er behov for dette Dersom det er grunn til å tro at stort udokumentert fravær kan skyldes alvorlig omsorgssvikt i hjemmet, vurderes skolen å sende bekymringsmelding til Barnevernet Ved omfattende fravær over lengre tid, skal skolen, med samtykke fra foresatte, sende oppmelding til PPT for sakkyndig vurdering I fraværssaker der det blir sendt bekymringsmelding til barnevernet eller at fravær medfører oppmelding til PPT, skal områdeleder varsles. Områdeleder vurderer om det er behov for å søke råd, veiledning eller bistand fra andre instanser, blant annet Fagavdelingen. Det skal utarbeides sakkyndig vurdering som tar stilling til om eleven har rett til - Spesialundervisning - Fritak fra hele eller deler av om bekreftelse på at SMS er mottatt. Kontaktlærer Udokumentert fravær på mer enn 1 dag i måneden (eller tilsvarende i enkelttimer). Se vedlegg 1. Rektor Eleven kan gjerne være med på møtet dersom det er formålstjenlig. I møtet drøftes blant annet tiltak og samarbeid som skal bidra til å hindre videre udokumentert fravær. Se vedlegg 2 og 3 Rektor Se vedlegg 4. Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Områdeleder Leder PPS Målet med drøftingen er å komme frem til ytterligere tiltak som kan stoppe udokumentert fravær Eksempel på eksterne: - Helsesøster - PPT - BKL - Psykisk helse barn og unge Deltagelse fra eksterne, vil vanligvis kreve samtykke. Se: Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Ved omfattende fravær, både dokumentert og udokumentert, skal det vurderes om eleven har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det er imidlertid bare i helt spesielle unntakstilfeller at hensynet til eleven kan medføre fritak etter av 6

3 opplæringsplikten Eventuelt vedtak om spesialundervisning Eventuelt vedtak om fritak fra opplæringsplikten Dersom skolen ikke får kontakt med foresatte skal skolen: -Skrive brev til hjemmet der det gjøres oppmerksom på opplæringsplikten og straffeansvar, jf. opplæringsloven 2-1 -Oppsøke hjemmet -Kontakte foreldrenes arbeidsgiver -Kontakte folkeregisteret for kontroll av adresse Rektor Fagavdelingen Rektor fjerde ledd, først og fremst i tilfeller der det vil være urimelig overfor eleven å gjennomføre opplæringsplikten. -Dersom skolen finner eleven og han får opplæring i Norge så avsluttes saken. Dette dokumenteres i elevens mappe. -Dersom skolen finner barnet i utlandet sender skolen melding til NAV og saken avsluttes. - Skolen finner eleven i Norge, men han/hun får ikke opplæring: Det sendes melding til Barnevernet og til Fagavdelingen. Relevante dokumenter: Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir Utdanningsdirektoratet: Veiledning om hvordan skolene kan håndtere situasjoner der barn ikke møter i grunnskolen Den resignerte eleven Vedleggene nedenfor bygger på skjema fra Oslo kommune: Skolevegring en praktisk og faglig veileder Vedlegg 1: Kartlegging av skolesituasjonen 3 av 6

4 Fravær og vegringsatferd hos eleven (Varighet og hyppighet av fravær, fraværsmønster, hele dager og/eller enkelttimer. Fravær knyttet til fag, situasjoner, personer, aktiviteter. Mønster av vegringsatferd uten fravær, dvs. at eleven forsøker å unngå enkelte fag, situasjoner, personer, aktiviteter.) Har eleven tidligere i skoleløpet hatt mye fravær eller vist vegringsatferd? Blir eleven plaget eller mobbet på skolen, skoleveien eller fritiden? Vurdering av skolefaglig og sosial kompetanse Fag/områder der eleven viser mestring og trivsel Fag/områder der eleven har vansker Enkeltsituasjoner der eleven klarer å møte på skolen eller delta i aktiviteter som han/hun vanligvis har vansker med å delta i. Hvorfor gikk det bra denne gangen? Hvilke viktige voksenrelasjoner har eleven på skolen og hvordan fungerer disse? Hvilke viktige relasjoner har eleven til jevnaldrende på skolen? Er skolehverdagen organisert, strukturert og forutsigbar for eleven? Hvilke tiltak er prøvd ut på skolen og hvordan har dette fungert? Hvilke tiltak er igangsatt i skole hjem samarbeidet og hvordan har dette fungert? Forslag til tiltak: Vedlegg 2: Sjekkliste for kartlegging ved stort skolefravær -Elev Navn: Hvilke fag, situasjoner eller aktiviteter på skolen liker eleven? Er det aktiviteter, fag eller situasjoner som eleven opplever som vanskelige eller ubehagelige? (Lese høyt, svare på spørsmål, ha prøver, ha kroppsøving, eksponering i gruppe, snakke med voksne, be om hjelp, bruke toalettet, spise i klassa, dra heimafra om morgenen, skoleveien, dra på ekskursjoner, ha vikar osv) Har eleven vonde følelser knytta til noen av situasjonene overfor eller mer generelt når det gjelder skolesituasjonen? Hvilke følelser dreier det seg om? (trist, flau, redd, nervøs, engstelig, sint) Har eleven andre bekymringer, eller har eleven opplevd noe utenfor skolesituasjonen som han/hun er opptatt av? Blir eleven plaget eller mobbet på skolen, skoleveien eller fritida? Har dette skjedd tidligere? Er det situasjoner eller aktiviteter utenfor skolen som gjør det fristende for eleven ikke å møte på skolen? (dataspill, møte venner, shopping, gjøre noe meningsfullt hjemme) Hvilke lærere eller andre voksne på skolen har eleven et godt forhold til, evt et negativt forhold til? Situasjoner der eleven klarer å møte på skolen eller delta i aktiviteter som han/hun vanligvis har vansker med å delta i. Hva gjorde at det likevel gikk bra? Er skoledagen oversiktelig og forutsigbar for eleven? (oversikt over skoleuka, hvilke 4 av 6

5 lærere som har de ulike timene, hvem eleven kan gå til dersom det er behov for en samtale osv) Har eleven gode venner? Forslag til tiltak: Vedlegg 3: Sjekkliste for informasjon fra foresatte Foresattes opplevelse av elevens generelle trivsel, på skolen og i fritiden Foresattes beskrivelse og forståelse av elevens vansker. Tenker foresatte det kan dreie seg om skolevegring eller er det andre forklaringer? Blir eleven plaget eller mobbet på skolen, skoleveien eller fritiden? Beskrivelse av eventuell vegringsatferd i hjemmet (Er det vanskelig å få eleven til å gjøre seg klar til å gå på skolen om morgenen, har eleven fysiske plager i forbindelse med krav om skoleoppmøte, men er ellers frisk) Dersom eleven har fravær, hva skjer i tiden eleven er borte fra skolen? (dataspill, besøk av familie, ekstra oppmerksomhet fra foresatte, treffer venner utenfor skolen, skolearbeid) Helsemessige forhold av betydning for elevens fungering og fravær (eventuell sykdomshistorikk, søvnrytme, matlyst) Har det skjedd plutselige endringer eller belastninger i familien som kan settes i forbindelse med elevens vansker? (skilsmisse, flytting, søsken, sykdom etc.) Enkeltsituasjoner der eleven klarer å møte på skolen eller delta i aktiviteter som han/hun vanligvis har vansker med å delta i. Hvilke tanker har foresatte om hva det var som gjorde at det gikk bra i situasjonen? Foresattes ansvarsfordeling når det gjelder å følge opp skole og skoleoppmøte Eventuelle andre instanser som er involvert i familien Eventuelle andre støttespillere i familiens nettverk Hvilke tiltak er forsøkt hjemme og hvordan har disse fungert? (Morgenrutiner, bytte av roller mellom foresatte, samtale med eleven) Foresattes ønsker og mål for elevens fremtidige fungering Forslag til tiltak Vedlegg 4 Samarbeidsavtale mellom elev, skole, foresatt e og eventuelle andre involverte: Langsiktig mål for samarbeidet: Delmål/opptrappingsplan: (Hvert trinn vil innebære delmål med økte utfordringer for eleven. Delmålene skal tilrettelegge for mestring. Spesifiser hvor lenge hvert trinn skal vare) Delmål/Trinn 1: (fag/situasjoner/dager der eleven deltar, elevens behov for tilrettelegging eller støtte i utfordrende situasjoner) Delmål/Trinn 2: (fag/situasjoner/dager der eleven deltar, elevens behov for tilrettelegging eller støtte i utfordrende situasjoner) Delmål/Trinn 3: (fag/situasjoner/dager der eleven deltar, elevens behov for tilrettelegging eller støtte i utfordrende situasjoner) Generelle tiltak og ansvarsfordeling: (Alle involverte parter skal ha sine ansvarsområder) Kontaktlærer har ansvar for: Ledelsen ved skolen har ansvar for: Foresatte har ansvar for: Eleven har ansvar for: Andre involverte parter har ansvar for: 5 av 6

6 Plan B: Hvis eleven ikke klarer å møte som avtalt skjer dette (Hvem gir informasjon/ringer hvem og hvem gjør hva for å tilrettelegge for elevens deltakelse?) Evaluering: (Form på og plan for evaluering av tiltakene avtales. Evaluering bør skje fortløpende sammen med eleven med vekt på mestring av delmål. Dato for neste møte og innkallingsansvar bør spesifiseres) Jan Eide - seksjonsleder skole Odd Harald Hundvin - fagdirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Se også Rundskriv 23/ av 6

7 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2011 Dato: 11. august 2011 Saksnr.: Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til de kommunale grunnskolene i Bergen Oppfølging av fravær ved skoler i Bergen - retningslinjer og rutiner Dette rundskrivet gjelder oppfølging av fravær, og det erstatter vårt tidligere rundskriv 24/2007. Vedlagt følger retningslinjer utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter både fra Byrådsavdeling for barnehage og skole og Byrådsavdeling for helse og inkludering. Kommunaldirektørene i begge byrådsavdelingene har godkjent retningslinjene. Fagavdeling barnehage og skole pålegger gjennom dette rundskrivet alle de kommunale grunnskolene i Bergen å følge dem. Skoler med ungdomstrinn må ikke forveksle de vedlagte retningslinjene med vårt rundskriv 37/2010 om "Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering". Dette rundskrivet gjelder fremdeles og har spesielt betydning for føringen av fravær slik at dette blir korrekt på elevenes vitnemål. Fagavdeling barnehage og skole Odd Harald Hundvin -fagdirektør-

8 Brita R. Instebø -seksjonsleder skole- Vedlegg: Oppfølging av fravær ved skoler i Bergen - retningslinjer og rutiner OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den enkelte elev uavhengig av bakenforliggende årsaker til fravær Prinsipper Gripe inn tidlig på lavest mulig nivå Rutiner og prosedyrer er gjort kjent for foreldre, elever og skolepersonell Definisjon Ugyldig fravær er alt fravær som ikke er dokumentert eller innvilget Prosedyrer ved ugyldig fravær Skolen skal informere foresatte første gang ugyldig fravær registreres Dersom det etter gjentatte forsøk ikke oppnås kontakt med foresatte skal skolen foreta seg følgende: 1. Skriftlig henvendelse til foresatte der det bes om informasjon om hvorfor barnet ikke er på skolen. I brevet skal det informeres om opplæringsplikten i opplæringsloven 2. Oppnås det likevel ikke kontakt med foresatte innkalles det til møte evt. i samarbeid med skolehelsetjenesten og/eller annen aktuell hjelpetjeneste 3. Møter ikke foresatte til innkalt møte skal skolehelsetjenesten varsles for at skolen og skolehelsetjenesten sammen vurderer tiltak På ungdomstrinnet skal elever og foresatte orienteres dersom skolen vurderer det som aktuelt å gi annen ordenskarakter enn god, jfr. forskrift til Opplæringsloven 3-7 Ansvarsfordeling Foresattes ansvar Å sørge for at elevene møter på skolen

9 Å informere skolen om elevens fravær i løpet av første dag i tråd med skolens meldesystem Å søke eleven fri fra skolen i forkant av planlagt fravær Timelærerers ansvar Registrere forsentkomming og fravær Drøfte bekymringsfullt fravær og forsentkomming med kontaktlærer Kontaktlærers ansvar Ta forsentkomming og fraværet fortløpende opp med aktuell elev Om dette ikke medfører endring kontaktes foresatte Holde kontinuerlig oversikt over ugyldig fravær Informere foresatte om ugyldig time- eller dagsfravær, helst samme dag Melde videre til - skolens ledelse ved ugyldig fravær mer enn 1 dag i måneden (eller tilsvarende i enkelttimer) - skolehelsetjenesten og foresatte ved gymfravær (fravær eller glemt tøy) 3 ganger i løpet av 2 måneder - skolens ledelse ved annet bekymringsfullt fravær Benytte vedlagte kartleggingsskjema (jfr. vedlegg 1) ved behov og i forkant av evt. oppmelding til tverrfaglig team Tar fravær opp som tema i de halvårlige foreldre- og elevsamtalene jfr. rundskriv 37/10 fra Byrådsavdeling for barnehage og skole Skoleledelsens ansvar Skoleledelsen har et overordnet ansvar for å følge opp rutinene og evt. avvik. Føre løpende dialog med kontaktlærerne vedrørende situasjonen i de ulike gruppene Delta på avdelingsmøter hvor fravær er tema Sørge for at elever får tilbud om samtale med skolehelsetjenesten ved ugyldig fravær 3 dager eller mer i løpet av 2 måneder Sørge for at fravær er tema i tverrfaglig team Sørge for at enkeltsaker blir drøftet i tverrfaglig team Påse at tiltaksplaner blir fulgt opp av alle impliserte aktører Skolehelsetjenestens ansvar Gjennomføre samtaler med elever Benytte kartleggingsverktøy i skolehelsetjenestens journalsystem Ut fra funn som kommer frem i forbindelse med kartleggingen vil eleven enten henvises fastlegen eller følges opp av skolehelsetjenesten. Henvisning til fastlegen i forbindelse med ugyldig fravær skal være skriftlig Tilby foresatte hjemmebesøk jfr. forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 3. april

10 Delta på møter med foresatte og i ansvarsgrupper m.m. Delta i tverrfaglig team og drøfte saker med skolen både på system- og individnivå PPT sitt ansvar Drøfte saker med skolen både på system- og individnivå Følge opp enkeltelever etter avtale Delta i skolens spesial pedagogisk team og i tverrfaglig team, ansvarsgrupper m.m. Forhold til barneverntjenesten Dersom utprøvde tiltak ikke har den nødvendige effekt, eller at totalsituasjonen ellers er bekymringsfull, sender skolen og evt. skolehelsetjenesten en bekymringsmelding til barneverntjenesten Bekymringsfullt fravær Skolen må være spesiell oppmerksom på fravær som kan indikere en bekymring så som gjentatt "mandagsfravær", timefravær i spesielle timer eller fag, fravær fra gym eller gjentatt "glemt tøy", stadig forsentkomming om morgenen, mange meldinger om gyldig fravær fra foresatte m.m. Ved overganger mellom barneskole og ungdomsskole samt ved skolebytte benyttes gjeldende felles rutiner for overføring av informasjon jfr. rundskriv 32/2006 Fravær som følge av at elever forsvinner til utlandet Skolene har plikt å melde fra til NAV når de får kjennskap til at en elev oppholder seg utenlands utover vanlig ferielengde (jfr. brev fra NAV til landets skoleeiere datert ). Meldingen til NAV må være skriftlig og inneholde barnets navn og fødselsnummer. Det må videre fremgå fra hvilket tidspunkt barnet har vært borte fra skolen. Gjelder det flere barn må det sendes skriftlig melding for hvert barn, slik at meldingen kan inngå som et dokument i saken (jfr. vedlagt skjema). Fravær som gir grunn til bekymring for kjønnslemlestelse/ tvangsekteskap Skolen gir rutinemessig melding til skolehelsetjenesten i tilfeller der foresatte planlegger å ta elever ut av skolen for lang tid. I samråd med foresatte vurderer skolehelsetjenesten aktuelle tiltak for eksempel påfyll av vaksiner Dersom en eller begge foresatte kommer fra land hvor kjønnslemlestelse forekommer eller det er andre grunner til bekymring som for eksempel tvangsekteskap, innkalles foresatte til samtale med skolehelsetjenesten og evt skolen Oppnås det ikke kontakt med foresatte eller at foresatte ikke møter på skolen til avtalt tid tilbyr skolehelsetjenesten hjemmebesøk Hvis skolen og skolehelsetjenesten vurderer at eleven står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap meldes saken til barnevernet, eller politiet dersom handlingen vurderes som umiddelbart forestående Skolevegring

11 Bruk av felles retningslinjer og rutiner for oppfølging av fravær skal forebygge og evt. avdekke skolevegring Kontaktlærer tar bekymring og signaler om skolevegring opp med foresatte, skolens ledelse og skolehelsetjenesten som vurderer videre henvisning til fastlegen. Skolevegring kan være: Fullstendig fravær fra skolen Store problemer med å dra på skolen Er til stede men forlater skolen i løpet av dagen Uvanlig ubehag gjennom skoledagen, noe som fører til krav til foreldre og andre om å slippe å gå på skolen Disse vanskene må ha vedvart i minst to uker Langvarig fravær kan i seg selv føre til skolevegring Tverrfaglige team Det etableres tverrfaglige team ved alle skoler Tverrfaglige team arbeider med oppfølging av enkeltsaker og systemutvikling Tverrfaglig team består av skolens ledelse, skolehelsetjenesten barnevernet og PPT Andre samarbeidspartnere kan innkalles ved behov. Innkalling og saksliste til tverrfaglig team sendes ut av skolen på forhånd, Det skal skrives referat fra møtene Skolen etablerer forsvarlige rutiner for oppmelding og drøfting av enkeltsaker til tverrfaglige team som ivaretar bestemmelser i forvaltningsloven, helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og barnevernslovgivningen Tverrfaglige team skal minimum ha fire møter hvert skoleår Skolen lager årlige møteplaner for det tverrfaglige team

12 Kilder: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 3. april Veileder for helsestasjons og skolehelsetjenesten, 12/2004 (IS-1154) Rundskriv I-2/2010 Forebygging av kjønnslemlestelse datert Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse, Baren- og likestillingsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet, Q-1145 B. Veileder: Forebygging av kjønnslemlestelse, Helsedirektoratet, 9/2009 (IS-1746) Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i grunnskolen (Bystyresak 72/09) Rundskriv 24/2007 om Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen i Bergen Rundskriv 37/10 Rutiner for registrering og dokumentering av fravær Håndbok, Spesialpedagogisk arbeid i Bergen kommune, datert Skolevegring - Når fravær ikke er skulk: Rapport fra Fyllingsdalen skolevegringsteam 2009 Skoleskulkeprosjektet med deltakelse fra Byrådsavdeling for barnehage og skole, Ny Krohnborg skole, Ortun skole, Rothaugen skole, Slåtthaug skole, Utekontakten og Kompetansesenter rus - region vest Bergen. Nærvær- og mestringsprosjektet med med deltakelse fra Byrådsavdeling for barnehage og skole, Byrådsavdeling for helse og inkludering (skolehelsetjenesten), Gimle skole, Rothaugen skole og Sandgotna skole.

13 KARTLEGGING AV ELEVENES FRAVÆRSMØNSTER Vedlegg 1 ELEVENS NAVN SKOLE KLASSE 1. Hvorledes og når oppsto fraværet? Plutselig Når Gradvis Fra 2. Fraværets hyppighet Antall timer pr. uke i gjennomsnitt Antall dager pr. mnd i gjennomsnitt 3. Kontakt med elev Elevens forklaring på fraværet: 4. Har det vært dialog mellom skole og foreldre / foresatte om fraværet? I så fall hvor ofte? 5. Kontakt med foreldre / foresatte Foreldre / foresattes forklaring på fraværet: 6. Elevens faglige fungering 7. Hva er grunnen til at eleven er borte? Klassemiljøet Faget Læreres atferd/holdning/ forventning Medelever Skolemiljøet Annen årsak 8. Hvor oppholder eleven seg? Hjemme Hos kamerater Vandrer rundt Samlingssteder ute 9. Elevens interesser, kulturtilknytning Annet 10. Elevens faglige og sosiale tilhørighet Skolefaglig Ungdomsgruppa på

14 skolen Ungdomsgruppe utenfor skolen 11. Elevens familieforhold, evt. kjente vansker i familien 12. Er det noen hjelpeinstans inne i bildet? Hvilke? 13. Viser eleven tegn på engstelse / depresjon / tilbaketrekking? 14. Har eleven uttrykt frykt for noe? Hva? 15. Er skolen kjent med helseproblemer hos eleven? Hvilke? 16. Har eleven brutt skolens reglement? Hvilket område? 17. Andre opplysninger av betydning Dato: Lærers underskrift: Plan for oppfølging etter behandling i tverrfaglig team. Ansvarlig for oppfølging. Dato: Ferdig utfylt skjema leveres avdelingsleder. Etter behandling oppbevares det i elevmappen.

15 Vedlegg 2 Melding til NAV om elevs fravær fra skolen som kan skyldes utenlandsopphold Meldeplikten Etter folketrygdloven 21-4 kan skoler pålegges å gi rutinemessige meldinger til NAV når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold. Skoleeiere (for friskoler, skolens styre) har det overordnede ansvaret for at meldeplikten overholdes. Meldingene skal sendes fortløpende. Retten til blant annet barnetrygd er knyttet til opphold i Norge Meldinger fra skolene er ett av flere virkemidler for at NAV skal kunne følge opp dette Skolene må melde fra når de har grunn til å tro at eleven oppholder seg i utlandet selv om dette er rettmessig i forhold til skolen Fraværet må være lengre enn et vanlig feriefravær (tre fire uker) Når skolen vet at barnet oppholder seg i Norge, skal det ikke sendes melding til NAV Skjemaet skal sendes til det lokale NAV-kontoret. Elevens navn: Fødselsnummer: Eleven har ikke vært til stede ved skolen siden: Vi har grunn til å tro at eleven oppholder seg i utlandet. Navnet på skolen: Kontaktperson ved skolen: Telefonnummeret til kontaktpersonen: Dato: Underskrift: NAV Bokmål Fastsatt PDF-versjon oad=true

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Tidlige tegn på skolevegring:

Tidlige tegn på skolevegring: Tidlige tegn på skolevegring: forseintkomming og sporadisk fravær, innadvendt unndrar seg kontakt, diffuse fysiske plager eller forsøker å unngå enkelte fag/situasjoner/aktiviteter HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

Detaljer

HANDLINGSPLAN BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR

HANDLINGSPLAN BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR HANDLINGSPLAN BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Hva er bekymringsfullt fravær? Ugyldig fravær fra enkelttime (udokumentert), innbefatter intern skulk og «vandring». Mer enn 2 forsentkomminger i løpet av en uke Mer

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune OPPFØLGING AV FRAVÆR Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune Vedtatt av oppvekstutvalget i Indre Fosen kommune 20. juni 2017 Innhold 1 Formål... 3 2 Definisjoner... 3 3 Ansvar...

Detaljer

Inneholder: Handlingsplan for fravær, samarbeidsavtale ved fravær, kartleggingsskjema elev, kartleggingsskjema fra skole.

Inneholder: Handlingsplan for fravær, samarbeidsavtale ved fravær, kartleggingsskjema elev, kartleggingsskjema fra skole. Målselv kommune Prosedyrenavn: Handlingsplan for fravær i ungdomssskolen Godkjent av: Rektor Elin Gamst Gjelder for: Bardufoss ungdomsskole Inneholder: Handlingsplan for fravær, samarbeidsavtale ved fravær,

Detaljer

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Våler kommune Gjeldende fra 01.08.17 Innhold 1. Formål:... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Generelt om fravær... 3 4. Dokumentasjon av fravær... 3

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune OPPFØLGING AV FRAVÆR Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune Vedtatt av oppvekstutvalget i Indre Fosen kommune xx.xx.2017 Innhold 1 Formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Ansvar...

Detaljer

5. GENERELLE RUTINER OG FOREBYGGENDE REGISTRERING

5. GENERELLE RUTINER OG FOREBYGGENDE REGISTRERING STEINKJER KOMMUNE Gjelder for (avd/tjenesteenhet): Oppvekst og helse Prosedyrenavn: Oppfølging av fravær i grunnskolen Godkjent av: Oppvekstsjef Elisabeth Jonassen Helsesjef Ingeborg Laugsand Sist Revidert:

Detaljer

Avdeling for oppvekst og avdeling for helse

Avdeling for oppvekst og avdeling for helse -STEINKJER KOMMUNE Prosedyrenavn: Oppfølging av bekymringsfullt fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Gjelder for: Avdeling for oppvekst og avdeling for helse Godkjent av: Oppvekstsjef Elisabeth Jonassen

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for Rissa-skolen

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for Rissa-skolen OPPFØLGING AV FRAVÆR Retningslinjer og rutiner for Rissa-skolen Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur xx.xx.2016 1 Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt udokumentert

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ 1 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED FEVANG SKOLE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Innledning... 4 Manifest mot mobbing... 4 Definisjoner... 5 Mobbing... 5 Utestenging... 5 Vold... 5 Rasisme...

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR [vår 2015] OPPVEKST OG KULTURETATEN HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR Storfjord kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om skolevegring ulike grader... 2 3. Lovgrunnlag... 2 4. Handlingsplan over 2 nivå... 3 Nivå

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rundskriv nr. 1/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rundskriv nr. 1/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv nr. 1/2015 Til: Alle grunnskoler Saksnr: 12/00872-1 Fra: Utdanningsetaten Saksbeh: Olav Befring Gjelder fra: 01.01.2015 Telefon: +47 23 46 71 36 Erstatter: Rundskriv

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 4. Oppvekst- og undervisningstjenester 4.3 Grunnskole TIDLIG SAMHANDLING OM ELEVER MED BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 15.05.2015 For rådmannen:

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

Innledning. Ressursteam (R-team)

Innledning. Ressursteam (R-team) Gjelder fra 061014 Innledning I et folkehelseperspektiv er det å lykkes i barnehage, grunnskole og videre skolegang en suksessfaktor for seinere utdanning, jobb, fysisk og psykisk helse og tilhørighet.

Detaljer

Innledning. Ressursteam (R-team)

Innledning. Ressursteam (R-team) Gjelder fra 061014 Innledning I et folkehelseperspektiv er det å lykkes i barnehage, grunnskole og videre skolegang en suksessfaktor for seinere utdanning, jobb, fysisk og psykisk helse og tilhørighet.

Detaljer

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær.

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær. [Skriv inn tekst] Februar 2014 Arbeidsgruppe: Fagansvarlig, Hilde H. Karlsen, Rektor, Geir Ole Nilsen, Avdelingsleder, Kristin Haugen Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen FORMÅL Sikre at

Detaljer

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10 STEINKJER KOMMUNE H/S : Avd. Helse og rehabilitering, Avd, for skole og barnehage Fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Godkjent av: Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand Godkjent Dato: 11.03.10 Sist Revidert:

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

BEHANDLING AV UGYLDIG FRAVÆR I GRUNNSKOLEN I OSLO

BEHANDLING AV UGYLDIG FRAVÆR I GRUNNSKOLEN I OSLO Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv nr 7/2005 Til: Alle grunnskoler Saksnr: 200501686-1 Arkivkode: Fra: Utdanningsetaten Utsendt dato: 05.04.2005 Saksbeh: Sigrid Nordvik Gjelder fra: Telefon: 23 46

Detaljer

Orkdal kommunes overordna mål for Barn og familie Oppvekst finner vi i Handlingsplan 2015 18 :

Orkdal kommunes overordna mål for Barn og familie Oppvekst finner vi i Handlingsplan 2015 18 : Orkdal kommune 1 Innhold Innledning... 3 Fravær i skolen... 3 Målgruppe... 3 Definisjoner... 4 Når fravær blir bekymringsfullt:... 6 Kontakt... 6 Kartlegging... 8 Risiko og beskyttelsesfaktorer:... 9 Samhandling

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Handlingsplan ved urovekkande fråvær

Handlingsplan ved urovekkande fråvær 13.09.2017 Handlingsplan ved urovekkande fråvær Definisjonar og prosedyrar GRANVIN BARNE- OG UNGDOMSSKULE Innhald Handlingsplan ved urovekkande fråvær ved Granvin barne- og ungdomsskule... 3 Føremål...

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-71 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med halvdagsmøte 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Sel kommunes handlingsplan for fraværsoppfølging og forebygging av frafall i skolen Trer i kraft Rulleres juni 2017

Sel kommunes handlingsplan for fraværsoppfølging og forebygging av frafall i skolen Trer i kraft Rulleres juni 2017 Foto: Anders Wesnes 1. Sel kommunes handlingsplan for fraværsoppfølging og forebygging av frafall i skolen Trer i kraft 01.08.2016 Rulleres juni 2017 Innholdsfortegnelse 1.... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Sikre elevenes rett og plikt til opplæring, jfr Opplæringsloven 2-1 Redusere og forebygge høyt elevfravær og forebygge skolevegring Sikre at elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

FOREBYGGING AV SKOLEVEGRING

FOREBYGGING AV SKOLEVEGRING Ås kommune FOREBYGGING AV SKOLEVEGRING -En praktisk og faglig veileder - For grunnskolen i Ås og skolens samarbeidspartnere 1 Innholdsfortegnelse Forord:...3 Definisjon av tegn på skolevegring:...4 Skolens

Detaljer

FOREBYGGING AV SKOLEVEGRING

FOREBYGGING AV SKOLEVEGRING Ås kommune FOREBYGGING AV SKOLEVEGRING -En praktisk og faglig veileder - For grunnskolen i Ås og skolens samarbeidspartnere 1 Innholdsfortegnelse Forord:...3 Definisjon av tegn på skolevegring:...4 Skolens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Sikre elevenes rett og plikt til opplæring, jfr Opplæringsloven 2-1 Redusere og forebygge høyt elevfravær og forebygge skolevegring Sikre at elever

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

BTI Handlingsveileder Barnehage

BTI Handlingsveileder Barnehage BTI Handlingsveileder Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid om bekymringen

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken?

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken? Læringsmiljøteamet ved PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø der elevene har forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte. I arbeidet legger vi vekt

Detaljer

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever.

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. SYSTEMDOKUMENT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tema: Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. Godkjent av: Magne Nesvik Gyldig Januar 2012 januar 2014 fra til: Ansvarlig Arne-Petter Gjørøy Saks- Arne-Petter Gjørøy

Detaljer

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 37/2010 Dato: 17. august 2010 Saksnr.: 201000011-37 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til skoler med ungdomstrinnselever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Revisjon: Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Revisjon: Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Til grunnskolene i Bergen Rundskriv nr.: 33/2014 Dato: 01.10.2014 Saksnr.: Saksbehandler: MJST Emnekode: ESARK-20 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Utdanningsdirektoratet: Skolene skal følge opp fravær Skolene har en plikt til å følge opp og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 10/2016 Dato: 14. januar 2016 Saksnr.: 201600212-10 Saksbehandler: EVGA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Informasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

Troms fylkeskommune Senja videregående skole

Troms fylkeskommune Senja videregående skole Troms fylkeskommune Senja videregående skole Dok.id.: 2.6.1.2.5 OS Mobbeplan Utgave: 2.00 Skrevet av: Gjelder fra: 08.06.2016 Godkjent av: Stein Erik Svendsen Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 8 Formål

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer