Møteinnkalling. Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Møtested: Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg. Tidspunkt: 12:00 Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr PS 12/6 PS 12/7 PS 12/8 Tittel Samarbeidsavtale UNN og Harstad kommune om Felleskjøkken Samarbeidsavtale med Høgskolen i Harstad Interpellasjon fra RØDT v/kirsten Evjen Orienteringssaker: Økonomisk resultat helse/omsorg 2011 og resultat hittil i år Politikeropplæring Folkehelseloven Besøket på Knorrebakken Årsmøtet til Sykehusets venner På møtet vil UNN informere om behovet for, og planleggingen av renovering av felleskjøkkenet knyttet til sak 12/6. Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor. Harstad, 29.mars 2012 Kjetil Bjørkelund 1

2 Saksdokument Saksmappenr: 2012/1549 Saksbehandler: Brynjulf S. Hansen Arkivkode: F26 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /6 Eldrerådet Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALE UNN OG HARSTAD KOMMUNE OM FELLESKJØKKEN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter: Tidligere avtale mellom UNN og Harstad kommune om Felleskjøkken. Ingress: Kommunestyret vedtok i sak 08/133 Kostnadsrduksjonsprogram å gå over til kok kjøl prinsippet i produksjon av mat ved Fellekjøkkenet. Kokkjølproduksjon er et vedtatt hovedprinsipp for matproduksjon i Helse Nord og UNN. Det har vært drøftinger med UNN mht omleggingen av matproduksjonen. Det må foretas nødvendige investerings- og renoveringstiltak for å opprettholde driften og tilrettelegge for kok/kjøl ved kjøkkenet til UNN Harstad. Fellekjøkkenets dårlige bygningsmessige og tekniske tilstand, samt Mattilsynets tidligere varsel om vedtak krever at Felleskjøkkenet må renoveres. Holdes kostnadene for tilrettelegging av kok/kjøl utenfor, kommer renoveringen av arealet og kjøkkenets grunnutstyr på kr 16,0 mill. Tilretteleggingen for kok/kjøl er beregnet til kr 5,0 mill. Dette innebærer at kjøkkenet ved UNN Harstad må renoveres og tilrettelegges for kok/kjøl, med en kostnadsramme på kr 21,0 mill. Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre vedtar å videreføre samarbeidet med UNN om drift av Felleskjøkken slik det fremgår av saksframlegget. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne fremtidig driftform og avtale med UNN. Under forutsetning av fylkesmannens vurdering av avtalen, vedtar kommunestyret å ta opp lån kr 10 mill til dekning av den kommunale andel av investeringen. Finanskostnadene forutsettes inndekket i matpris. Saksopplysninger Bakgrunn Sameiet, Harstad Felleskjøkken 2

3 UNN Harstad og Harstad Kommune etablerte i 1997 en samdriftsavtale for felles kjøkkendrift. Avtalen regulerer drift og organiseringen av Harstad Felleskjøkken. Etter oppdatering i 2005 dekker Harstad Kommune 9,2 faste stillinger, samt 2,2 lærlinger og sjåførstillingen til matombringingen. Harstad Kommunes andel av driftsutgiftene er definert til 72%. Disse avregnes månedlig. Avtalen beskriver at Nye investeringer i kjøkkenarealet i Harstad sykehus som er nødvendig før oppstart av slik kjøkkendrift som omfattes av denne avtalen, dekkes av Harstad Felleskjøkken og amortiseres av partene gjennom felles driftsbudsjett. I saken om renovering og oppgradering av kjøkkenet legges dette til grunn for ny beregning av amortiseringsbeløpet, og fornyelse av avtalen. Kjøkkenets og arealets tilstand. UNN Harstad ble tatt i bruk i 1977, og kjøkkenet har vært oppgradert en gang i Siden dette har det vært gjort minimale endringer og kun det nødvendigste vedlikeholdet. Mye av utstyret er utslitt. Særlig gjelder dette oppvasklinjen som i dag gir kontinuerlige driftsutfordringer. Alt av dagens utstyr har en alder over ti år og er nedskrevet. Det bygningsmessige bærer preg av mye bruk over lang tid. Flisene på gulvet har på de mest utsatte stedene løsnet, særlig gjelder dette i sonen rundt de store kjelene og slukene. Her har det oppstått vannlekkasje til arealene under. Mattilsynet gjennomførte tilsyn i 2009 og i brev av kom med varsel om vedtak. Basert på vår tilbakemelding om at kjøkkenet skal totalrenoveres, oppgraderes og tilpasses kok/kjøl, meldte Mattilsynet tilbake at Mattilsynet vil av disse grunner ikke fatte vedtak om utbedring av forhold nevnt i varsel om vedtak Arealet fremstår i dag i en slik forfatning at det må påregnes en betydelig renovering før videre bruk. Totale kostnader til renovering og utstyr er beregnet til 21,0 mill kr. UNN har gjennomført en kalkyle for hva en slik ombygging og tilrettelegging vil komme på. I tallene er det lagt til 15% uforutsett. Alle beløp er inklusive mva. Bygningsteknisk inkl rigg og nybygg VVS-arbeider Elektroteknisk Inventar og elektrisk kjøkkenutstyr SUM 8,15 mill kr 4,7 mill kr 2,15 mill kr 6,0 mill kr 21,0 mill kr Oppdraget vil konkurranseutsettes i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Økonomimodell, UNN Harstad Kommune Harstad Kommune dekker sin andel av varekostnadene. Halvparten av de ansatte på kjøkkenet er kommunens ansatte. I tillegg betaler de sin relative andel av kostnadene til kjøkkenets UNN ansatte. Kommunen belastes for sin relative andel strøm, vedlikeholdsutgifter og utstyrsslitasje. Det betales pt ingen husleie. Etter oppgradering og investering i nytt kjøkken skal det også belastes husleie i henhold til avtalte fordelingsnøkkel. I beregningen er det også inkluderte den relative andel av kostnadene til renhold, vaskeri, renovasjon, støttetjenester og teknisk support. Dette vil for kommunen utgjøre ca ,- pr år. Det er påkrevd og forutsettes at dagens avtale med UNN reforhandles og forlenges som et minimum i ti pluss ti år. 3

4 Plan for kjøkkenet ved UNN Harstad I forbindelse med renoveringen av kjøkkenet ved UNN Harstad skal det tilrettelegges for kok/kjøl produksjon. Det er videre lagt vekt på en forbedret og tilpasset logistikk slik at vareflyten inn og ut av kjøkken skal bli mer effektiv og tilfredsstille dagens krav til HMS. I dag er Harstad Kommune den av partene med størst uttak fra produksjon. Vurdering Produksjon av kok/kjøl. Middagsmaten produseres, vakuumpakkes og kjøles hurtig ned. Den håndteres videre som kjølevare (0 4 grader), og har en holdbarhet på inntil 10 dager, men forsøkes benyttet innen fire dager. Gevinsten i en slik produksjon ligger først og fremst i god kontroll på råvareforbruket, høy matsikkerhet og at en kan produsere i forkant av spisesituasjonen. Dette gir rom for en bedre produksjonsplan og utnyttelse av produksjonskapasiteten, samt at middagsmatproduksjonen bare trenger å foregå fem dager i uken mot dagens syv. Middagen pakkes i ulike forpakninger med opp til ti porsjoner i pakken. Maten varmes opp i emballasjen før den blir lagt på tallerken og servert til beboer. Produksjon av tørrmat, andre måltider enn middag. Det forutsettes samme tørrmatproduksjon som tidligere. Transport, oppvarming og serving. Dette vil utredes nærmere, men det forutsettes en enklere prosess mht transport. Når det gjelder oppbevaring og oppvarming av mat på sykehjem skal dette utredes nærmere, men fleksibiliteten blir større mht tidspunkt for bespisning. For hjemmeboende vil man gå gjennom alle personer som mottar middag fra Felleskjøkkenet og se hvilken bistand den enkelte må ha mht bl a oppvarming av maten. Det vil for enkelte innebære krav om mikrobølgeovn. Oppvask og renhold. Dagens ordning innebærer at varmeskap og annet utstyr sendes ut med bil til sykehjem og alt materiell returneres til Felleskjøkkenet for renhold/vask. Dette er svært arbeidsintensive operasjoner. Ved kok kjøl vil disse operasjonene reduseres kraftig. Middagmatsproduksjon og kapasitet i UNN Matforsyning Ukentlig produksjon av middagsmat. UNN Harstad (kok/server) 3300 porsjoner hvorav 2600 til Harstad Kommune. Felleskjøkkenet er storhusholdningskjøkken med de kapasitetsbegrensningene dette gir. Kostnaden ved produksjon av en middagsporsjon. Sted Arbeidskostnad Råvarekostnad inkl svinn UNN Harstad (kok/server) Kostnad pr middagsporsjon 17,39 kr 25,13 kr 42,52 kr (Middag med dessert) I kostnadene er det inkludert råvarer, produksjonskostnader, pakkekostnader, kvalitetskontroll og renhold. Det er ikke inkludert husleie eller avskrivninger/slitasje på utstyr. Disse prisene er på linje med UNNs storkjøkken i Breivika i Tromsø. 4

5 Når det gjelder Felleskjøkkenet forventer man en reduksjon i råvareforbruket og svinnet ved overgang til kok/kjøl. I Breivika/Tromsø erfarte man at reduksjonen lå i størrelsesorden 10% - 15%. Fremtidig strategi for UNN Matforsyning Fremtid Matforsyningen ved Felleskjøkkenet Man forventer en gradvis økende etterspørsel fra kommunen mens behovet til UNN ikke forventes økt. Økonomiske effekter ved å ikke etablere kok/kjøl ved Fellekjøkkenet. Lokalenes beskaffenhet er slik at det uansett må gjøres bygningsmessige oppgradering. Ser man bort fra tilrettelegging for kok/kjøl vil investeringen reduseres med 5 mill kr. Helse nord har imidlertid som prinsipp fastsatt at middag skal produseres etter kok/kjøl prinsippet. Driftsrisiko Matforsyning driver i dag i lokaliteter som er mangelfulle og dårlige og med utstyr som tidvis er preget med dårlig driftsstabilitet og krevende i forhold til vedlikehold. Dette gir høy slitasje på de ansatte og usikkerhet med hensyn til godkjenninger og tillatelser knyttet til lokalene. Sannsynlighet for havari/pålegg fra myndigheter vurderes sammen med konsekvensen som stor/høy. Økonomisk risiko Alle investeringer aktiveres og avskrives i henhold til gjeldende av avskrivningsregler. Disse fordeles etter gjeldende avtalte fordelingsnøkkel mellom UNN og Harstad Kommune (28 % 72 %). Dette inkluderes i en ny avtale som foreslås gitt en løpetid på år. Kommunens andel av kostnadene utgjør årlig ca ,-. Finansieringen er tenkt gjennomført som følger: UNN har avsatt kr 10,0 mill kr til investeringen Det benyttes kr 1,0 mill fra oppspart utstyrsfond Harstad Kommune deltar med 10,0 mill kr av investeringen. Denne kan dekkes inn enten som direkte og fullstendig andel av totalinvesteringen. Alternativt at husleien dekker investeringen basert på at UNN har stilt investeringsramme disponibelt. Når avtalen med UNN er klar vil det bli foretatt en vurdering hos fylkesmannen om Harstad kommune kan ta opp lån for sin andel investerinen. Harstad kommune vil oppnå minst like gode lånevilkår som UNN og det kan derfor være gunstig å få denne løsningen. Driftsrisiko i byggeperioden Å gjennomføre kontinuerlig produksjon gjennom byggeperioden anses som håndterbar gjennom at det leies tilgang til eksternt storkjøkken. Det har vært dialog med Forsvaret som har to kjøkken stående ledig. Det er pt ikke gjort endelig avtale om leie, men en foreløpig muntlig og positiv av avtale om å få komme tilbake så snart beslutning om renovering er tatt. Risikoen vurderes som liten. Samarbeid om Felleskjøkkenet fra 1997 til i dag Harstad kommune har egne ansatte på Felleskjøkkenet som arbeider sammen med UNNs ansatte. Kjøkkensjefen på Felleskjøkkenet er deres felles leder. Samarbeidet med UNN om Fellekjøkkenet har fungert veldig godt og fra rådmannen side er det ønskelig å fortsette dette samarbeidet. 5

6 UNN har vurdert hvordan matproduksjonen skal skje i fremtiden ved alle sykehus innen UNNs område. Det har bl a vært vurdert om det skulle foretas sentralisering av produksjonen. Ved å inngå videre avtale med UNN sikrer det at UNN har produksjon av mat i Harstad. Konklusjon Arealene som Felleskjøkkenet holder til i, er i en slik forfatning at de må gjennomgå nødvendig renovering for å sikre fortsatt drift, uavhengig av hvilken modell man velger for matproduksjonen. Renoveringen og tilpasningen til kok/kjøl er kostnadsberegnet til 21,0 mill kr, av dette er 5,0 mill kr til selve kok/kjøl tilpassingen. Prosjektet foreslås finansiert gjennom: 10,0 mill kr investeringsmidler fra UNN 1,0 mill kr fra felles utstyrsfond 10,0 mill kr dekkes gjennom avtale med Harstad Kommune 21,0 mill kr Total investering Styret i UNN har gått inn for reforhandling av avtalen med Harstad kommune om Felleskjøkkenet etter kok kjøl prinsippet. Avtalen forutsettes å ha en lengde på år. Erfaringene med samarbeidet har vært så godt fra 1997 til i dag at rådmannen anbefaler at det inngås avtale bygd på de forutsetninger som framgår av saken. Dersom Harstad kommune skulle ha bygd eget kjøkken vil en få investeringer som er langt over det som er skissert i saken. Ved å fortsette samarbeidet sikrer en også at UNN foretar produksjon av maten til UNN Harstad i Harstad og ikke i Narvik eller Tromsø. Hugo Thode Hansen Rådmann Brynjulf S Hansen Ass rådmann 6

7 Saksdokument Saksmappenr: 2012/540 Saksbehandler: Tone Skoglund Arkivkode: 009 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /7 Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALE MED HØGSKOLEN I HARSTAD Vedlegg: Samarbeidsavtale Studentoversikt Kommunikasjonsavtale Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: Avtale med hih om praksisplasser har vært gjeldende i flere år. Avtalen bygger på bestemmelser gitt i lov om universitet og høgskoler, lov om helse og omsorgstjenester, lov om helsepersonell, samt forskrift om skikkethetsvurdering. Avtalen er nå revidert. Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre godkjenner avtale mellom Høyskole og Harstad kommune. Saksopplysninger Bakgrunn: Det har fra tidligere vært signerte avtaler mellom Hih og kommune. Avtalen har ikke vært revidert på lenge og ordlyden var rettet mye mot studieretning innenfor helse- omsorg. Hih og de forsjellige sektorer innefor helseomsorg har over flere år samarbeidet. Samarbeidet har fungert bra og det er i denne forbindelse etablert Praksisråd der også Kvæfjord kommune deltar. For å kunne lage en avtale som også er tilpasset skole og barnehage er det på administrasjonsnivå gjennomført møter mellom fagrådgivere innenfor skole, barnehage- og helse/omsorg. Det er laget utkast til avtale som Hih har hatt mulighet til å kommentere, disse hensyn er ivaretatt. Det er gjennomført samarbeid mellom begge instanser i utarbeidelsen av avtalen. 7

8 Det er utarbeidet detaljer mellom Hih og omsorgsfaglig rådgiver på praksisplasser i form av en praksisbank. Dette fungerer ved at praksisavdelingene har vurdert hvor mange studenter de kan ta imot ved hver praksisperiode. Dette praksistallet har avdelingene satt inn i en praksisbank. HIH kan da ta ut det antall plasser de trenger og fordele studentene ut fra praksisbanken Dette har fungert på praksisplasser for sykepleierstudentene. Det jobbes med å få dette på plass innenfor vernepleierstudenter. Det sparer mail- kommunikasjon og purringer mellom alle parter. Hensikt: Informasjon om at det foregår samarbeid mellom kommune og Hih. Informasjon om at det foreligger avtale. Praksisbank effektiviserer dialogen mellom partene og gir en god oversikt for begge parter. Avtalens hensikt Avtalen skal bidra til samarbeid og tilrettelegging av gode praksisarenaer. På denne måten vil studenter kunne se en sammenheng mellom det teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis. Harstad kommune vil kunne ha tilgang til økt omdømme og rekruttering. Vurdering Fortsette med god dialog mellom partene innefor helse- omsorg. Kommunen være bidragsyter til gode praksisarena. Hugo Thode Hansen Rådmann utviklingsenheten Roald Andersen Enhetsleder Økonomi og 8

9 Samarbeidsavtale mellom Institutt for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Harstad og Harstad kommune 1. Innledning Samarbeidsavtalen bygger på bestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, lov om helsetjenesten i kommunene av 19.november 1982 nr 66, lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64, samt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30. juni Formål Formålet er å utdanne helse- og sosialpersonell som utfører sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, samt ut ifra samfunnets behov. Avtalen åpner for justering med hensyn til et nytt punkt om forskning og formidling jfr.ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester / samhandlingsreformen. Partene skal bidra til samarbeid og tilrettelegging av gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det teoretiske grunnlaget og handlinger i klinisk praksis. 3. Utdanning Høgskolen i Harstad tilbyr en utdanning,, i overensstemmelse med gjeldende fagog rammeplaner, og rettet mot landsdelens behov for kompetent fremtidig arbeidskraft, jfr ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Praksis utgjør et sentralt element i studentenes lærings- og kvalifiseringsprosess i utdanningsløpet, og studentene må få praksiserfaringer og veiledning som gjør dem i stand til å utøve sin fremtidige yrkesrolle på en faglig forsvarlig måte. Praksisfeltet skal i henhold til Arbeidsmiljøloven legge til rette for studentens fysiske arbeidsbetingelser. Det må gis anledning til relevante praksissituasjoner som gir utgangspunkt for teoretisk og praktisk kunnskapsutvikling. Det stilles krav til veiledere og veilederfunksjonen både fra høgskolen og praksisfeltet. Praksisveileder har minimum 3-årig relevant høgskoleutdanning. Praksisveileder kan ivareta veiledningsansvar for flere studenter samtidig. Det er ønskelig at praksisveileder deltar på aktuell veilederopplæring i regi av høgskolen.. Praksisveileder skal sette seg inn i aktuelle læringsmål for praksisperioden. Praksisveileder har ansvar for faglig veiledning og evaluering av studentenes innsats og ferdigheter i praksis i samarbeid med utdanningen. Høgskolen i Harstad skal bistå praksisfeltet med veileding og oppfølging av student. Utdanningen har ansvar for at praksisveileder har fått den informasjon som er viktig vedrørende fagplan og den fag/praksisoppfølging som er viktig for den aktuelle student. Høgskolen i Harstad plikter å gi veilederopplæring, herunder tilstrekkelige opplysninger og opplæring i skikkethetsvurderinger. 9

10 Evalueringene følger til enhver tid vedtatte retningslinjer. HiH praksishefter: Praksisveiledning honoreres og disponeres av kommunen etter egen avtale. Bruk av praksismidler i kommunen skal i henhold til HiH`s krav også komme studentene til gode. Kommunen skal gi Hih skriftlig oversikt hvordan praksismidler er brukt.. 4. Praksisråd Det er etablert praksisråd, formålet er å utvikle god kommunikasjon og samarbeide mellom Høgskolen i Harstad og Harstad kommune. Saker som behandles i praksisråd er følgende: - Avklare antall studenter i hvert semester - Påvirke innhold i praksis og undervisning, i samsvar med endrede behov i praksisfeltet - Gjensidige forventninger til studenter / praksisfelt - Oppfølging av studentene når de er i praksis / veiledningsbehov - Oppsummering / evaluering av praksisperiodene Harstad kommune skal være representert i praksisråd med representanter fra enhetene der studentene er i praksis. Harstad kommune skal i tillegg være representert med pleie og omsorgsfaglig rådgiver. HiH skal være representert ved seksjonsleder for sykepleieutdanningen, seksjonsleder for vernepleierutdanningen, praksiskonsulent, studentrepresentant for sykepleieutdanningen og studentrepresentant for vernepleierutdanningen. Det arrangeres minst ett møte per semester. 5. Ansvar og forpliktelser Partene har et felles ansvar for å realisere formålet i denne avtale. Harstad kommune stiller praksisplasser til disposisjon slik det fremgår av vedlegg 1 Ved uforutsette situasjoner må Harstad kommune og Høgskolen i samarbeid forsøke å tilrettelegge for omorganisering av praksisplassene. Høgskolen skal gjennomføre studiene i overensstemmelse med studie- og rammeplaner, og skal legge til rette for dialog med praksisfeltet ved omfattende studieplanrevisjon. Hih er ansvarlig for at studentene har gyldig politiattest og tuberkulin/ smittevernstatus i henhold til kravene for de enkelte praksissted. Hih betaler årlig klesgodgjørelse for studentene i samsvar tilsendt faktura fra kommunen. Studenter som gjennomfører praksisstudier er å regne som arbeidstakere ved praksisinstitusjonen. De omfattes av Arbeidsmiljøloven og av Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 og av Lov om skadeerstatning av 13. juni 1969 nr

11 6. Gjensidig informasjonsplikt Partene skal på et tidligs mulig tidspunkt underrette hverandre om planer og tiltak som kan få innvirkning på partenes respektive forpliktelser.(vedlegg 2) Dersom det skulle oppstå en upåregnelig og særlig omstendighet som gjør det umulig for en av partene å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, skal den andre parten varsles om dette uten ugrunnet opphold. 7. Tvistebestemmelser Uenighet om tolkning av avtalen og faktiske endrete forutsetninger som påvirker avtalens omfang skal søkes løst mellom partene gjennom drøftinger. 8. Varighet Samarbeidsavtalen løper fra den er godkjent av begge parter og inntil den sies opp av en eller begge avtaleparter, eller erstattes av ny avtale. Avtalen sies opp med minimum 9 ni måneders varsel, og får virkning fra neste studieår. Ved vesentlige organisasjonsendringer i institusjonene, må avtalen revideres. Harstad den Harstad den Karl Erik Arnesen Hansen Direktør Høgskolen i Harstad Hugo Thode rådmann Harstad kommune 11

12 12

13 Vedlegg 1 Oversikt over praksisplasser i Harstad kommune fordelt på de enkelte studieprogram ved Høgskolen i Harstad INSTITUTT FOR HELSE- OG SOSIALFAG: Sykepleierutdanningen - fulltidsstudiet (årlig opptak av 64 studenter hvert år) 1. år: 40 studenter i 4 uker grunnleggende sykepleie for høsten 40 studenter i 10 uker grunnleggende sykepleie for våren 3. år: 20 studenter i 9 uker eldreomsorg i institusjon og i hjemmetjenesten vår og høst 20 studenter i 9 uker psykisk helsearbeid i hjemmetjenesten vår og høst Sykepleierutdanningen - deltidsstudiet (opptak 50 studenter hvert år) 1. år: 40 studenter i 4 uker grunnleggende sykepleie for høsten 40 studenter i 10 uker grunnleggende sykepleie for våren 3. år: 20 studenter i 9 uker eldreomsorg i institusjon og i hjemmetjenesten vår og høst 20 studenter i 9 uker psykisk helsearbeid i hjemmetjenesten vår og høst Vernepleierutdanningen - fulltidsstudiet (årlig opptak av 33 studenter hvert år) 1. år: 15 studenter i 11 uker hjemmebaserte tjenester i boliger,/ omsorgsboliger for personer med utviklingshemning, dagtilbud, kultur-/fritidstilbud, barnehager, skoler for våren 2. år: 25 studenter i 10 uker eldreomsorg i institusjon og i hjemmetjenesten våren 3. år: 20 studenter i 10 uker miljøarbeid - psykiatri, tiltak i forvaltning, inkludert saksbehandling etter sosialtjenestelovens og pasientrettighetslovens kap 4A, barnevern, rusmiddelomsorg, kultur, høsten Vernepleierutdanningen - deltidsstudiet (opptak 33 studenter hvert 3 år) 1. år: 10 studenter i 11 uker hjemmebaserte tjenester i boliger,,/ omsorgsboliger for personer med utviklingshemning,dagtilbud, kultur- /fritidstilbud, barnehager, skoler for våren 2. år: 10 studenter i 10 uker eldreomsorg i institusjon og i hjemmetjenesten høsten 3. år: 10 studenter i 10 uker miljøarbeid - psykiatri, tiltak i forvaltning, inkludert saksbehandling etter sosialtjenestelovens og pasientrettighetslovens kap 4A, barnevern, rusmiddelomsorg, kultur, høsten Barnevernspedagogutdanningen - fulltidsstudiet (årlig opptak av 44 studenter hvert år) 1. år: 15 studenter i skoler og 15 studenter i barnehager - 8 uker våren 2. år: 10 studenter i 8 uker i Barne- og ungdomstjenesten, NAV Flyktningtjenesten og Sosialtjenesten våren Barnevernspedagogutdanningen - deltidsstudiet (opptak 33 studenter hvert år) 1. år: 15 studenter i skoler og 15 studenter i barnehager - 8 uker høsten 2. år: 25 studenter i 8 uker i barnevernstjenesten høsten 13

14 Vedlegg 2 Rutiner for kommunikasjon mellom Høgskolen i Harstad og Harstad kommune I tråd med samarbeidsavtalen inngått mellom Høgskolen i Harstad og Harstad kommune, etableres rutiner for kommunikasjon mellom partene. Utgangspunkt for fordeling av praksisplasser er PRAKSISBANK Når Mai Hvem gjør hva For barnevern: Barnehager, skoler, barneverns avd.: Praksiskonsulent oversender en samlet oversikt til kommunen over behov for praksisplasser basert på vedlegg 1. Her skal det fremgå start og sluttdato for de enkelte praksisperiodene. For de øvrige praksisplasser vise til praksisbank. 8 uker før praksis HiH sender en oversikt over praksis til hver enkelt enhet (kopi til fagrådgiver i kommunen). I oversikten meldes antall studenter samt deres navn, hvis dette er klart. Oversikten meldes på excell-ark. Enhetsledere/avd. ledere påfører veileders og kontaktpersonens navn i samme excell-ark og sender tilbake til HiH. 4 uker før praksis 2 uker før praksis v/oppmøte på avdeling I praksisperioden Senest 2 uke før praksis Praksiskonsulent oversender, direkte til aktuell kontaktperson ved praksisstedet (avdelingsleder), navnelister for de studenter som skal ut i praksis, samt annen relevant informasjon (dette kan være spesielle tilretteleggingsbehov). Opplysninger om evalueringsrutiner og skikkethetsvurderinger finnes på hih.no: Kontaktperson på praksissted sender melding om informasjonsmøte, oppmøtetid og sted til praksiskonsulent. Praksiskonsulent informerer student. Kontaktperson på praksissted forestår velkomstinformasjon av praksisstedet. Lærerveileder fra høgskolen følger opp den enkelte student i henhold til praksishefte for den aktuelle helse- og sosialfagutdanningen. Dersom det i spesielle tilfeller er behov for ytterligere oppfølging, drøftes dette med lærerveileder. Praksishefteter: Praksiskonsulent sender ut informasjon om praksisveiledersamling/praksisopplæring. 14

15 Saksdokument Saksmappenr: 2012/1070 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: F30 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /3 Utvalg for helse og omsorg /8 INTEPELLASJON FRA RØDT V/KIRSTEN EVJEN Vedlegg: Interpellasjon Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Ingress: Rådmannens tilrådning: Saksopplysninger (Hva er gjort?) Vurdering Hva er lært? Hva er lurt å gjøre fremover? Behandling Kommunestyret : Kirsten Evjen, RØDT, leste opp interpellasjonen med følgende: Vi har invitert gjester - de øker folketallet og produktiviteten, de gjør Harstad større og gir oss perspektiv på oss sjøl og våre egne liv, nye smaker og lukter og historier kort sagt: verden er kommet til Harstad for å bli. Vi tar godt imot dem. Vi oppfyller Introduksjonsloven ned til minste komma, vi sørger for barnehageplasser og inntil nå - stabilitet i skolebarnas hverdag. (men det er ikke de som er i fokus denne gangen) 15

16 NAV er en fundamental støttepillar i introduksjonstida, vanligvis i to år. Vi mener vi har suksessoppskrifta: lær deg godt norsk. Og ta initiativ sjøl. Da vil alt gå så meget bedre. Og folk følger rådene, lærer seg norsk og tar initiativ sjøl. I løpet av prosessen kommer de ut i arbeidslivet gjennom praksisplasser, og så ofte i vikariater og helg- og kveldsjobber. Der ute i arbeidslivet og hos NAV møter man et overdådig regelverk. Det kan se ut som om vi foretrekker å spre administrasjonen av velferd på flest mulig hender fremdeles, selv om intensjonen med NAV var det motsatte. Bostøtte deles ut av Tildelingsenheten, og det kan se ut som de to kontorene ikke bryr seg om hva den andre gjør. Det er to forskjellige budsjetter og to forskjellige rapporteringer, dermed er det heller ingen kontakt i forkant av tildelinger eller kontakt i enkeltsaker. Det er laga og godkjent et system der det er mulig å falle mellom to stoler, og det slår ekstra sterkt ut for familier. Regelverket som gjelder for de som settes under administrasjon er vanskelig nok for tilsatte i NAV, har det vist seg. Dermed er det absolutt utilgjengelig for folk med et annet morsmål enn norsk, og med kort botid i tillegg. Vi som møter folk de to første årene de bor her, har en god del å forbedre når det kommer til informasjon om yrkesliv og praksis. Men samtidig viser det seg å være grenser for hvor mye man kan ta inn før man er skikkelig landet i den nye tilværelsen, og har forhold rundt seg som gjør det mulig å nyttiggjøre seg læring. Nøkkelen til god integrering er jobb i stabile og inkluderende arbeidsmiljøer. Harstad kommune tar imot praksiselever i sykehjem, barnehager og skoler. Vi ser at praksis ofte fører til vikarjobber og annen fastere jobbtilknytning. Rødt antar at praksisplasser må nedprioriteres eller utelates helt nå når alle budsjetter skal økses enda en gang. Vi er også alarmert over den lave innsatsen på jobbskaping i kommunen. Vi vet at endel private initiativ har vært til hjelp for den gruppa vi snakker om, men det er ikke nok! Folk med gode nok norskkunnskaper for å fungere bra i en arbeidshverdag henvises alt for ofte til dagpenger, helt mot sin vilje. Medvirkende årsak til det kan være møtet med fremmede regelverk, som i tillegg praktiseres på stivbeinte måter overfor folk med fremmede navn. Hva kan ordføreren tenke seg å foreslå som tiltak for å motvirke at budsjettkatastrofene ødelegger innvandrernes mulighet til å komme inn i arbeidslivet i Harstad? Hva kan gjøres for å øke antall jobber uten krav til universitetsutdanning her i kommunen? Hva kan gjøres for å stimulere private initiativtakere til å tilby flere jobber? Innvandrere sier de en del ganger føler seg diskriminerte og motarbeidet i møte med institusjonene. 16

17 Hva kan gjøres for å sikre at NAV og Tildelingsenheten i møte med innvandrere praktiserer regelverket sitt mest mulig til fordel for den det gjelder? Det skal opprettes brukerråd for alle som er i introduksjonsprogrammet. Denne saka gjelder først og fremst innvandrernes liv hos oss ETTER programmet, og det er vårt klare ansvar. Ordføreren besvarte med følgende: Flyktningene er ikke våre gjester. De er våre nye medborgere som har sine rettigheter og plikter i sitt nye hjemland iht introduksjonsloven. Skal vi behandle våre flyktninger og de som søker opphold i landet vårt med respekt, så må vi også stille krav til dem. Det betyr at ikke nødvendigvis alle forventninger blir innfridd for de som kommer og vil bo her. Noen trenger beskyttelse, og noen vil gjerne bosette seg i verdens beste land. Slik er det, og slik kommer det nok bestandig til å være, så lenge vi har et samfunn med den levestandarden og velferden som vi har. Når det er sagt er ordføreren glad for å si at vi har en god flyktningetjeneste i Harstad. Harstad kommune har videreført flyktningetjenesten slik den var organisert FØR NAV-reformen, men tjenesten er også utvidet med antall ansatte som jobber med å sikre overgang mellom introduksjonsprogram og livet etter programmet. Når det gjelder å skaffe boliger til våre flyktninger har familier prioritet, men det må samtidig nevnes at antallet familiegjenforente har vært betraktelig mye høyere de siste 3 årene enn tidligere. Dette har gitt Harstad som vertskommune store utfordringer enn tidligere. En svært stor andel av deltakerne i introduksjonsprogrammet får tilbud om språkpraksis gjennom programmet. Unntaket er de svært unge og de som har en helt klar plan om utdanning. Både private og kommunale arbeidsgivere er svært velvillige ved forespørsler om språkpraksisplass. Dette er et ledd i å kvalifisere folk til en framtidig jobb der de får kjennskap til regler i norsk arbeidsliv og et sosialt nettverk. Flyktningetjenesten har ingen signaler ift en mindre tilgang på muligheter i kommunen. Alle tiltakskandidater er en ressurs som støtter opp i det arbeidet som gjøres på den enkelte arbeidsplass enten den er kommunal alle privat. NAV jobber aktivt med sin markedskontakt opp mot vårt arbeidsliv og vi ser gode resultat av den gode jobben som gjøres både av næringsliv og våre samarbeidspartnere som INKO og Fretex. Alle har fokus på at det er reelt arbeid som er den beste veien mot jobb og vi har mange samarbeidskontrakter med våre arbeidsgivere. 1. Det er ikke i kommunebudsjettet at problemet med innvandrernes innpass i arbeidslivet ligger. Vi får en helt annen gruppe av flyktninger nå enn bare for få år siden. Erfaringen er at de har mye større utfordringer ift språk, utdanning og bakgrunn, historie enn tidligere innvandrere hadde. 2. Det er stor etterspørsel på arbeidskraft i Harstad, men disse krever ofte høyere og spesialisert kompetanse som det ikke er godt å skaffe seg fort. Det er likevel et visst tilfang av jobber som ikke krever så spesialisert utdanning, og disse er det mye lettere å formidle flyktninger til. 17

18 3. Flyktningetjenestens driftsplaner er direkte rettet mot å jobbe med de virksomheter som er deres positive samarbeidspartnere ift jobb og tiltaksplasser. De har også en satsing opp mot samarbeidspartnerne innen for kompetansemiljø (høgskolen, Kunnskapsparken m.fl). 4. Det brukes svært mye ressurser på å bistå innvandrerne til å stå best mulig rustet til å skaffe seg egen inntekt og bolig. NAV-leder og leder for koordinerende enhet har jevnlige møter for å sikre god flyt i oppgaveløsning. Flyktningetjenesten er hver dag opptatt av tiden ETTER programmet, og vi har derfor omprioritert ressurser til dette (jfr ovenfor; antall praksisplasser osv for flyktninger) Det er viktig å få innspill fra tiden i program for å lette overgangen til livet etter program. Kirsten Evjen kommenterte deretter svaret. Kirsten Evjen foreslo å oversende interpellasjonen til Utvalg for omsorg. Det ble enstemmig vedtatt å oversende interpellasjonen til Utvalg for omsorg. Vedtak Kommunestyret : Følgende interpellasjon oversendes Utvalg for omsorg: Vi har invitert gjester - de øker folketallet og produktiviteten, de gjør Harstad større og gir oss perspektiv på oss sjøl og våre egne liv, nye smaker og lukter og historier kort sagt: verden er kommet til Harstad for å bli. Vi tar godt imot dem. Vi oppfyller Introduksjonsloven ned til minste komma, vi sørger for barnehageplasser og inntil nå - stabilitet i skolebarnas hverdag. (men det er ikke de som er i fokus denne gangen) NAV er en fundamental støttepillar i introduksjonstida, vanligvis i to år. Vi mener vi har suksessoppskrifta: lær deg godt norsk. Og ta initiativ sjøl. Da vil alt gå så meget bedre. Og folk følger rådene, lærer seg norsk og tar initiativ sjøl. I løpet av prosessen kommer de ut i arbeidslivet gjennom praksisplasser, og så ofte i vikariater og helg- og kveldsjobber. Der ute i arbeidslivet og hos NAV møter man et overdådig regelverk. Det kan se ut som om vi foretrekker å spre administrasjonen av velferd på flest mulig hender fremdeles, selv om intensjonen med NAV var det motsatte. Bostøtte deles ut av Tildelingsenheten, og det kan se ut som de to kontorene ikke bryr seg om hva den andre gjør. Det er to forskjellige budsjetter og to forskjellige rapporteringer, dermed er det heller ingen kontakt i forkant av tildelinger eller kontakt i enkeltsaker. Det er laga og godkjent et system der det er mulig å falle mellom to stoler, og det slår ekstra sterkt ut for familier. Regelverket som gjelder for de som settes under administrasjon er vanskelig nok for tilsatte i NAV, har det vist seg. Dermed er det absolutt utilgjengelig for folk med et annet morsmål enn norsk, og med kort botid i tillegg. Vi som møter folk de to første årene de bor her, har en god del å forbedre når det kommer til informasjon om yrkesliv og praksis. Men samtidig viser det seg å være grenser for hvor mye man kan ta inn før man er skikkelig landet i den nye tilværelsen, og har forhold rundt seg som gjør det mulig å nyttiggjøre seg læring. 18

19 Nøkkelen til god integrering er jobb i stabile og inkluderende arbeidsmiljøer. Harstad kommune tar imot praksiselever i sykehjem, barnehager og skoler. Vi ser at praksis ofte fører til vikarjobber og annen fastere jobbtilknytning. Rødt antar at praksisplasser må nedprioriteres eller utelates helt nå når alle budsjetter skal økses enda en gang. Vi er også alarmert over den lave innsatsen på jobbskaping i kommunen. Vi vet at endel private initiativ har vært til hjelp for den gruppa vi snakker om, men det er ikke nok! Folk med gode nok norskkunnskaper for å fungere bra i en arbeidshverdag henvises alt for ofte til dagpenger, helt mot sin vilje. Medvirkende årsak til det kan være møtet med fremmede regelverk, som i tillegg praktiseres på stivbeinte måter overfor folk med fremmede navn. Hva kan ordføreren tenke seg å foreslå som tiltak for å motvirke at budsjettkatastrofene ødelegger innvandrernes mulighet til å komme inn i arbeidslivet i Harstad? Hva kan gjøres for å øke antall jobber uten krav til universitetsutdanning her i kommunen? Hva kan gjøres for å stimulere private initiativtakere til å tilby flere jobber? Innvandrere sier de en del ganger føler seg diskriminerte og motarbeidet i møte med institusjonene. Hva kan gjøres for å sikre at NAV og Tildelingsenheten i møte med innvandrere praktiserer regelverket sitt mest mulig til fordel for den det gjelder? Det skal opprettes brukerråd for alle som er i introduksjonsprogrammet. Denne saka gjelder først og fremst innvandrernes liv hos oss ETTER programmet, og det er vårt klare ansvar. 19

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 17.04.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg. Tidspunkt: 12:00 Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Innledning Partene har som siktemål å bidra til en velfungerende helse og omsorgstjeneste, ved å stille krav til kvalitet i utdanningens

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

nivå i Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo

nivå i Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo / i~ Aker universitetssykehus HF høgskolen i oslo Samarbeidsavtale - nivå i om Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo og Aker universitetssykehus

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Redigert møteinnkalling

Redigert møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Bergsodden sykehjem Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010 Drift og eiendom Styresak sak nr. 26 /10 Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: leder Driftservice, Jan Steffensen Saksnr.: 2008/4174 Dato: 26.04.2010 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Særavtale praksisstudier

Særavtale praksisstudier Jfl/./ " æ','....z / v. I HØGSKOLEN IAL suuo HELSEMØREoc RoMsDAL Morwm *~*-**~**v "d~"= 9" INTERNT 13APR.2015 Moldeunivershycoflege A HfDGSKULENI VOLDA Særavtale praksisstudier om Tiileggsavtale mellom

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.02.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING OM UTREDNINGEN Problemstillinger Er det forhold ved statlig styring av UH-sektoren som

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene?

Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene? Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene? Med utgangspunkt i forslag til tiltak og anbefalinger i det nasjonale Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

C,KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 7 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

C,KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 7 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 7 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide 1 Avtalens parterer Avtalens parter er Vestre Viken helseforetak (helseforetaket) og NN kommune (kommunen).

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Møtet satt.

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Møtet satt. Sak 56/10 Drammen Kjøkken KF styremøte 29 oktober 2010 klokken 08.00. Protokoll offentlig. Til stede: Forfall: Bjørn Larsen (styreleder),karl Peder Nymoen, Turid Wickstrand Iversen, Cato Helgesen, Vegard

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes!

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Stortingsmeldingen Utdanning for velferd - Status og veien videre Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9.-10. september Sveinung Aune, representant i

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/371

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/371 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/371 Dato: 23.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Åfjord kommunestyre 29.01.2015 Saksbehandler: Solgunn Barsleth MELDING OM SAKER VEDTATT I FORMANNSKAPET 2015

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 25.4.2013. Tilsynsrapporter

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Sivert Bragstad Rannem SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Sivert Bragstad Rannem SP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.08.2009 Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer