Viserektor for utdanning, professor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viserektor for utdanning, professor"

Transkript

1 Kompetanse 2020 K. Atakan Viserektor for utdanning, professor Universitetet i Bergen

2 Globale utviklingstrender og universitetenes rolle Teknologi og kunnskap står sentralt i en globalisert li verden med mange store utfordringer. En økende befolkningstall skaper store problemer for ressursfordeling og fordeling av velferd. Stadig økende behov for basis elementene i verdenssamfunnet: mat/vannåtff Avstanden mellom de som utvikler råstoffer/energi. kunnskap og teknologi og de som er passive brukere blir stadig større. Klima og miljø utfordringer, umettelig energi behov, fattigdom, naturkatastrofer, utfordringer i styringssystemer, t er noen få eksempler. Trenger kunnskap om: Realfag og teknologi Mobilitet, kommunikasjon (fysisk og virtuell) Språk, kultur, religion (nasjonale og regionale forskjeller) Regionale utviklingstrender t Sosiale endringer Endringer i menneskenes behov og atferd Markedsendringer og behov for nye varer Politiske klima Konflikthåndtering, sikkerhet

3 Globale utviklingstrender og utdanning Globale utviklingstrender setter premissene på behovet for arbeidskraft med høyereutdanning. Maktbalansen i verdensøkonomien forandres. primap.com

4 Antall studenter øker dramatisk Bare i Kina er det høyere utdanningsinstitusjoner. Antall studenter som er i høyere utdanning i Kina er ca. 23,8 millioner. Kandidatproduksjonen i 2011 var (forventet 6,2 millioner i 2012). Kilde: Ministry of Education, People s Republic of China

5 Utviklingstrender i Europa EC-Communication: Supporting growth and jobs The Europe 2020 strategy, its Flagship Initiatives and the new Integrated Guidelines put knowledge at the heart of the Union s efforts for achieving smart, sustainable and inclusive growth. The potential of European higher education institutions to fulfil their role in society and contribute to Europe's prosperity remains underexploited. Only 26% of the workforce currently has a higher education qualification. Europe needs a wide diversity of higher education institutions. The main responsibility for delivering reforms in higher education rests with Member States and education institutions themselves. Bologna prosessen Økonomisk krise Modernisering av høyereutdanning i Europa Økonomisk vekst

6 Utfordringer g Forbedre Styring og finansiering Mer kvantitet Sørge for at kunnskapstriangelen fungerer Økt kvalitet og relevans Økt kvalitet gjennom mobilitet og samarbeid over landegrenser Utdanning Forskning N i li Næringsliv

7 Universitetenes hovedoppgaver og samfunnsansvar Være premissleverandør for samfunnets utvikling basert på forskning og utdanning på høy kvalitet. Ta ansvar for dannelse og forskningsbasert utdanning. Sørge for at etter- og videreutdannings behovet er dekket. Satse på langsiktig grunnforskning og hjelpe til utvikling av et kunnskapsbasert k samfunn. Utvikle kompetansesentre med muligheter for innovasjon og samfunnsrelevante anvendelser. Utvikle gode samarbeidsrelasjoner med omverden. Være tilpasningsdyktig g gjennom kartlegging g av behovet fra samfunnet basert på globale utviklinger og trender. 7

8 Hva er behovet for høyt utdannet arbeidskraft? Hva slags kompetanse trenger kandidatene? 8

9 Samfunnets behov og forventninger KOMPETANSE 2020 Utdanningens relevans, synlighet og samfunnets behov en undersøkelse gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Universitetet i Bergen av Jostein Ryssevik, Asle Høgestøl, Malin Dahle og Ingrid Cecilia Holthe Rapporten kan nedlastes fra følgende lenke: no/filearchive/kompetanse-2020-rapport rapport 11.pdf 9

10 Eksplosjon i tilbudet på høyt utdannet arbeidskraft Prosent Befolkning over 16 år med høyere utdanning, prosent Høyere utdanning t.o.m 4 år Høyere utdanning over 4 år 2008 andel av befolkningen med høyere utdanning har vokst fra 11 prosent i 1980 til nesten 26 prosent i 2009 i absolutte tall representerer dette en vekst på 473 prosent til tross for denne eksplosjonen i tilbudet på høyt utdannet arbeidskraft, har etterspørselen holdt tritt arbeidsmarkedet for høyt utdannet arbeidskraft har derfor vært i rimelig balanse igjennom denne vekstperioden 10

11 Tyngden av etterspørselsveksten i privat sektor Kandidatenes fordeling på sektor etter utdanningsgruppe (prosent) Totalt Teknologer Økonomer Jurister Humanister 1989/ / Offentlig Halvoffentlig Privat Kandidatenes fordeling på næringsgrupper (antall) Faglig og teknisk ktjenesteyting t ti Offentlig administrasjon Høyere utdanning Informasjon og kommunikasjon Kulturell- og annen tjenesteyting Industri Videregående skole FoU Olje og bergverk Grunnskolen den sterkeste veksten i sysselsettingen av Helse- og sosialtjenester akademikere har vært i privat sektor (dette Bank, forsikring gjelder for de fleste faggrupper) Forr.m. tjenesteyting når det gjelder næringer, har den absolutt sterkeste veksten vært innenfor kunnskapsintensiv tjenesteyting Varehandel, hotell, restauranter Bygg og anlegg Annen undervisning Samferdsel Kraft, vann og renovasjon tradisjonelle områder for akademisk Annet/uoppgitt 1989/ /07 sysselsetting, som undervisning og offentlig Primærnæringer administrasjon har vokst betydelig mindre Kilde: NIFU-STEP

12 Framskriving av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med høyere utdanning (SSB) Lavere grad Etterspørelsoverskudd Tilbud 2010 Høyere grad Etterspørelsoverskudd Tilbud sterkest vekst i etterspørselen etter lavere grad (30 % til 2020, 55 % til 2030) etterspørselsoverskudd i 2020 på kandidater veksten i etterspørselen etter høyere grads kandidater noe lavere (27 % til 2020, 50 % til 2030) etterspørselsoverskudd i 2020 på 9000 kandidater framskrivinger av tilbud basert på konstante studietilbøyeligheter

13 Hvor kommer veksten i etterspørselen etter kandidater med høyere grad? Vekst i personer Vekst i prosent Andre realfag Økonomiske og adminstrative fag Sivilineniørutdanning Samfunnsfag Juridiske fag Annen uni- og høyskoleutdanning Humanistiske- og estetiske fag Medisin Lærerutdanning og pedagogikk Tannhelsefag Vekst Vekst Økonomiske og adminstrative fag Samfunnsfag Juridiske fag Andre realfag Medisin Annen uni- og høyskoleutdanning Sivilineniørutdanning Humanistiske- og estetiske fag Lærerutdanning og pedagogikk Tannhelsefag Vekst Vekst personer Sterkest absolutt vekst når det gjelder Sterkest t prosentvis vekst for realfag og sivilingeniørutdanning. økonomiske og administrative fag og Også betydelig vekst for økonomiske og samfunnsfag. administrative fag, samfunnsfag og jus Prosent 13

14 Arbeidsmarkedet for kandidater fra UiB Bergensregionen har en betydelig brain gain på grunn av Universitetet i Bergens lokalisering - rundt 38 % av studentene rekrutteres fra Hordaland, mens knapt 50 av kandidatene får jobb i fylket Arbeidsmarkedet for kandidater fra UiB er lokalisert i to geografiske tyngdepunkt, Hordaland/Rogaland (62 %) og Oslo/Akershus (21 %) 14

15 Kunnskapsintensive næringer Andel sysselsatte med høyere utdanning av kortere og lengre varighet (prosent) Undervisning Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Informasjon og kommunikasjon Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring Finansiering og forsikring Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Bergverksdrift og utvinning Elektrisitet, it t vann og renovasjon Forretningsmessig tjenesteyting Industri Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Jordbruk, skogbruk og fiske Bygge- og anleggsvirksomhet Inntil 4 år Over 4 år Undervisning er den mest kunnskapsintensive næringen, men med overvekt av personer med lavere grad Teknisk tjenesteyting og informasjon og kommunikasjon utgjør kjernen i begrepet kunnskapsintensive næringer 15

16 Hvilke kvalifikasjoner arbeidsgiverne vektlegger ved ansettelser av personer med universitetsutdanning? Evne til å samarbeide Evne til å tilegne seg ny kunnskap Evne til å tenke selvstendig og kritisk Formidlingsevne, skriftlig og muntlig Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner Faglig og teoretisk kunnskap Analytiske ferdigheter Evne til å arbeide under press Metodiske ferdigheter Evne til å administrere og koordinere oppgaver Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 16

17 Hvilke kvalifikasjoner arbeidsgiverne vektlegger ved ansettelser av personer med universitetsutdanning? Evne til å samarbeide Vi legger primært vekt på fagkompetanse. Har kandidatene Evne til solid å tilegne kunnskap seg ny i kunnskap realfag, kan de som regel brukes uansett. Utover det legger vi vekt på samarbeidsevne. Evne til å tenke selvstendig og kritisk Formidlingsevne, skriftlig og muntlig Representant fra petroleumsnæringen Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner Faglig og teoretisk kunnskap Analytiske ferdigheter Evne til å arbeide under press Metodiske ferdigheter Evne til å administrere og koordinere oppgaver Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 17

18 Hvilke kvalifikasjoner arbeidsgiverne vektlegger ved ansettelser av personer med universitetsutdanning? Evne til å samarbeide Vi legger primært vekt på fagkompetanse. Har kandidatene Evne til solid å tilegne kunnskap seg ny i kunnskap realfag, kan de som regel brukes uansett. Utover det legger vi vekt på samarbeidsevne. Evne til å tenke selvstendig og kritisk Formidlingsevne, skriftlig og muntlig Representant fra petroleumsnæringen Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner Faglig og teoretisk kunnskap Analytiske ferdigheter Evne til å arbeide under press Metodiske ferdigheter Evne til å administrere og koordinere oppgaver 4.19 En veldig viktig ting både her og i andre bedrifter er samarbeid og det å jobbe i team. Den 4.13 selvstendige arbeidsmetoden på universitetet trenger derfor ikke bare å være til det gode. 4.1 Representant fra finans- og forsikringsbransjen Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 18

19 Eksempler på forskjeller i kompetanse-vektlegging mellom ulike næringer Oljeindustrien sterk vektlegging av analytiske ferdigheter og evne til å benytte sin kunnskap på nye områder, mindre opptatt av kandidatenes formidlingsevne Informasjon og kommunikasjon svært opptatt av evnen til å arbeide under press Finans- og forsikring betydelig mindre opptatt av evnen til å benytte sin kunnskap på nye områder enn andre næringer Offentlig administrasjon og tjenesteyting sterk vektlegging av kandidatenes formidlingsevne 19

20 Arbeidsgivernes vektlegging g av ulike ansettingskriterier Personlige egenskaper 4,61 Tidligere arbeidserfaring Faglig spisskompetanse Formelt utdanningsnivå 3, ,83 3,58 Karakterer 3, Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 det er de mest direkte bevisene på hva kandidatene har tilegnet seg gjennom utdanningen som vektlegges minst men både faglig spisskompetanse og grad vektlegges høyere enn arbeidserfaring i de mest kunnskapsintensive virksomhetene karakterer benyttes gjerne som en første filtreringsmekanisme karakterer betyr også mer for nyutdannede 20

21 Arbeidsgivernes vektlegging g av ulike ansettingskriterier Vi er pragmatiske. Vi sier at vi vil ha folk med mastergrad, men i praksis har vi Personlige ansatte som egenskaper ikke har mastergrad fordi de har prestert på Tidligere arbeidserfaring andre områder. Faglig spisskompetanse Representant fra kommunikasjonsbransjen Formelt utdanningsnivå 3, ,83 3,58 4,61 Karakterer 3, Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 det er de mest direkte bevisene på hva kandidatene har tilegnet seg gjennom utdanningen som vektlegges minst men både faglig spisskompetanse og grad vektlegges høyere enn arbeidserfaring i de mest kunnskapsintensive virksomhetene karakterer benyttes gjerne som en første filtreringsmekanisme karakterer betyr også mer for nyutdannede 21

22 Arbeidsgivernes vektlegging g av ulike ansettingskriterier Vi er pragmatiske. Vi sier at vi vil ha folk med mastergrad, men i praksis har vi Personlige ansatte som egenskaper ikke har mastergrad fordi de har prestert på Tidligere arbeidserfaring andre områder. Faglig spisskompetanse Representant fra kommunikasjonsbransjen Formelt utdanningsnivå Karakterer I og med at det er så mange søkere i dag som har mer enn 4,61 bachelor, så ender vi ofte opp med å velge en med master 3,90 selv til stillinger som ikke krever det ,83 Representant 3,58 fra forlagsbransjen 3, Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 det er de mest direkte bevisene på hva kandidatene har tilegnet seg gjennom utdanningen som vektlegges minst men både faglig spisskompetanse og grad vektlegges høyere enn arbeidserfaring i de mest kunnskapsintensive virksomhetene karakterer benyttes gjerne som en første filtreringsmekanisme karakterer betyr også mer for nyutdannede 22

23 Offentlig sektorer vektlegger formelle kriteriere sterkere enn privat sektor Personlige egenskaper Faglig spisskompetanse Formelt utdanningsnivå Tidligere arbeidserf aring Karakterer Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen 4,55 4,63 4,04 3,77 3,93 3,48 3,84 3, ,29 3, Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 Of f entlig sektor Privat sektor Ofentlig sektor vektlegger grad, karakterer og faglig spisskompetanse sterkere enn privat sektor Finansnæringen er mindre opptatt av faglig spisskompetanse enn andre næringer Informasjon- og kommunikasjon vektlegger tidligere arbeidserfaring sterkere enn andre næringer 23

24 Hvor sterkt de universitetsansatte tror arbeidsgiverne vektlegger ulike kvalifikasjoner ved ansettelser av personer med universitetsutdanning? it t td i Evne til å tilegne seg ny kunnskap Evne til å samarbeide Formidlingsevne, skriftlig og muntlig Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder Evne til å tenke selvstendig og kritisk Analytiske ferdigheter Evne til å arbeide under press Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner Faglig og teoretisk kunnskap Evne til å administrere og koordinere oppgaver Metodiske ferdigheter Kilde: Ansatteundersøkelsen Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 24

25 Hva arbeidsgiverne vektlegger ved ansettelser og hva de ansatte tror at de vektlegger? Differanse i gjennomsnitt mellom arbeidsgiverne og de universitetsansatte Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner Faglig og teoretisk ti kkunnskapk Evne til å tenke selvstendig og kritisk Evne til å samarbeide 0.23 Evne til å arbeide under press Metodiske ferdigheter Formidlingsevne, skriftlig og muntlig Evne til å tilegne seg ny kunnskap Evne til å administrere og koordinere oppgaver Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder Analytiske ferdigheter 0.06 Kilde: Ansatteundersøkelsen og Arbeidsgiverundersøkelsen de ansatte ved universitetet undervurderer den rolle faglig og teoretisk kunnskap og evne til å tenke selvstendig og kritisk spiller ved ansettelser det er først og fremst de ansatte ved Det humanistiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet som undervurderer betydningen av disse kvalifikasjonene 25

26 Hvordan arbeidsgiverne vurderer kvalifikasjonene til kandidater fra Universitetet i Bergen? Variasjoner mellom fagområdene Faglig og teoretisk kunnskap 4.01 Evne til å tilegne seg ny kunnskap 4.00 Evne til å tenke selvstendig og kritisk 4.00 Analytiske ferdigheter 3.90 Formidlingsevne, skriftlig og muntlig 3.88 Evne til å samarbeide 3.87 Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder 3.85 Metodiske ferdigheter 3.76 Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner 3.65 Evne til å arbeide under press 3.65 Evne til å administrere og koordinere oppgaver 3.61 Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen Gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5 samfunnsviterne og i enda større grad humanistene vurderes høyt for sine formidlingsevner naturviterne vurderes høyt for sin fagkunnskap og sine analytiske og metodiske ferdigheter psykologene py vurderes høyt for sine samarbeidsevner og evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner men psykologene (og medisinerne) vurderes lavt for sine evner til å administrere og koordinere 26

27 Sammenheng mellom jobb og utdanning Totalt Det medisinske fakultet Det psykologiske py fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen jeg tilegnet meg gjennom utdanningen min Arbeidsoppgavene krever generelle kvalifikasjoner fra utdanningen Arbeidsoppgavene krever ikke utdanning på det nivået jeg har, men det er en fordel å ha det Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og

28 Sammenheng mellom jobb og utdanning Jeg bruker tankesettet og Totalt de analytiske evnene. Jeg bruker ikke det rent teoretiske, Det medisinske som det fakultet jeg har lært om kapitalisme, Det psykologiske py likestilling, fakultet Marx og Weber. Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige Masterkandidat sosiologi fakultet Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen jeg tilegnet meg gjennom utdanningen min Arbeidsoppgavene krever generelle kvalifikasjoner fra utdanningen Arbeidsoppgavene krever ikke utdanning på det nivået jeg har, men det er en fordel å ha det Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og

29 Sammenheng mellom jobb og utdanning Jeg bruker tankesettet og Totalt de analytiske evnene. Jeg bruker ikke det rent teoretiske, Det medisinske som det fakultet jeg har lært om kapitalisme, Det psykologiske py likestilling, fakultet Marx og Weber. Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige Masterkandidat sosiologi fakultet Det humanistiske fakultet Selvsagt er det 35.3 også 3 mye jeg ikke får brukt, som kunnskap om indianerne i Det samfunnsvitenskapelige fakultet Amazonas. Det er den helhetlige kompetansen og kulturforståelsen Arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen jeg g tilegnet g et meg g gjennom utdanningen studiet jeg min Arbeidsoppgavene krever generelle kvalifikasjoner har mest fra utdanningen bruk for. Arbeidsoppgavene krever ikke utdanning på det nivået jeg har, men det er en fordel å ha det Masterkandidat sosialantropologi Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og

30 Sammenheng mellom jobb og utdanning Jeg bruker tankesettet og Totalt de analytiske evnene. Jeg bruker ikke det rent teoretiske, Det medisinske som det fakultet jeg har lært om kapitalisme, Det psykologiske py likestilling, fakultet Marx og Weber. Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige Masterkandidat sosiologi fakultet Det humanistiske fakultet Selvsagt er det 35.3 også 3 mye jeg ikke får brukt, som kunnskap om indianerne i Det samfunnsvitenskapelige fakultet Amazonas. Det er den helhetlige kompetansen og kulturforståelsen Arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen jeg g tilegnet g et meg g gjennom utdanningen studiet jeg min Arbeidsoppgavene krever generelle kvalifikasjoner har mest fra utdanningen bruk for. Arbeidsoppgavene krever ikke utdanning på det nivået jeg har, men det er en fordel å ha det Masterkandidat sosialantropologi Historie vil nok ofte være bare indirekte relevant Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og 2009 Bachelorkandidat historie 30

31 Sammenheng mellom jobb og utdanning for humanister og samfunnsvitere Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og

32 Sammenheng mellom jobb og utdanning for humanister og samfunnsvitere Næringslivet aner ikke hvordan de skal bruke noen fra humanistisk fakultet. Samtidig tror jeg det er i ferd med å skje en utvikling, at det er mer fokus på hva søkerne kan og ikke hvilken utdanning de har. Mange stillingsutlysninger i dag er mindre spisset, ofte står det bare at de ønsker en person med høyere utdanning. Masterkandidat i regioner og regionalisering (tverrfaglig HF/SV) Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og

33 Sammenheng mellom jobb og utdanning for humanister og samfunnsvitere Næringslivet aner ikke hvordan de skal bruke noen fra humanistisk fakultet. Samtidig tror jeg det er i ferd med å skje en utvikling, at det er mer fokus på hva søkerne kan og ikke hvilken utdanning de har. Mange stillingsutlysninger i dag er mindre spisset, ofte står det bare at de ønsker en person med høyere utdanning. Masterkandidat i regioner og regionalisering (tverrfaglig HF/SV) Kampen om talentene er hard, vi må være 100 prosent sikre på at vi ansetter de rette personene. Tidligere kunne vi tillate oss å satse på noen wildcards, personer med en litt annerledes bakgrunn. Det kan vi ikke lenger. Fordi vi ikke har råd til å feile, føles det safere å velge tradisjonelt. Representant fra mediebransjen Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og

34 Kommunikasjon mellom universitet og arbeidsliv Kjennskap til universitetsudanningene blant potensielle arbeidgivere er forholdsvis lav under halvparten av de som rekrutterer bestemte faggrupper oppgir at de har kjennskap til de aktuelle fagområdene ved universitetet samtidig er flertallet av arbeidsgiverne mellomfornøyd med synliggjøringen av universitetskandidatenes kvalifikasjoner Men det er også få arbeidsgivere som selv tar kontakt med universitet for å få vite mer om kvalifikasjoner og kandidater men disse andelene er noe høyere blant arbeidsgivere/rekrutterere som selv har høyere utdanning og særlig om de har sin utdanning fra UiB i virksomheter som er dominert av arbeidstagere med universitetsutdannning i virksomheter som ligger geografisk nær universitetet 34

35 To anbefalinger 1. Tettere kommunikasjon mellom universitet it t og arbeidsliv bidrar til å øke universitetsfagenes synlighet og relevans 2. I denne kommunikasjonen med arbeidslivet bør man bygge på det som er universitetenes styrke, fagkunnskapen og evnen til kritisk og analytisk tenkning 35

36 Samfunnets behov og forventninger Samfunnet trenger kandidater med: Evne til å samarbeide Evne til å tilegne seg ny kunnskap Selvstendighet og kritisk refleksjon Formidlings evner Evne til å anvende sin kunnskap på nye områder Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner Solid faglig og teoretisk kunnskap Analytiske ferdigheter Evne til å arbeide under press Metodiske ferdigheter Evne til å administrere og koordinere

37 Photo: Tom Jarane, 2008 Takk for oppmerksomheten!

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov «Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov Professor Oddrun Samdal Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen Vardekonferansen 29.-30. september 2014 Hva vektlegger

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms Arbeidsnotat 2014:1002 Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms En analyse basert på pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter 6000 5000 4000 3000 2000

Detaljer

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Prosjektrapport nr. 1/2014 Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik, Eugene Guribye og Elisabet S. Hauge Tittel Forfattere Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik,

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet

Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet RAPPORT 27/2010 Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet Fordelingen av nyutdannede humanister, jurister, økonomer og teknologer på næring og sektor 1989-2007 Terje Næss NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen Østlandsforskning Østlandsforskning ble etablert

Detaljer

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater 19. juni 2012 Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater For informasjon om flere eksemplarer, tillatelse å skrive eller oversette dette arbeidet, og all annen korrespondanse, vennligst

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Praksisorienterte studietilbud. Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Praksisorienterte studietilbud. Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag Praksisorienterte studietilbud Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag Agnete Vabø Rachel Sweetman Rapport 3/2011 Praksisorienterte studietilbud

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor Produktivitetskommisjonen kontakt@produktivitetskommisjonen.no Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo/åo 25.6.2014 Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Fremtidig behov for arbeidskraft i nordområdene/ Nord- Norge sett fra NAVs side Hvilken utdanning bør nordnorsk ungdom satse på? Avdelingsdirektør Kjell

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer