Endelig tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig tilsynsrapport"

Transkript

1 Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November februar 2014

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering Kommunens organisering av særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Kommunens forsvarlige system Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Saksbehandlingsrutiner Frist for retting av lovbrudd Kommunens frist til å rette

3 1. Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold etter tilsyn med Tønsberg kommunes forvaltning og gjennomføring av særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, jf. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 2-8. Tilsynet retter seg mot kommunen, jf. opplæringsloven 13-1 om kommunens ansvar. Tema for tilsynet beskrives annet sted i rapporten. Formålet med tilsynet Opplæringsloven 2-8 skal gi sette minoritetsspråklige elever i stand til å raskere sette elevene i stand til å følge den ordinære undervisningen på norsk, samtidig som den forsterkede norskopplæringen skal være med å styrke integreringen. Tilsynets formål er å bidra til økt etterlevelse av loven og økt kvalitet i den kommunale tjenesteproduksjonen. Brudd på opplæringsloven kan ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser for den enkelte eleven. Fylkesmannen mottar svært få klager fra foresatte og elever i denne gruppen, og ønsker derfor å gjennomgå kommunenes rutiner for å sikre at den enkelte elev og/eller foresatte er kjent med vedtakets innhold og klageadgang. Retten til særskilt språkopplæring er en individuell rettighet, og vedtaket skal fattes på bakgrunn av en kartlegging av den enkelte elevs norskferdigheter. Gjennom tilsynet vil Fylkesmannen se på kommunens rutiner for kartlegging før, undervegs og ved opphør av særskilt språkopplæring, og se om kartleggingen sammen med vedtakets innhold gir eleven et tilbud som er i samsvar med elevens behov. Fylkesmannens tilsynshjemmel Opplæringsloven gir i 14-1 fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av de pliktene de er pålagt eller som er i medhold av kapitlene 1-16 (kommunepliktene). Tilsynshjemmelen omfatter også forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. Forholdet til kommuneloven I opplæringsloven 14-1 vises det til at reglene i kommunelovens kapittel 10A gjelder for fylkesmannens tilsyn. Kommuneloven gir fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Videre kan fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med lov og/eller forskrift, men før det gis pålegg skal kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet. Fylkesmannen skal også før det fattes vedtak om pålegg ha vurdert virkninger pålegget kan ha for kommunens øvrige virksomhet. Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og eventuelle pålegg rettes til kommunen som ansvarlig for opplæringen. Kommunen plikter å sørge for at tjenesten utføres i samsvar med lov og forskrift. Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven 60b. Begreper Begrep brukt i Fylkesmannens rapport: Særskilt språkopplæring Et samlebegrep for særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. 2

4 Begrep brukt i Fylkesmannens konklusjon: Lovbrudd som er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Lovbrudd skal rettes. Om rapporten I dette tilsynet ble det innhentet skriftlig dokumentasjon og gjennomført intervjuer som grunnlag for å vurdere om Tønsberg kommune fyller lovkravene som gjelder, jf. tilsynets tema. Informasjonen som ble innhentet ble sett opp mot lovkrav i opplæringsloven og forvaltningsloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at tilsynets konklusjon ikke gir en fullstendig vurdering av Tønsberg kommunes opplæringsvirksomhet, men begrenser seg til en vurdering og konklusjon i forhold til kommunens ivaretakelse av utvalgte lovbestemmelser knyttet til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. 2. Tema for tilsynet Det overordnede temaet for Fylkesmannens tilsyn er kommunens forvaltning og gjennomføring av opplæringsloven 2-8 og 13-10, samt forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak knyttet til disse paragrafene. Tema for tilsynet: 1. Kommunens forsvarlige system, jf. opplæringsloven Delegasjon av myndighet og kommunens rutiner for å sikre at de som har myndighet til å fatte vedtak etter 2-8 har tilstrekkelig kunnskap om kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven. 2. Særskilt norskopplæring for elever fra språklige minoriteter, jf. opplæringsloven Om organisering av tilbudet Oppfølging av kravet om kartlegging før, undervegs og ved opphør av særskilt språkopplæring. 3. Saksbehandlingsrutiner, jf. forvaltningsloven kap. III, IV og V Kommunens rutiner for søknad og vedtak om særskilt språkopplæring Vedtakenes innhold Veiledning i forbindelse med vedtak og klageadgang på vedtak. Mer konkretisert har Fylkesmannen gjennom tilsynet undersøkt om: kommunen har et forsvarlig system for vurdering av om kravene til opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt omfang av særskilt språkopplæring i kommunen minoritetsspråklige elever bosatt i Tønsberg kommune med rett til særskilt språkopplæring får tilbud om dette, jf. opplæringsloven 2-8 minoritetsspråklige elevers norskferdigheter blir kartlagt før vedtak treffes, undervegs og før særskilt språkopplæring opphører og elevene følger den ordinære fagopplæringen på norsk om kommunen har et innføringstilbud- eller klasser om det innhentes samtykke og fattes egne vedtak for elever som går i et slikt tilbud reglene for saksbehandling blir fulgt, jf. opplæringsloven og forvaltningsloven. 3

5 3. Om gjennomføringen av tilsynet Grunnlaget for Fylkesmannens tilsyn er vurdering av tilsendt dokumentasjon og annen dokumentasjon Fylkesmannen har tilgang til. Fylkesmannen har i tillegg gjennomført intervjuer. Tilsynet er gjennomført slik: 1. Forslag til datoer og dagsorden for tilsynet oversendt kommunen Skriftlig varsel fra Fylkesmannen til kommunen om åpning av tilsyn Mottak av dokumentasjon fra kommunen Åpningsmøte avholdt i kommunen Intervjuer Utsending av foreløpig rapport medio desember Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport mottatt Utsending av endelig rapport medio februar Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering 4.1 Kommunens organisering av særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune har to innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever; på barnetrinnet ved Træleborg skole (Regnbuen) og på ungdomstrinnet ved Byskogen skole (NOVA). Tønsberg kommune har i den innsendte dokumentasjon lagt ved oversikt over antall minoritetsspråklige elever ved de ulike skolene i kommunen. Kommunen hadde per i alt 198 elever med vedtak om særskilt språkopplæring, hvorav 49 enten får et tilbud ved Regnbuen eller NOVA. I Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for skoleåret 2013/14 viser innrapporterte tall at kommunen hadde 141 elever med vedtak om særskilt språkopplæring per Av disse får 36 elever et tilbud i egne undervisningsgrupper. Nyankomne minoritetsspråklige elever får vedtak om skoleplass på nærskolen. Det er også nærskolen som kartlegger elevens norskferdigheter ved ankomst. Foresatte informeres om innføringstilbudet ved Regnbuen og NOVA og om retten til å gå på nærskolen. Dersom nærskolen vurderer at det beste tilbudet til eleven er et innføringstilbud, veiledes foresatte i hvordan de skal søke sitt barn til et av de to innføringstilbudene, avhengig av alder på eleven. Nærskolen melder så i fra om eleven til det aktuelle tilbudet. Elevene ved innføringstilbudet Regnbuen besøker sin nærskole og klasse jevnlig i den perioden han eller hun er i innføringstilbudet. Overføring fra nærskole til innføringstilbud og motsatt skjer gjennom hele året. Elever som ikke ønsker å benytte tilbudet får opplæringen ved nærskolen. Kartlegging av elevenes norskferdigheter skjer to ganger i året. 4.2 Kommunens forsvarlige system Opplæringsloven slår fast at kommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, og under dette stille de ressursene som er nødvendig for at kravene blir oppfylt. Videre skal kommunen ha et forsvarlig system for vurdering av om lovkravene og forskriftene til loven blir fulgt. Fylkesmannen har i varsel om tilsyn bedt om en kort redegjørelse for kommunens rutiner: 4

6 - for å sikre at personer som har delegert myndighet i forhold til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter har tilstrekkelig kunnskap om kravene i opplæringsloven - for å sikre at kommunen får nødvendig informasjon om det som skjer på minoritetsfeltet - for vurdering og oppfølging av denne informasjonen Tønsberg kommune har utarbeidet et system for dette, «System for kvalitetsvurdering i Tønsberg kommune av virksomhet etter opplæringsloven 13-10». Dokumentet inneholder: - Bakgrunn for dokumentet - Målsetting for systemet - Oversikt over aktuelle styringsdokumenter og ansvarsfordeling - Verktøy for å vurdere om opplæringsloven følges - Verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringen - Plan for gjennomføring av system for kvalitetsvurdering etter oppll Reglement for de politiske styringsorganene - Avviksskjema mm. I tillegg til disse dokumentene, har Tønsberg kommune utarbeidet rutiner for mottak av nyankomne elever i kommunen og orienteringsskriv om morsmål og tospråklig fagopplæring. Oversikten over aktuelle styringsdokumenter og ansvarfordeling er tydelig på tidspunkt for gjennomføring, oppgave og hvem som er ansvarlig. Ansvaret for oppfølging ligger enten hos kommunaldirektør, fagenhet oppvekst og/eller hos rektor. I forbindelse med tilsynet ble flere punkter i både sjekkliste og årshjul gjennomgått for å sikre at oppgavene ble gjennomført og fulgt opp i henhold til kommunens kvalitetssystem. Oppfølging av sjekkliste og årshjul skjer i henhold til denne gjennom blant annet medarbeidersamtaler, ledersamtale og rektormøte. I intervjuene kom det frem at Tønsberg kommune har rutiner for oppfølging av at skolene har rutiner for internkontroll, innføringstilbudene blir vurdert i kvalitetssamtaler, ledersamtaler og årsmeldinger. Ved behov tas særskilt språkopplæring opp i de jevnlige rektormøtene kommunen har. Et eksempel på dette har vært behovet for opprettelse av ytterligere en klasse ved Regnbuen på grunn av stor pågang av elever. Kommunen opplyser om at de kontinuerlig jobber med å forbedre og forenkle sitt system, slik at det er levende system som brukerne opplever som nyttig og enkelt å bruke. Fylkesmannens vurdering Tønsberg kommune har utviklet et forsvarlig system slik at det er stor sannsynlighet for at kravene i opplæringsloven med tilhørende forskrifter blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Den skriftlige redegjørelsen fra kommunen samsvarer med det Fylkesmannen fikk opplyst under intervjuene. Fylkesmannens konklusjon For de forhold som er undersøkt, er det ikke påvist brudd på opplæringsloven Tønsberg kommune har et forsvarlig system som skal sikre at opplæringsloven 2-8 med tilhørende forskrifter blir fulgt. 4.3 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringsloven 2-8 slår fast at elever som har annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelig norskferdigheter til å følge den ordinære undervisningen. Videre slår samme hjemmel fast at disse elevene, om nødvendig, også har rett til 5

7 morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Fra 1. august 2012 ble det tilføyd et ledd i samme hjemmel som åpner for muligheten å organisere undervisningen i egne grupper, klasser eller skoler i en begrenset tidsperiode, og dersom det er med samtykke fra elev og foresatte og vurdert til å være til det beste for eleven. Forut for vedtak skal det gjøres en kartlegging av elevens norskferdigheter og det skal gjøres kartlegginger også undervegs for å kunne vurdere når eleven kan overføres til den ordinære fagopplæringen på norsk. Det er ikke et krav om bruk av spesifikke kartleggingsverktøy. Tønsberg kommune bruker læreplan i grunnleggende norsk for hoveddelen av elevene med vedtak om særskilt språkopplæring. For elever ved innføringstilbudene benyttes denne alltid. Når det gjelder kartlegging av elevenes norskferdigheter benyttes Utdanningsdirektoratets kartleggingsverktøy. Dokumentene skal være dynamisk gjennom hele opplæringen, også når elevene overføres til ordinær klasse dersom de har hatt et tilbud i et innføringstilbud. Når eleven har nådd nivå 2 overføres eleven til nærskolen og det fattes nytt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter skolens egen kartlegging av elevens ferdigheter i norsk. For elever ved innføringstilbudene kartlegges elevene to ganger per år, et forut for nytt vedtak og før overføring til nærskolen. I tillegg vurderes elevenes progresjon jevnlig gjennom andre tester, observasjon og samtale. Utover dette vurderer skolene alle minoritetsspråklige elever som kan ha behov for særskilt språkopplæring. Et eget informasjonsskriv med frister for kartlegging av nye og gamle elever sendes ut til alle skoler hvert år, og på bakgrunn av det meldes behov inn til avdelingsleder ved Morsmål- og tospråklig opplæring. Avdelingsleder tildeler timer til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, mens skolene tildeler timer til særskilt språkopplæring. Fylkesmannens vurdering Tønsberg kommunes beskrivelse av rutiner og informasjonsskriv til skolene viser at kommunen gir god informasjon til skolene om krav til kartlegging. Av de dokumentene Fylkesmannen har mottatt, sammenstilt med beskrivelse av praksis gjennom intervju med utvalgte, er det stor sannsynlighet for at kommunen oppfyller kravet om kartlegging som grunnlag for vedtak om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, jf. opplæringslovens 2-8. Tilsvarende vurderer Fylkesmannen at også elevene vurderes undervegs og før de overføres til den ordinære undervisningen i fag. Fylkesmannens konklusjon For de forholdene som er undersøkt, er det ikke påvist brudd på opplæringsloven 2-8 fjerde ledd. Tønsberg kommune har et forsvarlig system som skal sikre at elevene blir kartlagt i henhold til kravene i samme paragraf. 4.4 Saksbehandlingsrutiner I Tønsberg kommune er det nærskolen som har den første kontakten med elev og foresatte, og som foretar den første kartleggingen av elevens ferdigheter i norsk. Det er også skolen som informerer om innføringstilbud, nærskoleprinsippet og foreldre- og skolesamarbeid. Skolene bruker tolk dersom det er behov for dette i møter med foreldrene. Dersom skolen vurderer at et innføringstilbud ved Regnbuen eller NOVA er til det beste for eleven, fatter de vedtak om særskilt språkopplæring ved et av disse to tilbudene, avhengig av elevens alder. Samtykke fra foresatte innhentes gjennom at det 6

8 foresatte som søker om et slikt tilbud for sitt barn. For øvrige elever blir det fattet vedtak om særskilt språkopplæring hvor opplæringen skal gjennomføres på nærskolen. Vedtak om særskilt språkopplæring fattes for ett år av gangen for alle minoritetsspråklige elever som er vurdert til å ha et behov for dette, med søknadsfrist på våren for elever som allerede har et vedtak og løpende gjennom hele året for elever som kommer flyttende til kommunen midt i skoleåret eller der det avdekkes at eleven har behov for slik opplæring. Det er avdelingsleder ved Morsmål- og tospråklig opplæring som har ansvaret for å sende ut informasjon og innhente søknader fra skolene når det gjelder morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Skolene fatter vedtak om rett til særskilt språkopplæring i grunnleggende norsk og tildeler timer til dette, mens det er avdelingsleder ved avdeling for tospråklig fagopplæring som tildeler timer til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, når dette inngår som en del av vedtaket. Fylkesmannens vurdering Tønsberg kommune har delegert ansvaret for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring til rektorene ved de enkelte virksomhetene. På bakgrunn av skriftlige rutiner ved møte med minoritetsspråklige elever og foresatte og informasjon innhentet gjennom intervjuer, mener Fylkesmannen at Tønsberg kommune har gode rutiner for veiledning og informasjon til elever og foresatte. For de enkeltvedtakene Fylkesmannen har sett, har rektorene ved de enkelte skolene fattet vedtak om rett til særskilt språkopplæring på bakgrunn av en kartlegging av eleven. I vedtakene for elever på barnetrinnet inngår også vedtak om morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Det er varierende fra skole til skole hvorvidt vedtaket inneholder en begrunnelse for vedtaket, omfanget av opplæringen og organiseringen av opplæringen. For de vedtakene som gjelder skoleplass ved innføringstilbudet Regnbuen som Fylkesmannen har sett, fremgår det ikke at det er gjort en vurdering av om det er til elevens beste. For elever på ungdomstrinnet som får opplæring ved NOVA fattes det vedtak om skolested med henvisning til opplæringsloven 8-1, om organisering etter 2-8 femte ledd, om rett til særskilt språkopplæring etter 2-8 første ledd og om fritak for vurdering etter forskrift til opplæringsloven Overskriften på vedtaket henviser til skolested, jf. 8-1, mens innholdet, slik vi ser det, er vesentlig knyttet til rett til særskilt språkopplæring og organiseringen av denne, jf Det fremgår ikke av vedtakene at det er separat klageadgang på skolested etter 8-1og 2-8 og forskriftens Vedtak om tospråklig fagopplæring som Fylkesmannen har sett, er fattet av avdelingsleder Morsmåls- og tospråklig avdeling, i eget brev. Fylkesmannen mener at vedtakene som gjelder elever ved innføringstilbudet NOVA må justeres slik at det blir tydelig hva det kan klages på, at elev og foresatte har klageadgang på de enkelte tiltakene. Fylkesmannen er også usikker på om kommunens praksis for tildeling og vedtak om morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring for elever på ungdomstrinnet er tilfredsstillende. Dette med begrunnelse at rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring avledes av retten til særskilt språkopplæring, der det er nødvendig med supplerende opplæring i form av en av disse eller begge. 7

9 Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannen har påvist lovbrudd i forhold til kravene i forvaltningsloven 27. Det skal framkomme av brev som inneholder flere vedtak med selvstendig klageadgang at det kan klages på de ulike tiltakene. 5. Frist for retting av lovbrudd Fylkesmannen har i tilsynet konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis Tønsberg kommune frist til å rette det ulovlige forholdet, jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er 21. mars Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddet er rettet. Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler om dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Følgende pålegg er aktuelt å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: 1. Kommunens saksbehandling, jf. opplæringsloven 2-8 og forvaltningsloven kap. III, IV og V. Tønsberg kommune må opplyse om selvstendig klageadgang på de ulike tiltakene som krever egne vedtak der de er oppført i et og samme brev, jf. forvaltningsloven Kommunens frist til å rette Som nevnt i kapittel 5 ovenfor er kommunen gitt frist til å rette det ulovlige forholdet som er konstatert i denne rapporten. Frist for tilbakemelding er 21. mars Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. 8

10 9

11 Vedlegg 1: Deltakere i tilsynet Deltakere i åpningsmøtet Navn Tittel Arbeidssted Pål Thalmann Kommunaldirektør Tønsberg kommune Erik R. Tømte Fagenhetsleder Tønsberg kommune - Oppvekst Line Børresen Rektor Træleborg skole Marianne Knudsrød Rektor Byskogen skole Åse Sandvoll Avdelingsleder Morsmål- og Træleborg skole tospråklig opplæring Fred Burmann Seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Susanne M. Hammernes Seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oversikt over de som ble intervjuet Navn Tittel Arbeidssted Pål Thalmann Kommunaldirektør Tønsberg kommune Erik R. Tømte Fagenhetsleder Tønsberg kommune - Oppvekst Line Børresen Rektor Træleborg skole Marianne Knudsrød Rektor Byskogen skole 10

12 Vedlegg 2: Oversikt over dokumentasjon Innsendt fra kommunen Redegjørelse fra kommunen Beskrivelse av Tønsberg kommunes forsvarlige system etter opplæringsloven 13-10, herunder: o Årshjul o Sjekkliste o Reglement for de politiske styringsorganene o Delegasjonsreglement for særlovene o System for internkontroll Oversikt over omfang av særskilt språkopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i kommunen Rutinebeskrivelse for hvordan kommunen informerer om særskilt språkopplæring Søknadsskjema for grunnleggende norsk, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring Kartleggingsmateriell Kopi av vedtak om særskilt språkopplæring med resultater av kartlegging 11

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Stokke kommune

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Stokke kommune Fylkesmannen i Vestfold Tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Stokke kommune Desember 2013- mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Tema for tilsynet 3 Om gjennomføringen

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring. Tønsberg kommune

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring. Tønsberg kommune Fylkesmannen i Vestfold Tilsynsrapport Voksnes rett til grunnskoleopplæring Tønsberg kommune Mai - oktober 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om gjennomføringen av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Nøtterøy kommune

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Nøtterøy kommune Endelig tilsynsrapport Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Nøtterøy kommune Mars - juli 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 2 2. Om tilsynet med

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Vadsø kommune

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Horten kommune

Endelig tilsynsrapport. Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Horten kommune Endelig tilsynsrapport Voksnes rett til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Horten kommune Februar - juni 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Om tilsynet med Horten kommune...

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lasted ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Ålesund kommune Sak:

Detaljer

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring Særskilt språkopplæring Rutinebeskrivelse Fagenhet oppvekst Tønsberg kommune 04.02.2017 Innhold BAKGRUNN... 1 LOVGRUNNLAG... 1 HIERARKIET OG BEGREPER I DEN SÆRSKILTE SPRÅKOPPLÆRINGEN... 2 INNFØRINGSTILBUDENE

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN 2009 TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 28.09.09-10.12.09 ARKIVKODE: 2009/6555 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: 2540 Tolga

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bodø kommune Hunstad ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Bodø kommune Hunstad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Søgne kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED STAVANGER KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2010 Vår ref: 2010/2714 KOMMUNENS ADRESSE: Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger KOMMUNENR: 1103 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord 08.10.2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vefsn kommune - Kulstad skole 27.01.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Vefsn kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 SaksbehandlerInnvalgstelefonVår dato Helen L. Bargel73

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

Enkeltvedtak. Veilederkorpset IVL

Enkeltvedtak. Veilederkorpset IVL Enkeltvedtak Veilederkorpset IVL Kort om paragraf 2.8 Kartlegging av elever: hvilke elever - hva hvor ofte når på året Vedtaket Informasjon til foreldre Andre rettigheter nynorsk Overføring fra Johannes

Detaljer

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8 Godkjent av Dahle, Odd Henry Godkjent dato 01.12.2010 Revideres av Bakkevig, Lisbeth Varsel neste revisjon [Varsel neste revisjon] Rutine Utskriftsdato 11.08.2015 Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN NARVIK KOMMUNE 27.03.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 2 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Vedtatt i HOK 07.06.2016 Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Avdeling for oppvekst Innhold 1. Innledning... 2 2. Begrepsbruk... 2 3. Flerspråklige barns rettigheter

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk?

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? seniorrådgiver Bente Thori-Aamot Høgskolen i Oslo og Akershus 17. april 2012 Disposisjon NOU 2010:7 Mangfold og mestring Generelle rettigheter Særskilt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Måsøy kommune Havøysund skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer