Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne"

Transkript

1 Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne Artikkel av Hanne Holland (2015) I arbeidet med barn og ungdom med utfordrende atferd blir bevisste voksne det aller mest sentrale: Bevisste voksne som kan kommunisere og samhandle godt med barn og ungdom, og som forstår at det er den voksne som har ansvar for relasjonen. Det er den voksne som kan påvirke og endre fastlåste situasjoner. Hvis ikke vi voksne er en del av løsningen, så er vi en del av problemet (Watzlawick mfl. 1980). INNLEDNING Flere studier om både hjem og skole peker på viktigheten av relasjonen mellom den voksne og barnet, eller den voksne og ungdommen. Voksne som har en god relasjon til barn og unge, ser ut til å oppleve mindre atferdsproblemer enn voksne som ikke har en slik relasjon (Nordahl mfl. 2009). Professor John Hattie ved University of Melbourne i Australia har gjennomført verdens største utdanningsstudie (2009). Han har konkludert med at i skolen er det læreren som er den desidert viktigste faktoren for elevers læring, og da er det kontakt og interaksjon mellom lærer og elev som er det sentrale (Utdanning nr. 20/2, des. 2011). Terje Ogden sier i samme artikkel: «Lærere er for lite bevisste når det gjelder å bygge opp gode og trygge relasjoner til elevene, og vi har ikke hatt nok fokus på det.» I denne artikkelen skal vi ta for oss temaet atferdsvansker hos barn og ungdom og særlig se på den voksnes rolle i relasjonen. Tradisjonelt har arbeidet med atferdsvansker fokusert ensidig på barnet eller ungdommen. Denne artikkelen bygger på systemteori. Den er også inspirert av evidensbaserte metoder som MST (Multisystemisk terapi), PMTO (Parent Management Training) og De utrolige årene (Webster Stratton). Systemteoretisk forståelse innebærer at man har en relasjonsforståelse av atferd, hvilket blant annet betyr at man vektlegger miljøet, eller rettere sagt konteksten, der problemene utspiller seg. Man er aller mest opptatt av det som skjer her og nå, samt av muligheten for endring, og er mindre opptatt av tidligere hendelser. Det sentrale er hvordan de voksne som er i relasjon til barnet eller ungdommen, kan endre atferd og derigjennom få til atferdsendring hos barnet eller hos ungdommen. Det legges dermed vekt på å øke kompetansen hos de voksne til å håndtere vanskelige relasjoner bedre. Man flytter altså oppmerksomheten fra barnet eller ungdommen til i større grad å gjelde systemet rundt, altså hva som påvirker og opprettholder problemene. Artikkelens intensjon er å vise hvordan systemteori kan gi oss et nyttig begrepsapparat og dermed bidra til at vi forstår atferdsvansker på en annen måte enn før. Systemteorien gir oss en ny innfallsvinkel til å forstå og forklare atferdsvansker hos barn og ungdom: Det er ikke vår skyld, men det er vår oppgave! Voksne må endre atferd for at barns skal kunne endre atferd. Varig atferdsendring hos barn- krever varig atferdsendring hos voksne! 1

2 Det å flytte oppmerksomheten litt vekk fra barnet eller ungdommen innebærer imidlertid ikke at vi havner i den andre grøfta, og definerer den voksne som problembæreren. Dette ville være å mistolke systemteorien på det groveste. Men nøkkelen ligger likevel hos den voksne; det er den voksne som har ansvar for relasjonen, og det er den voksne som har mulighet til å påvirke fastlåste situasjoner. HVORDAN FORSTÅR VI ATFERDSVANSKER? Hvordan vi forstår og forklarer atferdsvansker, varierer ut fra hvilket teoretisk utgangspunkt vi har. Dette er ikke en eksakt vitenskap hvor man kan sette to streker under svaret. Det er heller ingen som forvalter noen absolutt sannhet innenfor dette feltet. Det er mange måter å tilnærme seg atferdsvansker på, og som fører frem og gir resultater. I det følgende vil vi bare gå kort inn på fem ulike måter å forstå og forklare atferdsvansker, med hovedvekt på systemteoretisk perspektiv, som er denne artikkelens teoretiske forankring. Allmenn forståelse av atferdsproblemer kan kanskje være greit nok for foreldre og andre som ikke jobber profesjonelt med barn og ungdom. Med en slik forståelse kan man forklare atferd uten å knytte opp mot noen bestemt teoretisk forankring. Man kan for eksempel forklare atferdsproblemer med «han ligner på faren sin» eller «ungdommen nå til dags». Som fagpersoner blir det svært tynt å ha et slikt utgangspunkt for forståelse. Nevrologisk perspektiv på atferdsvansker er viktig for eksperter som kartlegger og diagnostiserer nevrologiske årsaker til atferdsproblemer, for eksempel ADHD. For voksne som jobber direkte med barn og ungdom, er det viktig å huske at ikke alle barn og ungdom med atferdsvansker har ADHD. Å lete etter nevrologiske forklaringer på atferdsproblemer er viktig for eksperter, som skal diagnostisere og kanskje medisinere. For alle oss andre gir det mindre mening og mindre muligheter til å påvirke fastlåste situasjoner ved å lete etter forklaringer på atferd inne i individet. Psykodynamisk perspektiv innebærer svært forenklet at problemer som eksisterer i dag, skyldes tidligere traumer, og at det er personlighetsmessige forhold som må endres. Selvfølgelig skal personlige problemer møtes hvis det er behov for det. Man kan bli henvist videre til eksperter på dette feltet, for eksempel i BUP (barne- og ungdomspsykiatrien), og hvis man mener at familieforholdene er bekymringsfulle, kan man kontakte barnevernet. Men hvis man som fagperson legger for mye vekt på personlige egenskaper og forhold man ikke kan påvirke, har det en praktisk konsekvens: Man får ikke gjort noe med det. Atferdsanalytisk perspektiv fokuserer på at all atferd er lært. Når atferden er lært, kan den også avlæres og endres eller læres på nytt ved hjelp av konsekvenser. Det fokuseres ofte ensidig på at det er barnets atferd som skal endres, og ikke atferden hos dem som er i interaksjon med barnet. Systemteoretisk perspektiv skiller seg vesentlig fra de ovennevnte. Systemteoretisk perspektiv vektlegger her og nå-situasjonen, og muligheten for endring. Et slikt perspektiv betyr ikke at vi ser bort fra at tidligere hendelser har betydning for den 2

3 atferden vi ser hos et barn her og nå i for eksempel barnehagen eller skolen, men det som har skjedd tidligere, får vi ikke gjort så mye med. Her og nå-situasjonen kan vi derimot gjøre ganske mye med. Systemteoretisk perspektiv vektlegger også viktigheten av å vende oppmerksomheten fra individ og over på system. Fra at det fokuseres bare på barnet og familien, utvides perspektivet til at det fokuseres på systemet her og nå og hva som opprettholder problemet. Det er ikke den voksnes «skyld» her og nå at det er et problem, men det er den voksnes oppgave å hindre videre skeivutvikling. Da må vi se på hvilke faktorer som her og nå påvirker atferden i negativ retning, og sette inn tiltak overfor disse. Dette innebærer at vi vender oppmerksomheten over på voksenrollen: Hvordan kan voksne påvirke fastlåste situasjoner? Atferdsendring hos den ene forutsetter atferdsendring hos den andre. Det er derfor mye selvoppdragelse i arbeidet med barn og ungdom med atferdsproblemer. I det følgende vil vi se litt nærmere på systemteori og noen sentrale begreper innenfor systemteoretisk perspektiv. SYSTEMTEORETISK TILNÆRMING Historisk sett er systemteori en relativt ny teori. De første forsøk på å beskrive systemteori kan spores tilbake til 1930-årene, men det er først på 1950-tallet i USA at det for alvor tar form. Europeeren Gregory Bateson deltok på konferanser om systemteori i USA på og 1950-tallet. Han uttalte senere at deltagelsen på disse konferansene var blant de største begivenhetene i hans liv. Bateson mente at denne kunnskapen ikke bare var et avgjørende vendepunkt for hans eget liv, men for hele den vesterlandske tankeverdenen (Ølgaard 1991). Bateson videreutviklet systemteorien ved å bygge opp et nytt begrepsapparat for hvordan man kan forstå menneskelig samhandling. I dag representerer systemteori en ny måte å forstå og forklare problemer på (Schødt & Egeland 1989). Systemteori blir brukt innenfor ulike fag som lingvistikk, fysikk, biologi, psykologi, sosiologi, familieterapi, sosialt arbeid og pedagogikk (Oltedal 1988). Dermed bidrar systemteori også til økt tverrfaglig forståelse. Ordet system er gresk (systhema = sammenstilling) og kan defineres som et sett av komponenter, materielle eller psykiske, som er bundet til hverandre i en integrert helhet (Caille 1987). For eksempel kan et sett av materielle komponenter være de ulike delene i en stasjonær pc: skjerm, tastatur, harddisk, høyttalere og mus. De enkelte deler hver for seg gir lite mening, men sammen som system blir meningen en ganske annen. Systemer kan avgrenses på en rekke nivåer. Et menneske utgjør i seg selv et system. Likeså forholdet mellom to personer, en familie, en barnegruppe, en barnehage, en personalgruppe eller en kultur. Hva man skal definere som system, er et valg man selv gjør, avhengig av hvilken enhet man primært ønsker å fokusere på. Jobber man med et ektepar, utgjør de to systemer. Jobber man med en familie, utgjør familien systemet. Jobber man med samarbeidet mellom PPT og skole, utgjør disse systemet. I denne artikkelen ser vi på atferdsvansker hos barn og ungdom med vekt på de voksnes rolle i relasjonen. Dermed ser vi på barnet eller ungdommen og den voksne som 3

4 et system som gjensidig påvirker hverandre i positiv eller negativ retning. I det følgende skal vi gå litt nærmere inn på noen sentrale perspektiver innen systemteorien: her og nå, sirkularitet, kontekstens betydning og å flytte blikket fra individ til system. Begrepene griper inn i hverandre og overlapper hverandre, men i det følgende er det forsøkt å gi en separat beskrivelse av dem. Her og nå: Når det gjelder barn som viser utagerende atferd i barnehage og skole, har vi nok hatt en lang tradisjon i å lete etter årsaker til problemene enten hos barnet selv eller i barnets hjemmemiljø. Man forklarer ofte årsaken til problemer ved å vise til indre årsaker hos barnet. Årsaken antas for eksempel å være hjerneskade, kromosomfeil, defekter i sanseapparatet, emosjonelle problemer eller personlighetsforstyrrelser. Når det gjelder barnets hjemmemiljø, peker man på årsaker som for eksempel at foreldrene har problemer av forskjellig art (Johannessen 1990). Man har med andre ord fokusert på den delen av situasjonen som man har minst mulighet til å påvirke, i stedet for å fokusere på her og nå-situasjonen, som det er mulig å påvirke og finne løsninger på. I systemteorien er man opptatt av det som skjer her og nå, og hvilke faktorer som her og nå bidrar til å opprettholde problemer. Man er i mindre grad opptatt av å lete bakover i tid etter mer eller mindre hypotetiske årsaker til problemene. Dette betyr ikke at man ser bort fra at individuelle forhold eller tidligere hendelser kan være en del av årsaksbildet til atferdsvansker i dag, men Watzlawick mfl. (1980) sier for eksempel at man ikke alltid behøver å kjenne de tidligere årsakene til et problem for å kunne finne en løsning. Og uansett hva som måtte være der av bakenforliggende årsaker, så er det faktorer i miljøet som opprettholder problemene, og disse kan man gjøre noe med for å hindre videre skeivutvikling. Sirkularitet: Sirkulær tenkning er et helhetlig og sammenhengende syn og bryter med konvensjonell tenkning (Watzlawick 1967). I følge Ølgaard (1991) distanserte Bateson seg fra det han kalte den Newtonske verden hvor man er opptatt av å finne lineære årsakskjeder; a forårsaker b, som forårsaker c, som forårsaker d og så videre. Sirkulær årsaksforståelse innebærer at man må tenke på en annen måte enn før og vektlegge helhet og sammenheng. Selv Bateson (1972) hevdet at han ikke automatisk klarte å tenke på denne nye måten. Han måtte hele tiden anstrenge seg, og ble nødt til å tenke forfra, på ny og på ny, fordi språket vårt og våre daglige årsaksforklaringer er bygget opp rundt lineære forklaringer. I det følgende skal vi forsøke å illustrere lineær og sirkulær årsaksforståelse nærmere. En lineær årsaksforståelse innebærer at en hendelse a ses som årsak til hendelse b. Figur 1 a b Lineær årsaksforståelse innebærer at man identifiserer en start og en slutt, hvilket innebærer at en hendelse entydig avstedkommer en annen. 4

5 Watzlawick (1967) viser til et eksempel fra en parterapi hvor problemstillingen er at kona maser og mannen trekker seg unna. Utfra en lineær forståelse vil det mest sannsynlig se slik ut: Figur 2 Kona maser Mannen trekker seg unna Her blir det lett å oppfatte konas masing som årsak til at mannen trekker seg unna. Altså er det kona som defineres som problemet. Løsningen på dette er at kona må endre atferd for at mannen skal kunne endre atferd: Hvis kona slutter å mase, vil mannen ikke ha behov for å trekke seg unna. En sirkulær årsaksforståelse vil derimot gi et helt annerledes syn på situasjonen; en hendelse a ses som årsak til hendelse b, men hendelse b vil samtidig ses som årsak til hendelse a. Figur 3 mer... og mer... Kona maser Mannen trekker seg unna Et systemperspektiv gir muligheten til å skape endring for flere medlemmer av systemet. Målet kan være enten at konas atferd skal endres, eller at mannens atferd skal endres. I prinsippet kan sirklene brytes uavhengig av hvem man setter inn tiltak overfor. For å snu onde sirkler kan man endre et sted i systemet og derigjennom oppnå endringer et annet sted i systemet. Små endringer et sted i systemet kan altså føre til store forandringer et annet sted i systemet (Watzlawick mfl. 1967). Dette betyr at man kan veksle mellom å fokusere på henholdsvis systemet som helhet og individene som danner systemet. Poenget er at systemets medlemmer uavbrutt påvirker hverandre gjensidig, slik at spørsmål om ondets rot blir irrelevante (Watzlawick mfl. 1980). Problemene ligger ikke utelukkende hos en av partene, problemene ligger et sted midt i mellom. Eller som Bateson (1979) sier: «Det må to poler til for å tenne en gnist.» I den pedagogiske verden kan det for eksempel se slik ut: Figur 4 a: Kari sutrer b: mor kjefter 5 mer...

6 I ovenstående eksempel er hendelse a at Kari sutrer, og hendelse b at mor kjefter. Ut fra en lineær forståelse vil Karis sutring forstås som årsak til mors kjefting. Altså: Mor kjefter fordi Kari sutrer. Ut fra en sirkulær forståelse vil ovennevnte eksempel kunne forstås annerledes: Det er vanskelig å se hvem som påvirker hvem- og hva som er årsak, og hva som er virkning. En sirkel har ingen begynnelse og ingen slutt. For å kunne si at det ene er årsak og det andre er virkning, må man peke ut et vilkårlig punkt i den sirkulære prosessen. Man kan stoppe hvor som helst i sirkelen og isolere bestemte årsaker og virkninger. Dette kalles for punktuering (Watzlawick mfl. 1967). Man vil vekselsvis kunne se nærmere på og sette inn tiltak overfor enten barnet, den voksne, eller samspillet mellom dem. Figur 5 mer... og mer... Kari sutrer Mor kjefter mer... I ovenstående eksempel vil man, i en systemteoretisk forståelsesramme, like gjerne sette inn tiltak overfor mor, som kjefter på Kari: Hvis man får mor til å kjefte mindre, er det stor sannsynlighet for at Kari vil sutre mindre som igjen fører til at mor kjefter enda mindre. Det er ikke mors skyld at Kari sutrer, man er ikke ute etter å fordele skyld, men nøkkelen ligger hos den voksne fordi det er den voksne som kan påvirke den fastlåste situasjonen. Sirkularitet kan dermed bidra til å utvide vår forståelse. Et systemperspektiv gir altså muligheten til å velge mål for endring av flere medlemmer av systemet. I prinsippet kan sirkler med vanskelig samvær brytes, uavhengig av hvem man setter inn tiltak overfor. Systemperspektivet gjør det mulig å skifte perspektiv fra helhet til deler og tilbake til helheten igjen (Watzlawick mfl. 1980). I en konfliktsituasjon mellom for eksempel barn og voksne, kan oppmerksomheten rettes mot vekselsvis barnet, den voksne og relasjonen mellom dem. I praktisk arbeid betyr dette at tiltak kan settes inn både overfor barnet, overfor den voksne og overfor relasjonen. Systemteoriens helhetsperspektiv må med andre ord stå sentralt når man observerer samhandlingsmønsteret mellom barn og voksne. De voksnes atferd er like viktig å få med som barnets atferd. 6

7 Kontekst: Kontekst betyr sammenheng. Begrepet brukes også i språkvitenskapen om den sammenhengen et ord eller uttrykk forekommer i. Et enkelt eksempel: (Ølgaard 1991) O O Det er umulig for oss å se om O er bokstaven O eller tallet O (når vi tegner opp O med frihånd). Først når vi ser O i kontekst, gir det mening for oss: M O R 2 O 3 Ut fra den konteksten O står i, ser vi om det skal forstås som bokstav eller tall. Det samme vil gjelde for atferd; uten at vi vet noe om sammenhengen konteksten atferden forekommer i, er det umulig å forstå problematferden. Eller som Hellesnes (1975, s. 31) sier: «Di meir ein individualiserer eit problem, di meir uforståeleg vert det, for å individualisere eit problem er å isolere det frå den konteksten det er eit problem innanfor». Det samme vil gjelde i følgende eksempel: En barnehagelærer ringer til PP-tjenesten og forteller rådgiver at de har et barn på avdelingen som slår de andre barna, og spør rådgiver om hun har noen gode råd for hva de skal gjøre. Figur 6?? Slår andre barn?? Dette er et umulig spørsmål å svare på for rådgiver: (på lik linje med O i forrige eksempel) Det eneste vi vet, er at «barnet slår», som er et budskap uten kontekst. Uten kontekst gir ikke atferden mening. Først når man analyserer hvilken sammenheng atferden «slår» forekommer i, kan man se hva som kan gjøres annerledes. På samme måte er det ikke mulig å gi veiledning i konfliktsituasjoner når man bare får beskrevet atferden og ikke noe av den sammenhengen, den konteksten, konflikten forekommer i. Dette kan nok av og til være frustrerende, både for den som ber om råd, og for den som skal bidra med råd og veiledning. Viktigheten av å analysere konteksten grundig før man går i gang med tiltak, er særdeles viktig i systemteoretisk tilnærming til atferdsproblemer. 7

8 Flytte blikket fra individet til systemet: Et annet sentralt prinsipp i systemteorien er å flytte blikket fra individet til systemet. Å lete hos individet og familieforholdene etter årsaksforklaringer og løsninger på problemer i barnehage og skole fører til svært få handlingsalternativer her og nå. Figur 7 Individuelle faktorer hos barnet? Vanskelige hjemmeforhold? Slår andre barn Man ser da bare den delen av situasjonen som ikke handler om en selv. Man må utvide perspektivet fra å omfatte individet og til å omfatte systemet, først da er det mulig å få øye på handlingsalternativer: Figur 8 Mangler sosiale ferdigheter? Individuelle forhold hos barn eller foreldre? Konflikter eskalerer lett? Slår andre barn Ikke god kommunikasjon? 1.Uheldig voksenstil? Lite positiv oppmerks omhet? Feil bruk av konsekvenser? 8

9 Det er ikke vår «skyld» her og nå at barnet viser utagerende atferd, men det er vår oppgave å bidra til å løse problemene. Da må vi utvide perspektivet, og se nærmere på faktorer i hele systemet. Det vil gi vesentlig flere handlingsalternativer. Hvis vi ikke er en del av løsningen, så er vi en del av problemet (Watzlawick mfl. 1980). Den ovennevnte systemanalysen viser noen faktorer som forskning har vist oss er viktige for å lykkes i arbeidet med barn og unge med atferdsproblemer. For mer omfattende omtale av faktorene i denne systemanalysen henvises til boka: Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne, (Holland, 2013). I det følgende skal vi ta for oss en av faktorene i denne systemanalysen: Faktor 1: Voksenstil. FAKTOR 1: VOKSENSTIL Alle faktorer som vi analyserer oss frem til (jfr figur 8) er hypoteser vi stiller oss i arbeidet. Når det gjelder faktor 1 i dette eksempelet blir spørsmålet/hypotesen man bør stille seg som følger: Har de voksne som er i relasjon med barnet en god voksenstil og god relasjon til barnet? Eller har de et forbedrings potensial? Hvis man strever med å samarbeide med og håndtere atferden til et barn eller en ungdom, er det viktig å reflektere rundt egen rolle og egen relasjon til barnet eller ungdommen. Det er to voksenferdigheter som kanskje er de aller viktigste i arbeidet med barn og ungdom; varme og kontroll. Dette gjelder enten man er foreldre eller er andre voksne som jobber direkte med barn og ungdom. Selvfølgelig har man som barnehagelærer eller som miljøarbeider på en institusjon for ungdom, normalt ikke samme type varme som foreldrene til barnet eller ungdommen har. Det gir allikevel mening å snakke om varme når det gjelder relasjonen mellom den voksne og barnet eller ungdommen, fordi begrepet sier noe om kvaliteten på relasjonen. Det sentrale i alle relasjoner er: Ser du meg? Liker du meg? Bryr du deg? I det følgende skal vi ta for oss en modell som viser forholdet mellom varme og kontroll (Figur 9). Modellen vil hjelpe oss til å få frem et bilde av hvilken voksenstil de aktuelle foreldrene har i sitt forhold til barnet eller ungdommen. Den samme modellen kan brukes også overfor andre voksne som jobber direkte med barn eller ungdom. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert. Varme og kontroll- modellen er brukt av ulike forfattere (Baumrind 1971, Bear 1998, Henggeler m. fl. 2000). Ved å sette varme og kontroll opp i et aksesystem, får vi frem fire ulike voksenstiler i tilknytning til oppdragelse av barn og ungdom: Voksne med god autoritet, ettergivende voksenstil, autoritær voksenstil eller avvisende voksenstil. Undertegnede har modifisert modellen og betegnelsene noe, for å gjøre den enklere å benytte i praksis. Modellen er også utvidet; ved å gradere varme og kontroll. På denne måten kan man kartlegge foreldres grad av varme til barnet sitt og foreldrenes grad av kontroll. Vi bruker skalaer fra 1 til 10, hvor 1 er svært lite og 10 er svært mye. Vi forsøker å få frem foreldres subjektive opplevelse av graden av varme og kontroll til barnet sitt, ved å skåre seg selv på skala 1-10 for varme og skala 1-10 for kontroll. Lav skåre på varme indikerer at man trenger å jobbe for å øke nærhet i relasjonen. Lav skåre på kontroll indikerer at foreldrene trenger hjelp til å øke graden av kontroll. 9

10 Figur 9 Kontroll 10 Autoritær God autoritet 1 10 Varme 5 Avvisende Ettergivende 10 1 Før varme og kontroll-modellen omtales nærmere, dveles det her litt ved begrepene varme og kontroll. Varme: Aller først er det viktig å fokusere på kvaliteten på relasjonen mellom voksne og barn, dvs; graden av varme i relasjonen. Foreldres grad av varme og nærhet til barnet sitt vil variere. Noen har god og sunn nærhet og varme til barnet sitt. Andre har av ulike grunner kanskje litt lite varme. Vi tenker oss en skala fra 1 til 10. Varme på 10 er mye. Varme på 7-9 er det ideelle. Varme under 5 er lite og bør tas tak i. For å kartlegge foreldres varme og nærhet til barnet sitt kan man for eksempel stille følgende spørsmål: Hvor er du på en skala fra 1 til 10 når det gjelder varme og nærhet til barnet ditt? Erfaringsmessig vil de aller fleste fint klare å plassere sin varme og nærhet til sitt barn eller sin ungdom på en slik skala fra 1til 10. Ofte gir denne øvelsen god mening for dem det gjelder, fordi det blir så tydelig for alle parter hvordan relasjonen mellom foreldrene og barnet er. Vi får frem et konkret bilde av relasjonen, og dette bildet gjør det lettere å snakke om et tema som ellers ofte kan være vanskelig å ta opp. Det er imidlertid viktig å merke seg at det er foreldrenes subjektive vurdering av seg selv og sin relasjon til barnet som skal graderes, ikke rådgivers opplevelse. Kontroll: Når det gjelder små barn handler kontroll om i hvilken grad foreldre er tydelige og har gode rutiner og regler. Kontroll handler om at den voksne klarer å sette grenser og være konsekvent. Kontroll handler også om at foreldre til en hver tid forsikrer seg om at

11 barna har det bra, og at de ikke blir utsatt for fare. Barn som fra de er små er vant med at foreldrene fører tilsyn med dem og følger dem opp, opplever denne formen for kontroll som naturlig, positivt og trygt. Når det gjelder ungdommer, handler kontroll også om i hvilken grad de voksne har oversikt over hvor ungdommen er, hvem de er sammen med, og hva de sånn omtrent holder på med. Foreldre kan ikke, og skal ikke, ha 100 % kontroll på ungdom. Kontroll må tilpasses ungdommens modenhet og alder, og i hvilken grad ungdommen er til å stole på. Foreldre til ungdom som står opp til rett tid, er på skolen hele dagen, og kommer inn til avtalt tid om kvelden, har rimelig god kontroll på barna sine. At foreldrene i tillegg vet hvem ungdommen er sammen med på fritida, og hvor de er og omtrent hva de driver med, er også tegn på god kontroll. Det at foreldrene i tillegg har telefonkontakt med ungdommene, at ungdommene stort sett følger avtaler, og at foreldrene klarer å håndheve regler på en god måte, er indikasjoner på god og tilpasset kontroll fra foreldrenes side. Ungdommens døgnrytme kan være en god indikator på hvor god kontroll de voksne har. Ungdom som ikke klarer å stå opp om morgenen, som ofte skulker skolen, og som ikke holder innetider om kvelden, indikerer foreldre som er i ferd med å miste kontrollen. Hvis ungdommen i tillegg har sluttet med tidligere fritidsaktiviteter, og foreldrene ikke har oversikt over vennene deres lenger, bør varsellampen å begynne å blinke. På samme måte som vi har en skala for varme i relasjonen mellom foreldre og et barn/en ungdom, kan vi skalere den andre viktige voksenferdigheten; kontroll. Også denne på skalaen Deretter setter vi verdiene for varme og kontroll inn i et felles diagram, hvor varme utgjør den horisontale aksen, og kontroll utgjør den vertikale aksen (Jfr figur 9). Vi kartlegger kontroll med spørsmålet: Hvor er du på en skala fra 1-10 når det gjelder kontroll? Som i arbeidet med ferdigheten varme, vil de aller fleste klare å gi et godt svar som vil indikere hvorvidt de har en jobb å gjøre når det gjelder kontroll. Har man god nok kontroll? Bør de øke kontrollen, eller er det mer aktuelt å redusere den? Også her er det den voksnes egen vurdering av seg selv og sin relasjon til barnet eller ungdommen vi ønsker å kartlegge. Varme og kontroll-modellen: Ved å sette varme og kontroll opp i diagrammet som er vist i figur 9, får vi frem fire ulike voksenstiler for oppdragelse av barn og ungdom; voksne med god autoritet, ettergivende voksenstil, autoritær voksenstil eller avvisende voksenstil. Varme og kontroll-modellen er et relativt enkelt kartleggingsverktøy som er meget godt egnet i praktisk arbeid med å forbedre relasjonen mellom voksne og barn eller ungdom. En familierådgiver trenger som oftest ikke mange samtaler med foreldrene før han eller hun har dannet seg et ganske godt inntrykk av graden av varme, og graden av kontroll i familien. Forbausende ofte stemmer rådgivers opplevelse av graden av varme og kontroll overens med foreldrenes subjektive vurdering. 11

12 Det understrekes enda en gang at det er foreldrenes egen opplevelse som er interessant, og som skal graderes. Det er ikke eksakt riktig gradering som er viktig her, men i hvilken retning man trenger å bevege seg; oppover kontrollskalaen eller nedover kontrollskalaen? Eller kanskje man må bevege seg oppover varmeskalaen? I det følgende omtales de fire ulike voksenstilene når det gjelder oppdragelse av barn og ungdom. God autoritet: Gradering over 5 på skala for varme, kombinert med gradering over 5 på skala for kontroll, er innenfor det området vi definerer som god autoritet. En skåre i området 7-9 vil vi kanskje kalle det ideelle. Voksne med god varme og god kontroll, altså god autoritet, vil som oftest ha god relasjon til barnet eller ungdommen. Allikevel kan nok mange oppleve at det periodevis allikevel kan røyne på i relasjonen til barnet eller ungdommen, og at man må være bevisst på hva man sier, og hva man gjør, og at man faktisk må jobbe for å opprettholde sin gode autoritet. Høy grad av varme og høy grad av kontroll betyr altså en voksenstil med god autoritet. God autoritet er med andre ord målet for jobbingen, og kanskje det viktigste målet for alle voksne i alt arbeid med barn og ungdom. Ettergivende voksenstil: Høy grad av varme (over 5) og lav grad av kontroll (under 5) tilsier en voksenstil som vi kaller ettergivende. Ettergivende foreldre kan for eksempel vise mye varme og nærhet til barnet eller ungdommen sin, men sliter med å sette grenser, være tydelige og konsekvente. Ofte er det mangelfulle rutiner i hjemmet. Eventuelle regler og grenser som settes, blir ikke overholdt. En ettergivende voksenstil er ikke gunstig for barn og ungdom. Faste rutiner og klare forventninger, samt tilpassede regler og klok bruk av konsekvenser, skaper tvert imot trygghet og forutsigbarhet. I familier med ettergivende voksenstil er det mye varme og støttende interaksjon overfor barnet eller ungdommen. Foreldre er imidlertid ofte for myke og for svake, og de er for underlegne og ettergivende. De markerer seg for usikkert, svakt og utydelig i oppdragersituasjoner med barnet. Når de en sjelden gang forsøker å håndheve regler, vil de ofte kunne oppleve aggresjon fra barnet eller ungdommen, noe som gjør at de trekker seg fort tilbake. Dette vil igjen bidra til at kontrollen reduseres ytterligere. Manglende kontroll vil altså ofte komme til uttrykk gjennom liten og inkonsekvent håndhevelse av regler. Barna og ungdommene lærer kanskje at det bare er å ta seg til rette og gjøre som man vil, fordi få forventninger og rutiner er innarbeidet, og ingenting får konsekvenser. Foreldrene som har en ettergivende voksenstil, trenger hjelp til å bli sikrere, tydeligere og mer bestemt i sin kommunikasjon med barnet eller ungdommen. I familier med ettergivende voksenstil handler det også ofte om å hjelpe foreldrene å få på plass 12

13 rutiner, regler og adekvate konsekvenser. Dette går som regel bra, fordi det aller viktigste er på plass; nemlig varme og nærhet i relasjonen. Barn og ungdom som opplever mye varme, tåler også mer regler og konsekvenser. Dessuten er det mindre problematisk å jobbe på plass en kontroll som ikke er der. Det er vesentlig vanskeligere å jobbe på plass en varme og nærhet som ikke er der. Dette bringer oss over på neste voksenstil, som vi kaller autoritær. Autoritær voksenstil: Høy grad av kontroll og liten grad av varme gir det vi i varme og kontroll- modellen kaller autoritær voksenstil. Her er man opptatt av disiplin med mange og ofte strenge regler og tøffe konsekvenser. Noen foreldre er for harde, brå, rigide og autoritære. Autoritære foreldre tar ofte ikke nok hensyn til barnets følelser og personlighet, og de er for opptatt av å markere at det er de alene som har makten. I familier med for mye kontroll kan det være en utfordring å jobbe ned kontroll til et mer tilpasset nivå. Ofte er det snakk om fedre som selv har blitt oppdratt strengt og som har klokketro på at disiplin er nøkkelen til god barneoppdragelse. Sterk kontroll kombinert med lite varme, samt voksnes manglende kontroll over egne følelser i konfliktsituasjoner, oppleves ofte som ganske skremmende for både barn og ungdom. Man kan ikke skremme barn og ungdom til å oppføre seg ordentlig! I følge en artikkel i Aftenposten 26. februar 2012 viser nyere forskning, utført av forskere ved University of New Hampshire USA, dessuten at barn av autoritære foreldre oftere er respektløse og tilbøyelige til å bryte lover og regler. Willy Tore Mørch, barnepsykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, sier i samme artikkel at han ikke er overrasket over at ny forskning viser at barn som har strenge foreldre oftere setter seg opp mot mors og fars regler enn andre barn. Også Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, uttaler i artikkelen at barn av autoritære foreldre blir opprørske fordi foreldrene ikke har tatt seg tid til å lytte og kommunisere med dem. Willy Tore Mørch presiserer i artikkelen at det er viktig å bygge opp tillit til barna gjennom lek og samvær, der foreldre og barn veksler på å ta avgjørelsene. Autoritære foreldre trenger ofte hjelp til å bli mykere i ordbruk og handlinger og de trenger hjelp til å kontrollere egne følelser når de skal sette grenser. Det blir viktig å jobbe med å få autoritære foreldre til å leve seg mer inn i hvordan barnet har det, og å legge mer vekt på å samarbeide med barnet. Kort sagt må varmen i relasjonen mellom den voksne og barnet eller ungdommen økes. Samtidig må den voksne forsøke å slippe opp litt kontroll og bruke mildere regler og mildere konsekvenser. Avvisende voksenstil: Lav grad av varme og lav grad av kontroll kaller vi her en avvisende voksenstil. I sjeldne tilfeller er graden av foreldrenes varme og kontroll så lavt at man kan snakke om alvorlig avvisning. Hvis viljen og evnen, eller overskuddet til å gjøre jobben med å bygge opp varme og kontroll i forhold til barnet eller ungdommen, heller ikke er til stede, handler det kanskje om det som man i barnevernet kaller omsorgssvikt. I slike tilfeller vil barnevernet ofte velge andre tiltak enn å veilede foreldre. 13

14 Noen foreldre har av ulike grunner fått gradvis minkende varme og gradvis minkende kontroll i forholdet til barnet eller ungdommen sin, og har havnet i det området vi kaller avvisende foreldrestil. Mange av disse foreldrene kan imidlertid fint bygge opp igjen en god autoritet. Da må de imidlertid forstå at de har en jobb å gjøre, og være villige til å gjøre denne jobben. Varme kan bygges opp. Det samme kan kontroll. Så langt har undertegnede vist hvordan varme og kontroll-modellen kan være et nyttig verktøy for å jobbe med relasjonen mellom foreldre og barn, eller relasjonen mellom foreldre og ungdom. Slik familiejobbing er kanskje mest relevant for ulike typer terapeuter og familierådgivere, barnevernsansatte, rådgivere i PP-tjenesten, spesialpedagoger eller helsesøstre som jobber med familier. Foreldre kan selvfølgelig på egen hånd bruke modellen for å kartlegge og få oversikt over relasjonen til sitt barn. På denne måten kan de bli mer bevisst på hva de selv trenger å jobbe med. Varme og kontroll-modellen kan brukes med like god effekt i arbeidet med andre voksne og deres relasjon til barn og ungdom. Både barnehagelæreres relasjon til barn i barnehagen, læreres relasjon til enkeltelever på skolen, miljøarbeideres relasjon til barn og ungdom i institusjon eller boenheter, fosterforeldres relasjon til fosterbarn osv, kan tydeliggjøres ut fra skalaen for varme og kontroll. Når man arbeider med fagfolk, kan det være nok å forklare modellen og be dem vurdere seg selv og sitt forhold til enkeltbarnet de strir med, ut fra skalaen. Det kan bevisstgjøre dem på hvilken voksenstil de har i forholdet til det enkelte barnet, og hvilken jobb de har å gjøre for å bedre dette. Hvilken stil den enkelte fagperson har, behøver ikke offentliggjøres for andre, men heller benyttes som en rettesnor for den enkelte på hva han eller hun bør bli bedre på. Varme og kontroll-tiltak må balanseres: Varme og nærhet er basis for alle kontroll-tiltak. I relasjoner med ettergivende voksne som har mye varme, kan man pøse på med tiltak som rutiner, regler og konsekvenser for barn som har mye nærhet og varme til de voksne, tåler godt at man intensiverer kontrolltiltakene. Uten et fundament av trygghet, tillit og varme skal man derimot være varsom med å jobbe opp kontroll. Varme og kontroll må følge hverandre gradvis for å unngå en autoritær voksenstil. Mangler familien et godt fundament av varme, bør de fortrinnsvis konsentrere seg om å etablere varme i relasjon til hverandre. Autoritære voksne bruker gjerne allerede for mange og for negative konsekvenser for å få barn og ungdom til å oppføre seg. Autoritære voksne løser ikke atferdsproblemer hos barn og ungdom med enda flere regler og enda flere negative sanksjoner. Det disse unge trenger, er ikke flere negative konsekvenser, men ros, oppmuntring og gode opplevelser sammen med de voksne. Overfor barn og unge kan man bygge opp nærhet i relasjonen ved for eksempel å: Følge barnets eller den unges initiativ. Delta i lek og aktiviteter og være en oppmerksom publikummer. Gi intellektuelle utfordringer og ikke gi mer hjelp enn barnet eller den unge trenger. Samtidig som det er viktig å ikke forvente for mye (Webster Stratton, 2010). 14

15 Videre vil verdsetting og anerkjennelse ganske sikkert gi et godt grunnlag for å komme i posisjon til barn og ungdom. Som vi har understreket, er det viktig å være nær barn og ungdom, men heller ikke for nær, og ikke presse seg på hvis barnet eller ungdommen ikke vil. Når det gjelder ungdom, er det svært viktig å kjenne sin besøkelsestid : Ungdom gir ofte klare og tydelige signaler om de vil være i fred, eller om de vil prate og være nær. Det er viktig at den voksne leser disse signalene og tilpasser sine initiativ etter dette. Når ungdommen for eksempel kommer hjem fra skolen, sliten og morsk i blikket, og går direkte inn på rommet sitt og lukker døra, er det viktig å la ungdommen få være i fred. Dette er definitivt ikke tidspunktet for verken de gode samtaler eller nødvendige formaninger. Når ungdommen derimot kommer smygende for eksempel opp i sofaen hvor den voksne sitter og leser avisa, og gir tydelige tegn på at han eller hun er klar for kontakt, er det viktig at den voksne prioriterer ungdommen der og da, selv om tidspunktet kanskje ikke passer den voksne aller best. Det er i disse gyldne øyeblikkene man bygger nærhet og samhold. Det er svært viktig at den voksne evner å se disse øyeblikkene, og ikke minst evner å prioritere og bruke disse øyeblikkene. Den voksne må med andre ord evne å kjenne sin besøkelsestid. Humor, glede og gode opplevelser sammen er svært viktig for å bygge opp en god relasjon. Ofte er det her man starter når man skal bygge opp en litt falmet relasjon mellom den voksne og barnet eller den voksne og ungdommen. Man gjør noe hyggelig sammen. Det kan være hva som helst som de involverte liker å holde på med. For eksempel kan far ta med ungdommen sin på bowling eller med på å mekke bil i garasjen, eller mor og ungdommen kan dra på shopping sammen, eller ta en sykkeltur sammen. I barnehagen kan for eksempel barnehagelæreren ta med seg et barn på butikken for å kjøpe grønnsaker, eller sette seg på et rom hvor de kan lese bok helt i fred for andre. Noen skoler har gode erfaringer med at lærere får anledning til å være alene sammen med enkelte elever i positive situasjoner (Nordahl. m. fl 2009). Positive situasjoner og positive aktiviteter vil altså bidra til nye erfaringer og nye måter å se hverandre på, som igjen vil bidra til at relasjonen endrer seg i positiv retning. I alle sammenhenger hvor voksne og barn, eller voksne og ungdom samhandler, vil ulike aktiviteter og gode opplevelser helt klart bidra til tettere bånd mellom partene. Å skape en hyggelig sosial atmosfære er med andre ord en viktig del av å utvikle relasjon og samarbeidsvilje. Disse temaene er kanskje selvsagte for profesjonelle som jobber med å bygge opp tillit og trygghet hos et barn. Ofte er dette imidlertid taus kunnskap; noe den profesjonelle vet, men ikke setter ord på i forhold til annet personale eller overfor foreldre. Det er imidlertid ikke sikkert at alle vet hva som er viktig for barn, selv om det er selvsagt for noen. Høy grad av varme og høy grad av kontroll betyr en voksenstil med god autoritet. God autoritet er med andre ord målet for jobbingen, og kanskje det viktigste målet for alle voksne i alt arbeid med barn og ungdom. 15

16 Denne artikkelen følges opp av en ny artikkel på forebygging.no om Kontekstmodellen. Kontekstmodellen er et konkret verktøy for praktisk tilnærming til atferdsproblemer hos barn og ungdom. Kontekstmodellen vektlegger samtlige av systemteoriens viktige elementer som vi har omtalt i denne artikkelen: være opptatt av det som skjer her og nå; hvordan bevisste voksne kan påvirke situasjonen i riktig retning, altså viktigheten av sirkularitet; analysere hvilken kontekst atferden forekommer i; og utvide perspektivet fra å omfatte individet til å omfatte systemet. Alle som ønsker å jobbe målrettet med utfordrende atferd hos barn og ungdom, vil kunne ha nytte av denne modellen. Litteratur Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. Toronto: Chandler. Publ. Company Bateson, G. (1979). Mind and Nature. A necessary unit. London: Flamingo/ Fontana Paperbacks Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authorithy. Developmental Psychology Monographs, 1. California, USA Bear, G.G. (1998). School discipline in the United States: Prevention, correction and longtermsocial development. School Psychology Review, 27, Caille, P. (1987). Familier og terapeuter systemisk forståelse av en interaksjon. Oslo: Universitetsforlaget Hattie, J. (2009): Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.new York: Routledge Hattie, J. (2009) i Utdanning nr. 20/2, des. 2011: De lærde strides om lærerkrav Hellesnes, J. (1975). Sosialisering og teknokrati. Oslo: Gyldendal Henggeler, S.W., Schoenwald, S.K., Borduin, C.M., Rowland, M.D. & Cunningham, P.B. (2000). Multisystemisk behandling av barn og unge med atferdsproblemer. Oslo: Kommuneforlaget Holland, H. (2013). Varig atferdsendring hos barn- krever varig atferdsendring hos voksne. 2. utgave Oslo: Gyldendal Akademisk Johannessen, E. (1990). Gruppekonsultasjon med barnehagepersonale. Doktoravhandling. Barnevernsakademiet i Oslo / Statens spesiallærerhøyskole Mørch, Willy Tore. Aftenposten

17 Nordahl, T., Sørlie, M.-A., Manger, T. & Tveit, A. (2009). Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget Ogden, T. Utdanning nr. 20/2, des. 2011: De lærde strides om lærerkrav Oltedal, S. (1988). Innføring i sosialt arbeid. Oslo: Tano Schødt, B. & Egeland, T.A. (1989). Fra systemteori til familieterapi. Oslo: Tano Ulvund, S.E. Aftenposten Utdanning, nr. 15/2012 Watzlawick, P., Bavelas, J. & Jackson, D. (1967). Pragmatics of human communication. A studyof interactional patterns, pathologies and paradoxes. New York / London: W. W. Norton & Company Watzlawick, P., Weakland, J. & Fisch, R. (1980). Forandring. Prinsipper for hvordan problemer oppstår og hvordan de løses. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Webster-Stratton, C. (2010). De utrolige årene. En foreldreveileder. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Ølgaard, B. (1991). Kommunikation og økomentale systemer ifølge Gregory Bateson. 2. utgave. København: Akademisk Forlag 17

Målrettet arbeid med atferdsvansker. Barnehagekonferansen 01.04.14 HANNE HOLLAND

Målrettet arbeid med atferdsvansker. Barnehagekonferansen 01.04.14 HANNE HOLLAND Målrettet arbeid med atferdsvansker Barnehagekonferansen 01.04.14 HANNE HOLLAND www.kontekst.as Emosjonelle og sosiale vansker Innagerende atferd Utagerende atferd Like store i omfang blant barn og unge

Detaljer

VARIG ATFERDSENDRING HOS BARN- KREVER VARIG ATFERDSENDRING HOS VOKSNE

VARIG ATFERDSENDRING HOS BARN- KREVER VARIG ATFERDSENDRING HOS VOKSNE VARIG ATFERDSENDRING HOS BARN- KREVER VARIG ATFERDSENDRING HOS VOKSNE Atferdsproblemer hos barn og unge- med vekt på de voksnes rolle i relasjonen KONGSBERG SFO, HØST 2014 HANNE HOLLAND GYLDENDAL KOMPETANSE

Detaljer

Kontekstmodellen- et konkret verktøy for systemisk tilnærming til atferdsproblemer

Kontekstmodellen- et konkret verktøy for systemisk tilnærming til atferdsproblemer Kontekstmodellen- et konkret verktøy for systemisk tilnærming til atferdsproblemer Artikkel av Hanne Holland (2015) Kontekstmodellen er en 10-trinns prosess for problemløsning. Modellen bygger på den analytiske

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

Systemisk forståelse. ( i veiledningsamtalen) Utdanningsforbundet Østfold UNGSEMINAR 08.02.2012 Roger Sträng HiØ

Systemisk forståelse. ( i veiledningsamtalen) Utdanningsforbundet Østfold UNGSEMINAR 08.02.2012 Roger Sträng HiØ Systemisk forståelse ( i veiledningsamtalen) Utdanningsforbundet Østfold UNGSEMINAR 08.02.2012 Roger Sträng HiØ Generelt om kommunikasjon Fra latin: Communicare, gjøre felles. Kommunikasjon er uunngåelig

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Klasseledelse i et utvidet læringsrom. Thomas Nordahl

Klasseledelse i et utvidet læringsrom. Thomas Nordahl Klasseledelse i et utvidet læringsrom. 17.10.12 Enhver skoleleder og lærer er i en lederposisjon. Ikke spør om du leder. Det gjør du. Ikke spør om du vil gjøre en forskjell. Det vil du. Spørsmålet er:

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Multifunksjonshemming Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Presentasjon av elevgruppe og program Hvem konferansen handler om: Barn, unge og voksne som Rune Nærpersoner som

Detaljer

Et veldig nyttig foreldremøte

Et veldig nyttig foreldremøte Et veldig nyttig foreldremøte Av John Roald Pettersen Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage. TYDELIGE VOKSNE

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Å få barn til å samarbeide. ADHD foreningen 2010

Å få barn til å samarbeide. ADHD foreningen 2010 Å få barn til å samarbeide ADHD foreningen 2010 Psykolog i 25 år PMTO (Parent Management Training)* spesialist TV 2 I de beste familier, sesong 1 & 2 Bok: Foreldrehjelpen 1 12 år (2006) Bok: Følelser ute

Detaljer

Hvem trenger hva? Våge å handle utfra barnets beste 24.01.2013. Målet 80 85 % Å sørge for å skape en forskjell som utgjør en forskjell for barnet

Hvem trenger hva? Våge å handle utfra barnets beste 24.01.2013. Målet 80 85 % Å sørge for å skape en forskjell som utgjør en forskjell for barnet Våge å handle utfra barnets beste Haugalandsløftet 28 januar 2013 Møllehagen skolesenter Utvei Annlaug sortland Målet Å sørge for å skape en forskjell som utgjør en forskjell for barnet Bestemme seg for

Detaljer

VARIG ATFERDSENDRING HOS BARN- KREVER VARIG ATFERDSENDRING HOS VOKSNE HANNE HOLLAND GYLDENDAL KOMPETANSE

VARIG ATFERDSENDRING HOS BARN- KREVER VARIG ATFERDSENDRING HOS VOKSNE HANNE HOLLAND GYLDENDAL KOMPETANSE VARIG ATFERDSENDRING HOS BARN- KREVER VARIG ATFERDSENDRING HOS VOKSNE Atferdsproblemer hos barn og ungemed vekt på de voksnes rolle i relasjonen Modul 3 KONGSBERG SFO, HØST 2014 HANNE HOLLAND GYLDENDAL

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva kjennetegner god klasseledelse? Thomas Nordahl 29.10.12

Hva kjennetegner god klasseledelse? Thomas Nordahl 29.10.12 Hva kjennetegner god klasseledelse? 29.10.12 Nettressurs om læringsmiljø Nettressursen om læringsmiljøet i skolen er utviklet av Senter for praksisrettet utdanningsforskning og Apropos Internett på oppdrag

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever?

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever? Høsten 2014 Hva kan motivere for læring hos elever? Johansen, Bente Anita HSH, PPU Høsten 2014 Innledning I denne oppgaven skal jeg gjøre greie for hovedinnholdet i læringssynet/motivasjonssynet til B.

Detaljer

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen.

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen. Kjære foreldre! Vi har biting pågående på avdelingen. Dette er dessverre situasjoner som forekommer på småbarnsavdeling. Personalet på avdelingen prøver å jobbe målbevisst for å avverge bitesituasjonene.

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til

Detaljer

Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016. Lars Arild Myhr, SePU.

Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016. Lars Arild Myhr, SePU. Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016 Lars Arild Myhr, SePU. Kjøreplan for i dag Tidsramme kl 11.45 15.30 Pause ca kl 1300 1320 kl 1420-1440 Tema Bakgrunn og hensikt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Barnehagene i Lillehammer kommune 1 1. DEFINISJON, MÅL, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING. Krenkende atferd defineres ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner

Detaljer

En god relasjon. - et grunnlaget for alt annet. Oddbjørn Løndal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) Helsefakultetet, UiT

En god relasjon. - et grunnlaget for alt annet. Oddbjørn Løndal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) Helsefakultetet, UiT Foto: Colourbox En god relasjon - et grunnlaget for alt annet Oddbjørn Løndal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) Helsefakultetet, UiT For barnehabiliteringen, UNN Fyrhuset, 13. oktober

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/ Relasjoner i tverrfaglig samarbeid MAY BRITT DRUGLI 15/11-2016 Samarbeid rundt barn og unge Relasjoner på mange plan må fungere Barn/ungdom foreldre Foreldre-profesjonell Foreldresamarbeid kan i seg selv

Detaljer

Proaktive strategier hva er dét, og

Proaktive strategier hva er dét, og Proaktive- og Reaktive strategier i samhandling med barn og unge Proaktive strategier hva er dét, og hva vil det si i hverdagen? Problematferd Problematferd kan defineres som: Kulturelt avvikende atferd

Detaljer

12.03.2015. «1 + 1 = 3» Gruppa som læringsarena. Teoretiske perspektiv. Kven kan skildre elefanten? Kva skal til for å lære i gruppe?

12.03.2015. «1 + 1 = 3» Gruppa som læringsarena. Teoretiske perspektiv. Kven kan skildre elefanten? Kva skal til for å lære i gruppe? «1 + 1 = 3» Gruppa som læringsarena Teoretiske perspektiv Helsepedagogikk dag 4 Ved Kari Vik Stuhaug Kven kan skildre elefanten? Fabelen frå austen om ti blinde som skulle skildre elefanten Kva skal til

Detaljer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer Sykepleiefaglig veiledning med fokus på relasjoner i systemer Av Trulte Konsmo, lektor. Ill. Line Berger I forrige nummer av Klinisk sygeplej e fortalte Ellen om et paradigme (mønstereksempel) som illustrerer

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

MST og bruk av atferdsanalytiske prinsipper

MST og bruk av atferdsanalytiske prinsipper MST og bruk av atferdsanalytiske prinsipper Historikk Opprinnelig fra USA I dag 400 team i til sammen 10 land Ca 17500 ungdommer og deres familier er involvert i dette tiltaket hvert år. Implementert i

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Nettverkssamling. Mestringsstrategier og motstand. Narvik 14. og 15. desember 2011

Nettverkssamling. Mestringsstrategier og motstand. Narvik 14. og 15. desember 2011 Nettverkssamling Mestringsstrategier og motstand Narvik 14. og 15. desember 2011 Handler elever som de gjør fordi de er vanskelige, -er frekke, --er ondsinnede, -er late, -er aggressive? er tilbaketrukket?

Detaljer

Kvalitet i barnehagen. Professor Thomas Nordahl 08.11.13

Kvalitet i barnehagen. Professor Thomas Nordahl 08.11.13 Kvalitet i barnehagen Professor Thomas Nordahl 08.11.13 Innhold Barnehagen i samfunnet Kjennetegn ved et godt dannings- og læringsmiljø Presentasjon og drøfting av resultater fra en kartleggingsundersøkelse

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14 Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre Thomas Nordahl 11.02.14 Innhold Utfordringer og forskningsbasert kunnskap i skolen Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i barnehagen

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/10-2012 May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev

Detaljer

Barnehagekonferanse: inkludering perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Kjell-Arne Solli

Barnehagekonferanse: inkludering perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Kjell-Arne Solli Barnehagekonferanse: inkludering perspektiver i barnehagefaglige praksiser Kjell-Arne Solli 1 Oversikt over presentasjon Spesialpedagogikk i barnehagen Spesialpedagogisk hjelp i et inkluderingsperspektiv

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Det handler om oppførsel. Klasseromsledelse

Det handler om oppførsel. Klasseromsledelse Det handler om oppførsel Klasseromsledelse 3 mulige strategier «Ordenspoliti» Elevene må bli kontrollert Lar jeg en slippe unna prøver de andre seg med en gang Jeg må true dem med straff Dårlige relasjoner,

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Gruppe-, klasse- og undervisningsledelse Organisering Forebyggende strategier Tilpasning av læringssituasjonen Side 1 Systemer og opplegg i klasse- og undervisningsrommet

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Å skape gode relasjoner mellom foreldre og barn i et dialogperspektiv. Foreldremøte i Solgløtt barnehage ved Synnøve Hysing-Dahl

Å skape gode relasjoner mellom foreldre og barn i et dialogperspektiv. Foreldremøte i Solgløtt barnehage ved Synnøve Hysing-Dahl Å skape gode relasjoner mellom foreldre og barn i et dialogperspektiv Foreldremøte i Solgløtt barnehage 25.02.16 ved Synnøve Hysing-Dahl Presentasjon Synnøve Hysing-Dahl Mor til tre voksne barn Bestemor

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Gjøvik kommune Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Hamar 15-03-2016 Alle elever har en god hensikt med det de gjør, eller? Alle elever ønsker å lære,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester God skolestart Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester Screening Målrettede helseundersøkelser Individrettet Samle og vurdere opplysninger Samtaler

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Barne- og ungdomstjenesten

Barne- og ungdomstjenesten Harstad kommune Dok.id.: VII.1-11 Side: 1 ungdomstjenesten TILTAKETS NAVN: Tiltak PMTO (Parent Management Training - Oregon) og Pals Ansvar: Enhetsleder ungdomstjenesten Marianne Johansen Tlf.: 77 02 61

Detaljer

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 VANSKELIGE ELEVER ELLER VANSKELIGE RELASJONER? Vi forsøker å forstå og forklare situasjoner ut fra en kategorisering som gir

Detaljer

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08.

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. LP-modellen og barns læring og utvikling Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. Barns læring og utvikling Læring og utvikling foregår i et miljø og i en interaksjon mellom barn, voksne og et innhold/lærestoff.

Detaljer

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11 Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling Ål 18.10.11 Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13 Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte 06.11.13 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Andel på trygde- og stønadsordninger (24 år i 2007) Fullført vgo Ikke fullført vgo Uføretrygd 0,1

Detaljer

Foreldremøte Åsen barnehage

Foreldremøte Åsen barnehage Foreldremøte 20.09.12 Åsen barnehage GRENSESETTING KOMMUNIKASJON HISTORISK PERSPEKTIV FØR 1. Respekt 2. Pliktfølelse 3. Innordning 4. Lydighet 5. Likhet (oppdra alle likt) NÅ 1. Individualitet Alle barn

Detaljer

Læringsmiljøets betydning. Thomas Nordahl 29.01.15

Læringsmiljøets betydning. Thomas Nordahl 29.01.15 Læringsmiljøets betydning Thomas Nordahl 29.01.15 Forståelse av læringsmiljø Undervisning Ytre rammefaktorer Elevforutsetninger Læringsmiljø Lærings- utbytte Faktorer i læringsmiljøet Med læringsmiljøet

Detaljer

Modul 1: Hva er ledelse av klasser og elevgrupper?

Modul 1: Hva er ledelse av klasser og elevgrupper? Modul 1: Hva er ledelse av klasser og elevgrupper? En av de mest avgjørende ferdighetene til en lærer er evne til å lede elevgrupper og undervisningsforløp. Klasse- og gruppeledelse kan defineres og forstås

Detaljer

Fattigdomsbekjempelse fra barnevernets ståsted. Ingrid Blindheim Barnevernleder i Moss

Fattigdomsbekjempelse fra barnevernets ståsted. Ingrid Blindheim Barnevernleder i Moss Fattigdomsbekjempelse fra barnevernets ståsted Ingrid Blindheim Barnevernleder i Moss Hva bygger Moss barneverntjeneste sitt arbeid på? Økologisk systemteori sirkulær vs lineære årsaksforklaring «Raushetskurven»

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker. TEMA: Positiv involvering. Kjerstis barnehagehjørne

Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker. TEMA: Positiv involvering. Kjerstis barnehagehjørne April 2013 Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker TEMA: Positiv involvering Kjerstis barnehagehjørne Med ønske om en fin vår Dagens dikt: Belønning for innsats Vi

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser Torhild Sundmyhr, helsesøster Rusfagleg forum april -13 i Sogndal Mailadr: torhild.sundmyhr@sandefjord.kommune.no Disposisjon Programmet K & G bakgrunn, praktisk gjennomføring og

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Læring, undervisning og relasjoner. Thomas Nordahl

Læring, undervisning og relasjoner. Thomas Nordahl Læring, undervisning og relasjoner 29.01.11 Utfordringer i skolen Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen i skolen. Gjennomstrømning i ungdomsutdannelsene

Detaljer

FAMLAB NORGE. Som deltaker på utdannelsen vil du også få tilgang til disse kursmanualene og presentasjonene:

FAMLAB NORGE. Som deltaker på utdannelsen vil du også få tilgang til disse kursmanualene og presentasjonene: FAMLAB NORGE Denne presentasjonen er basert på en av våre kursmanualer utviklet av Jesper Juul. Som deltager i vår basisutdannelse "Kompetente voksne", som også er grunnutdannelsen for våre seminarledere,

Detaljer

Kjernen i lederskap er å nå menneskene du leder! Gruppeledelse i SFO. Personalmøte på Ila skole, avd. SFO

Kjernen i lederskap er å nå menneskene du leder! Gruppeledelse i SFO. Personalmøte på Ila skole, avd. SFO Kjernen i lederskap er å nå menneskene du leder! Gruppeledelse i SFO Personalmøte på Ila skole, avd. SFO 12.11.13 Når er du leder for noen i SFO? Kom med eksempler: Når du ikke er leder, hva er du da?

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12 Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling 14.02.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Aktivitetstilpasning Gradering og prioritering - NSH Nasjonal konferanse om CFS/ME

Aktivitetstilpasning Gradering og prioritering - NSH Nasjonal konferanse om CFS/ME Aktivitetstilpasning Gradering og prioritering - NSH Nasjonal konferanse om CFS/ME 22.-23.05 2008 Berit Widerøe Njølstad Spesialergoterapeut Rikshospitalet Jeg bare orker ikke! Er jeg lat? Hva skjer med

Detaljer

MST intervensjoner i forhold til rusmisbruk - sakseksempel

MST intervensjoner i forhold til rusmisbruk - sakseksempel MST intervensjoner i forhold til rusmisbruk - sakseksempel Bor på sykehjem 81 80 + + 16 14 Bor 1 time fra 61 60 56 74 72 Bor 10 minutter ifra 35 35 54 1993 39 1992 ADHD 18 15 16 15 Atferd Varighet Hyppighet

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

1 Støttende relasjoner

1 Støttende relasjoner Klasseledelse Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. God klasseledelse er komplisert å mestre. For å kunne

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis. Thomas Nordahl 21.03.14

Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis. Thomas Nordahl 21.03.14 Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis Thomas Nordahl 21.03.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Overordnet perspektiv på utdanning og læring Det er i dag godt dokumentert

Detaljer

Atferdsproblemer: Gjør det som virker

Atferdsproblemer: Gjør det som virker Atferdsproblemer: Gjør det som virker NAFO-seminaret Storefjell, 24.04.15 Are Karlsen 1 Konklusjon Atferdsproblemer skaper store utfordringer for barn, familier, barnehager og skoler. I mange tilfeller

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås

Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås Ungdom i svevet startet i Nordland med 15 prosjekter forankring i barnevern, NAV, skole, helse

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Relasjonskompetansens betydning for læring og ledelse. Trøndelagskonferansen 2015

Relasjonskompetansens betydning for læring og ledelse. Trøndelagskonferansen 2015 Relasjonskompetansens betydning for læring og ledelse. Trøndelagskonferansen 2015 Alle er autorisert innen relasjonsledelse Vi deler menneskesyn og ledelsesfilosofi Vi er alle sertifisert innen coaching

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer