Norske myndigheter bør øke støtten til rettighetsorganisasjoner av, med og for urfolk- og afroetterkommere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske myndigheter bør øke støtten til rettighetsorganisasjoner av, med og for urfolk- og afroetterkommere."

Transkript

1

2 SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi støtter lokale organisasjoner og utdanningsinstitusjoner i Latin-Amerika og det sørlige Afrika. Øk støtten til høyere utdanning! SAIH er glade for at den nye regjeringen vil gjøre utdanning til et hovedsatsningsområde i utviklingspolitikken. Derfor vil SAIH minne de folkevalgte på høyere utdanning som en viktig forutsetning for et demokratisk samfunn, og for å imøtekomme økende etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i en rekke utviklingsland. For å sikre like rettigheter for både jenter og gutter, er fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og arbeidet for god og helhetlig seksualundervisning, særs viktig. Norske myndigheter bør øke andelen utdanningsbistand som går til høyere utdanning, og satse mer på seksualundervisning for ungdom i utdanningsbistanden. Øk fokus og støtte til urfolk i Latin-Amerika! Urfolk og afroetterkommere utgjør en spesielt sårbar gruppe i Latin- Amerika. De er særlig utsatt for diskriminering fra statens side når det gjelder oppfyllelse av sentrale rettigheter knyttet til utdanning, helse og fattigdomsbekjempelse. For å styrke demokratiutviklingen i disse landene må historisk undertrykte grupper få sine rettigheter, særlig med tanke på tilgang til utdanning på eget språk og med respekt for egen kultur. Norske myndigheter bør øke støtten til rettighetsorganisasjoner av, med og for urfolk- og afroetterkommere.

3 PRESS - Redd Barna Ungdom er partipolitisk og religiøst uavhengig og består av ungdom mellom 13 og 25 år. Vi jobber for en verden der barns rettigheter, slik de er nedfelt i barnekonvensjonen, er innfridd. Barns rettigheter brytes, ta det personlig! Bedre grunnutdanning PRESS mener at støtten til utdanningen bør økes, og at man har et større fokus på kvaliteten på grunnutdanningen. I dag er det 775 millioner voksne som ikke kan lese. To tredjedeler av dem er kvinner. Dersom barn ikke har grunnleggende leseferdigheter mot slutten av tredje skoleår er sjansene store for at de vil gå inn i rekkene av analfabeter. Satsningen på kvalitet er avgjørende for at kunnskapen skal nå ut, og kan anvendes til å holde seg ute av fattigdom, unngå sykdommer og ta del i høyere utdanning. Norske myndigheter bør bruke større andel av utdanningsbistanden til å bedre kvaliteten i grunnutdanningen.

4 Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon for unge mennesker som ønsker en mer rettferdig og bærekraftig verden. Vi jobber med temaer knyttet til klima, matsikkerhet og handel på nasjonalt og internasjonalt nivå. Stopp norsk landran Norge er gjennom offentlige investeringer den fjerde største landinvestoren i Afrika, og investerer påviselig i flere landransprosjekter. Landran resulterer i både økt fattigdom, miljøødeleggelser. Norge må bli en langt mer ansvarlig og etisk investor. Gjennom bl.a. innføring av positiv screening, økte ressurser til etikkrådet, og innføring av prinsippet om frivillig og informert forhåndssamtykke, kan landran forhindres. - Norske myndigheter bør innføre nødvendige tiltak for å forhindre at offentlige investeringer bidrar til landran. Oppretthold en høy bistand Spire mener at dersom vi skal føre en god og solidarisk bistandspolitikk, må målet om å gi minst 1% av BNI opprettholdes. For at bistanden skal ha en stor utviklingseffekt, må vi ta utgangspunkt i de fattigste i verden og investere i landbruk, i tråd med FN og verdensbankens anbefalinger. - Norske myndigheter bør opprettholde en høy bistandsandel og investere mer av bistandspengene i småbønder og landbruksutvikling. Unngå bilaterale investeringsavtaler Bilaterale investeringsavtaler (BITs) er udemokratiske og har ofte svært negative konsekvenser for miljø og fattige mennesker. Handelsavtaler bør være mer åpne og ikke gå på bekostning av staters suverenitet. - Norske myndigheter bør si opp alle gamle BITs og la være å inngå nye.

5 Changemaker er Norges største ungdomsorganisasjon som kun jobber med utviklingspolitikk. Vi ønsker å endre de strukturelle årsakene til fattigdom i verden i dag. Stem ja til land-for-land-rapportering (LLR)! Changemaker har i lengre tid jobbet for LLR for norske selskap, som skal sikre fattige land den skatten de har krav på. Lovforslaget for LLR vil bli lagt fram for Stortinget i sammenheng med statsbudsjettet 14. oktober. Med et slikt lovverk vil vi sikre innsyn i norske selskapers regnskapsnøkkeltall som inntekter, utgifter, fortjeneste, skatt, og antall ansatte i hvert land et selskap opererer i. Dette lovforslaget er en historisk mulighet for norske politikere til å gjøre grep som sikrer at land får den skatten de har krav på. Dette er viktigst for de fattigste landene, men kapitalflukt er også en utfordring for rike land som Norge. Ulovlig kapitalflukt rammer utdanning, helse og infrastruktur. Det ødelegger også for små og mellomstore bedrifter fordi hemmelighetskremmeriet favoriserer store bedrifter med solide advokat- og revisorrekker. Hvert år taper fattige land ti ganger mer på ulovlig kapitalflukt enn de mottar i bistand. LLR er et viktig steg på veien mot å hindre ulovlig kapitalflukt, men skal vi få mest ut av et slikt forslag krever det at rapporteringen omfatter alle sektorer og at rapporteringen knyttes til reelle regnskapstall. Nå har du som folkevalgt mulighet til å stake ut en ny kurs, og ta et langt skritt på veien mot at land skal kunne sikre sine egne innbyggeres rettigheter og grunnleggende behov. Stem ja til land-for-land rapportering og bli med Changemaker i jakten på ærligheten!

6 Operasjon Dagsverk er norsk ungdoms egen solidaritetsaksjon, av, med og for ungdom. Vi driver med informasjonsarbeid rettet mot norsk ungdom, og utdanningsprosjekter i lav- og mellominntektsland. Utdanning for utvikling Operasjon Dagsverk mener at utdanning er det viktigste virkemiddelet for å skape langvarig vekst og utvikling i verden. Lik rett til utdanning er en forutsetning for å sikre global rettferdighet.. Norske myndigheter må derfor gå foran som et godt eksempel internasjonalt, og øke bistanden til utdanning Strukturell urettferdighet Verden er urettferdig. Skal vi kunne håpe på å endre dette kan vi ikke kun tenke på utviklingspolitikk som bistand. Norske myndigheter må føre en samstemt politikk som fremmer utvikling i resten av verden. Norske myndigheter må være en pådriver for en god samfunnsdebatt her i Norge om bakenforliggende årsaker til fattigdom, og kjempe for en mer rettferdig politikk internasjonalt. Norge trenger mer kunnskap om de faktiske grunnene til urettferdighet, og handle deretter. Norske myndigheter bør se helhetlig på utviklingsarbeidet, og bruke alle virkemidler vi har tilgjengelig for å skape utvikling Norske myndigheter bør opprettholde og styrke ordningen om informasjonsstøtte, for å bidra til en opplyst samfunnsdebatt

7 LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, er en interesseorganisasjon for 96 demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, som til sammen har rundt en halv million medlemmer. Barn og unge som globale endringsaktører LNU ser på det som viktig at Norge fører en politikk der barn og unge blir tatt på alvor som endringsaktører også i globale spørsmål. Norske myndigheter må jobbe for en reell, fullverdig og forutsigbar ungdomsmedvirkning i norske delegasjoner til FN, som er felles for alle norske delegasjoner med stabil finansiering. Regjeringen må jobbe for å sikre verdens ungdom mulighet for reell medvirkning gjennom et permanent forum for ungdomsspørsmål i FN og videreføre Generalsekretærens spesialutsending for ungdom. Informasjonsstøtten må videreføres, og bevilgningen til de frivillige organisasjonene må økes. Norske myndigheter må støtte oppbygging av demokratiske ungdomsbevegelser og ungt sivilsamfunn i demokratiseringsprosesser. En definert del av EØS-midlene skal gå til tiltak som sikrer flere ungdomsarbeidsplasser og senker terskelen for sivilsamfunnsengasjement for ungdom i mottakerlandene, uten at det går ut over eksisterende bidrag til frivillige organisasjoner. Ungdomssatsing i utenrikstjenesten I stortingsmelding 25 Dele for å skape ønsker UD å inngå et strategisk samarbeid med LNU for videreutvikle utenrikstjenestens kompetanse på ungdom og demokratisk deltakelse. Dette samarbeidet må bli fulgt opp av Stortinget for å sørge for at det blir realisert av den nye regjeringen.

8 Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Røde Kors, og inngår i et verdensomspennende nettverk av ungdom som arbeider for at det skal være bedre for unge å leve der de er. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengig, for unge mellom 13 og 30 år. Røde Kors Ungdom har lokallag i hele landet som arbeider for at unge skal ha en bedre hverdag. Tilgang til livreddende medisiner I 2012 kunne UNAIDS rapportere at vi stadig nærmer oss tusenårsmålene om null nysmitte, null aidsrelatert død og null mor til barn smitte. Personer som går på medisiner kan leve et godt liv uten å utvikle aids, og er mindre smittefarlige. For at tusenårsmålene skal nås, er det viktig at satsningen på tilgang til livreddende medisiner prioriteres i utviklingspolitikken. Norske myndigheter bør arbeide for at alle som trenger det har tilgang på medisinsk behandling som gjør at de kan leve med hiv. Tilgang til helsehjelp Tilgang til helsehjelp er viktig for at enkeltindividet skal kunne være deltakende i samfunnet, i sin familie og eget liv. Høyest mulig oppnåelig helse inngår i menneskerettighetene, og satsning på helse er fundamentalt for utvikling av et samfunn og for å redusere fattigdom. Norske myndigheter bør arbeide for universal helsedekning.

9 En utviklingspolitikk for varig endring For oss er støtten til internasjonalt demokratiarbeid viktig. Et inkluderende og demokratisk samfunn krever mer enn lange køer ved valgurnene. Norske myndigheter kan bruke sin makt som investor til å legge press på udemokratiske regimer og sikre folks rettigheter. Varig utvikling forutsetter fokus på demokratisering og politiske strukturendringer, derfor må fokus flyttes fra fattigdomsreduksjon til demokratisering og rettferdig fordeling av makt og ressurser. Statens pensjonsfond utland må utøve aktivt eierskap ut i fra etiske retningslinjer Norske myndigheter må ta offentlig avstand fra brudd på folks rett til å organisere seg Norske myndigheter må flytte fokus og mål i norsk bistandspolitikk fra fattigdomsreduksjon til rettferdig fordeling og økt demokratisering. Et sterkt fokus på humanitær nedrusting Norge har vært pådriver for et internasjonalt forbud mot både landminer og klasevåpen og vi har lyktes i å få på plass internasjonale konvensjoner som forbyr de. Samtidig er det kraftigste våpenet som er oppfunnet, atomvåpen, fortsatt tillatt. Atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser og derfor er det viktig å forhindre bruk og spredning av atomvåpen. Den eneste garantien mot spredning og bruk av atomvåpen er et absolutt forbud mot kjøp, salg, produksjon, bruk og lagring. Norske myndigheter må støtte opp om internasjonale forhandlinger om en konvensjon som forbyr atomvåpen, etter samme modell som mine- og klasevåpenkonvensjonen.

10 Under #TenkStørre-kampanjen satte vi opp flere tusen LEGO-figurer over hele landet for å få fokus på norsk utviklingspolitikk i valgkampen. Nå er valgkampen over og konkret politikk skal formes. Vi håper derfor at du som folkevalgt vil lytte til våre innspill og ta dem i betraktning i den kommende stortingsperioden!

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: global helse Først i dette dokumentet står kapittel 6, som omhandler global helse i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Innhold 1) Innledning s. 2 2) Gjeld s. 2 2.1) Illegitim gjeld 2.2) Gjeldssletteordninger 2.3) Ansvarlig långiving 2.4) Gribbefond

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, 17.-19. april

Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, 17.-19. april slag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte Seterbråten skole, 17.-19. april 1 slag 1 Side: 4 Linjenummer: 91 til 85 slagstype: Flytting slagstiller: SST at alle land som har ratifisert barnekonvensjonen

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder)

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Vedlegg 1 slag til endringer i politisk plattform Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012 slagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Endringsforslag 1. Linje 151, 161, 216,

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 3 Generelle

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32)

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) En god skole for alle er bærebjelken i et godt samfunn. I fellesskolen møtes barn fra alle samfunnslag og bakgrunner hverandre og lærer i felleskap.

Detaljer

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING 2013 RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING Forord 5 Sammendrag 6 Hovedbudskap 10 Resultatkart 12 Status for tusenårsmålene og delmålene som handler om helse og utdanning 14 Del 1. Helse, utdanning og utvikling

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater 2008 RESULTATRAPPORT Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater Foto: Ken Opprann Resultatrapport 2008 / Viktige funn og konklusjoner Veivalg i krisetider Verden står overfor store globale utfordringer.

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN? Innhold: 2: «The stars are aligned...» 3: Nyheter 4 5: og møter FNs nye utviklingsmål 6: «Last chance for good news» 8 10: Norges rolle på veien til Addis Ababa 11 12: Gjeldskriser på repeat 13 14: Zambias

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar s.3 s.6 s.10 s.15 s.16 Innhold: 2 3: Leder og nyheter 4 5: Nå er makten i nye hender 6 7: Arven, gjeldspolitikk de siste 15 årene 8 11: De borgerliges ansvar

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 9 1 Innledning...

Detaljer