Å krige krever sterk etikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å krige krever sterk etikk"

Transkript

1 Å krige krever sterk etikk Han frykter det er en selvmordsbomber, men er i tvil. Ber afghaneren om å stoppe, men ignoreres. Skyter et varselskudd, men mannen fortsetter. Hvor sikker skal soldaten være for å «ta ut» en mulig trussel i krig? Av Nina Bratt Handler på instinkt Det dreier seg om både juridiske og etiske vurderinger, sier operasjonssjef Christoffer Knutsen i Telemark bataljon (TMBN). Vårt verdigrunnlag sier blant annet at «betrodd myndighet og våpenmakt aldri skal benyttes utover det krigens folkerett tillater og situasjonen krever». Dette drilles vi i både før, under og etter skarpe operasjoner. En god soldat har etablert et moralsk ståsted inni seg og handler i situasjoner nesten på instinkt. For virkelig å skjønne hvilke rammer norske soldater opererer innenfor, mener Knutsen det er viktig å huske at det er Stortinget som formelt vedtar å sende ut styrker. Det betyr blant annet at norsk etikk, jus og tolkning av internasjonale lover og regler gjelder uansett hvor soldatene oppholder seg. De må også forholde seg til prinsipper nedfelt i krigens folkerett, FN- mandatet, føringer gitt av for eksempel NATO for den enkelte operasjonen (Rules of Engagement, ROE), lokale lover og normer samt til Forsvarets, bataljonens og avdelingens eget verdigrunnlag Krig som politisk virkemiddel Paradokset er at krigføring i økende grad brukes som et internasjonalt politisk virkemiddel, sier han og peker på blant annet FN- vedtatte Peace Enforcement- operasjoner i Afghanistan, Libya og Irak. Målet har vært å etablere stabilitet og sikkerhet i disse landene slik at demokrati kan bygges. Det er ikke styrkenes jobb å stille spørsmål ved hvor politisk vellykket en operasjon er, vår jobb er å utføre det vi blir pålagt innenfor de juridiske og etiske rammene som gjelder for vår profesjon og for oppdraget. Siden andre verdenskrig har ca nordmenn deltatt i rundt 100 militære operasjoner i over 40 land på fire kontinenter. Noen har vært fredsbevarende, andre fredsopprettende. For hver operasjon er det gitt et juridisk mandat som ROE bestemmes innenfor. I Afghanistan løser NATO oppdraget på vegne av FN og det er forsvarsalliansen som innenfor mandatet bestemmer ressursbruk og militær handlefrihet, fastsetter ROE. I Adenbukta løser EU oppdraget på vegne av FN og der fastsetter EU hvilke ROE som

2 gjelder. I Somalia gjør Den afrikanske union det samme. Hensikten er å sikre at maktbruken står i forhold til oppgaven som skal løses. Mens hovedfokuset er på akseptabel soldatadferd, er det også eksempler på at FNs mandat har vært for svakt i forhold til oppdraget. Mange soldater har følgelig opplevd store etiske dilemmaer knyttet til egen og sivilbefolkningens sikkerhet. Flere er merket for livet. Klassiske eksempler er United Nations Protection Force (UNPROFOR) på Balkan og FN- styrkene i Rwanda og Somalia på begynnelsen av tallet. I alle tilfellene manglet styrkene mandat og ROE som gjorde det mulig å forhindre at grusomheter i stort omfang ble begått mot sivilbefolkningen. FN er den organisasjonen som har iverksatt flest militære operasjoner flest steder i verden. De siste 20 årene er flere av dem ledet av NATO. Forsvarsalliansen anses å ha et bedre apparat for å løse militære oppdrag og samtidig ivareta styrkenes sikkerhet. I Afghanistan har FN gitt NATO et oppdrag som skal løses innen gitte rammer for maktbruk, forteller Christoffer Knutsen. Det dreier seg om Peace Enforcement med sterkeste mandatet til militær handlefrihet. Lovlig men ikke klokt Andreas Braset er feltprest i TMBN. Har hatt flere samtaler med norske soldater som har vært ute. Selv har han to kontingenter og flere kortere opphold i Afghanistan på baken. Jeg har aldri møtt en eneste norsk soldat som har brutt krigens lover eller regler eller vært i gråsonen. Men jeg kjenner flere som er betenkt over ting de har vært med på etter å ha sett effekten av krig. De har møtt seg selv i døra i forhold til egen moral og eget verdisyn. Mange sliter underveis og i etterkant. Jeg spør meg selv om vi i Forsvaret er gode nok på å forberede de som skal ut, reflekterer Braset høyt. Han presiserer at etikk for ham er teorien om hvordan man skal oppføre seg, moral hvordan den enkelte håndhever teorien. Feltpresten mener at norske intops- soldater stadig oftere møter skjæringspunktet mellom jus og etikk. Selv om noe er juridisk lovlig, er det ikke alltid etisk klokt, sier han. Og peker på noen utfordringer ved moderne krigføring. Før var krig et middel for å slå fienden. Nå er krigføring i økende grad et politisk instrument som er ment å bane vei for ny samfunnsbygging i konfliktområder. I det perspektivet kan feilvurderinger, overdreven maktbruk og uetisk adferd gjøre uopprettelig skade.

3 Andreas Braset har også opplevd at såkalt asymmetrisk krigføring byr på en rekke etiske dilemmaer. Ikke minst i Afghanistan. Frontene er uklare, man vet ikke alltid hvem som er venn og hvem som er fiende. Stikkord er terroranslag, selvmordsbombere, infiltratører, veibomber, opprørsledere som ikler seg burkha og rømmer blant kvinner og barn Det sier seg selv at en situasjon lett blir spent når trusselbildet er så komplekst. Derfor er soldatens egen vurderingsevne stadig viktigere, mener han. Og understreker at etikktrening er viktig i hele Forsvaret ikke minst i TMBN, Norges eneste helproffe bataljon. Voldelige maktmidler Både feltpresten og operasjonssjefen erkjenner at soldater læres opp til å betjene de mest voldelige maktmidlene samfunnet besitter. Etikktreningen og egenvurdering må derfor stå i forhold til dette, mener begge to. De opplever at norske soldater generelt er gode til å se situasjonen an før de skyter. De har trent på asymmetrisk krigføring - på å vurdere før de handler når forholdene tillater det. Selv om de vet at de kan «ta ut» en mulig trussel med loven på sin side. Man vet for eksempel ikke alltid om det sitter et barn i bilen til en væpnet opprører. Eller om det er sivilister i huset som de norske styrkene beskytes fra. Men opplever man at eget eller medsoldaters liv er i fare, må man handle på refleks, understreker de. Derfor trener og trener vi på etiske dilemmaer. Tidligere var etikk et eget fag. I dag er tendensen at etiske vurderinger i økende grad også preger soldatens hverdag. Håndteringen av etiske dilemmaer er integrert i både utdannelse og trening. Ikke minst i forberedelsene til utenlandsoppdrag og skarpe operasjoner i andre kulturer. Analyser av etiske aspekter går hånd i hånd med vurdering av militær vellykkethet. I befalsutdanningen gjelder samme trend. Og alle som er inne til førstegangstjeneste har seks dobbelttimer med etikk. I TMBN kjøres egne oppdateringsrunder på krigens jus og etikk hvert halvår i tillegg til løpende øving. Ekstremt og nært Christoffer Knutsen trekker frem den såkalte Three Block Warfare til US Marines som en god beskrivelse av hva en fredsopprettende militær operasjon kan innebære. Av fleksing fra det ekstreme til det helt nære. Spennvidden i oppdraget gjelder også for norske soldater. For i en og samme landsby kan styrker tenkes å gjennomføre en militær operasjon i én gate. Bemanne et sjekkpunkt i en annen. Leie jenter og gutter til skolen i den tredje. Noen ganger skal du skyte og bruke vold. Noen ganger fasilitere for det sivile samfunn. Når man er ute på slitsomme oppdrag, når tempoet er høyt og det er fare for eget eller medsoldaters liv, så er det meget krevende, sier operasjonssjefen. For fokuset snevres inn når du er sliten. Derfor har vi i TMBN relativt høy gjennomsnittsalder, og soldater som over tid har fått reflektere over egen jobb og oppdraget. Alle vet hva som forventes, hva som er avdelingens etiske grunnlag og så videre. Det er også viktig at våre

4 virkemidler får gjenklang i samfunnet. Vi så hvordan den såkalte Valhall- saken viste adferd som klart var i grenseland. Da måtte vi gå i oss selv. Alltid klar for krig Knutsen forteller at TMBN er en stridsgruppe som teller rundt 700 elitesoldater. De har enten valgt en militær karriere eller vervet seg for minimum tre år. TMBN holder til i Rena leir, er organisert i en stab og fem kompanier. Som alle norske militære avdelinger er den del av invasjonsforsvaret. I tillegg er bataljonen et redskap for nasjonal krisehåndtering og skal konstant være klar til å gå inn i krig eller konflikter i andre land. Når soldater fra TMBN slåss, så slåss de for å vinne. Innen klare etiske rammer. Under krigshandlinger, settes soldatens respekt for enkeltmenneske på den sterkeste prøve, står det i verdigrunnlaget til TMBN. De tyngste dilemmaer for Forsvaret og den enkelte soldat ligger nettopp her: vi skal beskytte samfunnsverdier og menneskeverdet samtidig som eget og andres liv kan gå tapt. Krigerske egenskaper og etikk På mange måter er krigens etikk ikke så forskjellig fra fredens etikk, mener Andreas Braset. Vi tar med oss normer og verdier fra det norske samfunnet inn i krigssituasjonen. Så har vi i tillegg måttet tenke ekstra fordi vi har den jobben vi har. TMBN har sitt verdigrunnlag med åtte kjerneverdier. I tillegg har vi noe som heter Mek4- krigeren som peker ut fem egenskaper vi ønsker å dyrke frem hos alle soldater for at de skal kunne gjøre jobben som forventes med samfunnets voldeligste maktmidler. Egenskapene må kunne brukes når situasjonen krever det og de står i fokus under seleksjon, utdanning, trening og øving. I tillegg til ferdigheter, er det disse som blant annet avgjør om du passer inn i krigerkulturen til TMBN, supplerer operasjonssjefen. Egenskapene er i stikkordsform aggressiv, selvstendig, modig, ærekjær, samarbeidsvillig og hardfør. Ifølge Knutsen dyrkes Mek- 4- krigerens egenskaper frem innen klare overordnede rammer for hvordan krig skal føres og hvordan man skal behandle stridende, sivile og sårede i en krigssituasjon. De viktigste juridiske og etiske retningslinjene er sammenfattet i en trykksak kalt Soldatkortet. Etiske byggesteiner Det er ytre rammer som definerer hvordan et oppdrag skal løses, sier både feltpresten og operasjonssjefen. En profesjonell soldat må kunne handle instinktivt i etisk vanskelige situasjoner. En akseptabel maktanvendelse skal være tuftet på følgende fire prinsipper: Militær nødvendighet (for å nå målet) Proporsjonalitet (stå i forhold til trusselen)

5 Distinksjon (skille militære fra sivile mål) Humanitet (i fht behandling av sårede, sivile, krigsfanger, stridende) Jobben vår er å løse oppdraget og samtidig ivareta egen sikkerhet. Det er sist, men ikke minst, en viktig etisk dimensjon ved vår profesjonalitet, avslutter Christoffer Knutsen. Han presiserer at styrkene som reiser ut alltid er samstemte om hvilken risiko de er villig til å ta. Og at mantraet «Løs oppdraget, ta vare på dine menn» av etiske grunner gjerne snus på hodet når det er snakk om krigens etikk i utenlandsoppdrag. Da lyder det gjerne «Ta vare på dine menn, løs oppdraget». Alle bilder, er fra ISAF Media, under lisensen Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen General, mine damer og herrer. Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Først av alt vil jeg som kadett

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Røde kors ungdom. Regler i krig

Røde kors ungdom. Regler i krig Røde kors ungdom HEFTE 5 Introduksjon Innhold Hva kan du gjøre for å nå målene? 4 For å bli bedre kjent med temaet 4 Utadrettede aktiviteter 8 Skolebesøk 8 Stå på stand! 10 Humanitært forum 11 Forby atomvåpen-aksjon

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Fra gardist Til grenader

Fra gardist Til grenader Fra gardist Til grenader SJekk dine muligheter etter garden Innhold Gardesjefen STYRKBRØNNN 0 Gardistene SOM BL KRIGR FRA GARDN TIL POLITIT n førstegangstjeneste i Garden er gull verdt for en videre karriere,

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

AKTUELLE LEDERUTFORDRINGER I HÆRENS INTERNASJONALE OPERASJONER

AKTUELLE LEDERUTFORDRINGER I HÆRENS INTERNASJONALE OPERASJONER Foredrag i Oslo Militære Samfund 7. oktober 2002 ved Anne Kari Rom Overlege, spesialist i arbeidsmedisin Forsvarets Stressmestringsteam for Internasjonale operasjoner AKTUELLE LEDERUTFORDRINGER I HÆRENS

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund

Foredrag i Oslo Militære Samfund 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. desember 2008 ved Fenrik Thord Are Jensen Iversen Kadett ved Sjøkrigsskolens operative marinelinje Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Krav til

Detaljer

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011.

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011 Rein strid side 18 27 1 Befalsbladet 2/2004 Fagmilitært råd side 7 11 Karriere side 12 17 Multireligiøst feltprestkorps? side 28 29 Vi har forsikringene

Detaljer

påvirker organisasjonskultur

påvirker organisasjonskultur Campus Rena Organisasjon og ledelse Trygve S. Irgens Hvordan ledere påvirker organisasjonskultur Årsenhet Organisasjon og ledelse RSA 935 Prosjektoppgave 10. mai 2013 Samtykker til utlån hos biblioteket:

Detaljer

Krigen i Gaza hva skal vi si til barna?

Krigen i Gaza hva skal vi si til barna? Krigen i Gaza hva skal vi si til barna? Av Psykologene Magne Raundalen og Atle Dyregrov. Atle Dyregrov og Magne Raundalen har arbeidet i Midtøsten og har lang erfaring med å snakke med barn om vanskelige

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Bacheloroppgave 2012

Bacheloroppgave 2012 Overføringsverdi: Forsvaret til en sivil leder i krise Bacheloroppgave 2012 Markedshøyskolen Campus Kristiania BAC3100 Studentnummer: 979662, 979680, 979599 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 1-2006 1-2005 Forsvarets legitimitet s. 4 5 Kameratstøtte s. 6 8 Veteran og hva så? s. 10 11 Veteranene sliter s. 13 Historien om UNIFIL

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Tone Danielsen Kultur og militær effekt side 4 Jon Gerhard Reichelt Tordenskjolds soldater av i dag? side 14 Aasland Ravndal og Kjeksrud Hvordan kan militære beskytte sivile? side 18 Norsk Militært Tidsskrift

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer