NR argang Hva kan en forvente av en revisjonsberetning? Regnskap til stryk. Landskonferanse i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR.2. 36. argang 2000. Hva kan en forvente av en revisjonsberetning? Regnskap til stryk. Landskonferanse i Trondheim"

Transkript

1 NR argang 2000 Hva kan en forvente av en revisjonsberetning? Regnskap til stryk Landskonferanse i Trondheim

2 PricewaterhouseCoopers har 150 ~rs erfaring innen revisjon og radgivning. I dag er vi stmst i var bransje b~de i Norge og pa verdensbasis. Totah omfatter PricewaterhouseCoopers mer enn ansatte i 152 land. I Norge er vi mer enn ansatte fordelt p~ 15 kontorer over he Ie landet. fjr/cfwatrrhouse[ajpers II STRATEGISK SAMARBEID INNEN INTERN REVISJON YAre tjenester omfatter revisjon, bedriftsradgivning, corporate finance og risikostyring. Det samarbeidende Advokatfirmaet PricewaterholiseCoopers DA tilbyr juridisk bistand og s katter ~ dgivning, og er med sine 100 medarbeidere, et av de storste aclvokatfirmaene i Norge. Norske og i nternasjona Ie klienter lilbys med delle en bredde- og spisskompelanse sam er unik i dagens marked. REVIS/ON BEDRIFTSRADCIVNlNC CORPORATE FINANCE R/SIKOSTYRINC fur/disk BISTAND SKATTERADCIVNING URING GJENNOM SAJ\tARBETD HANDLER 01\1 A GJ0RE HVERANDRE BEDRE. Mcd PricewaterhouseCoopers som din slratcgiske partner kan duo gjennom en rammeavtale. sikres tilgang Iii fleksible og ko mpelente int ernrevisjonsrcssllrser nar du trcngcr dcm mest. Du villrekkc pa h0yl kvalifisc rtc Illcd.trbeidere med brcd crfaring fra opcrasjonell revisjon. Icdelsc. styring og konlroll. Du vii fa lilgang til spcsialkompclansc inncn risikostyring. IT. milj0. kvalilel. mm. Du v ii kunne sikre deg 10pende kompctansebygging gjcnnol11 vii re opplreringsressllrser. Du vi i ta del ide sislc tanker og utviklingstrekk innen fagomriidet intern revisjon. Du vi i kunne utnytte v!lrt internasjonale nettvcrk og Best Practice database. Du vii kunne utnytte kostnadseffektive IT verkt0y som The Internal Audit Workbench. DET BlASER FRISKT, MEN SMULER[ FARVANN ER ET BLiNDSPOR. Siadig nye krav Iii inlernrevisjonen m5 m01es med en offensiv holdning. Vi kan jobbe S<lmmen med deg i denne prosessen. V5r filosofi er a jobbe i partnerskap med deg og utvikle skreddersydde 105- ninger for dine behov. Vi legger vekt pa el posilivt og nrerl samarbeid med 5pen formidling av ideer, kunnskap og 10Sninger. Vi 0nsker 55 langt som mulig ii overfore kunnskap og erfarin g til deg og dine kolleger. Ved a elablcre et s;lmarbeid med oss vii du vre re si krct at vii r felles kompelansc og erfaring gir varige forbed ringer og reell kompelanseoverforing. TA ~IED DEC FOLK SOM liar V.'ERT UTE EN VINTERDAG F0R. Vftrc medarbeidere er hoyt utdannedc og erfarne personcr. blanl de fremste innen sill fag. De bcsincr nodvendigc serti fisc r inger innenfor sine spesialfelt og har bred erf.tring fra rojlen som ul0vende intern revisor i meringsliv og offcnt lig scktor. Blant v!lre medarbeidere filmer du Diplomerle Internrevisorer. CIA (Certified Internal Audilor), ClSA (Certificd Information Systems Auditors). EOO Quality Auditors, NFKL godkjenle kvalitetsrevisorer, samt stalsautoriserte revisorer. Finn ul mer o m innholdel i stralegisk samarbeid og be am mer informasjon. Ring og sp0r etter Paul Bellamy, Hans Martin Vikdal eller Espcn Opjordsmoen. Arendal Bergen Drammen Fredrikslad Forde Hamar Krisliansand Mandai Mo I Rana Oslo Sandnes Siavanger Tromso Trondheim Alesund

3 NORSK BANKREVISORFORENING Adresse : Pilestredet 75D Postboks 5864 Majorstuen, 0308 Oslo Tlf Fax E -post: n Hovedstyret 2000/2001 : Leder: Roy Sypriansen DnB, Os lo Tlf. jobb E-post: Styremedlemmer: Ingjerd Ingeborgrud DnB, Os lo Tlf. jobb E-post: ingjerd. i Gry Allum Sparebankl Vestfold, Sandefjord Tlf. jobb E-post: gry.al Jan MandeJid Fokus Bank, Oslo Tlf. jobb E-post: Tellef Myrvold $parebanken PIU5S, Kristiansand Tlf. jobb Torill K. Ravnanger Sparebank 1 Vest, Bergen Tlf. jobb Keti l Vikdahl Gjensidige NOR Spareforsikring, Trondheim Tl f. jobb Varamedlemmer: $venn Erik Forstr0m Norges Bank, Oslo Vegard 0 stlien Kredittkassen, Oslo l ars Li e n Hande lsban ken, Oslo Konta ktpersoner lokalutvalg: (se tlf. og adresse ovenfor) 0st/50r: Tell ef Myrvold Midt/Nord: Ketil Vikdahl Vest: Torill K. Ravnanger Konsekvenser ved okt satsning pa «e-business»? Det er godt a kunne konstatere at arets Landskonferanse som gikk av stabelen i Trondheim april, i overveiende grad fikk meget god tilbakemelding. NBRF er en liten organisasjon, og det er derfor viktig at vi Iykkes med de arrangementene som vi velger a prioritere. Roy Sypriansen Valg av tema, "finans etter ar 2000", var ambisi0st, og det er derfor ekstra hyggelig at tilbakemeldingene var sa gode. At temaet var midt i blinken, kan vi tolke ut fra de ressurser som nreringen na har signalisert brukt til utvikling av "e-business". Bade nasjonalt og internasjonalt reklamerer finansinstitusjoner med hvor mye penger som skal benyttes til nettsatsing. Deutche Bank har signalisert at de skal benytte opptil NOK 8 mrd. til dette formalet. Ogsa stllrre norske finansinstitusjoner har signalisert at det skal benyttes milliardbelep. Forklaringen til denne massive satsingen er som regel at, - "vi har ikke noe annet valg" eller "det er ingen vei utenom". Den klassiske banken med et utbygd filialnett er ikke lenger n0dvendig for a gjennomfure de fleste typer finanstransaksjonero Selv om mange mener at det over tid ikke er n0dvendig med et utstrakt filialnett, er aile forsiktige med a signalisere at disse vii forsvinne. En annen tendens i forbindelse med finansnreringens satsing pa e-handel, er inngaelse av strategisk samarbeid og allianser med andre nreringer. Bransjer som det samarbeides med er IT software leverand0rer, telecom-, internett-, og konsulentselskaper. Om lovgivningen vii tillate det, og det skapes verdier og synergier, kan vi ikke se bort fra at det vii komme fusjoner og Oppkj0P mellom ulike nreringsgrener fremover. Tross de enorme belepene, sa medgir de fleste led erne at det er stor usikkerhet knyttet til disse investeringene. Ingen vet hvordan kundene vii forholde seg til de nye tilbudene. Det er forretningsmessig risiko knyttet bade til det a vrere furst ute og eventuelt det a vrere for sent pa banen. Noen av de diiemmaene man star ovenfor er fulgende: - er du furst ute, kan du raskt fa en "kritisk kundemasse" - er du raskt ute med et "darlig" produkt kan du bli straffet ved at kundene velger konkurrerende leverand0rer - er du sent ute med et "godt" produkt, kan du lett overta rnisforneyde kunder fra konkurrentene - er du sent ute kan kunden allerede ha forsvunnet til en annen leverand0r fortsetter s.8 Bankrev isoren 2/00

4 Innhold Kalender.-. BANKREVISOREN O rgan for Norsk Bankrevisorforening uderen har ordet Hva kan en forvente av en revisjonsberetning? Deltakerne godt forneyd med landskonferansen Banklovkommisjonen, historikk, status og videre arbeid august 2000 Styrem0te i NBRF 30. september 2000 Neste utgivelse av Bankrevisoren okt Internrevisjonskonferanse NIRF (Sandefjord) Redaksjonsutvalg Jan Mande lid Fokus Bank, Oslo Til. jobb E-post: jan.mande Ro ll K. S"'ther Ernst & You ng AS, Kristi ansund/osjo Til. jobb/privat E-post: ro Regnskap til stryk Landskonferansen i Trondheim Konkurranse/lateutvlaget - innstilling til Finansdep. Generalforsamling, Norsk Bankrevisorforening okt EkstraordiniEr Generalforsamling NBRF (Oslo) okt H0stkonferansen Sannsynlig tern a, Operasjonell risiko (Oslo) Haakon Faanes Kreditkassen, Oslo Til. jobb E-post: Odd Ari ld Faugstad Sparebank1 Vest, Bergen TIl. jobb E-post: Randi Alm~s Norges Bank TIl. jobb randi.a l n o Ettertrykk ikke til latt uten skriftlig tillatelse. Regnskapsfererbransjen - kvalitet eller krise? 31 Sats: Createurene AS, Skjetten Trykk: Nordberg Aksidenstrykkeri NS, Oslo ISSN: Opplag: 450 ex. Annonsepriser: Helside (s/h) kr , Halvside (s/hi kr ,- I tillegg kommer satsomkostn. Fargeannonser: Pris etter avtale. Abonnementspris: Kr. 200,- pro M. Meninger og p<istander sam fremkommer i artikler eller innlegg i bladet er ikke n0dvendigvis sammenfallende med NBRF 's syn. Forsidebildet er gjengitt med tillatelse fra Hans ndstad, Edb Novit

5 Hva kan en forvente av en revisorberetning? ~fwkt Tot V-~S(6~, $ Viggo Nilsen Formann i Den norske Revisorforening Hva kan vi forvente av en revisjonsberetning? Sp0rsmalet reises av bladet Bankrevisoren som antyder at mange brukere av revisjonsberetninger - f.eks. i bank - kan ha forventninger som ikke stemmer overens med hva revisor etter revisorloven skal uttale seg om. Selv en revisjonsberetning uten presiseringer og forbehold gir ingen garanti for "at alt er i orden", bare en h0y grad av sannsynlighet. Samtidig er det viktig a presisere at revisors underskrift pa ingen mate fritar fra a gj0re selvstendige vurderinger. Privat revisjon oppsto samtidig med at investorer wlte et behov for en bekreftelse av at oppgitt avkastning pa prosjektene de investerte i faktisk var korrekt. Det finnes bevis for at revisjon ble utfbrt helt tilbake i oldtiden. Eierne trengte en uavhengig representant som kunne kontrollere ledelsen og bekrefte riktigheten av regnskapet. Eierne eller investorene er fortsatt hovedfokus for regnskapsprodusenten nar han fremlegger sitt regnskap som revisor bekrefter. Andre interessenter til regnskapet kan vrere ansatte, IAngivere, forretningsforbindelser, det offentlige my. Hos oss er revisjon lovpalagt for aile aksjeselskaper samt alle foretak med arsregnskapsplikt og salgsinntekter over 5 millioner kroner. Revisjon innebrerer at revisor gransker foretakets arsregnskap og arsberetningen og underseker om arsregnskapet er avlagt i samsvar med loy og forskrifter og gir uttrykk for foretakets ekonomiske stilling og for resultatet og kontantstremmene i regnskapet i overenstemmelse med god regnskapskikk. Foretakets ansvar Ansvaret for at et foretak gir riktige opplysninger i regnskapet ligger hos daglig leder og selskapets styre. Styret skal fremlegge arsregnskapet og arsberetningen for generalforsamlingen til godkjennelse. Generaiforsamlingen tar stilling til om de vii akseptere regnskapet eller ikke. Sam beslutningsstette engasjerer generalforsamlingen en revisor som pa fritt grunnlag gjennomgar regnskapet pa vegne av generaiforsamlingen. Revisor utsteder en beretning til generaiforsamlingen som med en viss grad av sikkerhet gir uttrykk for om regnskapet kan oppfattes a gi et riktig uttrykk for arets virksomhet. Pa dette grunnlaget tar generaiforsam1ingen stilling til om regnskapet skal fastsettes eller om det skal forkastes. Basert pa dette kan vi fastsla at foretaket selv har et selvstendig ansvar for a fremlegge et korrekt regnskap. Revisors ansvar Revisors oppgave er nrermere beskrevet i revisorlovens!>-l. Paragrafen omtaler revisjonens innhold. Her heter det at revisor skal vurdere om arsregnskapet er utarbeidet i samsvar med loy og forskrifter my. Revisor skal utfbre sin virksomhet i samsvar med god revisjonsskikk. Nar revisor reviderer et regnskap planlegges revisjonen med utgangspunkt i

6 begreper som vesentlighet og risiko. For a oppsummere kan vi si at revisor Begrepene innebrerer at ikke aile samler inn bevis basert pa stikkpmver, vurderer innsamlet bevis og transaksjoner som utgj0r et arsregnskap testes av revisor. Hovedarsaken avgir en bekreftelse om regnskapets er kostnaden ved og nytten av en slik riktighet basert pa dette. Vi legger revisjon. I sma virksomheter kan merke til at sikkerheten i revisors revisor kanskje unders0ke aile transaksjoner i en periode og fortsatt rekke h0)' grad av bekreftelse ikke er absolutt, men gir sikkerhet. "... brukere av revisjonsberetninger C.. ) kan ha forventninger som ikke stemmer overens med hva revisor etter revisor/oven skal uttale seg om... " og avgi revisjonsberetningen innenfor et fornuftig tidsrom etter 1trsskiftet Revisjonsberetningen Imidlertid er det ikke sannsynlig at Hva revisor skal gi uttrykk for i eier av virksomheten vii vrere viilig til a revisjonsberetningen reguleres i betale for en sa omfattende revisjon revisorlovens 5-6: eller vente srerlig lenge pa en revisjonsberetning. I en stor organisasjon utgj0r I revisjonsberetningen skal revisor mengden transaksjoner et effektivt bekrefte at revisjonen er utfrilft i samsvar med lov, farskrift og god hinder ira a unders0ke hver enkelt transaksjon. Derfor innebrerer revisjon revisjonsskikk. en "trade off' mellom presisjon i I revisjonsberetningen skal revisor revisjonen og kostnaden. uttale seg om felgende forhold: 1. Om arsregnskapet er utarbeidet ag For a h1tndtere dette problemet bruker fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, revisor sin kunnskap om hvordan virksomheter organiserer dokument 2. Om den revisjonspliktiges ledelse flyten i foretaket og bruker utvalgsmetoder for a unders0ke transaksjoner. ordentlig og oversiktlig registrering har oppfylt sin plikt til a serge for Basert pa sin erfaring om hvor det er og dokumentasjan av regnskaps sannsyn1ig at fell oppstar velger opplysninger, revisor transaksjoner som han under 3. Om opplysninger i arsberetningen s0ker. Revisor bruker ogsa statistiske om arsregnskapet, forutsetningen metoder for a velge ut et representativt om fortsatt drift og forslag til utvalg transaksjoner for nrermere anvendelse av overskudd eller unders0kelse. Utvalgssl0rrelsen er en dekning av tap, er i samvar med funksjon av vesentlighet og revisjonsrisiko. Dersom revisor anser revisjons lov og forskrifter, samt om opplysningene er konsistent med risikoen for a vrere h0)' vii han velge ut arsregnskapet. flere transaksjoner og motsatt dersom Dersom regnskapet ikke gir de opphan beoommer revisjonsrisikoen for a Iysninger om foretakets resultat og vrere lav. stilling som burde ViErt gitt, skal revisor presisere dette eller ta forbehold og eventuelt gi nedvendige tilleggsopplysninger i sin beretning. Finner revisor at regnskapet ikke ber fastsettes slik det fareligger, skal dette angis sierskilt. Dersom revisor ved sine unders(!jkelser har funnet at det fareligger forhold som kan f(!jre til ansvar for medlem av sty,et, bedriftsforsamlingen, representant skapet eller daglig leder, skal det gjeres merknad om dette i revisjons' beretningen. Revisor skal ogsa ellers gi opplysning om forhald som vedkommende mener b(!jr gj(!jres kjent for den revisjonspliktiges deltakere eller aksjeeiere. Vanligvis kommuniserer revisor sitt budskap gjennom en normal beretning, som har en fast oppbygning med en fast ordlyd. Det er 0nskelig at revisjonsberetningen har ensartet form og innhold fordi det bidrar til a lette lesernes forst1telse og til a identifisere eventuelle uvanlige omstendigheter som de siste leddene i paragrafen peker pa. Uvanlige omstendigheter er kommer til uttrykk i form av avvik ira standard teksten. Disse avvikene omtales som presiseringer eller forbehold og plasseres inn pa bestemte steder i standardteksten. Hvordan presiseringer eller forbehold formuleres er opp til den enkelte revisor og er avhengig av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. En normalberetning inneholder tre avsnitt. Det ierste avsnittet identiiiserer regnskapet som er revidert, det andre avsnittet forklarer hvordan revisjonen er utfurt og det siste

7 avsnittet er konklusjonen hvor revisor uttrykker sin mening. Dersom revisor "nsker ft fremheve et forhold som pavirker arsregnskapet og som er tilstrekkelig omtalt i arsregnskapet eller arsberetningen bruker revisor en presisering. En presisering bererer ikke revisors konklusjon om arsregnskapet og plasseres derfor etter konklusjonsavsnittet i revisjonsberetningen. Dersom det foreligger en begrensning for utfurelsen av revisjonen eller revisor og lede1sen er uenige om de valgte regnskapsprinsippene, eller om anvendelsen av dem ikke er akseptable eller dersom opplysningene i Arsregnskapet ikke er tilstrekkelige og korrekte vii revisor ta et forbehold. Et forbehold vii normalt omfatte enkeltforhold i regnskapet uten at det har betydning for regnskapet som helhet. Et eksempel kan vrere at det ikke er foretatt tilstrekkelig avsetning til tap pa ford ringer. Et forbehold plasseres normalt foran konklusjonsavsnittet. I ti1legg vii konklusjonsavsnittet bli formulert annerledes. Dersom revisor vurderer at begrensningene i revisjonen eller at feil bruk av regnskapsprinsipper er vesentlige for regnskapet som he1het vii han konkludere med at arsregnskapet ikke kan fastsettes. Graden av sikkerhet Basert pa sin vurdering av risiko foretar revisor et utvalg av bevis som han evaluerer i forhold tillov og god regnskapsskikk om hvordan arsregnskaper og arsberetninger skal utformes. Basert pa sin erfaring trekker han sa en konklusjon hvor han med hey grad av sikkerhet gir uttrykk for sin mening om arsregnskapet Som bruker av revisjonsberetninger er det viktig a huske pa at revisor uttaler seg om historisk dokumentasjon. Revisor uttaler seg ikke om den regnskapspliktiges kommersielle fremtidsutsikter. En positiv revisjonsberetning overflediggj0r derior ikke en se1vstendig kredittvurdering av den regnskapspliktige. En revisjonsberetning uten presisering og forbehold er bare ett moment i denne vurderingen. Figur 1: N ormalberetning "Til generalforsamlingen i ABC AS/ ASAIetc. REVIS/ONSBERETNINC FOR XXXX Vi har revidert ijrsregnskapet for ABC AS/ ASAIetc for regnskapsijret XXXX, som viser et overskudd/underskudd pij kr xxx (for morselskapet og et arsoverskudd/-underskudd pa kr xxx for kansernet). Vi har ogsij revidert app Iysningene i ijrsberetningen om arsregnskapet, forutsetningen om fartsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av underskuddel. Arsregnskapet bestar av resultatregnskap, balanse, kontantstr0mappstilling, noteopplysninger (og konsernregnskap). Arsregnskapet og ijrsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. ViJr oppgave er a uttale ass om ijrsregnskapet og 0vrige forhold i henhold til revisor/ovens krav. Vi har uff0rt revisjonen i samsvar med revisor/oven og god revisjonsskikk. Cod revisjonsskikk krever at vi planlegger og uff0rer revisjonen for ij appnij betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon amfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i arsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av arsregnskapet. I den grad det f0 /ger av god revisjonsskikk, omfatter revisjan ogsij en gjennomgijelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vijr revisjon gir et forsvar/ig grunnlag for var uttalelse. Vi mener at arsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets (og konsernets) 0konomiske stilling 37. desember xxxx og for resultatet og kontantstr0mmene i regnskapsijret i overensstemmelse med god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til a s0rge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i ijrsberetningen om ijrsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av underskuddet er konsistente med ijrsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. (Sted og dato) (Revisors underskrift og titte/) "

8 Deltagerne godt forn0yd med landskonferansen! Oppsummering av evalueringen fra landskonferansen viser felgende resultat: Lokaiene: 3,64 Beliggenhet: 3,98 Organisering av kurset 4 15 Tekniske gjennomfuring 4,02 Helhetsvurdering 4,05 Det var 10 foredragsholdere og gjennomsnittsresultatet for aile foredragsholderne var: Innhold: Fremfurelse Nytteverdi 3,89 3,92 3,64 Faglig utvalg forneyde etter en meget bra gjennomfert Landskonferanse. Bak {ra v.: Lars Lien, Erik Nordli. Foran ira v.: Ingjerd Ingeborgrud, Vibeke Gran Andersen, Martin Stevens. Poengskalaen var: 5= meget forneyd, 4= godt forneyd, 3=forneyd, 2=middels forneyd, l=lite forneyd Styret sier seg dermed svrert forneyd med dette resultatet. (Svarprosenten pol. evaiueringsskjemaene var ogsa meget hey.) Fortsette/se fra «Lederen har ordet» s.3 Uansett vii det vrere viktig a fokusere pol. kvalitet og sik kerhet bade i tilknytning til selve utviklingen og den valg te funksjonaliteten. For kundene vii "kt tilgjengelighet via internett, ogsa bety "kt eksponering for ulike typer av datakriminalitet. Kundene mol. ha tillit til at sikkerheten er tilstrekkelig iva retatt for a benytte seg av internetteknologien. Kundene vii ogsa stille krav til at tilgjengeligheten er tilnrermet 100 prosent. I tillegg til usikkerheten med hensyn til hvordan kundene vii opptre, mol. institusjonene ha oodvendig finansiell avkastning pol. investeringen. AIle regner med at noen vii komme til a tape slik konkurransesituasjonen har utviklet seg, og de er sikre pol. at det er noen av konkurrentene som vii gj"re det. Generalforsamlingen Som vanlig ble ogsa generalforsamlingen gjennomfurt i tilknytning til Landskonferansen. Et av punktene pol. agen daen var endring i vedtektene og skifte av navn til Norsk Finansrevisorforening. 0kt bransjeglidning og endring i rarnmebetingelser tilsier at var organisasjon ogsa mol. tilpasse seg den utviklingen som skjer. Det kom ingen kommentarer eller innsigelser til forslaget, og styret legger opp til en ny behandling pol. ekstraordinrer generalforsamling i forbindelse med NBRFs h"stkonferanse. Raper flest mulig av medlemmene vii delta pol. h"stkonferansen og den ekstraordinrere generalforsamlingen. Nrermere informasjon gis pol. et senere tidspunkt. 0nsker aile medlemmer og lesere av bankrevisoren en riktig god sommer! Roy Sypria1lse1l leder

9 Banklovkommisjonen, historikk, status og videre arbeid Arne Lyng, Kredittilsynet og Kar i LErum, Norges Bank Banklovkommisjonens sekret<eriat Banklovkommisjonen som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990, har 23 medlemmer. Kommisjonen skal gjennomga finans- institusjonsog kredittlovgivningen med sikte pa modernisering, samordning og revisjon, vurdere behovet for lovregler om betalingsformidling og for a beskytte forbrukernes interesser i avtaler om banktjenester, og foresla slike lovregler som den finner behov for pa omradet. Mandatet Ba.!klovkommisj01!en ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. april Kommisjonen ble opprinnelig gitt fulgende mandat: "1. Banklovkommisjonen skal gjennomgti jinansinstitusjons- og kredittlovgiv- ningen med sikte pti modernisering, samordning og revisjon. Oppgaven er a skape klare, lovregulerte rammebetingelser for jinansinstitusjonene. Kommisjonen skal vurdere behovet/or lovregler om betalingsformidling og for ti beskytte forbrukernes interesser i avtaler om banktjenester, og foresla slike lovregler som det /im!er behov for pa omradet. Kommisjonen skal ikke behandle forsikringslovgivningen. Det vises til professor Carsten Smiths forstudie Ira januar Finansinstitusjons- og kredittlovgivningf1i.!0religger i en oppsplittet og lite oversiktlig form. Det gjor lovverket vanskelig a /inne /rem i og vanskelig a anvende. Det er behov for en lovteknisk gjennomgaelse og revisjon med sikte pti en samordning av lovgivningen. Konkurransen pa /inansmarkedet og /unksjonsdeling mel/om jinansinstitusjoner og krav til deres virksomhet ble utredet av Konkurranse-utvalget (NOU 1986:5) som var grunnlaget for jinansinstitusjonsloven Den nye loven ble vedtatt varen Kredittutvalget (NOU 1989:1) vurderte norsk penge- og kredittpolitikk og utvalgets konklusjoner /ikk Stortingets tilslt<tning ved behandlingen av Revidert nasj01/albt<dsjett I Struktt<rmeldingen (St meld nr 31 for ). Struktt<rpolitik-ken pti /inansmarkedet) drofter Regjeringen sentrale /inansmarkedssporsmal, og i Ot prp nr 42 for /remmes en rekke lovendringer som folge av forslag i Strukturmeldingen. Det er behov for at lovgivningen gje,momgas i Iys av den omlegging som har skjedd i den okonomiske politikken. Det er et mal at /inansinstitusjons- og jinansmarkedslovgivningen er langsiktig og generell av karakter. Den bor gi rom for nodvendige tilpasninger til endrede forhold. Den bor kunne anvendes t<avhengig av t<tjormingen av

10 den ekonomiske politikken og utviklingen i okonomien for evrig. 3. DS\ tekniske utvikling og utviklingen afjnansinstitt<sjoner og kredittmarkedet aktualiserer andre spersmal. Injormasjonsteknologien har f eks bidratt til utviklingen av nye typer banktjenester. Nye grupper av befolkningen er blitt brukere av banktjenester. Behovet for forbrukervern har meldt seg med voksmde styrke. Banklovkommisjonen skal fremlegge utkast tillovregler om betalingsformidling, herunder om betalings- og kredittkort. Kommisjonen skal dessuten fremlegge et utkast til generelllovgivning om bankavtaler slik at palegget om rimelige kontraktsvilkar i avtaleloven blir fastlag! mer presist for de forskjellige banktjenester. 4. Lovgivningen skal vt<rderes i forhold til dd levante EF-direktivme. BaniJf:vkommisjonen skal utrede de okonomisk-administrative konsekvensme av de forslag som fremmes, se Regelverksinstruksen. 5. Felgende lrister gjelder for arbeidet: - Fi3sinstitt<SjOnSlovgivningen, jf pkt 2, utgangen av Lovgivning om betalingsformidling, jf pkt 3, It/gangen av Lovgivning om bankavtaler, jf pkt 3, utgangen av Banklovkommisjonen skal etter avtw ed Finansdepartementet avgi sine utredninger etter saksomrtide til Finansdepartementet og Justisdepartementet. Kommisjonen ber orimtere Finansdepartemmtet og Justisdepartementet om arbeidels gang hvert halvtir, ferste gang 1 juni Finansdepartementet kan gjere har v{j!rt realitelsbehandlet, medminendringer, utdypninger og til/egg i mandatet etter foreleggelse for Justisdepartemmtet. Kommisjonm kan etter avtale med Finansdepartementet, evmtuelt Justisdepartementet etter foreleggelse for kredittjoreninger og gjensidige forfor Finallsdepartemmtet, opprette undergrupper og innhente utredninger. som varen Kommisjonell kan i noen grad suppleres Eierbegrellsningsreglene, som ble fastmed deltakere for a bista medlemmene lag! vtiren 1988 etter grundig vurdeved drollelsene av enkelte spersmtil. " Endringer, utdypninger og tillegg i mandatet Det fulger av mandatet at Finansdepartementet kan gjore endringer, utdypninger og tillegg i mandatet etter foreleggelse for Justisdepartementet. Dette er gjort ved flere anledninger: Brev datert 16. august 1991 ira Finansdepartementet til kommisjonen: "1. Det vises til Deres brev av 19. juni 1991 og mote 20. juni De senere arene er det gjennomfert omfattende endringer i finanslovgivningm. Det inneb{j!rer at en rekke spersmtil som berorer finanslovgivningm er grundig vurdert. Finansdepartementet antar at det vii beiding i Kommisjonens samlede lovutforsinke arbeidet med en lovrevisjon bade i Kommisjonen og departementet dersom de spersmtil som nylig har v{j!rt avklart, gjeres til gjenstand for en omfattende fornyet behandling. Departementet finner det derfor naturlig at Kommisjonen ut fra dette foretar den nedvendige avgrensning i sitt arbeid i forhold til sporsmtil som nylig dre det skulle foreligge nye momenter som departementet ikke kunile ha noe oversikt over da saken sist ble behand- let. Det kan spesielt vises til at omdan- ningsreglene vedr. de konkrete spersmtil sikringsselskaper ble vedtatt sti sent ring, er vurdert pti nytt av Stortinget sti sent som i forbindelse med oven nevnte lovsak om omdamlelser tnv. For evrig vises til departementets brev til Kommis;imen av 7. mai Spersmalet vedrerende investering i annen virksomhet er et spersmtil som ikke har v{j!rt spesielt vurdert i de senere tir, og som derfor bor vurderes av Kommisjonen. Ntir det gjelder lovutkast om finansmegling, som er pa hering, vii departementet vurdere a overlate ut/ormingen av et (revider!) lovutkast til Kommisjonen. Til grunn for Kommisjonens arbeid vii i sti fallligge horingsuttalelsene og et brev fra departemmtet om hvilke mulige justeringer som departemmtet er innstilt pti a vurdere i lys av heringen. Dette vii allsti da mer dreie seg om en teknisk imlar kast. Spersmtilme omkring en mer omfattende lovregulering av ulike former for finanskonsertler vurderes fremmet som en egen sak fra departementet til Stortinget. Ntir det gjelder nye lovbestemmelser om

11 ba1lkenes sikri1lgsfo1ld, vii e1l k01ltakte Kommisjonen. E1I har her ikke tatt e1ldelig sta1ldpu1lkt til 1Imrmere orga1liseri1lg av dette arbeidet, men dette hi1ldrer ikke at Kommisjo1le1l arbeider med aktuelle problemstilli1lger. Nar det gjelder kredittgivning til tillitsog tjenestemenn og regler om tvangsmulkt mv., vises til Ot. prp. nr ) som ble lagtjremjredag 21. ju1li / de1lne proposisjo1len er for BVrig spersmal om aksjelove1ls sjette ledd omtalt, jf s. 18 i den stensilerte utgaven. Dette bes kommisjone1l om a vurdere. 4. / strukturpolitikken er det lagt til grun1l at rammebetingelsene skal veere mest mulig like for aile typer fi1lansinstitusjoner. / trad med dette me1ler departementet at det er he1lsiktsmessig at Kommisjonen utarbeider et lovforslag som i sterkest mulig grad gjelder for aile grupper av fina1lsi1lstitt<sjoner, heru1lder ogsa forsikring. For forsikri1lg vii det altsa veere he1lsiktsmessig at kommisjonen in1larbeider mest mulig av lovbestemmelsene som angir felles rammebetingelser med de evrige fina1lsinstitusjoner i den ge1lerelle finansloven, mens de gjenveerende spesifikke forsikri1lgslovbestemmelser blir veerende i en egen supplerende forsikri1lgslov. Dette in1lebeerer i det alt vesentlige en 10vtek1lisk omredigering." Ved brev av 10. oktober 1991 oversendte Finansdepartementet til kommisjonen utkast tillovbestemmelser om tinansmeglerforetak av 3. mai 1991 og mottatte heringsuttalelser. I brevet heter det blant annet: "Vi viser til tidligere kolttakt, og ber Banklovkommisjolten,darbeide forslag tillovbestemmelser om fi1lansmeglerforetak pa bakgrm'" av Iwrings.. otatet og heri1lgsuttalelselte. " I Finansdepartementet brev datert 17. august 1994 til Banklovkommisjonen oversendes til behandling kopi av Kredittilsynets brev av 6. mai 1994 til departementet, som inneholder en vurdering av til. 2a-9 om konsolidering og forholdet til Rdir. 92/30/E0F om tilsyn med kredittinstitusjoner pa konsolidert grunnlag. I brev av 24. oktober 1994 ber Finansdepartementet om at: "... Banklovkommisjo1len medtar en vurdering av likviditetskravet i si.. hovedutredni.. g. " I heringsbrev av 27. juli 1995 foreslar Finansdepartementet enkelte endringer i forskrift om minstekrav til likvider i forretnings- og sparebanker. Om bakgrunnen for forslaget heter det i brevets punkt 2: "/ Nasjonalbulisjettet for 1995 ble det varslet at Banklovkommisjonen skulle foreta e1l vurdering av forskriften om minstekrav tillikvider for bankene for departeme1ltet Jremmet forslag om eventuelle e1ldringer i forskriften. En har likevel kommet til at gjeldende forskrift pa enkelte pullkter ber e1ldres uten at e1l avvellter Banklovkommisjo1lens i1l11stilli1lg. Dette har seerlig sammenhe1lg med at Norges Ba.. k med virk1li.. g Jra 1. september 1995 vii eke kravet til sikkerhet for D-Ia.. Jra 25 pst. til 100 pst. Bankene vii med okt krav til sikkerhet for D-lan matte pa.. tsette vesentlig /lere verdipapirer for a oppna en gitt la1leadgang. Dette ka1l fore til ekt behov for a plassere midler slik at disse reg1les som likviditet. Den 1Iorske Bankjorening og Spareba.. k joreningen har overfor mylldighete1le gitt uttrykk for at likviditetsjorskrifte.. ber revurderes som folge av Norges Ba.. ks okte krav til sikkerhet. Fi1lansdepartementet har veert enig i at saken bor vurderes. Kredittilsynet ble derfor bedt om a foreta en vurdering av behovet for endringer i forskriften. Det ligger imidlertid fast at Ba1lklot} kommisjollen vii joreta en helhetlig vurdering av likviditetsforskrifte1l som forutsatt. " I tilknytning til finansieringsvirksomhetsloven 2-17 om tiltak mot hvitvasking av penger skriver Finansdepartementet i brev av 25. juli 1995 til Banklovkommisjonen bl.a. fulgende: "Fi1la1lsdepartementet har utarbeidet et utkast til odelsti1lgsproposisjon om endri1lger i bi. a. finansieringsvirksomhetsloven 2-17 om tiltak mot hvitvasking av penger. Justisdepartementets Lovavdeli1lg har i forbindelse med den lovtekniske gje1l1lomgang anbefalt at reglene i fi1lansieri1lgsvirksomhetsloven 2-17 skilles ut i et eget kapittel i loven. Finansdepartementet er i prinsippet enig idette, melt melter dette ber vurderes i forbi1ldelse med en bredere gjen1lomgang av loven. Departementet ber pa den.. e bakgnu", om at Banklovkommisjonen ser neermere pa ovennevnte i forbi1ldelse med vurderi.. ge1l av fi.. anseri.. gsvirksomhetsloven.... 1/

vlsoren NR. l 35. argang 1 999 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

vlsoren NR. l 35. argang 1 999 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING NR. l 35. argang 1 999 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter for banker i Norge s. 5 Norsk bankrevisoiforening: innkalling til general/orsamling s.

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase?

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Arsberetning Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov

Detaljer

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap om risiko og risikostyring PricewaterhouseCoopers har

Detaljer

vlsoren SPAREBANKENES SIKRINGSFONO REVISJONSKON T ORET

vlsoren SPAREBANKENES SIKRINGSFONO REVISJONSKON T ORET NR.3 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING 34. argang 1998 SPAREBANKENES SIKRINGSFONO REVISJONSKON T ORET Ul

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intemrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

vlsoren NR.l 34. argang 1998

vlsoren NR.l 34. argang 1998 NR.l 34. argang 1998 vlsoren 1111 Kare Willoch med krafti g oppgj0r etter bankkri sen - se side 10. Informasjonssamfunnets hittil sterste ut/ordring s. 6 Undersekelse av sterre bankers kredittpraksis i

Detaljer

vlsoren NR.2 35. argang 1 999 Er elektroniske penger, en gave eller forbannelse? Internrevisjonens roue i finansforetak s. 11

vlsoren NR.2 35. argang 1 999 Er elektroniske penger, en gave eller forbannelse? Internrevisjonens roue i finansforetak s. 11 an NR.2 35. argang 1 999 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Er elektroniske penger, en gave eller forbannelse? Av seni orradgiver Per Steinar Davidsen, Kredittilsynet Internrevisjonens roue i

Detaljer

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT Grant Thornton Management Consultants A/S er et norsk selskap som er medlem av Grant Thornton International, et revis~ons- 09 konsulentselskap med ca.18.000 ansatte pa verdensbasis. Vi tilbyr bl.a. spesialisert

Detaljer

revlsoren NR.4 30. argang 1994

revlsoren NR.4 30. argang 1994 NR.4 30. argang 1994 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFOREN ING Innhold i dette nr. * Introduksjon til valutahandel og rentesikrings instrumenter, del 5 * Seminar - Internkontrollforskrift * Intern

Detaljer

vlsoren NR.3 33. argang 1997

vlsoren NR.3 33. argang 1997 NR.3 33. argang 1997 vlsoren 1'1' Adm. direkt0r i $parebankfareningen Einar Farsbak analyserer utfordringer far sparebankene med hensyn til den sterke utl~nsveksten. Utfordringer for sparebankene s. 6

Detaljer

vlsoren NR.2 31. argang 1995 Randi Almas takker for seg som leder i NBRF... ... og Rolf Kare SC'ether tar over.

vlsoren NR.2 31. argang 1995 Randi Almas takker for seg som leder i NBRF... ... og Rolf Kare SC'ether tar over. NR.2 31. argang 1995 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Randi Almas takker for seg som leder i NBRF...... og Rolf Kare SC'ether tar over. 1/ Leasing - Av Liv Todnem s. 6 1/ Temakonferanse NBRF.

Detaljer

vlsoren Artikkelprisen 1994 GRATULERER!

vlsoren Artikkelprisen 1994 GRATULERER! NR. 3/4 31. argang 1995 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFOREN ING Artikkelprisen 1994 GRATULERER! Nonnalt gis det en artikkelpris hvert iir. I iir ble det gitt fire priser - men til samme teamet. Harald

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

revlsoren ~rnd september 1982

revlsoren ~rnd september 1982 rnd revlsoren september 1982 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BLANT ANNET: o NyU undervisningstilbud i bankrevisjon o Revisjonslovgivning sparebanker/aksjeselskap o N.B.R.F.s konferanse

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 Prosjektet ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 2 A DMINISTRASJON AV BANKER I KRISE Innhold 1. Innledning............................................................................... 4 1.1.

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forenkling og modernisering av aksjeloven

Forenkling og modernisering av aksjeloven Rapport Forenkling og modernisering av aksjeloven En utredning av advokat Gudmund Knudsen Skrevet etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet Til Justis- og politidepartementet Justisdepartementet

Detaljer

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33):

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33): 1999 Em. 1. juni Forslag fra repr. Hoddevik, Høie og Ryssdal om endr. i kommuneloven 569 Møte tirsdag den 1. juni kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 33): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Ot.prp. nr. 29 (2004 2005)

Ot.prp. nr. 29 (2004 2005) Ot.prp. nr. 29 (2004 2005) Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.) Særskilt vedlegg: NOU 2002: 21 Oppsigelse mv.

Detaljer

Kredittilsynets arbeid var i 1989, som i 1988 og deler av 1987, preget av. dereguleringen av finansmarkedene og internasjonaliseringen av dem

Kredittilsynets arbeid var i 1989, som i 1988 og deler av 1987, preget av. dereguleringen av finansmarkedene og internasjonaliseringen av dem FRA for året 1989 A R S M E L D I N G F R A K R E D I T T I L S Y N E T for året 1989 Kredittilsynets arbeid var i 1989, som i 1988 og deler av 1987, preget av dereguleringen av finansmarkedene og internasjonaliseringen

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

1. EN KORT INNFORING OM DE 4 ORGANER SOM FORER KONTROLL MED SPAREBANKENES VIRKSOMHET sid.

1. EN KORT INNFORING OM DE 4 ORGANER SOM FORER KONTROLL MED SPAREBANKENES VIRKSOMHET sid. INNHOLD; 1. EN KORT INNFORING OM DE 4 ORGANER SOM FORER KONTROLL MED SPAREBANKENES VIRKSOMHET sid. 2. FORSKRIFTER FOR BRUII: AV KASSETERMINALER I BANKER sid. 6 3. LOV OM FINANSIERINGSVIRKSOMHET v/revisjonssjer

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering 1. Hovedtrekk Mye av det som har skjedd på betalingssystemområdet fra 2000 og utover har dreid seg om å ta i bruk, effektivisere

Detaljer

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66.

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. årgang Les mer om: Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N På offensiven

Detaljer