BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for bistand og omsorg /15 Hovedutvalg for barn og unge /15 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Handlingsplan mot ekstremisme - årlig orientering Viktige punkter i saken: Saken redegjør for arbeidet med å forebygge ekstremisme i Bærum kommune i tråd med Lokal handlingsplan mot ekstremisme vedtatt Saken gir en oppdatering på utfordringsbildet og status for tiltakene i handlingsplanen. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Bærum kommune og Asker og Bærum politidistrikt. I tillegg har aktører fra innvandrerorganisasjoner og Fylkeskommunen bidratt med innspill. Handlingsplanen bygger på regjeringens nasjonale handlingsplan, utarbeidet i juni 2014, samt allerede igangsatte tiltak i kommunen og politiet. Handlingsplanen inneholder 39 konkrete tiltak med en klar ansvarsfordeling mellom kommune og politi. Handlingsplanen gjenspeiler tre akser som politiet og kommunen jobber langs; Forebygging Oppfølging av familier der individer har reist ut Oppfølging av de som vender tilbake. Utviklingstendenser og handlinger internasjonalt påvirker utfordringsbildet og kommune og politi må være forberedt på endringer og kunne justere kursen deretter. Nasjonalt vurderer politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselen fra ekstrem islamisme som den mest alvorlige trusselen. Samtidig

2 fremholder PST at trusselbildet knyttet til høyreekstreme miljøer kan vokse, blant annet som følge av asylstrømmen til landet, fordi innvandringsfiendtlighet er en mobiliseringsfaktor for disse miljøene. I forebyggingsarbeidet har kommunen satset på dialog, samarbeid, kunnskap og kompetanse. I Bærum kommune er hovedansvaret for arbeidet med å forebygge ekstremisme lagt til kommunalsjef Barn og unge. Arbeidet er forankret i SLT arbeidet i kommunen. SLT er en modell for samordning av lokale rus og kriminalitets forebyggende tiltak. Det ble i 2014 etablert en egen gruppe; kjernegruppen, bestående av representanter fra kommune og politi med mandat til å koordinere implementeringen av tiltakene i handlingsplanen og håndtere enkeltsaker. Erfaringer viser at utenforskap og marginalisering er en av risikofaktorene for å trekkes mot ekstreme miljøer. Som et ledd i dette arbeidet etablerer kommunen nå en mentorordning som skal styrke arbeidet med å fange opp enkeltpersoner og familier som er i risikosonen for å stå utenfor samfunnet. Kommunen har mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet til dette prosjektet. Kommunen har, som et ledd i forebyggingsarbeidet opprettet et dialogforum i samarbeid med innvandrerorganisasjoner, politi og trossamfunn. Kommunen utvider nå satsingen på dialog ved å opprette et dialogforum for ungdom. Forumet vil delta i prosessen med å arrangere en større konferanse for ungdom om temaet ekstremisme. Begge tiltakene er finansiert gjennom tilskuddsmidler fra henholdsvis Kulturdepartementet og Barne- likestillings-, og inkluderingsdepartementet. Kommunen satser på kunnskaps- og kompetanseutvikling på feltet. Kommunen arrangerer konferanser, deltar i fagnettverk og holder foredrag på relevante tjenestesteder om tema radikalisering og ekstremisme. Kjernegruppen har ansvaret for å følge opp enkeltindivider og familier som er berørt av utfordringer knytte til radikalisering og ekstremisme. Det er utarbeidet rutiner og samarbeidsfora for oppfølging av familier der noen har reist til konfliktområder og oppfølging av de som vender hjem. Forslag til vedtak: Årlig orientering om arbeidet med å forebygge radikalisering og ekstremisme tas til orientering. Behandlingen i møte Hovedutvalg for bistand og omsorg Omdelt: "Lokal handlingsplan mot ekstremisme" i samarbeid med Bærum kommune og Asker og Bærum politidistrikt. Utvalget ønsket en orientering av Ikhlaque Chan, leder for Marie Plathe aktivitets- og familiesenter, om temaet på nyåret. Votering:

3 Enstemmig tatt til orientering. BIOM-067/15: Årlig orientering om arbeidet med å forebygge radikalisering og ekstremisme tas til orientering. Behandlingen i møte Hovedutvalg for barn og unge Votering: Rådmannens forslag ble enstmmig vedtatt. BAUN-084/15: Forslag til vedtak: Årlig orientering om arbeidet med å forebygge radikalisering og ekstremisme tas til orientering. Behandlingen i møte Formannskapet Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. FSK-152/15: Vedtak: Årlig orientering om arbeidet med å forebygge radikalisering og ekstremisme tas til orientering. RÅDMANNENS REDEGJØRELSE Sektorutvalg barn og unge fattet i møtet BAUN-014/ følgende vedtak: 1. Den lokale handlingsplanen mot ekstremisme vedtas slik den foreligger. 2. Kommunen vedtar å iverksette tiltakene i planen som omfatter kommunens ansvarsområde. Tiltak som gjelder andre aktører er tatt med i saken til orientering. 3. Sektorutvalg barn og unge ber om en årlig redegjørelse fra rådmannen om ekstremisme i Bærum. 4. Sektorutvalg barn og unge presiserer at handlingsplanen gjelder all form for ekstremisme, utvalget ber derfor om at dette blir omfattet i kommende planrulleringer mot ekstremisme. Intensjonen med denne saken er å redegjøre for arbeidet med å forebygge ekstremisme i Bærum, i

4 tråd med vedtaket i saken. Denne saken gir status for arbeidet med å implementere tiltakene i handlingsplanen mot ekstremisme, samt en oppdatering på utfordringsbildet. Den lokale handlingsplanen mot ekstremisme tydeliggjør virkemidlene og retningen til kommunen og politiet for å fange opp, forebygge og håndtere utfordringer knyttet til ekstremisme. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Bærum kommune og Asker og Bærum politidistrikt. I tillegg har aktører fra innvandrerorganisasjoner og Fylkeskommunen bidratt med innspill. Den lokale handlingsplanen bygger på regjeringens nasjonale handlingsplan, utarbeidet i juni 2014, samt allerede igangsatte tiltak i kommunen og politiet. I arbeidet med handlingsplanen utkrystalliserte det seg spesifikke innsatsområder som kommune og politi har organisert arbeidet sitt etter. Handlingsplanen inneholder 39 spesifikke tiltak fordelt mellom kommune og politi. Innsatsområdene i den lokale handlingsplanen er: Dialog, samarbeid og koordinering Kunnskap og kompetanse Forebygging; tidlig innsats Forebygge at ekstremisme oppstår; oppfølging av ungdom foreldre/ foresatte Oppfølging av familie når et familiemedlem har reist ut Oppfølging av hjemvendte Hovedretningen og konkrete virkemidler for arbeidet med å forebygge ekstremisme i Bærum kommune er nedfelt i lokal handlingsplan mot ekstremisme, utarbeidet i samarbeid mellom Bærum kommune og Asker og Bærum politidistrikt og vedtatt i BAUN Handlingsplanen bygger på den nasjonale handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, utarbeidet av regjeringen i juni 2014, samt kommunens igangsatte tiltak. Den lokale handlingsplanen må sees i sammenheng med andre viktige styringsdokumenter som skal bidra til økt mestring blant barn og unge, samt forebygge utenforskap og marginalisering. Dette gjelder særskilt for planverkene Sammen for barn og unge og Barnehagemelding Kommunen vektlegger tidlig innsats og forebygging i sitt arbeid med å forebygge ekstremisme. Det å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i Bærum er et overordnet mål i seg selv. I Bærum kommune er hovedansvaret for arbeidet med å forebygge ekstremisme lagt til kommunalsjef for Barn og Unge. Arbeidet knyttet til ekstremisme er forankret i SLT-styret i Bærum. SLT-koordinator er sentral i arbeidet og arbeider tett med tjenester knyttet til barn og unge, barnehage, grunn- og videregående skole, tjenester knyttet til helse og sosial, politi og PST. SLT er en modell for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunene. Hovedsakelig rettes SLT arbeidet mot personer under 18 år eller opp til 23 år. SLT styret i Bærum har besluttet at arbeidet knyttet til ekstremisme skal favne alle individer uavhengig av alder. Utfordringsbildet Utviklingstendenser og handlinger internasjonalt påvirker utfordringsbildet og kommune og politi må være forberedt på endringer og kunne justere kursen deretter. Utfordringsbildet kan også påvirkes av økt polarisering mellom grupper med ekstremt tankegods. Det presiseres at kommunens arbeid med å forebygge ekstremisme retter seg mot all form for ekstremisme uavhengig av ideologisk, religiøs eller politisk overbevisning.

5 I Politiets sikkerhetstjenestes (PST) åpne trusselvurdering for 2015 ble terrortrusselen vurdert som skjerpet, og en negativ utvikling ble forventet. Ekstrem islamisme ble fortsatt fremsatt som den mest alvorlige trusselen. I en rapport fra Felles Kontraterrorsenter (FKTS), utgitt i oktober i år, nedskaleres denne trusselen noe. Rapporten fremholder at «sannsynligheten for terrorangrep fra ISIL- sympatisører er noe redusert. På bakgrunn av gjeldende utviklingstrekk i trusselbildet i Norge vurderes det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep mot mål i Norge. Dette skyldes primært endringer knyttet til de norske ekstremistmiljøene. 18 personer fra miljøene er mest sannsynlig drept i Syria, mens 9 er varetektsfengslet og siktet for terrorrelatert kriminalitet. Dette innebærer at miljøene totalt sett fremstår som noe svekket». PST opprettholder foreløpig denne vurderingen i etterkant av terrorangrepet i Paris 15.november. PST har vurdert terrortrusselen opp mot den økte asyltilstrømningen til Norge i løpet av PST vurderer «at den økte asyltilstrømmingen til Norge i første rekke ventes å få negative følger for trusselbildet knyttet til det høyreekstreme miljøet i Norge. Dette fordi motstand mot innvandring er en av de mest sentrale sakene, og en viktig mobiliseringsfaktor, for dette miljøet. Det ligger også et potensial for at venstreekstreme miljøer i Norge kan samles rundt saker relatert til flyktningkrisen. En eskalering av konflikten med det høyreekstreme miljøet kan føre til motreaksjoner og voldelige sammenstøt mellom høyre- og venstreekstremister». Asker og Bærum politidistrikt redegjør, i sin samfunns- og kriminalitetsanalyse for 2015 (SKA rapporten) for utfordringer lokalt. Politiet fremholder at det finnes personer i det radikale islamistiske miljøet i Norge som er bosatt eller har tilknytning til Bærum. Dette er en medvirkende årsak til at enkeltindivider i Bærum er rekruttert til miljøet og at enkelte har reist til Syria. Handlingsplanen mot ekstremisme Den lokale handlingsplanen inneholder 39 konkrete tiltak innenfor prioriterte innsatsområder. I tillegg følger kommune og politi utviklingen av tiltak på nasjonalt nivå, og har derfor igangsatt enkelte tilleggstiltak. Regjeringen har utlyst tilskudd til tiltak de ønsker implementert i kommunene. Bærum kommune har søkt om midler til fire ulike tiltak som retter seg mot forebygging av ekstremisme innenfor inneværende år. Samtlige tilskudd er innvilget. Dialog, samarbeid og koordinering Forebygging av ekstremisme er et sammensatt arbeidsfelt som krever samarbeid mellom en rekke aktører innad i kommunen, med politi, frivillige aktører, foreldre, ungdom etc. Asker og Bærum politidistrikt er ett av syv politidistrikter som har fått tildelt statlige midler til en forebyggingskoordinator på ekstremismefeltet. Forebyggingskoordinatoren er kommunens kontakt ved bekymring. Koordinatorens funksjon er å være et bindeledd mellom politi, PST og lokale samarbeidsaktører, samt å ha en rådgivende funksjon opp mot politirådene og SLT. Kjernegruppen ble etablert i 2014 og består av representanter for politiet og kommunen, herunder forebyggingskoordinator i politiet og SLT koordinator i kommunen. Mandatet til gruppen er å sikre implementering av tiltakene i handlingsplanen samt å koordinere oppfølging av enkeltindivider og familier som er direkte berørt av utfordringer knyttet til radikalisering og ekstremisme. Gruppen har i tillegg mandat til å koordinere oppfølging av hjemvendte. Ressurspersoner fra relevant tjenester er tilknyttet gruppen for å sikre oppfølging i kommunen. Kjernegruppen møtes jevnlig til faste møter og ved ekstraordinære behov. Kjernegruppen har knyttet til seg ressurspersoner fra kommunens tjenester som har ansvar for oppfølging i enkeltsaker.

6 Kommunen fortsetter arbeidet med å gå i dialog med frivillige organisasjoner og trossamfunn. Dialogforumet som kommunen har etablert med formål om å styrke samarbeidet på tvers av innvandrerorganisasjoner, trossamfunn, kommune og politi opprettholdes og møter avholdes fire ganger i året samt ved informasjonskvelder til større deler av befolkningen. Kommunen har, i samarbeid med innvandrerorganisasjoner, moskeene og politiet søkt og mottatt tilskudd fra Kulturdepartementet til å etablere et dialogforum for ungdom. Hensikten med forumet er å gi ungdom et forum for dialog rundt forebygging av utenforskap og ekstremisme. Det antas at et slikt dialogforum vil gi flere gevinster i forebyggingsarbeidet ved å skape en felles plattform for ungdom på tvers av tro, livssyn, etnisitet, sosial bakgrunn og områdetilhørighet i Bærum. Det skal gi et rom for meningsytringer og dialog rundt tema menneskerettigheter, utenforskap og voldelige ekstremisme. Forumet vil inkludere representanter fra Ungdommens kommunestyre. Kommunen har etablert et samarbeid med Nansen fredssenter for opplæring i dialog som metode. Kommunen har, i samarbeid med innvandrerorganisasjoner og politi søkt og mottatt midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å arrangere en dialogkonferanse om forebygging av ekstremisme. Konferansen skal gi ungdom en arena for å få mer kunnskap om fenomenet og til å medvirke i forebyggingsarbeidet. Konferansen hovedfokus vil være hvordan ungdom kan bidra til at Bærum er et godt og inkluderende sted for alle å vokse opp. Dialogforum for ungdom vil delta i planleggingen og gjennomføringen av konferansen. Godt tverrfaglig samarbeid forutsetter kunnskap om skjæringspunktet mellom taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergingsplikt. Det ble i juni 2015 arrangert en halvdags konferanse for førstelinjetjenestene i kommunen om dette tema. Arbeidet følges opp gjennom implementeringen av «Sammen for barn og unge». Kunnskap og kompetanse Kunnskap og kompetanse om radikalisering og ekstremisme er en forutsetning for å møte og håndtere bekymringer, samt å sette inn riktige forebyggende tiltak så tidlig som mulig. Regjeringen understreker behovet for mer kunnskap om fenomenet og har igangsatt flere forskningsprosjekter rettet mot å tette kunnskapshull på feltet. Bærum følger kunnskapsutviklingen på nasjonalt nivå og deltar selv i prosjekter som skal bidra til fornyet kunnskap, herunder mentorordning og pilotprosjekt for foreldreveiledning redegjort for nedenfor. Kommunen er med i flere faglige nettverk om radikalisering og ekstremisme. Herunder utviklingsverkstedene for lokalt forebyggingsarbeid i regi av Kommunesektorens organisasjon (KS) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og nettverk for SLT koordinatorer om forebygging av ekstremisme i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst). Bærum kommune, arrangerte i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, Asker kommune og Asker og Bærum politidistrikt, den nasjonale konferansen mot radikalisering og ekstremisme 9. november på Henie Onstad kunstsenter. Asker og Bærum kommuner har søkt og mottatt tilskudd fra det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) til å arrangere den årlige fagdagen mot ekstremisme med kommunenes førstelinjetjenester som målgruppe. Konferansen skal bidra til økt fenomenkunnskap og bidra til å styrke ansattes

7 kunnskap om forebygging og håndtering av saker som omhandler ekstremisme. Kjernegruppen har holdt foredrag om radikalisering og ekstremisme og håndtering ved bekymring, på relevante tjenestesteder i kommunen. Aktuelle ansatte i kommunen har gjennomgått kurslederopplæring ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) for å holde kurs om tematikken. RVTS Øst har utarbeidet en digital kunnskapsportal om radikalisering og ekstremisme. Ansatte som har gjennomgått kurslederopplæring vil få et ansvar for å gjøre denne kjent i kommunen. SLT koordinator og avdelingsleder i barnevernet gjennomfører høsten 2015 studiet «Kunnskap om ekstremisme og radikalisering» ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Bærum kommune, Asker kommune og Asker og Bærum politidistrikt har utarbeidet en felles veileder for håndtering ved bekymring for radikalisering og ekstremisme. Veilederen inneholder konkrete råd ved bekymring, samt kontaktinformasjon til relevante aktører. Veilederen er distribuert til relevante tjenester og er tilgjengelig elektronisk på kommunens nettsider. Tidlig innsats og forebygging I tråd med den nasjonale handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, er målet å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og sette inn tiltak som virker. Dette er i overenstemmelse med kommunens overordnede satsning på forebygging og tidlig intervensjon fremfor «reparasjon». Erfaringer nasjonalt og internasjonalt viser at en av risikofaktorene for å trekkes mot ekstreme miljøer er utenforskap og marginalisering. Å skape gode arenaer for mestring, deltakelse og integrering blir derfor viktig i et forebyggingsperspektiv. Ansatte i alle kommunens førstelinjetjenester som jobber med barn og unge, må fange opp barn som faller utenfor felleskapet. Dette er nedfelt som eget innsatsområde i tiltaksplanen «Sammen for barn og unge». Økonomi kan begrense barn og unges muligheter til å delta på sosiale arenaer eller i fritidsaktiviteter. Kommunen har satt i gang en gjennomgang av arbeidet med å forebygge fattigdom blant barn og unge. Et av kommunens virkemidler i dette arbeidet, «Barn i sentrum midlene» gjennomgås. Sommeren 2015 har flere hundre barn vært med på ferieaktiviteter og mange har fått sommerjobb. Kommunen vil, i samarbeid med frivillige organisasjoner søke om fattigdomsmidler utlyst av regjeringen, for å styrke arbeidet med å gi barn og unge i lavinntektsfamilier muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Forebygge at ekstremisme oppstår: oppfølging av ungdom Personer i ungdomsalder kan være spesielt utsatt for rekruttering til ekstreme miljøer. Dette gjelder i særlig grad ungdom som mangler tilhørighet og dermed kan være et lett bytte for ekstreme miljøer som kan tilby et fellesskap. Kommunen har søkt og mottatt 1 million kroner fra Justis og beredskapsdepartementet for å etablere en mentorordning. Mentorene skal følge opp barn, unge og deres familier som er i risikosonen og er i behov av ekstra oppfølging. Mentorene vil også følge opp enkeltindivider som er i faresonen for å trekkes til ekstreme miljøer eller er i ekstreme miljøer. Det vil vurderes om det er de samme mentorene som skal benyttes til oppfølging av individer som vender hjem fra konfliktområder. I arbeidet med å etablere mentorordningen vil Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) bistå kommunen med faglig opplæring og oppfølging av mentorene. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal bistå med å kartlegge

8 måloppnåelsen av ordningen. Foreldre/ foresatte Foreldre er noen av de viktigste aktørene i barn og unges liv og spiller en viktig rolle i forebyggingsarbeidet. Kommunen samarbeider og bygger nettverk med foreldre. I dette arbeidet inngår foreldreveiledning som et sentralt virkemiddel. Foreldreveiledning gjennom foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) inngår som en del av Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. I tillegg tilbys programmet ved Marie P familie- og aktivitetssenter. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) har fått i oppdrag av regjeringen, beskrevet som tiltak i nasjonal handlingsplanen, å prøve ut et foreldreveiledningskurs som spesifikt tar for seg håndtering ved bekymring for radikalisering og ekstremisme. Direktoratet og Bærum kommune har inngått en samarbeidsavtale om å gjennomføre kurset som et pilotprosjekt i kommunen. Prosjektet er igangsatt og vil avsluttes i løpet av våren Kommunen har i samarbeid med foreldre i flere innvandrerorganisasjoner utarbeidet en foreldreveileder som beskriver mulige tegn til bekymring for barna sine og tegn på at man bør oppsøke hjelp. Foreldreveilderen er oversatt til ti språk og distribuert til skoler, helsestasjoner, barnevernet, fritidsklubber etc. Den er også adoptert av flere kommuner. Oppfølging av familien når et familiemedlem har reist ut Kommune og politi har utarbeidet en varslingsrutine som sikrer at begge parter er informert ved en utreise. En utreise av et familiemedlem kan utløse behov for oppfølging fra det kommunale tjenesteapparatet. Dersom en person reiser ut av landet, tar kommunen i samarbeid med politiet kontakt med den berørte familien og gir tilbud om oppfølging. Det er kjernegruppen som har ansvar for å koordinere oppfølging fra de ulike tjenestene i kommunen. Oppfølging av hjemvendte I samarbeid med politi og PST kan kommunen stå ovenfor utfordringer knyttet til re-integrering av hjemvendte individer som har oppholdt seg i ekstreme miljøer og fremmedkrigere. Kommune og politiet har utarbeidet en felles rutine for oppfølging av denne gruppen. Kjernegruppen har ansvaret for å koordinere de relevante tjenestene i dette arbeidet. Kommunens kriseteam inngår i samarbeidet. Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) vil bistå kommunen. Det skal også vurderes om mentorordningen skal benyttes i dette arbeidet. Kommune og politi vil inngå et samarbeid med kriminalomsorgen om ansvarsfordeling rundt oppfølging av personer som har vært straffeforfulgt og fengslet etter paragraf 147, den såkalte terrorparagrafen. Sikkerhet og beredskap Som presisert i lokal handlingsplan mot ekstremisme, ved terroranslag lokalt eller nasjonalt er det kommunens beredskap- og krisehåndtering som kobles inn. Kommunen vurderer fortløpende, i samarbeid med politiet, nødvendige sikkerhets- og beredskapstiltak i tilknytning til ekstremisme.

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

lokal handlingsplan mot ekstremisme Bærum kommune og Asker og Bærum politidistrikt

lokal handlingsplan mot ekstremisme Bærum kommune og Asker og Bærum politidistrikt lokal handlingsplan mot ekstremisme Bærum kommune og Asker og Bærum politidistrikt innhold Innhold Forord... 3 Utfordringsbilde og utarbeidelsen av handlingsplanen... 4 Definisjoner og begreper... 5 Prioriterte

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Handlingsplan Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Innhold Forord...5 Bakgrunn...6 Veien fremover...7 Handlingsplanen...8 1. Samordning, samarbeid og dialog...8 2.

Detaljer

Nye og sammensatte utfordringer

Nye og sammensatte utfordringer Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. Dette skyldes utviklingstendenser og begivenheter

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT

Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT «Det hviler et ansvar på hver enkelt av oss i forebyggingen av radikalisering

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune. 2016-2020 Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging,

Detaljer

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- koordinator Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- Hva og hvem Samordning av Lokale kriminalitets- og rusforebyggende Tiltak Rettet mot barn

Detaljer

Radikalisering og voldelig ekstremisme det skjer i kommunene

Radikalisering og voldelig ekstremisme det skjer i kommunene Radikalisering og voldelig ekstremisme det skjer i kommunene Presentasjon 6.Januar 2016 v/johanne Benitez Nilsen Krim-koordinator & Sigurd Paulsen Beredskapssjef SLT koordinator og beredskapssjef Hva er

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth LT-konferansen 2017, 5. og 6.september, Scandic hotell Nidelven, Trondheim ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Innhold Innledning...3 1. Om veilederen...4 2. Informasjons- og taushetsplikt, samtykke og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Temaplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Temaplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Temaplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 1 Innhold Innledning...3 Forebygging av kriminalitet i Asker et bredere perspektiv...3 Forankring i kommunens styringssystem...4 Mulige risiko- og beskyttelsesfaktorer...7

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10. 17/14470 17/111206 Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Saksbehandler: Gro Steigum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Regelverk 2018 Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Regelverk 2018 Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Regelverk 2018 Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Søknadsfristen er 15. februar 2018. Bakgrunn Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering

Detaljer

Forebygging og tidlig innsats

Forebygging og tidlig innsats Innhold Om veilederen Forebygging og tidlig innsats Informasjonsplikt -Taushetsplikt -Samtykke: Plikt til å avverge lovbrudd Definisjoner og sentrale begrep Mulige bekymringstegn Hvordan gå fram nårdu

Detaljer

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12 Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen Organisering av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge i Bergen Bergen sentrum politistasjon, Bergen nord politistasjonsdistrikt,

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME FØRE VAR I MARKER OG RØMSKOG

HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME FØRE VAR I MARKER OG RØMSKOG HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME 2016 2020 FØRE VAR I MARKER OG RØMSKOG 0 Innhold Forord:... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Definisjoner og sentrale begreper... 3 2.1 Radikalisering

Detaljer

Forebygging av voldelig ekstremisme. Hva er kommunenes rolle?

Forebygging av voldelig ekstremisme. Hva er kommunenes rolle? Forebygging av voldelig ekstremisme Hva er kommunenes rolle? Innledning Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, og særlig islamsk ekstremisme, har de senere år kommet tydelig på den kommunale

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune MOSS KOMMUNE Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme Veileder for ansatte i Moss kommune INNHOLD 1. Om veilederen 2. Informasjons- og taushetsplikt samtykke 3. Definisjoner

Detaljer

Handlingsplanfor politirådet i Molde

Handlingsplanfor politirådet i Molde k R SEG Handlingsplanfor politirådet i Molde Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015 emolde KOMMUNE BAKGRUNN: Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Veileder Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme i Nord-Trøndelag

Veileder Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme i Nord-Trøndelag Veileder Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme i Nord-Trøndelag "Kjernen i forebygging av radikalisering og utvikling av ekstremisme er den samme som for forebygging av blant

Detaljer

Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2016 - oppfølging Melding Arkivsak-dok. 17/122-1 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 29.01.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG 2016 2019 Nye og sammensatte utfordringer Ekstremisme kan være relatert til høyreekstremisme, venstreekstremisme, ideologisk

Detaljer

Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo ØST POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201600755 Vår referanse: 201600669 (H) 201601103 (R) Sted, Dato Ski/Lillestrøm 30.03.16 HØRING ENDRING I PASSLOVEN MV

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Veileder. bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme

HAMAR KOMMUNE: Veileder. bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme 1 HAMAR KOMMUNE: Veileder ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme HAMAR KOMMUNE: Veileder 2015 ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme SLT veileder 1. Om veilederen 2

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring innhold Innhold Innledning... 3 Om veilederen... 4 Informasjons- og taushetsplikt, samtykke

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007 Politiets sikkerhetstjeneste utarbeider hvert år en trusselvurdering med beskrivelse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. Trusselvurderingen som er gradert, bygger på ulike kilder, inkludert

Detaljer

Radikalisering voldelig ekstremisme forebyggende arbeid

Radikalisering voldelig ekstremisme forebyggende arbeid Radikalisering voldelig ekstremisme forebyggende arbeid NATIONAL POLICE DIRECTORATE Fagsamling NTFK i Namsos 29.09.16 - Workshop TEMAER Status i Nord Trøndelag Saker i Nord-Trøndelag PST Utfordringsbildet

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND

TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND Innsatsområder for risikoutsatte barn og unge 11. januar 2017 Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet AKTUELT FRA BUFDIR Bufdirs mål og prioriteringer 2017

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 617 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.05.2009 N-131.4 09/9837 09/35416 Saksbehandler: Siri Opheim Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom 26.05.2009

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/9188 17/74227 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Ringsaker kommune Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.03.2015 15/124214 1 Saksbehandler: Gry Folge Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg barn og unge 17.03.2015

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling: Saksframlegg HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Plan mot kjønnslemlestelse. Saksfremlegg - arkivsak 08/10644 1 Innledning I 1995 fikk Norge

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hva er kommunenes rolle?

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hva er kommunenes rolle? Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Hva er kommunenes rolle? Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Sammendrag av rapporten «Forebygging av radikalisering og voldelig

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. " Ungdomspakken" - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316

Saksframlegg. Trondheim kommune.  Ungdomspakken - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316 Saksframlegg " Ungdomspakken" - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316 Forslag til vedtak: Formannskapet tar evaluering av Ungdomspakken til orientering og slutter seg til rådmannens anbefalinger for det videre

Detaljer

Veileder. Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune

Veileder. Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Veileder Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Innhold Om veilederen... 5 Sentrale begreper... 7 Informasjons- og taushetsplikt... 9 Generelle risikofaktorer...

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 51 til Wenche Trondsen som

Detaljer

Handlingsveileder. Forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Fra bekymring til handling

Handlingsveileder. Forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Fra bekymring til handling Handlingsveileder Forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Fra bekymring til handling Innhold 1 Om veilederen...side 3 2 Om voldelig ekstremisme og sentrale begreper... SIDE 4 3 Mulige bekymringstegn...

Detaljer

Fra bekymring til handling

Fra bekymring til handling VEILEDER Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme side 1 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Fra bekymring til handling Veileder VEILEDER Forebygging av radikalisering og

Detaljer

Veiledende materiell en introduksjon

Veiledende materiell en introduksjon Veiledende materiell en introduksjon Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Ingeborg Lunde RVTS øst og Anita Johanna Tørmoen NSSF Handlingsplanen for forebygging av

Detaljer

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt Nasjonal Konferanse - Samarbeid og Samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.01.2018 17/33189 17/259736 Saksbehandler: Erik Kjeldstadli Saksansvarlig: Øyvind Brandt Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

DEMOKRATISK DANNING OG INKLUDERING I SKOLEN

DEMOKRATISK DANNING OG INKLUDERING I SKOLEN KURS FOR LÆRERE I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE DEMOKRATISK DANNING OG INKLUDERING I SKOLEN FOREBYGGING AV UTENFORSKAP OG VOLDELIG EKSTREMISME Bergen kommune ønsker sammen med Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Prosjekt: Tidlig intervensjon unge & rus Samarbeid

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Bedre Tverrfaglig Innsats 12.03.15 RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Flekkefjord12.12.2014 Tidlig inn Veilederen "Fra bekymring til handling" Forankret, tverrfaglig samhandling

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: Tid: Kl.

Møteinnkalling. Sakliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: Tid: Kl. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: 06.12.2016 Tid: Kl. 18:30 Forfall meldes på tlf 69810500 eller epost til post@marker.kommune.no, som

Detaljer

SAMMENDRAG Få SLT strukturen på plass hvor koordineringsgruppe og utførernivå kommuniserer og

SAMMENDRAG Få SLT strukturen på plass hvor koordineringsgruppe og utførernivå kommuniserer og SLT ÅRSRAPPORT 2016 SAMMENDRAG SLT er en modell utviklet av det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) og er implementert i cirka 200 kommuner og bydeler i Norge. Modellen skal sikre et effektivt, forpliktende

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen REFERATSAKER FORMANNSKAPET

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen REFERATSAKER FORMANNSKAPET Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.05.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/11 Sak 38/11 Sak 39/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 10.05.2011

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer