Behandling av kvinner utsatt for incest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av kvinner utsatt for incest"

Transkript

1 Fysioterapeuten nr. 4/2000: Behandling av kvinner utsatt for incest Einar Hafsahl, fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Behandlingen som beskrives her, er blitt til som et resultat av prøving og feiling over flere år. Jeg gjøre stadig nye oppdagelser og endringer. Den enkelte kvinne har bidratt med tilbakemelding på hva de synes om behandlingen og kommet med forslag til endringer. Dette har vært viktig. Ulikheter i reaksjonsmønstre og evnen til å ta utfordringer hos hver enkelt kvinne krever individuell tilpasning underveis. Problemene for kvinnene er ofte så omfattende at de trenger psykologhjelp til å bearbeide konflikter som følge av overgrep og mange av dem som er henvist til PMF er anbefalt denne behandlingen av psykologen. De fortsetter som regel i samtaleterapi, og samtaler med psykologene om felles pasienter har vært viktige for å få støtte på og råd om behandling. Det har så langt vist seg å være en sammenheng mellom hvor godt kvinnene har fungert ute i samfunnet og de utfordringer som kan stilles gjennom behandling. De som har fått seg en yrkesutdannelse og har fungert i arbeid utenfor hjemmet, har jevnt over et høyere bevissthetsnivå om egen kropp og det kan ofte stilles større krav til dem i behandlingssituasjonen. I alle de tilfellene jeg har erfaring med, har overgrepene blitt avsluttet for mange år siden. Målet med behandlingen Disse kvinnene kommer primært for å få hjelp med sine kroppslige plager. En stor del av symptombildet skyldes smerter fra muskel-skjelettsystemet samt ulike grader av pustebesvær og annet. Å gi en oversikt over plagene er ikke intensjonen med denne artikkelen. Det blir derfor viktig å hjelpe dem med å redusere de kroppslig plagene via fysioterapi. De bør få en forståelse av sammenhengen mellom kroppslige plager, anspenthet og traumatiske opplevelser. Siden behandlingen er langvarig er det viktig at de oppøves til selvstendighet, slik at de gradvis blir mer i stand til å tak-le plagene på egen hånd. Gjennom mest mulig aktiv medvirkning utvikler kvinnene en større grad av selvbestemmelse og frihet i forhold til egen kropp. De fleste av kvinnene har et vanskelig forhold til egen kropp og kroppslig nærhet til andre personer. Dette er en av de viktige årsakene til anspenthet, og må derfor tas særlig hensyn til. Min erfaring så langt er at hvis kvinnene blir mer trygge i behandlingssituasjonen og i egen kropp, reduseres anspenthetheten og de kroppslige plagene. For å få til dette kreves stor grad av åpenhet hos behandler og pasient. Vanlige problemer i behandlingssituasjonen De fleste av kvinnene misliker å kle av seg for å bli værende i shorts og BH, som er beskrevet under forholdet mellom klær og kropp i artikkelen om undersøkelse. Har de for lite på seg i forhold til eget ønske, blir de mer anspent. Jeg har derfor latt dem velge hva slags klær og hvor mye de skal ha på seg. Dette har vært avgjørende for om de skal være trygge i behandling. Kvinnene reagerer ofte på fysisk berøring og nærhet med å bli mer anspente. I situasjoner med kroppslig nærhet mellom oss i behandlingen, er de gjennomgående mer utrygge enn andre pasienter. Jeg venter derfor med direkte fysisk kontakt hvis dette er svært vanskelig. Under instruksjonen pleier jeg derfor å sitte og eller stå et stykke unna. Mange har dessuten vansker med å være til stede i behandlingen. De blir fjerne i blikket og forsvinner fra her og nå-situasjonen. Tidligst mulig bør de «hentes» tilbake til her og nå. Det er derfor viktig å se etter tidlige tegn på fjernhet eller flukt. Fjernhet er noe som ofte inntreffer hurtig. Kvinnene sier som regel ikke fra selv når noe blir for vanskelig, og derfor må jeg følge med på kroppslige tegn på denne type endringer, som tiltakende anspenthet og overflatisk respirasjon, og så arbeide for at de skal hente seg inn igjen. Kvinnene har problemer med å skille mellom behandlings- og overgrepsssituasjon hvis de blir for utrygge. Disse kvinnene lever med en ubevisst eller bevisst frykt for gjentakelse av overgrepet. Selv situasjoner som tilsynelatende er fjerne fra overgrep kan få dem til å føle seg truede, og gi sterke kroppslige og/eller

2 følelsesmessige reaksjoner. At jeg er mann, kan bidra til at jeg blir forvekslet med en annen, men kvinnene har som regel skilt stadig bedre mellom meg og fedrene i behandlingssituasjon. Slike konflikter må de få snakke ut om. Mange av dem prøver å adlyde meg blindt, og det kan ofte være vanskelig å få dem til å gi uttrykk for om de misliker noe. Jeg prøver da å få dem til å ta til motmæle. Derfor må jeg se etter kroppslige, nonverbale reaksjoner som kan fortelle noe om hva de synes, og gi en tilbakemelding på dette. Ofte vil de være flinke og dermed gjøre det de tror blir forventet av dem. Slik setter de egne behov til side. Kroppsbevegelsene blir da, slik jeg har sett det, mekaniske og uten flyt. Det å underordne seg og adlyde forbindes ofte med overgrepssituasjonen. De må derfor lære seg å protestere og gi beskjed om hva de ikke liker. Enkle øvelser og bevegelser, som hos andre uten tilsvarende traumatiske opplevelser ville være uproblematiske, kan forårsake sterke reaksjoner med ubehag hos disse kvinnene. Ofte er det en naturlig forklaring på dette ut fra kvinnenes tidligere opplevelser. Behandlingstiltak Det må tas en del praktiske forholdsregler i forbindelse behandlingen. Fra mer utrygge stillinger skal de enkelt kunne finne tilbake til sine tryggere stillinger. Det er viktig å ikke gå for fort fram, ikke bringe inn for mye nytt og kunne vurdere hvor mye en pasient tåler i løpet av en time. Kvinnene blir utfordret til å prøve ut bevegelser og utgangsstillinger som medfører en viss utrygghet for dem. De må likevel være til stede i kroppen og i stand til å kjenne hvordan de reagerer. Bevegelser, kroppsuttrykk og øvelser som de har motvilje mot å gå inn i, kan de kjenne litt på, men mer inngående bruk utsettes til seinere behandling. For mange har det vært enklere å gjøre øvelsene hjemme først. Ved tiltakende utrygghet stanser jeg opp i behandlingen og forsøker å hjelpe dem med å finne tilbake til mer trygghet. Vi samarbeider om å finne de tryggeste kroppslige utgangsstillingene. Behandlingene begynner da oftest med observasjon og aktive øvelser, først i sittende og etter hvert stående stilling, mens behandling i liggende stilling som regel blir utsatt. De færreste greier tidlig å være til stede i kroppen i liggende stilling. Noe av forklaringen de har gitt, er at jeg står over dem når de ligger, og at det minner dem om overgrepet. Bruk av massasje blir ofte for nært den første tiden, og de blir fjerne når jeg har forsøkt dette. Behandling i sittende stilling De fleste av kvinnene er tryggest i sittende stilling, og i så fall begynner behandlingen der. Det er flere mulige forklaringer. De kan krølle seg mer sammen i overkroppen enn i stående og underlivet dekkes av krakken. Vi sitter rett over for hverandre på hver vår krakk, jeg noen meter unna med min rygg til utgangsdøren. Sitter kvinnene med ryggen til døren, har de ikke oversikt om noen kommer inn bakfra og blir mer anspente av den grunn. Sitter jeg for nær dem, blir de mer anspente. Helst bør jeg sitte noe mer unna enn en utstrakt armlengde. Hvordan velger de å sette seg? Avviker dette fra tidligere behandlingstimer? Er det forskjeller i anspenthet siden forrige gang i måten de sitter på? Vi bruker tid på å observere og beskrive dette. Kvinnene skifter ofte stilling uten at de selv er klar over dette, særlig gjelder dette tidlig i behandlingsperioden. De får hjelp til å «se» seg selv, og etter hvert blir svært mange stadig dyktigere til å observere egen kropp. Som regel veksler de fleste mellom å gå i forsvar, lukke seg og bli mer åpne og trygge i løpet av en time. Det skal ofte ytterst lite til før disse kvinnene blir engstelige og lukker seg til. De blir ofte handlingslammede og tause når noe «truende» oppstår og de kan sitte ganske forknytt. Vanlige reaksjonsmønstre i sittende stilling er: - Fotsålenes kontakt med underlaget blir mindre og eller opphører. - Knærne og lårene klemmes sammen, eventuelt krysses. - Baken knipes ytterligere sammen. De løfter seg opp fra underlaget i sittende. - Magen trekkes inn. De kryper sammen i overkroppen. - Overarmene presses mer inn til kroppen og hendene holdes mer fast samlet.

3 - Skuldrene trekkes fram og opp. - Haka trekkes inn og bøyes ned. - Pusten blir hurtigere og mer over- flatisk. - Blikket blir mer stivt stirrende. - De setter seg enten lenger inn eller ut på krakken. Ved samtale rundt ulike reaksjonsmønstre har mange av kvinnene forklart at disse kroppsuttrykkene ubevisst er et uttrykk for forberedelse til flukt og eller et ønske om å forsvare og gjemme seg. Slike reaksjonsmønstre kommer hyppig, særlig den første tiden, og de trenger hjelp til å komme seg ut av dem. Det skal lite til før de blir utrygge, og de har vanskelig for å gi uttrykk for det som er ubehagelig. Kvinnene har satt dette i sammenheng med at fedrene blant annet ikke har respektert deres grenser. På sett og vis kan det sammenliknes med at fuglene har et område rundt seg som er deres eget revir, og at andre fugler skremmes bort derfra hvis de prøve å overta dette området. Fedrene har invadert kvinnenes kropper. De har misbrukt kroppene, overskredet kvinnenes grenser og tatt seg til rette. I slike situasjoner har kvinnene ofte meldt seg ut av kroppene og overlevd ved flukt og likegyldighet. De har ikke lenger kroppene sine i fred. Det har ikke nyttet å si i fra. De må lære på nytt å si fra når de misliker noe og vil holde dette på avstand. Ved bevisstgjøring, og uten krav om endring, kan de over tid bli tryggere og gradvis åpne opp kroppen. For dette har jeg brukt bestemte øvelser som er omtalt nedenfor. Eksempler på grensemarkerende øvelser: Gjennom å øve på bestemte og tydelige armbevegelser kan kvinnene lære å gi beskjed: «trå meg ikke for nære». De strekker armen rett fram, flekterer i skulderleddet, skulderbladet fjerner seg fra ryggraden, strekker i albuen og dorsalflekterer i håndledd, åpner hånden og spriker med fingerne. Stillingen kan assosieres med en trafikkonstabel som stopper motgående trafikk. Hvor mye kvinnene velger å åpne hånden vil være individuelt, men også avhengig av den sinnsstemningen de er i. Tryggest er bevegelsen rett fram. Ved å føre armen ut til siden, abduksjon, blir de som regel mer anspente. Da er de blottet foran. Derfor må de først utvikle mest mulig trygghet i rommet rett foran seg. Når de behersker denne øvelsen, blir de ofte tryggere i kroppen og anspentheten avtar. Armene prøves hver for seg, og det er som regel sideforskjell. På den «utrygge» siden er armbevegelsen mer nølende og vag, og dessuten blir de mer utrygge ved bruk av denne armen. Magen strammes ofte og de kryper sammen. Dette har ofte vist seg å ha sammenheng med hvordan overgrepene skjedde. For eksempel kan de være voldtatt i en seng som stod inn til veggen, og de er mest utrygge i den siden som vendte ut mot rommet, den siden som overgriperen kom inn. Disse forklaringene kommer fram når vi sitter sammen og undrer oss over de ulike reaksjonene. Mens de forteller, kommer det kroppslige reaksjoner. Umiddelbart spenner de kroppen mer, for så å bli noe mindre anspent enn de var før dette kom opp. De må få tid til å gjennomleve det som dukker opp. Disse armbevegelsene gir mange av kvinnene etter hvert en opplevelse av å eie det tomme rommet rundt seg som de tidligere hadde opplevd var «bebodd, eid, invadert» av fedrene som hadde begått overgrepene. De gir uttrykk for at de oppnår å holde fedrene på avstand. Bevegelsene er ofte kraftige, markerer klart avstand og stanser som regel brått. De skal uttrykke bestemthet. Det er slik det må være den første tiden. De aller fleste foretrekker denne bestemte bevegelsen framfor det å rekke en åpen, supinert hånd forsiktig fram. Det oppfatter de som en innbydelse til noe ukjent. De frykter et nytt overgrep ved at de «gir fra seg hånden til en overmakt». Det er viktigere å beskytte seg enn noe annet. Fedrene kommer som regel stadig «tilbake». Det er mange «kamper» og behandlingstimer som står foran kvinnene før de blir tryggere og kan puste friere. De må våge å utvikle bestemthet i bevegelsene. Når fedrene er mer nærværende og truende, sees armbevegelsene som mer usikre og nølende og de kryper sammen i overkroppen. Noe slikt kan skje etter et møte med faren på ny for eksempel i et selskap, men også uavhengig av slike ytre begivenheter. Minner kommer og går. Etter hvert skal de kunne bevege armen(e) ut i alle retninger og erfare at de eier rommet rundt seg. Fedrene som befant seg tett inn på dem, forsøker de å holde på avstand, skyve vekk, mest mulig helt ut av deres liv.

4 «Å stå på egne bein» behandling i stående stilling Mange velger å stå inntil en vegg med beina tett sammen, som regel med tyngden langt bak på hælene. Etter hvert våger mange seg ut og fram på det åpne gulvet. Enkelte av kvinnene kan arbeide med sittende og stående øvelser fra første time. Andre trenger lenger tid. De kjenner seg ofte mer ubeskyttet når de står. Noen få har vært tryggere i stående stilling. Det tas alltid utgangspunkt i den selvvalgte, stående stillingen, se stående stilling under undersøkelse, og ut fra denne skal de prøve å finne en mer stabil og ledig stilling. Kvinnene prøver å nå ut med små bevegelser å bevege seg ut fra deres som oftest bundne vanemønster. Forslagene kan komme fra meg eller fra deres egne initiativ. De kan forsøke å stå litt lenger fra hverandre med beina. Dette kan være å løfte hælene litt opp fra bakken, noe som forskyver tyngden noe fremover fra deres tilbaketrukne stilling. De bøyer i hofter, knær og ankler og strekker seg opp igjen. De kan begynne med å arbeide med føttene pekende rett fram, som er det enkleste. Når de har blitt tryggere i denne stillingen, kan de vri føttene noe utover, utadrotasjon i hoftene, og bøye og utadrotere slik at lårene fjerner seg fra hverandre. Dette er mer provoserende fordi underlivet åpnes mer opp. Når de er blitt tryggere stiller mange seg opp med omtrent en hoftebreddes avstand mellom fotsålene, har tyngden mer jevnt fordelt på begge føtter, mer lik tyngde på for- og bakfot, og dessuten overstrekker de ikke i kneleddene. Det som før var truende og unaturlig, er nå blitt deres nye naturlige stilling. I begynnelsen er bevegelsene helst små og langsomme. Ofte blir noe for utrygt og skremmende. Kvinnene velger da å gå tilbake til en tryggere stilling, kanskje i sittende eller stående inntil en vegg. Vi samarbeider om valgene. Jeg prøver å oppfordre dem til mest mulig å ta egne valg. De venter til de blir mer trygge og våger seg ut. De prøver slik ut sine kroppslige grenser. Dette må ta tid. Vi har ved mange anledninger observert at det å våge for mye, ofte medfører utrygghet. Kvinnene kan gjøre stående vridninger om egen vertikal lengdeakse. Her har de god blikkontroll og øvelsen oppleves trygg. Etter hvert kan det være friere for mange av kvinnene å gjøre de ovennevnte armøvelsene i stående, fremfor i sittende stilling. De kan lettere strekke armene ut i alle retninger mens de står og oppleve at de har styrke. I behandling veksler kvinnene mellom øvelser i sittende og stående stilling. Stup-stående stilling fra PMF har vist seg å være alt for provoserende for de fleste, og den utsettes ofte lenge. Det har noe med at de i denne stillingen verken har kontroll med blikket, i og med at de ikke ser det som skjer rundt dem, og at de dessuten opplever at underlivet er blottstilt. Dessuten «frykter» de angrep bakfra. Denne forståelsen av hvorfor øvelsen er vanskelig, er det mange kvinner som har formidlet. Ved utprøving av denne øvelsen begynner de ofte med å stå inn til en vegg, og slik er de «beskyttet» bakfra. Gjerne prøver de hjemme først. Etter hvert kan de oppdage at det ikke er farlig. Det skjer ikke noe. Behandling i liggende stilling Når de er klare for mer omfattende behandling med massasje og øvelser i liggende stilling, må de være såpass trygge at kroppen ikke stives for mye av. De skal kunne tåle min hånd på sine «trygge» plasser uten å bli alt for anspente, og når jeg behandler de mer «utrygge» delene av kroppen skal de kunne reagere slik at det ikke blir så truende for dem at de må «flykte» vekk fra situasjonen. Massasje: De fleste kjenner seg mer beskyttet på maven, og jeg velger derfor å begynne med massasje i denne stillingen. Mange av kvinnene foretrekker i den første tiden, å ha begge hendene opp ved siden av ansiktet. Legger de begge armene ned langs siden av kroppen, blir kvinnene som regel mer anspente. De kan som et alternativ ha en arm oppe og en ned langs kroppen. Massasjen må være tydelig og bestemt. Vage bevegelser oppfattes ofte som seksuelle tilnærmelser. Jeg må likevel ikke trykke for hardt. Da har kvinnene opplevd utrygghet ved at de tilsynelatende blir holdt fast. De trygge områdene på kroppen velges først, det vil si de som er lengst unna kjønnsorganene. Jeg informerer på forhånd om hvilke deler av kroppen jeg skal behandle. En av mine hender er i ro og den andre i bevegelse. Hvis begge hendene er i ro, har flere kvinner fortalt meg at de blir engstelige, fordi de ikke vet hva som skal skje videre. Ingen har så langt likt at begge hendene mine har vært i ro. Under informasjonen kan kvinnene eventuelt komme med kommentarer, hvis de ønsker det. Jeg observerer i tillegg om de reagerer kroppslig på det som skal skje. De kan bli mer anspente bare ved tanken på det som kommer, og når jeg ser noe slik tar jeg det opp med dem. Ved økende anspenthet eller tegn til utrygghet, stanser

5 jeg opp og prøver å finne en forklaring. For at de skal kunne roe seg ned kan jeg fortsette med noe som er tryggere. Når kvinnene er blitt tryggere i maveleie, kan ryggleie prøves. Overgrepene har ofte skjedd mens jentene lå og fedrene sto over dem. Forhold i rommet kan også utløse minner, slik som da en kvinnelig pasient reagerte en gang hun skulle behandles på benk. Den gangen var benken senket lavt ned. Spontant gav hun uttrykk for at hun ikke ville legge seg ned fordi benken minnet om en seng. Overgrepene hadde også skjedd mens hun lå i seng. Ikke alle registrerer slikt bevisst. En annen kvinne reagerte med å bli anspent i tilsvarende situasjon, men hun hadde ingen bevisst opplevelse av hvorfor hun reagerte slik før vi begynte å snakke om dette. Kvinnene får gjerne to puter under hodet og ofte venter jeg med å sette meg bak pasientene. De skal se meg hele tiden. Jeg begynner med å massere hender og føtter og behandler strupe og hals til slutt. Flere av kvinnene har kjent hender som har strammet seg rundt halsen for å stanse et eventuelt skrik, og mange har i tillegg vært utsatt for munnsex. Som følge av dette har flere av kvinnene gitt uttrykk for at de har fått spiseforstyrrelser. De har stappet i seg maten uten å nyte den, og av og til måttet ha drops i munnen for å få bort minnene om munnsexen. Reaksjoner i form av minner med smak og lukt, samt gjenoppleving av disse traumatiske opplevelsene kan komme når kjeve eller hals berøres. Dette er svært ubehagelig og ekkelt, og gir ofte svært sterke reaksjoner som det kan være gode grunner til å vente med til et godt stykke ut i behandlingsforløpet. Under massasjen i det indre av hånden får de fleste kvinnene sterke reaksjoner. Jeg kommer så alt for nær inn på dem, sier de. Det kan vekkes savn etter den tryggheten som aldri var der. Noen kan være redde for å gi seg over. Det kan oppleves som om de gir fra seg kroppen, blir maktesløse, svake og hjelpeløse. Mange av kvinnene klarer ikke berøring i det indre av hånden før det har gått lang tid, selv om de kan være trygge på annen behandling i liggende stilling. I den seinere tid har jeg derfor begynt å massere hendene deres i sittende stilling. Utgangstillingen har blitt utarbeidet i samarbeid med klientene. Vi sitter på hver vår side av behandlingsbenken. Benken mellom gir dem en opplevelse av å være ekstra beskyttet. Høyden på benken reguleres etter deres ønske, og de foretrekker ofte å ha den ganske høyt. Noen sier det er best å kjenne på at de på forhånd har kraft i den armen jeg skal massere. De velger derfor å skyve sin utstrakte hånd mot min noen ganger. Nå er det greit, kan de så si, og massasjen begynner. Jeg behandler som regel bare en hånd av gangen til å begynne med, og som regel velger de den «trygge» siden. Nå er det nok, kan så noen si. Jeg ser da at de er i ferd med å bli mer anspente, og vi stanser. Behandling av hendene gir ofte kvinnene bedre kontakt med sin egen hånd og håndflate. Jeg prøver ut med øvelser hvordan de har tålt dette, og det kan være letter å gi en utstrakt hånd etter behandling, det vil si at det er mindre motstand mot å strekke ut armen. Noen fedre kombinerte å være «snille» i det ene øyeblikket, gi en god berøring og godsnakke med kvinnene, med å gjennomføre et samleie under skjul av at de bare ville jentene godt. Har kvinnene hatt slike opplevelser, vil gode berøringer være vanskeligere å motta seinere. Det kan være lettere med de kvinnene som har fedre som alltid var brutale ved nærhet. Gode berøringer vil da ikke på samme måte forbindes med fedrene. Likevel er det vanskelig for mange å komme dit at det å ta i mot massasje kan oppleves godt. I begynnelsen blir de redde og stive, seinere kan de gi uttrykk for at det å bli tatt på gir ubehag og ekkelhet. Siden kan det være greit å bli tatt på, men fortsatt ikke behagelig. Det gjøres ellers øvelser i liggende stilling som hører inn under PMF. Jeg har valgt ikke å gå nærmere inn på dem siden de ikke er spesielle for en enkelt pasientgruppe. Noen bevegelser er mer truende i liggende enn i stående stilling, slik som å føre armen ut fra kroppen. Dette blir som regel en mye mer utrygg bevegelse i liggende enn i stående stilling. Min kroppslige væremåte påvirker Hvis jeg forholder meg rolig og trygg til det som skjer med kvinnene, kan dette virke beroligende på dem. Vi er forbilder som behandlere. Flere kvinner har sagt at det ser godt ut å være så rolig og avslappet i kroppen som meg. Det vekker kanskje en lengsel. En kvinne sa til meg at hun i den første tiden hadde nok med å ha kontroll over seg selv, og at hun var lite bevisst opptatt av hvordan mitt kroppslige uttrykk var. I en seinere periode hadde hun betraktet og sammenliknet meg mer i forhold til sin egen kropp, og var fornøyd over å kunne si at likheten i kroppslig uttrykk nå ble større mellom oss to. Det hadde vært så godt å se hvordan jeg kunne sitte avslappet, og nå kunne hun også legge hendene fra seg på lårene, slippe knærne ut til siden og ikke rette seg opp i ryggen. Alt dette kjentes så befriende ut.

6 Kroppslige symptomer og plager som kan dukke opp under behandling Dovning av kroppsdeler: Av og til masserer eller gnir kvinnene den ene armen og eller foten. Dette har gjerne forbindelse med at noe har vært vanskelig under behandlingen. De er blitt mer anspente, noe som har ført til nummenhet eller dovenhet i en kroppsdel. Av og til er denne avstivningen uttrykk for en beskyttelse mot å vise eller kjenne på vanskelige følelsesmessige opplevelser. Når de slipper opp, kommer tårene og tristheten fram. Mange forteller da at dovenheten går vekk. Svimmelhet, hjertebank og kvalme: Ved for store påkjenninger kan kvinnene bli svimle og kvalme. Ofte er dette en reaksjon på at påkjenningen ved behandlingen er blitt ekstra stor, og de kan bli noe fjerne i forhold til det vi arbeider med. Får de slike reaksjoner i liggende stilling, kan det ofte hjelpe at de får komme seg av benken og ned på gulvet. Reaksjonene kan ledsages av angst. Tidligere i min yrkesutøvelse kom slike reaksjoner oftere enn i dag. I ettertid har jeg i mange tilfeller vurdert dette som et uttrykk for feilbehandling og at jeg ikke tok nok hensyn. Fortrengte følelser: Ofte er det knyttet sterke følelsesmessige reaksjoner til den «utrygge» siden. Under massasjen kan eksempelvis minner dukke opp på forsiden av det ene låret. Kvinnene husker fedrenes hender som har tatt på dem. Det kommer opp følelser som engstelse, og hvis de er trygge nok, også sinne, og kvinnene får avreagere. Avreageringen kan føre til at stramninger og smerter avtar og bevegligheten i kroppen endres. Ved at de holder noe tilbake, stiver de av i kroppen, og når de åpner opp for følelser, slipper de ofte opp. I denne forbindelse er det hele tiden viktig å ha kroppen for øye, å kjenne på hvilke endringer som forårsaker reaksjonene på de ulike øvelsene og å kjenne på det å være i ro. Det er viktig å ta kroppen på alvor. Det nytter ikke bare å spørre. Flere av kvinnene gir gjerne uttrykk for at visse behandlingstilnærminger går greit, uten at dette er tilfelle. De anspenner kroppen uten at de merker det selv. Jeg observerer dette og spør og hjelper dem med å få oppmerksomheten på sin kroppslige reaksjonsmåte. Avslutning av en behandlingstime En behandlingstime avsluttes med tilsvarende øvelser og undersøkelser som timen begynte med. Sitter og eller står kvinnene like godt eller bedre på slutten enn ved begynnelsen av timen? Har spenninger sluppet eller forsterket seg? Hva er de selv i stand til å observere? Endringer registreres. Målet er at de skal være tryggere mot slutten av timen. Dette innebærer at de helst står bedre på beina og sitter mer ned på krakken. De har gjerne flyttet tyngden lenger fram, stiver ikke av i knær og hofteledd på samme måte som før behandlingstimen, overkroppen er mer oppreist og armene kan etter hvert falle fritt inn til siden. Hvis de er blitt tryggere vil noe av beredskapen ha avtatt. Medikamenter Bruk av enkelte typer medisiner er svært uheldig for behandlingen, slik jeg driver den. Dette har med at enkelte medisiner gjør at kontakten med kroppen blir dårligere. Alle medikamenter med varseltrekant og muskelavslappende tabletter har en slik virkning, men særlig gjelder dette ved bruk av nye typer antidepressiva. Medisinene tilslører noe av det kroppen vil uttrykke. Kvinnene blir i mindre grad i stand til å observere anspenthet som følge av følelsesmessige påkjenninger. De vil derfor i mindre grad være i stand til å delta aktivt i behandlingsprosessen. De får et fjernere forhold til egen kropp og deres evne til nyanserte kroppsopplevelser blir betydelig redusert. Erfaringer med dette har jeg gjort på pasienter som i perioder har brukt antidepressiva. Vi, både pasientene og jeg, har registrert hvordan det har forekommet endringer i deres kroppsbevisshet. De blir gjennomgående mer likegyldige til sine egne traumatiske opplevelser. Det blir derfor svært betenkelig når enkelte leger også bruker antidepressiva som smertestillende (Hafsahl E: Lykkepiller og fysioterapi. Tidsskr Nor Lægeforening 1998, 118, 774). Er det mulig å fortrenge overgrep helt? En av de kvinnene jeg har hatt til behandling visste ikke om at hun hadde vært utsatt for incest. Under en behandling på benk begynte hun å huske det som hadde skjedd. Faren var på vei opp trappen. Hun hørte skrittene som nærmet seg. Han hadde drukket, og var på vei inn på rommet hennes for å gjennomføre voldtekten. Andre kvinner er ikke sikre på hva som har skjedd, men de mener at noe har skjedd. Gjennom bedre kontakt med kroppen får de ofte bekreftet sine mistanker. Kroppen kan ikke lyve. Betydningen av kroppsterapi og samarbeid med psykolog eller psykiater Gjennom behandlingen blir disse kvinnene seg bevisst egne avvikende kroppslige reaksjonsmønstre, som de gradvis kan endre på. Det kommer ofte fram minner som sannsynligvis ellers ville vært fortrengt. Disse minnene har det vært behov for å bearbeide videre hos psykolog eller psykiater. Problemer som dukker opp i samtaleterapi kan også arbeides videre med i PMF. Slik blir det ofte en vekselvirkning. Psykoterapi og PMF

7 utfyller hverandre ofte godt, slik at kvinnene kan ha god nytte av begge behandlingsmetoder. De følelsesmessige reaksjonene på tidligere overgrep kommer ofte tydeligere fram ved kroppsterapi, sier mange kvinner. Det er viktig at behandlere snakker sammen og vet noe om hverandres måter å arbeide på. Ulik forståelse av pasientenes problemer og forslag til løsninger kan være uheldig. Det kan blant annet oppstå en opplevelse av ikke å arbeide med de samme problemene. Selv har jeg hatt best nytte av å samarbeide med psykologer som arbeider innen en psykodynamisk retning. Endringer hos kvinnene Behandlingene strekker seg ofte over lang tid og krever betydelig tålmodighet, men det skjer svært mye i timene. Det er sjelden en behandling uten at det har skjedd en endring fra begynnelse til slutt, at kvinnene er mindre anspent og puster friere. Hvis dette har skjedd, har kvinnene også mindre smerter og ubehag i kroppen. Noen har snakket om at de endelig kan begynne å leve som andre mennesker. De har lært seg å sette ord på kroppslige opplevelser. Kvinnene forstår ofte mer av sammenhengen mellom anspenthet, kroppslige plager og de traumatiske opplevelsene de har hatt. Forsvaret de hadde etablert på grunnlag av opplevelser i barndommen, har mange funnet overflødige. Flere av kvinnene har også gitt uttrykk for at de er blitt tryggere ute blant andre mennesker. I den seinere tid har også noen av kvinnene fortalt at de har endret sitt forhold til mat. Tidligere gjaldt det mer å sluke maten uten å kjenne på smaken, men nå kan de nyte mat og smaksopplevelsene. Dette har skjedd etter at de er blitt mye tryggere i egen kropp. Endringer i forhold til opprinnelig PMF PMF i sin opprinnelige form har vist seg å være alt for provoserende. Gjennomføringen av behandling i sittende, stående og liggende stilling på benk fra første time, ble for truende for kvinnene. De fikk for sterke ubehagelige reaksjoner, og det førte til for mye uro rundt behandlingene. Dette ble også for snevert i forhold til kvinnenes særlige problem. Kvinnene måtte i for stor grad tilpasse eller underordne seg min behandling og ikke omvendt. I alt for stor grad ble ulike øvelser og tiltak tvunget på dem, uten at jeg hadde nok motforestillinger om hva det gjorde med dem. Jeg trodde jeg tok hensyn, men jeg hørte for lite på kvinnene og var for opptatt av å gjennomføre behandlingene. Ved massasje på benk tidlig i behandlingsperioden, ble ganske mange stive i kroppen. Jeg bruker også lite passive bevegelser og særlig gjelder dette bevegelser i hofteleddet der kvinnene skal gi fra seg kontrollen. Dette ble oppfattet som en svært truende og provoserende handling og kunne gi assosiasjoner til tidligere overgrep. Jeg har heller ikke siden funnet noen god grunn til å prøve ut dette. I stedet har jeg lagt vekt på at kvinnene skal venne seg til å observere egen kropp, at de skal få være i fred i sin egen kropp og at jeg ikke skal være for pågående. I tillegg til øvelser og massasje har bevisstgjøring av deres vanestillinger i dagliglivet blitt trukket inn. Det har vært viktig å undre seg sammen med pasienten over hvordan de står og sitter til vanlig. Jeg prøver å unngå feilretting og er ikke så opptatt av å korrigere til en «riktigere kroppsholdning» eller en riktigere utførelse. Jeg lar dem heller få kjenne på og godta slik de står, sitter eller ligger. Lar dem få krype i hop hvis de velger det, selv om mye av dette er «feil» utfra vår lære om god kroppsholdning. Jeg har i større grad forsøkt å forstå bevegelser og kroppsstillinger som kroppslige uttrykk for hvordan personen har det, og at de forandrer dette i tråd med hvordan tryggheten utvikler seg. Nå har jeg også mer samtalekontakt med kvinnene hele tiden og forsøker å få fram hvordan de opplever det vi holder på med. Jeg har altså lagt om behandlingene radikalt på disse mer enn 10 årene med erfaring De første behandlingene vil derfor være svært forskjellig fra slik jeg opprinnelig praktiserte PMF. Det gjøres færre øvelser, ofte med mindre bevegelsesutslag, langsommere tempo og lengre pauser. Kvinnene har gjerne nok med å takle og fordøye en vanskelig behandlingssituasjon av gangen. Jeg er ikke lenger opptatt av å komme igjennom alt på en time, men tar hensyn til utviklingen. Forslag til litteratur om psykomotorisk fysioterapi og incest Artiklene fra Sykepleien tas med som et eksempel på hvordan en annen yrkesgruppe nærmer seg disse problemene, men de har ikke hatt noe å si for utformingen av denne artikkelen. - Kirkengen AL: Veronicas to liv. Fysioterapeuten 1997, 64(2), Steinsbekk A, Bylund GS: Hjelp - pasienten er incestutsatt. Tidsskr sykepleien 1999, 87(15), Steinsbekk A, Bylund GS: Når pasientrollen vekker fortidas spøkelser til live. Tidsskriftet sykepleien 1999, 87(10), Thornquist E, Kirkengen AL: Kroppens spor - utfordringer for fysioterapeuter. Fysioterapeuten 1997, 64(2), 4-

8 6. - Thornquist E: Kropp er livshistorie - en kasuistikk. Fysioterapeuten 1997, 64(2), Thornquist E, Bunkan B: Hva er psykomotorisk fysioterapi. Oslo, Universitetsforlaget, Thornquist E: Klinikk, kommunikasjon, informasjon. Oslo, Gyldendal, 1998.

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Råd og vink av Ronald Grini

Råd og vink av Ronald Grini Råd og vink av Ronald Grini Helsetjenesten består av Psykososial helsetjeneste, Gløshaugen legesenter og helsestasjon for studenter. I Psykososial helsetjeneste er det ansatt psykologer, psykiatriske sykepleiere,

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Ett er nødvendig - her i vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv Gå

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer