INNSPILL TIL ARBEIDSGRUPPENS UTREDNING OM ETABLERING AV RESSURSAVDELINGER FOR INNSATTE MED PSYKISKE LIDELSER OG STORE ATFERDSAVVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPILL TIL ARBEIDSGRUPPENS UTREDNING OM ETABLERING AV RESSURSAVDELINGER FOR INNSATTE MED PSYKISKE LIDELSER OG STORE ATFERDSAVVIK"

Transkript

1 Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gate Oslo Sentralbord Telefaks Internett Justisdepartementet Kriminalomsorgsavdelingen v/ Sigbjørn Hagen Postboks 8005 Dep OSLO Oslo, mandag, 17. januar 2011 Vår ref.: 848 / SS Må alltid oppgis. INNSPILL TIL ARBEIDSGRUPPENS UTREDNING OM ETABLERING AV RESSURSAVDELINGER FOR INNSATTE MED PSYKISKE LIDELSER OG STORE ATFERDSAVVIK Det vises til høringsbrev av Juss-Buss takker for tilliten som høringsinstans. Innledning Juss-Buss er en frivillig rettshjelpsorganisasjon, drevet av studenter ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Juss-Buss har over 50 saksmottak i fengsel hvert år og tar årlig i mot ca 350 henvendelser vedrørende fengselsrett og straffegjennomføring. Gjennom vår praksis har vi opparbeidet oss bred erfaring på området. På bakgrunn av dette vil fengselsgruppa ved Juss-Buss komme med noen bemerkninger til enkelte av de problemstillingene som oppstilles i høringsbrevet. Generelle bemerkninger Utredningen er en del av oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 37 ( ), hvor det ble satt fokus på at den gruppen som ikke har en alvorlig sinnslidelse ved fengsling ikke skal utvikle psykiske lidelser som følge av å være innsatt. Juss-Buss er positive til at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for forbedringer i de innsattes tilbud om psykisk helsehjelp, og er takknemlige for at utvalget har bedt om innspill på dette området. Konkrete bemerkninger Dagens situasjon Gjennom vår kontakt med innsatte får vi gjentatte tilbakemeldinger om at de opplever det psykiske helsetilbudet i fengsel som et glemt kapittel. Innsatte har de samme, lovfestede rettighetene til helsehjelp som andre borgere. Likevel viser blant annet masteroppgaven Hårdnes, A. M. (2008) 1

2 Helsetilbudet i norske fengsel: en undersøkelse av regler og praksis. Juss-Buss stensilserie nr 114, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, Oslo, og våre egne erfaringer at fengslene ikke oppfyller disse rettighetene på en tilfredsstillende måte. Eksemplene på dette er mange, og i det følgende vil vi komme med noen konkrete problemer vi ser ofte. En del av de innsatte vi møter står i realiteten uten et tilbud om psykisk helsehjelp. I enkelte tilfeller er det på grunn av at fengselet ikke har en psykolog. Andre fengsler har tilbud om psykolog, men det er lange ventelister. Noen ønsker av ulike årsaker å benytte seg av tilbud om psykisk helsehjelp utenfor fengselet, eksempelvis fordi de har et nært forhold til en bestemt psykolog fra tiden før fengsling eller fordi det er lange ventelister hos psykologen tilknyttet fengselet. Vi mener det er uholdbart at innsatte som har et behov for psykisk helsehjelp og som ikke får dekket dette i fengselet, får avslag på fremstilling til et tilbud på utsiden av fengselet, begrunnet i økonomiske hensyn. Vi får også henvendeleser fra innsatte som har problemer med å få utredet sitt behov for medisinering. Mange har resepter de har fått på utsiden, men må vente på utredning fra helseavdelingen for å få tilgang på disse medisinene. De lange ventelistene medfører i mange tilfeller at den innsatte må gå lenge uten medisiner han har behov for og likevel skal ha. De manglene vi ser med helsetjenesten blir særlig alvorlige sett i lys av den høye andelen innsatte med psykiske plager. Fafo-rapport 429 Levekår blant innsatte (Friestad og Hansen 2004) viser at hele 30 % av de mannlige innsatte og 40 % av de kvinnelige innsatte har psykiske plager. Tilsvarende tall for befolkningen for øvrig er 10 %. Juss-Buss ser det også som problematisk at tilbudet er så dårlig med tanke på at det sitter barn og unge i disse fengslene. Vi vil ikke gå videre inn på dette, da alternativer til fengsling av barn er behandlet i NOU 2008: 15 Barn og straff, men vil likevel påpeke at så lenge det finnes barn i fengsel, er det viktig at det psykiske helsetilbudet bedres også for disse. Det kan være mange årsaker til at innsatte opplever helsetilbudet i fengselet som mangelfullt, men for Juss-Buss synes det som at en av hovedårsakene er manglende kapasitet. Dette er særlig klart i de fengslene hvor det ikke finnes noe tilbud om psykolog. Ettersom Juss-Buss erfarer at tilbudet om psykisk helsehjelp i fengslene ikke er tilstrekkelig, er vårt prinsipielle standpunkt at det bør fokuseres på å forbedre det generelle psykiske helsetilbudet i alle landets fengsler. På denne måten vil alle innsattes lovfestede rettigheter til helsehjelp blir oppfylte og den enkelte får et tilbud tilpasset sitt behov. Vi mener at det må finnes et slikt velfungerende tilbud til alle innsatte og at dette må prioriteres fremfor opprettelse av ressursavdelinger for enkelte grupper. Med dette som utgangspunkt ønsker vi likevel å komme med konkrete kommentarer til enkelte av punktene i forslaget, da vi ser at ressursavdelinger kan være av nytte på et tidspunkt der det psykiske helsetilbudet er på plass for alle. 5. Målgruppebeskrivelse 5.1 Tilnærming og forslag til inndeling Juss-Buss stiller seg kritisk til den foreslåtte inndelingen i særlig sårbare og hjelpetrengende og farlige og alvorlige personlighetsforstyrrede. For det første tror vi en slik inndeling vil være uheldig da den kan oppleves stigmatiserende og vanskelig å akseptere for den enkelte. Det kan være en fare for at inndelingen medfører at fokus forflyttes til hvilken kategori den innsatte tilhører, fremfor å tilrettelegge for individuelt tilpasset opplegg og behandling. 2

3 For det andre kan en inndeling i spesifikke grupper i tillegg åpne muligheten for feilkategorisering. Det er viktig at vedkommende får den nødvendige tilrettelagte behandlingen han trenger, og at gruppeinndelingen ikke går på bekostning av behandlingen. Vurderingen av om innsatte er i målgruppen vil i noen grad vil bero på fengselets evne til å håndtere de aktuelle innsattes tilstand, jf. avsnitt 9.1 i utredningen. Juss-Buss mener det kan være betenkeligheter knyttet til dette og savner en problematisering fra arbeidsgruppen. Juss-Buss erfarer at ved slike skjønnsmessige vurderinger som det legges opp til her, vil det kunne danne seg ulik praksis i de forskjellige fengslene. For å motvirke at fengslene kategoriserer de innsatte ulikt, bør det føres tilsyn med denne praksisen. Fengslenes evne til å håndtere tilstanden må uansett ses i lys av om tilbudet om tilrettelegging og individuell oppfølgning er tilfredsstillende for å kunne avhjelpe den enkeltes situasjon. Arbeidsgruppen påpeker i avsnitt 9.1 i utredningen at 53 % av de innsatte i målgruppen karakteriseres som både sårbare og vanskelige. Videre er det sagt at vurderingen av hvilken gruppe den innsatte med sammensatte problemer skal plasseres i, skal avgjøres individuelt. På denne bakgrunn mener Juss-Buss at de innsatte i stedet må tilbys et individuelt opplegg med fokus på behandling og rehabilitering tilpasset den enkeltes behov i de ordinære fengselsavdelingene, fremfor å fokusere på egne ressursavdelinger. Det må uansett være en forutsetning at ressursavdelingen ikke lar avdelingenes kapasitet være en faktor i avgjørelsen av hvor den innsatte til slutt havner. I forlengelsen av det ovennevnte ønsker vi igjen å fremheve behovet for behandling og rehabilitering av de innsatte som ikke omfattes av målgruppene. Det totale antall innsatte i norske fengsler er til en hver tid rundt Det fremgår av utredningens avsnitt 9.2 at det på undersøkelsestiden var omlag mannlige og 3-5 kvinnelige innsatte i målgruppene til ressursavdelingene. På bakgrunn av henvendelser fra innsatte, er vårt inntrykk er at behovet for individuell tilrettelegging og behandling langt større. Juss-Buss er for øvrig enig med arbeidsgruppen i at de som skal overføres til en psykiatrisk behandlingsinstitusjon ikke skal være på vent i en ressursavdeling. 7. Forslag 7.1 Ressursavdelinger Målgruppe Strafferettslig status Juss-Buss er enig i arbeidsgruppens forslag om at alle innsatte bør ha mulighet for overføring til ressursavdelingene, uavhengig av strafferettslig status. Vi er imidlertid opptatt av at varetektsfengslede og innsatte i politiarrest får tilbud om aktiviteter og psykolog, uavhengig av frihetsberøvelsens varighet. Juss-Buss er følgelig av den oppfatning at overføring til en ressursavdeling ikke kan begrenses til de med et langvarig fengselsopphold. At frihetsberøvelsen trolig vil være kortvarig kan, etter vår mening, ikke være en begrunnelse for å utelukke en eventuell overføring. Dersom vedkommendes behov for tilbud og tilrettelegging vil kunne oppfylles ved overflytting til ressursavdeling, bør lengden av fengselsoppholdet være uten betydning. 3

4 Tilbudet til varetektsinnsatte må, etter vår mening, ta sikte på å motvirke en forverring av helsetilstanden, slik at de innsatte ikke utvikler psykiske lidelser eller får varige traumer av fengslingen. Juss-Buss erfarer også at usikkerhet rundt egen fremtid og overgangen fra frihet gjør at innsatte i denne gruppen er spesielt utsatt for skadevirkinger og psykiske påkjenninger. Flere studier viser i tillegg at selvmordsraten er høyere blant varetektsinnsatte enn fangebefolkningen ellers. Se senest Yngve Hammerlin (2009) Selvmord og selvmordsnærhet i fengsel - selvmordsforebyggende arbeid i fengsel Oslo: KRUS (håndbok nr. 3/2009). Studien underbygger således vår erfaring med at de midlertidig frihetsberøvede må få et psykisk helsetilbud så snart de blir fengslet Innhold og ambisjonsnivå Arbeidsgruppen ønsker å legge til rette for at innsatte i målgruppene skal få en tettere og behovsrelatert hjelp for å sikre at forberedelsen til løslatelse starter tidlig. Dette skal sikres gjennom samhandling mellom flere instanser som blant annet skole, NAV og helsetjenesten. Juss-Buss er positive til at det blir satt fokus på tilrettelegging av hjelp fra slike tjenester. Vi ønsker imidlertid å understreke at slik hjelp må gis til alle innsatte som har behov for det, uavhengig av om de befinner seg i målgruppene. Vi er videre positive til at arbeidsgruppen ønsker å sette et økt fokus på nettverksbygging og involvering av innsattes pårørende. Juss-Buss erfarer at muligheten for å involvere de pårørende og det øvrige nettverket rundt den innsatte bidrar til å motivere til videre soningsprogresjon, og samtidig motvirke en forverring av deres psykiske helse. Bruk av permisjoner som rehabiliteringstiltak for innsatte med psykiske problemer er noe Juss-Buss tror vil kunne ha god effekt på rehabiliteringsarbeidet som skjer i fengselet. Den innsatte får i tillegg muligheter til å bygge tettere relasjoner med sitt nettverk utenfor fengselet. For at de pårørendes involvering skal kunne bidra til rehabiliteringen, mener Juss-Buss at det bør tilrettelegges for besøk i større grad enn i dag. Det må etter vår mening ikke kunne nektes besøk på grunn av manglende ressurser. En slik ressursprioritering må for øvrig skje overfor alle innsatte i norske fengsler. Når det gjelder ambisjonsnivået til innholdet i behandlingen for de såkalt farlige og alvorlig personlighetsforstyrrede, mener Juss-Buss at denne er for lite ambisiøs. Når ambisjonsnivået arbeidsgruppen foreslår begrenser seg til å beskytte samfunnet og avlaste det aktuelle fengselet, er vi bekymret for at kontroll fremfor et individuelt tilrettelagt tilbud, vil prege deres hverdag. Mange innsatte kan også oppleve det å overføres til en slik avdeling som straff for uønsket adferd. Vi mener ambisjonsnivået både kvantitativt og kvalitativt må være høyere enn bare å omfatte atferdskorrigerende tiltak. 7.2 Ambulerende veiledningstjenester Juss-Buss er enig med arbeidsgruppen i at normalitetsprinsippet er viktig, og at det må tilstrebes at alle innsatte soner ved vanlige fengselsavdelinger med opplegg og tilbud tilpasset deres behov. Der problemene er sammensatte, vil behandlingsbehovet stå sterkt. Uavhengig av om det opprettes ressursavdelinger, mener vi etablering av sentraliserte kompetansegrupper vil kunne støtte opp om det generelle tilbudet som bør finnes i alle norske fengsler. Etter vårt syn bør det opprettes slike 4

5 kompetansegrupper med mandat til å bistå helse- og aktivitetsavdelingene for å sikre at alle innsatte får et godt soningstilbud og et tilfredsstillende psykisk helsetilbud. Vi forstår utvalget dit hen at veiledningstjenesten skal bistå fengselets ansatte med råd og veiledning, samt samordne den enkeltes ulike behov slik at behandlingstilbudet blir så tilrettelagt som mulig. Juss- Buss mener at det bør vurderes hvorvidt det vil være hensiktsmessig at veiledningstjenesten også blir en tjeneste som har direkte kontakt med de innsatte. På denne måten kan veiledningstjenesten opparbeide seg større kunnskap om gruppen og behandlingsbehovet, og gjennom dette medvirke til at tilbudet blir bedre og jevnere mellom de ulike fengslene. I tillegg vil vi foreslå at veiledningstjenesten kan observere tilbudene i de ulike fengslene, både for å komme med innspill til alternative arbeids- og behandlingsmetoder og for å avdekke problemer og utfordringer knyttet til ulik praksis. Som tidligere nevnt er vår overordnede målsetting at samtlige fengsler skal ha et fullgodt psykisk helsetilbud. Realiteten i dag er imidlertid en annen, og for de fengslene dette gjelder kan en slik tjeneste avdekke hvor det umiddelbare behovet er størst. 7.3 Prinsipielle problemstillinger Identifisering av utviklingshemmede Juss-Buss er enig med arbeidsgruppen i at en identifisering/diagnostisering av innsatte der lettgradig psykisk utviklingshemming mistenkes, i visse tilfeller kan være nødvendig. Dette for å sikre denne gruppen viktige tilretteleggingstiltak, herunder lovpålagte tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet. Vi mener den innsattes behov for hjelp må være avgjørende i vurderingen av om identifisering er nødvendig. Samtidig er Juss-Buss av den oppfatning at en slik identifisering både kan være stigmatiserende og inngripende for den enkelte. Arbeidsgruppen foreslår at identifisering avhenger av innsattes samtykke. Juss-Buss er enige i at samtykke er nødvendig, men vil også påpeke at innhenting av samtykke oppleves like inngripende som selve identifiseringen. Det er viktig at de innsatte som ikke vurderes som lettgradig psykisk utviklingshemmede likevel blir tilbudt lignende tilrettelegging, der dette vil være progresjons- og behandlingsfremmende Nærhetsprinsippet versus samling av ressurser og kompetanse Juss-Buss er enig med arbeidsgruppen i at nærhetsprinsippet må veie tungt. Alle innsatte må derfor tilbys et forsvarlig tilbud i et nærliggende fengsel. Dette gjelder ikke bare innsatte innenfor målgruppene, men alle landets innsatte. Ressurshensyn kan ikke gå foran hensynet til den innsattes rehabilitering, og det må legges til rette for at innsatte skal kunne sone med et tilfredsstillende tilbud så nært hjemstedet som mulig. En slik prioritering vil også legge til rette for at den innsattes familie skal kunne bidra aktivt under fengselsoppholdet Tvangsoverføring eller frivillighet Juss-Buss er enig med arbeidsgruppen i at forutsetningen for at innsatte blir overført til ressursenheten for målgruppe 1 må være frivillighet. 5

6 Når det gjelder målgruppe 2, de farlige og alvorlige personlighetsforstyrrede, åpner arbeidsgruppen for bruk av tvangsoverføringer selv om utgangspunktet også her skal være frivillighet. Det uttales videre at hensikten med overføringen først og fremst vil være å ivareta omgivelsenes trygghet og livskvalitet, samt avlaste vedkommende fengsel. Vi er kritiske til at straffegjennomføringsloven skal få flere grunnlag for overføringer ved bruk av tvang. For det første tror vi ikke at hensikten oppnås på lang sikt gjennom bruk av tvangsoverføringer. Det kan være en fare for at tilbudet til målgruppe 2 ikke vil være tilpasset det individuelle behandlingsbehovet, og da står man igjen med en mulighet for bruk av tvangsoverføringer og behandlingsmetoder som gagner fengselet, og ikke den enkelte innsatte. Det kan i tillegg være en fare for ulikheter mellom fengslene ved vurderingen av behovet for tvangsoverføringer, som nevnt ovenfor i punkt 5.1. Særlig når avgjørelsen om overføring med tvang i stor grad vil bli avgjort ut fra det enkeltes fengsels evne til å håndtere innsatte i målgruppe 2. Vi mener fengselets behov ikke kan være grunnlag for å gjennomføre flere tvangsoverføringer enn det er hjemmel for i straffegjennomføringsloven i dag. Innsatte som blir overført vil også kunne oppleve det som en disiplinærreaksjon, selv om det ikke anses som dette etter dagens regler. Tilleggskommentar om informasjonsutveksling/taushetsplikt Juss-Buss er kritiske til hvordan informasjonsutvekslingen vil foregå mellom helsetjenesten og øvrig personell på ressursavdelingene. Arbeidsgruppen peker i denne forbindelse på utfordringer knyttet til den daglige tverrfaglige samhandlingen. Juss-Buss mener disse utfordringene ikke er problematisert godt nok. Den spesielle situasjonen med samarbeid mellom helsetjenesten og betjenter på en og samme avdeling over lengre tid, gjør det nødvendig med et klart regelverk på dette området. Dette er særlig viktig for å unngå at innsatte i en sårbar situasjon føler seg presset til å samtykke til informasjonsutveksling for i det hele tatt å få tilbud om behandling. 10. Kvinnelige innsatte Uavhengig av antall kvinnelige innsatte som antas å være i målgruppen, og usikkerhet rundt behovet for tilrettelegging og behandling, er det viktig at disse ikke blir nedprioritert når det gjelder generelt tilbud og eventuelle ressursavdelinger. Selv om antall kvinnelige innsatte er lavt, vil nærhetsprinssippet i like stor grad gjøre seg gjeldende overfor dem, noe det bør tas høyde for ved organiseringen av det psykiske helsetilbudet. 11. Areal- og personalmessige behov Forslaget til antall psykologer og psykiatere ansatt ved ressursavdelingene vil innebære en stor forbedring sammenlignet med dagens situasjon. Juss-Buss mener det må være flere psykologer og psykiatere tilgjengelig i fengslene, for å sikre at alle innsatte får et godt tilbud. Dette er spesielt viktig i fengsler som ikke har et slikt tilbud i dag, og som heller ikke er tiltenkt en ressursavdeling. Det er i denne sammenheng bekymringsfullt om innsatte må velge mellom nærhet til familien og mulighet til å få hjelp med sine psykiske problemer, og ikke kan få begge deler tilpasset sin soning, se ovenfor punkt Når det gjelder behovet for flere fengselsbetjenter nevner arbeidsgruppen Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Det ble der brukt en blanding av fengselsbetjenter med henholdsvis fengselsfaglig og miljøterapautisk bakgrunn. Dette fungerte i følge arbeidsgruppen med vekslende hell. Likevel 6

7 ønsker arbeidsgruppen å prøve ut en sammensetning uten at det gås nærmere inn på hvilke erfaringer man har gjort seg på Ila. Juss-Buss vil på bakgrunn av samtaler med de innsatte tilråde at det blir vurdert andre tiltak for å unngå betjentenes dobbeltrolle. Fengselsbetjentens dobbeltrolle som vokter og hjelper har etter vår erfaring vist seg å være uheldig for å oppnå en optimal behandlingssituasjon. Juss-Buss får tilbakemelding fra flere innsatte at de ikke opplever behandlingsprogrammer der betjenter har nøkkelposisjoner, som hensiktsmessig for rehabiliteringen. De innsatte gir uttrykk for at sammenblandingen av betjentenes rolle som hjelper og vokter skaper usikkerhet og vanskeliggjør et tillitsforhold som er viktig for rehabiliteringen. De kan få mindre utbytte av et behandlingsprogram dersom det er betjenter som holder det, ettersom mange frykter at informasjon de deler i neste omgang kan bli brukt mot dem som en del av betjentenes kontrollfunksjon. Eksempel på et vanlig dilemma for innsatte er rusprogrammer, hvor det er nødvendig å være ærlig med seg selv og den som leder programmet for å få utbytte av det. Juss-Buss mener derfor at det bør være eksterne som har ansvaret for rehabiliteringstilbudene, men at fengselsbetjentene kan trekkes inn i tilretteleggingen der den innsatte samtykker. 13. Lokalisering Når det gjelder arbeidsgruppens lokaliseringsforslag ønsker Juss-Buss igjen å fremheve nærhetsprinsippet, og påpeke at behandlingstilbudet ikke må gå på bekostning av den innsattes kontakt med sine nærmeste. Juss- Buss ser også at fengsler som Drammen, Ringerike, Kongsvinger og Åna ikke er tiltenkt ressursavdelinger. Dette mener vi er bekymringsverdig da det ikke er et tilstrekkelig psykisk helsetilbud i noen av disse fengslene i dag. Vi ønsker igjen å fremheve behovet for et velfungerende psykisk helsetilbud i alle landets fengsler. Eventuelle spørsmål kan rettes til Stine Sorknes, som kan nås på telefonnummer alle hverdager mellom kl 10:00 og 15:00, unntatt torsdager. Med vennlig hilsen, for Juss-Buss, Kirsten Vikesland Mæhle Ida Kjensli Stine Sorknes Harald Ankerstad Erlend Liaklev Andersen 7

8 8

Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse: «Veien ut» - rapport om soningsprogresjon i Kriminalomsorgen

Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse: «Veien ut» - rapport om soningsprogresjon i Kriminalomsorgen Jusstudentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, fredag, 15. februar 2013 Vår ref.:

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen SAMARBEIDSAVTALE. Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid for innsatte og domfelte mellom Hamar, Gjøvik og Kongsvinger fengsel og Hamar, Gjøvik, Kongsvinger, Elverum, Ringsaker, Stange og Vestre Toten

Detaljer

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv R egiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Nr.: Vår ref: Dato: KSF 1/2002 97/10451 D ViE/mha 03.06.2002

Detaljer

HØRING RAPPORT ETTERKONTROLL AV REGLENE OM STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET, STRAFFERETTSLIG SÆRREAKSJONER OG FORVARING.

HØRING RAPPORT ETTERKONTROLL AV REGLENE OM STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET, STRAFFERETTSLIG SÆRREAKSJONER OG FORVARING. Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Vår

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/1945-2- GHE 13.12.2012 Høring - endringer i psykisk helsevernloven - varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - forskjellsbehandling av forvaringsdømte kvinner og menn

Anonymisert versjon av uttalelse - forskjellsbehandling av forvaringsdømte kvinner og menn Anonymisert versjon av uttalelse - forskjellsbehandling av forvaringsdømte kvinner og menn Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 08.10.2008 fra A. Ombudet beklager den lange saksbehandlingstiden.

Detaljer

Utfordringer vedr. samarbeid om rus og psykiatri i fengselshelsetjenesten fra Spes. helsetjenesten

Utfordringer vedr. samarbeid om rus og psykiatri i fengselshelsetjenesten fra Spes. helsetjenesten Utfordringer vedr. samarbeid om rus og psykiatri i fengselshelsetjenesten fra Spes. helsetjenesten Ved Svein Oluf Pettersen Overlege/spes. i psykiatri Veilederen punkt.2.5 Tjenesten omfatter utredning,

Detaljer

BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK DEN 11. FEBRUAR OG 22. APRIL 2015

BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK DEN 11. FEBRUAR OG 22. APRIL 2015 Kriminalomsorgen Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten Sivilombudsmannen PB 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref: Vår ref: Dato: 2015/93 201500989-4 30.09.2015 BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET 2 `t e?`xkl' 2OOt FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen 2 1 JAK!1009 Postboks 8005 Dep. saksnr., 0030 OSIo AVD/KONTBF.H:

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2015:11 «Med åpne kort»

Høringsuttalelse til NOU 2015:11 «Med åpne kort» Til: -Helse og omsorgsdepartementet Oslo, 1. mars 2016 Vår ref.: 39/16/IA/ph Høringsuttalelse til NOU 2015:11 «Med åpne kort» Norsk psykologforening vil innledningsvis takke for en bred og god gjennomgang

Detaljer

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS.

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS. UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite oppvekst, utdanning og sosial Saksnr: 0035/05 Saksbeh. John Dutton Arkivsaksnr. 05/04657-003 Org.enhet Senter for rusforebygging Møtedato 13.09.2005 Utvalg Bystyrekomite

Detaljer

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.05.08 HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL Deres referanse: 200801958 - /KLE Juridisk rådgivning

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

BERGEN. Høringsuttalelse Forslag til endring i straffegjennomføringsloven

BERGEN. Høringsuttalelse Forslag til endring i straffegjennomføringsloven Justis- og beredskapsdepartementet Vår ref: Jussgruppen Wayback (JWB) Kriminalomsorgsavdelingen Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Vår dato: 13.01.2014 Deres ref: 13/5232 Deres dato: 03.10.2013 Kopi: postmottak@jd.dep.no

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff Lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 25. april 2016, Kriminalomsorgsdirektoratet Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff 1 Innkalling til straffegjennomføring - valg

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 BARNEOMBUDET Justis- og politidepartementet v/ statsråd Knut Storberget Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 Brudd på

Detaljer

STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING

STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING 2017-2020 Vedtatt: 6.6.2017 1 Likeverdig straffegjennomføring Formålet med strategien er at kvinner i fengsel eller under straffegjennomføring i

Detaljer

3533 Tyristrand 12.06.15

3533 Tyristrand 12.06.15 Ringerike kommunes helsetjenester for innsatte ved Ringerike fengsel Postboks 40 3533 Tyristrand 12.06.15 Sivilombudsmannen Knut Evensen Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling

Detaljer

TILSVAR BESØKSRAPPORT AUGUST I STAVANGER FENGSEL

TILSVAR BESØKSRAPPORT AUGUST I STAVANGER FENGSEL Kriminalomsor en Stavanger fengsel Sivilombudsmannen U.off 13 0ffl.jfr fvl 13 nr I Forebyggingsenheten Postboks 3 0101 OSLO Deres ref: Vår ref: Dato: 201611292-8 21.02.2017 TILSVAR BESØKSRAPPORT 16.-18.AUGUST

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse 1 Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved

Detaljer

Oslo Fengsel MASH. Mangfoldig aktivisering som hjelper

Oslo Fengsel MASH. Mangfoldig aktivisering som hjelper Oslo Fengsel MASH Mangfoldig aktivisering som hjelper Den historiske bakgrunnen for opprettelsen av MASH Fengselssykehuset ble nedlagt 1989 Psykiatrisk fagteam med personell som var ansatt på Dikemark

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: RHABU er en regional kompetansetjeneste innen

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Svar på oppfølgingsbrev fra Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Svar på oppfølgingsbrev fra Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Fengselsleder Nils Leyell Finstad Postboks 1 Kalbakken 0901 Oslo Helseavdelingen Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Leder Christin Halvorsen Postboks 1 Kalbakken

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de

Detaljer

RPF 20 MAR Høringsforslag økt bruk av konfliktråd. Oslo, mandag, 19. mars 2012 Vår ref.: 896/MWN Må alltid o is.

RPF 20 MAR Høringsforslag økt bruk av konfliktråd. Oslo, mandag, 19. mars 2012 Vår ref.: 896/MWN Må alltid o is. 20 MAR 2012 Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Oslo, mandag, 19. mars 2012 Vår ref.: 896/MWN Må alltid o is. RPF Høringsforslag økt bruk av konfliktråd. Det vises

Detaljer

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL. Kriminalomsor en Hedmark fengsel Regionkontor nordøst Hege Marie Hauge Deres ref: Vår ref: 201113590-7 Dato: 02.08.2011 HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Høringsuttalelse fra Rådet for psykisk helse til NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høringsuttalelse fra Rådet for psykisk helse til NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo 6. februar 2012 Høringsuttalelse fra Rådet for psykisk helse til NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Rådet for

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

18.2 Vurdering av tilbudet til den enkelte - framtidsplanlegging

18.2 Vurdering av tilbudet til den enkelte - framtidsplanlegging Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak Strgjfl. 18. Arbeid, opplæring,

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å Regionkontorene i kriminalomsorgen Krirninalomsorgens utdanningssenter RUNDSKRIV Kriminalomsorgsdirektoratet 20 DES Postboks 694 Skedsmogt 5, Lillestrøm Telefaks: 404 38 801 H&ge Hansen 8005@kriminalomsorg.no

Detaljer

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN.

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Rundskriv Regiondirektøren, KRUS, KITT Nr.: Vår ref Dato KSF 3/2002 00/09340 D ViE/BM 08.11.2002 RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Vedlagt følger rundskrivet Retningslinjer

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de som pasienten oppgir som sin(e) pårørende, familie

Detaljer

Ungdoms syn på straff. Utformet av elever ved Hamar katedralskole

Ungdoms syn på straff. Utformet av elever ved Hamar katedralskole Ungdoms syn på straff Utformet av elever ved Hamar katedralskole Bakgrunn Hamar katedralskole ble våren 2007 utpekt til å være referanseskole for arbeidet med stortingsmeldingen ang. kriminalomsorgen.

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 27.10.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 201603663-9 354 HØRINGSSVAR:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: 12/4229 Oslo, 9. februar 2013 Vår ref.: EF Må alltid oppgis. HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo)

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) 1 Bakgrunn Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) Generelt inntrykk: Lite fokus på funksjonshemmede i kriminalomsorgen - integreringens siste skanse? (Luckasson, 2001) Sondering forut

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Trude Hagen Vår dato: 16.01.2013 Vår rei: 335447 Deres re!.: 2012041 00/ATG Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsioven

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ / FIN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/4875-8 17/00016-6 27.03.2017 Uttalelse om beredskap for kontantdistribusjon Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet Regelrådets

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3)

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) 1. INNLEDNING Det er kommunens advokat som reiser en tvangssak overfor fylkesnemnda på vegne av NAV/ rus psykisk helsetjeneste. Denne malen er ment som en huskeliste

Detaljer

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Fra utsatt til ansatt APS konferanse Sarpsborg, 23.3.2010 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver Justisdepartementet Organisering av kriminalomsorgen Sentralt nivå i Justisdepartementet

Detaljer

Viser til høring på forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven av

Viser til høring på forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven av RÆLINGEN KOMMUNE Enhet for tilrettelagte tjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2012/2308-3/MONBJE Arkivkode: H01 Dato: 19.12.2012 Svar

Detaljer

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE:

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE: JUST1SDEPARTEMENTET Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo SAKSW: AVD1cONT/BrHr DUK,NR 12 NUV 7009 CZ, ARKZZbuE: Oslo, 10.11.2009 Vår ref.: EK Deres ref.: 200903639 E0 KG/an Høring Offentlige undersøkelseskommisjoner

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/1544 EP HEA/bj 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/1544 EP HEA/bj 17/ Justis- og beredskapsdepartementet v/lovavdelingen Deres ref. Vår ref. Dato 17/1544 EP HEA/bj 17/00043 23.03.2017 Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring Ansvarlig myndighet: Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

I den beste hensikt. Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell

I den beste hensikt. Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell I den beste hensikt Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell 09.11.2011 Sør-Trøndelag friomsorgskontor Siv Anita Haukdal Nina M. Gjersvold Forvaring tidsubestemt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-03/2015 15/2834 20.08.2015 Retningslinjer for dekning av utgifter til transport av tiltalte/innsatte. Ansvarsfordeling

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

VEDRØRENDE OPPFØLGING ETTER F OREBYGGIN GSENHETENS BESØK

VEDRØRENDE OPPFØLGING ETTER F OREBYGGIN GSENHETENS BESØK Ã? ee% Kriminalomsor en Telemark fengsel Skien avdeling Sivilombudsmannen F orebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Postboks 3, Sentrum 0101 OSLO Deres ref: 2015/1173

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Utenriksdepartementet ved Seksjon for menneskerettigheter og demokrati Pb 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, fredag, 27. april 2012

Utenriksdepartementet ved Seksjon for menneskerettigheter og demokrati Pb 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, fredag, 27. april 2012 Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Utenriksdepartementet ved Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Detaljer

noen foreløpige resultater og utfordringer

noen foreløpige resultater og utfordringer Sidsel Sverdrup og Lisbet Borge Evaluering av TEDD noen foreløpige resultater og utfordringer Erfaringskonferansen, RKDD Lillehammer 23.september - 2010 1 Evaluering av TEDD Bakgrunn TEDD = Tverrfaglig

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

Helse- og omsorgstjeneste i fengsel spesielle utfordringer

Helse- og omsorgstjeneste i fengsel spesielle utfordringer Helse- og omsorgstjeneste i fengsel spesielle utfordringer Stavanger, 30. januar 2013 Seniorrådgiver Karen A. Vogt, Avd. minoritetshelse og rehabilitering Helsetjeneste i fengsel kommunens ansvar Helse-

Detaljer

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen Fengsel som ramme og mulighet Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen STIFINNER N Prosjektperiode 1992-1995. Helse og kriminalomsorg. Fast tiltak fra 1995 Tverretatlig samarbeid mellom Oslo fengsel

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 02.05.2013 Vår referanse: 2013/2115 Arkivnr.: 730 Deres referanse: Saksbehandler: Hege Kylland Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 0030 OSLO

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks:

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks: www.nfunorge.org Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo E-post:post@nfunorge.org Telefon:22 39 60 50 Telefaks:22 39 60 60 www.nfunorge.org Kunnskapsdepartementet Oslo, 13.01.2016 Høring om endringer

Detaljer

0j0,Fw-1 DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Til høringsinstansene ifølge vedlagte liste

0j0,Fw-1 DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Til høringsinstansene ifølge vedlagte liste 0j0,Fw-1 JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Til høringsinstansene ifølge vedlagte liste Deres ref. Vår ref. Dato 200502517/TRH 23.10.2008 Høring - NOU 2008: 15 om barn og straff Vedlagt følger

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Forord Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat. Etaten utøver derfor betydelig samfunnsmakt overfor enkeltindivider. Som alle andre som

Detaljer

Nasjonal behandlingsretningslinje for ROP IS-1948

Nasjonal behandlingsretningslinje for ROP IS-1948 Utfordringer og forutsetninger for god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene Lars Linderoth Overlege Bærum DPS Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Nasjonal behandlingsretningslinje

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 17

Innhold. Forkortelser... 17 Innhold Forkortelser... 17 Kapittel 1 Innledning... 19 1.1 Fra fengselslov til straffegjennomføringslov... 19 1.2 Straffegjennomføringens rettskilder... 21 1.2.1 Overordnede rettskilder... 22 1.2.2 Grunnleggende

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. februar 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 10. februar 2017 10.02.2017 nr. 6 Lov om endringer

Detaljer

Nye tider Nye utfordringer Ny Lov

Nye tider Nye utfordringer Ny Lov Tvang og tvangsparagrafer innen psykisk helsetjeneste Trondheim 18.01.11 Nye tider Nye utfordringer Ny Lov Psykisk helsevernloven en diskriminerende, stigmatiserende og utdatert lov Mette Ellingsdalen

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Birgitte Langset Storvik, Bredtveit fengsel Straffegjennomføringsloven (strgjfl.) 16 gjelder for de straffer som kriminalomsorgen har ansvaret for, dvs. fengsel,

Detaljer

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 26. januar 2017, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. 7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Strgjfl. 7 b. Varsel

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Barn med særlige behov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter /horing-om2/id2457760/ 1 Forslag til endring 1. Forslag om overføring

Detaljer

Forskrift om straffegjennomføring

Forskrift om straffegjennomføring Forskrift om straffegjennomføring Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) takker for den tillit vi er vist som høringsinstans i forbindelse med utkast til forskrift om straffegjennomføring. JURK har følgende

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201004890 Vår ref.: 11/4638/ECH Dato: 28.01.2011 Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk

Detaljer

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse?

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Mari Trommald, avdelingsdirektør, Sosial- og helsedirektoratet Problemomfang rusmiddelmisbrukeres helsetilstand

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks:

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks: www.nfunorge.org Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo E-post:post@nfunorge.org Telefon:22 39 60 50 Telefaks:22 39 60 60 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 15.12.2008 954/2.00/IS

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 Kompetanseutvikling Delmål 7 Arbeidsdriften skal tilbys kompetanseutvikling Tiltak; bl.a. Det er et mål at alle ansatte i arbeidsdriften

Detaljer

Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende

Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende (FFP) 1 Forord Fengsling av et nært familiemedlem kan

Detaljer

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Forslag til tiltak Utredning fra arbeidsgruppe oppnevnt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning februar 2010 Avgitt juni 2011 Oppdatert til 16.06.

Detaljer