FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen fra tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge ved Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord Virksomhetens adresse: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo Tidsrom for tilsynet: 20. november april 2014 Kontaktperson i virksomheten: Tilsynskoordinator Randi Smedsrud og spesialrådgiver Guri Bjørnstad Sammendrag Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført systemrevisjon ved Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord i perioden 20. november april Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Tilsynsbesøket fant sted mars Fylkesmannen undersøkte om helseforetaket ved systematisk styring og ledelse har lagt til rette for og følger opp at barn og unge får forsvarlig psykisk helsevern. Ved dette tilsynet ble det vurdert om pasientforløpet ved BUP Oslo Nord er preget av: God framdrift og kontinuitet God kvalitet i arbeidet inkludert samhandling med både pasient, foresatte og førstelinjetjenesten samt eventuelt skole/ppt og barnevern Pasientforløpet kan deles inn i følgende fire faser som alle inngikk i tilsynet: Mottak og vurdering av henvisninger Utredning og diagnostisering Behandling Avslutning og oppfølging av behandlingen Ved tilsynet ble det funnet grunn til å påpeke ett avvik: Oslo universitetssykehus HF sikrer ikke at alle pasienter fra års alder systematisk kartlegges i utredningsfasen når det gjelder rusproblematikk.

2 Det er kjent for poliklinikkens og avdelingens ledelse at rusproblematikk ikke kartlegges systematisk i utredningsfasen. Avdelingen og poliklinikken har iverksatt tiltak for å bidra til at kartlegging skal skje, men tiltakene har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Det er nå til dels iverksatt og til dels planlagt nye tiltak for å sikre at ruskartlegging alltid inngår i utredningen av pasienter over års alder.. Dato: 8. april 2014 Bjørg C. Langeland revisjonsleder Elaine Ånstad revisor Side 2 av 13

3 Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Regelverk Dokumentunderlag Deltakere ved tilsynet Side 3 av 13

4 1. Innledning en er utarbeidet etter systemrevisjon ved Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord i perioden 20. november april Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn. I tillegg til systemrevisjonen består dette landsomfattende tilsynet av egenvurdering og eventuelle stikkprøver. Begge BUP-ene innen Oslo universitetssykehus HF har således gjennomført en egenvurdering innen de samme temaene som systemrevisjonen omfatter, i forkant av systemrevisjonen. Denne rapporten gjelder systemrevisjonen, men det er under observasjonene i relasjon til avviket vist til noen av resultatene fra egenvurderingen ved BUP Oslo Nord. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjeneste i henhold til 2 i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten (helsetilsynsloven). Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. en omhandler det avviket som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Oslo universitetssykehus HF er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Opptaksområdet for BUP Oslo Nord er bydelene Bjerke, Nordre Aker og Sagene, med en barne- og ungdomspopulasjon på til sammen ca Helseforetaket har åtte klinikker, samt enheten Oslo sykehusservice som leverer ikkemedisinske tjenester til resten av sykehuset. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet, sammen med seks andre avdelinger/ enheter. BUPA består av: - BUP Oslo Nord - BUP Oslo Syd - Spesialseksjonen for barn og ungdom, psykisk helse - Ungdomsseksjonen psykisk helse Side 4 av 13

5 - Barneseksjonen, psykisk helse Dag- og døgnbehandlingsseksjonene betjener også Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale Sykehus sine opptaksområder. BUP Oslo Nord er organisert i tre enheter med klinisk ansvar for hver av de tre bydelene (Nordre Aker, Sagene og Bjerke), samt en enhet for ambulante tjenester. Seksjonen har etablert fire spesialteam, matriseorganisert på tvers av enhetene; et familieteam, et sped- og småbarnsteam, et DBT - team (Dialectical behavior therapy, til ungdom (12-18 år) med selvskadings- og suicidalitetsproblematikk) og en Masterklinikk i familiebehandling (et kontraktfestet samarbeid mellom Høgskolen i Oslo, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og BUPA, etablert i 2008, siste kull uteksamineres våren 2014). Merkantilt personale er organisert i stab til seksjonsleder. Avdelingen, inkludert BUP Oslo Nord har i løpet av de siste årene vært gjenstand for organisatoriske endringer, som følge av endring av opptaksområder og overføring av funksjoner til Akershus universitetssykehus HF. Våren 2011 ble det foretatt en større omstrukturering av det som da het Senter for psykisk helse. Poliklinikk Nord og BUP Tøyen ble slått sammen til BUP Oslo Nord, og BUP Tøyen ble til Enhet Bjerke. Det ble også opprettet en egen enhet for ambulante tjenester. 1. juni 2013 skiftet senteret navn, til Barneog ungdomspsykiatrisk avdeling. Kapasiteten på dag-/døgn vurderes å være for liten, noe som fører til at poliklinikkene må ta flere og mer krevende pasienter enn det de egentlig er ment å ta. I tillegg finnes det i dag ikke 7-døgnstilbud, kun 5- døgnstilbud for barn med psykiske lidelser under 14 år i avdelingen. Helseforetaket har for denne klinikkens del fem ledernivåer; administrerende direktør, klinikkleder, avdelingsleder, seksjonsleder og enhetsleder. BUP Oslo Nord har 43,5 ansatte, herav 9 psykologspesialister, 5 psykologer under spesialistutdanning, 5 overleger (spesialister i barne- og ungdomspsykiatri), herav en som enhetsleder, 3 leger i spesialisering, kliniske sosionomer, kliniske pedagoger og klinisk barnevernpedagog, samt merkantilt personale. BUP Oslo Nord mottok i henvisninger, herav ble 320 pasienter tatt inn til utredning/behandling. Henvisninger mottas via post eller levert i resepsjonen, og stemples inn av merkantilt personale samme dag. Henvisninger vurderes daglig med tanke på øyeblikkelig hjelp, av én av enhetslederne/spesialist, og ansvar er fordelt i henhold til en oppsatt liste. Videre vurdering gjøres i et felles ukentlig inntaksteam, ledet av seksjonsleder. Enhetslederne og koordinator for sped- og småbarnsteamet, en klinisk sosionom samt merkantilt personale deltar. Det innkalles til vurderingssamtaler, dersom inntaksmøtet vurderer behov for dette, og henvisningen blir tatt opp på neste inntaksmøte for endelig vurdering. Nye pasienter fordeles til behandlere i etterkant av møtet. Det oppnevnes alltid to behandlere ved oppstart, en behandlingsansvarlig og en medarbeider, og som en hovedregel deltar begge ved første samtale. De geografiske enhetene/generalistteamene har ukentlige enhetsmøter, der blant annet pasienter drøftes. Det tas ukentlig ut tilbakemeldingslister, der pasienter som har vært i systemet i tre måneder, ett år og to år framgår. Disse blir gjennomgått av enhetsleder i Side 5 av 13

6 møtene/eventuelt direkte med behandler. Avdelingen har også utarbeidet en prosedyre: Utredning og behandling i poliklinikk ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), hvor det framgår at pasientsakene gjennomgås i tverrfaglige team med spesialist til stede etter 3 mnd - 6 mnd - 9 mnd - 1 år. Det er inngått samarbeidsavtaler med Oslo kommune/bydelene, på overordnet nivå. Oslo BUP Nord har faste samarbeidsmøter/punkter med bydelene (skole, PPT, helsestasjon, fastleger, barnevern) på systemnivå, og i enkeltsaker ved behov. BUPA har eget brukerråd. Helseforetakets brukerundersøkelse, som er tilgjengelig på helseforetakets hjemmeside, ble implementert ved BUP Oslo Nord i januar BUP Oslo Nord bruker BUP-data som pasientjournal-/administrativt system. Helseforetaket som helhet skal ta i bruk DIPS høsten Det er utarbeidet en del journalmaler, som fungerer som sjekklister for behandlerne. Sykehuset har elektronisk kvalitetshåndbok, ehåndbok. Helseforetaket har mange styrende dokumenter på overordnet nivå (nivå 1) og klinikknivå (nivå 2). BUPA har et pågående prosjekt hvor det arbeides med å samordne, evaluere og eventuelt revidere prosedyrer, slik at avdelingen får felles oppdaterte prosedyrer. OUS har Achilles som avvikshåndteringssystem. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble sendt ut 20. november Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Formøte ble holdt 14. januar Åpningsmøte ble holdt 12. mars Intervjuer 19 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Sluttmøte ble holdt 13. mars Ved dette møtet ble observasjoner og funn fra selve systemrevisjonen presentert. I tillegg ble egenevalueringene fra begge BUP-ene kort gjennomgått og kommentert. 4. Hva tilsynet omfattet Tilsynsmyndigheten har undersøkt om spesialisthelsetjenesten gjennom systematisk styring og ledelse sikrer barn og unge forsvarlig psykisk helsevern. Barn og unge omfatter i denne Side 6 av 13

7 sammenhengen hovedsakelig aldersgruppen 0 til 18 år. Etter 18 år er det mulighet for videre behandling fram til 23 år, eller for overføring til psykisk helsevern for voksne. Tilsynet omfatter sykehusets polikliniske virksomhet. Tilsynets hovedmålsetning var å undersøke om sykehuset sørger for at pasientforløpet i disse tjenestene er preget av: God framdrift og kontinuitet God kvalitet i arbeidet inkludert samhandling med både pasient, foresatte og førstelinjetjenesten samt eventuelt skole/ppt og barnevern Pasientforløpet kan deles inn i følgende fire faser som alle inngikk i tilsynet: Mottak og vurdering av henvisninger Utredning og diagnostisering Behandling Avslutning og oppfølging av behandlingen God behandling er helt avhengig av korrekte diagnoser basert på gode henvisninger og gode utredninger. Derfor er dette tilsynet innrettet med hovedfokus på oppstartsfasene i pasientforløpet og i mindre grad mot selve behandlingen og avslutningsfasen. For å kunne bedømme om pasientforløpet er forsvarlig, ble det valgt ut journaler fra følgende to pasientgrupper: Barn mellom 7 og 15 år med behov for helsehjelp på grunn av uro og utagerende adferd og mistanke om ADHD Barn og ungdom over 12 år med behov for helsehjelp på grunn av tristhet og mistanke om depresjon Disse to pasientgruppene representerer de hyppigste forekommende henvisningsgrunnene til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, de er godt representert i alle landets poliklinikker og de gir også bra treffsikkerhet når det gjelder selvmordsrisiko og rusproblematikk som inngår som tema i tilsynet. 5. Funn Ved tilsynet ble det funnet grunn til å påpeke ett avvik: Oslo universitetssykehus HF sikrer ikke at alle pasienter fra års alder systematisk kartlegges i utredningsfasen når det gjelder rusproblematikk. Avvik fra: Spesialisthelsetjenesteloven 2-2, jf. internkontrollforskrift i helsetjenesten 4. Avviket bygger på følgende: I 8 av 19 relevante gjennomgåtte pasientjournaler var rusproblematikk ikke berørt Ved intervjuer framkommer det at pasienter fra års alder ikke kartlegges systematisk når det gjelder mulig rusproblematikk Side 7 av 13

8 I egenvurderingen har BUP Oslo Nord funnet at rusproblematikk ikke er kartlagt i 11 av 30 gjennomgåtte pasientjournaler Kommentar: Det er således kjent for poliklinikkens og avdelingens ledelse at rusproblematikk ikke kartlegges systematisk i utredningsfasen. Det foreligger journalmaler, blant annet et Inntaksnotat der det framgår at rus skal omtales. Dette blir likevel ikke alltid gjort. Opplæring når det gjelder ruskartlegging og håndtering av eventuell rusproblematikk hos pasienter, er satt på avdelingens handlingsplan for 2014, og vil bli videreført på seksjonens handlingsplan. Det er tatt kontakt med Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, for bistand i opplæringen, som vil starte høsten Videre er det utarbeidet en ny prosedyre: Leders systematiske styring og kvalitetssikring av helsehjelp gitt i forløpet, hvor det blant annet framgår at enhetsleder skal sørge for at alle pasienter blir sikret at blant annet bruk av rusmidler er kartlagt i utredningsfasen. 6. Regelverk Helsetilsynsloven Spesialisthelsetjenesteloven Internkontrollforskrift i helsetjenesten Pasient- og brukerrettighetsloven Prioriteringsforskriften Forskrift om pasientjournal 7. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Oppdragsdokument 2014 Helse Sør Øst fra Helse- og omsorgsdepartementet Oppdrag og bestilling 2012 for Oslo universitetssykehus HF fra RHF Helse Sør Øst Oppdrag og bestilling 2014 for Oslo universitetssykehus HF fra RHF Helse Sør Øst Del III: Styrets plandokument Virksomhetsplan 2012 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Power point-presentasjon Helse sør Øst Oppdragsdokumentet 2013 med fokus på PHV, Møte i Fagrådet PHV Handlingsplan 2014 for Klinikk psykisk helse og avhengighet og for BUPA Årlig melding 2013 delen (Del II, kap. 3, 4,og 5) Oslo universitetssykehus HF og virksomhetsplan Enhet for Ambulante tjenester (EAT BUP Oslo Nord, datert 30. september 2011 Aktivitetstall for 2013 Organisasjonskart Klinikk psykisk helse og avhengighet Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling BUP Oslo Syd BUP Oslo Nord Retningslinje OUS Nivå 1 - Kvalitetssystemet - Ventelisteadministrering - Samhandling om barn med behov for koordinerte tjenester ved utskrivning Side 8 av 13

9 Retningslinje Psykisk helse og avhengighet - Overganger Sikre overgang fra Senter for psykisk helse, barn og ungdom til øvrige sentre i Klinikken Retningslinje Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - Nyansattopplæring, BUPA m/sjekkliste - Opplæring av nyansatte ved poliklinikkene (ikke godkjent) Retningslinje BUP Oslo Nord - Matriseorganisering BUP Oslo Nord Informasjon Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - Virksomhetsplan for Ullevål DBT-team BUPA Informasjon BUP Oslo Nord - Virksomhetsbeskrivelse BUP Oslo - Virksomhetsbeskrivelse BUP Oslo Nord Familieteamet - Virksomhetsbeskrivelse sped- og småbarnsteamet BUP Oslo Nord Instruks OUS Nivå 1 Fullmaktsstruktur Prosedyrer OUS Nivå 1: - Henvisningsmottak - Mottak og vurdering av eksterne henvisninger til OUS - Internkontroll intern styring og kontroll - Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester utskrivningsklare pasienter - Tvistenemnd for Oslo kommune og Helse Sør-Øst ved uenighet i saker angående enkeltpasienter Prosedyrer Psykisk helse og avhengighet - Internkontroll - Dokumentasjon og ansvar - Selvmordsfare selvmordsrisikovurdering og kartlegging av selvmordsfare ansvar og opplæring - Timeavtale - pasienter som ikke møter - Klagesaker - behandling Prosedyrer Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - Delegasjon av fullmakter i BUPA - Henvisning, inntak og venteliste i poliklinikk for psykisk helse barn og unge, BUPA - BUP Oslo Nord henvisning og samarbeid - Utredning og behandling i poliklinikk ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) - Øyeblikkelig hjelp - Leders systematiske styring og kvalitetssikring av helsehjelp gitt i pasientforløpet - Epikrise for polikliniske enheter i BUPA Generelt dokument OUS Nivå 1 - Henvisninger, ventelister og fristbrudd alle styrende dokumenter for henvisningsperioden - Melding om innlagt pasient - Varsling til kommune/bydel om utskrivningsklar pasient Kopi av svarbrev til pasient og henviser Informasjon om vurderingssamtalen Orientering om taushetsplikt, pasientjournal, diagnostisering og samtykke til å gi informasjon til fastlegen fra Barne- og ungdomspoliklinikk for psykisk helse Side 9 av 13

10 Maler i BUP-data - Inntaksnotat - Test timenotat - Notat ASEBA - Legeundersøkelse Momenter til epikrise BUPA Innholdsfortegnelse Prosedyreperm BUP Oslo Nord Bemannings- og kompetanseplan stab og enheter Ansatte oversikt Årshjul kompetanseutvikling BUPA 2013/14 Oversikt over deltakere på kurs i selvmordsrisikokartlegging/-vurdering Staff og fagmøter høsten 2013 og våren 2014 Oversikt faste møtetider etter egenrevisjon Tema: Internkontroll BUP Oslo Nord Oppsummering etter revisjon Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling høst 2012 Liste over spesialist som skal vurdere henvisninger hver dag, for februar og mars 2014 Oversikt over avvik 2013 februar 2014 Informasjon om elektronisk brukerundersøkelse via Oslo universitetssykehus HF sin hjemmeside Møtereferater Pasientsikkerhetsutvalget Klinikk psykisk helse og avhengighet høsten 2013 Møtereferater fagråd BUPA høsten 2013, januar 2014 Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 55 pasientjournaler Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Varsel i brev datert 20. november 2013 Program for formøte i brev datert 12. desember 2013 Anmodning om journaltilgang med angivelse av journalutvalg i brev datert 16. januar 2014 Dokumentasjon levert på USB-stick 17. februar 2014 Oversendelse av egenevalueringer i e-post 22. februar 2014, med tillegg i e-poster 26. februar 2014 Ytterligere dokumentasjon oversendt i e-poster 19.og 24. februar og 4. mars 2014 Oversendelse av program i brev datert 26. februar 2014 Oversendelse av foreløpig rapport i brev datert 20. mars 2014 Kommentarer til foreløpig rapport mottatt i e-post 4. april 2014, vedlagt brev datert 2. april 2014 Oversendelse av endelig rapport i brev datert 8.april 2014 For øvrig har det vært e-post- og telefonkontakt under forberedelse til tilsynet mellom revisjonsleder og kontaktpersonene 8. Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Side 10 av 13

11 Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Sophie Grøtting Jonas Psykolog Grete Sundal Psykolog Ingeborg Lunde Psykologspesialist Sara Hauseth Klinisk pedagog Marit Mytting Klinisk pedagog Sissel Øverbø Psykologspesialist/ Enhetsleder Sagene Sylvi Levåg Klinisk sosionom Kari Kristoffersen Spes. klinisk pedagog/ koordinator spe- og småbarnteamet Vibeke Hollum Spes. klinisk pedagog Mette Brenna-Lund Psykologspesialist Torunn Vadel Revisjonsansvarlig/klinikk Ewa Ness Fag- og kvalitetsleder klinikk Ingrid Sundahl Klinisk pedagog Trude Fidal Avdelingsleder Eva Bjørstad Direktør Pasientsikkerhet Randi Smedsrud Tilsynskoordinator OUS Guri Bjørnstad Spesialrådgiver Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Christian Frich Psykologspesialist Viggo Jørgensen Overlege Nina Østby Sæther Psykolog Mette Hvalstad Overlege/Enhetsleder Bjerke Arnhild Kihl Klinisk sosionom Marie Knutsen Psykolog Runar Eikeset LIS Marit Bjartveit Klinikkleder Brit Kveim Svendsen Overlege Christine Daae LIS Harriet Hovind Enhetsleder Ambulante tjenester Kristin Bjørset Lund Psykolog Rigmor Jacobsen Psykologspesialist Side 11 av 13

12 Marianne Robertsen Klinisk sosionom Pål Mo Iversen Psykologspesialist Berit Sørheim Klinisk pedagog/ kvalitetskonsulent BUP Oslo Syd William Lødrup Psykologstudent Annette Lundmark Psykolog Madli Birkelund Psykologspesialist/ Enhetsleder Nordre Aker Atle Moe Konst. seksjonsleder Elisabeth Bjarkø Adm.konsulent Kari Beate Finsen Adm.konsulent Anne H. Jodin Førstesekretær Grete Hestnes Førstesekretær Wenche Mora Klinisk sosionom Matias Bals Psykologstudent Ella Poppe Overlege Cathrin A. Leinhardt Seksjonsleder BUP Oslo Syd Janne B. Hellesø Enhetsleder Ole Sigvard Lunnan Konst. enhetsleder Terje Lund Sissel Fogh Wilhelmsen Med.faglig rådgiver BUP Oslo Syd Enhetsleder BUP Oslo Syd Marie Haavik Psykolog Gudveig Havstad Psykologspesialist Kristin Frisch Moe Psykologspesialist Bente A. Sørensen Psykologspesialist Ketil Klem Overlege BUP Oslo Syd Guro Namli Psykolog Ellen Moen Sekretær Signe M. Østbye Førstesekretær Hanne P. Eielsen Psykologstudent Side 12 av 13

13 Fra tilsynsmyndighetene deltok: Psykologspesialist Marit Steigre, Vestre Viken HF, Kongsberg BUP (fagrevisor) Seniorrådgiver Elaine Ånstad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (revisor) Rådgiver Maria Bjerke, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (revisor) Rådgiver Tonje Larsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (observatør) Seniorrådgiver Bjørg C. Langeland, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (revisjonsleder) Side 13 av 13

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 25.03.2014 04.09.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Rapport fra tilsyn med Kristiansand legevakt Virksomhetens adresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S Tidsrom for tilsynet: 17.12.2014 29.05.2015 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland 1 Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller) i Søndre Land kommune Virksomhetens adresse: 2860 Hov Tidsrom

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF I HELSETILSMIIET tilsyn med sosial og helse Tilsynsrapport blodbanken i Hammerfest Helse Finnmark HF Tilsynsvarsel sendt: 18. januar 2008 Kontaktperson ved blodbanken: Overbioingeniør Inger Roulund Sammendrag

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonale faglige retningslinjer IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Heftets tittel: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer