FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen fra tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge ved Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord Virksomhetens adresse: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo Tidsrom for tilsynet: 20. november april 2014 Kontaktperson i virksomheten: Tilsynskoordinator Randi Smedsrud og spesialrådgiver Guri Bjørnstad Sammendrag Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført systemrevisjon ved Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord i perioden 20. november april Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Tilsynsbesøket fant sted mars Fylkesmannen undersøkte om helseforetaket ved systematisk styring og ledelse har lagt til rette for og følger opp at barn og unge får forsvarlig psykisk helsevern. Ved dette tilsynet ble det vurdert om pasientforløpet ved BUP Oslo Nord er preget av: God framdrift og kontinuitet God kvalitet i arbeidet inkludert samhandling med både pasient, foresatte og førstelinjetjenesten samt eventuelt skole/ppt og barnevern Pasientforløpet kan deles inn i følgende fire faser som alle inngikk i tilsynet: Mottak og vurdering av henvisninger Utredning og diagnostisering Behandling Avslutning og oppfølging av behandlingen Ved tilsynet ble det funnet grunn til å påpeke ett avvik: Oslo universitetssykehus HF sikrer ikke at alle pasienter fra års alder systematisk kartlegges i utredningsfasen når det gjelder rusproblematikk.

2 Det er kjent for poliklinikkens og avdelingens ledelse at rusproblematikk ikke kartlegges systematisk i utredningsfasen. Avdelingen og poliklinikken har iverksatt tiltak for å bidra til at kartlegging skal skje, men tiltakene har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Det er nå til dels iverksatt og til dels planlagt nye tiltak for å sikre at ruskartlegging alltid inngår i utredningen av pasienter over års alder.. Dato: 8. april 2014 Bjørg C. Langeland revisjonsleder Elaine Ånstad revisor Side 2 av 13

3 Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Regelverk Dokumentunderlag Deltakere ved tilsynet Side 3 av 13

4 1. Innledning en er utarbeidet etter systemrevisjon ved Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord i perioden 20. november april Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn. I tillegg til systemrevisjonen består dette landsomfattende tilsynet av egenvurdering og eventuelle stikkprøver. Begge BUP-ene innen Oslo universitetssykehus HF har således gjennomført en egenvurdering innen de samme temaene som systemrevisjonen omfatter, i forkant av systemrevisjonen. Denne rapporten gjelder systemrevisjonen, men det er under observasjonene i relasjon til avviket vist til noen av resultatene fra egenvurderingen ved BUP Oslo Nord. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjeneste i henhold til 2 i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten (helsetilsynsloven). Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. en omhandler det avviket som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Oslo universitetssykehus HF er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Opptaksområdet for BUP Oslo Nord er bydelene Bjerke, Nordre Aker og Sagene, med en barne- og ungdomspopulasjon på til sammen ca Helseforetaket har åtte klinikker, samt enheten Oslo sykehusservice som leverer ikkemedisinske tjenester til resten av sykehuset. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet, sammen med seks andre avdelinger/ enheter. BUPA består av: - BUP Oslo Nord - BUP Oslo Syd - Spesialseksjonen for barn og ungdom, psykisk helse - Ungdomsseksjonen psykisk helse Side 4 av 13

5 - Barneseksjonen, psykisk helse Dag- og døgnbehandlingsseksjonene betjener også Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale Sykehus sine opptaksområder. BUP Oslo Nord er organisert i tre enheter med klinisk ansvar for hver av de tre bydelene (Nordre Aker, Sagene og Bjerke), samt en enhet for ambulante tjenester. Seksjonen har etablert fire spesialteam, matriseorganisert på tvers av enhetene; et familieteam, et sped- og småbarnsteam, et DBT - team (Dialectical behavior therapy, til ungdom (12-18 år) med selvskadings- og suicidalitetsproblematikk) og en Masterklinikk i familiebehandling (et kontraktfestet samarbeid mellom Høgskolen i Oslo, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og BUPA, etablert i 2008, siste kull uteksamineres våren 2014). Merkantilt personale er organisert i stab til seksjonsleder. Avdelingen, inkludert BUP Oslo Nord har i løpet av de siste årene vært gjenstand for organisatoriske endringer, som følge av endring av opptaksområder og overføring av funksjoner til Akershus universitetssykehus HF. Våren 2011 ble det foretatt en større omstrukturering av det som da het Senter for psykisk helse. Poliklinikk Nord og BUP Tøyen ble slått sammen til BUP Oslo Nord, og BUP Tøyen ble til Enhet Bjerke. Det ble også opprettet en egen enhet for ambulante tjenester. 1. juni 2013 skiftet senteret navn, til Barneog ungdomspsykiatrisk avdeling. Kapasiteten på dag-/døgn vurderes å være for liten, noe som fører til at poliklinikkene må ta flere og mer krevende pasienter enn det de egentlig er ment å ta. I tillegg finnes det i dag ikke 7-døgnstilbud, kun 5- døgnstilbud for barn med psykiske lidelser under 14 år i avdelingen. Helseforetaket har for denne klinikkens del fem ledernivåer; administrerende direktør, klinikkleder, avdelingsleder, seksjonsleder og enhetsleder. BUP Oslo Nord har 43,5 ansatte, herav 9 psykologspesialister, 5 psykologer under spesialistutdanning, 5 overleger (spesialister i barne- og ungdomspsykiatri), herav en som enhetsleder, 3 leger i spesialisering, kliniske sosionomer, kliniske pedagoger og klinisk barnevernpedagog, samt merkantilt personale. BUP Oslo Nord mottok i henvisninger, herav ble 320 pasienter tatt inn til utredning/behandling. Henvisninger mottas via post eller levert i resepsjonen, og stemples inn av merkantilt personale samme dag. Henvisninger vurderes daglig med tanke på øyeblikkelig hjelp, av én av enhetslederne/spesialist, og ansvar er fordelt i henhold til en oppsatt liste. Videre vurdering gjøres i et felles ukentlig inntaksteam, ledet av seksjonsleder. Enhetslederne og koordinator for sped- og småbarnsteamet, en klinisk sosionom samt merkantilt personale deltar. Det innkalles til vurderingssamtaler, dersom inntaksmøtet vurderer behov for dette, og henvisningen blir tatt opp på neste inntaksmøte for endelig vurdering. Nye pasienter fordeles til behandlere i etterkant av møtet. Det oppnevnes alltid to behandlere ved oppstart, en behandlingsansvarlig og en medarbeider, og som en hovedregel deltar begge ved første samtale. De geografiske enhetene/generalistteamene har ukentlige enhetsmøter, der blant annet pasienter drøftes. Det tas ukentlig ut tilbakemeldingslister, der pasienter som har vært i systemet i tre måneder, ett år og to år framgår. Disse blir gjennomgått av enhetsleder i Side 5 av 13

6 møtene/eventuelt direkte med behandler. Avdelingen har også utarbeidet en prosedyre: Utredning og behandling i poliklinikk ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), hvor det framgår at pasientsakene gjennomgås i tverrfaglige team med spesialist til stede etter 3 mnd - 6 mnd - 9 mnd - 1 år. Det er inngått samarbeidsavtaler med Oslo kommune/bydelene, på overordnet nivå. Oslo BUP Nord har faste samarbeidsmøter/punkter med bydelene (skole, PPT, helsestasjon, fastleger, barnevern) på systemnivå, og i enkeltsaker ved behov. BUPA har eget brukerråd. Helseforetakets brukerundersøkelse, som er tilgjengelig på helseforetakets hjemmeside, ble implementert ved BUP Oslo Nord i januar BUP Oslo Nord bruker BUP-data som pasientjournal-/administrativt system. Helseforetaket som helhet skal ta i bruk DIPS høsten Det er utarbeidet en del journalmaler, som fungerer som sjekklister for behandlerne. Sykehuset har elektronisk kvalitetshåndbok, ehåndbok. Helseforetaket har mange styrende dokumenter på overordnet nivå (nivå 1) og klinikknivå (nivå 2). BUPA har et pågående prosjekt hvor det arbeides med å samordne, evaluere og eventuelt revidere prosedyrer, slik at avdelingen får felles oppdaterte prosedyrer. OUS har Achilles som avvikshåndteringssystem. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble sendt ut 20. november Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Formøte ble holdt 14. januar Åpningsmøte ble holdt 12. mars Intervjuer 19 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Sluttmøte ble holdt 13. mars Ved dette møtet ble observasjoner og funn fra selve systemrevisjonen presentert. I tillegg ble egenevalueringene fra begge BUP-ene kort gjennomgått og kommentert. 4. Hva tilsynet omfattet Tilsynsmyndigheten har undersøkt om spesialisthelsetjenesten gjennom systematisk styring og ledelse sikrer barn og unge forsvarlig psykisk helsevern. Barn og unge omfatter i denne Side 6 av 13

7 sammenhengen hovedsakelig aldersgruppen 0 til 18 år. Etter 18 år er det mulighet for videre behandling fram til 23 år, eller for overføring til psykisk helsevern for voksne. Tilsynet omfatter sykehusets polikliniske virksomhet. Tilsynets hovedmålsetning var å undersøke om sykehuset sørger for at pasientforløpet i disse tjenestene er preget av: God framdrift og kontinuitet God kvalitet i arbeidet inkludert samhandling med både pasient, foresatte og førstelinjetjenesten samt eventuelt skole/ppt og barnevern Pasientforløpet kan deles inn i følgende fire faser som alle inngikk i tilsynet: Mottak og vurdering av henvisninger Utredning og diagnostisering Behandling Avslutning og oppfølging av behandlingen God behandling er helt avhengig av korrekte diagnoser basert på gode henvisninger og gode utredninger. Derfor er dette tilsynet innrettet med hovedfokus på oppstartsfasene i pasientforløpet og i mindre grad mot selve behandlingen og avslutningsfasen. For å kunne bedømme om pasientforløpet er forsvarlig, ble det valgt ut journaler fra følgende to pasientgrupper: Barn mellom 7 og 15 år med behov for helsehjelp på grunn av uro og utagerende adferd og mistanke om ADHD Barn og ungdom over 12 år med behov for helsehjelp på grunn av tristhet og mistanke om depresjon Disse to pasientgruppene representerer de hyppigste forekommende henvisningsgrunnene til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, de er godt representert i alle landets poliklinikker og de gir også bra treffsikkerhet når det gjelder selvmordsrisiko og rusproblematikk som inngår som tema i tilsynet. 5. Funn Ved tilsynet ble det funnet grunn til å påpeke ett avvik: Oslo universitetssykehus HF sikrer ikke at alle pasienter fra års alder systematisk kartlegges i utredningsfasen når det gjelder rusproblematikk. Avvik fra: Spesialisthelsetjenesteloven 2-2, jf. internkontrollforskrift i helsetjenesten 4. Avviket bygger på følgende: I 8 av 19 relevante gjennomgåtte pasientjournaler var rusproblematikk ikke berørt Ved intervjuer framkommer det at pasienter fra års alder ikke kartlegges systematisk når det gjelder mulig rusproblematikk Side 7 av 13

8 I egenvurderingen har BUP Oslo Nord funnet at rusproblematikk ikke er kartlagt i 11 av 30 gjennomgåtte pasientjournaler Kommentar: Det er således kjent for poliklinikkens og avdelingens ledelse at rusproblematikk ikke kartlegges systematisk i utredningsfasen. Det foreligger journalmaler, blant annet et Inntaksnotat der det framgår at rus skal omtales. Dette blir likevel ikke alltid gjort. Opplæring når det gjelder ruskartlegging og håndtering av eventuell rusproblematikk hos pasienter, er satt på avdelingens handlingsplan for 2014, og vil bli videreført på seksjonens handlingsplan. Det er tatt kontakt med Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, for bistand i opplæringen, som vil starte høsten Videre er det utarbeidet en ny prosedyre: Leders systematiske styring og kvalitetssikring av helsehjelp gitt i forløpet, hvor det blant annet framgår at enhetsleder skal sørge for at alle pasienter blir sikret at blant annet bruk av rusmidler er kartlagt i utredningsfasen. 6. Regelverk Helsetilsynsloven Spesialisthelsetjenesteloven Internkontrollforskrift i helsetjenesten Pasient- og brukerrettighetsloven Prioriteringsforskriften Forskrift om pasientjournal 7. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Oppdragsdokument 2014 Helse Sør Øst fra Helse- og omsorgsdepartementet Oppdrag og bestilling 2012 for Oslo universitetssykehus HF fra RHF Helse Sør Øst Oppdrag og bestilling 2014 for Oslo universitetssykehus HF fra RHF Helse Sør Øst Del III: Styrets plandokument Virksomhetsplan 2012 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Power point-presentasjon Helse sør Øst Oppdragsdokumentet 2013 med fokus på PHV, Møte i Fagrådet PHV Handlingsplan 2014 for Klinikk psykisk helse og avhengighet og for BUPA Årlig melding 2013 delen (Del II, kap. 3, 4,og 5) Oslo universitetssykehus HF og virksomhetsplan Enhet for Ambulante tjenester (EAT BUP Oslo Nord, datert 30. september 2011 Aktivitetstall for 2013 Organisasjonskart Klinikk psykisk helse og avhengighet Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling BUP Oslo Syd BUP Oslo Nord Retningslinje OUS Nivå 1 - Kvalitetssystemet - Ventelisteadministrering - Samhandling om barn med behov for koordinerte tjenester ved utskrivning Side 8 av 13

9 Retningslinje Psykisk helse og avhengighet - Overganger Sikre overgang fra Senter for psykisk helse, barn og ungdom til øvrige sentre i Klinikken Retningslinje Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - Nyansattopplæring, BUPA m/sjekkliste - Opplæring av nyansatte ved poliklinikkene (ikke godkjent) Retningslinje BUP Oslo Nord - Matriseorganisering BUP Oslo Nord Informasjon Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - Virksomhetsplan for Ullevål DBT-team BUPA Informasjon BUP Oslo Nord - Virksomhetsbeskrivelse BUP Oslo - Virksomhetsbeskrivelse BUP Oslo Nord Familieteamet - Virksomhetsbeskrivelse sped- og småbarnsteamet BUP Oslo Nord Instruks OUS Nivå 1 Fullmaktsstruktur Prosedyrer OUS Nivå 1: - Henvisningsmottak - Mottak og vurdering av eksterne henvisninger til OUS - Internkontroll intern styring og kontroll - Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester utskrivningsklare pasienter - Tvistenemnd for Oslo kommune og Helse Sør-Øst ved uenighet i saker angående enkeltpasienter Prosedyrer Psykisk helse og avhengighet - Internkontroll - Dokumentasjon og ansvar - Selvmordsfare selvmordsrisikovurdering og kartlegging av selvmordsfare ansvar og opplæring - Timeavtale - pasienter som ikke møter - Klagesaker - behandling Prosedyrer Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - Delegasjon av fullmakter i BUPA - Henvisning, inntak og venteliste i poliklinikk for psykisk helse barn og unge, BUPA - BUP Oslo Nord henvisning og samarbeid - Utredning og behandling i poliklinikk ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) - Øyeblikkelig hjelp - Leders systematiske styring og kvalitetssikring av helsehjelp gitt i pasientforløpet - Epikrise for polikliniske enheter i BUPA Generelt dokument OUS Nivå 1 - Henvisninger, ventelister og fristbrudd alle styrende dokumenter for henvisningsperioden - Melding om innlagt pasient - Varsling til kommune/bydel om utskrivningsklar pasient Kopi av svarbrev til pasient og henviser Informasjon om vurderingssamtalen Orientering om taushetsplikt, pasientjournal, diagnostisering og samtykke til å gi informasjon til fastlegen fra Barne- og ungdomspoliklinikk for psykisk helse Side 9 av 13

10 Maler i BUP-data - Inntaksnotat - Test timenotat - Notat ASEBA - Legeundersøkelse Momenter til epikrise BUPA Innholdsfortegnelse Prosedyreperm BUP Oslo Nord Bemannings- og kompetanseplan stab og enheter Ansatte oversikt Årshjul kompetanseutvikling BUPA 2013/14 Oversikt over deltakere på kurs i selvmordsrisikokartlegging/-vurdering Staff og fagmøter høsten 2013 og våren 2014 Oversikt faste møtetider etter egenrevisjon Tema: Internkontroll BUP Oslo Nord Oppsummering etter revisjon Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling høst 2012 Liste over spesialist som skal vurdere henvisninger hver dag, for februar og mars 2014 Oversikt over avvik 2013 februar 2014 Informasjon om elektronisk brukerundersøkelse via Oslo universitetssykehus HF sin hjemmeside Møtereferater Pasientsikkerhetsutvalget Klinikk psykisk helse og avhengighet høsten 2013 Møtereferater fagråd BUPA høsten 2013, januar 2014 Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 55 pasientjournaler Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Varsel i brev datert 20. november 2013 Program for formøte i brev datert 12. desember 2013 Anmodning om journaltilgang med angivelse av journalutvalg i brev datert 16. januar 2014 Dokumentasjon levert på USB-stick 17. februar 2014 Oversendelse av egenevalueringer i e-post 22. februar 2014, med tillegg i e-poster 26. februar 2014 Ytterligere dokumentasjon oversendt i e-poster 19.og 24. februar og 4. mars 2014 Oversendelse av program i brev datert 26. februar 2014 Oversendelse av foreløpig rapport i brev datert 20. mars 2014 Kommentarer til foreløpig rapport mottatt i e-post 4. april 2014, vedlagt brev datert 2. april 2014 Oversendelse av endelig rapport i brev datert 8.april 2014 For øvrig har det vært e-post- og telefonkontakt under forberedelse til tilsynet mellom revisjonsleder og kontaktpersonene 8. Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Side 10 av 13

11 Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Sophie Grøtting Jonas Psykolog Grete Sundal Psykolog Ingeborg Lunde Psykologspesialist Sara Hauseth Klinisk pedagog Marit Mytting Klinisk pedagog Sissel Øverbø Psykologspesialist/ Enhetsleder Sagene Sylvi Levåg Klinisk sosionom Kari Kristoffersen Spes. klinisk pedagog/ koordinator spe- og småbarnteamet Vibeke Hollum Spes. klinisk pedagog Mette Brenna-Lund Psykologspesialist Torunn Vadel Revisjonsansvarlig/klinikk Ewa Ness Fag- og kvalitetsleder klinikk Ingrid Sundahl Klinisk pedagog Trude Fidal Avdelingsleder Eva Bjørstad Direktør Pasientsikkerhet Randi Smedsrud Tilsynskoordinator OUS Guri Bjørnstad Spesialrådgiver Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Christian Frich Psykologspesialist Viggo Jørgensen Overlege Nina Østby Sæther Psykolog Mette Hvalstad Overlege/Enhetsleder Bjerke Arnhild Kihl Klinisk sosionom Marie Knutsen Psykolog Runar Eikeset LIS Marit Bjartveit Klinikkleder Brit Kveim Svendsen Overlege Christine Daae LIS Harriet Hovind Enhetsleder Ambulante tjenester Kristin Bjørset Lund Psykolog Rigmor Jacobsen Psykologspesialist Side 11 av 13

12 Marianne Robertsen Klinisk sosionom Pål Mo Iversen Psykologspesialist Berit Sørheim Klinisk pedagog/ kvalitetskonsulent BUP Oslo Syd William Lødrup Psykologstudent Annette Lundmark Psykolog Madli Birkelund Psykologspesialist/ Enhetsleder Nordre Aker Atle Moe Konst. seksjonsleder Elisabeth Bjarkø Adm.konsulent Kari Beate Finsen Adm.konsulent Anne H. Jodin Førstesekretær Grete Hestnes Førstesekretær Wenche Mora Klinisk sosionom Matias Bals Psykologstudent Ella Poppe Overlege Cathrin A. Leinhardt Seksjonsleder BUP Oslo Syd Janne B. Hellesø Enhetsleder Ole Sigvard Lunnan Konst. enhetsleder Terje Lund Sissel Fogh Wilhelmsen Med.faglig rådgiver BUP Oslo Syd Enhetsleder BUP Oslo Syd Marie Haavik Psykolog Gudveig Havstad Psykologspesialist Kristin Frisch Moe Psykologspesialist Bente A. Sørensen Psykologspesialist Ketil Klem Overlege BUP Oslo Syd Guro Namli Psykolog Ellen Moen Sekretær Signe M. Østbye Førstesekretær Hanne P. Eielsen Psykologstudent Side 12 av 13

13 Fra tilsynsmyndighetene deltok: Psykologspesialist Marit Steigre, Vestre Viken HF, Kongsberg BUP (fagrevisor) Seniorrådgiver Elaine Ånstad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (revisor) Rådgiver Maria Bjerke, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (revisor) Rådgiver Tonje Larsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (observatør) Seniorrådgiver Bjørg C. Langeland, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (revisjonsleder) Side 13 av 13

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Virksomhetens adresse: Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.08.2013 7.01.2014

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Fet kommune. Virksomhetens adresse: Postboks 100, 1901 Fetsund Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 09.11.12 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 26.6.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

Landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge

Landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge Landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge Landskonferansen for barn og unges psykiske helse 4. juni 2014 Ved seniorrådgiver Aud Frøysa Åsprang, Statens helsetilsyn 1 Tilsynets

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 HELSETILSY11ET i it I ROGALAND Frelsesarmeens behandlingssenter Auglendsdalen 64 4017 Stavanger DERES REF: VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 Oversendelse av rapport etter tilsyn med bruk av kontrolltiltak

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 27.11.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter ved Nesoddtunet bo- og servicesenter Virksomhetens adresse: Håkonkastet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune Virksomhetens adresse: Emily Kirkerudsvei 16 1430 Ås Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med Skien barne- og familiesenter, Foreldre-barn avdelingen Virksomhetens adresse: Gulsetringen 313, 3742 Skien Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 08.01.13 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/16106 621 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna barnevernstjeneste Adressen til virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Virksomhetens adresse: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-22.10.2013 Kontaktperson i virksomheten: folkehelsekoordinator

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Virksomhetens adresse: Larkollveien 9, 1570 Dilling Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-8.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: kommunalsjef Sigrun

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oppegård kommune Virksomhetens adresse: Postboks 510, 1411

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Avdeling for patologi, ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Virksomhetens adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger Tidsrom for tilsynet: 16.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Trøgstad kommune Virksomhetens adresse: Kirkeveien 17, Skjønhaug 1860 Trøgstad Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-21.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: stabssjef

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Kolstihagen sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og Virksomhetens adresse: Øvre Rælingsveg 176, 2025 Fjerdingby Tidsrom for tilsynet: 4. juli

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Sørum kommune, Omsorg og velferd, Tildelingsenheten Virksomhetens adresse: Rådhuset, 1920 Sørumsand Tidsrom for tilsynet: 4. juli 2014 9. april

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med daglig omsorg og behandling ved Vadsø ungdomssenter Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 21.09.2016 04.02.16 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2014/10344 721.0 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Adressen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje.

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Virksomhetens adresse: Evje og Hornnes kommune 4735 Evje Tidsrom for tilsynet: 04.10. 07.12.10 Kontaktperson i virksomheten: Lene Verdal

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling, Sykehuset innlandet HF Divisjon Gjøvik til Øste-Toten kommune Virksomhetens adresse: 2850 Lena

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0-6 år i Dovre kommune Virksomhetens adresse: 2662 Dovre Tidsrom for tilsynet: 12.02.2013 02.07.2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 24.04.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Helseavdelingen Frogn kommune v/ rådmannen Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Fylkesmannen i Østfold Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Virksomhetens adresse: Postboks 1405 1602 Fredrikstad Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Adressen til virksomheten: Valkendorfsgate 6 5012 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 21. november 2013 Kontaktperson i virksomheten: Gitle

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser ved Råde kommune Virksomhetens adresse: Postmottak, 1640 Råde Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/233 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Jentespranget AS 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern Sammendrag

Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern Sammendrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2013/208 Dykkar referanse Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern 2013 Adressen til virksomheten: Nygårdgaten

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune Virksomhetens adresse: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 21.03.12 19.09.12.

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4 A - Bergen kommune - sykehjemmet Frieda Fasmers Minne

Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4 A - Bergen kommune - sykehjemmet Frieda Fasmers Minne Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Grete Robøle, 55 57 22 31 Vår dato 08.04.2013 Deres dato Vår referanse 2013/1568 Deres referanse Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Grete Robøle, 55572231 Vår dato 07.09.2012 Deres dato Vår referanse 2012/9395 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Adresse til

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak ved Nordlandssykehuset HF Bodø Virksomhetens adresse: Postboks 1480, 8092 Bodø Tidsrom for tilsynet: 6.9.2016 9.3.2017 Sammendrag Statens helsetilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015

Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 02.12.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Bydel Frogners arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Virksomhetens adresse: Sommerogata 1, Oslo Tidsrom for tilsynet: 27.11.2013 26.5.2014 Kontaktperson

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved bydel Nordre Aker Virksomhetens adresse: Gullhaugveien 7,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015

Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 21.12.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015 Adressen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Lørenskog kommune, Bårliskogen syd Virksomhetens adresse: Pb 304,

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak ved Finnmarkssykehuset HF - klinikk Hammerfest Virksomhetens adresse: Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgerplikt for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgerplikt for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgerplikt for barn i Nord-Aurdal kommune (NAV Valdres, Etnedal) Virksomhetens adresse:

Detaljer

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Adressen til virksomheten: Postboks 154, Ulset, 5873 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 29. oktober 2013 Kontaktperson i virksomheten: Jorun Eggen Kontaktperson

Detaljer

Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 26. og 30. januar 2015 Kontaktperson i virksomheten: Lisen Fasting

Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 26. og 30. januar 2015 Kontaktperson i virksomheten: Lisen Fasting Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/230 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bjørgvin ungdomssenter 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 25.03.2014 04.09.2014 Kontaktperson

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen senter for minoritetsungdom 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen senter for minoritetsungdom 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato 24.04.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/221 Dykkar referanse Rapport fra tilsyn med Bergen senter for minoritetsungdom 2013 Adressen

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Adressa til verksemda: Postboks 1, 5021 Bergen Tidsrom for tilsynet: 27.-28.april 2010 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Dalane barnevern sitt arbeid med undersøkelsessaker Virksomhetens adresse: Egersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund Tidsrom for tilsynet: 23.01.2017

Detaljer