Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19..."

Transkript

1 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler av denne loven som ikke kommer til anvendelse på petroleumsvirksomhet (jf kgl res 27. november 1992), er satt med kursiv og trykt i blå farge. Act 4 February 1977 no 4 relating to worker protection and working environment etc. Last amended by Act 17 December 1999 no 97 and 7 January 2000 no 3. Those parts of this Act which are not applicable to petroleum activities (cf Royal Decree 27 November 1992), are printed in blue italics. INNHOLD Kapittel I Lovens målsetting og virkeområde 1 Målsetting Hva loven omfatter Arbeidstaker Arbeidsgiver Ufravikelighet Meldeplikt Kapittel II Krav til arbeidsmiljøet 7 Generelle krav Arbeidsplassen Tekniske innretninger og utstyr Kjeler, beholdere og rørledninger under trykk (Opphevet) Giftige og andre helsefarlige stoffer Tilrettelegging av arbeidet Særlig om yrkeshemmede arbeidstakere Kapittel III Arbeidsgiverens og arbeidstakernes plikter 14 Arbeidsgiverens plikter Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Arbeidstakernes plikter A CONTENTS Chapter I Objectives and scope of the Act Section 1 Objectives Section 2 Scope of the Act Section 3 Employee Section 4 Employer Section 5 Non-exemptions Section 6 Duty to report Chapter II Requirements to the working environment Section 7 General requirements Section 8 The workplace Section 9 Technical appliances and equipment Section 10 Boilers, tanks and pipelines under pressure (Repealed) Section 11 Toxic and other noxious substances Section 12 Planning and organisation of the work Section 13 In particular about occupationally handicapped employees Chapter III Duties of the employer and the employees Section 14 Duties of the employer Section 15 Several employers at the same workplace Section 16 Duties of the employees Section 16 A Kapittel IV Ansvar for produsenter, leverandører m v 17 Produsenter, leverandører og importører av tekniske innretninger og utstyr Produsenter og importører av giftige og andre helsefarlige stoffer Chapter IV Section 17 Section 18 Responsibility of manufacturers, suppliers etc Manufacturers, suppliers and importers of technical appliances and equipment Manufacturers and importers of toxic and other noxious substances Kapittel V Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section

2 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 36 Lov 4. februar 1977 nr 4 Kapittel VI Registrering og melding av arbeidsulykke og yrkessykdom 20 Registrering av skader og sykdommer Arbeidsgiverens meldeplikt Leges meldeplikt Kapittel VII Verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verne- og helsepersonale 23 Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver Verneombud Verneombudets oppgaver Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid Særskilte lokale eller regionale verneombud og arbeidsmiljøutvalg Andre bestemmelser Verne- og helsepersonale Kapittel VIII Rett til fri fra arbeidet 31 Svangerskap og fødsel A Delvis permisjon Adopsjon mv Fri i forbindelse med amming A Rett til fri ved barns og barnepassers sykdom B Rett til fri ved pleie av pårørende C Rett til fri på grunn av utføring av offentlige verv Kapittel IX Arbeid av barn og ungdom 34 Forbud mot barnearbeid Unntak Arbeidstid Forbud mot nattarbeid Helsekontroll Hvilepauser og fritid Arbeid i tilfelle ulykker, naturkatastrofer ol Kapittel X Arbeidstid 41 Arbeid som ikke går inn under reglene om arbeidstid Nattarbeid Nattarbeid etter særskilt tillatelse eller avtale Søn- og helgedagsarbeid Søn- og helgedagsarbeid etter særskilt tillatelse eller avtale Lengden av den alminnelige arbeidstid A Rett til redusert arbeidstid Gjennomsnittsberegning av arbeidstida Arbeidsplan Overtidsarbeid og merarbeid Lengden av overtidsarbeid Hvilepauser og fritid Lønningslister Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene Døgn og uke Kapittel XI Utbetaling av lønn og feriepenger Chapter VI Recording and reporting of occupational accidents and occupational diseases Section 20 Recording of injuries and diseases Section 21 Duty of the employer to report Section 22 Duty of medical practitioner to report Section 28 Chapter VII Safety delegates, working environment committees, safety and health personnel Section 23 Working environment committees Section 24 Duties of the working environment committee Section 25 Safety delegates Section 26 Duties of the safety delegates Section 27 The right of the safety delegate to stop dangerous work Special local or regional safety delegates and working environment committees Section 29 Other provisions Section 30 Safety and health personnel Chapter VIII Right to leave of absence Section 31 Pregnancy and birth Section 31 A Partial leave of absence Section 32 Adoption etc Section 33 Leave of absence for breast feeding Section 33 A Right to leave of absence in the event of a sick child or childminder Section 33 B Right to leave of absence for nursing close relatives Section 33 C Right to leave of absence on the grounds of executing public duties Chapter IX Employment of children and young people Section 34 Prohibition against child labour Section 35 Exceptions Section 36 Working hours Section 37 Prohibition against night work Section 38 Medical examination Section 39 Rest breaks and time off Section 40 Work in case of accidents, natural catastrophes etc Chapter X Working hours Section 41 Work not covered by the rules relating to working hours Section 42 Night work Section 43 Night work by special permission or agreement. 60 Section 44 Work on Sundays and public holidays Section 45 Work on Sundays and public holidays by special permission or agreement Section 46 Length of ordinary working hours Section 46 A Right to reduction of working hours Section 47 Calculating average working hours Section 48 Work schedule Section 49 Overtime and additional work Section 50 Length of overtime work Section 51 Rest breaks and time off Section 52 Wage lists Section 53 Exceptions from the provisions relating to working hours Section 54 Days and weeks Chapter XI Wage payments and holiday allowance Section

3 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 37 Lov 4. februar 1977 nr 4 Kapittel XIA Tilsetting 55 A Ansettelse B Arbeidsavtalen C Arbeidsavtalens innhold D Endringer i arbeidsforholdet E Overgangsbestemmelse G Pålegg om å utforme arbeidsavtale Kapittel XII Oppsigelse og avskjed mm 56 Oppsigelsesbestemmelsenes virkefelt A Informasjon ved masseoppsigelser Oppsigelsens form, avgivelse og innhold Oppsigelsesfrister A Midlertidig tilsetting Oppsigelse ved hendinger som ikke kan forutses Vern mot usaklig oppsigelse Tvist om usaklig oppsigelse mv A Behandling av andre krav, forliksmegling mv B Særskilte herreds- og byretter og meddommerutvalg C Hovedforhandling, ankefrist mv D Voldgiftsavtaler Virkningene av usaklig oppsigelse Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid Oppsigelsesvern ved sykdom mv Oppsigelsesvern ved svangerskap, etter fødsel og adopsjon A Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv Avskjed Fortrinnsrett til ny tilsetting Attest Arbeidsreglement Fastsettelse av arbeidsreglement Frist for innsendelse av arbeidsreglement Arbeidsreglementets gyldighet Endringer i arbeidsreglement Kapittel XII A Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse mv 73A Hva kapitlet omfatter B Lønns- og arbeidsvilkår C Vern mot oppsigelse D Vern av tillitsvalgte E Informasjon og drøfting Kapittel XII B Utsendte arbeidstakere 73K Hva kapitlet omfatter L Definisjoner M Arbeids- og ansettelsesvilkår N Informasjon O Domsmyndighet P Utsending fra Norge Q Straffebestemmelser Chapter XIA Employment Section 55 A Employment Section 55 B Contract of employment Section 55 C Contents of the contract of employment Section 55 D Alterations in the employment Section 55 E Transitional provision Section 55 G Order to prepare a contract of employment Chapter XII Dismissals with notice and summary dismissals etc Section 56 Scope of the provisions relating to dismissals with notice Section 56 A Information in the event of collective redundancies Section 57 Form, delivery and contents of dismissals with notice Section 58 Time limits for dismissals with notice Section 58 A Temporary employment Section 59 Dismissals with notice in case of unforeseeable events Section 60 Protection against unfair dismissals with notice.. 76 Section 61 Disputes concerning unfair dismissals with notice etc Section 61 A Handling of other claims, conciliation proceedings etc Section 61 B Special district and city courts and panels of lay judges Section 61 C Main hearings, time limits for appeals etc Section 61 D Arbitration agreements Section 62 Consequences of unfair dismissals with notice Section 63 Protection against dismissals with notice in employment agreements with specified trial period Section 64 Protection against dismissals with notice in the event of illness Section 65 Protection against dismissals with notice during Section 65 A pregnancy, after birth and following adoption Protection against dismissal with notice during military service etc Section 66 Summary dismissals Section 67 Preferential claims for new employment Section 68 Testimonials Section 69 Employment rules Section 70 Stipulation of employment rules Section 71 Time limits for sending in employment rules Section 72 Validity of employment rules Section 73 Amendments to employment rules Chapter XII A Rights of employees in the event of transfer of ownership of enterprises etc Section 73A Scope of this chapter Section 73B Wage and working conditions Section 73C Protection against dismissals with notice Section 73D Protection of elected representatives Section 73E Information and discussion Chapter XII B Employees on assignment Section 73K Scope of this chapter Section 73L Definitions Section 73M Conditions of work and employment Section 73N Information Section 73O Jurisdiction Section 73P On assignment from Norway Section 73Q Penal provisions... 86

4 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 38 Lov 4. februar 1977 nr 4 Kapittel XIII Arbeidstilsynet 74 Tilsynet med loven Direktoratet for arbeidstilsynet (Opphevet) Det lokale arbeidstilsyn (Opphevet) Arbeidstilsynets vedtak. Klage over enkeltvedtak Tvangsmulkt Oppnevning av sakkyndige og granskingskommisjon Arbeidstilsynets adgang til bedriften - inspeksjoner Beskyttelse av kilder Arbeidstilsynets forhold til bedriften (Opphevet) Avgifter - gebyrer Kommunale arbeidervernnemnder (Opphevet) Kapittel XIV Straffebestemmelser 85 Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten Ansvar for arbeidstakere Ansvar for juridisk person Ansvar for foreldre og foresatte Ansvar for å hindre offentlig myndighet Offentlig tjenestemann Påtalen Forseelse Kapittel XV Ikraftsetting. Endring i andre lover (Dette kapitlet er ikke tatt med.) VEDLEGG Chapter XIII The Labour Inspection Section 74 Supervision under the Act Section 75 The Directorate of Labour Inspection (Repealed) Section 76 The local Labour Inspection (Repealed) Section 77 Labour Inspection decisions. Appeals against individual decisions Section 78 Enforcement damages Section 79 Appointment of experts and commission of inquiry Section 80 Access of the Labour Inspection to the enterprise - inspections Section 81 Protection of sources of information Section 82 Relations between the Labour Inspection and enterprises (Repealed) Section 83 Fees - charges Section 84 Municipal worker protection boards (Repealed). 88 Chapter XIV Penal provisions Section 85 Liability of the proprietors of an enterprise, the employer and the person in charge of the enterprise in the employer's stead Section 86 Liability of employees Section 87 Liability of bodies corporate Section 88 Liability of parents and guardians Section 89 Liability for obstructing public authorities Section 90 Public servant Section 91 Prosecution Section 92 Misdemeanour Chapter XV Entry into force. Amendments to other Acts (This chapter is not included) APPENDIX... 90

5 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 39 Lov 4. februar 1977 nr 4 KAPITTEL I LOVENS MÅLSETTING OG VIRKEOMRÅDE 1 Målsetting Lovens målsetting er 1. å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 2. å sikre trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker, 3. å gi grunnlag for at virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet. 2 Hva loven omfatter 1. Såfremt ikke noe annet er uttrykkelig sagt i loven, gjelder den for enhver virksomhet som sysselsetter arbeidstaker. 2. Unntatt fra loven er a) sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten om bord i skip, b) militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. 3. Kongen kan bestemme at virksomhet i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet, bortsett fra områder undergitt privat eiendomsrett, helt eller delvis skal unntas fra loven. Loven kommer til anvendelse ved virksomhet som nevnt ovenfor i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig. Kongen kan bestemme at virksomheten helt eller delvis skal unntas fra loven. Kongen kan også bestemme at loven helt eller delvis skal få anvendelse ved virksomhet som nevnt i første ledd i områder utenfor den norske del av kontinentalsokkelen, dersom det foretas undersøkelse etter og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn fra innretning registrert i norsk skipsregister, eller det gjennomføres bemannede undervannsoperasjoner fra innretning eller fartøy registrert i norsk skipsregister. Kongen kan likeledes bestemme at loven skal få anvendelse ved forflytning av innretninger eller fartøy som nevnt i foregående punktum. Når det gis unntak fra loven for virksomhet som nevnt i første og annet ledd ovenfor, kan Kongen samtidig fastsette andre regler som skal tre i stedet. Det samme gjelder når loven gis anvendelse i tilfelle som nevnt i tredje ledd overfor. Kongen kan bestemme at deler av den offentlige forvaltning skal unntas fra loven eller deler av den, når virksomheten er av så særegen art at den vanskelig lar seg tilpasse lovens bestemmelser. Hvorvidt en virksomhet som drives av det offentlige er forvaltning, avgjøres av Kongen. 4. Kongen fastsetter i hvilken utstrekning det skal gjøres unntak fra loven for sivil luftfart og annen statsluftfart med offentligrettslige formål som omfattes av luftfartsloven. Kongen kan i denne forbindelse fastsette regler som skal tre i stedet for reglene i loven her. 5. Kongen kan bestemme at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for virksomhet i jord- og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker. Kongen kan herunder fastsette særregler og unntak for slik virksomhet. Med jordbruk menes i denne loven også skogbruk og annen virksomhet som er knyttet til jordbruk og ikke er stort mer enn det som trengs til jordbruksdriften eller husholdningen. CHAPTER I OBJECTIVES AND SCOPE OF THE ACT Section 1 Objectives The objectives of the Act are 1. to secure a working environment which affords the employees full safety against harmful physical and mental influences and which has safety, occupational health and welfare standards that are concurrent with the technological and social development of society at any time, 2. to secure sound employment conditions and meaningful work situation for the individual employee, 3. to provide a basis whereby the enterprises themselves can solve their working environment problems in co-operation with the organisations of employers and employees and with control and guidance from public authorities. Section 2 Scope of the Act 1. Provided that the Act does not expressively state otherwise, it applies to any enterprise that employs employees. 2. Exempted from the Act are a) shipping, hunting and fishing, including processing of the catch on board ships, b) military aviation which is covered by the aviation Act. 3. The King may decide that activities relating to exploration for and exploitation of natural resources on the seabed or in its substrata in Norwegian inland waters, Norwegian territorial sea and that part of the continental shelf which is subject to Norwegian sovereignty, except for areas subject to private property rights, shall wholly or in part be exempted from the Act. The Act is applicable to activities as mentioned above in areas outside the Norwegian part of the continental shelf if this ensues from separate agreement with a foreign state or from international law in general. The King may decide that the activities shall wholly or in part be exempted from the Act. The King may also decide that the Act wholly or in part shall apply to activities as mentioned in the first paragraph in areas outside the Norwegian part of the continental shelf if exploration for and exploitation of natural resources are undertaken from facilities registered in the Norwegian register of ships, or if manned underwater operations are undertaken from facilities or vessels registered in the Norwegian register of ships. The King may likewise decide that the Act is applicable to relocation of facilities or vessels as mentioned in the preceeding sentence. When activities as mentioned in the first and second paragraphs above are exempted from the Act, the King may at the same time lay down other rules which shall apply instead. The same applies when the Act is made applicable in cases as mentioned in the third paragraph above. The King may decide that parts of the public administration shall be exempted from the Act or from parts of it, when the nature of the activity is such that to adapt it to the provisions of the Act, would be impracticable. Whether an activity conducted by public authorities shall be regarded as public administration, is decided by the King. 4. The King decides to what extent exemptions from the Act shall be made for civil aviation and other state air traffic which is carried out for purposes of public law and which is covered by the aviation Act. In this connection the King may lay down rules which shall apply instead of the rules of this Act. 5. The King may decide that the rules of the Act wholly or in part shall apply to activities within agriculture and forestry which do not engage employees. In this connection, the King may lay down special rules and exemptions for such activities.

6 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 40 Lov 4. februar 1977 nr 4 Som jordbruk regnes også virksomhet i husdyrbruk, pelsdyravl, gartneri og hagebruk, selv om slik virksomhet ikke er knyttet til vanlig jordbruk. Kongen kan bestemme at reglene i loven kapittel IV skal gjelde for produsenter, leverandører m v av tekniske innretninger, utstyr eller giftige eller andre helsefarlige stoffer som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet innen jord- og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker. Kongen kan unnta fra loven - og gi egne bestemmelser om - virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp i en eller annen form. 6. Kongen avgjør om, og i hvilken utstrekning, loven skal gjøres gjeldende for arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem. Kongen kan videre bestemme at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstakere som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold, og kan herunder fastsette særregler for slike arbeidstakere. 7. Kongen kan bestemme at lovens regler helt eller delvis også skal gjelde for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere 8. Kongen kan bestemme at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for byggherre eller dennes representant. 3 Arbeidstaker 1. Med arbeidstaker mener denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. Drives en virksomhet av flere i fellesskap for egen regning, ansees bare en av disse som arbeidsgiver etter denne lov, mens de øvrige blir å anse som arbeidstakere. Dette gjelder ikke for familiebruk i jord- og skogbruksvirksomhet. Hvem som blir å anse som arbeidsgiver, skal straks meldes til Arbeidstilsynet. 2. Kongen bestemmer i hvilken utstrekning a) elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål, b) vernepliktige, c) sivile tjenestepliktige, d) innsatte i fengselsvesenets anstalter, e) pasienter i helseinstitusjon, attføringsinstitusjon o l, f) personer som i opplærings- eller attføringsøyemed utplasseres i virksomheter uten å være arbeidstakere, g) personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak, skal anses som arbeidstakere når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven. Bestemmelsene om arbeidsgiveren kommer tilsvarende til anvendelse. 4 Arbeidsgiver Med arbeidsgiver mener denne lov enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiveren, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. 5 Ufravikelighet Loven kan ikke fravikes ved avtale med mindre dette er særskilt fastsatt. For the purpose of this Act, agriculture shall also mean forestry and other activities which is connected with agriculture and which do not exceed what is required for running the farm or the household. Activities in animal husbandry, fur-bearing animal breeding, market gardening and gardening are also considered to be agriculture, even where such activities are not connected with ordinary agriculture. The King may decide that that the rules of chapter IV of the Act shall apply to manufacturers, suppliers etc of technical devices and equipment, or toxic or other noxious substances that will or may be used in activities in agriculture and forestry that do not engage employees. The King may exempt from the Act - and lay down separate provisions relating to - activities in agriculture which do not employ hired labour other than as some sort of relief. 6. The King decides whether and to what extent the Act shall be applicable to work performed in the home of the employee. The King may further decide that the rules of the Act shall, wholly or in part, apply to employees who carry out domestic work, care or nursing in the home or household of private employers, and may in this connection stipulate particular regulations for such employees. 7. The King may decide that the rules of the Act shall wholly or in part also apply to enterprises that do not engage employees. 8. The King may decide that the rules of the Act wholly or in part shall apply to anyone legally responsible for commissioning building assignments or to his representative. Section 3 Employee 1. For the purpose of this Act employee shall mean anyone who performs work in the service of another. If enterprises are conducted jointly by several persons for their own account, only one of these persons shall be regarded as an employer under this Act, while the others shall be regarded as employees. This does not apply to family farms within agriculture and forestry. The name of the person to be regarded as employer, shall be reported to the Labour Inspection without delay. 2. The King decides to what extent a) students at educational or research institutions, b) national servicemen, c) persons on non-military service in lieu of national service, d) inmates in prison authority institutions, e) patients in health institutions, rehabilitation institutions etc, f) persons who for training or rehabilitation purposes are placed in enterprises without being employees, g) persons who without being employees participate in labour market schemes, shall be regarded as employees when performing work in enterprises covered by the Act. The provisions relating to the employer is correspondingly applicable. Section 4 Employer For the purpose of this Act employer shall mean anyone who has engaged employees to perform work in his service. The provisions of this Act relating to the employer shall apply correspondingly to the person in charge of the enterprise in the employer's stead. Section 5 Non-exemptions The Act may not be exempted from by agreement unless this is expressively laid down.

7 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 41 Lov 4. februar 1977 nr 4 6 Meldeplikt Virksomhet som går inn under denne loven, skal meldes skriftlig til Arbeidstilsynet dersom den ikke er meldt til tilsynet tidligere i samsvar med lov 7. desember 1956 om arbeidervern 3. Melding skal også sendes når en virksomhet vil ta i bruk nytt fast arbeidssted, herunder ved flytting, og når det tas i bruk midlertidig arbeidssted for et tidsrom på over seks uker. Meldingen skal sendes så tidlig som mulig, og senest en uke før virksomheten settes i gang eller arbeidsstedet tas i bruk. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere regler om krav om melding for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser der arbeidet er planlagt for et kortere tidsrom enn seks uker. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger meldingen skal inneholde. Direktoratet kan gjøre unntak fra regelen om melding av midlertidig arbeidssted og for spesielle grupper av næringsdrivende, når dette vil medføre særlig ulempe for virksomheten, og melding ikke ansees påkrevd av hensyn til tilsynet med loven. Section 6 Duty to report An enterprises covered by this Act shall be reported in writing to the Labour Inspection, unless it has been reported to the Inspection earlier according to section 3 of Act 7 December 1956 relating to protection of workers. A report shall also be sent when an enterprise intends to start using a new permanent workplace, including moving, and when a temporary workplace is taken into use for a period of more than six weeks. The report shall be sent as early as possible and not later than one week before the enterprise commences operations or starts to use the workplace. Further rules relating to reporting requirements for temporary or varying building and construction sites where the work is planned for a shorter period of time than six weeks, shall be issued by the Directorate of Labour Inspection. The Directorate of Labour Inspection issues further provisions on the information to be included in the report. The Directorate may exempt from the rule relating to reporting of temporary workplace and for special groups of tradespeople when this will involve special inconvenience for the enterprise, and reporting is not considered necessary for supervisory activities under the Act. KAPITTEL II KRAV TIL ARBEIDSMILJØET CHAPTER II REQUIREMENTS TO THE WORKING ENVIRON- MENT 7 Generelle krav 1. Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra både en enkeltvis og samlet vurdering av de faktorene i arbeidsmiljøet som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. 2. Kongen kan gi forskrifter om begrensninger i adgangen til å sysselsette visse grupper av arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare. Kongen kan herunder gi forskrifter om omplassering av slike grupper. 3. I virksomhet hvor hensynet til arbeidstakernes helse og sikkerhet gjør det nødvendig, kan Kongen gi forskrifter om at a) særlige vernetiltak skal iverksettes, b) virksomheten skal innhente tillatelse til å utføre farlig arbeid, herunder arbeid med biologiske faktorer i arbeidsmiljøet, c) arbeidsgiver bare kan nytte arbeidstakere som kan dokumentere at de har gjennomgått en opplæring som tilfredsstiller nærmere fastsatte krav til ferdigheter eller kunnskaper. Det kan herunder stilles krav om at den som forestår opplæringen, tilfredsstiller nærmere angitt krav. 8 Arbeidsplassen 1. Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det skal særlig sørges for a) at arbeidsrom, atkomstveier, trapper mv er dimensjonert og innredet ut fra den virksomhet som skal drives, b) gode lysforhold, om mulig dagslys og utsyn, c) at klimaet er fullt forsvarlig med hensyn til luftvolum, ventilasjon, fuktighet, trekk, temperatur ol, d) at forurensninger i form av støv, røyk, gass, damp, generende lukt, påvirkning fra biologiske faktorer og stråling unngås med mindre det er på det rene at foru- Section 7 General requirements 1. The working environment in the enterprise shall be fully satisfactory in relation to the factors in the working environment that may influence the mental and physical health and welfare of the employees are judged separately and totally. 2. The King may lay down regulations restricting permission to employ certain groups of employees who may be particularly vulnerable to accidents or health hazards. In doing so, the King may lay down regulations on relocation of such groups. 3. In enterprises where the consideration for the health and safety of the employees make it necessary, the King may lay down regulations prescribing that a) special safety measures shall be implemented, b) the enterprise shall obtain permission to perform dangerous work, including work with biological factors in the working environment, c) the employer may only engage employees who can document that they have completed a training programme which satisfies specific requirements as regards skills or knowledge. In this connection it may be stipulated as a requirement that whoever takes charge of the training, shall satisfy specified requirements. Section 8 The workplace 1. The workplace shall be arranged so that the working environment is fully satisfactory with regard to the safety, health and welfare of the employees. In particular it shall be ensured a) that workrooms, passageways, stairways etc are dimensioned and equipped for the activities being conducted, b) good lighting conditions, if possible with daylight and a view, c) that climatic conditions are fully satisfactory with regard to volume of air, ventilation, humidity, draughts, temperature etc, d) that pollution in the form of dust, smoke, gas, vapours, unpleasant odours, influence from biological factors

8 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 42 Lov 4. februar 1977 nr 4 rensningen ikke kan medføre uheldige belastninger for arbeidstakerne, e) at støy og rystelser unngås eller reduseres for å hindre uheldige belastninger for arbeidstakerne, f) at det tas nødvendige forholdsregler for å hindre at arbeidstakerne skades ved fall eller av fallende gjenstander eller ras, g) at brann- og eksplosjonsfare forebygges, og at det er tilstrekkelige rømningsveier i tilfelle brann, eksplosjon og andre ulykker, h) at sanitæranlegg og velferdsrom er tilfredsstillende i omfang og utførelse, i) at arbeidsrom, sanitær- og velferdsrom m v blir holdt ved like og er rene og ryddige, j) at førstehjelpsutstyr er plassert lett tilgjengelig, k) at arbeidsplassen innredes og utformes på en slik måte at uheldige fysiske belastninger for arbeidstakerne unngås. 2. Arbeidsplassen skal innrettes slik at det kan sysselsettes arbeidstakere av begge kjønn. 3. Innkvartering som arbeidsgiveren stiller til rådighet for arbeidstakerne, skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne. Kongen kan gi bestemmelser som forbyr ordensregler som vil virke urimelige overfor arbeidstakerne. 4. Kongen gir nærmere bestemmelser om de krav som stilles etter denne paragraf på faste, midlertidige, skiftende og utendørs arbeidsplasser. Disse regler kan også gjøres gjeldende for utleiere av lokaler mv. 9 Tekniske innretninger og utstyr 1. Tekniske innretninger og utstyr i virksomheten skal være konstruert og forsynt med verneinnretninger slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse. Ved oppstilling og bruk av tekniske innretninger og utstyr skal det sørges for at arbeidstakerne ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved støy, vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling ol. Tekniske innretninger og utstyr bør være konstruert og stilt opp slik at de kan betjenes av eller tilpasses arbeidstakere med ulike fysiske forutsetninger. Tekniske innretning og utstyr skal til enhver tid være vedlikeholdt og passet. 2. Kongen gir nærmere bestemmelser om de krav som stilles etter denne paragraf, herunder om a) konstruksjon, utførelse, oppstilling, merking mv, b) godkjenning, c) godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av tekniske innretninger og utstyr, d) bruk, vedlikehold og ettersyn. 10 Kjeler, beholdere og rørledninger under trykk (Opphevet) 11 Giftige og andre helsefarlige stoffer 1. I virksomhet hvor giftige eller andre helsefarlige stoffer, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale blir framstilt, pakket, brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko, skal arbeidsprosessene og arbeidet for øvrig være fullt forsvarlig slik at arbeidstakerne er sikret mot ulykker, helseskader eller særlig ubehag. Beholdere og emballasje for stoffene skal være tydelig merket med stoffenes navn og advarsel på norsk. Virksomheten skal føre register over slike stoffer med angivelse av stoffets navn, sammensetning, fysikalske og and radiation is avoided, unless it is established that the pollution cannot lead to undesirable strains on the employees, e) that noise and vibrations are avoided or reduced to prevent adverse strains on the employees, f) that the necessary precautions are taken to prevent that the employees are injured by falling or by falling objects or slides, g) that fire or explosion hazards are prevented, and that there are sufficient escape routes in case of fire, explosion and other accidents, h) that sanitary installations and welfare rooms are satisfactory in size and design, i) that workrooms, sanitary and welfare rooms etc are maintained and are clean and tidy, j) that first-aid equipment is readily accessible, k) that the workplace be fitted out and arranged in such a way as to avoid employees being subjected to adverse physical strain. 2. The workplace shall be arranged so that employees of both sexes can be employed. 3. Accomodation provided by the employer to employees shall be securely constructed, fitted out and kept in order. Any house rules shall be drawn up in consultation with employee representatives. The King may lay down provisions prohibiting house rules which are considered to be unreasonable towards the employees. 4. The King lays down further provisions relating to the requirements imposed under this section for permanent, temporary, varying and outdoor workplaces. These rules may also be made applicable to lessors of premises etc. Section 9 Technical appliances and equipment 1. Technical appliances and equipment in the enterprise shall be designed and provided with safety devices so that the employees are protected against damages to life and health. When technical appliances are being installed and used, care shall be taken to ensure that the employees are not exposed to undesirable strains from noise, vibrations, uncomfortable working positions etc. Technical appliances and equipment should be designed and installed so that they can be operated by or be adapted for use by employees of varying physical conditions. Technical appliances and equipment shall always be maintained and attended. 2. The King lays down further provisions on the requirements imposed under this section, eg concerning a) design, construction, installation, labelling etc, b) approval, c) approval of bodies set up to exercise control in relation to production of technical appliances and equipment, d) use, maintenance and inspection. Section 10 Boilers, tanks and pipelines under pressure (Repealed) Section 11 Toxic and other noxious substances 1. In enterprises where toxic or other noxious substances, including toxic or noxious biological material, are manufactured, packed, used or stored in a manner that may involve health risks, the working processes and other work shall be fully satisfactory so that the employees are protected against accidents, injury to health and special discomfort. Containers and packaging for the substances shall be clearly marked giving the name of the substance and a warning in Norwegian. The enterprise shall keep a record of such substances showing the name of the substance, its composition,

9 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 43 Lov 4. februar 1977 nr 4 kjemiske egenskaper, samt opplysninger om mulige giftvirkninger (toksikologiske data), risikomomenter, forebyggende tiltak og førstehjelpsbehandling. Virksomheten skal ha det nødvendige utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av stoffer. Slike farlige stoffer skal ikke brukes dersom de kan erstattes med stoffer som er mindre farlige for arbeidstakerne. 2. I virksomhet som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer giftige eller helsefarlige stoffer, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale, på en måte som kan innebære helserisiko, skal det foretas fortløpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere regler for prøvemetode, omfang og hyppighet av undersøkelsene, og om rapportering av resultatene. Direktoratet kan dessuten kreve at arbeidsgiveren skal foreta spesielle undersøkelser eller levere prøver til undersøkelse. Utgifter til undersøkelse som pålegges etter denne paragraf, bæres av den som har plikt til å foreta undersøkelsen eller levere prøven. 3. Direktoratet for arbeidstilsynet kan bestemme at det skal føres register over alle arbeidstakere som er utsatt for bestemte helsefarlige stoffer i virksomheter som går inn under loven, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale. 4. Kongen kan forby at et helsefarlig stoff, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale, framstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomhet som går inn under loven. Kongen kan også sette nærmere vilkår for at et stoff skal tas i bruk eller produseres. 5. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere regler om framstilling, pakking, bruk og oppbevaring av giftige eller andre helsefarlige stoffer, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale, i virksomhet som går inn under loven. 6. Direktoratet for arbeidstilsynet kan helt eller delvis gjøre unntak fra reglene i denne paragraf for virksomhet som bruker giftige eller andre helsefarlige stoffer, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale i forbindelse med forsknings- og analysearbeid o l. 12 Tilrettelegging av arbeidet 1. Generelle krav Teknologi, arbeidsorganisasjon, utførelse av arbeidet, arbeidstidsordninger og lønnssystemer skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, eller slik at deres mulighet for å vise aktsomhet og ivareta sikkerhetshensyn, forringes. Nødvendige hjelpemidler for å hindre uheldige fysiske belastninger, skal stilles til arbeidstakernes disposisjon. Arbeidstakerne skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Forholdene skal legges til rette for at arbeidstakerne gis rimelig mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid. 2. Utforming av arbeidet Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det tas hensyn til den enkelte arbeidstakers mulighet for selvbestemmelse og faglig ansvar. En skal tilstrebe å unngå ensformig gjentakelsesarbeid og arbeid som er styrt av maskin eller samlebånd på en slik måte at arbeidstakerne er forhindret fra selv å variere arbeidstakten. Arbeidet skal ellers søkes utformet slik at det gir muligheter for variasjon og for kontakt med andre, for sammenheng mellom enkeltoppgaver og for at arbeidstakerne kan holde seg orientert om produksjonskrav og resultater. Arbeidet må tilrettelegges på en slik måte at den ansattes verdighet ikke krenkes. physical and chemical properties, as well as information concerning possible poisonous effects (toxicological data), elements of risk, preventive measures and first aid treatment. The enterprise shall have the necessary equipment to prevent or counteract injury to health due to such substances. Such dangerous substances shall not be used if they can be replaced by substances less hazardous to the employees. 2. In enterprises that manufacture, pack, use or store toxic or noxious substances, including toxic or noxious biological material, in a manner that may involve health risks, the working environment and the health of the employees shall be kept under continuous control. The Directorate of Labour Inspection issues further rules relating to test methods, the extent and frequency of tests, and on reporting of the results. Moreover, the Directorate may require the employer to carry out special studies or submit specimens for examination. The cost of examination required under this section shall be borne by the party under obligation to carry out the examination or submit the specimen. 3. The Directorate of Labour Inspection may decide that a record shall be kept of all employees who are exposed to specified noxious substances, including toxic or noxious biological material in enterprises covered by the Act. 4. The King may prohibit the manufacturing, packaging, use or storage of noxious substances, including toxic or noxious biological material, in enterprises covered by the Act. Moreover, the King may impose further conditions on the use or production of any substance. 5. The Directorate of Labour Inspection issues further rules relating to the manufacturing, packaging, use and storage of toxic and other noxious substances, including toxic or noxious biological material, in enterprises covered by the Act. 6. The Directorate of Labour Inspection may wholly or in part exempt from the rules of this section for enterprises which use toxic or other noxious biological material in connection with research and analysis work etc. Section 12 Planning and organisation of the work 1. General requirements Technology, organisation of the work, execution of the work, working hours and wage systems shall be set up so that the employees are not exposed to adverse physical or mental strain, or so that their possibilities to exercise caution and observe safety considerations are not impaired. Necessary means to prevent undesirable physical strain shall be placed at the disposal of the employees. Employees shall not be subjected to harassment or other unseemly behaviour. Conditions shall be arranged so that the employees are afforded reasonable opportunity for professional and personal development through their work. 2. Arrangement of the work When planning and arranging the work the individual employee's opportunity for self-determination and professional responsibility shall be taken into consideration. Efforts shall be made to avoid monotonous, repetitive work and work that is governed by machine or conveyor belt in such a manner that the employees themselves are prevented from varying the speed of the work. Otherwise efforts shall be made to arrange the work so as to provide possibilities for variation and for contact with others, for connection between individual tasks, and for the employees to be kept informed about production requirements and results. The work must be arranged in such a way that the dignity of the employee is not infringed, upon.

10 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 44 Lov 4. februar 1977 nr 4 3. Særlig om styrings- og planleggingssystemer Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes orientert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet, herunder om planlagte endringer i slike systemer. De skal gis den opplæring som er nødvendig for å sette seg inn i systemene, og de skal være med på å utforme dem. 4. Særlig om arbeid som medfører sikkerhetsrisiko a) Prestasjonslønnssystemer skal ikke brukes i arbeid hvor dette kan ha vesentlig betydning for sikkerheten. b) Hvis det i virksomheten skal utføres arbeidsoppgaver som kan innebære særlig fare for liv og helse, skal det utferdiges egen arbeidsinstruks om hvordan arbeidet skal utføres, og hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skal iakttas, herunder om særlig instruksjon og tilsyn. c) Når arbeidet er av en slik art at det kan være fare for katastrofe eller katastrofeliknende ulykker, skal det utarbeides planer for førstehjelp, rømningsveier og redningstiltak, registrering av hvilke arbeidstakere som oppholder seg på arbeidsstedet m v. d) Arbeidstakere skal gjøres kjent med forskrifter og sikkerhetsregler m v på vedkommende område, og med de planer og tiltak som omhandlet under bokstav c. e) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilfredsstillende vern om liv og helse, skal hensiktsmessig personlig verneutstyr stilles til arbeidstakernes rådighet. Arbeidstakerne skal gis opplæring i bruken av utstyret og, om det er påkrevd, påbys å bruke det. 5. Kongen gir nærmere regler om hvilke krav som skal stilles til virksomheten etter denne paragraf. Kongen gir også nærmere regler om personlig verneutstyr, herunder om a) utforming, merking mv, b) bruk, vedlikehold mv, c) prøving, sertifisering og godkjenning, d) godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av personlig verneutstyr. Reglene om personlig verneutstyr kan også gjøres gjeldende for produsent, importør og leverandør. 13 Særlig om yrkeshemmede arbeidstakere 1. Atkomstveier, sanitæranlegg, tekniske innretninger og utstyr m v skal, så langt det er mulig og rimelig, være utformet og innrettet på en slik måte at yrkeshemmede kan arbeide i virksomheten. 2. Hvis en arbeidstaker er blitt hemmet i sitt yrke som følge av ulykke, sykdom, slitasje ol, skal arbeidsgiveren, så langt det er mulig, iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne få eller beholde et høvelig arbeid. Arbeidstakeren skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet, endringer i tekniske innretninger, gjennomgått attføring el. 3. Dersom det i medhold av reglene i nr 2 er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstakeren og vedkommende tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres. 4. Arbeidsgiveren plikter, etter krav fra trygdekontoret, å gi en redegjørelse om muligheter for tiltak på arbeidsplassen for at en sykmeldt arbeidstaker skal kunne komme tilbake i arbeid, jf folketrygdloven 25-2 andre ledd. 5. Departementet gir nærmere regler om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf. 3. In particular about management and planning systems The employees and their elected representatives shall be kept informed about systems employed for planning and implementation of the work, including about planned changes in such systems. They shall be given the training necessary to enable them to learn these systems, and they shall take part in designing them. 4. In particular about work involving safety risks a) Performance premium wage systems shall not be employed for work where this may affect safety significantly. b) If the enterprise is to carry out work that may involve particular hazard to life and health, a special directive shall be issued prescribing how the work is to be done and the safety precautions to be observed, including any special instruction and supervision. c) When the work is of such a nature that it involves danger of a disaster or disastrous accidents, plans shall be drawn up for first-aid, escape routes and rescue measures, registration of which employees are present at the workplace etc. d) Employees shall be informed of the regulations and safety rules etc relating to the area concerned and of the plans and measures mentioned under litera c. e) When satisfactory precautions to protect life and health cannot be achieved by other means, the employees shall be provided with suitable personal protective equipment. The employees shall be given training in the use of such equipment and if necessary be ordered to use it. 5. The King lays down further rules relating to the requirements to be imposed upon the enterprises under this section. Moreover, the King lays down further rules relating to personal protective equipment, eg concerning a) design, marking etc, b) use, maintenance etc, c) testing, certification and approval, d) approval of bodies set up to exercise control in relation to production of personal protective equipment. The rules relating to personal protective equipment may also be made applicable to the manufacturer, importer and supplier. Section 13 In particular about occupationally handicapped employees 1. Passageways, sanitary facilities, technical appliances and equipment etc shall, to the extent possible and reasonable, be designed and arranged so that occupationally handicapped persons may work in the enterprise. 2. If an employee has become handicapped in his occupation as the result of an accident, disease, strain or similar, the employer shall, to the extent possible, implement the necessary measures so as to enable the employee to be given or to retain suitable work. Preferably the employee shall be given the opportunity to continue his normal work, possibly after special adaptation of the work, alteration of technical appliances, rehabilitation or similar. 3. In the event that, pursuant to the rules of subsection 2, it is considered to transfer an employee to other work, the employee and the elected representative concerned shall be consulted before any decision is made. 4. The employer shall, when the social security office so requests, provide information with regard to the possibilities for implementing measures at the workplace to enable an employee on sick leave to return to work, cf section 25-2, second paragraph of the national insurance Act. 5. Further rules relating to the implementation of the provisions of this section are laid down by the Ministry.

11 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 45 Lov 4. februar 1977 nr 4 KAPITTEL III ARBEIDSGIVERENS OG ARBEIDSTAKERNES PLIKTER 14 Arbeidsgiverens plikter Arbeidsgiveren skal sørge for at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt og at arbeidet blir planlagt, organisert og utført i samsvar med bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov, jf særlig For å sikre at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten, skal arbeidsgiveren a) under planlegging av nye eller endrede arbeidsplasser, endring av produksjonsmetoder, anskaffelse av tekniske innretninger og utstyr mv, undersøke og vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, b) sørge for en løpende kartlegging av det eksisterende arbeidsmiljø i virksomheten med hensyn til risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold, og iverksette de nødvendige tiltak, c) sørge for en løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når det kan være fare for at påvirkninger i arbeidsmiljøet kan utvikle helseskader på lang sikt, d) sørge for at arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten, jf 46 nr 3 bokstav d, gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. Dette gjelder ikke arbeidstakere som normalt arbeider mindre enn tre timer av sin daglige arbeidstid om natten. e) sørge for sakkyndig bistand og kontroll- og måleutstyr når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav, f) organisere og tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkelte arbeidstakers alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige forutsetninger, g) sørge for at det drives et planmessig vernearbeid og at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig innsikt i vernespørsmål til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, h) sørge for at lovens bestemmelser om organisert vernetjeneste, jf kapittel VII, blir gjennomført, i) sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. Kongen gir nærmere regler om arbeidsgiverens plikter etter foregående ledd. 15 Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass 1. Når flere arbeidsgivere samtidig driver virksomhet på samme arbeidsplass, skal a) hver av arbeidsgiverne sørge for at deres egen virksomhet er slik innrettet, og deres egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også de øvrige arbeidstakere er vernet i samsvar med reglene i denne lov, b) hver arbeidsgiver medvirke til et samarbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen, c) hovedbedriften ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid. 2. Ved arbeidsplasser hvor det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere, skal arbeidsgiverne, dersom ikke en av virksomhetene kan regnes som hovedbedrift, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for samordningen. Kommer slik avtale ikke i stand, skal dette meldes til Ar- CHAPTER III DUTIES OF THE EMPLOYER AND THE EMPLOYEES Section 14 Duties of the employer The employer shall ensure that the enterprise is arranged and maintained, and that the work is planned, organised and performed in accordance with the provisions laid down in or pursuant to this Act, cf in particular sections To ensure that the safety, health and welfare of the employees are taken into consideration at all levels of the enterprise, the employer shall a) during planning of new or altered workplaces, alteration of production methods, procurement of technical appliances and equipment etc, study and evaluate whether the working environment will be in compliance with the requirements of the Act and implement the measures necessary, b) see to continuous mapping of the existing working environment in the enterprise as regards risk conditions, health hazards and welfare conditions, and implement the measures necessary, c) see to continuous control of the working environment and the health of the employees when there may be influences in the working environment that may develop health damages in the long term, d) see to that employees who mainly perform work at night, cf section 46, subsection 3, litera d, are offered a medical examination before they enter into employment and at regular intervals afterwards. This does not apply to employees who normally work less than three hours of their daily working hours at night, e) see to expert assistance and control and measuring equipment when this is necessary in order to comply with the requirements of the Act, f) organise and arrange the work giving due consideration to age, proficiency, working ability and other capabilities of the individual employee, g) see to systematic promotion of safety within the enterprise and that employees whose job it is to direct or supervise other employees have the necessary understanding of safety matters, to supervise that the work is performed in a proper manner as regards safety and health, h) see to compliance with the provisions of the Act relating to systematic safety services, cf chapter VII, i) see to that employees are informed of any accidents and health hazards that may be connected with the work, and that they receive the necessary training, practice and instruction. The King lays down further rules relating to the duties of the employer pursuant to the preceding paragraph. Section 15 Several employers at the same workplace 1. When several employers conduct activities at the same time at the same workplace, a) each of the employers shall see to that his own activities and the work of his own employees are arranged and carried out so that the other employees are also protected in accordance with the rules of this Act, b) each employer shall co-operate to provide a fully satisfactory working environment for all employees at the workplace, c) the principal enterprise shall be responsible for coordinating the safety and environmental work of each enterprise. 2. At workplaces where more than ten employees are engaged at the same time, and of the enterprises can be regarded as the principal enterprise, the employers shall decide by written agreement which of them shall be responsible for the co-ordination. In the event that no such

12 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 46 Lov 4. februar 1977 nr 4 beidstilsynet, som bestemmer hvilken arbeidsgiver som skal ha ansvaret for samordningen. 3. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere bestemmelser om de plikter som følger av denne paragraf. 16 Arbeidstakernes plikter 1. Arbeidstakerne skal medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det organiserte verne- og miljøarbeid i virksomheten. Arbeidstakerne skal utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra overordnet eller fra Arbeidstilsynet. De skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Blir arbeidstakerne oppmerksomme på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, skal de, dersom de ikke selv kan rette på feilen eller mangelen, straks underrette arbeidsgiveren eller den arbeidsgiveren har gitt fullmakt, verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere. En arbeidstaker som anser at arbeidet ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, skal avbryte sitt arbeid. Arbeidstakere som blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som de mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, skal melde fra til arbeidsgiveren eller dennes representant. 2. Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelse av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområder. 16 A Kongen gir nærmere regler om internkontroll og internkontrollsystemer for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, overholdes. agreement is reached, the Labour Inspection shall be notified and shall decide which employer shall be responsible for the co-ordination. 3. The Directorate of Labour Inspection issues further provisions concerning the duties ensuing from this section. Section 16 Duties of the employees 1. The employees shall take part in the implementation of measures to be carried out to create a sound and safe working environment and take part in the organised safety and environmental work of the enterprise. The employees shall perform their work in accordance with orders and instructions from superiors or from the Labour Inspection. They shall use the prescribed protective equipment, exercise caution and otherwise contribute to prevent accidents and injury to health. If the employees become aware of faults or defects that may involve a hazard to life or health, and they themselves are unable to remedy the fault or defect, they shall immediately notify the employer or his authorized representative,the safety delegate and, to the extent necessary, other employees. An employee who finds that the work cannot continue without danger to life or health, shall stop working. Employees who suffer injury at work or who contract diseases which they believe result from the work or conditions at the workplace, shall report this to the employer or his representative. 2. Employees whose duty it is to lead or supervise other employees, shall ensure that safety and health are taken care of when work that comes under their areas of responsibility is being planned and carried out. Section 16 A The King lays down further rules concerning internal control and internal control systems to ensure compliance with requirements laid down in or pursuant to this Act. KAPITTEL IV ANSVAR FOR PRODUSENTER, LEVERANDØRER M V 17 Produsenter, leverandører og importører av tekniske innretninger og utstyr 1. Den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut tekniske innretninger eller utstyr som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn under denne lov, skal før innretningene eller utstyret leveres til bruk, sørge for at de er konstruert og forsynt med verneinnretninger i samsvar med lovens krav. Tekniske innretninger eller utstyr som utstilles i salgseller reklameøyemed, eller framvises for demonstrasjonsformål, og som ikke er forsynt med nødvendige verneinnretninger, skal synlig skiltes med opplysninger om at innretningen eller utstyret ikke er i overensstemmelse med lovens krav og ikke kan leveres til bruk før produsenten, leverandøren eller importøren har brakt dem i overensstemmelse med krav fastsatt i eller i medhold av denne lov. Ved demonstrasjoner skal det treffes nødvendige tiltak for å forebygge at personer, dyr eller eiendom utsettes for fare. Ved konstruksjon av tekniske innretninger og utstyr som nevnt i foregående ledd, skal det påses at de kan brukes etter sin hensikt uten å medføre særlige ulemper eller ubehag under bruken. CHAPTER IV RESPONSIBILITY OF MANUFACTURERS, SUPPLIERS ETC Section 17 Manufacturers, suppliers and importers of technical appliances and equipment 1. Any person who manufactures, imports, sells, leases or lends technical appliances or equipment that shall or probably shall be used by enterprises covered by this Act, shall, before delivering the same for use, see to they are designed and provided with safety devices in accordance with the requirements of the Act. Technical appliances or equipment which is displayed for sale or advertising purposes, or which is exposed for demonstration purposes, and which is not provided with necessary protective devices, shall be visibly marked by signs containing information to the effect that the appliances or equipment is not in accordance with the requirements of the Act and cannot be delivered to be used until the manufacturer, the supplier or the importer has seen to that the appliances or equipment is made to comply with the requirements laid down in or pursuant to this Act. In the case of demonstrations, necessary measures shall be taken to prevent persons, animals or property from being exposed to danger. Care shall be taken when designing such technical appliances and equipment as mentioned in the preceding paragraph to ensure that they can be used for their intended purposes without involving special inconvenience or discomfort.

13 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 47 Lov 4. februar 1977 nr 4 Det skal følge med nødvendig og lett forståelig skriftlig rettleiing på norsk om transport, oppstilling, betjening og vedlikehold. 2. Den som selvstendig påtar seg å montere teknisk innretning eller utstyr som nevnt i denne paragraf nr 1, skal sørge for at den blir satt i stand og stilt opp i samsvar med lovens krav. 3. Tekniske innretninger eller utstyr som nevnt i denne paragraf nr 1, skal, før de overdras eller utstilles, være forsynt med produsentens, eller for importerte innretningers vedkommende, importørens navn og adresse, eller med annen merking som gjør det lett å identifisere produsenten eller importøren. 4. Kongen gir nærmere bestemmelser om a) konstruksjon, utførelse, oppstilling mv, b) godkjenning, c) godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av tekniske innretninger og utstyr. 5. Utgifter med undersøkelse eller besiktigelse som pålegges etter denne paragraf, bæres av den som har plikt til å foreta undersøkelsen eller besiktigelsen. 18 Produsenter og importører av giftige og andre helsefarlige stoffer 1. Den som produserer eller importerer giftige eller andre helsefarlige stoffer som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn under denne lov, skal a) skaffe til veie opplysninger om stoffets sammensetning og egenskaper, b) treffe de tiltak som er nødvendige for å forebygge ulykker og helseskader eller særlig ubehag eller ulempe for arbeidstakerne, c) gi melding til den Kongen bestemmer om stoffets navn, sammensetning, fysikalske og kjemiske egenskaper, samt supplerende opplysninger som måtte kreves for å fastslå stoffets farlighetsgrad, d) sørge for forsvarlig emballasje slik at ulykker og helseskader forebygges, e) merke emballasjen med stoffets navn, produsentens eller importørens navn og tydelig advarsel på norsk. Etikett for merking skal sendes sammen med melding etter bokstav c. 2. Kongen kan kreve at produsenten eller importøren foretar undersøkelser eller leverer prøve til undersøkelse for å få fastslått stoffets farlighetsgrad. Kongen kan forby omsetning av et stoff hvis en produsent eller importør forsømmer sin melde- eller merkeplikt, eller ikke gir supplerende opplysninger som kreves i medhold av denne paragraf nr 1 bokstav c. 3. Kongen gir nærmere bestemmelser om produsenters og importørers plikter etter denne paragraf, herunder om unntak i tilfelle hvor importører anvender de importerte stoffene i egen virksomhet. Kongen kan fastsette at bestemmelsene i denne paragraf helt eller delvis skal gjelde for forhandlere, eller at forhandlere pålegges plikter etter denne paragraf i stedet for produsenter eller importører. Utgifter med undersøkelser som pålegges etter denne paragraf, bæres av den som har plikt til å foreta undersøkelsen eller levere prøven. 4. Unntatt fra meldeplikt og merkeplikt etter disse bestemmelser er legemidler, stoffer som går inn under lov 5. april 1963 nr 9 om plantevernmidler m v, og næringsmidler som går inn under lov 19. mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m v. They shall be accompanied by the necessary, easily understandable written instructions in Norwegian concerning transportation, installation, operation and maintenance. 2. Any person who undertakes independently to install such technical appliances or equipment as mentioned in subsection 1 of this section, shall ensure that it is assembled and installed in accordance with the requirements of the Act. 3. Before such technical appliances or equipment as mentioned in this section, subsection 1, is delivered or displayed, it shall be marked with the name and address of the manufacturer or, in the case of imported goods, of the importer, or otherwise be marked so that the manufacturer or importer can easily be identified. 4. The King lays down further provisions relating to a) design, construction, installation etc, b) approval, c) approval of bodies set up to exercise control in relation to production of technical appliances and equipment. 5. The costs of inspection or survey required under this section shall be borne by the party under obligation to carry out the inspection or survey. Section 18 Manufacturers and importers of toxic and other noxious substances 1. Any person who manufactures or imports toxic or other noxious substances that shall or probably shall be used by enterprises covered by this Act, shall a) provide information concerning the composition and properties of the substance, b) effect the necessary measures to prevent accidents and injury to health or special discomfort or inconvenience to the employees, c) report to the one decided by the King the name of the substance and its composition, physical and chemical properties, and supply such additional information as may be required to determine how hazardous the substance is, d) ensure proper packaging so as to prevent accidents and injury to health, e) mark the packaging with the name of the substance, the name of the manufacturer or importer, and a clear warning in Norwegian. The label shall be submitted with the report required under litera c. 2. The King may require that the manufacturer or importer shall carry out tests or submit specimens for testing to determine how hazardous the substance is. The King may prohibit the sale of any substance if the manufacturer or importer fails to observe his duty to report or label the substance, or fails to provide additional information required pursuant to this section, subsection 1, litera c. 3. The King lays down further provisions relating to the duties of manufacturers and importers under this section, including provisions concerning exemptions in cases in which importers use the imported substances in their own enterprise. The King may lay down that the provisions of this section shall apply wholly or partly to dealers, or that obligations pursuant to this section shall be imposed upon dealers rather than on manufacturers or importers. The costs of tests required under this section shall be borne by the party under obligation to carry out the test or submit the test specimen. 4. Medicines, substances covered by Act 5 April 1963 no 9 relating to insecticides etc, and foods covered by Act 19 May 1933 no 3 relating to supervision with foods etc are excempted from the provisions of this section regarding duty to report and duty to marking.

14 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 48 Lov 4. februar 1977 nr 4 KAPITTEL V ARBEIDSTILSYNETS SAMTYKKE VED OPPFØRING AV BYGNING, BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER, OMORGANISERING MV 19 Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller søknadspliktig etter gjeldende plan- og bygningslov og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til på forhånd å innhente Arbeidstilsynets samtykke. Det samme gjelder når en eksisterende virksomhet vil foreta slike endringer i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr m v at det vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet. Departementet gir nærmere regler om omfanget av plikten til å innhente Arbeidstilsynets forhåndssamtykke etter denne paragraf, hvilke opplysninger tilsynet kan kreve, og de vilkår som kan stilles for å gi slikt samtykke. Departementet kan fastsette at forhåndssamtykke ikke er nødvendig for spesielle arbeidsplasser eller bygninger eller endringer i bygninger når dette er ubetenkelig ut fra hensynet til arbeidsmiljøet. CHAPTER V CONSENT OF THE LABOUR INSPECTION BY CONSTRUCTION OF BUILDINGS, ALTERATIONS TO BUILDINGS, REORGANISATIONS ETC Section 19 Any person wishing to construct buildings or perform building work that must be reported or applied for under the existing building and planning Act, and that shall or probably shall be used by an enterprise covered by this Act, has a duty to obtain prior consent from the Labour Inspection. The same shall apply if an existing enterprise wishes to affect such alteration of the premises, production processes, machinery etc as will result in a substantial change of the working environment. The Ministry issues further rules relating to the extent of the duty to obtain prior consent from the Labour Inspection under this section, the information that may be required by the Inspection, and the conditions that may be imposed for granting such consent. The Ministry may decide that prior consent is not necessary for particular workplaces or buildings, or alterations to buildings, if this is unobjectionable in relation to the working environment. KAPITTEL VI REGISTRERING OG MELDING AV ARBEIDS- ULYKKE OG YRKESSYKDOM 20 Registrering av skader og sykdommer Arbeidsgiveren skal sørge for at alle personskader som oppstår under utførelsen av arbeid, registreres. Det samme gjelder sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Registeret må ikke inneholde medisinske opplysninger av personlig karakter, uten samtykke fra den opplysningene gjelder. Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og verne- og helsepersonalet. For øvrig skal arbeidsgiveren bevare taushet om opplysninger i registeret om personlige forhold. Arbeidsgiveren plikter å føre statistikk over sykefravær og over fravær ved barns sykdom etter nærmere retningslinjer fra Rikstrygdeverket, jf folketrygdloven 25-2 første ledd. 21 Arbeidsgiverens meldeplikt Rammes arbeidstaker av arbeidsulykke som har voldt døden eller alvorlig skade, skal arbeidsgiveren straks, og på hurtigste måte, varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiveren skal bekrefte varslet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen. Direktoratet for arbeidstilsynet kan kreve at slikt varsel skal gis også i andre tilfeller. Direktoratet for arbeidstilsynet kan kreve at arbeidsgiveren skal melde til Arbeidstilsynet a) arbeidsulykke som det ikke skal gis varsel om etter første ledd eller annet ledd, medregnet også akutt forgiftning, og tilløp til slike ulykker, b) sykdom som er eller kan være forårsaket av arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Direktoratet for arbeidstilsynet gir forskrifter om omfanget og gjennomføringen av varslingsplikten og meldeplikten. CHAPTER VI RECORDING AND REPORTING OF OCCUPATIO- NAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES Section 20 Recording of injuries and diseases The employer shall ensure that all personal injuries occurring during the performance of work are recorded. The same applies to diseases believed to have been caused by the work or by conditions at the workplace. The records must not contain medical information of a personal nature without the consent of the person to whom the information applies. The records shall be accessible to the Labour Inspection, safety delegates, working environment committees, and the safety and health personnel. Otherwise the employer shall observe secrecy regarding information in the records concerning personal matters. The employer is under obligation to keep statistical records of sick leave and of absence from work owing to sick children, according to more detailed guidelines from the National Insurance Administration, cf section 25-2, first paragraph of the national insurance Act. Section 21 Duty of the employer to report If, as the result of an occupational accident, an employee loses his life or is seriously injured, the employer shall immediately, and by the quickest possible means, notify the Labour Inspection and the nearest police authority. The employer shall confirm his notification in writing. The safety delegate shall receive a copy of the confirmation. The Directorate of Labour Inspection may require such notification to be given also in other cases. The Directorate of Labour Inspection may require that the employer reports to the Labour Inspection a) occupational accidents of which notification is not required under the first or second paragraphs, also including acute poisonings, and any near accidents, b) any disease that is, or may be, caused by the work or by conditions at the workplace. The Directorate of Labour Inspection issues regulations relating to the extent and the implementation of the duty to notify and report.

15 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 49 Lov 4. februar 1977 nr 4 22 Leges meldeplikt Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om en arbeidstaker som lider av yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakerens arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet. Dersom vedkommende arbeidstaker gir sitt samtykke, skal arbeidsgiveren underrettes om sykdommen. Direktoratet gir nærmere regler om meldeplikten, herunder at meldeplikten skal omfatte spesielt angitte sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets art eller forholdene på arbeidsplassen. Section 22 Duty of the medical practitioner to report Any medical practitioner who through his work gains knowledge of an employee suffering from an occupational desease of the same status as occupational injury according to section 13-4 of the national insurance Act, or any other disease which the medical practitioner believes is due to the work situation of the employee, shall report this in writing to the Labour Inspection. Subject to the consent of the employee concerned, the employer shall also be informed about the disease. The Directorate issues further rules relating to the duty to submit reports, including the duty to report specified diseases that may presumably be caused by the nature of the work or by conditions at the workplace. KAPITTEL VII VERNEOMBUD, ARBEIDSMILJØUTVALG, VERNE- OG HELSEPERSONALE 23 Arbeidsmiljøutvalg 1. I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verne- og helsepersonalet er representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere. Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg. 2. Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen. 3. Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakerenes representanter. Representantene for verne- og helsepersonalet har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 4. Kongen gir nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om sammensetning, valg og funksjonstid. Kongen kan gi regler om at andre samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som arbeidsmiljøutvalg. 24 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver 1. Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 2. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet, c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til 19, CHAPTER VII SAFETY DELEGATES, WORKING ENVIRONMENT COMMITTEES, SAFETY AND HEALTH PERSONNEL Section 23 Working environment committees 1. An enterprise which regularly employs at least 50 employees shall have a working environment committee on which the employer, the employees and the safety and health personnel are represented. Working environment committees shall also be formed in enterprises having between 20 and 50 employees when so required by any of the parties at the enterprise. Where working conditions so dictate, the Labour Inspection may decide that an enterprise having less than 50 employees shall establish a working environment committee. The working environment committees may establish subcommittees. 2. When a working environment committee is established,this shall be reported to the local labour inspection office. Notices shall be posted at the workplace giving the names of the persons who are members of the committee at any given time. 3. The employer and the employees shall have an equal number of representatives on the committee. Representatives of the employer and of the employees shall be elected alternately as chairman of the committee. The representatives from the safety and health personnel on the committee have no vote in the committee. When votes are equally divided, the chairman has the casting vote. 4. The King lays down further rules relating to the working environment committee, including its composition, election and terms of office. The King may lay down rules to the effect that other co-operative bodies in the enterprise, on specified conditions, may act as working environment committee. Section 24 Duties of the working environment committee 1. The working environment committee shall work to establish a fully satisfactory working environment in the enterprise. The committee shall participate in planning the safety and environmental work and shall follow up developments closely in questions relating to the safety, health and welfare of the employees. 2. The working environment committee shall consider a) questions relating to company health service and the internal safety service, b) questions relating to training, instruction and information activities in the enterprise that are of significance for the working environment, c) plans that require the consent of the Labour Inspection pursuant to section 19,

16 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 50 Lov 4. februar 1977 nr 4 d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak, e) etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer, jf 16A, f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger. Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeid for yrkeshemmede arbeidstakere, jf Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i første og annet ledd, skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den opplysningene gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget. 4. Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet, uten ugrunnet opphold, forelegges Arbeidstilsynet til avgjørelse. 5. Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer, arbeidstakernes organisasjoner og Arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming. 6. Kongen gir nærmere regler om utvalgets virksomhet, herunder regler om saksbehandlingen og om taushetsplikt for utvalgets medlemmer. 25 Verneombud 1. Ved hver virksomhet som går inn under loven, skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere, kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for to år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan, etter en konkret vurdering av forholdene i virksomheten, fastsette at den likevel skal ha verneombud. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere, kan det velges flere verneombud. 2. Antall verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller d) other plans that may be of material significance for the working environment, such as plans for building work, purchases of machines, rationalisation, work processes and preventive safety measures, e) establishment and maintenance of internal control systems, cf section 16A, f) issues relating to health and welfare in connection with working hours arrangements. The committee may also consider questions relating to work for occupationally handicapped employees, cf section The committee shall study all reports relating to occupational diseases, occupational accidents and near accidents, seek to find the cause of the accident or disease, and see to that the employer takes steps to prevent recurrence. As a general rule the committee shall have access to Labour Inspection and police inquiry documents. When the committee considers it necessary, the committee may decide that inquiries shall be conducted by specialists or by a commission of inquiry appointed by the committee. Without undue delay the employer may submit such decisions to the Labour Inspection for decision. The committee shall study all reports relating to occupational health inspections and measurement results. Before such reports as mentioned in the first and second paragraphs are considered by the committee, medical information of a personal nature shall be removed from the reports unless the person to whom the information applies, consents to it being presented to the committee. 4. If the working environment committee considers it necessary in order to protect the life or health of employees, the committee may decide that the employer shall implement concrete measures to restore the working environment within the framework of the provisions laid down in or pursuant to this Act. To clarify whether a health hazard exists, the committee may decide that the employer shall perform measurements or investigations of the working environment. The committee shall impose a time limit for the effectuation of the decision. If the employer finds that he is unable to effectuate the decision, the matter shall be submitted without undue delay to the Labour Inspection for decision. 5. Each year the working environment committee shall submit a report on its activities to the administrative bodies of the enterprise, to employee organisations and to the Labour Inspection. The Directorate of Labour Inspection issues further rules on the contents and composition of the annual report. 6. The King lays down further rules relating to the activities of the committee including rules relating to the procedures and the duty of secrecy of its members. Section 25 Safety delegates 1. Safety delegates shall be elected at all enterprises covered by the Act. At enterprises having less than ten employees, the parties may agree in writing upon a different arrangement including not to have a safety delegate at the enterprise. Unless otherwise stipulated regarding the period of validity of the agreement, it shall be considered to apply for two years from the date of signature. The Directorate of Labour Inspection may, following a concrete evaluation of the conditions at the enterprise, decide that it shall nevertheless have a safety delegate. At enterprises having more than ten employees, more than one safety delegate may be elected. 2. The number of safety delegates shall be determined according to the size of the enterprise, the nature of the work and working conditions in general. If the enterprise consists of several separate departments, or employees work shifts, as a general rule at least one safety delegate shall be elected for each department or each shift team.

17 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 51 Lov 4. februar 1977 nr 4 arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte. 3. Virksomhet med mer enn ett verneombud, skal ha minst ett hovedverneombud som har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten. 4. Arbeidsgiveren skal gi melding til det lokale arbeidstilsyn når verneombud er valgt. Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksomheten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen. 5. Kongen gir nærmere regler om antall verneombud, om valg, herunder om vilkår for stemmerett og valgbarhet, om lokal fagforenings rett til å utpeke verneombud, og om verneombudenes funksjonstid. Each safety area shall be clearly delimited and shall not be larger than that the safety delegate can have full control and attend to his duties in a proper manner. 3. Enterprises having more than one safety delegate, shall have at least one senior safety delegate who shall be responsible for co-ordinating the activities of the safety delegates. The senior safety delegate shall be elected from among the safety delegates or other persons who hold or have held offices in the enterprise. 4. The employer shall notify the local Labour Inspection office when safety delegates have been elected. Notices giving the names of those acting as safety delegates at any given time shall be posted at the workplace. 5. The King lays down further rules relating to the number of safety delegates, relating to elections, including conditions governing the right to vote and eligibility, relating to the right of the local trade union to appoint safety delegates, and relating to the term of office of the safety delegates. 26 Verneombudets oppgaver 1. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. 2. Verneombudet skal særlig påse a) at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare, b) at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand, c) at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring, d) at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, e) at meldinger om arbeidsulykker m v i henhold til 21, blir sendt. 3. Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- eller helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet, og arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. Arbeidsgiveren skal gi verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke innen rimelig tid tatt hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget. 4. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder utøvelse av internkontroll og etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer, jf 16A. Verneombudet skal gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område, om yrkeshygieniske rapporter og målinger, og om eventuelle feil eller mangler som er påvist. 5. Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiveren. 6. Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten. 7. Kongen gir nærmere regler om verneombudets virksomhet, og om ombudets taushetsplikt. I reglene kan fastsettes at verneombudet skal utføre oppgaver som er tillagt arbeidsmiljøutvalget i henhold til 24, når virksomheten ikke har slikt utvalg. Myndigheten til å treffe vedtak etter 24 nr 3 første ledd tredje punktum og nr 4, kan ikke tillegges verneombudet. Section 26 Duties of the safety delegate 1. The safety delegate shall safeguard the interests of employees in matters relating to the working environment. The safety delegate shall see to that the enterprise is arranged and maintained and that work is carried out in such a manner that the safety, health and welfare of the employees is safeguarded in accordance with the provisions of this Act. 2. In particular the safety delegate shall ensure a) that employees are not exposed to hazards from machinery, technical appliances, chemical substances or work processes, b) that adequate safety devices and personal protective equipment are provided in adequate numbers, that they are readily accessible and in proper condition, c) that employees receive the necessary instruction, drills and training, d) that work is otherwise arranged so that the employees can carry out the work in a proper manner with regard to health and safety, e) that reports relating to occupational accidents etc required under section 21, are sent. 3. If a safety delegate learns of circumstances that may lead to an accident or present a health hazard, the safety delegate shall notify the employees at the place and, if he is unable to avert the danger himself, the safety delegate shall bring the matter to the attention of the employer or his representative. When so notified the employer shall give the safety delegate a reply. If no action has been taken within a reasonable period of time, the safety delegate shall notify the Labour Inspection or the working environment committee. 4. The safety delegate shall be consulted during the planning and effectuation of measures of significance for the working environment within the safety area of the delegate, including implementation of internal control and establishment and maintenance of internal control systems, cf section 16 A. The safety delegate shall be informed of all occupational diseases, occupational accidents and near accidents within his area, of occupational hygiene reports and tests, and of any faults or defects discovered. 5. The safety delegate shall familiarize himself with existing safety rules, directives, orders and requests issued by the Labour Inspection or the employer. 6. The safety delegate shall participate in the inspections of the enterprise undertaken by the Labour Inspection. 7. The King lays down further rules relating to the activities of the safety delegates and relating to his duty of secrecy. Such rules may stipulate that the safety delegate shall perform tasks allotted to the working environment committee under section 24 when the enterprise has no such committee. Authority to make decisions pursuant to section 24, subsection 3, first paragraph, third sentence and subsection 4, may not be assigned to the safety delegate.

18 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 52 Lov 4. februar 1977 nr 4 27 Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid Dersom verneombudet mener at det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser er nødvendig for å avverge fare. Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant. Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses i henhold til bestemmelsen i første ledd. 28 Særskilte lokale eller regionale verneombud og arbeidsmiljøutvalg Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, ved laste- og lossearbeid og ellers når særlige forhold gjør det påkrevd, kan Kongen bestemme at det skal være særskilte lokale arbeidsmiljøutvalg eller verneombud. Slike arbeidsmiljøutvalg eller verneombud kan få oppgaver, plikter og rettigheter som nevnt i 24, 26 og 27 i forhold til alle arbeidsgivere på arbeidsplassen. Kongen kan også bestemme at det skal være regionale arbeidsmiljøutvalgs- eller verneombudsordninger som skal omfatte flere virksomheter innenfor ett geografisk område. I regler som fastsettes etter denne paragraf, skal det gis særlig bestemmelser om hvordan arbeidsmiljøutvalgene eller verneombudene oppnevnes, hvilke oppgaver de skal ha, og hvordan utgiftene med deres virksomhet fordeles. 29 Andre bestemmelser 1. Utgiftene i forbindelse med verneombudenes og arbeidsmiljøutvalgenes virksomhet bæres av arbeidsgiveren. 2. Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg kan få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer. Utgiftene i forbindelse med slik opplæring bæres av arbeidsgiveren. Departementet gir nærmere regler om hvilke krav som skal stilles til opplæringen. 3. Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den nødvendige tid til å utføre oppgavene etter 24 og 26 på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid. Må vedkommende forlate arbeidsplassen, skal den nærmeste overordnede underrettes på forhånd, eller snarest mulig. Vernearbeid som må utføres ut over den alminnelige arbeidstid etter 46, jf 47, godtgjøres som for overtidsarbeid. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsreglene etter Arbeidsgiveren skal sørge for at vervet som verneombud eller medlem av arbeidsmiljøutvalg ikke medfører inntektstap for arbeidstakere, eller på annen måte fører til at deres arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes. 30 Verne- og helsepersonale 1. Når det er nødvendig å gjennomføre særlig overvåking av arbeidsmiljøet eller helsekontroll med arbeidstakerne, skal det være verne- og helsepersonale ved virksomheten. Section 27 The right of the safety delegate to stop dangerous work If the safety delegate considers that the life or health of employees is in immediate danger and such danger cannot be averted by other means, work may be stopped until the Labour Inspection has decided whether work may be continued. Work may be stopped only to the extent the safety delegate considers necessary in order to avert danger. The stopping of work and the reason for this shall be reported without delay to the employer or his representative. The safety delegate is not liable for any loss suffered by the enterprise as a result of work being stopped under the provision of the first paragraph. Section 28 Special local or regional safety delegates and working environment committees Within building and construction activities, for stevedoring work, and otherwise when special circumstances so necessitate, the King may decide that there shall be special local working environment committees or safety delegates. The tasks, rights and duties of these working environment committees or safety delegates may be such as mentioned in sections 24, 26 and 27, in relation to all employees at the workplace. The King may also decide that there shall be regional working environment committee or safety delegate arrangements covering several enterprises within one geographical area. Rules laid down pursuant to this section shall contain special provisions relating to how the working environment committees or the safety delegates are to be appointed, which duties they shall have, and how the costs of their activities are to be distributed. Section 29 Other provisions 1. Costs associated with the activities of the safety delegates and the working environment committees shall be borne by the employer. 2. The employer shall ensure that safety delegates and working environment committee members may receive the training necessary to enable them to perform their duties in a proper manner. Safety delegates and members of working environment committees are entitled to receive the necessary training at courses arranged by employee organisations. Costs associated with such training shall be borne by the employer. The Ministry issues further rules relating to the requirements for the training. 3. Safety delegates and members of working environment committees shall be allowed the time necessary to perform their duties pursuant to sections 24 and 26 in a proper manner. As a general rule these duties shall be performed within normal working hours. Should it be necessary for the person in question to leave the workplace, the immediate superior is to be notified in advance, or as soon as possible. Safety work that has to be done outside ordinary working hours according to section 46, cf section 47, shall be compensated as in the case of overtime work. This shall nevertheless not apply to employees who are excepted from the rules relating to working hours according to section The employer shall ensure that holding office as safety delegate or as a working environment committee member does not result in any loss of income for the employees or in any other way impair their working or employment conditions. Section 30 Safety and health personnel 1. When special supervision of the working environment or of the health of the employees is necessary, the enterprise shall have safety and health personnel.

19 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 53 Lov 4. februar 1977 nr 4 2. Verne- og helsepersonalet skal bistå arbeidsgiveren, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalget og verneombudet i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Verne- og helsepersonalet skal samarbeide med og bistå Arbeidstilsynet. 3. Verne- og helsepersonalet skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. 4. Kongen kan gi nærmere regler om når, og i hvilken utstrekning, det skal være verne- og helsepersonale ved virksomheten, om hvilke faglige krav som skal stilles til slikt personale, og om hvilke oppgaver de skal utføre. 2. Safety and health personnel shall assist the employer,the employees, the working environment committee and the safety delegates in their work to create safe and sound working conditions. Safety and health personnel shall co-operate with and assist the Labour Inspection. 3. Safety and health personnel shall have a free and independent position as regards working environment matters. 4. The King may lay down further rules relating to when and to what extent enterprises shall have safety and health personnel, relating to the professional requirement to such personnel, and relating to the duties they are to perform. KAPITTEL VIII RETT TIL FRI FRA ARBEIDET CHAPTER VIII RIGHT TO LEAVE OF ABSENCE 31 Svangerskap og fødsel 1. Arbeidstaker som er gravid, har rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet. Etter fødselen skal hun ha permisjon de første 6 uker. Arbeidstilsynet kan gjøre unntak fra denne regelen når moren godtgjør ved legeattest at det er bedre for henne å komme i arbeid. 2. I forbindelse med fødselen har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon, dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem. 3. Foreldrene har rett til ytterligere permisjon i barnets første leveår, men slik at permisjonen etter nr 1 og 3 til sammen for de to foreldrene ikke overstiger 1 år. Uten hensyn til bestemmelsene i første ledd har foreldrene rett til permisjon når det ytes fødselspenger fra folketrygden. 4. Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter nr 3, rett til inntil 1 års permisjon for hvert barn. Permisjon etter denne bestemmelsen må benyttes i tilknytning til permisjon etter nr 3. Retten etter første ledd gjelder ikke når arbeidstakeren benytter seg av delvis permisjon etter 31 A. Retten gjelder likevel dersom avtale om delvis permisjon opphører etter 31 A nr Bor foreldrene ikke sammen, kan farens rett etter nr 2 utøves av en annen som bistår moren under svangerskapet. Tar ikke begge foreldrene omsorgen for barnet, kan retten til den som ikke tar omsorgen etter nr 3 utøves av en annen som tar omsorgen for barnet. Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barnet, har rett til permisjon etter nr 4 i inntil 2 år. 6. Den som gjør bruk av retten til permisjon etter nr 1, skal varsle arbeidsgiveren snarest mulig, og senest 1 uke i forveien dersom permisjonen skal vare mer enn 2 uker. Den som gjør bruk av retten til permisjon etter nr 2, skal varsle arbeidsgiveren snarest mulig. Den som gjør bruk av retten til permisjon etter nr 3, skal varsle arbeidsgiveren snarest mulig, og dersom permisjonen skal vare mer enn 12 uker, skal varsel gis senest 4 uker i forveien. Den som gjør bruk av retten til permisjon etter nr 4, skal varsle arbeidsgiveren snarest mulig og senest 3 måneder i forveien. Oversittelse av fristene medfører ikke at arbeidstakeren må utsette permisjonen dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstakeren ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp, og varsel gis snarest mulig. Tvist om permisjonsvarsel er gitt til rett tid, avgjøres av Arbeidstilsynet. Section 31 Pregnancy and birth 1. A pregnant employee is entitled to leave of absence for up to twelve weeks during pregnancy. A mother shall have leave of absence for the first six weeks after giving birth. The Labour Inspection may exempt from this rule when the mother produces a medical certificate showing that it is better for her to resume work. 2. In connection with the birth of a child the father is entitled to leave of absence for two weeks provided that he lives with the mother and spends the time taking care of family and home. 3. Parents are entitled to further leave of absence during the first year of the life of the child provided, however, that the leave of absence pursuant to subsections 1 and 3 does not exceed one year altogether for both parents. Regardless of the provisons of the first paragraph the parents are entitled to leave of absence when the National Insurance contribute with maternity benefits. 4. In addition to leave of absence according to subsection 3, each of the parents is entitled to leave of absence for up to one year for each child. Leave of absence according to this provision must be taken in connection with leave of absence according to subsection 3. The right to leave according to the first paragraph does not apply when the employee takes advantage of the right to partial leave according to section 31 A. The right shall, however, nevertheless apply in the event that an agreement relating to partial leave of absence is terminated according to section 31 A, subsection If the parents are living apart, the right of the father pursuant to subsection 2 may be exercised by any other person who assists the mother during her pregnancy. If the child is not in the care of both parents, the right pursuant to subsection 3 may be exercised by any person taking care of the child instead of the parent. An employee who is solely responsible for the care of the child, is entitled to leave of absence according to subsection 4 for a period up to two years. 6. Any person exercising the right to leave of absence pursuant to subsection 1, shall notify the employer as soon as possible and not later than one week in advance when leave of absence shall last more than two weeks. Any person exercising the right to leave of absence pursuant to subsection 2, shall notify the employer as soon as possible. Any person exercising the right to leave of absence pursuant to subsection 3, shall notify the employer as soon as possible, and if leave of absence shall last more than twelve weeks, notification shall be given no later than four weeks in advance.

20 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 54 Lov 4. februar 1977 nr 4 7. Gravid arbeidstaker har rett til fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. 31A Delvis permisjon 1. Arbeidstaker har rett til delvis permisjon i kombinasjon med delvis uttak av fødselspenger eller adopsjonspenger, jf folketrygdloven til Retten er basert på avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er et vilkår for rett til delvis permisjon at arbeidstakeren arbeider mer enn halv stilling. Delvis permisjon kan tas ut som nedkortet arbeidstid til enten 90, 80, 75, 60 eller 50 prosent av full stilling. Dette svarer til uttak av fødselspenger som enten 10, 20, 25, 40 eller 50 prosent av valgt dagsats. En arbeidstaker som ikke arbeider full stilling, kan i forbindelse med tidskonto redusere sin stilling til de andeler av en full stilling som er angitt i andre ledd. Det prosentvise uttaket av fødselspenger vil svare til den prosentvise reduksjonen i arbeidstiden. Delvis permisjon kombinert med delvis uttak av fødselspenger må skje innenfor en tidsramme på to år. Den korteste perioden for delvis permisjon kombinert med delvis uttak av fødselspenger er 12 uker. 2. Den som ønsker slik permisjon, skal varsle arbeidsgiver snarest mulig, og senest 4 uker før full permisjon påbegynnes. Oversittelse av fristen medfører ikke at arbeidstakeren må utsette permisjonen dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstakeren ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp, og varsel gis snarest mulig. Tvist om varsel om delvis permisjon er gitt til rett tid, avgjøres av Ankenemnda, jf nr Dersom arbeidstaker vil ta permisjon som nevnt i nr 1, skal det inngås skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om varigheten, graden av delvis permisjon og hvordan permisjonsuttaket skal skje. Arbeidstakers ønske skal oppfylles dersom dette ikke fører til vesentlige ulemper for virksomheten. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå med tillitsvalgt eller annen rådgiver under forhandlingene. Arbeidsgiver kan på samme måte la seg bistå av rådgiver. 4. Avtalen kan endres eller opphøre når særlige grunner gjør det nødvendig. 5. Tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om permisjon etter denne bestemmelse, kan partene bringe inn for en ankenemnd. Ankenemnda skal ha tre medlemmer. Medlemmene med personlige varamedlemmer oppnevnes av departementet. Nemndas leder skal ha særlig innsikt i arbeidsrettslige spørsmål. De to øvrige medlemmene oppnevnes etter forslag fra henholdsvis Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge. Representanter fra det departement som ivaretar statens arbeidsgiverinteresser og fra arbeidsgiversammenslutninger Any person exercising the right to leave of absence according to subsection 4, shall notify the employer as soon as possible, and no later than three months in advance. Any employee who fails to comply with the periods of notice, shall not be required to postpone leave of absence when such absence is necessary owing to circumstances unknown to the employee before expiry of the period, and the employer has been notified as soon as possible. Disputes as to whether due notice of leave of absence has been given, shall be settled by the Labour Inspection. 7. A pregnant employee is entitled to leave of absence with pay for examinations in connection with the pregnancy when such examinations cannot reasonably take place outside working hours. Section 31A Partial leave of absence 1. An employee is entitled to partial leave of absence in combination with partial claim for maternity benefits or adoption benefits, cf sections to of the national insurance Act. This right is based on agreement between employee and employer. The right to partial leave of absence is conditional upon the employee working more than half time. Partial leave of absence may be taken out as a reduction of working hours to either 90, 80, 75, 60 or 50 per cent of full time. This corresponds to partial claim for maternity benefits as either 10, 20, 25, 40 or 50 per cent of chosen daily rate. An employee who is not working full time, can, in connection with time account, reduce his working hours to those fractions of full time which are stated in the second paragraph. The fractional payment of maternity benefits will correspond to the percentage of reduction of working hours. Partial leave of absence in combination with partial claim for maternity benefits must take place within a time limit of two years. The minimum period for partial leave of absence in combination with partial claim for maternity benefits is twelve weeks. 2. Anyone wishing to take such leave of absence shall notify the employer as soon as possible, and no later than four weeks before full leave of absence is commenced. Failing to comply with the time limit for notification does not entail that the employee must postpone the leave of absence if leave of absence is required due to circumstances which the employee had no knowledge of when the time limit expired, and notification is given as soon as possible. Disputes as to whether due notice of leave of absence has been given, shall be settled by the Appeal Board, cf subsection If an employee wishes to take such leave of absence as mentioned in subsection 1, an agreement shall be entered into in writing between the employee and the employer with regard to the duration, the percentage of partial leave of absence, and the manner in which the leave of absence is to be taken out. Requests from the employee shall be met to the extent this does not entail significant inconvenience to the enterprise. The employee has a right to assistance from an elected representative or another adviser during the negotiations. The employer may similarly receive assistance from an adviser. 4. The agreement may be altered or terminated when particular circumstances make such alteration or termination necessary. 5. Disputes between the employee and the employer relating to leave of absence pursuant to this provision, may be brought before an appeal board by the parties. The Appeal Board shall have three members. The members together with their personal deputies shall be appointed by the Ministry.

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005 LOVSPEIL Aml. / Aml. 2005 Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av er å gjenfinne i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 161. Kgl res 29. april 1977

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 161. Kgl res 29. april 1977 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 161 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Fastsatt ved kgl res 29. april 1977 i medhold av lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs HMS-rådgiver: Tove Martinsen Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste omgivelser Påvirkninger vi utsettes for på jobb, men

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Dato LOV 2005 06 17 62 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2014 06 20 26 fra 01.07.2014 Publisert I 2005

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

ARBÈIDSMILJ0LOVEN. av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO. 7. reviderte utgave 1. opplag

ARBÈIDSMILJ0LOVEN. av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO. 7. reviderte utgave 1. opplag ARBÈIDSMILJ0LOVEN Kommentarer til lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmilj0 m.v. med endringer, sist ved endringslov av 30. april 1998 nr. 24 av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO 7. reviderte

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Besl. O. nr. 96. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 96. Beriktiget. Jf. Innst. O. nr. 100 (2004-2005) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 96. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 96. Beriktiget. Jf. Innst. O. nr. 100 (2004-2005) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 96 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 96 Jf. Innst. O. nr. 100 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) År 2005 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Side 1 av 56 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO:

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1 Hjelpemidler i arbeidslivet NAV, 06.02.2013 Side 1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands bidrag i samhandlingsprosessen med øvrige samarbeidsparter NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ønsker å fremstå som en

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Arbeidsmiljøloven INNHOLD

Arbeidsmiljøloven INNHOLD Arbeidsmiljøloven TITTEL: DATO: DEPARTEMENT: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. LOV-2005-06-17-62 AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

ARBEIDSTILSYNETS SATSNING MOT UNGE ARBEIDSTAKERE

ARBEIDSTILSYNETS SATSNING MOT UNGE ARBEIDSTAKERE ARBEIDSTILSYNETS SATSNING MOT UNGE ARBEIDSTAKERE Innledning: Arbeidstilsynet har i perioden 2008-2011 å Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere som et av syv hovedsatsningsområder. Målet er som

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Politiets Fellesforbund v/vicor-bjørn Nielsen

Politiets Fellesforbund v/vicor-bjørn Nielsen Notat Til: Kopi: Fra: Unio v/jon Olav Bjergene Politiets Fellesforbund v/vicor-bjørn Nielsen Advokatfirmaet Hjort v/advokat Frode Elgesem Dato: 6. mai 2009 INTERNASJONALE FORPLIKTELSER ILO-KONVENSJONER

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker

Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker best. nr. 462 FORSKRIFTER Forskrifter til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl.res. 21. mars 1986, nr. 745 Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale best. nr. 518 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333 Verne- og helsepersonale ARBEIDSTILSYNET Utgitt juni 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer