Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19..."

Transkript

1 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler av denne loven som ikke kommer til anvendelse på petroleumsvirksomhet (jf kgl res 27. november 1992), er satt med kursiv og trykt i blå farge. Act 4 February 1977 no 4 relating to worker protection and working environment etc. Last amended by Act 17 December 1999 no 97 and 7 January 2000 no 3. Those parts of this Act which are not applicable to petroleum activities (cf Royal Decree 27 November 1992), are printed in blue italics. INNHOLD Kapittel I Lovens målsetting og virkeområde 1 Målsetting Hva loven omfatter Arbeidstaker Arbeidsgiver Ufravikelighet Meldeplikt Kapittel II Krav til arbeidsmiljøet 7 Generelle krav Arbeidsplassen Tekniske innretninger og utstyr Kjeler, beholdere og rørledninger under trykk (Opphevet) Giftige og andre helsefarlige stoffer Tilrettelegging av arbeidet Særlig om yrkeshemmede arbeidstakere Kapittel III Arbeidsgiverens og arbeidstakernes plikter 14 Arbeidsgiverens plikter Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Arbeidstakernes plikter A CONTENTS Chapter I Objectives and scope of the Act Section 1 Objectives Section 2 Scope of the Act Section 3 Employee Section 4 Employer Section 5 Non-exemptions Section 6 Duty to report Chapter II Requirements to the working environment Section 7 General requirements Section 8 The workplace Section 9 Technical appliances and equipment Section 10 Boilers, tanks and pipelines under pressure (Repealed) Section 11 Toxic and other noxious substances Section 12 Planning and organisation of the work Section 13 In particular about occupationally handicapped employees Chapter III Duties of the employer and the employees Section 14 Duties of the employer Section 15 Several employers at the same workplace Section 16 Duties of the employees Section 16 A Kapittel IV Ansvar for produsenter, leverandører m v 17 Produsenter, leverandører og importører av tekniske innretninger og utstyr Produsenter og importører av giftige og andre helsefarlige stoffer Chapter IV Section 17 Section 18 Responsibility of manufacturers, suppliers etc Manufacturers, suppliers and importers of technical appliances and equipment Manufacturers and importers of toxic and other noxious substances Kapittel V Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section

2 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 36 Lov 4. februar 1977 nr 4 Kapittel VI Registrering og melding av arbeidsulykke og yrkessykdom 20 Registrering av skader og sykdommer Arbeidsgiverens meldeplikt Leges meldeplikt Kapittel VII Verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verne- og helsepersonale 23 Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver Verneombud Verneombudets oppgaver Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid Særskilte lokale eller regionale verneombud og arbeidsmiljøutvalg Andre bestemmelser Verne- og helsepersonale Kapittel VIII Rett til fri fra arbeidet 31 Svangerskap og fødsel A Delvis permisjon Adopsjon mv Fri i forbindelse med amming A Rett til fri ved barns og barnepassers sykdom B Rett til fri ved pleie av pårørende C Rett til fri på grunn av utføring av offentlige verv Kapittel IX Arbeid av barn og ungdom 34 Forbud mot barnearbeid Unntak Arbeidstid Forbud mot nattarbeid Helsekontroll Hvilepauser og fritid Arbeid i tilfelle ulykker, naturkatastrofer ol Kapittel X Arbeidstid 41 Arbeid som ikke går inn under reglene om arbeidstid Nattarbeid Nattarbeid etter særskilt tillatelse eller avtale Søn- og helgedagsarbeid Søn- og helgedagsarbeid etter særskilt tillatelse eller avtale Lengden av den alminnelige arbeidstid A Rett til redusert arbeidstid Gjennomsnittsberegning av arbeidstida Arbeidsplan Overtidsarbeid og merarbeid Lengden av overtidsarbeid Hvilepauser og fritid Lønningslister Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene Døgn og uke Kapittel XI Utbetaling av lønn og feriepenger Chapter VI Recording and reporting of occupational accidents and occupational diseases Section 20 Recording of injuries and diseases Section 21 Duty of the employer to report Section 22 Duty of medical practitioner to report Section 28 Chapter VII Safety delegates, working environment committees, safety and health personnel Section 23 Working environment committees Section 24 Duties of the working environment committee Section 25 Safety delegates Section 26 Duties of the safety delegates Section 27 The right of the safety delegate to stop dangerous work Special local or regional safety delegates and working environment committees Section 29 Other provisions Section 30 Safety and health personnel Chapter VIII Right to leave of absence Section 31 Pregnancy and birth Section 31 A Partial leave of absence Section 32 Adoption etc Section 33 Leave of absence for breast feeding Section 33 A Right to leave of absence in the event of a sick child or childminder Section 33 B Right to leave of absence for nursing close relatives Section 33 C Right to leave of absence on the grounds of executing public duties Chapter IX Employment of children and young people Section 34 Prohibition against child labour Section 35 Exceptions Section 36 Working hours Section 37 Prohibition against night work Section 38 Medical examination Section 39 Rest breaks and time off Section 40 Work in case of accidents, natural catastrophes etc Chapter X Working hours Section 41 Work not covered by the rules relating to working hours Section 42 Night work Section 43 Night work by special permission or agreement. 60 Section 44 Work on Sundays and public holidays Section 45 Work on Sundays and public holidays by special permission or agreement Section 46 Length of ordinary working hours Section 46 A Right to reduction of working hours Section 47 Calculating average working hours Section 48 Work schedule Section 49 Overtime and additional work Section 50 Length of overtime work Section 51 Rest breaks and time off Section 52 Wage lists Section 53 Exceptions from the provisions relating to working hours Section 54 Days and weeks Chapter XI Wage payments and holiday allowance Section

3 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 37 Lov 4. februar 1977 nr 4 Kapittel XIA Tilsetting 55 A Ansettelse B Arbeidsavtalen C Arbeidsavtalens innhold D Endringer i arbeidsforholdet E Overgangsbestemmelse G Pålegg om å utforme arbeidsavtale Kapittel XII Oppsigelse og avskjed mm 56 Oppsigelsesbestemmelsenes virkefelt A Informasjon ved masseoppsigelser Oppsigelsens form, avgivelse og innhold Oppsigelsesfrister A Midlertidig tilsetting Oppsigelse ved hendinger som ikke kan forutses Vern mot usaklig oppsigelse Tvist om usaklig oppsigelse mv A Behandling av andre krav, forliksmegling mv B Særskilte herreds- og byretter og meddommerutvalg C Hovedforhandling, ankefrist mv D Voldgiftsavtaler Virkningene av usaklig oppsigelse Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid Oppsigelsesvern ved sykdom mv Oppsigelsesvern ved svangerskap, etter fødsel og adopsjon A Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv Avskjed Fortrinnsrett til ny tilsetting Attest Arbeidsreglement Fastsettelse av arbeidsreglement Frist for innsendelse av arbeidsreglement Arbeidsreglementets gyldighet Endringer i arbeidsreglement Kapittel XII A Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse mv 73A Hva kapitlet omfatter B Lønns- og arbeidsvilkår C Vern mot oppsigelse D Vern av tillitsvalgte E Informasjon og drøfting Kapittel XII B Utsendte arbeidstakere 73K Hva kapitlet omfatter L Definisjoner M Arbeids- og ansettelsesvilkår N Informasjon O Domsmyndighet P Utsending fra Norge Q Straffebestemmelser Chapter XIA Employment Section 55 A Employment Section 55 B Contract of employment Section 55 C Contents of the contract of employment Section 55 D Alterations in the employment Section 55 E Transitional provision Section 55 G Order to prepare a contract of employment Chapter XII Dismissals with notice and summary dismissals etc Section 56 Scope of the provisions relating to dismissals with notice Section 56 A Information in the event of collective redundancies Section 57 Form, delivery and contents of dismissals with notice Section 58 Time limits for dismissals with notice Section 58 A Temporary employment Section 59 Dismissals with notice in case of unforeseeable events Section 60 Protection against unfair dismissals with notice.. 76 Section 61 Disputes concerning unfair dismissals with notice etc Section 61 A Handling of other claims, conciliation proceedings etc Section 61 B Special district and city courts and panels of lay judges Section 61 C Main hearings, time limits for appeals etc Section 61 D Arbitration agreements Section 62 Consequences of unfair dismissals with notice Section 63 Protection against dismissals with notice in employment agreements with specified trial period Section 64 Protection against dismissals with notice in the event of illness Section 65 Protection against dismissals with notice during Section 65 A pregnancy, after birth and following adoption Protection against dismissal with notice during military service etc Section 66 Summary dismissals Section 67 Preferential claims for new employment Section 68 Testimonials Section 69 Employment rules Section 70 Stipulation of employment rules Section 71 Time limits for sending in employment rules Section 72 Validity of employment rules Section 73 Amendments to employment rules Chapter XII A Rights of employees in the event of transfer of ownership of enterprises etc Section 73A Scope of this chapter Section 73B Wage and working conditions Section 73C Protection against dismissals with notice Section 73D Protection of elected representatives Section 73E Information and discussion Chapter XII B Employees on assignment Section 73K Scope of this chapter Section 73L Definitions Section 73M Conditions of work and employment Section 73N Information Section 73O Jurisdiction Section 73P On assignment from Norway Section 73Q Penal provisions... 86

4 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 38 Lov 4. februar 1977 nr 4 Kapittel XIII Arbeidstilsynet 74 Tilsynet med loven Direktoratet for arbeidstilsynet (Opphevet) Det lokale arbeidstilsyn (Opphevet) Arbeidstilsynets vedtak. Klage over enkeltvedtak Tvangsmulkt Oppnevning av sakkyndige og granskingskommisjon Arbeidstilsynets adgang til bedriften - inspeksjoner Beskyttelse av kilder Arbeidstilsynets forhold til bedriften (Opphevet) Avgifter - gebyrer Kommunale arbeidervernnemnder (Opphevet) Kapittel XIV Straffebestemmelser 85 Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten Ansvar for arbeidstakere Ansvar for juridisk person Ansvar for foreldre og foresatte Ansvar for å hindre offentlig myndighet Offentlig tjenestemann Påtalen Forseelse Kapittel XV Ikraftsetting. Endring i andre lover (Dette kapitlet er ikke tatt med.) VEDLEGG Chapter XIII The Labour Inspection Section 74 Supervision under the Act Section 75 The Directorate of Labour Inspection (Repealed) Section 76 The local Labour Inspection (Repealed) Section 77 Labour Inspection decisions. Appeals against individual decisions Section 78 Enforcement damages Section 79 Appointment of experts and commission of inquiry Section 80 Access of the Labour Inspection to the enterprise - inspections Section 81 Protection of sources of information Section 82 Relations between the Labour Inspection and enterprises (Repealed) Section 83 Fees - charges Section 84 Municipal worker protection boards (Repealed). 88 Chapter XIV Penal provisions Section 85 Liability of the proprietors of an enterprise, the employer and the person in charge of the enterprise in the employer's stead Section 86 Liability of employees Section 87 Liability of bodies corporate Section 88 Liability of parents and guardians Section 89 Liability for obstructing public authorities Section 90 Public servant Section 91 Prosecution Section 92 Misdemeanour Chapter XV Entry into force. Amendments to other Acts (This chapter is not included) APPENDIX... 90

5 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 39 Lov 4. februar 1977 nr 4 KAPITTEL I LOVENS MÅLSETTING OG VIRKEOMRÅDE 1 Målsetting Lovens målsetting er 1. å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 2. å sikre trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker, 3. å gi grunnlag for at virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet. 2 Hva loven omfatter 1. Såfremt ikke noe annet er uttrykkelig sagt i loven, gjelder den for enhver virksomhet som sysselsetter arbeidstaker. 2. Unntatt fra loven er a) sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten om bord i skip, b) militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. 3. Kongen kan bestemme at virksomhet i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet, bortsett fra områder undergitt privat eiendomsrett, helt eller delvis skal unntas fra loven. Loven kommer til anvendelse ved virksomhet som nevnt ovenfor i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig. Kongen kan bestemme at virksomheten helt eller delvis skal unntas fra loven. Kongen kan også bestemme at loven helt eller delvis skal få anvendelse ved virksomhet som nevnt i første ledd i områder utenfor den norske del av kontinentalsokkelen, dersom det foretas undersøkelse etter og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn fra innretning registrert i norsk skipsregister, eller det gjennomføres bemannede undervannsoperasjoner fra innretning eller fartøy registrert i norsk skipsregister. Kongen kan likeledes bestemme at loven skal få anvendelse ved forflytning av innretninger eller fartøy som nevnt i foregående punktum. Når det gis unntak fra loven for virksomhet som nevnt i første og annet ledd ovenfor, kan Kongen samtidig fastsette andre regler som skal tre i stedet. Det samme gjelder når loven gis anvendelse i tilfelle som nevnt i tredje ledd overfor. Kongen kan bestemme at deler av den offentlige forvaltning skal unntas fra loven eller deler av den, når virksomheten er av så særegen art at den vanskelig lar seg tilpasse lovens bestemmelser. Hvorvidt en virksomhet som drives av det offentlige er forvaltning, avgjøres av Kongen. 4. Kongen fastsetter i hvilken utstrekning det skal gjøres unntak fra loven for sivil luftfart og annen statsluftfart med offentligrettslige formål som omfattes av luftfartsloven. Kongen kan i denne forbindelse fastsette regler som skal tre i stedet for reglene i loven her. 5. Kongen kan bestemme at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for virksomhet i jord- og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker. Kongen kan herunder fastsette særregler og unntak for slik virksomhet. Med jordbruk menes i denne loven også skogbruk og annen virksomhet som er knyttet til jordbruk og ikke er stort mer enn det som trengs til jordbruksdriften eller husholdningen. CHAPTER I OBJECTIVES AND SCOPE OF THE ACT Section 1 Objectives The objectives of the Act are 1. to secure a working environment which affords the employees full safety against harmful physical and mental influences and which has safety, occupational health and welfare standards that are concurrent with the technological and social development of society at any time, 2. to secure sound employment conditions and meaningful work situation for the individual employee, 3. to provide a basis whereby the enterprises themselves can solve their working environment problems in co-operation with the organisations of employers and employees and with control and guidance from public authorities. Section 2 Scope of the Act 1. Provided that the Act does not expressively state otherwise, it applies to any enterprise that employs employees. 2. Exempted from the Act are a) shipping, hunting and fishing, including processing of the catch on board ships, b) military aviation which is covered by the aviation Act. 3. The King may decide that activities relating to exploration for and exploitation of natural resources on the seabed or in its substrata in Norwegian inland waters, Norwegian territorial sea and that part of the continental shelf which is subject to Norwegian sovereignty, except for areas subject to private property rights, shall wholly or in part be exempted from the Act. The Act is applicable to activities as mentioned above in areas outside the Norwegian part of the continental shelf if this ensues from separate agreement with a foreign state or from international law in general. The King may decide that the activities shall wholly or in part be exempted from the Act. The King may also decide that the Act wholly or in part shall apply to activities as mentioned in the first paragraph in areas outside the Norwegian part of the continental shelf if exploration for and exploitation of natural resources are undertaken from facilities registered in the Norwegian register of ships, or if manned underwater operations are undertaken from facilities or vessels registered in the Norwegian register of ships. The King may likewise decide that the Act is applicable to relocation of facilities or vessels as mentioned in the preceeding sentence. When activities as mentioned in the first and second paragraphs above are exempted from the Act, the King may at the same time lay down other rules which shall apply instead. The same applies when the Act is made applicable in cases as mentioned in the third paragraph above. The King may decide that parts of the public administration shall be exempted from the Act or from parts of it, when the nature of the activity is such that to adapt it to the provisions of the Act, would be impracticable. Whether an activity conducted by public authorities shall be regarded as public administration, is decided by the King. 4. The King decides to what extent exemptions from the Act shall be made for civil aviation and other state air traffic which is carried out for purposes of public law and which is covered by the aviation Act. In this connection the King may lay down rules which shall apply instead of the rules of this Act. 5. The King may decide that the rules of the Act wholly or in part shall apply to activities within agriculture and forestry which do not engage employees. In this connection, the King may lay down special rules and exemptions for such activities.

6 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 40 Lov 4. februar 1977 nr 4 Som jordbruk regnes også virksomhet i husdyrbruk, pelsdyravl, gartneri og hagebruk, selv om slik virksomhet ikke er knyttet til vanlig jordbruk. Kongen kan bestemme at reglene i loven kapittel IV skal gjelde for produsenter, leverandører m v av tekniske innretninger, utstyr eller giftige eller andre helsefarlige stoffer som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet innen jord- og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker. Kongen kan unnta fra loven - og gi egne bestemmelser om - virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp i en eller annen form. 6. Kongen avgjør om, og i hvilken utstrekning, loven skal gjøres gjeldende for arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem. Kongen kan videre bestemme at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstakere som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold, og kan herunder fastsette særregler for slike arbeidstakere. 7. Kongen kan bestemme at lovens regler helt eller delvis også skal gjelde for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere 8. Kongen kan bestemme at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for byggherre eller dennes representant. 3 Arbeidstaker 1. Med arbeidstaker mener denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. Drives en virksomhet av flere i fellesskap for egen regning, ansees bare en av disse som arbeidsgiver etter denne lov, mens de øvrige blir å anse som arbeidstakere. Dette gjelder ikke for familiebruk i jord- og skogbruksvirksomhet. Hvem som blir å anse som arbeidsgiver, skal straks meldes til Arbeidstilsynet. 2. Kongen bestemmer i hvilken utstrekning a) elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål, b) vernepliktige, c) sivile tjenestepliktige, d) innsatte i fengselsvesenets anstalter, e) pasienter i helseinstitusjon, attføringsinstitusjon o l, f) personer som i opplærings- eller attføringsøyemed utplasseres i virksomheter uten å være arbeidstakere, g) personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak, skal anses som arbeidstakere når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven. Bestemmelsene om arbeidsgiveren kommer tilsvarende til anvendelse. 4 Arbeidsgiver Med arbeidsgiver mener denne lov enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiveren, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. 5 Ufravikelighet Loven kan ikke fravikes ved avtale med mindre dette er særskilt fastsatt. For the purpose of this Act, agriculture shall also mean forestry and other activities which is connected with agriculture and which do not exceed what is required for running the farm or the household. Activities in animal husbandry, fur-bearing animal breeding, market gardening and gardening are also considered to be agriculture, even where such activities are not connected with ordinary agriculture. The King may decide that that the rules of chapter IV of the Act shall apply to manufacturers, suppliers etc of technical devices and equipment, or toxic or other noxious substances that will or may be used in activities in agriculture and forestry that do not engage employees. The King may exempt from the Act - and lay down separate provisions relating to - activities in agriculture which do not employ hired labour other than as some sort of relief. 6. The King decides whether and to what extent the Act shall be applicable to work performed in the home of the employee. The King may further decide that the rules of the Act shall, wholly or in part, apply to employees who carry out domestic work, care or nursing in the home or household of private employers, and may in this connection stipulate particular regulations for such employees. 7. The King may decide that the rules of the Act shall wholly or in part also apply to enterprises that do not engage employees. 8. The King may decide that the rules of the Act wholly or in part shall apply to anyone legally responsible for commissioning building assignments or to his representative. Section 3 Employee 1. For the purpose of this Act employee shall mean anyone who performs work in the service of another. If enterprises are conducted jointly by several persons for their own account, only one of these persons shall be regarded as an employer under this Act, while the others shall be regarded as employees. This does not apply to family farms within agriculture and forestry. The name of the person to be regarded as employer, shall be reported to the Labour Inspection without delay. 2. The King decides to what extent a) students at educational or research institutions, b) national servicemen, c) persons on non-military service in lieu of national service, d) inmates in prison authority institutions, e) patients in health institutions, rehabilitation institutions etc, f) persons who for training or rehabilitation purposes are placed in enterprises without being employees, g) persons who without being employees participate in labour market schemes, shall be regarded as employees when performing work in enterprises covered by the Act. The provisions relating to the employer is correspondingly applicable. Section 4 Employer For the purpose of this Act employer shall mean anyone who has engaged employees to perform work in his service. The provisions of this Act relating to the employer shall apply correspondingly to the person in charge of the enterprise in the employer's stead. Section 5 Non-exemptions The Act may not be exempted from by agreement unless this is expressively laid down.

7 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 41 Lov 4. februar 1977 nr 4 6 Meldeplikt Virksomhet som går inn under denne loven, skal meldes skriftlig til Arbeidstilsynet dersom den ikke er meldt til tilsynet tidligere i samsvar med lov 7. desember 1956 om arbeidervern 3. Melding skal også sendes når en virksomhet vil ta i bruk nytt fast arbeidssted, herunder ved flytting, og når det tas i bruk midlertidig arbeidssted for et tidsrom på over seks uker. Meldingen skal sendes så tidlig som mulig, og senest en uke før virksomheten settes i gang eller arbeidsstedet tas i bruk. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere regler om krav om melding for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser der arbeidet er planlagt for et kortere tidsrom enn seks uker. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger meldingen skal inneholde. Direktoratet kan gjøre unntak fra regelen om melding av midlertidig arbeidssted og for spesielle grupper av næringsdrivende, når dette vil medføre særlig ulempe for virksomheten, og melding ikke ansees påkrevd av hensyn til tilsynet med loven. Section 6 Duty to report An enterprises covered by this Act shall be reported in writing to the Labour Inspection, unless it has been reported to the Inspection earlier according to section 3 of Act 7 December 1956 relating to protection of workers. A report shall also be sent when an enterprise intends to start using a new permanent workplace, including moving, and when a temporary workplace is taken into use for a period of more than six weeks. The report shall be sent as early as possible and not later than one week before the enterprise commences operations or starts to use the workplace. Further rules relating to reporting requirements for temporary or varying building and construction sites where the work is planned for a shorter period of time than six weeks, shall be issued by the Directorate of Labour Inspection. The Directorate of Labour Inspection issues further provisions on the information to be included in the report. The Directorate may exempt from the rule relating to reporting of temporary workplace and for special groups of tradespeople when this will involve special inconvenience for the enterprise, and reporting is not considered necessary for supervisory activities under the Act. KAPITTEL II KRAV TIL ARBEIDSMILJØET CHAPTER II REQUIREMENTS TO THE WORKING ENVIRON- MENT 7 Generelle krav 1. Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra både en enkeltvis og samlet vurdering av de faktorene i arbeidsmiljøet som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. 2. Kongen kan gi forskrifter om begrensninger i adgangen til å sysselsette visse grupper av arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare. Kongen kan herunder gi forskrifter om omplassering av slike grupper. 3. I virksomhet hvor hensynet til arbeidstakernes helse og sikkerhet gjør det nødvendig, kan Kongen gi forskrifter om at a) særlige vernetiltak skal iverksettes, b) virksomheten skal innhente tillatelse til å utføre farlig arbeid, herunder arbeid med biologiske faktorer i arbeidsmiljøet, c) arbeidsgiver bare kan nytte arbeidstakere som kan dokumentere at de har gjennomgått en opplæring som tilfredsstiller nærmere fastsatte krav til ferdigheter eller kunnskaper. Det kan herunder stilles krav om at den som forestår opplæringen, tilfredsstiller nærmere angitt krav. 8 Arbeidsplassen 1. Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det skal særlig sørges for a) at arbeidsrom, atkomstveier, trapper mv er dimensjonert og innredet ut fra den virksomhet som skal drives, b) gode lysforhold, om mulig dagslys og utsyn, c) at klimaet er fullt forsvarlig med hensyn til luftvolum, ventilasjon, fuktighet, trekk, temperatur ol, d) at forurensninger i form av støv, røyk, gass, damp, generende lukt, påvirkning fra biologiske faktorer og stråling unngås med mindre det er på det rene at foru- Section 7 General requirements 1. The working environment in the enterprise shall be fully satisfactory in relation to the factors in the working environment that may influence the mental and physical health and welfare of the employees are judged separately and totally. 2. The King may lay down regulations restricting permission to employ certain groups of employees who may be particularly vulnerable to accidents or health hazards. In doing so, the King may lay down regulations on relocation of such groups. 3. In enterprises where the consideration for the health and safety of the employees make it necessary, the King may lay down regulations prescribing that a) special safety measures shall be implemented, b) the enterprise shall obtain permission to perform dangerous work, including work with biological factors in the working environment, c) the employer may only engage employees who can document that they have completed a training programme which satisfies specific requirements as regards skills or knowledge. In this connection it may be stipulated as a requirement that whoever takes charge of the training, shall satisfy specified requirements. Section 8 The workplace 1. The workplace shall be arranged so that the working environment is fully satisfactory with regard to the safety, health and welfare of the employees. In particular it shall be ensured a) that workrooms, passageways, stairways etc are dimensioned and equipped for the activities being conducted, b) good lighting conditions, if possible with daylight and a view, c) that climatic conditions are fully satisfactory with regard to volume of air, ventilation, humidity, draughts, temperature etc, d) that pollution in the form of dust, smoke, gas, vapours, unpleasant odours, influence from biological factors

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES 2004-2006 2004 2006 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

Ressurshefte. forenings høstseminar

Ressurshefte. forenings høstseminar Ressurshefte Rettspolitisk forenings høstseminar Geilo 21.-23. september 2007 Redaktører: Jonas Landstad Fjeldheim og Bjarte Wivestad Engesland Takk til våre bidragsytere: Rettspolitisk forening ønsker

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

Au pairer i Norge. Rettigheter og rettighetsinformasjon. av Lene Løvdal

Au pairer i Norge. Rettigheter og rettighetsinformasjon. av Lene Løvdal Au pairer i Norge Rettigheter og rettighetsinformasjon av Lene Løvdal Denne rapporten er finansiert av Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som en del av utviklingen av et rettighetsinformasjonsprogram

Detaljer