Medlemsmøte NHO-service Renhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte NHO-service Renhold"

Transkript

1 Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder

2 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for å redusere sosial dumping og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Gjennom satsingen vil bidra til å legge til rette for mer inkluderende arbeidsplasser og reduksjon i sykefravær i næringen. Vi vil gjennomføre tilsyn med bestillere/innkjøpere av renholdstjenester og virksomheter som tilbyr renholdstjenester

3 Godkjenningsordningen

4 Godkjenningsordning for renholdsbransjen Ett av flere tiltak for å hindre sosial dumping og øke seriøsiteten i renholdsbransjen Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal godkjennes av for å kunne drive lovlig. Alle arbeidstakere i godkjente virksomheter skal bære ID-kort på jobben. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Godkjenningsordningen er et synlig resultat av samarbeidet mellom partene i bransjen og myndighetene. Jeg er glad for at vi i fellesskap har fått ordningen på plass. Dette vil bidra til å rydde opp i renholdsbransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap). (Rana Blad, 6. september 2012)

5 Hvem skal være godkjent? Godkjenningsordningen Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester uavhengig av selskapsform, hvem de tilbyr renholdstjenester til og bransjekode. Virksomheter som har en sammensatt tjenesteportefølje skal være godkjent selv om kun en liten del av porteføljen er renhold Hvilke kriterier skal være oppfylt? Virksomheter med ansatte skal dokumentere at de oppfyller alle registerpliktene og kriteriene i forskriften Ektefeller som begge utfører renhold ( må dokumentere at de er gift samboerskap gjelder ikke ) og enkeltpersonforetak uten ansatte har ikke dokumentasjonskrav må ha ID-kort

6 Status på søknader om godkjenning 4200 virksomheter har søkt om godkjenning 868 virksomheter har fått avslag/tilbakekall av godkjenning virksomheter er godkjent og det er utstedt ca ID-kort (renholdskort) 419 virksomheter holder på med kortbestillingen. (Søknaden er behandlet i godkjenningsordningen, og virksomheten oppfyller dokumentasjon og registerkrav. Det som gjenstår er selve kortbestillingen hos Oberthur på Godkjenningsordningen fatter vedtak først når alle innmeldte arbeidstakere har fått ok på registerkontroll på arbeidstaker mot NAV Aa, UDI og folkeregisteret Virksomheter som får avslag på søknad om godkjenning eller tilbakekall av godkjenning pga manglende innsendt årlig melding blir lagt i tipsregisteret til for oppfølgning av tilsyn

7 Årlig melding Årlig melding er et egenerklæringsskjema hvor virksomheten bekrefter at den fortsatt oppfyller kravene til godkjent bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, skriftlige arbeidsavtaler, allmenngjort lønn og yrkesskadeforsikring. Virksomhetene skal ha fylt ut et skjema i Altinn innen 31/1. Virksomheten skal krysse av ja/nei på de ulike punktene. På punktet for allmenngjort lønn må de fylle inn den laveste satsen virksomheten betaler. Manglende innsendt årlig melding samt meldinger hvor det er avvik fra kriteriene fører til varsel om tilbakekalling av godkjenning

8 RVO-ordningen

9 Organisering Verneombudsordningen for hotell-, restaurant- og renholdsbransjen ble opprettet i 2011 for å redusere risikoen for ulykker, skader, helseproblemer og utstøting. For å nå dette målet arbeider verneombudene i aktuelle bedrifter over hele landet. De regionale verneombudene er ansatt i staten og er samlokalisert med i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. har ansvaret for ansettelse, opplæring og faglig utvikling. De regionale verneombudene arbeider uavhengig av s øvrige virksomhet

10 Kjernen i de regionale verneombudenes arbeid Regionale verneombud skal fungere som pådrivere for et godt arbeidsmiljø uten sosial dumping, spesielt overfor små og mellomstore bedrifter Følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 6-3: Bidra til at det opprettes vernetjeneste på arbeidsplassene Ha myndighet som lokalt verneombud inntil dette er på plass Undersøke om virksomheten har fungerende vernetjeneste Bidra til avklaring om samordningsansvaret

11 Avgiftsinnkreving Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i bransjene. Fakturautsendelse i september. Det er registrert ca virksomheter i ordningen, hvorav ca i renholdsbransjen. Ordningens register over virksomheter, blir elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret, innmeldelse fra de regionale verneombudene samt oversendt liste fra Godkjenningsordningen for renhold

12 Besøksstrategi RENHOLD: Fokuser på mindre/mellomstore bedrifter som inngår i RVO ordningen men ikke er registret i «Godkjennings-ordning for renholdsvirksomheter» og godkjente enkeltpersonforetag HOTELL og RESTAURANT: Fous på mindre/mellomstore virksomheter som inngår i RVOordningen. Fokus på de som ikke har verneombud Benytt RVO systemet til å identifisere Fokus på små de som og mellomstore ikke har serveringsvirksomheter verneombud

13 Eget design for brosjyrer/veiledninger

14 Tilsyn Tilsynsprosjekt i

15 Antall tilsyn

16 Erfaringer fra tilsyn Innkjøpere av renholdstjenester er svært viktige medspillere for å redusere andelen useriøse tilbydere av renholdstjenester. vil derfor fortsatt gjennomføre tilsyn med at de som kjøper renholdstjenester etablerer en rutine for og gjennomfører informasjon og påseplikten samt sikrer samordning av HMS. I tilsyn med godkjente virksomheter som tilbyr renholdstjenester er det blitt avdekket, i en del tilsyn, at virksomheten ikke oppfyller kriteriene som ligger til grunn for godkjenningen Manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter Har sagt opp avtalen med BHT eller ikke betalt faktura Har ikke et fungerende verneombud eller etablert annen ordning

17 Bestillere av renholdstjenester Satsing renhold, Bestiller av renholdstjenester, avviksgrad 5898 Har bestiller av renholdstjenester systemer og rutiner for å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos renholdsvirksomheten de kjøper tjenester fra, er i overensstemmelse med gjeldende 5897 Har bestiller av renholdstjenester i kontrakten med renholdsvirksomheten, informert om at renholdsvirksomhetens arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som 74 % 83 % 6245 Har bestiller av renholdstjenester sørget for å samordne virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid slik at de som utfører renholdsoppdrag, sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 48 % 5994 Kan bestiller av renholdstjenester legge frem kontrakt på renholdsoppdrag med renholdsvirksomhet? 19 % 5899 Har bestiller av renholdstjenester kjøpt renholdstjenester fra virksomhet som er godkjent og registrert? 10 % 5993 Kan bestiller av renholdstjenester legge frem oversikt over hvilke renholdsvirksomheter som er engasjert av bestiller? 2 %

18 Tema i tilsynene med Godkjente virksomheter Hovedtema for prosjektets aktiviteter er godkjenningsordningen og de kravene som stilles i forbindelse med å bli en godkjent renholdsvirksomhet. I tillegg blir følgende tema tatt inn i tilsynene med renholdsvirksomhetene: Organisatoriske arbeidsbetingelser Lønns- og arbeidsvilkår Tilrettelegging og oppfølging av sykefravær I en del tilsyn er det også fokus på psykiske og ergonomiske belastninger og kjemisk eksponering

19 Godkjente virksomheter Hovedvekten av reaksjonene blir gitt i forhold til avvik/mangler i virksomhetens systematiske HMS-arbeid og er i hovedsak hjemlet i AML 3-1 og 4-1 samt Internkontrollforskriften 5 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Vi har hittil erfart at de fleste godkjente virksomheter har det meste av det som gjelder kriteriene for å være en godkjent renholdsvirksomhet på plass. Dette vurderer vi som svært positivt. Virksomhetene har imidlertid store utfordringer i forhold til å oppfylle de lov- og forskriftskrav som gjelder organisering, ledelse og medvirkning samt systematisk HMS-arbeid

20 Hva fant vi - hovedtrekk Virksomheten hadde ikke valgt verneombud Virksomheten kunne ikke dokumentere avtale om annen ordning når det ikke var valgt verneombud Virksomheten hadde ikke utarbeidet samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten Arbeidsavtalene mangler innhold om daglig og ukentlig arbeidstid Virksomheten kunne ikke dokumentere kartlegging og risikovurdering av farer og problemer i arbeidsmiljøet Virksomheten kunne ikke legge fram plan/tiltak på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering Virksomheten manglet rutine for forebygging og oppfølging av sykefravær Virksomheten manglet rutine for avvikshåntering

21 Ved bruk av underleverandører Satsing renhold, Godkjente renholdsvirksomheter, dersom virksomheten bruker underleverandør, avviksgrad 6355 Har leverandøren av renholdstjenester i kontrakten med underleverandør (renholdsvirksomheten), informert om at underleverandørens arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften for renholdsbedrifter? 50% 6357 Har leverandør av renholdstjenester systemer og rutiner for å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrift for renholdsbedrifter? 48% 6354 Har leverandøren av renholdstjenester kjøpt renholdstjenester fra underleverandør (renholdsvirksomhet) som er godkjent og registrert? 24%

22 Satsing renhold, Godkjente renholdsvirksomheter, sjekkliste del 1 og del 2, avviksgrad 5735 Har virksomheten valgt verneombud? 5694 Har verneombudet gjennomført nødvendig opplæring? 5889 Har arbeidsgiver kartlagt de farer og problemer arbeidstakerne kan 5862 Har arbeidsgiver gjennomført nødvendige tiltak og/eller utarbeidet 5860 Har arbeidsgiver iverksatt rutine for hvordan avvik (uønskede 5534 Har virksomheten utarbeidet årsrapport for bedriftshelsetjenestens 5716 Har arbeidsgiver skriftlig oppdatert rutine for systematisk arbeid med 6763 Har arbeidsgiver rutine som sikrer at all tid arbeidstakerne står til 5528 Er det utarbeidet plan for bedriftshelsetjenestens bistand i 2835 Er det gjort kjent hvem som er verneombud i virksomheten? 1646 Har arbeidsgiver en fortløpende oversikt over hvor mye den enkelte 1629 Blir verneombudet tatt med på råd i virksomhetens arbeid i både 1195 Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og 1697 Er arbeidsavtalene/mal for arbeidsavtalene i tråd med de 5920 Har arbeidsgiver sørget for å utstyre arbeidstakere som utfører 5928 Har virksomheten rutine for å avdekke, rette opp og forebygge 934 Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, har de da en 1211 Har arbeidstaker som er satt til å lede andre, nødvendig kompetanse 5706 Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og 1637 Betaler virksomheten minst 40 prosent tillegg til lønnen for 5938 Har arbeidsgiver kontroll med arbeidstiden? 6969 Utbetaler arbeidsgiver lønn i henhold til allmenngjøringsforskriften 5782 Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? 1696 Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne har daglig arbeidsfri periode 5527 Er virksomheten tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste? 4139 Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne har ukentlig 6 % 4 % 4 % 4 % 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % 16 % 15 % 14 % 13 % 12 % 11 % 10 % 37 % 33 % 30 % 30 % 28 % 28 % 43 % 42 % 51 %

23 Holdningskampanje Det er i Bransjeprogram for renhold besluttet at det skal gjennomføres en holdningskampanje i forhold til privat kjøp av renholdstjenester. har ansvaret for å sørge for gjennomføring av kampanjen Partene og har i fellesskap utarbeidet innholdet i holdningskampanjen Det er inngått en samarbeidsavtale med et reklamebyrå Det er et mål at kampanjen skal gjennomføres innen utgangen av

24 Mandat Mandat «Etter forarbeid i Bransjeprogrammene og innspill fra partene er det besluttet at det skal utarbeides og iverksettes holdningskampanje rettet mot private kjøpere av renholdstjenester»

25 Informasjonskampanje

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Att: Seniorrådgiver Hanne Meldal HØRING OM UTVIDELSE AV ORDNINGEN MED REGIONALE VERNEOMBUD TIL RENHOLDSBRANSJEN

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Februar 2013 2015 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer