TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG""

Transkript

1 DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG" Arbeidstilsynet har i perioden mars til juni 2006 gjennomført tilsyn ved et utvalg enheter i Kriminalomsorgen region sør. Denne tilsynsrapporten tar for seg de funn vi har gjort og de krav vi vurderer å stille for at uheldige arbeidsmiljøforhold skal utbedres og forebygges. Sammendrag De ansatte Arbeidstilsynet har hatt kontakt med ved tilsynet, ga uttrykk for at de har viktige og interessante arbeidsoppgaver og at de trives i jobben. Det fremkom imidlertid at ansatte møter mange arbeidsmiljøutfordringer i hverdagen, og at de opplever helsetruende belastninger forbundet med disse utfordringene. Arbeidstilsynet er møtt med til dels store forventninger til at prosjektet Trygg Kriminalomsorg skal bidra til forbedring av arbeidsmiljøtilstanden. Mange har gitt uttrykk for at det er et stort arbeidspress, og at det er betydelig ubalanse mellom de oppgaver som skal løses og de ressurser som er tilgjengelig for å løse dem. Mangelen på soningsplasser er en av faktorene som påvirker ubalansen. Nye oppgaver og større krav til å tilby innhold i soningen, er andre medvirkende faktorer. Mange ansatte føler seg usikre med hensyn til risiko for vold og trusler og det å bli utsatt for manipulasjon. Arbeidstilsynet har i intervjuer med enhetsledere og ansatte fått vite at det er større andel innsatte i fengslene som er psykisk syke sammenlignet med tidligere, og at dette gjør arbeidet svært krevende. Arbeidstilsynet har etter tilsyn i åtte enheter i Kriminalomsorgen region sør funnet avvik knyttet til Kriminalomsorgens systematiske håndtering av helse-, miljø- og sikkerhet. Regionen og flere av enhetene benytter i liten grad det systematiske HMS-arbeidet som verktøy for å fange opp og synliggjøre alvorlige arbeidsmiljøavvik, eller for å prioritere og håndtere forhold der risikoen for uhelse er høyest. Informasjon om forhold som ikke kan løses på et nivå, ser i liten grad ut til å bli brakt videre til neste nivå i organisasjonen. Konsekvensene av manglende oppfølging av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, er at ansatte utsettes for helsebelastninger, både psykiske og fysiske. Arbeidstilsynet vurderer at Kriminalomsorgen region sør må gjennomføre helt nødvendige tiltak for å bedre overvåkingen av arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet krever at Kriminalomsorgen region sør må styrke den forebyggende HMS-aktiviteten og iverksette sterkere styring og oppfølging av arbeidsmiljøet. Det må iverksettes tiltak for å forebygge uheldig stressbelastning på de ansatte. For å sikre at tiltakene blir gjennomført varsler vi pålegg. Bakgrunn Arbeidstilsynet fører tilsyn med alle typer virksomheter. De siste årene har vi ønsket å rette søkelys mer mot psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold som årsak til utstøting fra arbeidslivet. Arbeidstilsynet vurderer at arbeid i fengsel er forbundet med høy risiko for POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks Hamar INTERNETT TELEFAKS Norge

2 2av 17 helseskadelige belastninger. Vi har på denne bakgrunn valgt kriminalomsorgen som en bransje der tilsynsinnsatsen koordineres, og som prioriteres høyt med hensyn til ressurser. Satsningen rettet mot Kriminalomsorgen er forankret i Arbeidstilsynets overordnede mål: Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. Gjennom dette skal det skapes et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv. Målene for kampanjen Trygg kriminalomsorg er: Å sikre at Kriminalomsorgen organiserer arbeidet slik at ansatte ikke utsettes for helseskadelige fysiske eller psykiske belastninger og at det drives et systematisk HMS-arbeid med gjennomføring av forebyggende tiltak. Det systematiske arbeidet skal blant annet gi seg utslag i at arbeidstakerne i mindre grad er utsatt for risiko for skader og helseskadelige belastninger som følge av vold, trusler, traumatiske hendelser, eller dårlig arbeidsorganisering. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-forskriften) pålegger virksomhetene å ha oversikt over eget arbeidsmiljø. For Kriminalomsorgen region sør ligger det en utfordring i å holde oversikt med friomsorgskontorene og med fengsler som er spredt geografisk og som er svært ulike med hensyn til oppgaver og størrelse. Kriminalomsorgen region sør har flere retningslinjer og rutiner som skal ivareta håndtering av eget arbeidsmiljø og da særlig utfordringene knyttet til volds- og trusselproblematikk. Arbeidstilsynet har ønsket å se på hvordan Kriminalomsorgen region sør i praksis ivaretar lovens krav om systematisk HMS-arbeid. Gjennom det arbeid vi har utført så langt, er det vårt mål at de krav vi stiller og den oppmerksomheten vi retter mot Kriminalomsorgen, skal kunne bidra til et bedre arbeidsmiljø for de ansatte i Kriminalomsorgen både på kort og lengre sikt. På kort sikt gjennom å rette opp mangler som kan føre til uhelse, og på lang sikt gjennom å videreutvikle kompetanse og forbedre Kriminalomsorgens rutiner for å ivareta eget arbeidsmiljø. Enheter det er ført tilsyn med Møter med Kriminalomsorgen region sør og tilsyn i enhetene ble gjennomført i perioden februar til mai i år slik: 7. mars 2006 Åpningsmøte Kriminalomsorgen region sør 24. mars 2006 Tilsyn - Drammen fengsel, jf vedlegg mars og 4. april 2006 Tilsyn Ringerike fengsel, jf vedlegg mai 2006 Tilsyn Skien fengsel, jf vedlegg mai Tilsyn - Bastøy fengsel, jf vedlegg mai 2006 Tilsyn - Sem fengsel, jf vedlegg mai 2006 Tilsyn Hof fengsel, jf vedlegg 6 1. juni 2006 Tilsyn Larvik fengsel, jf vedlegg 7 2. juni 2006 Tilsyn Vestfold friomsorgskontor, jf vedlegg juni 2006 Oppsummeringsmøte Kriminalomsorgen sør Metode for informasjonsinnsamling Vi har gjennomført tilsyn ved sju fengsler og et friomsorgskontor og har i perioden møtt ca 85 ledere og ansatte i regionen. I tilsynet har vi fokusert på arbeidsmiljøet til fengselsbetjenter, verksbetjenter, og ansatte ved friomsorgskontor som har kontakt med domfelte. Tema for tilsyn har gjennomgående belyst organisering av arbeidet, psykiske og sosiale belastninger og enhetenes systematiske forebyggende arbeid med denne typen arbeidsmiljøforhold. Tilsynet har således ikke samlet informasjon om fysiske arbeidsmiljøforhold. Tilsynet i hver enhet ble varslet skriftlig. Tidspunkt for tilsyn i den enkelte enhet ble avtalt med fengselsleder og i gjennomføringen av tilsynene ble det i viss utstrekning tatt hensyn til driften.

3 3av 17 Arbeidstilsynet mottok dokumentasjon på enhetens HMS-arbeid i forkant av tilsynet. Tilsynene er i form og innhold gjennomført etter samme mal, med åpningsmøte, intervju med leder, intervju av verneombud og ansatte i små grupper og avsluttende møte med muntlig oppsummering av funn. Lokalt hovedverneombud/verneombud ble av Arbeidstilsynet bedt om å plukke ansatte til deltakelse i gruppeintervjuene. De fleste av de vi har intervjuet er fast ansatte. Gruppeintervjuene med ansatte har hatt karakter av samtaler som har tatt utgangspunkt i de ansattes opplevde belastninger. Tema vold og trusler ble behandlet i intervju med ledere og i samtlige gruppeintervjuer med ansatte. Ved oppsummeringen av tilsynet i hver enhet hadde både arbeidsgivers representant og verneombud anledning til å oppklare eventuelle misforståelser og justere det bildet av arbeidsmiljøforholdene i enheten som Arbeidstilsynet hadde dannet seg. Arbeidstilsynet vil takke alle vi har møtt under denne tilsynsrunden, både arbeidsgivers og ansattes representanter. Vi har blitt møtt med åpenhet, tillit og uttalte forventninger om at våre eventuelle krav kan bidra til forbedring av arbeidsmiljøforholdene. Åpenhet om faktiske forhold er en forutsetning for at tilsynene skal ha en funksjon. Den positive innstillingen har selvsagt gjort informasjonsinnsamlingen og den praktiske gjennomføringen av tilsynene enklere, men har også gitt vesentlig læring og inspirasjon til vårt tilsynspersonell. Lovgrunnlag Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS forskriften) Beskrivelse av funn og Arbeidstilsynets vurdering I det følgende vil vi beskrive hva Arbeidstilsynet har funnet med hensyn til arbeidsmiljøstandard og HMS-arbeid i Kriminalomsorgen region sør. Hensikten med kapitlet er å presentere de arbeidsmiljøfaktorene som påvirker arbeidsmiljøet og å belyse hvordan ansatte opplever arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynets vurdering av arbeidsmiljøtilstanden gis i tilknytning til beskrivelsen av belastninger. Videre presenterer vi også vår vurdering av det HMS-arbeid som gjøres i Kriminalomsorgen region sør. Arbeidsmiljøtilstanden måles opp mot kravene som stilles i lov og forskrift - gap gir grunnlag for pålegg om forbedrende tiltak. Tilsynet har avdekket forhold som etter Arbeidstilsynet vurdering må forbedres. Varsel om pålegg henviser til forhold som etter Arbeidstilsynets vurdering avviker fra lovens krav og som må endres. I denne tilsynsrapporten vil vi i det vesentlige peke på det som er gjennomgående for enhetene, men for å belyse situasjonen gir vi enkelte eksempler fra enhetene. Med hensyn til hvilke arbeidsmiljøfaktorer som oppleves belastende, er det forskjeller mellom enhetene i regionen. I noen av enhetene har vi fått høre om få belastninger, mens andre enheter har en sammensatt og problematisk arbeidsmiljøsituasjon. De vedlagte referatene fra tilsyn i hver enhet beskriver de opplevde belastninger i den enkelte enhet og status på HMS-arbeidet der. I hvert referat gis en punktvis oppsummering av forbedringsområder for enhetens forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Jf vedlegg 1-8. Positive trekk ved arbeidsmiljøet i enhetene Det er et gjennomgående trekk at de ansatte i Kriminalomsorgen trives med oppgavene. Videre er det svært mange av de vi har møtt som oppgir at det er godt samhold mellom kolleger, og at de anser det som den viktigste trivselsfaktoren.

4 4av 17 Rammebetingelser påvirker arbeidsmiljøet Arbeidsmiljø i Kriminalomsorgen påvirkes av en rekke faktorer. Påvirkningsfaktorene kan skjematisk deles inn i ytre påvirkningsfaktorer, organisatoriske faktorer og til sist individuelle eller psykososiale forhold. De ytre påvirkningsfaktorene gir rammebetingelsene for den enkelte enhet og kan i liten grad påvirkes av enheten. De interne organisatoriske forhold som påvirker arbeidsmiljøet kan påvirkes av enheten selv, gjennom å iverksette tiltak og sørge for at virksomheten er organisert og innrettet slik at arbeidsmiljøhensyn ivaretas. Med individuelle forhold som påvirker arbeidsmiljøet og opplevelsen av arbeidsmiljøet, mener vi individets forutsetninger og kunnskaper, og relasjonene mellom individene. Dette er forhold som i viss grad kan påvirkes og endres gjennom individuell oppfølging, bevisstgjøring og utvikling av kunnskap og kompetanse. Skjematisk kan dette fremstilles på denne måten: Individ Relasjoner Organisatoriske forhold Rammebetingelser De ytre rammebetingelsene som setter preg på arbeidsmiljøet i fengslene og friomsorgen er blant annet demografiske forhold, økonomiske bevilgninger, politiske beslutninger og endringer i lovverk. Rammebetingelsene avgrenser handlingsrommet til Kriminalomsorgen region sør og gir utfordringer med hensyn til arbeidsmiljøutvikling og straffegjennomføring. Det har i tilsynet stadig blitt referert til noen av rammebetingelsene som bakenforliggende årsak til flere av de arbeidsmiljøutfordringer som har blitt beskrevet. Situasjonen med domfelte i kø for å sone har eksistert i flere år, og produksjonskravene som stilles til Kriminalomsorgen region sør og dens enheter er høye. Det kreves et gjennomsnittlig belegg på 94 %, noe som ved de fleste enhetene betyr at det er helt fullt hele tiden. Så vel ledere som ansatte beskriver hvordan det at det er fullt over alt, påvirker arbeidsmiljøet negativt. Arbeidsmiljøet i Kriminalomsorgen påvirkes også av hvem som utgjør innsattbefolkningen. Vi har også fått beskrevet arbeidsmiljøutfordringer knyttet til innsatte med tilhørighet til kriminelle nettverk, større andel utenlandske innsatte og større andel psykisk syke innsatte. Under tilsynet har det videre kommet frem at de økonomiske rammene er så stramme at det i stor grad påvirker arbeidsmiljøet. Ubalanse mellom oppgaver og ressurser På åpningsmøtet med region sør opplyste regiondirektøren at han anså ressursmangelen som særlig akutt ved Sem, Drammen og Ringerike fengsel og at bemanningen ved Skien ikke stod i forhold til oppgavene som skal utføres der. I tilsyn i enhetene har ledere, vernetjeneste, ansatte og tillitsvalgte ved flere av enhetene har beskrevet en situasjon som er preget av at det er lav bemanning i forhold til de oppgaver som forventes utført. Grunnbemanningen er lav, og ved sykefravær eller annet fravær er det ikke slik at alle vakter dekkes opp. Økonomi oppgis å være den viktigste årsaken til at vakter ikke dekkes opp ved fravær, en annen årsak er tilgangen på vikarer. Aktivitetsnivået i enhetene er høyt og oppgavene som skal utføres av de ansatte er mange. Ved Skien fengsel har de analysert situasjonen og konkludert med at det mangler ca 350 timeverk per uke (10 årsverk) for å

5 5av 17 kunne gjennomføre de lovpålagte oppgavene, mens Ringerike fengsel i fjor hadde 1000 vakter som ikke ble dekket. I følge de opplysningene som har kommet frem under tilsynet er det ikke vanlig at aktivitetsnivået reduseres selv om bemanningen er lavere enn den skal være, selv om dette gjøres enkelte steder. Når vakter ikke dekkes opp er det derfor de ansatte som er på vakt som får flere oppgaver å utføre. I tillegg til kravet om svært høyt belegg i fengslene, har kravene om å gi soningen innhold økt. De innsatte skal i størst mulig grad aktiviseres gjennom skole, arbeid, ulike typer programvirksomhet og gjennom fellesskap. Kontaktbetjentarbeidet fordrer tid til samtaler og til å utarbeide dokumentasjon, men mange ansatte gir uttrykk for at det er vanskelig å få tid til å gjøre denne oppgaven så godt som de ønsker. Presset på lukkede plasser gjør at ansatte opplever at faglige hensyn må vike ved overføring av innsatte fra lukket til åpen enhet. Innsatte som etter ansattes vurdering ikke er egnet for soning i åpen anstalt blir likevel overført dit, noe som får konsekvenser for arbeidsmiljøet i enhetene med lavere sikkerhetsnivå. Innsatte med rusproblemer og psykisk sykdom skal tas vare på i enheter med lavere bemanning og med få sikkerhetsforanstaltninger. Flyttingen og omrokkeringene gjør dagene travle, og det at faglig begrunnede vurderinger må settes til side oppleves frustrerende for de ansatte. I den utstrekning vakter dekkes opp ved fravær er det gjennom vakter bruk av vikarer i stedet for bruk av overtid for de faste. Noen av enhetene har tilgang på faglærte vikarer, men det brukes også ufaglærte. Arbeidstilsynet får opplyst at mangelfull oppdekning av vakter og bruk av vikarer gjør at arbeidsdagene blir mer uforutsigbare og at arbeidspresset øker. Dessuten opplevde mange at det var en større psykisk belastning å gå på vakt sammen med vikarer fordi vikarene kanskje ikke visste hva de skulle gjøre i en krisesituasjon. Også på friomsorgskontoret er arbeidspresset stort og de ansatte beskriver at de opplever tidspress med hensyn til å få gi straffen et innhold innen de frister som er satt. De ansatte i friomsorgen har normalarbeidstid fra 8-16, men opplyser at de ofte må arbeide på kveldstid for å få gjennomført jobben. Arbeidstilsynet har fått opplysninger om mange omstillinger og endringer. Blant disse er ny lov om straffegjennomføring, regionalisering, økning i produksjonskravene, kapasitetsutvidelse/ombygging og økt andel psykisk syke innsatte. Noen av endringene/omstillingene er gjennomført raskt og har medført nye eller endrede arbeidsoppgaver. Vi har i intervjuer med ledere og med ansatte, hørt at nye oppgaver kommer til uten at ressurser tilføres, og uten at arbeidet eller arbeidsplassen tilrettelegges for endringene. Overfor Arbeidstilsynet kan det ikke dokumenteres at arbeidsmiljøkonsekvensene av de ulike endringene er kartlagt på forhånd. Det er således ikke iverksatt nødvendige forebyggende arbeidsmiljøtiltak. Flere ansatte som Arbeidstilsynet har snakket med under tilsynet har fortalt om belastninger som følge av ubalansen mellom ressurser og oppgaver. Vedvarende følelse av utilstrekkelighet, stress og frustrasjon over at man ikke får gjort et så godt faglig arbeid som man ønsker, er belastninger som i seg selv eller i samvirkning med andre arbeidsmiljøfaktorer, kan føre til uhelse. Ubalansen mellom ressurser og oppgaver kan i viss grad ses på som et hovedproblem med hensyn til arbeidsmiljø og fare for uhelse. Dette fordi det trengs både tid og ressurser til å gjennomføre tiltak for å motvirke uhelse på grunn av de andre belastningene som ansatte opplever, for eksempel risiko for vold eller lange vakter.

6 6av 17 Arbeidstilsynets vurdering Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidet skal planlegges, utformes og tilrettelegges slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger jf AML 4-1 (2). Arbeidstilsynet har gjennom intervjuer med ansatte og enhetsledere fått vite at det i flere enheter er ubalanse mellom oppgaver og ressurser i en utstrekning som kan forårsake uhelse for arbeidstakere. Arbeidstilsynet legger disse opplysningene til grunn når vi vurderer det nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere belastningene som følge av denne ubalansen. Vi viser til varsel om pålegg, jf pålegg 1. Arbeidsmiljøloven stiller også krav om at arbeidsgiver under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten skal vurdere om arbeidsmiljøet vil være forsvarlig og iverksette tiltak dersom det er nødvendig jf Aml 3-1(2) bokstav d. Tilsynet har vist at omstilling og endringer med innvirkning på arbeidsmiljøet er gjennomført uten at arbeidsmiljøkonsekvensene er vurdert på forhånd. Dette har bidratt til en økt stressbelastning for mange ansatte. Arbeidstilsynet vurderer på bakgrunn av dette at Kriminalomsorgen må utarbeide rutiner som sikrer at arbeidsmiljøkonsekvenser av endringer kartlegges og risikovurderes slik at nødvendige forebyggende tiltak iverksettes. Dette må gjøres på alle nivåer i organisasjonen som blir berørt av endringen. Vurderingen av hvilke konsekvenser endringer vil ha for arbeidsmiljøet må gjøres både når det gjelder endringer og omstillinger besluttet internt i kriminalomsorgen, og når endringen initieres av andre aktører. Vi viser til varsel om pålegg, jf pålegg 2. Risiko for vold og trusler Arbeidstilsynet har gjennom dokumentasjon og i intervjuer søkt å danne seg et bilde av situasjonen med hensyn til risiko for vold og trusler mot ansatte. Vi har spurt etter forebyggende tiltak, rutiner for registrering og oppfølging av hendelser. Vi har også forsøkt å få en oppfatning om de normer og den kultur som preger ledernes og ansattes oppfatninger av risiko for vold og trusler i Kriminalomsorgen. Forebyggende tiltak Kriminalomsorgen har gjennom satsningen på Sikkerhet i Kriminalomsorgen (SIK), satt søkelys på forebygging av hendelser. Videre har Kriminalomsorgen gjennom Registreringsskjema Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen utarbeidet et system for registrering av hendelser som passer godt for virksomheten. Definisjonene for ulike kategorier vold var ukjent for mange av de ansatte vi møtte i intervjuene. Det finnes skriftlige rutiner for oppfølging av ansatte etter hendelser. Rutinene er kjent de fleste steder, men blir ikke alltid fulgt. Med hensyn til opplæring i å takle uønskede hendelser, har de faglærte fått slik opplæring gjennom utdannelsen, mens det for vikarer og ufaglærte må gis opplæring lokalt. Hvilken opplæring vikarene får med hensyn til å forstå og håndtere risiko for vold og trusler, varierer. Vi har fått vite at kunnskap om konfliktløsning, trening og fysiske øvelser (pasifisering) i å takle ulike typer hendelser, gjør at ansatte opplever større grad av trygghet. Med hensyn til gjennomføring av slik trening får vi opplyst at dette er et savn i flere enheter. Opplevelse av risiko for vold og trusler Med hensyn til fengselsansattes opplevelse av risiko for vold og trusler som en belastning i arbeidsmiljøet, har Arbeidstilsynet gjennom tilsynet fått vite at opplevelsen er betinget av flere forhold. For eksempel hvorvidt fengslet er åpent eller lukket, hva de innsatte i hovedsak er dømt for, innsattes psykiske tilstand og videre organisatoriske forhold som hvor mange ansatte som er på jobb og deres samlede erfaring med å takle uønskede hendelser. Det er stor variasjon mellom

7 7av 17 enhetene med hensyn til antall volds- og trusselhendelser som er registret på det særskilte skjema. Ringerike fengsel har flest registrerte hendelser. Imidlertid er det flere, både ledere og ansatte, som mener at det er underrapportering av hendelser i fengslene. Mange av de ansatte vi har snakket med gir uttrykk for at trusler er en del av hverdagen. Vi har fått vite at kompetansen i å roe ned og avverge situasjoner har blitt bedre de seneste årene, men at de fulle fengslene påvirker sikkerheten negativt. De ansatte beskriver det gjennomgående som en stor psykisk belastning å måtte beholde en truende eller manipulerende innsatt i enheten, fordi det ikke er noe sted å flytte ham. Vi får også høre at når innsatte som truer eller manipulerer ikke blir flyttet, kan arbeidsmiljøet bli forverret ved rapportering. Den som har rapportert blir mer utsatt for utagerende atferd eller for mer skjulte trusler fra innsatte. De ansatte gir videre uttrykk for at det er en sammenheng mellom bemanning og hvor mye de må tåle av uønsket atferd. Mange ansatte uttrykker at de ikke vet hvordan slike opplevelser kan påvirke dem på sikt, og flere er opptatt av senskader etter så vel enkeltstående traumatiske hendelser som etter de små dryppene som påvirker opplevelsen av trygghet. På grunn av lav bemanning og høyt aktivitetsnivå forekommer alenearbeid i fengslene. På boenhetene på de store anstaltene i regionen oppholder en betjent seg alene med de innsatte store deler av arbeidsdagen. Vi har også fått høre om verksbetjenter som alene har ansvar for flere innsatte. De ansatte som arbeider alene, er avhengig av teknisk utstyr for å komme i kontakt med kolleger. Noen verksbetjenter og fengselsbetjenter ansatte ga uttrykk for at grensesetting er vanskeligere når man er alene med innsatte. Ansatte beskriver at de opplever å være mer utsatt for vold, trusler og manipulasjon når de arbeider alene. I friomsorgen er det etter det Arbeidstilsynet får opplyst, få volds- eller trusselhendelser. De ansatte ved friomsorgen som vi har intervjuet i forbindelse med tilsyn, sier at de ikke opplever vold og trusler som et stort problem. Under tilsyn med friomsorgen får Arbeidstilsynet opplyst at risiko for vold og trusler i forbindelse med alenarbeid er regulert i instruks som sier at de ansatte aldri skal være alene på kontoret med klient. De ansatte opplyser imidlertid at det ikke er praktisk mulig å få det til slik. Den enkelte avgjør hva som er en trussel I flere av enhetene synes det som om oppfatningene vedrørende vold og trusler mot ansatte er at trusler er en del av hverdagen. Arbeidstilsynet har gjennom intervjuer med ledere og ansatte i enhetene, fått vite at det til tross for definisjonene av ulike typer vold som finnes på registreringsskjema, er det flere steder opp til den enkelte å avgjøre hva som er å anse som en trussel som skal rapporteres og registreres. Det er dermed i stor grad den enkelte, ikke organisasjonen som legger lista for hva som skal tolereres av psykisk-, verbal-, nonverbal- eller sosial vold. Arbeidstilsynet vil fremheve at det i en organisasjon med felles grunnholdninger blir mer naturlig å fokusere på organisering og tilrettelegging for å forebygge vold, enn på hvorvidt den enkelte takler uønskede hendelser. Som nevnt over var det flere ansatte som ikke kjente definisjonene på avviksskjemaet noe som kan tyde på at rutinen ikke er gjort kjent for de ansatte i tilstrekkelig grad. At avvikene er registrert vil for den som har vært utsatt for vold, kunne være vesentlig dokumentasjon på forhold i arbeidet som kan føre til uhelse. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten jf 4-3(2) og videre at arbeidstaker så langt det er mulig skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre jf 4-3(4). Fra forskning vet vi at arbeidstakere som utsettes for trusler eller vold kan pådra seg alvorlige helseskader. Det gjelder rent fysiske skader, men også psykiske belastninger. I verste fall kan de psykiske belastningene bli svært dramatiske og føre til langvarige og

8 8av 17 yrkeshemmende plager. Likeledes er det viktig å være klar over at selve frykten for å bli utsatt kan medføre de samme belastninger. Arbeidstilsynet har i møter og intervjuer blitt gjort kjent med at ansatte i flere enheter opplever utrygghet på grunn av risiko for vold og trusler og at utryggheten er større når den ansatte arbeider alene. Vi legger disse opplysningene til grunn for vår vurdering. Arbeidstilsynet mener det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å forebygge uhelse som følge av arbeidssituasjoner som oppleves som utrygge. Vi viser til varsel om pålegg, jf pålegg 3. Arbeidets art, manipulerende innsatte med mer Arbeidstilsynet har i flere enheter fått høre at andelen psykisk syke innsatte/domfelte har økt. De ansatte beskriver det slik at dette er en gruppe innsatte som passer dårlig inn i kriminalomsorgens enheter. De har behov som kriminalomsorgen i liten grad kan dekke. Flere ansatte gir uttrykk for at det er en belastning å se syke innsatte som ikke får tilstrekkelig hjelp. Dette er en gruppe der rusbruk, selvskading og fare for selvdrap er aktuelle problemstillinger som de ansatte må håndtere. Begrenset tilgang på støttefunksjoner som lege- og psykologtjenester forsterker opplevelsen av usikkerhet og utilstrekkelighet. Arbeidstilsynet har i intervjuer med ansatte, også fått høre at en del innsatte oppleves som særlig krevende og ofte sterkt manipulerende. Dette kan være innsatte med tilknytning til kriminelle nettverk eller med personlighetsforstyrrelser. De ansatte beskriver det som psykisk belastende når manipulasjonen eller behov for grensesetting pågår over tid. Språk- og kulturforskjeller kan gjøre arbeidet enda mer krevende. I sitt arbeid med domfelte og med innsatte møter de ansatte i friomsorgen og fengslene mange skjebner og hører mange triste historier. Ansatte beskriver at det i blant er vanskelig å koble av når man har fri, og at perioder med nattevakt for fengselsbetjentene kan føles som en nødvendig skjerming fra kontakt med innsatte. Belastningene som følge av klientkontakt forebygges i noen grad gjennom kompetansehevende tiltak som for eksempel veiledning, eller organisatoriske tiltak som forsterket bemanning, eller individuell tilrettelegging. Mange ansatte vi har snakket med under tilsynet gir uttrykk for at det er ønskelig med veiledning. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd jf Aml 4-1(1) og det påligger virksomheten en plikt til å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidstilsynet har kunnskap om at ansatte som arbeider med mennesker (brukere, klienter, pasienter osv) ofte er engasjert i sitt arbeid og strekker seg langt. Arbeid med mennesker i vanskelige situasjoner eller med omfattende hjelpebehov kan forårsake opplevelse av utilstrekkelighet hos de som skal hjelpe. Fra tilsyn i andre virksomheter som sosialkontor, skoler og barnevern er vi kjent med at ansatte kan oppleve å møte veggen, eller bli utbrent. Arbeidstilsynet har i intervjuer med ansatte fått vite at dette er en aktuell problemstilling i kriminalomsorgen og legger disse opplysningene til grunn når vi vurderer at dette er en arbeidsmiljøfaktor som kriminalomsorgen må kartlegge og vurdere risiko forbundet med. Vi viser til varsel om pålegg, jf pålegg 4. Nattarbeid og lange vakter Arbeid i fengsel er for en stor andel av de ansatte forbundet med døgnkontinuerlig skiftarbeid. Det er inngått særavtale om arbeidstid mellom partene på sentralt nivå, mens turnuser utarbeides og forhandles lokalt. Det er vanlig med tredelt skift på hverdager og to skift i helgene, altså 12 timers vakt. Arbeidshelger med mer enn 30 timer fra fredag til søndag, er vanlig. Det er også vanlig at

9 9av 17 turnusen er lagt opp med en lengre friperiode i 5-6 dager i løpet av turnusperioden. Bytting av vakter er vanlig. Noen steder byttes vakter slik at ansatte går doble vakter, mens i andre enheter reguleres dette strengere. I noen enheter er det såkalte timebankordninger. Den ansatte så å si bytter vakt med arbeidsgiver og går en vakt når arbeidsgiver har behov for det mot å få fri på et senere tidspunkt. Arbeidstilsynet har ikke i denne omgang sett på de enkelte turnuser eller kontrollert timelister. Vårt fokus har vært hvilke organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som oppleves som belastende av de ansatte. I flertallet enheter med turnusarbeid har vi fått høre om ansatte som opplever dette som en belastning. Det er spesielt lange vakter og nattarbeidet som oppleves belastende. Flere har fortalt om ulike fysiske og psykiske plager forbundet med nattarbeid og lange arbeidsdager f eks søvnproblemer og mageproblemer. Vi har fått vite at helseplagene hos flere har kommet i års alderen. Ved Bastøy fengsel er det innført en ordning med såkalt ønsketurnus. Ved tidspunkt for tilsynet oppga de ansatte Arbeidstilsynet snakket med at de var fornøyd med dette. Ordningen var imidlertid så ny at det var for tidlig å avgjøre hvorvidt omleggingen hadde vært vellykket. Ved flere av de andre enhetene gir lederne uttrykk for at det finnes muligheter for individuell tilrettelegging slik at en arbeidstaker for eksempel ikke går nattevakt. Vi har fått vite at det likevel er få ansatte som ønsker ren dagtjeneste, og at den viktigste årsaken til det er at inntekten da reduseres. Noen oppgir også andre årsaker til å velge fortsatt turnustjeneste, som for eksempel friperiodene eller nattjenesten som gir mulighet til å hente seg inn etter perioder med krevende klientkontakt. Flere sier de ikke hadde orket ren dagtjeneste med innsattkontakt hele tiden. Flere enhetsledere sa i samtale med Arbeidstilsynet at noe fravær kan kobles til turnus. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd jf Aml 4-1(1), og det påligger virksomheten en plikt til å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Det er kjent fra forskning at døgnkontinuerlig skiftarbeid øker risiko for sykdom blant annet hjerte- /karsykdommer. Professor Torbjørn Åkerstedt ved Karolinska Institutet i Stockholm har forsket på nattarbeid og skiftarbeid. Han oppgir at etter år med skiftarbeid er risikoen for hjerte- /karsykdommer nær 50 % høyere enn hos resten av befolkningen. Etter 5-6 år med skiftarbeid øker sjansen for mage- og tarmsykdommer.1 Arbeidstilsynet har fått høre om ansatte i kriminalomsorgen som opplever helseplager forbundet med skiftarbeid, og vi legger dette til grunn for vår vurdering. Kriminalomsorgen må kartlegge og vurdere risiko forbundet med denne faktoren i arbeidsmiljøet og det må etableres rutiner som sikrer at de helsemessige konsekvensene av turnusordninger jevnlig vurderes. Vi viser til varsel om pålegg, jf pålegg 4. Systematisk forebyggende arbeid Arbeidstilsynet har gjennom innhentet dokumentasjon, innledende møte med regionledelsen og tilsyn i enhetene søkt å få oversikt over det forebyggende HMS-arbeidet; rutiner for kartlegging og risikovurdering, prioritering og gjennomføring av forbedrende tiltak, rutiner for håndtering av avvik samt system for informasjonsutveksling mellom nivåene i organisasjonen. Beskrivelse av funn og kommentarer Det finnes en sentralt utarbeidet retningslinje for internkontroll i kriminalomsorgen men denne benyttes i liten grad som ramme for HMS-arbeidet i region sør med underliggende enheter. Det er variasjon mellom enhetene med hensyn til systematiske og forebyggende aktiviteter på 1 Arbeidervern Nr s 4, se vedlegg 9

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak Oslo Kommune KS Arbeids- og velferdsdirektoratet Januar 2014 1 Sammendrag I etterkant av drapet på en medarbeider ved

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer