Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn - HELSE BERGEN HF"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf HELSE BERGEN HF Postboks BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Tilsynet startet da vi mottok bekymringsmelding fra tillitsvalgte og verneombud. Arbeidstilsynet har i perioden oktober mars 2015 gjennomført samtaler med 13 ansatte, bl.a. overleger, spesialistlege, ass.lege, sykepleiere og adm. ansatte. I samme periode har vi gjennomført flere møter med arbeidsgiver og ledelse ved avdelingen. Hensikten med tilsynet NEVROKIRURGISK AVDELING Bakgrunn for tilsynet: Arbeidstilsynet mottok bekymringsmelding fra foretakstillitsvalgt (FTV) for legeforeningen ved Helse-Bergen, tillitsvalgt (TV) for Nevrokirurgisk avdeling og verneombud (VO) vedrørende arbeidsmiljøet ved Nevrokirurgisk avdeling. Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Nevrokirurgisk avdeling, Helse Bergen HF Til stede fra virksomheten: Trond Søreide (arbeidsgiver), Håkon Nordli (Klinikkdirektør), Ronny Aasgaard (verneombud), Ingeborg Sævareid (Foretakshovedverneombud), Per Øyvind Enger (Tillitsvalgt Legeforeningen), Geir Arne Sunde (Foretakstillitsvalgt Legeforeningen), Ruby Mahesparan (Avdelingsleder) og Frode Svendsen (Overlege/nestleder). Til stede fra Arbeidstilsynet: Berit F. Haugsgjerd (seniorinspektør), Njål Andersen (jurist), Lisbeth Tveit (seniorinspektør), Asbjørn Braanaas (seniorrådgiver) og Marita Scott (tilsynsleder). POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 av 14 Det er gjennomført samtaler med overnevnte personer i tilsynsprosessen. Dette er i tillegg til 11 ansatte ved avdelingen. Tilsynsprosessen: Arbeidstilsynet har i perioden oktober januar 2015 gjennomført samtaler med 13 ansatte, bl.a. overleger, spesialistlege, ass.lege, sykepleiere, adm. ansatte og fysiker. Oppsummeringen baserer seg på innspill fra meldere og ledelse. Det er ikke gjennomført et tilsyn med et representativt utvalg ansatte. Arbeidstilsynets undersøkelse har vært konsentrert om de forhold bekymringsmeldingen har reist, som gjelder overlegenes arbeidsforhold. Arbeidsmiljøet for andre yrkesgrupper ved Nevrokirurgisk avdeling har i mindre grad vært behandlet. Det er gjennomført møter med arbeidsgiver v/personal og organisasjonsdirektør Trond Søreide og klinikkdirektør v/nevroklinikken Håkon Nordli den , samt oppsummerende møte På møtet og var foretakshovedverneombudet tilstede. Videre har det vært møte med leder for nevrokirurgisk avdeling Ruby Mahesparan og nestleder Frode Svendsen På de sistnevnte møtene var også klinikkdirektør Håkon Nordli til stede. Det har vært holdt møter med tillitsvalgte og verneombud den og For å undersøke saken nærmere etterspurte Arbeidstilsynet i brev av Helse Bergen HF om relevant dokumentasjon. Arbeidstilsynet har mottatt og gjennomgått skriftlig dokumentasjon som Helse Bergen HF har oversendt. Når det gjelder etterspurt dokumentasjon som ikke er forelagt for Arbeidstilsynet ble det i slutten av februar enighet mellom Arbeidstilsynet og Helse Bergen HF om å avvente videre innsending. Tema for tilsynet: Bekymringsmeldingen Skjevfordeling av operasjoner Manglende mulighet for å opprettholde nødvendig kompetanse Utilbørlig behandling av ansatte Gjennomføring av strategi fra Bjørnefjordmøtet Status for arbeidsmiljøet i legegruppen med vekt på psykisk helse Andre tema som er belyst under tilsynet: Bruk av vernetjenesten Tid til å utøve ledelse

3 VÅR REFERANSE 3 av 14 Risikovurdering av arbeidstidsordning Kommunikasjon og samarbeid i avdelingen Klarhet i roller og ansvar Bruk av avvikssystem på individnivå og medvirkning innenfor eget HMS Personalsaker og konflikthåndtering Bekymringsmeldingen og samtaler med ansatte Det fremkommer i bekymringsmeldingen at avdelingen gjennom mange år har hatt utfordringer i forhold til skjevfordeling av operasjoner. Ansatte Arbeidstilsynet har hatt samtaler med beskriver de samme opplevelsene som legenes tillitsvalgte formidlet i møte i oktober Det ble hevdet at avdelingen gjennom mange år har vært splittet i to lag når det gjelder fordeling av oppgaver. Det hevdes at skjevfordelingen i hovedsak gjelder generelle operative inngrep som alle spesialister i utgangspunktet skal kunne utføre. Overleger opplever at de ikke får tildelt operasjoner og at det ved enkelte operasjoner endres operatør etter at de er tildelt. Over tid medfører dette tap av kompetanse og manglende mulighet til å vedlikeholde kompetanse. Overlegene opplever i neste omgang at manglende kompetanse blir brukt for å rettferdiggjøre at de blir tildelt færre operasjoner. Overlegene som melder opplever at de ikke har fått en begrunnelse fra leder for at det må være en skjevfordeling og hvorfor det er akkurat dem som er berørt. Det hevdes at dette heller ikke er tatt opp med dem i medarbeidersamtaler. Manglende mulighet til å vedlikeholde og utvikle kompetanse skaper utrygghet, og påvirker den enkeltes psykososiale arbeidsmiljø. Flere ansatte har meldt om utilbørlig behandling av enkelte kolleger, og viser til flere hendelser ved avdelingen der noen leger opplever å bli utilbørlig behandlet av avdelingsleder i påhør av andre ansatte og pårørende. Ansatte Arbeidstilsynet har snakket med opplyser at man i liten grad har tatt opp de skisserte problemstillinger med verneombudet. Når det gjelder innholdet i bekymringsmeldingen, opplever flere ansatte verneombudets rolle som uklar. Ansatte reagerer på at avdelingsleder har svært mange operasjoner, samtidig som utfordringer i arbeidsmiljøet vedvarer uten av de er grepet fatt i. Det er derfor stilt spørsmål ved om avdelingsleder har tilstrekkelig tid til ledelse. I flere av samtalene med ansatte kommer det frem at flere operasjoner er blitt utført etter vakt ut over 26 timer. Det er vist til enkelte tilfeller der ass. legene er pålagt å jobbe ut over 26 timer. Legene kjente ikke til om det var gjennomført risikovurdering i forhold til vakter ut over 26 timer. Avviksystemet blir ikke benyttet i slike tilfeller og det beskrives at uønskede hendelser ikke blir rapportert. Ansatte melder til Arbeidstilsynet at handlingsplanen etter Bjørnefjordmøtet i 2011 er god, men de opplever at tiltak ikke er gjennomført i henhold til plan. Overlegene løfter i liten grad opp problemstillinger knyttet til arbeidsmiljøet i aktuelle medvirkningsfora. Dette fremkommer blant annet av referatene fra overlegemøtene. Overlegene

4 VÅR REFERANSE 4 av 14 Arbeidstilsynet har snakket med gir uttrykk for at dette skyldes at de er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for deres arbeidssituasjon. Andre ansatte Arbeidstilsynet har snakket med i tilsynet gir også uttrykk for at de er tilbakeholdne med å løfte vanskelige saker til avdelingsleder, av bekymring for konsekvenser i ettertid. Samtaler med arbeidsgiver og ledelse: Arbeidsgiver og ledelsen har fått fremlagt hovedinnholdet i meldernes påstander og hatt anledning til å kommentere disse. Arbeidsgiver/ledelse opplyser bl.a. : Avdelingsleder ved Nevrokirurgisk avdeling er svært nøye med å følge opp den enkelte, og flere overleger har fått spesialrettede tiltak. Helse Bergen kan ikke akseptere påstanden om at avdelingsledelsen ikke har fokus på dette, avdelingsleder har kontroll og følger opp. Nevrokirurgisk avdeling er relativt liten, bl.a. fordi man i Norge har valgt å ha en desentralisert tjeneste. Det innebærer også at tilfanget av operasjoner er begrenset, og det blir vanskeligere å gjennomføre spesialisering på en god måte. Pasientens beste og hensyn til trygg behandling er viktigst ved fordeling av operasjoner. Spesielle operasjoner fordeles ut fra kompetanse, i tillegg til tidsbruk, intervall på operasjoner og stillingsprosent. Avdelingsleder opplyser at dette er presisert tydelig overfor alle, operasjonene kan ikke spres for mye. Begrenset tilstedeværelse ved avdelingen for enkelte overleger innebærer en noe mindre andel inngrep, bl.a. fordi den enkelte pasient må følges opp før og etter operasjonen. Dette gjelder to overleger ansatt i Stavanger. De som har sitt hovedvirke i Stavanger må regne med å utvikle sin kompetanse på rygg og nakke, men avdelingsleder sørger for at de også får ta noen kraniale operasjoner i Bergen. Også andre leger har en begrenset tilstedeværelse ved Nevrokirurgisk avdeling fordi de arbeider andre steder i tillegg. Det er en relativt liten avdeling, kraniale operasjoner kommer periodevis og ofte akutt, og det må da finnes operasjonsplass og operatør. Operasjonen må tas av en person som kan håndtere hele operasjonsforløpet og følge opp i etterkant av operasjonen. På Bjørnefjordmøtet ble det erkjent at fordeling av kraniale operasjoner var det største problemet. Dette er blitt tatt opp av avdelingsleder i åpne samtaler med alle. Avdelingsleder opplyser at de fleste var med i arbeidet med bl.a. handlingsplan. Enkelte opplever fortsatt skjevfordeling og avdelingsleder gir uttrykk for at hun forstår det godt. Alle har økt sitt antall kraniale operasjoner de siste årene. Avdelingsleder opplyser at hun har tatt fordeling av operasjoner på alvor, hun fører statistikk og ser på hvem som er ledig. Det blir vist til statistikken på overlegemøter. Avdelingsleder tok opp fordelingen av operasjoner på hvert overlegemøte i etterkant av Bjørnefjordmøtet. Hun har videre tatt opp med hver enkelt hvilke

5 VÅR REFERANSE 5 av 14 fagområder de ønsker å jobbe med, innen kirurgi kan ikke alle spesialisere seg i alt. Man kan se av møtereferatene hvordan fordeling av operasjoner har vært tematisert. Når avdelingsleder lager statistikk over utførte operasjoner går hun i pasientjournalen og finner hvem som egentlig har operert. Fasit på hvem som gjør hva ligger i pasientjournalene. Relativt enkle inngrep blir fordelt ut fra poliklinisk vakt. Alle skal ha poliklinikk annenhver uke. De som vil ha flere operasjoner må ta flere vakter på poliklinikken. Pålagte oppgaver må fordeles på alle. Assistentlegene tar flest vakter på poliklinikken. Avdelingsleder erkjenner at det ikke er laget skriftlige individuelle kompetanseplaner, men det er likevel blitt jobbet med kompetanseutvikling. Hun har spurt overlegene hvilke to fagområder de kunne tenke seg å jobbe på, to og to har fått jobbe med et spesialfelt. Hun har hvert år i januar sendt forespørsel til alle for å få vite om kurs/kongresser de ønsker å delta på. Hospitering og forskning er blant aktivitetene som må planlegges. Det er en liten avdeling, og de får ikke vikarer til å fungere. Dette er kommunisert gjennom overlegemøter og medarbeidersamtaler. Hun forutsetter at den enkelte gir tilbakemelding, men det skjer ikke ofte. Medarbeidersamtaler har vært gjennomført i 2013 og Medarbeiderne har gitt uttrykk for at miljøet er blitt betydelig bedre enn det har vært. Man har overlegemøter og alle har kunnet ta kontakt med avdelingsleder. Avdelingsleder sier at hvis noen ikke tør å ta saker opp ansikt til ansikt, kan man gjøre det via anonymt brev, eller komme til kontoret alene. De ansatte har også en medvirkningsplikt. Avdelingsleder opplever å ha gjort sitt, men kan ikke skru medvirkning av og på. Etterspurt detaljundersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet er fulgt opp i medarbeidersamtaler og overlegemøter. Det er dokumentasjon på det. Man har enkeltsaker gående som gjelder to ansatte. Helse Bergen HF og ledelsen ved Nevroklinikken tilbakeviser at disse blir trakassert. Men sakene deres skaper ringvirkninger i arbeidsmiljøet som er vanskelige å håndtere, blant annet på grunn av taushetsplikt. Helse Bergen HF sitt syn er at man har investert i vernetjenesten. Verneombudet ved klinikken og avdelingen har jevnlige møter med direktør. Men det er blitt vanskelige saker, for melderne bruker ikke de etablerte kanalene, og klager på vernetjenesten. Tradisjonen er at sterke personligheter får det som de vil, men leger må også forholde seg til etablerte system som alle arbeidstakere. Manglende medvirkning er et problem. Helse Bergen HF opplyser at avdelingsleder ved Nevrokirurgisk avdeling følger opp sine lederoppgaver på en god måte. Forventninger til lederne er ikke spesifisert i tid, men de måles på om de har gjort jobben, og skal levere i forhold til ulike krav. Nevrokirurgisk avdeling er en liten enhet, avdelingsleder jobber systematisk og ryddig med lederoppgavene. Avdelingsleder mener selv at hun har god nok tid til å være leder. Hun klarer å være leder på dagtid, skiller ledelse og administrasjon og har høy kapasitet.

6 VÅR REFERANSE 6 av 14 Helse Bergen HF opplyste at risikovurdering av arbeidstid er noe man jobber med en generell metodikk for. Det blir gått 26 timers vakter på dispensasjon til august Assistentlegene ber om å bli satt opp på vakter i læringsøyemed. De som vil bli nevrokirurger er ivrig på flest mulig inngrep. Det erkjennes at selv om arbeidstaker ønsker det, bør arbeidsgiver si nei. Avdelingsleder har vært bevisst på dette og i den senere tid strammet inn denne praksisen. Samtaler med foretakshovedverneombud: Foretakshovedverneombud ved Helse Bergen HF Ingeborg Sævareid opplyser blant annet at ved Nevrokirurgisk avdeling er det et verneombud som er deltagende og tilstede. Hun mente at dette fremgår av innsendt dokumentasjon. Hovedverneombudet på Nevroklinikken og lokalt verneombud ved Nevrokirurgisk avdeling har vært med på de fleste aktuelle møter, også i oppfølging av Bjørnefjordmøtet. Hovedverneombudet har vært deltagende, og oppfordret legene til å være aktive. Hun mener verneombudene er veldig synlig. Leger er heller ikke lettest å rekruttere til disse vervene. Arbeidstilsynets vurdering: På bakgrunn av overnevnte opplysninger har Arbeidstilsynet vurdert situasjonen og eventuelle pålegg som kan bidra til et forsvarlig arbeidsmiljø ved Nevrokirurgisk avdeling. Arbeidstilsynets oppgave er å føre tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir fulgt, jf ledd. Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig med hensyn til det organisatoriske arbeidsmiljø og arbeidstakernes psykiske helse og velferd, jf og 2. ledd. Arbeidstakernes integritet og verdighet skal ivaretas, jf ledd, og hun/han skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig atferd jf ledd. Den ansatte skal ha mulighet for å vedlikeholde og utvikle sin kompetanse jf. 4-2 (2). Vernetjenesten skal involveres i arbeidsmiljøarbeidet, jf aml 6-2 mfl, avd.ledelsen skal ha tid til å ivareta HMS-arbeid, jf bl.a. 2-3 (3). Arbeidstiden skal være helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig jf (1) og spesielle arbeidstidsordninger er en arbeidsmiljøfaktor som skal risikovurderes jf 3-1(2) bokstav c). Arbeidstilsynet kan gi de pålegg som er nødvendig for gjennomføring av nevnte bestemmelser, jf ledd. Arbeidsgiver er hovedansvarlig for at arbeidsmiljøet er forsvarlig jf. aml 2-1 og arbeidstakerne har plikt- og rett til å medvirke jf 2-3 mfl. Arbeidsgiver skal sørge for systematisk HMSarbeid, herunder løpende registrering av risikofaktorer og tiltak for å avhjelpe risiko, jf 3-1 (2). Denne bestemmelsen gjelder også det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet.

7 VÅR REFERANSE 7 av 14 Arbeidstilsynet konstaterer at arbeidsmiljøet for overlegene ved Nevrokirurgisk avdeling ikke er forsvarlig. I mottatt dokumentasjon og samtaler med ledelse og ansatte fremkommer det at det jevnlig blir gjennomført anonyme arbeidsmiljøkartlegginger ved avdelingen. Disse kartleggingene viser at det fortsatt er utfordringer i forhold til det psykososiale/ organisatoriske arbeidsmiljøet i overlegegruppen. Arbeidstilsynets vurdering er at arbeidsmiljøutfordringene innen overlegegruppen har pågått over lang tid. Dette kan muligens ses i sammenheng med en iboende konkurranserettet kultur og tradisjoner som gir en ekstra utfordring i forhold til å lede. Det synes som det er utfordringer i kommunikasjon mellom "partene". På Bjørnefjordmøte var kommunikasjon og samarbeid et tema som ble prioritert til å arbeide videre med. Imidlertid er det ikke synliggjort i tilbakemeldinger at dette har vært prioritert. Etter samtale med både ledelse og ansatte går det frem at det er ulikt syn på årsak til arbeidsmiljøutfordringene. Det er ikke uttrykt felles ønske om å utvikle en sterkere kultur for læring, erfaringsoverføring og implementering av relevante tiltak for å bedre forhold som del HMS-arbeidet. De konflikter som har oppstått er av slikt omfang og styrke at det etter Arbeidstilsynets oppfatning foreligger betydelig fare for de ansattes psykiske helse. Uroen har vært begrenset til en del av overlegegruppen, men kan som påpekt av flere være i ferd med å spre seg til andre deler av avdelingen. Det er viktig at arbeidsgiver treffer tiltak både på kort og lang sikt som kan endre situasjonen. Slike tiltak må treffes uavhengig av enkeltsaker som verserer i forhold til to ansatte ved avdelingen. Arbeidstilsynet er oppmerksom på at disse to sakene preger overlegegruppen og etter hvert større deler av avdelingen, med mulighet for at de ansatte velger side, og det kan oppstå hardere fronter og konfrontasjoner som etter hvert blir vanskeligere å løse. For melderne har påstått urettmessig skjevfordeling av operasjoner vært et hovedtema, og man hevder at kollegaer opplever trakassering gjennom å bli fratatt muligheten til å operere. Utgangspunktet er at det hører inn under arbeidsgivers styringsrett å bestemme hvordan arbeidsoppgavene skal fordeles. Fordeling av oppgavene må imidlertid være saklig begrunnet i medisinskfaglige vurderinger, hensyn til drift eller andre legitime hensyn. Avdelingsleder og arbeidsgiver har gjort rede for hvordan ledelsen holder oversikt over og fordeler operasjoner. Det er opplyst at avdelingen er relativt liten slik at tilfanget av spesielle operasjoner er begrenset. Vanskelige operasjoner fordeles etter det som er opplyst ut fra bl.a. kompetanse, tilstedeværelse ved avdelingen og andre kriterier. Overlegene er blitt spurt om det er spesialområder de ønsker å arbeide på, og det er satt opp en skriftlig oversikt over spesialområder. Avdelingsleder holder

8 VÅR REFERANSE 8 av 14 oversikt over utførte operasjoner med grunnlag i pasientjournalen. Arbeidstilsynet har ikke faglig kompetanse til å vurdere fordelingen av operasjoner mellom legene. Så langt Arbeidstilsynet med rimelighet har hatt mulighet for å undersøke, har vi ikke grunnlag for å konstatere om det foreligger trakassering eller utilbørlig behandling ved fordeling av operasjoner, jf aml 4-3. Vi konstaterer at partene har ulikt syn på dette. Når det gjelder vedlikehold og utvikling av kompetanse henger det sammen med overnevnte, men i tillegg kommer muligheten til å delta på kurs, hospitering, forskning og undervisning mm. Det er opplyst at dette er tema i bl.a. medarbeidersamtaler og at de ansatte blir forespurt om sine ønsker om spesialisering m.v. Arbeidstilsynet legger til grunn at det arbeides med kompetanseutvikling, men at det mangler skriftlige individuelle kompetanseplaner. Når det gjelder medvirkning er det opplyst å være gjennomført bl.a. overlegemøter, men at kritikken mot ledelsen i avdelingen ikke er satt fram i felles fora. Arbeidstilsynet vil påpeke at ansatte, også overleger, har plikt til å medvirke og bidra med innspill i ulike samarbeidsfora. Det er også et problem at vernetjenesten ikke er blitt benyttet av overlegene i større grad når de har alvorlig kritikk av arbeidsmessige forhold ved avdelingen. Foretakshovedverneombudet har omtalt de lokale verneombud som deltakende og tilstede, og at disse har deltatt i oppfølgingen etter Bjørnefjordmøtet. Arbeidstilsynet finner ikke grunn til å betvile dette. Arbeidstilsynet har ikke grunnlag for å konstatere at avdelingsleder ikke har tid til å ivareta de ansattes helse- og sikkerhet jf aml 2-3 (3) Arbeidstilsynet er kjent med at avvikssystemet ikke legger til rette for meldinger om organisatoriske- og psykososiale forhold. Arbeidstilsynet finner bruken av lange vakter for assistentlegene bekymringsfullt. Selv om det er gitt dispensasjon fra organisasjonene for inntil 26 timers vakter er det etter arbeidsmiljøloven en forutsetning at ordningen er helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig for de ansatte, jf (2). Dette er ikke systematisk risikovurdert av arbeidsgiver, jf 3-1. Om det i tillegg forekommer arbeidstid ut over 26 timer slik det er meldt om er dette et vesentlig lovbrudd. Ut fra informasjon og dokumentasjon vil Arbeidstilsynet varsle pålegg om tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Varsel om pålegg Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

9 VÅR REFERANSE 9 av 14 Pålegg - HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant. Vilkår: Helse Bergen skal ved hjelp av ekstern bistand kartlegge hvilke forhold som er til hinder for et godt HMS-arbeid og en god HMS-kultur på Nevrokirurgisk avdeling. Kartleggingen skal danne grunnlag for en risikovurdering. Arbeidsgiver skal sikre medvirkning fra foretakstillitsvalgte for legeforeningen, andre aktuelle tillitsvalgte og verneombud som representerer de ansatte ved avdelingen i utvelgelse av ekstern aktør. Likeså må det tilstrebes enighet om hvilken metode for kartlegging som skal benyttes. Jfr. arbeidsmiljølovens 3-2 (1) c). Arbeidstilsynet sin begrunnelse for å kreve foretakstillitsvalgte for Legeforeningen inn i prosessen med utvelgelse av ekstern aktør er at lokal tillitsvalgt er en del av bekymringsmeldingen samtidig som han skal representere alle legene i avdelingen. Foretakstillitsvalgt har en mer nøytral rolle i form at at han ikke er en del av arbeidsmiljøet på Nevrokirurgisk avdeling. Avdelingsleder og overleger ved Nevrokirurgisk avdeling skal delta i kartleggingen. Likeså de to overlegene som arbeider ved Stavanger universitets sykehus og overleger som er sykemeldt eller i permisjon. Kartleggingen må som et minimum adressere: Kompetansevedlikehold og kompetanseutvikling Samarbeid og medvirkning i avdelingen Kommunikasjonen i overlegegruppen Ansvar, myndighet og roller Kommunikasjon mellom ledelse og overlegegruppen Hvordan konflikter håndteres og løses For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Beskrivelse av hvordan tillitsvalgte og lokalt verneombud har medvirket Kopi av kartlegging og risikovurdering Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget der det fremkommer at kartlegging og risikovurdering ved nevrokirurgisk avdeling er behandlet Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7-1

10 VÅR REFERANSE 10 av 14 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Arbeidstilsynet vurderer at Nevrokirurgisk avdeling ikke har et forsvarlig arbeidsmiljø og viser til vår vurdering ovenfor i rapporten. Dette begrunner pålegg om kartlegging og risikovurdering. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Kartleggingen skal omfatte de faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. Risikovurdering skal gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Dette følger av arbeidsmiljøloven 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7-1. Det foreligger brudd på bestemmelsene om kartlegging og risikovurdering. Pålegg - HMS-arbeid - tiltak og plan Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikoforholdene i virksomheten. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Verneombud/ansattes representant skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Tidfestet tiltaksplan Beskrivelse av hvordan tillitsvalgte og verneombud har medvirket Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Når det er gjennomført kartlegging og risikovurdering må det, for at kartleggingen skal ha noen hensikt, utarbeides en tidfestet handlingsplan i forhold til de funn som er gjort i kartleggingen.

11 VÅR REFERANSE 11 av 14 Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. For å redusere risikoen i arbeidet, skal arbeidsgiver iverksette tiltak og/eller utarbeide plan. Tiltakene og/eller plan må bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan. Dette følger av arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd, jf. internkontrollforskriften 5 andre ledd nr. 6. Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø skal inngå som en del av den ordinære styringen av virksomheten. Arbeidet skal planlegges og organiseres slik at kravene i arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet skal skje på alle plan i virksomheten. Det foreligger brudd på bestemmelsene om tiltak og plan. Pålegg - Evaluering Avdelingen må ca ett år etter at tiltakene er iverksatt, evaluere hvordan tiltakene bidrar til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved avdelingen. Vernetjenesten og tillitsvalgte skal delta i denne evalueringen. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt må vi innen fristen ha mottatt: kopi av dokumentert evaluering av tiltak og plan dokumentasjon på medvirkning fra vernetjenesten og tillitsvalgte Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 andre ledd bokstav c og andre ledd bokstav d og 4-2 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: I etterkant av at prioriterte tiltak er iverksatt er det viktig å ha et stopp punkt for å evaluere om avdelingen er på rett vei, om det eventuelt er tiltak som ikke fungerer og som bør justeres.

12 VÅR REFERANSE 12 av 14 Pålegg - Arbeidstidsordning - vurdering av forsvarlighet (virksomheter over 50 ansatte) Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivaretatt. På bakgrunn av vurderingen skal det eventuelt iverksettes nødvendige tiltak. Verneombudet skal medvirke i vurderingen av arbeidstidsordningen samt i utarbeidelse og iverksettelse av nødvendige tiltak. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordningen. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av vurderingen av forsvarlighet av arbeidstidsordningene for legegruppen ved Nevrokirurgisk avdeling Beskrivelse av eventuelle tiltak for å sikre full forsvarlighet Beskrivelse av hvordan tillitsvalgte, verneombud og hovedverneombudet har medvirket Referat fra behandlingen av forsvarlighetsvurderingen av arbeidstidsordningene i arbeidsmiljøutvalget Hjemmel: arbeidsmiljøloven 10-2 første ledd, 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 7-2 andre ledd bokstav f, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7-1 andre ledd og sjette ledd og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Under tilsynet kom det frem at arbeidstidsordningen kan være belastende, spesielt gjelder dette ass. legene. Det har blitt opplyst at ass.leger går 26 timers vakter og at det er hevdet at det i flere tilfeller har jobbet utover 26 timer. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstidsordningen i virksomheten er slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Arbeidsgiver skal vurdere arbeidstidsordningen og iverksette tiltak dersom arbeidstidsordningen ikke ivaretar hensynet til helse, velferd og sikkerhet. Vurdering og utarbeidelse av tiltak skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. I tillegg skal arbeidsmiljøutvalget behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger. Vurderinger skal gjentas ved endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes helse, velferd eller sikkerhet, og skal dokumenteres og oppbevares i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Dette følger av arbeidsmiljøloven 10-2 første ledd, 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 7-2 andre

13 VÅR REFERANSE 13 av 14 ledd bokstav f, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7-1 andre og sjette ledd og internkontrollforskriften 5 andre ledd nr. 6. Et hovedformål med arbeidstidsbestemmelsene er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem og deres nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. For å verne arbeidstakerne mot for lang og ubekvem arbeidstid og sikre balanse mellom arbeid og hvile, fastsetter arbeidsmiljøloven regler om hvor lang arbeidstiden kan være og når på døgnet arbeidstiden kan plasseres. Kravet om full forsvarlig arbeidstidsordning gjelder selv om ordningen er i samsvar med rammene i arbeidstidskapitlet og eventuelt inngåtte avtaler. Det foreligger brudd på bestemmelsen om vurdering av arbeidstidsordningen, særskilt for ass. legene. Informasjon til verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på og Dere kan også kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer. Med hilsen Arbeidstilsynet Marita Scott tilsynsleder (sign.) Berit F. Haugsgjerd seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

14 Kopi til: Verneombud Ronny Aasgaard, Nevrokirurgisk avdeling Tilltisvalgt for legeforeningen v/nevrokirurgisk avdeling Per Øyvind Enger Foretakstillitsvalgt for legeforeningen Geir Arne Sunde Hovedverneombud ved Nevroklinikken Else Karin Synnevåg Helse Bergen, Nevroklinnikken v/avd. dir. Håkon Nordli Avdelingsleder Nevrokirurgisk avdeling Ruby Mahesparan FHVO Ingeborg Sævareid, VÅR REFERANSE 14 av 14

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 15.06.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Nenad Tomic, tlf. 41249003 ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE Rødtvetveien 40 0955 OSLO Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 "'e fl* AQ».f/ k _.

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 'e fl* AQ».f/ k _. 769245-2 - 6 VÅRDATo VAR REFERANSE 1 av 10 06.02.2015 2014/106344 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet varsaksbehandler! =? ;'; -"" ' m" Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 9514;; 2'l-`;1a». Ex _" 7 3,

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Rauland skule

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 12 22.01.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ELDRI KIRKESOLA, TLF. 95286984 SØGNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Kim Høyer Holum Postboks 1051 4682 SØGNE

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN VAZ7A var DATO 20.08.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 9 ' Arbeidstilsynet 2 5 AUG2015 VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim 32 MANDAL KOMMUNE Postboks 905 4509 MANDAL MANDAL KOMMUNE SENTRAL1\RK1Va 19 APR201S Tilsynsrapportmed varselom pålegg Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

Detaljer

:f73af2bd-d27e-4c54-b8d9-d74e2a2044ad

:f73af2bd-d27e-4c54-b8d9-d74e2a2044ad 366312611:f73af2bd-d27e-4c54-b8d9-d74e2a2044ad ` f ` 3 vardato varreferanse \ 27.06.2017 2017/15355 I DERES DATO DERES REFERANSE VARSAKSBEHANDLER Afbeidstflsynet 3/$l:?gR0I:THE M AUNE, TLF. ØRLAND KOMMUNE

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.01.2013 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stein Indsetviken tlf 948 65 561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.08.2017 2017/17862 DERES DATO 06.07.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lemminkäinen Norge AS Postboks 6704 Etterstad 0609 Oslo Att. Anita Aase

Detaljer

VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 5

VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 5 VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 5 30.09.2015 2015/5038 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER TORANDERS BERGI TLF 90956678 TANA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Rådhusveien 2 985 TANA Tilsyn

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.01.2017 2016/43323 DERES DATO 05.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lyngdal kommune - Enhet for Psykisk helse / habilitering Postboks 353 4577

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.08.2017 2017/31616 DERES DATO 23.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE 200900092 ØKOKRIM Postboks 8193 DEP 0034 OSLO Att. Hedvig Moe Tillatelse

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nytt Nasjonalmuseum K204

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nytt Nasjonalmuseum K204 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 15.09.2017 2017/15094 DERES DATO 13.09.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE B&C Stillas AS Postboks 61 Alnabru 0614 OSLO Att. Andrew Bipella Samtykke

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

Tilsyn - BJUGN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER

Tilsyn - BJUGN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER VA2rA VAR DATO 18.11.2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 ay 10 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Tilsyn - BJUGN KOMMUNE

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Hellevik VVS AS

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Hellevik VVS AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 19.10.2017 2017/19379 DERES DATO 06.10.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE HELLEVIK VVS AS Jakob Askelands vei 21 4314 SANDNES Att. Nils Ove Helgeland

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Personal Partner AS Datelco Oslo

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Personal Partner AS Datelco Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.07.2017 2017/7175 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Silje Åsnes tlf 93833572 PERSONAL PARTNER AS Postboks 83 4756 HOVDEN I SETESDAL Att. Fiddelie Nyvall Samtykke

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012.

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012. Arbeidstilsynet A VAR DATO 1 19.06.2012 2012/11362 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Odd Erik Bakka tlf 915 10 112 DERES REFERANSE Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Bjørgatunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Bjørgatunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.08.2017 2017/36843 DERES DATO 18.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE Abot AS Wirgenes vei 3 3157 Barkåker Att. Arne Andre Freitag Avslag

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - SØR-FRON KOMMUNE - BASISTEAM FOR FAMILIER MED KREVENDE OMSORGSOPPGAVER

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - SØR-FRON KOMMUNE - BASISTEAM FOR FAMILIER MED KREVENDE OMSORGSOPPGAVER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.07.2017 2017/7518 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Birgitte Moltu tlf 99163197 DERES REFERANSE 17/6772 SØR-FRON KOMMUNE v/ avdeling for Basisteam, Bolig- og miljøtjenesten og Flatmoen

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2016 2016/28075 DERES DATO 13.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Nes kommune, Miljøarbeidertjenesten Postboks 114 2151 ÅRNES Att. Sissel

Detaljer