Årsrapport Næringsbygg Holding III AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Næringsbygg Holding III AS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Næringsbygg Holding III AS

2 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Næringsbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Skårersletta kontor/lagerbygg i Norge Wall Street kontorbygg i USA Matrix Financial Center kontorbygg i USA One Alliance Center kontorbygg i USA Arlington hotell i USA Jacobs hoteller i USA Riga kjøpesentre i Latvia Curanum eldreboliger i Tyskland Gävle hotell i Sverige Stella logistikkportefølje i Sverige Alpha kontor/butikker i Finland Styrets årsberetning Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS 3

3 Wall Street, New York 4 Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS

4 Hovedpunkter 2010 EIENDOMSVERDIENE Underliggende eiendomsverdier for næringseiendom synes å ha bunnet ut i de fl este markeder i løpet av 2010 og det er nå en moderat bedring i verdiene i de fl este markeder. Utviklingen i USA er imidlertid fortsatt meget usikker og bildet her er ikke helt likt som i de øvrige markedene selskapet har investeringer. Verdiene i USA har for enkelte investeringer fortsatt ned i et stille og transaksjonssvakt marked, mens for andre investeringer har verdiene gått markert opp i siste del av STELLA Posten har besluttet å restrukturere sine terminaler i Sverige noe som vil påvirke to av terminalene i Stella-porteføljen, på Solna i Stockholm og i Västerås, hvor Postens avtaler løper til 31. desember Selskapet har opprettet en prosjektgruppe som jobber med å analysere eiendommene og markedet for å kunne vurdere hvilken alternativ anvendelse som er den mest hensiktsmessige og lønnsomme for disse terminalene når Posten fl ytter. FINANSIERING LATVIA Den økonomiske turbulensen i Latvia medførte et betydelig verdifall på selskapets investeringer i landet gjennom 2009 og begynnelsen av Verdifallet medførte at selskapet var i brudd med enkelte betingelser i inngått låneavtale med Swedbank og det ble jobbet aktivt for å komme til en løsning med banken. Den fremforhandlede løsningen innebar blant annet en ekstraordinær nedbetaling av selskapets gjeld på 14,5 mill EUR. Utviklingen på investeringen i Latvia gjennom 2010 har vært positiv og porteføljen leverer i dag bedre enn prognosene benyttet under reforhandlingen med banken. Verdsettelsene er fortsatt meget usikre som følge av manglende referansesalg i markedet, men siste innhentede verdier (uavhengige verdier fra DTZ og Akershus Eiendom) indikerer at verdiene er over hovedstol på lånet. HØY LEDIGHET PÅ 44 WALL STREET USA Ledigheten i bygget har økt mye det siste året og var i første kvartal 2011 på ca 25 %. Selskapet er avhengig av å gjøre investeringer i oppgraderinger og leietakertilpasninger for å få på plass nye leieavtaler. MATRIX FINANCIAL CENTER, DENVER USA Største leietaker, United Western Bankcorp som leide ca 40 % av arealet med en leieavtale til 2016, gikk konkurs i januar Deler av konkursboet er kjøpt opp av en konkurrerende bank, men det er foreløpig usikkert hvor mye arealer de har behov for. Det er risiko for at bygget kun vil være % utleid etter dette og de løpende inntektene vil da ikke være tilstrekkelig til å betjene porteføljens rentekostnader. I løpet av våren vil selskapet forsøke å inngå forhandling med långiver for å se om det er mulig å fi nne en løsning der gjelden reduseres mot at dagens eiere forplikter seg til å betale for kostnadene knyttet til utleie av de ledige lokalene. UTBETALING FOR 2010 Usikkerheten i kapitalmarkedene er redusert det siste året, men det er fortsatt risiko knyttet til fremtidig utvikling på konsernets investeringer og behovet for likviditet for å sikre aksjonærenes verdier. Styret har med dette som bakgrunn foreslått en utbetaling på 15 øre per aksje, som tilsvarer 1,5 % av emisjonskursen i den første emisjonen. Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS 5

5 > aksjonærer i Norge (hovedsakelig privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 63 % Næringsbygg 100 % 80 % 78 % 75 % 49,9 % Skårersletta (Norge) One Alliance (USA) Wall Street (USA) Stella (Sverige) Arlington (USA) Kontor/lager kvm Mars 2006 Kontor kvm Januar 2007 Kontor kvm Mai 2006 Logistikk kvm Februar 2007 Hotell kvm Juni 2006 Prosjektpris MNOK 336 Andel inv. kapital 3,1 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 10,9 % Prosjektpris MNOK 509 Andel inv. kapital 5,9 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 29,1 % Prosjektpris MNOK 493 Andel inv. kapital 6,2 % Næringsbygg Holding III AS Innledning Årsrapporten 2010 inneholder, foruten komplett årsregnskap, informasjon om utviklingen av de relevante eiendomsmarkedene samt en oppdatering på viktige hendelser i forvaltningen av de investerte porteføljene i Næringsbygg Holding III (NBH III). Struktur og oversikt NBH III er en eiendomsportefølje som skal bestå av investeringer i kontorbygg, hotell, lagerbygg og/eller handelseiendommer med sentral beliggenhet og/eller med langsiktige leiekontrakter i EU/EØS området, og eventuelt USA. Investeringene er gjort sammen med det svenske «søsterselskapet» Komersiella Fastigheter Holding III AB (KFH III) via det felles eide selskapet Næringsbygg i Norge III AS (NBN III). Figuren over viser hvilke investeringer som inngår i strukturen. Selskapet har totalt 11 eiendomsinvesteringer der fem er i USA, to i Sverige, en i Finland, en i Tyskland, en i Norge og en i Latvia. Geografi sk er porteføljen spredt samt at investeringene også er diversifi sert på bransje. Inngangspartiet til kontorbygget One Alliance 6 Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS

6 > aksjonærer i Sverige (hovedsakelig privatpersoner) Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB 37 % i Norge III AS 65 % 49 % 100 % 100 % 100 % 100 % Matrix (USA) Jacobs (USA) Alpha (Finland) Curanum (Tyskland) CH Gävle (Sverige) Riga (Latvia) Kontor kvm Desember 2006 Hotell kvm Desember 2006 Kontor/handel kvm Mars 2007 Eldreboliger kvm Desember 2006 Hotell kvm Desember 2006 Handel kvm November 2006 Prosjektpris MNOK 116 Andel inv. kapital 1,5 % Prosjektpris MNOK 577 Andel inv. kapital 8,2 % Prosjektpris MNOK 225 Andel inv. kapital 2,9 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 16,6 % Prosjektpris MNOK 141 Andel inv. kapital 1,3 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 14,4 % Eiendommer Norge Sverige Finland Tyskland Latvia USA 1. Skårersletta 2. Gävle 4. Alpha 5. Curanum 6. Riga Wall Street 3. Stella 8. Arlington 9. Jacobs Hoteller 10. One Alliance Center 11. Matrix Financial Center Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS 7

7 BNP-vekst i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % E Norge Sverige Finland Danmark Kilde: SEB/Newsec Transaksjonsvolum (Mrd EURO) Norge Sverige Finland Danmark Kilde: Newsec Markedsoppdatering Utvikling av eiendomsmarkedet i Norden Den nordiske økonomien har vist sterk vekst det siste året og regionen synes å ha kommet bedre ut enn andre industriland med sin sterke vekst og stabile makroøkonomiske fundamenter. Lav statlig gjeld, konkurransedyktig eksportindustri, transparent økonomi og forbrukere med sunn privatøkonomi gir regionen stabilitet og grunnlag for videre positiv utvikling. Eiendomsmarkedet har tatt seg opp igjen i hele Norden gjennom I Norge og Sverige har interessen for eiendomsinvesteringer økt både blant nasjonale og internasjonale aktører. Viktige faktorer for den økte likviditeten er at bankene åpner opp for fi nansiering, utenlandske banker er tilbake, stabile renter og investorenes forventning om en relativt sterk økonomisk utvikling. Selv om sentralt beliggende prestisjeeiendommer med lange, sikre leiekontrakter har hatt den beste prisutviklingen, har det vært vekst i hele eiendomsmarkedet. Den gode likviditeten i det norske og svenske markedet er ventet å fortsette gjennom 2011, mens transaksjonsvolumet i Finland forventes å ta seg opp, spesielt for de mest attraktive eiendommene. I Danmark har avstanden mellom kjøper og selger nærmet seg og det er håp om økt likviditet i det danske eiendomsmarkedet gjennom Avkastningskravene 1 for kontorbygg i den nordiske regionen passerte toppen i løpet av 2009 og for prestisjeeiendommer har yielden falt i alle markeder foruten København. I Norge så man yield-skiftet allerede i 2009, tidligere enn i de øvrige nordiske landene, på grunn av gradvis forbedring i økonomien, stabiliserende ledighet og økte leienivåer. I Stockholm og Helsinki så man fallende avkastningskrav i første halvår av Kilde: Newsec, JLL Makroøkonomisk utvikling i Sverige Sverige har hatt en sterk vekst siden midten av 2009, og BNP-veksten var på hele 6,9 % i 3. kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal året før. Sverige er sterkt påvirket av den globale økonomien da ca halvparten av BNP består av eksport, derav ca 80 % til OECD-land. Det forventes fortsatt vekst på 6-8 % i eksportnæringen i Arbeidsmarkedet følger konjunkturene og sysselsettingen økte med ca 1 % i 2010 og er forventet å øke 1-1,5 % i Infl asjonen økte i 2010, men er forventet å bli lav de kommende årene av fl ere årsaker. Kapasitetsutnyttelsen i verden er for tiden veldig lav, noe som gir lavt infl asjonstrykk. Det forventes lav lønnsvekst, da sterk global konkurranse medfører prispress. I tillegg har sentralbankene et tydelig fokus på en lav og stabil infl asjon. Selv om Riksbanken økte styringsrenten til 1,5 % i februar 2011, er det ventet at renten vil stige forsiktig og forbli på et lavt nivå de kommende årene. Kredittmarkedet har bedret seg nå som utenlandske banker er tilbake i Sverige etter å ha vært fraværende siden Kredittmarginene er likevel fortsatt noe høyere enn de var før fi nanskrisen. Kilde: Riksbanken, SCB, Newsec Eiendomsmarkedet i Sverige Likviditeten i det svenske eiendomsmarkedet økte i 2010 og transaksjonsvolumet ble SEK 98 mrd, noe som er tre ganger mer enn året før. Utenlandske investorer, hovedsaklig fra Norge og Tyskland, økte sin relative andel fra 10 % av volumet i 2009 til 15 % av volumet i Noen store transaksjoner har bidratt sterkt til det økte volumet. Salget av Hyresbostäder i Sverige I AB og deler av Hyresbostäder i Sverige III Gul AB til Willhem AB i desember omfattet ca kvm til en verdi på SEK 7 mrd. I juni kjøpte det 1 Direkteavkastning/yield defi neres som driftsnetto (leieinntekter fratrukket driftskostnader) dividert med eiendommens verdi. Gitt uendret driftsnetto vil en yield-økning gi lavere eiendomsverdi, mens en yield-reduksjon vil gi høyere eiendomsverdi. 8 Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS

8 Hovednettverket for logistikk i Norden Örebro Helsinki Oslo Stockholm Göteborg Copenhagen Norrköping/Linköping Jönköping Malmö Kilde: ING Real Estate svenske pensjonsfondet, det fjerde AP-fondet, eiendomsselskapet Dombron med kvm boligareal for SEK 5,4 mrd. Transaksjonen var delvis intern da selger var Vasakronan som eies av det første-, andre-, tredje- og fjerde AP-fondet. I desember kjøpte Vasakronan eiendommen Klara Zenit i Stockholm sentrum fra det tyske eiendomsfondet Commerz Real for SEK 4,35 mrd. Den positive utviklingen for eiendomsmarkedet er avhengig av en styrket banksektor og tilgjengelig bankfi nansiering. Bekymringer i forhold til refi nansiering de kommende årene er nå redusert. Det er spesielt nordiske banker som er tilbake, men også noen utenlandske banker har som mål å vokse i det nordiske markedet. Attraktive eiendommer har i hovedsak blitt kjøpt av institusjonelle aktører som ikke har utfordringer på fi nansieringssiden. Segmentet med mindre attraktive eiendommer er mer avhengig av ekstern bankfi nansiering og dette er en viktig årsak til økt yield-gap mellom segmentene. Nordiske banker er fortsatt forsiktige og gir først og fremst nye lån til eksisterende og solide kunder. For at resten av eiendomsmarkedet skal følge prisutviklingen, må bankene åpne opp for fl ere utlån og økt eksponering. Kilder: JLL, Newsec Makroøkonomisk utvikling i Norge Selv om den norske økonomien greide seg bedre enn de fl este gjennom fi nanskrisen, opplevde Norge en negativ utvikling i BNP i Dette var det første året med negativ utvikling siden Den negative utviklingen er nå snudd og for 2010 viser sammenlignbare tall en vekst på 2 %. Den positive utviklingen er et resultat av både økt offentlig og privat konsum. Den positive utviklingen forventes å fortsette også i 2011 og 2012, der veksten estimeres til 2 % i 2011 og 2,5 % i Veksten stimuleres hovedsaklig av fortsatt økt privat konsum. Arbeidsledigheten var stabil gjennom 2010 og er per i dag ca 3,6 %, men forventes å synke med 1 % de neste to årene. Prisstigningen var 2,5 % i 2010, der energikostnader var den viktigste faktoren til økningen. Prisstigningen forventes å avta noe i 2011, blant annet som en følge av et forventet moderat lønnsoppgjør. For 2012 er prisstigningen forventet å bli ca 2 %. Styringsrenten er per i dag 2 %. Renten er forventet å stige i 2011 og 2012, som et resultat av en generell økonomisk vekst. Styringsrenten forventes å være 2,5 % ved utgangen av 2011 og 3,5 % ved utgangen av Kilde: Newsec. Eiendomsmarkedet i Norge Aktivitetsnivået i det norske eiendomsmarkedet tok seg kraftig opp i 2010, sammenlignet med foregående år. I 2010 ble det omsatt eiendommer for over NOK 35 mrd, mot NOK 14 mrd i Dette tilsvarer en økning på 150 %. Et annet positivt signal er at alle typer investorer er tilbake i markedet, selv om syndikeringsaktørene var de mest aktive. Dette inkluderer også private investorer og pensjonsfond. Invester ingene var hovedsakelig knyttet til eiendommer med lange leiekontrakter med solide leietakere, men det forventes at markedet etter hvert også vil se på eiendommer med kortere kontrakter. Yield-nivået i CBD 2 området i Oslo er per i dag ca 5,75 %, redusert fra 6,25 % ved utgangen av Det forventes at yield-nivået vil falle ytterligere i 2011 og Dette underbygges av transaksjoner i siste del av 2010, der blant annet hovedkontoret til Orkla (Skøyen, Oslo) ble solgt til en yield på 5,5 %. Ved inngangen til 2011 er kontorledigheten i Oslo ca 8 %. Ved utgangen av 2011 forventes det at ledigheten reduseres til ca 7,5 %. Økt tilbud gjennom ferdigstillelse av pågående byggeprosjekter vil bidra til økt ledighet i Ledigheten 2 Central Business District Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS 9

9 ved utgangen av 2012 forventes å være 8,5 %, men forventes å falle de påfølgende årene. Gjennomsnittlig leienivå i Oslo for eiendommer med god beliggenhet («CBD») er per i dag ca NOK/kvm, hvor NOK/kvm anses som toppleie. For øvrige eiendommer med god beliggenhet i Oslo ligger leien i intervallet NOK/kvm. Det forventes en generell økning av leiene i Leieøkningene starter normalt i CBD områdene og sprer seg etter hvert også til andre områder. Kilde: Newsec Makroøkonomisk utvikling i Finland BNP i Finland falt med ca 7 % i 2009, og satte økonomien tilbake til 2006 nivå. På slutten av 2010 begynte økonomien å vise tegn på bedring og BNP for 2010 er forventet å vise en vekst på over 3 % og en forventet årlig vekst for 2011 og 2012 på rundt 3 %. Veksten skyldes i all hovedsak økt etterspørsel etter eksportvarer, nybygging av hus til private og økt privat konsum. Den siste veksten i økonomien og tegnene til bedring er positive for Finland totalt, men underskuddet i offentlig sektor og den stadig økende statsgjelden er fortsatt et problem som må løses. Kilde: Newsec Eiendomsmarkedet i Finland Transaksjonsmarkedet forbedret seg gjennom 2010 målt mot Det totale volumet av gjennomførte transaksjoner ble 2,1 mrd EUR, en vekst på 27 % fra Veksten tok seg ikke opp før i slutten av 2010, selv om man hadde forventet en litt tidligere vekstøkning basert på tall fra slutten av Det er igjen mulig å få på plass bankfi nansiering og bankene gir nå lån ved kjøp av lavrisiko eiendommer i CBD på opptil 60 %, men de er fremdeles avventende til fi nansiering av andre eiendommer. Yield-nivåene for Helsinki CBD synes å ha stabilisert seg i løpet av 2010 og det forventes at dette vil vedvare også gjennom Nåværende yield-nivå er rundt 5,8 % i Helsinki CBD og øker til 6,5 % utenfor CBD i Helsinki området, og 8,5 % utenfor dette området. Gjennomsnittlig ledighet i Helsinki-området har i løpet av 2010 økt til 13 % fra ca 10 % i Ledighet i Helsinki CBD er på ca 6 %. Ledigheten i enkelte områder er forventet å øke i 2011 som følge av leietakeres fortetning i egne lokaler og nybygging av lokaler. Fallet i leienivåene synes å avta, men det er fortsatt fall i enkelte markeder med svak etterspørsel. Kilde: Newsec Makroøkonomisk utvikling i Latvia Latvia hadde et kumulativt fall i BNP i på opp mot 25 % som følge av den verdensomfattende fi nanskrisen. Økonomien har vist tegn til bedring og stabilisering gjennom Latvia hadde i 2010 tre kvartal med sammen hengende vekst og viste på den måten av de har kommet seg ut av den økonomiske resesjonen. Annualiserte tall viser en økonomisk restitusjon som er bedre enn forventet, selv om vekstraten i 2011 og 2012 vil være vesentlig lavere enn før krisen. Arbeidsledigheten vil fortsatt være høy i årene som kommer og antall jobber i privat sektor er redusert med 24 % og med 7 % i offentlig sektor målt mot 2008 nivå. Som i de øvrige baltiske landene er veksten drevet av økt eksport, med en stadig økning i produksjonen. Konsumveksten har til nå vært avventende, men har potensial når produksjonen og eksporten har økt. Omsetningen i handelssegmentet har, beregnet på år-til-år basis, vist en positiv trend. Selv om det totale forbruket er redusert er fallet nå begrenset og man forventer en vekst i de kommende kvartalene. Kilde: Newsec, DTZ Eiendomsmarkedet i Latvia Kontormarkedet i Latvia har en ledighet på % avhengig av området. Dette er noe lavere enn det som var antatt i 2010 og man forventer at dette også vil være nivået gjennom 2011 og Et delvis fraværende transaksjonsmarked har gjort det vanskelig å se endringer i yield nivåene i perioden, men man har sett yield nivåer på rundt 9 % i Riga CBD i begynnelsen av Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS

10 BNP-vekst i Tyskland 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % Tyskland 2003 EU E Handelssektoren i Latvia opplevde en vekst i omsetningen på 6,2 % i Dette er vesentlig bedre enn i 2009 som viste et fall på opp mot 30 %. Ledigheten i sentrale handelsgater holder seg på mellom 10-20% og etterspørselen etter større handelslokaler er fortsatt fallende. I større kjøpesentre er ledigheten i underkant av 10 %, som er en reduksjon fra Kilde: Newsec, Linstow, DTZ Utviklingen i det europeiske eiendomsmarkedet Økonomien i Europa tok seg opp i Gjennom 2010 har brutto nasjonalprodukt i EURO-området økt med 1,7 %. Til sammenligning var utviklingen i 2009 på -4,1 %. Etter markante fall i 2008 og 2009 (hhv -11,7 % og -9,6 %) har vi sett en vekst i eiendomsverdiene på 2,6 % i Denne veksten fordeler seg imidlertid noe ulikt da de vesteuropeiske landene med mer robust økonomi også fi kk mer interesse fra eiendomsaktørene. Storbritannia, som var tidligst ute med vekst fra midten av 2009, hadde den største økningen i Europa med en vekst på hele 8,9 %. Frankrike fulgte etter med 4,4 %, mens det i Norden økte med 3,4 % og Tyskland med 1,4 %. Disse landene sto også for majoriteten av den totale investeringen både i 4. kvartal 2010 og hele året under ett. Det var også vekst i Øst-Europa med 0,8 %, selv om dette hovedsaklig skyldes den positive utviklingen i Polen. Kilder: Eurostat, Destatis, CBRE Makroøkonomisk utvikling i Tyskland Tysk økonomi fikk et kraftig oppsving i Brutto nasjonal produkt økte med 3,6 % ble dermed det sterkeste året i tysk økonomi siden gjenforeningen i Fjorårets opptur ble ikke overraskende drevet av handelen med utlandet. Eksporten økte med hele 14,2 % i løpet av året, mens importen økte med 13 %. Dette ga et netto eksportbidrag til tysk BNP på 1,1 % i Det er likevel verdt å merke seg at også innenlandsk etterspørsel steg kraftig i løpet av året. Investeringer i One Alliance Center, USA Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS 11

11 maskiner og utstyr steg med 9,4 % i løpet av året etter en kraftig nedgang året før. Etterspørselen i husholdningene økte med 0,5 %, mens offentlig forbruk steg med 2,2 % i løpet av året. Sysselsettingen økte med personer, tilsvarende 0,5 %, som er den høyeste sysselsettingen i Tyskland noensinne. Kilde: Eurostat, Destatis Markedet for eldreboliger i Tyskland Interessen i investeringsmarkedet for pleiehjem og boliger for eldre var økende i Volumet steg fra ca MEUR 250 i 2009 til ca MEUR 400 i Eiendomsverdiene stabiliserte seg på et lavt nivå og innkjøpsmultiplikatorene lå mellom 12,5-13. Utsiktene for 2011 er gode og ekspertene forventer økende interesse fra investorsiden for sikker kontantstrøm over lang tid (operatøravtaler). Kilde: Axion Consult BNP-veksten totalt for 2010 ble på 2,8 %. Utviklingen fremover ser nå lysere ut og den amerikanske sentralbanken forventer at veksten tar seg ytterligere opp i 2011 med en forventet årsvekst på 3,5-4 %. Arbeidsledigheten har gjennom 2010 sunket, ned fra ca 10 % ved inngangen av året til 8,9 % i februar Videre forventes det at ledigheten vil fortsette å synke til 8,4 % i desember og 7,5 % innen utgangen av Veksten i det private konsumet er en av de viktigste faktorene som påvirker den amerikanske økonomien. I 2010 økte det private konsumet med hele 4,1 %, og lykkes man å holde denne veksttakten fremover ser det igjen bedre ut for amerikansk økonomi. Ønsket om å holde farten oppe i det private forbruket var en av hovedgrunnene til at president Obama ved nyttår gikk med på å forlenge Bushadministrasjonens skattelettelser. Infl asjonen de siste 12 måneder har vært på 2,1 % og ventes å bli 1,3 % i 2011, noe som er under målet på mellom 1,7 % og 2 % infl asjon. Kilde: U.S. Bureau of Labor Statistics, Fed, WSJ Makroøkonomisk utvikling i USA Etter laber vekst i den amerikanske økonomien i andre og tredje kvartal 2010, tok veksten seg opp i 4. kvartal slik at Kontormarkedet i Atlanta Flere nye kontorbygg på totalt ca kvm er ferdigstilt i Atlanta de siste par årene. Omlag halvparten av disse har Lobbyområdet på hotellet i Arlington 12 Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS

12 Kontorprissyklus, Q111 Washington Oslo Helsinki Stockholm Leievekst avtar Akselererende leievekst Fallende leier Leiene bunner ut Atlanta Göteborg Kilde: Jones Lang Lasalle, Newsec New York Denver beliggenhet i Buckhead som er byens fi nansdistrikt. Med et stort tilbud av nye kontorbygg er eiendomsaktørene tvunget til å tilby leietakere attraktive leievilkår. Dette medfører høyere kostnader i forbindelse med leietakertilpasninger samt at leietakerne krever en leiefri periode for å signere nye avtaler. Ledigheten i Buckhead økte i 2010 fra ca 22 % til 24 % og leieprisene i samme område er redusert med ca 5 % det siste året. Boligbyggingen i Buckhead har nå stoppet helt opp, og det forventes ingen nye byggeprosjekter de nærmeste årene. Basert på dette forventes det at ledigheten gradvis vil reduseres og at leiemarkedet også vil bedre seg de neste månedene. Kilder: CBRE, Colliers, Tishman Speyer Kontormarkedet i Denver (CBD) Utleieaktiviteten tok seg opp markant i siste halvår av 2010 og bidro til å redusere ledigheten fra 19,2 % til 17,2 % gjennom året. Leienivåene har også bunnet ut og forventes å være stabile en periode, før de igjen øker mot slutten av Veksten fremover forventes å bli svakt positiv med årlige leieøkninger på 1-2 % de neste 2-3 årene. Det forventes også at markedet blir mer eiervennlig og at det ikke lenger vil gis like store kostbare leietakertilpasninger fremover. Transaksjonsmarkedet tok seg også opp mot slutten av 2010 og to store transaksjoner ble gjennomført på kontoreiendommer sentralt i Denver. Kilde: CBRE, JLL fortsatt sterk. Utviklingen i Midtown har vært god det siste året og det forventes at dette vil kunne påvirke Downtown positivt fremover. I tillegg er byggingen av nye World Trade Center i full gang noe som vil kunne bidra til igjen å øke attraktiviteten til området når disse står klare i Kilder: CBRE, Colliers Hotellmarkedet i USA (Boston, Ohio, Washington) Den negative trenden i hotellmarkedet i USA snudde i 2. kvartal 2010 og den positive utviklingen akselererte utover slik at året totalt sett så en vekst i inntektene per tilgjengelige rom (REVPAR 3 ). Denne veksten er hovedsakelig drevet av høyere belegg. REVPAR økningen i 2010 var på 13 % i Boston-området, 6 % i Ohio og 5 % i Washington. Gjennomsnittlig pris pr. rom (ADR 4 ) har holdt seg stabil i 2010, men den positive utviklingen i hotellmarkedet forventes å fortsette inn i 2011 og mange hoteller er godt posisjonert til å kunne øke prisene fremover. Basert på dette forventes det en økning i inntektene på 5-8 % i 2011 og en videre økning i 2012 og 2013 på 7-8 % pr. år. Kilde: Smith Travel Research Kontormarkedet i New York Downtown Manhattan Kontormarkedet i Downtown Manhatten har fortsatt sin svake utvikling gjennom 2010 og ledigheten har økt fra 10,9 % til 12,8 % gjennom året. Leienivåene påvirkes negativt av den økte ledigheten. Leienivået er redusert med ca 20 % sammenlignet med for to år siden, men ser nå ut til å ha stabilisert seg. Det var lav aktivitet i utleiemarkedet gjennom hele 2010 og konkurransen om leietakerne er 3 Revenues Per Available Room 4 Average Daily Rate Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS 13

13 Skårersletta Norge Skårersletta 55 ligger i Lørenskog kommune, i utviklingsaksen mot Gardermoen. Bygget er ca kvm der hoveddelen er lager, mens det resterende er kontor- og butikklokaler. Eiendommen har også en uendelig bruksrett til 141 parkeringsplasser som kan benyttes av byggets leietakere. Beliggenheten anses som god, og det er planlagt betydelig utvikling av området rundt Skårersletta som også forventes å bidra til å gjøre Skårersletta 55 mer attraktivt. Det er startet bygging av et annet bygg ved siden av Skårersletta 55 i Aker Frogner 150 ofjorden Kirkeveien Nordre Aker OSLO Langøyene Ulvøya Malmøya Sagene 161 Gamle Oslo Mosseveien Ekebergveien E Alna Østensjø 163 Fetveien Skjetten Grorud Stovner Lillestrøm Strømmen Lørenskog Rælingen Østre Aker vei Bygget er fullt utleid med gjenværende leietid på ca 8 år, og driften går som normalt. Nesodden 155 Søndre N d t d Andel av årlige leieinntekter Nøkkeldata 3 % Land Norge Prosjekttype Kontor/lager Eierandel 100 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2011 MNOK 19 Teknisk og økonomisk forvalter Basale Investeringsår Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS

14 Wall Street USA 44 Wall Street er en 24 etasjers høy kontorbygning lokalisert ved New York børsen og Trump Center. Beliggenheten er sentral i New Yorks finansdistrikt på nedre del av Manhattan. Bygget består hovedsaklig av kontorarealer, men også noe butikk og lagerlokaler. Bygget ble opprinnelig bygget for The Bank of America i Høye takkonstruksjoner med store vinduer gir attraktive kontorlokaler. NBN III eier bygget sammen med Swig Equities og Baruch som eier ca 11 % hver, mens NBN III har økt sin eierandel fra 75 til 78 %. ABS, som er en av de ledende eiendomsforvalterne på Manhattan, er ansvarlig for utleie og forvaltning av bygget. Ledigheten i bygget er ca 25 % og verdien av bygget er i henhold til verdivurderingen lavere enn lånet. Mange selskaper har etterlatt seg tomme kontorlokaler i området og det er sterkt press på leienivået som er ca 25 % lavere sammenlignet med leienivåene i 2007/08. For å kunne leie ut de ledige lokalene må det investeres i oppgraderinger og leietakertilpasninger av lokalene. Midler for disse investeringene vil til dels komme fra en egen avsetnings konto i JV-selskapet i tillegg til at NBN III s investeringsselskap i USA har satt av deler av den kontantstrømmen som er generert i prosjektet tidligere. Utover dette paw Liberty State Park P Jersey City Washington Bvd Ellis Island Clinton StSt. Washington St. Hoboken Holland Tunnel NEW YORK 478 Joe Dimaggio Hwy 9 A Hudson St Broadway 11 th Ave W 23 rd St Greewich Village Brooklyn Bridge er det også risiko for at det må tilføres ytterligere midler fra morselskapet for å stabilisere utleiegraden i bygget på over 90 %. Selskapet forhandler nå med banken om endringer i låneavtalen for å bedre selskapets kontantstrøm slik at det frigis midler som kan benyttes til investeringer i bygget. Utfallet av disse diskusjonene er usikre og det er stor risiko knyttet til utviklingen i dette prosjektet fremover. FDR Dr N Canal St 6 th Ave rman St Broadway Manhattan Bridge 2 nd Ave 1 st. Ave East Broadway 278 Delancey St E 34rd St Franklin D. Roosevelt Dr Gree Williamsburg st W Andel av årlige leieinntekter 6 % Nøkkeldata Land USA Prosjekttype Kontor Eierandel 78 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2011 MNOK 48 Teknisk og økonomisk forvalter ABS Investeringsår 2006 Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS 15

15 Colorado Bldv Matrix Financial Center, USA Matrix Financial Center er et topp moderne 24 etasjers kontorbygg på ca kvm. Eiendommen ligger sentralt i Denvers fi nansielle distrikt (CBD) med kort avstand til mer enn 50 restauranter og 16 hoteller. 92 % av det utleibare arealet består av kontor, mens øvrig areal inkluderer blant annet handelslokaler på bakkeplan. Denver er en by i utvikling, og selskaper innenfor olje og energisektoren er de mest fremtredende. Infrastrukturen i Denver vil utbedres vesentlig de nærmeste årene med et nytt omfattende tognettverk som er planlagt for å bedre tilgjengeligheten fra utkantstrøkene inn til sentrum. Bygget eies sammen med en norsk eiendomsinvestor med god kjennskap til eiendomsmarkedet i Denver. Toma West Management forvalter bygget, mens Jones Lang Lasalle er ansvarlig for utleie. Ledigheten i porteføljen har det siste året vært ca 20 %. Største leietaker, United Western Bankcorp som leide ca 40 % av arealet med en leieavtale til 2016, gikk konkurs i januar Deler av konkursboet er kjøpt opp av en annen bank, men det er foreløpig usikkert hvor mye arealer de har behov for. Trolig vil bygget være ca % utleid som følge av denne konkursen og de løpende inntektene vil ikke være wood Wildlife Ref Mt Olivet Edgemont Green Mountain Village r Creek ke Park Arvada Lakeside Mountain Wheat View Ridge Edgewater Spivak W 6th Ave Lakewood Boulder Turnpike 76 Federal Heights Western Hills Zuni 70 North Washington DENVER Alamo Placita College View Englewood Sheridan N Valley Hwy Lawrence St 85 Cherry Hills Commerce City Glendale Irondale Sandtown W. Coldfax Ave Sullivan Rockey Mountain Arsenal National Refuge Montbello COLORADO Sable Ch C k Aurora Buckley AFB tilstrekkelig til å betjene porteføljens gjeld. I løpet av våren vil Toma West Management forsøke å inngå forhandling med långiver for å se om det er mulig å finne en løsning der gjelden reduseres mot at dagens eiere forplikter seg til å betale for kostnadene knyttet til utleie av de ledige lokalene. Det er slik selskapet vurderer det nå stor risiko i dette prosjektet og den egenkapitalen som er investert. Selskapet har imidlertid fullt fokus på å finne en løsning samme med sin JV partner. 270 Andel av årlige leieinntekter 2 % Nøkkeldata Land USA Prosjekttype Kontor Eierandel 65 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2011 MNOK 14 Teknisk og økonomisk forvalter Toma West Management Investeringsår Årsrapport 2010, Næringsbygg Holding III AS

Årsrapport 2011. Næringsbygg Holding III AS

Årsrapport 2011. Næringsbygg Holding III AS Årsrapport 2011 Næringsbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Næringsbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Skårersletta kontor/lagerbygg

Detaljer

Årsrapport 2010 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Årsrapport 2010 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Årsrapport 2010 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2007 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Hamngallerian

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2007 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Hamngallerian

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS Q210 Realkapital European Opportunity Invest AS Realkapital Aktiv Europa AS Realkapital Partners AS Eiendomsfond Realkapital Nordic Recovery Invest AS Realkapital Nordic Recovery Invest II AS 02 Realk

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 1 2010 8. mars 2010 Tilrettelegger: Investorrapport 1 2010 Innhold Side Leder 3 Nytt fra DnB NOR 4 Eiendomsinvest I ASA Verdiutvikling 6 Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 2. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INVESTORRAPPORT 2013/2 2 INNHOLD Siste nytt 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Nøkkeltall 7 Porteføljeoversikt 8 Utvikling i verdijustert

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P 3 Innhold Årsberetning 4 Konsernets årsregnskap 9 Noter til regnskapet 14 Morselskapets årsregnskap 35 Noter til

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer