Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012"

Transkript

1 Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 3/2012 Onsdag 18. april kl hos TFS, Fornebuveien 37 (inkl servering!) SAKSLISTE 1. Godkjenning av saksliste. 2. Konstituering av styret, fordeling av arbeidsoppgaver med forslag til temaer; AU forberedelser til styremøter Næringspolitikk, lov og regelverk utforming av NBEFs posisjoner Prosjektbasert handlingsplan prioritering av prosjekter og aktiviteter 3. Protokoll fra styremøte 2/2012, (last ned) 4. Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet (last ned forslag) 5. Økonomi Hele styret må undertegne skjema fra Enhetsregisteret Økonomistatus 1 kvartal 2012 pr (ettersendes) 6. BAE-rådet, referat fra møtet (last ned) Rapport fra arbeidsgruppe for årlig dep-møte (møtes 17.04) 7. Samarbeid med andre aktører Norsk Eiendom, forberedelse til felles møte Nasjonalt forum for FM og FS møte hva gjør vi? (last ned forslag mandat se ECH kommentar til forumet om videre arbeid Forum K9 orientering om status 8. Strategisamling for styret 2012 Roma i 2011, hvor skal vi reise i 2012? Opplegg/komite? Mulighet for å ha med følge? 9. Kurs og aktiviteter fremover Planlagte kurs fremover, ved EM LCC Forum årsmøte og seminar (last ned utkast) Studietur NBEF november 2012 vi trenger innspill og komité 10. Forslag til rest møteplan Eventuelt kl felles styremøte NOE (inkl middag) + rest høst 2012 må avtales Org nr: Sekretariat: Tekniske foreningers servicekontor AS Kontoradresse: Fornebuveien 37 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: Telefax: Side 1 av 1

2 Protokoll fra Styremøte nr 2/2012 i Norges Bygg- og Eiendomsforening, Onsdag 15. februar 2012, TFS, Fornebuveien 37 (kl ) Til stede: Forhindret: Steffen Strømnes (SS) Sigurd Haaland (SH) Marianne Stokkereit Aasen (MAA) Olav Egil Sæbøe (OES) Nils Anders Hellberg (NAH) Håkon Kvåle Gissinger (HKG) Svein Bjørberg (SB) (kom noe forsinket) Brynjulf Skjulsvik (BS) (siste 30 min) Eystein C. Husebye (ECH) Eivind Moen (EM) Jan Erik Johansen (JEJ) Sakspapirer til dette møtet ligger lagret på nbef.no sikkert område (krever pålogging): 1. Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent. Styreleder konstaterte at styret var beslutningsdyktig. 2. Protokoll fra styremøte 1/2012, (last ned) Protokollen ble gjennomgått, og det fremkom ingen kommentarer til endringer. Vedtak: Protokollen fra styremøte 1/2012 ble godkjent 3. Økonomi og budsjett Gjennomgang av det foreløpige regnskapet for 2011 viser noen uheldige/uklare posteringer når det gjelder NBEFs sekretariatsfunksjon for LCC forum og BAE-rådet. Det ble også påpekt at posten «utestående kontingent» i balansen inneholdt en fordring til Forsvarsbygg. Dette bør rettes opp. Budsjettforslaget som var fremlagt ble gjennomgått og diskutert, og en del poster ble endret. Styret ønsker seg også en mulighet for å ha en ny kolonne for budsjettrevisjon i Vedtak: 1. Styret ber ECH sørge for at regnskapsfører retter opp uklar postering for sekretariatsfunksjon LCC Forum og BAE-rådet i regnskapet for Styret ber om at et revidert budsjettforslag sendes til godkjenning før det går ut til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet ECH bes undersøke med regnskapskontor mulighet for at det opprettes kolonner for «opprinnelig budsjett» og «revidert budsjett» gjeldende fra NBEF tilknytning til TFS (last ned notat) Styret diskuterte skriv fra Johan O. Asmundvaag til styret i TFS (dvs eierforeningene) og administrasjonens/aus utdypning av saken. Følgende spørsmål ble stilt og er av styret i NBEF vedtatt besvart på følgende måte: Fornebuv. 37, Postboks 73, 1325 Lysaker, Tlf Side 1 av 3

3 Ønsker eierforeningene å fortsette samarbeidet med de andre eierforeninger og beholde TFS som i dag? Vedtak: NBEF ønsker å utdype samarbeidet med de andre eierforeningene i TFS og beholde TFS som i dag. Hvis ja, skal vi forhandle med Teleplan med tanke på å forlenge leiekontrakten en ny 10 års periode, eller ønsker eierforeningen en annen geografisk lokalisering? Vedtak: NBEF ønsker å beholde dagens lokalisering hos Teleplan og stiller seg positiv til en reforhandling av leiekontrakten for en ny 10-års periode. Hvis ja, er det krav eierforeningene vil stille til TFS AS som i dag ikke tilbys/oppfylles? Vedtak: NBEF har ingen slike krav p.t. Hvis nei, bes det om ønskede endringer, og andre forslag. Styret ønsket seg forelagt de gjeldende avtaler mellom NBEF og TFS, dvs 1. aksjonæravtalen mellom eierne og 2. avtale om kjøp av sekretariatstjenester Det er nødvendig å få 2 revidert da den ikke er i samsvar med dagens leveranse og gjelder forrige daglige leder. Styret ønsker også å invitere Johan O. Asmundvaag (JOA) til et kommende styremøte for å få en dialog om «hva kan TFS gjøre for NBEF?» Vedtak: JOA inviteres til NBEFs styremøtet for å presentere TFS og for å ta en dialog om revisjon av avtale pkt 2. (han har ikke anledning 18.04) 5. BAE-rådet, saker til kommende møte ECH orienterte om det kommende styremøte i BAE-rådet og fikk støtte for arbeidet som gjøres her. Vedtak: ECH rapporterer fra møte i BAE-rådet på styremøtet Invitasjon fra DIBK om samarbeidsprosjekter 2012 ECH viste til invitasjon fra og dialog med DIBK om prosjekter. Siden sist har saksbehandler (Hilde Sæle) sluttet og oppfølging av saken har stått i stampe. Sannsynligvis har dette noe med den såkalte «Lysbakken-saken» å gjøre.. Vedtak: ECH følger opp DIBK og rapporterer på et senere tidspunkt. 7. Forberedelse til NBEFs generalforsamling og årsmøte ECH ønsker å utfordre alle medlemmene av styret til å bidra med stoff til årsmeldingen og sender ut disposisjon og forslag til tekst til alle. Endelig versjon av årsmelding vedtas av styret på epost. Programmet for årsmøtet er distribuert og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger. Vedtak: ECH følger opp utarbeidelse av årsmelding og gjennomføring av årsmøtet innen gjeldende frister. 8. Andre saker 8.1. Kompetansegruppen (medlemmer) Fornebuv. 37, Postboks 73, 1325 Lysaker, Tlf Side 2 av 3

4 EM var ikke til stede på møtet og ECH hadde ikke noe mer å melde om dette punktet. Vedtak: Saken er tatt til etterretning LCC Forum NBEF arbeider med utarbeidelse av søknad om støtte til gjennomføring av LCCopplæring av prioriterte målgrupper. Vedtak: Tatt til orientering, orientering følger på møtet KoBE-prosjekt BIM-FDVU rapport fra BSK Prosjektet har vokst og er nå forankret i BuildingSmart Norge (BS). Daglig leder Steen Sunesen omtaler prosjektet her, bl.a. med følgende tekst: «åpenbim FDV er initiert av Sykehuset i Vestfold (SiV)/Helse Sør-Øst og Helsebygg Midt-Norge i den norske buildingsmart brukergruppen for byggherrer, Byggherreforum. NBEF og Direktoratet for Byggkvalitet har støttet prosjektet og har sammen med Norconsult engasjert seg sterkt i prosjektet som ledes av Inge Aarseth fra SiV.» Det er også pr av BS fremmet et internasjonal Project proposal med prosjekttittelen «Facility Management Information Exchange Fmie». Les denne her. BSK har antydet at det er aktuelt å søke støtte fra NBEF med NOK for 2012, formell søknad er ikke mottatt p.t. P.t. er det noe uklarhet for sekretariatet om hvem som er prosjektleder for det prosjektet NBEF + KoBE har støttet med NOK for 2011/2012. Dersom dette er overlatt til Inge Aarseth i SIV, ønskes dette redegjort for. Vedtak: ECH følger opp BSK for å sikre at KoBEs og NBEF krav til prosjektet blir etterlevet. Dersom det er slik at BSK ikke lenger er prosjektleder, ønskes dette redegjort for av BSK 9. Møteplan 2012 Revidert møteplan pr ser slik ut; kl hos TFS, konstituerende styremøte NBEF kl med etterfølgende felles styremøte med NOE Vedtak: Møteplan for rest 2012 på kommende møte Referent Eystein C. Husebye, Lysaker Fornebuv. 37, Postboks 73, 1325 Lysaker, Tlf Side 3 av 3

5 Protokoll Årsmøtet 2012 Torsdag 22. mars 2012 Grand Hotel Terminus, Bergen Årsmøtet ble formelt åpnet av styreleder Steffen Strømnes. Det var 18 stemmeberettigede delegater til stede. 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent. Tormod Bekken ble valgt som møteleder og Eystein C. Husebye som referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble konstatert at innkallingen hadde skjedd i henhold til vedtektenes 7, og møte ble deretter erklært for lovlig satt. Det fremkom ingen innvendinger til dagsorden og denne ble enstemmig godkjent. 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen, pluss tellekorps Ragnar Helge Jacobsen og Bjørn W. Birkelund ble valgt til å underskrive protokollen. Svein Bjørberg og Bård Kåre Flem ble valgt til tellekorps. 4. Årsberetning for 2011 Daglig leder gikk punkt for punkt gjennom en meget fyldig og god årsberetning. Medlemstallet i foreningen er i løpet av 2011 steget fra 113 til 121. Under beretningens pkt.4.4. kom det positiv anerkjennelse fra salen på foreningens nye og innholdsrike hjemmeside (www.nbef.no). For øvrig var det ingen kommentarer eller spørsmål til årsberetningen. Årsberetningen for 2011 ble enstemmig godkjent. 5. Regnskap med revisors beretning for 2011 Daglig leder gikk gjennom det revisorgodkjente regnskap for 2011 og knyttet følgende kommentarer til noen av enkeltpostene: Årets underskudd (kr ) skyldes delvis

6 merkostnader til utvikling av ny hjemmeside og delvis BIM-prosjektet som igangsatt, men ikke tatt med i budsjettet. Kontingent for nye medlemmer innmeldt etter blir ikke fakturert før i På spørsmål fra salen om revisjonsplikt ble det opplyst at foreningen ikke har revisjonsplikt, men årsmøtet vedtok å opprettholde ordningen med revisor. Regnskapet ble enstemmig godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet. 6. Fastsettelse av kontingent for 2013 Styret har valgt å ikke foreslå kontingentøkning. Dette begrunnes med positiv medlemstilvekst og fare for å skremme bort potensielle nye medlemmer. Kontingenten for 2013 ble vedtatt holdt uforandret i forhold til Budsjett for 2012 Budsjettet ble lest og kommentert av daglig leder. Det legges opp til økt medlemsaktivitet og budsjett har et beregnet underskudd på kr ,-. Det foreslåtte budsjettet ble enstemmig vedtatt. 8. Valg Valgkomiteens forslag til nytt styre ble fremlagt og enstemmig vedtatt uten motkandidater. Det nye styret er i hht vedtektenes 10 utvidet fra 9 til 10 styreplasser. Følgende er valgt: Verv Navn Firma Periode Status Leder Steffen Strømnes ROM/Svendby Byggconsult AS Valgt for 1 år Styremedlem Sigurd Håland Oppland fylkeskommune Valgt for 2 år Styremedlem Brynjulf Skjulsvik Norconsult AS Ikke på valg Styremedlem Marianne S. Aasen Longyearbyen Bydrift KF Valgt for 2 år Styremedlem Håkon Harv Statsbygg Valgt for 2 år Ny 2012 Styremedlem Bjørn Birkelund ROM Eiendom Valgt for 2 år Ny 2012 Styremedlem Svein Bjørberg Multiconsult/NTNU Ikke på valg Varamedlem Olav Egil Sæbøe Pro-FM Consulting Valgt for 1 år Varamedlem Ketil Asklien Undervisningsbygg Oslo KF Valgt for 1 år Ny 2012 Varamedlem Bjørn Kvam NAV Fellestjenester Valgt for 1 år Ny 2012 Det ble også vedtatt gjenvalg for 1 år av valgkomiteen bestående av: Leder Tormod Bekken Høgskolen i Sør-Trøndelag Medlem Kirsten Lindberg Statsbygg Medlem Thomas Magnusson Oslo Universitetssykehus HF

7 I tråd med styrets innstilling ble følgende revisor valgt: BDO AS v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård gjenvalgt for 1 år 9. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag. Oslo, Tormod Bekken, møteleder Ragnar Helge Jacobsen Bjørn W. Birkelund

8 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Rest INNTEKTER Medlemskontingent Overskudd årsmøte og medlemsmøte Utleie webhotell Prosjektstøtte DIBK m.fl Sekretariat Nordic FM Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS Sekretariat LCC Forum Sekretariat BAE-rådet SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Sekretariat Nordic FM Interne prosjekter/ komiteer Deltakelse internasjonale fora Web og annonsering Medlemsinfo, FDV-nytt Medlemsmøter, årsmøte Prosjekter- kompetanseutvikling BIM/FDVU Prosjekter- benchmarking Sekretariat LCC Forum Sekretariat BAE-rådet Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Standard Online Leie webhotell nøkkeltallsbasen SUM UTGIFTER RESULTAT

9 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap INNTEKTER Medlemskontingent Overskudd årsmøte og medlemsmøte Utleie webhotell Prosjektstøtte DIBK m.fl Sekretariat Nordic FM Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS Sekretariat LCC Forum Sekretariat BAE-rådet 0 0 SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Sekretariat Nordic FM Interne prosjekter/ komiteer Deltakelse internasjonale fora Web og annonsering Medlemsinfo, FDV-nytt Medlemsmøter, årsmøte Prosjekter- kompetanseutvikling BIM/FDVU Prosjekter- benchmarking Sekretariat LCC Forum Sekretariat BAE-rådet Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Standard Online Leie webhotell nøkkeltallsbasen SUM UTGIFTER RESULTAT

10 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Aksjer TFS Aksjer Storebrand ASA Aksjer Ruteretur AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Påløpte inntekter/kostnader Utestående fordringer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Resultat Sum egenkapital Egenkapital BAE-Rådet Leverandørgjeld Skatt/feriep/arb.g.avg Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL Egil Skavang (ES) Arkitektbedriftene Oddvin Breiteig (OB) Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen (LKH) RIF Bengt Herning (BH) Virke - Byggvare Eystein C. Husebye (ECH) NBEF Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Forfall: Thor Olaf Askjer (TOA) Norsk Eiendom Jostein Skree (JS) Eystein C. Husebye ønsket velkommen til møtet Sak Ansv Beskrivelse Frist M1/12-1 M1/12-2 ECH Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble gjennomgått og godkjent Referat fra forrige møte, , gjennomgang av status på saker Eystein gikk gjennom referat fra sist møte (M4/11) med spesielt fokus på status og oppfølging av den enkelte sak. Referatet ble godkjent med følgende kommentarer: Sak 5 Årlig møte NHD. Ref dagens møte pkt 4 Sak 6 Innspill til forenkling. Ref dagens møte pkt 7 Sak 7 «Byggkompetanse III». Grunnet diskusjon rapporteres denne saken under dagens møte pkt 8 Sak 8 Uavhengig kontroll, Ref dagens møte pkt 6. Sak 9 Listen i sakspapirene er nye medlemmer som supplerer den eksisterende listen 1

12 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: M1/12-3 Markedssituasjonen runde rundt bordet Arkitektbedriftene Egil Skavang: Liten endring. Høy bemanning og lav ledighet. NT Oddvin Breiteg: Usikkerhet, men det er ikke tegn på synkende aktivitet. Laget en egen kvartalsvis spørring hvor 850 medlemmer er spurt og 20 % har svart. Økonomibarometeret ligger på NHOs sider. Svakt stigende positiv utvikling. Trenger flere folk da det er ledige jobber. Olje positiv utvikling, eksport negativ, alle andre ok. RIF Liv Kari Hansteen: Skal ha en konjunkturmåling om kort tid. Stadig mer utenlandsk arbeidskraft i bransjen. Prisene på RIFtjenester i Norge er konkurransedyktige. Virke Bengt Herning: Passe med arbeid for alle, 6,4 % økning i 2011, 24 % økning i januar 2012, Proffomsettingen økte mest. BNL Arne Skjelle: Brukbart marked for tiden, eget forventningsbarometer uten store endringer, stor økning av utenlandske aktører skaper mer konkurranse uten at det senker forventningene. Noe svakere resultater i bransjen. God ordrereserve hos store entreprenører, men byggevareindustrien har det tøffere. Bekymring for privatmarkedet for rehabilitering, det er nesten falt helt bort (grunnet useriøse aktører?). Seriøsitetsarbeidet er viktig. MEF Trond Johannessen: Mye å gjøre men gjennomgående lav lønnsomhet. De mellomstore bedriftene gjør det best. Konkurransen er hard. Likviditeten er et problem for en del aktører hvor det oppstår uforutsette arbeider med grunnforhold. Statens veivesen reiser rundt i Europa for å tiltrekke seg entreprenører til anleggsprosjekter. NBEF Eystein Husebye: Økende medlemstilgang og stor tro på egen virksomhet (!!!), økende interesse for å delta i styretarbeid før årets generalforsamling M1/12-4 Forberedelse til årlig møte med NHD, OED og KRD Eystein refererte at det i referat fra forrige møte koordinert av OED ble pekt på flere saker som var aktuelle å ta opp i 2012, bl.a. St.meld. om bygningspolitikk. Grunnet at denne har blitt utsatt er det p.t. ikke tatt initiativ til nytt møte ennå. Sekretariatet viser til vedtak i M4/11 sak 6 og vil invitere BAE-rådets arbeidsgruppe til å sortere saker som er aktuelle å ta opp i årlig møte i tillegg til å starte diskusjonen om regelverksforenklinger. Vedtak: OB Oddvin sender navn på kontaktperson i NHD på epost til sekretariatet

13 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: ECH ECH inviterer deltakere i arbeidsgruppen (fra arbeidet med St.meld), inkl deltakelse fra MEF. Det første møtet i arbeidsgruppen blir foreslått til 17. eller M1/12-5 Status, Senter for byggenæringen (BI) v/ Håkon Sannum / Lena Bygballe BI er Norges nest største utdanningsinstitusjon (etter UiO) mål i antall studenter. Senter for byggenæringen er plassert i Institutt for strategi og logistikk. Torger Reves arbeid med et kunnskapsbasert Norge og verdikjede-studier har vært viktig. Det vises til et separat notat var distribuert til deltakerne i forkant for mer info om status. Senteret har finansiering primært ut Invitasjoner med forespørsel om videre finansiering er sendt ut, og det er mottatt en del positive og noen negative tilbakemeldinger. Planene er å videreføre arbeid som et kompetansesenter med fokus på forskning og utdanning. Satsningsområder: 1. Forskning på byggenæringens samfunnsmessige betydning, 2. Forskning på bedriftsrelaterte prosesser, 3. Utdanning og kompetanseutvikling, bl.a. gjennom Master of Management-program med tittel «Strategisk ledelse i byggenæringen» på deltid med til sammen ca 70 deltakere fra mange bransjer. Leverer også bedriftsintern opplæring 4. Nettverksbygging og kunnskapsformidling. Referansegruppe for senteret møtes 4 x i året, med representanter fra hele verdikjeden i byggebransjen. Denne er viktig for senteret og har en del aktivitet utenom de 4 møtene. Flere av Rådets medlemmer argumenterte for at senteret er en viktig premissleverandør for argumentasjon vs opinionen og politikere som viser at BAE-næringen er kunnskapsbasert, verdiskapende og seriøs. Flere mente at innovasjonsgraden i næringen ikke i tilstrekkelig grad er blitt identifisert i senterets arbeider, og at det er viktig med en tettere tilknytning opp mot andre forskningsinstitusjoner som SINTEF Byggforsk. Det er viktig å ha BI som en aktør som får frem både samfunns- og bedriftsøkonomiske aspekter ved verdiskapingen i bygge- og eiendomsnæringen. Lena viste til at senteret har fått i oppdrag å delta i en stor satsning iverksatt av Sveriges byggeindustrier, sammen med flere andre kunnskapsleverandører. BIs rolle er her å fokusere på innovasjonstemaene. Senteret vil invitere BAE-aktørene til et møte 5. juni 2012, der videre satsning skal presenteres. Vedtak: Det ble ikke fattet noe vedtak på dette punktet M1/12-6 Uavhengig kontroll Liv Kari RIF og Egil Arkitektbedriftene har tatt initiativ til en ny standard sammen med byggherrer. (Standard for prosjekterings- og geo-fagene). Norsk Teknologi: blir berørt av uavhengig kontroll-regimet og forholder seg til veiledningen. Kontroll kan være et marked for medlemmene, 3

14 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: men organisasjonen vil ikke ta initiativ for videre arbeid med standarden. OB mente at det har kommet en del signaler i det siste som tyder på at ordningen er i bevegelse. Vedtak: Partene avventer å ta noen nye initiativ på dette området til forholdene er mer avklart fra myndighetenes side. M1/12-7 Invitasjon fra DIBK/KRD om innspill til forenkling Morten Lie var invitert og innledet med å si noen ord om det norske godkjenningsregimet: Vedtak i ESA gjør at ordningen med sentral forhåndsgodkjenning tas bort fra 1. juli. Ingen andre land i Europa har dette heller. Lovendringer kommer. Trolig aktuelt med et minstekrav til kompetanse for å jobbe i næringen. Vi må følge opp myndighetene/ KRD, som igjen tar dialogen med ESA. DIBK ønsker konstruktiv dialog med næringen, men sitter i en politisk skvis pga føringer fra Stortinget. M1/12-8 M1/12-9 Alle ECH ECH AS Seminar om forenkling den 12. september. Mer info kommer senere. Viser for øvrig til Morten Lies presentasjon (vedlagt dette referatet). Vedtak: BAE-rådet skal være offensive og vil spile på lag med DIBK i det videre arbeidet med forenkling ECH innkaller arbeidsgruppen (nevnt under pkt 4) for å forberede vårt arbeid med forenkling og for å kunne delta aktivt i prosessen bl.a. i DIBKs varslede workshop Byggkompetanse III Arkitektbedriftene har gjennomført et forprosjekt med støtte fra DIBK med sikte på å gjennomføre et prosjekt for å lage en struktur for systematisk etterutdanning av arkitekter. Prosjektet skal blant annet definere hva som kreves av arkitektkompetanse på ansvarsrollene. Det vil bli etablert en referansegruppe i prosjektet med representanter fra medlemmene i BAE-rådet. Støtte er mottatt fra den potten på NOK som BE overførte til BNL før nyttår ES sender over en oversikt over prosjektet til Rådet. Flere i Rådet mente at «Byggkompetanse III» ble definert som en oppfølging av Byggekostnadsprogrammet som var initiert av Rådet, og refererte til at det i mai 2011 ble avholdt et møte hos BE der dette ble diskutert. Vedtak: Sekretariatet kartlegger status på denne saken til neste møte. AS ber Jørgen Leegaard (BNL) om en redegjørelse. Saken kommer opp på neste møte. Konfliktforebygging. Sak til neste møte fra Li Kari: ASAP 4

15 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: Noen byggherrer har nå ansatt en egen ansvarlig for å håndtere konflikter i prosjekter gjennom mekling. Dette er veldig positivt og bør støttes av BAE-rådet Vedtak: Saken settes opp på agendaen til neste møte i BAE-rådet Eystein avsluttet med å takke alle for møtet. Oslo, 20. mars 2012 Eivind Moen, ref. 5

16 Forslag Hva gruppen bør enes om, presentere på møte 11/4. Felles norsk FM miljø 23/ Mandat 5 10 års periode 1. NHO Service, Norsk nettverk for Næringseiendom, NBEF, Norsk Eiendom, NTNU, HIOA og konsulentmiljøene har funnet det formålstjenlig å skape et felles norsk FM miljø som skal være pådriver, ta initiativ og bidra til kompetansehevning på strategisk og taktisk nivå. 2. Dette gjelder eksempelvis innen konferanse, nettverk, utdannelse, forsknings og utviklingsinitiativ, internasjonalt samarbeid og behovstilpasset informasjon. 3. Det er et overordnet mål for Forumet å skape konkrete og langsiktige nytteverdier for medlemmene. Innehold inkl diskusjon 1. Mandat 2. Overordnet målsetning 3. Oppgaver/aktiviteter 4. Forståelse mht profil 5. Målgruppe 6. Middel 7. Handlingsplan Prosess Overordnet målsetning Den overordnede målsetningen er å høyne kompetansenivået (og dermed status) på FM i Norge.

17 Premisser 1. Vårt felles arbeid og arrangementer skal skje på "non profit" basis 2. Våre tiltak/ arrangementer skal i prinsippet ikke konkurrere med de ulike medlemmer i Forumets arrangementer. 3. Forumets arbeid skal tvert i mot komplimentere og støtte de ulike deltagere i Forumet. 4. Upolitisk inkl. internasjonalt standariserings EN NS x Handlingsplan 1 3 år Videre interaksjon mellom utdanning, forskning og næringsliv og NTNU, HiOA etc. Konferanse. Organisering/Prosess Sekretariat/finansiering/demokratisk/nøytral Stafettpinne 1 x år gangen. Risiko. Prosjektleder + kjerneteam, kontinuitet. Prosjektoppgaver. Prosess: alle delaktige. Kommitment. Grønn byggallianse, IFMA, Green buildings council. Konferanse. Primære målgrupper Innenfor FM bransjen (Forumet) De som ikke har FM virksomhet som kjerneområde (brukere/leietakere).

18 Tema. De som ikke har FM som kjerneområde Forslag 1, konferanse Målsettingen for konferansen/ arrangementet skal være: Hvordan kan FM bidra til kjernevirksomheten basert på: Innovasjon og trender (Makronivå) Verdiøkning Begge deler med vekt på bærekraft, arbeidsplassorganisering og bruk av IT Kostnadsbesparelser Fysiske miljø, service, IT. Tre områder som spiller sammen. Diskusjon: Middel Er konferanse et hensiktsmessig middel? Er tema hensiktsmessig? Opplegg? Fins det andre midler som er mer hensiktsmessige? Ulike målgrupper for disse temaene Bransjer/sektorer Typer arbeidsplasser Eier/leier Hvordan løse dette? Sekvenser? Se på de store gruppene først?

19 Eystein C. Husebye Fra: Eystein C. Husebye Sendt: 13. februar :43 Til: 'Lasse K. Tenden' Kopi: Emne: Godtatt: Møte i prosjektgruppen for Nasjonalt Forum for FM/FS - Varsel om møte Hei Lasse, med kopi til de andre i arbeidsgruppen, Takk for referat og innkalling. Jeg kommer og tillater meg å komme med noen refleksjoner her i forkant.. Det oppleves litt spesielt å ha et møte for å døpe om forumet, det er jo en grei sak! Det viktigste slik jeg ser det er å finne en hensiktsmessig måte å oppnå formålet «å høyne kompetansenivået og å heve statusen på FM». Enda en arena? NBEF er medlem av NordicFM, og vi hadde nylig en workshop i Göteborg som jeg opplevde som nyttig. Her deltok også Olav Egil, sammen med andre fageksperter på FM fra hele Norden. Det var deltakere både fra tilbydersiden (bl.a. ISS, Eurest og Sodexo) og bestillersiden (bl.a. ved Statoil, Mølndal kommune og Nobel Biocare). Ved å organisere en slik «tenketank» opp mot NordicFM (og derved EuroFM) mener jeg vi unngår å skape enda en arena som arbeider med temaet. Ny konferanse eller spille på eksisterende konsepter/arenaer? EuroFM har sin årlige konferanse, som i år finner sted i Køpenhavn EFMC2012. Hvorfor heller ikke ha ambisjon om å arrangere en slik i Norge? Som tidligere nevnt har NBEF sin årlige FM konferanse, som det er mitt håp at kan utvikle seg til et enda bedre felles samlingspunkt. I tillegg har vi sett at flere andre aktører fanger opp FM temaer, bl.a. Øystein R. Kristoffersen og NE Kompetanse/Senter for eiendomsfag. Dersom det er viktig for NHO familien å løfte frem FM synes jeg det er en veldig grei sak, og da er det vel naturlig at Norsk Eiendom og NHO Service gjør noe sammen. Da hadde det kanskje vært en idé å legge dette temaet inn i en av de eksisterende konseptene, som f eks Citykonferansen, Næringslivets skole eller NHOs årskonferanse FM fagfeltet har svært mange «tentakler» som spiller sammen med andre fagområder som FDVU av bygninger, HR, IKT, space & workplace management, offentlige innkjøp, BIM osv. Det er derfor tenkelig å ta kontakt med andre aktører som HR Norge og andre som arbeider med tilstøtende temaer. Det er mao flere «operatører» som kan være aktuelle å spille på når det gjelder å fasilitere arenaer. Det hele koker vel egentlig ned til å ha et budskap å komme med som treffer målgruppen. Bygge opp under arbeidet i SN/K 226 Som et konstruktivt forslag kan jeg tenke meg å foreslå å bygge oppunder arbeidet til SN/K 226 og NS EN serien. Å øke bruk av denne serien standarder vil etter min oppfatning være å slå et slag for fagområdet. I stedet for å lage en stor konferanse mener jeg vi kan ta for oss bit for bit av alt det viktige i denne standarden og arrangere egne medlemsmøter rundtforbi + evt bidra til å utarbeide cases og «selling arguments» for denne serien i samarbeid med SN/Merete. Hilsen Eystein 1

20 Velkommen til årsmøte og seminar i Oslo 15.05: LCC Forum - Bruk av LCC som beslutningsverktøy hvor er vi? - Livsløpslønnsomhet og bærekraftig eiendomsforvaltning - Hvordan gjøre LCC-beregningene i praksis? Eksempler - Konseptvurdering av ventilasjonssystem vs LCC - Flexible Strategies for long-term sustainability under uncertainty - + Årsmøte, befaring i DNBs byggeprosjekt og middag! (under arbeid!) Stiftere: Velkommen til seminar og årsmøte Tirsdag 15. mai 2012, kl 11.00/ Oslo Z, Schweigaardsgt 15, Oslo med etterfølgende befaring og middag Sekretariat:

21 Program for LCC Forum 15.05: Møteleder: Eystein C. Husebye, daglig leder NBEF Get together, lunsj og registrering Velkommen, innledning og status Velkommen til LCC Forum! Eystein C. Husebye, daglig leder, Norges bygg- og eiendomsforening NBEF LCC som beslutningsverktøy ved offentlige anskaffelser hvordan kan det gjøres? Viel Sørensen, seniorrådgiver, DIFI Bruk av LCC i norske kommuner, resultater fra undersøkelse - Hvordan er kunnskapsnivået hos beslutningstakere? Håkon Kvåle Gissinger, forsker NTNU/sv.ing Rambøll Norge AS Livsløpslønnsomhet og bærekraftig eiendomsforvaltning - LCC gir direkte og indirekte score i BREEAM-NOR Sverre Tiltnes, NGBC Pause Utfordringer og praktiske cases Hvordan gjøre LCC-beregninger og få ut pålitelige tall? - Eksempler fra Framsenteret i Tromsø, Havnebygg i passivnivå på Svalbard, Rådhuskvartal Kristiansand Håkon Kvåle Gissinger, forsker NTNU/sv.ing Rambøll Norge AS Superkuben modulbasert skolebyggsystem som LCC-case - Utfordringer ved et pilotprosjekt uten erfaringsdata Atle Sverre Hansen, controller, Undervisningsbygg Oslo KF LCC som verktøy ved valg av konsept for ventilasjon - Det optimale valget mellom driftsvennlighet og avansert styring Trond Thorgeir Harsem, MSc/avd.leder FoU, Norconsult AS Ny interaktiv LCC modell - Demo av verktøy utviklet for Statsbygg, Forsvarsbygg og Undervisningsbygg Christian André Listerud, rådgiver, Multiconsult AS Pause/benstrekk Standardisering og internasjonal utvikling Revidert NS 3454 Livsløpskostnader på høring - Hva er nytt, hvordan er den samkjørt med andre internasjonale standarder? Thomas Førland, komiteleder Standard Norge, avd.leder Norconsult AS Flexible Strategies for long-term sustainability under uncertainty - Utviklingen i LCC og LCA - historikk og begreper - CILECCTA utvikling av metodikk og prototyper i EU-regi, live demonstrasjon av prototype modell (på engelsk) Dr William Fawcett, Cambridge Architectural Research Ltd, England og Lars Mikalsen, Holte as, Norge Oppsummering og avslutning seminar ved møteleder

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR 1-2012 I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl 1400 1600 Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL

Detaljer

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse.

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg-

Detaljer

På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 5/2011 Torsdag 13. oktober kl 1615-1815 i Bjørvika Konferansesenter, Oslo

På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 5/2011 Torsdag 13. oktober kl 1615-1815 i Bjørvika Konferansesenter, Oslo Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 30. september 2011 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 5/2011 Torsdag 13. oktober kl 1615-1815 i Bjørvika

Detaljer

Hvorfor være medlem i NBEF?

Hvorfor være medlem i NBEF? Hvorfor være medlem i NBEF? Visjon og formål Medlemsmasse Prioriterte aktiviteter Verdier for eier, leietaker og investor Eystein C. Husebye Daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening www.nbef.no

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015 Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Program Del 1 (faglig del) Del 2 (sosial del) kl. 18.00 Herr Nilsen, C. J. Hambros plass 5 Caledonia

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Årsmøte 05.03.15 Oscarsborg Festnings Venner 1. Åpning v/lederen Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 05.03.15 i Kommandantboligen Forsvarets Hus på Oscarsborg Festning.

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

FM-konferansen 2009. 29. oktober 2009, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Påmeldingsfrist: 14. oktober 2009 ARRANGØRER: Program

FM-konferansen 2009. 29. oktober 2009, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Påmeldingsfrist: 14. oktober 2009 ARRANGØRER: Program Program FM-konferansen 2009 Organisering av FM-funksjonen i offentlig sektor Målstyring og fastsettelse av kvalitetskrav Risikoledelse og systematisk sikkerhetsarbeid Nye standarder og utviklingen av FM-markedet

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 3, 2011-2014, 23-24.03.- 2012 Fra kl. 16.30 fredag 23.03. til kl. 15.30 lørdag 24.03. Til stede: Forstandere: Arvid Hunemo, Arnfinn Løyning, Andreas Woie og

Detaljer

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL 1 BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING Åpen Workshop for medlemmer og andre interesserte BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL FOKUS PÅ EFFEKTIV AREALBRUK Hvordan få kontroll på drifts- og forvaltningskostnader

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering?

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? NBEF 13 mars 2008 Dr. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, BI Bakgrunn Senter for byggenæringen på BI Opprettet 01.01.05 på initiativ

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 22. mai 2012

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 22. mai 2012 Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 22. mai 2012 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 4/2012 Torsdag 31. mai kl 1300 ca 1530 hos Norsk

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Møteprotokoll. Kristiansand kontrollutvalg. Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170

Møteprotokoll. Kristiansand kontrollutvalg. Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170 Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170 Til stede: Vidar Kleppe (DEM), Birte Simonsen (MDG), Stian Hamre (AP)

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Innhold Oppsummering:... 1 Årsmøtet... 2 1. Åpning av årsmøtet og konstituering... 2 2. Årsmelding 2015 (vedlagt)... 2 3. Årsregnskap 2015 (vedlagt)... 2 4. Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 Referat Styremøte i buildingsmart Norge Tid Fredag, 25. februar 2011, kl. 9:00 12:00 Sted buildingsmart Norge, c/o Standard Norge, Strandveien 18, 4. etasje,

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 9.-11. MARS 2007 Sak 1/07 Konstituering av årsmøtet Ingen merknader til innkalling Valg: Dirigenter: Referenter: Tellekorps: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

FDVU DATAVERKTØY INNFØRING OG BRUK. Omtale Kursdokumentasjon Program Deltakerliste Notatark DRIFT & VEDLIKEHOLD

FDVU DATAVERKTØY INNFØRING OG BRUK. Omtale Kursdokumentasjon Program Deltakerliste Notatark DRIFT & VEDLIKEHOLD WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD FDVU DATAVERKTØY INNFØRING OG BRUK Omtale Kursdokumentasjon Program Deltakerliste Notatark 6. - 7. november 2013 Quality Hotel 33, DRIFT & VEDLIKEHOLD OMTALE Kursleder:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985.

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøtet 2007 Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøte i Bydalens vel 29. mars 2007 i Gjærhuset, Fredrikstad Bryggeri med 49 medlemmer tilstede. Styret Styret har i 2006

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer