Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012"

Transkript

1 Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 3/2012 Onsdag 18. april kl hos TFS, Fornebuveien 37 (inkl servering!) SAKSLISTE 1. Godkjenning av saksliste. 2. Konstituering av styret, fordeling av arbeidsoppgaver med forslag til temaer; AU forberedelser til styremøter Næringspolitikk, lov og regelverk utforming av NBEFs posisjoner Prosjektbasert handlingsplan prioritering av prosjekter og aktiviteter 3. Protokoll fra styremøte 2/2012, (last ned) 4. Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet (last ned forslag) 5. Økonomi Hele styret må undertegne skjema fra Enhetsregisteret Økonomistatus 1 kvartal 2012 pr (ettersendes) 6. BAE-rådet, referat fra møtet (last ned) Rapport fra arbeidsgruppe for årlig dep-møte (møtes 17.04) 7. Samarbeid med andre aktører Norsk Eiendom, forberedelse til felles møte Nasjonalt forum for FM og FS møte hva gjør vi? (last ned forslag mandat se ECH kommentar til forumet om videre arbeid Forum K9 orientering om status 8. Strategisamling for styret 2012 Roma i 2011, hvor skal vi reise i 2012? Opplegg/komite? Mulighet for å ha med følge? 9. Kurs og aktiviteter fremover Planlagte kurs fremover, ved EM LCC Forum årsmøte og seminar (last ned utkast) Studietur NBEF november 2012 vi trenger innspill og komité 10. Forslag til rest møteplan Eventuelt kl felles styremøte NOE (inkl middag) + rest høst 2012 må avtales Org nr: Sekretariat: Tekniske foreningers servicekontor AS Kontoradresse: Fornebuveien 37 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: Telefax: Side 1 av 1

2 Protokoll fra Styremøte nr 2/2012 i Norges Bygg- og Eiendomsforening, Onsdag 15. februar 2012, TFS, Fornebuveien 37 (kl ) Til stede: Forhindret: Steffen Strømnes (SS) Sigurd Haaland (SH) Marianne Stokkereit Aasen (MAA) Olav Egil Sæbøe (OES) Nils Anders Hellberg (NAH) Håkon Kvåle Gissinger (HKG) Svein Bjørberg (SB) (kom noe forsinket) Brynjulf Skjulsvik (BS) (siste 30 min) Eystein C. Husebye (ECH) Eivind Moen (EM) Jan Erik Johansen (JEJ) Sakspapirer til dette møtet ligger lagret på nbef.no sikkert område (krever pålogging): 1. Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent. Styreleder konstaterte at styret var beslutningsdyktig. 2. Protokoll fra styremøte 1/2012, (last ned) Protokollen ble gjennomgått, og det fremkom ingen kommentarer til endringer. Vedtak: Protokollen fra styremøte 1/2012 ble godkjent 3. Økonomi og budsjett Gjennomgang av det foreløpige regnskapet for 2011 viser noen uheldige/uklare posteringer når det gjelder NBEFs sekretariatsfunksjon for LCC forum og BAE-rådet. Det ble også påpekt at posten «utestående kontingent» i balansen inneholdt en fordring til Forsvarsbygg. Dette bør rettes opp. Budsjettforslaget som var fremlagt ble gjennomgått og diskutert, og en del poster ble endret. Styret ønsker seg også en mulighet for å ha en ny kolonne for budsjettrevisjon i Vedtak: 1. Styret ber ECH sørge for at regnskapsfører retter opp uklar postering for sekretariatsfunksjon LCC Forum og BAE-rådet i regnskapet for Styret ber om at et revidert budsjettforslag sendes til godkjenning før det går ut til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet ECH bes undersøke med regnskapskontor mulighet for at det opprettes kolonner for «opprinnelig budsjett» og «revidert budsjett» gjeldende fra NBEF tilknytning til TFS (last ned notat) Styret diskuterte skriv fra Johan O. Asmundvaag til styret i TFS (dvs eierforeningene) og administrasjonens/aus utdypning av saken. Følgende spørsmål ble stilt og er av styret i NBEF vedtatt besvart på følgende måte: Fornebuv. 37, Postboks 73, 1325 Lysaker, Tlf Side 1 av 3

3 Ønsker eierforeningene å fortsette samarbeidet med de andre eierforeninger og beholde TFS som i dag? Vedtak: NBEF ønsker å utdype samarbeidet med de andre eierforeningene i TFS og beholde TFS som i dag. Hvis ja, skal vi forhandle med Teleplan med tanke på å forlenge leiekontrakten en ny 10 års periode, eller ønsker eierforeningen en annen geografisk lokalisering? Vedtak: NBEF ønsker å beholde dagens lokalisering hos Teleplan og stiller seg positiv til en reforhandling av leiekontrakten for en ny 10-års periode. Hvis ja, er det krav eierforeningene vil stille til TFS AS som i dag ikke tilbys/oppfylles? Vedtak: NBEF har ingen slike krav p.t. Hvis nei, bes det om ønskede endringer, og andre forslag. Styret ønsket seg forelagt de gjeldende avtaler mellom NBEF og TFS, dvs 1. aksjonæravtalen mellom eierne og 2. avtale om kjøp av sekretariatstjenester Det er nødvendig å få 2 revidert da den ikke er i samsvar med dagens leveranse og gjelder forrige daglige leder. Styret ønsker også å invitere Johan O. Asmundvaag (JOA) til et kommende styremøte for å få en dialog om «hva kan TFS gjøre for NBEF?» Vedtak: JOA inviteres til NBEFs styremøtet for å presentere TFS og for å ta en dialog om revisjon av avtale pkt 2. (han har ikke anledning 18.04) 5. BAE-rådet, saker til kommende møte ECH orienterte om det kommende styremøte i BAE-rådet og fikk støtte for arbeidet som gjøres her. Vedtak: ECH rapporterer fra møte i BAE-rådet på styremøtet Invitasjon fra DIBK om samarbeidsprosjekter 2012 ECH viste til invitasjon fra og dialog med DIBK om prosjekter. Siden sist har saksbehandler (Hilde Sæle) sluttet og oppfølging av saken har stått i stampe. Sannsynligvis har dette noe med den såkalte «Lysbakken-saken» å gjøre.. Vedtak: ECH følger opp DIBK og rapporterer på et senere tidspunkt. 7. Forberedelse til NBEFs generalforsamling og årsmøte ECH ønsker å utfordre alle medlemmene av styret til å bidra med stoff til årsmeldingen og sender ut disposisjon og forslag til tekst til alle. Endelig versjon av årsmelding vedtas av styret på epost. Programmet for årsmøtet er distribuert og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger. Vedtak: ECH følger opp utarbeidelse av årsmelding og gjennomføring av årsmøtet innen gjeldende frister. 8. Andre saker 8.1. Kompetansegruppen (medlemmer) Fornebuv. 37, Postboks 73, 1325 Lysaker, Tlf Side 2 av 3

4 EM var ikke til stede på møtet og ECH hadde ikke noe mer å melde om dette punktet. Vedtak: Saken er tatt til etterretning LCC Forum NBEF arbeider med utarbeidelse av søknad om støtte til gjennomføring av LCCopplæring av prioriterte målgrupper. Vedtak: Tatt til orientering, orientering følger på møtet KoBE-prosjekt BIM-FDVU rapport fra BSK Prosjektet har vokst og er nå forankret i BuildingSmart Norge (BS). Daglig leder Steen Sunesen omtaler prosjektet her, bl.a. med følgende tekst: «åpenbim FDV er initiert av Sykehuset i Vestfold (SiV)/Helse Sør-Øst og Helsebygg Midt-Norge i den norske buildingsmart brukergruppen for byggherrer, Byggherreforum. NBEF og Direktoratet for Byggkvalitet har støttet prosjektet og har sammen med Norconsult engasjert seg sterkt i prosjektet som ledes av Inge Aarseth fra SiV.» Det er også pr av BS fremmet et internasjonal Project proposal med prosjekttittelen «Facility Management Information Exchange Fmie». Les denne her. BSK har antydet at det er aktuelt å søke støtte fra NBEF med NOK for 2012, formell søknad er ikke mottatt p.t. P.t. er det noe uklarhet for sekretariatet om hvem som er prosjektleder for det prosjektet NBEF + KoBE har støttet med NOK for 2011/2012. Dersom dette er overlatt til Inge Aarseth i SIV, ønskes dette redegjort for. Vedtak: ECH følger opp BSK for å sikre at KoBEs og NBEF krav til prosjektet blir etterlevet. Dersom det er slik at BSK ikke lenger er prosjektleder, ønskes dette redegjort for av BSK 9. Møteplan 2012 Revidert møteplan pr ser slik ut; kl hos TFS, konstituerende styremøte NBEF kl med etterfølgende felles styremøte med NOE Vedtak: Møteplan for rest 2012 på kommende møte Referent Eystein C. Husebye, Lysaker Fornebuv. 37, Postboks 73, 1325 Lysaker, Tlf Side 3 av 3

5 Protokoll Årsmøtet 2012 Torsdag 22. mars 2012 Grand Hotel Terminus, Bergen Årsmøtet ble formelt åpnet av styreleder Steffen Strømnes. Det var 18 stemmeberettigede delegater til stede. 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent. Tormod Bekken ble valgt som møteleder og Eystein C. Husebye som referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble konstatert at innkallingen hadde skjedd i henhold til vedtektenes 7, og møte ble deretter erklært for lovlig satt. Det fremkom ingen innvendinger til dagsorden og denne ble enstemmig godkjent. 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen, pluss tellekorps Ragnar Helge Jacobsen og Bjørn W. Birkelund ble valgt til å underskrive protokollen. Svein Bjørberg og Bård Kåre Flem ble valgt til tellekorps. 4. Årsberetning for 2011 Daglig leder gikk punkt for punkt gjennom en meget fyldig og god årsberetning. Medlemstallet i foreningen er i løpet av 2011 steget fra 113 til 121. Under beretningens pkt.4.4. kom det positiv anerkjennelse fra salen på foreningens nye og innholdsrike hjemmeside (www.nbef.no). For øvrig var det ingen kommentarer eller spørsmål til årsberetningen. Årsberetningen for 2011 ble enstemmig godkjent. 5. Regnskap med revisors beretning for 2011 Daglig leder gikk gjennom det revisorgodkjente regnskap for 2011 og knyttet følgende kommentarer til noen av enkeltpostene: Årets underskudd (kr ) skyldes delvis

6 merkostnader til utvikling av ny hjemmeside og delvis BIM-prosjektet som igangsatt, men ikke tatt med i budsjettet. Kontingent for nye medlemmer innmeldt etter blir ikke fakturert før i På spørsmål fra salen om revisjonsplikt ble det opplyst at foreningen ikke har revisjonsplikt, men årsmøtet vedtok å opprettholde ordningen med revisor. Regnskapet ble enstemmig godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet. 6. Fastsettelse av kontingent for 2013 Styret har valgt å ikke foreslå kontingentøkning. Dette begrunnes med positiv medlemstilvekst og fare for å skremme bort potensielle nye medlemmer. Kontingenten for 2013 ble vedtatt holdt uforandret i forhold til Budsjett for 2012 Budsjettet ble lest og kommentert av daglig leder. Det legges opp til økt medlemsaktivitet og budsjett har et beregnet underskudd på kr ,-. Det foreslåtte budsjettet ble enstemmig vedtatt. 8. Valg Valgkomiteens forslag til nytt styre ble fremlagt og enstemmig vedtatt uten motkandidater. Det nye styret er i hht vedtektenes 10 utvidet fra 9 til 10 styreplasser. Følgende er valgt: Verv Navn Firma Periode Status Leder Steffen Strømnes ROM/Svendby Byggconsult AS Valgt for 1 år Styremedlem Sigurd Håland Oppland fylkeskommune Valgt for 2 år Styremedlem Brynjulf Skjulsvik Norconsult AS Ikke på valg Styremedlem Marianne S. Aasen Longyearbyen Bydrift KF Valgt for 2 år Styremedlem Håkon Harv Statsbygg Valgt for 2 år Ny 2012 Styremedlem Bjørn Birkelund ROM Eiendom Valgt for 2 år Ny 2012 Styremedlem Svein Bjørberg Multiconsult/NTNU Ikke på valg Varamedlem Olav Egil Sæbøe Pro-FM Consulting Valgt for 1 år Varamedlem Ketil Asklien Undervisningsbygg Oslo KF Valgt for 1 år Ny 2012 Varamedlem Bjørn Kvam NAV Fellestjenester Valgt for 1 år Ny 2012 Det ble også vedtatt gjenvalg for 1 år av valgkomiteen bestående av: Leder Tormod Bekken Høgskolen i Sør-Trøndelag Medlem Kirsten Lindberg Statsbygg Medlem Thomas Magnusson Oslo Universitetssykehus HF

7 I tråd med styrets innstilling ble følgende revisor valgt: BDO AS v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård gjenvalgt for 1 år 9. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag. Oslo, Tormod Bekken, møteleder Ragnar Helge Jacobsen Bjørn W. Birkelund

8 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Rest INNTEKTER Medlemskontingent Overskudd årsmøte og medlemsmøte Utleie webhotell Prosjektstøtte DIBK m.fl Sekretariat Nordic FM Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS Sekretariat LCC Forum Sekretariat BAE-rådet SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Sekretariat Nordic FM Interne prosjekter/ komiteer Deltakelse internasjonale fora Web og annonsering Medlemsinfo, FDV-nytt Medlemsmøter, årsmøte Prosjekter- kompetanseutvikling BIM/FDVU Prosjekter- benchmarking Sekretariat LCC Forum Sekretariat BAE-rådet Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Standard Online Leie webhotell nøkkeltallsbasen SUM UTGIFTER RESULTAT

9 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap INNTEKTER Medlemskontingent Overskudd årsmøte og medlemsmøte Utleie webhotell Prosjektstøtte DIBK m.fl Sekretariat Nordic FM Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS Sekretariat LCC Forum Sekretariat BAE-rådet 0 0 SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Sekretariat Nordic FM Interne prosjekter/ komiteer Deltakelse internasjonale fora Web og annonsering Medlemsinfo, FDV-nytt Medlemsmøter, årsmøte Prosjekter- kompetanseutvikling BIM/FDVU Prosjekter- benchmarking Sekretariat LCC Forum Sekretariat BAE-rådet Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Standard Online Leie webhotell nøkkeltallsbasen SUM UTGIFTER RESULTAT

10 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Aksjer TFS Aksjer Storebrand ASA Aksjer Ruteretur AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Påløpte inntekter/kostnader Utestående fordringer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Resultat Sum egenkapital Egenkapital BAE-Rådet Leverandørgjeld Skatt/feriep/arb.g.avg Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL Egil Skavang (ES) Arkitektbedriftene Oddvin Breiteig (OB) Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen (LKH) RIF Bengt Herning (BH) Virke - Byggvare Eystein C. Husebye (ECH) NBEF Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Forfall: Thor Olaf Askjer (TOA) Norsk Eiendom Jostein Skree (JS) Eystein C. Husebye ønsket velkommen til møtet Sak Ansv Beskrivelse Frist M1/12-1 M1/12-2 ECH Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble gjennomgått og godkjent Referat fra forrige møte, , gjennomgang av status på saker Eystein gikk gjennom referat fra sist møte (M4/11) med spesielt fokus på status og oppfølging av den enkelte sak. Referatet ble godkjent med følgende kommentarer: Sak 5 Årlig møte NHD. Ref dagens møte pkt 4 Sak 6 Innspill til forenkling. Ref dagens møte pkt 7 Sak 7 «Byggkompetanse III». Grunnet diskusjon rapporteres denne saken under dagens møte pkt 8 Sak 8 Uavhengig kontroll, Ref dagens møte pkt 6. Sak 9 Listen i sakspapirene er nye medlemmer som supplerer den eksisterende listen 1

12 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: M1/12-3 Markedssituasjonen runde rundt bordet Arkitektbedriftene Egil Skavang: Liten endring. Høy bemanning og lav ledighet. NT Oddvin Breiteg: Usikkerhet, men det er ikke tegn på synkende aktivitet. Laget en egen kvartalsvis spørring hvor 850 medlemmer er spurt og 20 % har svart. Økonomibarometeret ligger på NHOs sider. Svakt stigende positiv utvikling. Trenger flere folk da det er ledige jobber. Olje positiv utvikling, eksport negativ, alle andre ok. RIF Liv Kari Hansteen: Skal ha en konjunkturmåling om kort tid. Stadig mer utenlandsk arbeidskraft i bransjen. Prisene på RIFtjenester i Norge er konkurransedyktige. Virke Bengt Herning: Passe med arbeid for alle, 6,4 % økning i 2011, 24 % økning i januar 2012, Proffomsettingen økte mest. BNL Arne Skjelle: Brukbart marked for tiden, eget forventningsbarometer uten store endringer, stor økning av utenlandske aktører skaper mer konkurranse uten at det senker forventningene. Noe svakere resultater i bransjen. God ordrereserve hos store entreprenører, men byggevareindustrien har det tøffere. Bekymring for privatmarkedet for rehabilitering, det er nesten falt helt bort (grunnet useriøse aktører?). Seriøsitetsarbeidet er viktig. MEF Trond Johannessen: Mye å gjøre men gjennomgående lav lønnsomhet. De mellomstore bedriftene gjør det best. Konkurransen er hard. Likviditeten er et problem for en del aktører hvor det oppstår uforutsette arbeider med grunnforhold. Statens veivesen reiser rundt i Europa for å tiltrekke seg entreprenører til anleggsprosjekter. NBEF Eystein Husebye: Økende medlemstilgang og stor tro på egen virksomhet (!!!), økende interesse for å delta i styretarbeid før årets generalforsamling M1/12-4 Forberedelse til årlig møte med NHD, OED og KRD Eystein refererte at det i referat fra forrige møte koordinert av OED ble pekt på flere saker som var aktuelle å ta opp i 2012, bl.a. St.meld. om bygningspolitikk. Grunnet at denne har blitt utsatt er det p.t. ikke tatt initiativ til nytt møte ennå. Sekretariatet viser til vedtak i M4/11 sak 6 og vil invitere BAE-rådets arbeidsgruppe til å sortere saker som er aktuelle å ta opp i årlig møte i tillegg til å starte diskusjonen om regelverksforenklinger. Vedtak: OB Oddvin sender navn på kontaktperson i NHD på epost til sekretariatet

13 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: ECH ECH inviterer deltakere i arbeidsgruppen (fra arbeidet med St.meld), inkl deltakelse fra MEF. Det første møtet i arbeidsgruppen blir foreslått til 17. eller M1/12-5 Status, Senter for byggenæringen (BI) v/ Håkon Sannum / Lena Bygballe BI er Norges nest største utdanningsinstitusjon (etter UiO) mål i antall studenter. Senter for byggenæringen er plassert i Institutt for strategi og logistikk. Torger Reves arbeid med et kunnskapsbasert Norge og verdikjede-studier har vært viktig. Det vises til et separat notat var distribuert til deltakerne i forkant for mer info om status. Senteret har finansiering primært ut Invitasjoner med forespørsel om videre finansiering er sendt ut, og det er mottatt en del positive og noen negative tilbakemeldinger. Planene er å videreføre arbeid som et kompetansesenter med fokus på forskning og utdanning. Satsningsområder: 1. Forskning på byggenæringens samfunnsmessige betydning, 2. Forskning på bedriftsrelaterte prosesser, 3. Utdanning og kompetanseutvikling, bl.a. gjennom Master of Management-program med tittel «Strategisk ledelse i byggenæringen» på deltid med til sammen ca 70 deltakere fra mange bransjer. Leverer også bedriftsintern opplæring 4. Nettverksbygging og kunnskapsformidling. Referansegruppe for senteret møtes 4 x i året, med representanter fra hele verdikjeden i byggebransjen. Denne er viktig for senteret og har en del aktivitet utenom de 4 møtene. Flere av Rådets medlemmer argumenterte for at senteret er en viktig premissleverandør for argumentasjon vs opinionen og politikere som viser at BAE-næringen er kunnskapsbasert, verdiskapende og seriøs. Flere mente at innovasjonsgraden i næringen ikke i tilstrekkelig grad er blitt identifisert i senterets arbeider, og at det er viktig med en tettere tilknytning opp mot andre forskningsinstitusjoner som SINTEF Byggforsk. Det er viktig å ha BI som en aktør som får frem både samfunns- og bedriftsøkonomiske aspekter ved verdiskapingen i bygge- og eiendomsnæringen. Lena viste til at senteret har fått i oppdrag å delta i en stor satsning iverksatt av Sveriges byggeindustrier, sammen med flere andre kunnskapsleverandører. BIs rolle er her å fokusere på innovasjonstemaene. Senteret vil invitere BAE-aktørene til et møte 5. juni 2012, der videre satsning skal presenteres. Vedtak: Det ble ikke fattet noe vedtak på dette punktet M1/12-6 Uavhengig kontroll Liv Kari RIF og Egil Arkitektbedriftene har tatt initiativ til en ny standard sammen med byggherrer. (Standard for prosjekterings- og geo-fagene). Norsk Teknologi: blir berørt av uavhengig kontroll-regimet og forholder seg til veiledningen. Kontroll kan være et marked for medlemmene, 3

14 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: men organisasjonen vil ikke ta initiativ for videre arbeid med standarden. OB mente at det har kommet en del signaler i det siste som tyder på at ordningen er i bevegelse. Vedtak: Partene avventer å ta noen nye initiativ på dette området til forholdene er mer avklart fra myndighetenes side. M1/12-7 Invitasjon fra DIBK/KRD om innspill til forenkling Morten Lie var invitert og innledet med å si noen ord om det norske godkjenningsregimet: Vedtak i ESA gjør at ordningen med sentral forhåndsgodkjenning tas bort fra 1. juli. Ingen andre land i Europa har dette heller. Lovendringer kommer. Trolig aktuelt med et minstekrav til kompetanse for å jobbe i næringen. Vi må følge opp myndighetene/ KRD, som igjen tar dialogen med ESA. DIBK ønsker konstruktiv dialog med næringen, men sitter i en politisk skvis pga føringer fra Stortinget. M1/12-8 M1/12-9 Alle ECH ECH AS Seminar om forenkling den 12. september. Mer info kommer senere. Viser for øvrig til Morten Lies presentasjon (vedlagt dette referatet). Vedtak: BAE-rådet skal være offensive og vil spile på lag med DIBK i det videre arbeidet med forenkling ECH innkaller arbeidsgruppen (nevnt under pkt 4) for å forberede vårt arbeid med forenkling og for å kunne delta aktivt i prosessen bl.a. i DIBKs varslede workshop Byggkompetanse III Arkitektbedriftene har gjennomført et forprosjekt med støtte fra DIBK med sikte på å gjennomføre et prosjekt for å lage en struktur for systematisk etterutdanning av arkitekter. Prosjektet skal blant annet definere hva som kreves av arkitektkompetanse på ansvarsrollene. Det vil bli etablert en referansegruppe i prosjektet med representanter fra medlemmene i BAE-rådet. Støtte er mottatt fra den potten på NOK som BE overførte til BNL før nyttår ES sender over en oversikt over prosjektet til Rådet. Flere i Rådet mente at «Byggkompetanse III» ble definert som en oppfølging av Byggekostnadsprogrammet som var initiert av Rådet, og refererte til at det i mai 2011 ble avholdt et møte hos BE der dette ble diskutert. Vedtak: Sekretariatet kartlegger status på denne saken til neste møte. AS ber Jørgen Leegaard (BNL) om en redegjørelse. Saken kommer opp på neste møte. Konfliktforebygging. Sak til neste møte fra Li Kari: ASAP 4

15 Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Fornebuveien 37, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: Noen byggherrer har nå ansatt en egen ansvarlig for å håndtere konflikter i prosjekter gjennom mekling. Dette er veldig positivt og bør støttes av BAE-rådet Vedtak: Saken settes opp på agendaen til neste møte i BAE-rådet Eystein avsluttet med å takke alle for møtet. Oslo, 20. mars 2012 Eivind Moen, ref. 5

16 Forslag Hva gruppen bør enes om, presentere på møte 11/4. Felles norsk FM miljø 23/ Mandat 5 10 års periode 1. NHO Service, Norsk nettverk for Næringseiendom, NBEF, Norsk Eiendom, NTNU, HIOA og konsulentmiljøene har funnet det formålstjenlig å skape et felles norsk FM miljø som skal være pådriver, ta initiativ og bidra til kompetansehevning på strategisk og taktisk nivå. 2. Dette gjelder eksempelvis innen konferanse, nettverk, utdannelse, forsknings og utviklingsinitiativ, internasjonalt samarbeid og behovstilpasset informasjon. 3. Det er et overordnet mål for Forumet å skape konkrete og langsiktige nytteverdier for medlemmene. Innehold inkl diskusjon 1. Mandat 2. Overordnet målsetning 3. Oppgaver/aktiviteter 4. Forståelse mht profil 5. Målgruppe 6. Middel 7. Handlingsplan Prosess Overordnet målsetning Den overordnede målsetningen er å høyne kompetansenivået (og dermed status) på FM i Norge.

17 Premisser 1. Vårt felles arbeid og arrangementer skal skje på "non profit" basis 2. Våre tiltak/ arrangementer skal i prinsippet ikke konkurrere med de ulike medlemmer i Forumets arrangementer. 3. Forumets arbeid skal tvert i mot komplimentere og støtte de ulike deltagere i Forumet. 4. Upolitisk inkl. internasjonalt standariserings EN NS x Handlingsplan 1 3 år Videre interaksjon mellom utdanning, forskning og næringsliv og NTNU, HiOA etc. Konferanse. Organisering/Prosess Sekretariat/finansiering/demokratisk/nøytral Stafettpinne 1 x år gangen. Risiko. Prosjektleder + kjerneteam, kontinuitet. Prosjektoppgaver. Prosess: alle delaktige. Kommitment. Grønn byggallianse, IFMA, Green buildings council. Konferanse. Primære målgrupper Innenfor FM bransjen (Forumet) De som ikke har FM virksomhet som kjerneområde (brukere/leietakere).

18 Tema. De som ikke har FM som kjerneområde Forslag 1, konferanse Målsettingen for konferansen/ arrangementet skal være: Hvordan kan FM bidra til kjernevirksomheten basert på: Innovasjon og trender (Makronivå) Verdiøkning Begge deler med vekt på bærekraft, arbeidsplassorganisering og bruk av IT Kostnadsbesparelser Fysiske miljø, service, IT. Tre områder som spiller sammen. Diskusjon: Middel Er konferanse et hensiktsmessig middel? Er tema hensiktsmessig? Opplegg? Fins det andre midler som er mer hensiktsmessige? Ulike målgrupper for disse temaene Bransjer/sektorer Typer arbeidsplasser Eier/leier Hvordan løse dette? Sekvenser? Se på de store gruppene først?

19 Eystein C. Husebye Fra: Eystein C. Husebye Sendt: 13. februar :43 Til: 'Lasse K. Tenden' Kopi: Emne: Godtatt: Møte i prosjektgruppen for Nasjonalt Forum for FM/FS - Varsel om møte Hei Lasse, med kopi til de andre i arbeidsgruppen, Takk for referat og innkalling. Jeg kommer og tillater meg å komme med noen refleksjoner her i forkant.. Det oppleves litt spesielt å ha et møte for å døpe om forumet, det er jo en grei sak! Det viktigste slik jeg ser det er å finne en hensiktsmessig måte å oppnå formålet «å høyne kompetansenivået og å heve statusen på FM». Enda en arena? NBEF er medlem av NordicFM, og vi hadde nylig en workshop i Göteborg som jeg opplevde som nyttig. Her deltok også Olav Egil, sammen med andre fageksperter på FM fra hele Norden. Det var deltakere både fra tilbydersiden (bl.a. ISS, Eurest og Sodexo) og bestillersiden (bl.a. ved Statoil, Mølndal kommune og Nobel Biocare). Ved å organisere en slik «tenketank» opp mot NordicFM (og derved EuroFM) mener jeg vi unngår å skape enda en arena som arbeider med temaet. Ny konferanse eller spille på eksisterende konsepter/arenaer? EuroFM har sin årlige konferanse, som i år finner sted i Køpenhavn EFMC2012. Hvorfor heller ikke ha ambisjon om å arrangere en slik i Norge? Som tidligere nevnt har NBEF sin årlige FM konferanse, som det er mitt håp at kan utvikle seg til et enda bedre felles samlingspunkt. I tillegg har vi sett at flere andre aktører fanger opp FM temaer, bl.a. Øystein R. Kristoffersen og NE Kompetanse/Senter for eiendomsfag. Dersom det er viktig for NHO familien å løfte frem FM synes jeg det er en veldig grei sak, og da er det vel naturlig at Norsk Eiendom og NHO Service gjør noe sammen. Da hadde det kanskje vært en idé å legge dette temaet inn i en av de eksisterende konseptene, som f eks Citykonferansen, Næringslivets skole eller NHOs årskonferanse FM fagfeltet har svært mange «tentakler» som spiller sammen med andre fagområder som FDVU av bygninger, HR, IKT, space & workplace management, offentlige innkjøp, BIM osv. Det er derfor tenkelig å ta kontakt med andre aktører som HR Norge og andre som arbeider med tilstøtende temaer. Det er mao flere «operatører» som kan være aktuelle å spille på når det gjelder å fasilitere arenaer. Det hele koker vel egentlig ned til å ha et budskap å komme med som treffer målgruppen. Bygge opp under arbeidet i SN/K 226 Som et konstruktivt forslag kan jeg tenke meg å foreslå å bygge oppunder arbeidet til SN/K 226 og NS EN serien. Å øke bruk av denne serien standarder vil etter min oppfatning være å slå et slag for fagområdet. I stedet for å lage en stor konferanse mener jeg vi kan ta for oss bit for bit av alt det viktige i denne standarden og arrangere egne medlemsmøter rundtforbi + evt bidra til å utarbeide cases og «selling arguments» for denne serien i samarbeid med SN/Merete. Hilsen Eystein 1

20 Velkommen til årsmøte og seminar i Oslo 15.05: LCC Forum - Bruk av LCC som beslutningsverktøy hvor er vi? - Livsløpslønnsomhet og bærekraftig eiendomsforvaltning - Hvordan gjøre LCC-beregningene i praksis? Eksempler - Konseptvurdering av ventilasjonssystem vs LCC - Flexible Strategies for long-term sustainability under uncertainty - + Årsmøte, befaring i DNBs byggeprosjekt og middag! (under arbeid!) Stiftere: Velkommen til seminar og årsmøte Tirsdag 15. mai 2012, kl 11.00/ Oslo Z, Schweigaardsgt 15, Oslo med etterfølgende befaring og middag Sekretariat:

21 Program for LCC Forum 15.05: Møteleder: Eystein C. Husebye, daglig leder NBEF Get together, lunsj og registrering Velkommen, innledning og status Velkommen til LCC Forum! Eystein C. Husebye, daglig leder, Norges bygg- og eiendomsforening NBEF LCC som beslutningsverktøy ved offentlige anskaffelser hvordan kan det gjøres? Viel Sørensen, seniorrådgiver, DIFI Bruk av LCC i norske kommuner, resultater fra undersøkelse - Hvordan er kunnskapsnivået hos beslutningstakere? Håkon Kvåle Gissinger, forsker NTNU/sv.ing Rambøll Norge AS Livsløpslønnsomhet og bærekraftig eiendomsforvaltning - LCC gir direkte og indirekte score i BREEAM-NOR Sverre Tiltnes, NGBC Pause Utfordringer og praktiske cases Hvordan gjøre LCC-beregninger og få ut pålitelige tall? - Eksempler fra Framsenteret i Tromsø, Havnebygg i passivnivå på Svalbard, Rådhuskvartal Kristiansand Håkon Kvåle Gissinger, forsker NTNU/sv.ing Rambøll Norge AS Superkuben modulbasert skolebyggsystem som LCC-case - Utfordringer ved et pilotprosjekt uten erfaringsdata Atle Sverre Hansen, controller, Undervisningsbygg Oslo KF LCC som verktøy ved valg av konsept for ventilasjon - Det optimale valget mellom driftsvennlighet og avansert styring Trond Thorgeir Harsem, MSc/avd.leder FoU, Norconsult AS Ny interaktiv LCC modell - Demo av verktøy utviklet for Statsbygg, Forsvarsbygg og Undervisningsbygg Christian André Listerud, rådgiver, Multiconsult AS Pause/benstrekk Standardisering og internasjonal utvikling Revidert NS 3454 Livsløpskostnader på høring - Hva er nytt, hvordan er den samkjørt med andre internasjonale standarder? Thomas Førland, komiteleder Standard Norge, avd.leder Norconsult AS Flexible Strategies for long-term sustainability under uncertainty - Utviklingen i LCC og LCA - historikk og begreper - CILECCTA utvikling av metodikk og prototyper i EU-regi, live demonstrasjon av prototype modell (på engelsk) Dr William Fawcett, Cambridge Architectural Research Ltd, England og Lars Mikalsen, Holte as, Norge Oppsummering og avslutning seminar ved møteleder

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21

Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21 0160 OSLO Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21 til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Sverre Tiltnes Pål Berger varamedlemmer

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-049 Innkalling

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer