ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1"

Transkript

1 ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Navn Nr. Årsmeld. nr. sidenr. Barne- og Ungdomsutvalget Babysang Bibelgruppe Diakoniutvalget Fredagsklubben Kirkemusikalsk arbeid Kvinneforeningen for Barne- og ungdomsarbeidet Kvinneforeningen for N.M.S Loppemarkedkomitéen Menighetsbladet Menighetsrådet 1 3 Middagstreff Misjonsutvalget Staben. 5 Statistikk. 6 St. Johannesdagene St. Johannes-sangerne Storhaug åpen barnehage Sykehjemmet Sykehjemsforeningen Søndagsskolen St. Johannes Treffen Trosopplæringsutvalget Ungdomsklubben SjuktChill/ungdomskvelder

3 Årsrapport 2014 for St. Johannes Menighet Visjon: St. Johannes - en åpen, inkluderende menighet Menighetsrådets medlemmer fra november 2013 Leder Atle S. Johansen Nestleder Terje Næsheim Rådsmedlem Thorvild L. Berntsen Rådsmedlem Aase Marie Bowitz Rådsmedlem Marianne Høllesli Rådsmedlem Kristine Maryam Riise(permisjon fra sommeren 2012 p.g.a. utenbys studier) Rådsmedlem Karl Svela Rådsmedlem Buchard Berg Rådsmedlem Kari Sigbjørnsen 1. varamann Mette Voldsund 2. varamann Astrid F. Jacobsen Daglig leder/sekretær for menighetsrådet : Signe Wolden fra 13. juni Rådsmedlemmene har vært representert i flg. råd og utvalg: Stavanger kirkelig fellesråd Atle S. Johansen St. Johannes sykehjem Aase Marie Bowitz Barne- og ungdomsutvalget Karl Svela Misjonsutvalget Terje Næsheim Trosopplæringsutvalget Marianne Høllesli Diakoniutvalget Signe Wolden Gudstjenesteutvalget Thorvild L. Berntsen Kirkemusikalsk utvalg Terje Næsheim Husstyret Karl Svela Samarbeidsutv. i Storhaug åpen barnehage Kari S. Sigbjørnsen Dessuten har Kirsten Johansen møtt for menigheten i Menighetenes Alders-senter på Tasta (Tasta sykehjem). Menighetsrådet arbeid St. Johannes menighetsråd har i 2014 avholdt 11 møter og har hatt 90 saker til behandling. En del saker krever mer tid enn andre: det gjaldt høringsuttalelsene: 1. Staten og den norske kirke, 2. Om kirkebygg og 3. Greie folk, frivillighet i Stavanger. Hyppige temaer på møtene har vært menighetens økonomi og ressurser. Arbeidet med trosopplæring og strategiplan har også vært krevende. Menighetsrådet har i tråd med sitt mandat - levert innstillinger ved ansettelse av soknediakon og trosopplærer. Menighetsråd og ansatte har hatt en felles samling en dag i november om strategiplan og årshjul. For første gang ble det avholdt et felles menighetsrådsmøte for St. Johannes og Varden menigheter. To saker var oppe til drøfting: 1. Felles gudstjenester og 2. Trosopplæring. 3

4 Kirkebygget er i god stand. Det har ikke vært nødvendig med noen store reparasjoner i 2014, men fremdeles er det en del arbeid som er ugjort og som hører inn under kirkevergens ansvar. Mye vind og uvær har fått en del takskifer til å løsne, men dette er blitt ordnet på. Menighetssenteret er krumtappen i menighetens arbeid og gjør det mulig å drive mange former for aktiviteter og virksomheter. Det nye, moderne kjøkkenet fungerer som det skal og brukerne er etterhvert blitt fortrolig med hvorledes det tekniske virker. Det som nå melder seg som påkrevd er fornyelse av møblementet, i første rekke i salongen og dernest i Storesalen. St. Johannes sykehjem eies og drives av menigheten, men har en lang driftsavtale med Stavanger kommune. Sykehjemmet er byens minste med plass til 15 aldersdemente beboere. Hvert år er spennende med hensyn til fortsatt drift, fordi det er vanskelig å drive forsvarlig innenfor de budsjetterte rammene. Se egen årsmelding. Storhaug åpen barnehage utgjør en sentral del av menighetens barnearbeid og er samtidig også et viktig diakonalt arbeid. Barnehagen drives med støtte fra Stavanger kommune, og har siden 2013 hatt støtte til å drive med 40 barn. Denne utvidelsen førte med seg at staben ble økt med en 50% stilling. Styreren, Mette Voldsund, fikk innvilget permisjon fra 11/12 frem til 11/08/2015. I hennes sted ble Vivian E. Suphellen ansatt. For øvrig: Se egen årsmelding. Menighetenes alderssenter på Tasta eies og drives av fem Stavangermenigheter St. Johannes menighet er en av eierne - og institusjonen har en driftsavtale med Stavanger kommune. Alderssenteret består av Tasta sykehjem, samt to blokker med 70 utleieleiligheter. Blokkene har de siste årene gjennomgått en omfattende modernisering og renovering. Dette arbeidet var gjennomført ved årsskiftet 2013/2014. Arbeidet med å få omgjort styreformen står i stampe fordi det fremlagte forslaget fremdeles ikke er godkjent av skattemyndighetene. Ansatte Første halvdel av 2014 var et vanskelig år hva angikk de ansatte. Diakonmedarbeider Ragnhild Røstvik ble sykemeldt i desember 2013 og sa opp stillingen 17/02/2014. Som en midlertidig løsning med hjelp fra kirkevergen fikk vi Åshild Høllesli i 40% stilling frem til sommeren. Soknediakonstillingen ble lyst ledig på vårparten med sikte på ansettelse fra august Det var bra med aktuelle søkere og menighetsrådet innstilte Anne Synnøve Vegge til stillingen. Hun aksepterte stillingen, foreløpig i 50%. Siden sommeren 2013 har menigheten vært uten fast ansatt trosopplærer på grunn av dårlig økonomi. Arbeidet ble utover høsten tatt hånd om ved hjelp av frivillige og vikarer, i den grad det var mulig. Primo 2014 utlyste menighetsrådet en ny trosopplærerstilling i 75%. Denne var også omfattet med stor interesse og det var bra med søkere. Valget falt på Anette Dagfinrud, som tiltrådte 02/06. Dermed er staben atter fulltallig og vi har fått merke at dette har fått positive ringvirkninger for menighetsarbeidet. Renholder er Hlawn Kip Cer Cong Thak, men i hennes permisjon har vi hatt nevøen Ram Thawng Lian Hakha. Økonomien Økonomien har bedret seg noe i løpet av året. Noe av dette skyldes at vi har hatt trosopplærer kun i fem måneder. Enkelte inntektsposter har økt, samtidig som vi har klart å redusere noen av utgiftspostene. Stadig vekk diskuteres det: hva vi kan gjøre bedre og hva har vi av forbedringspotensiale med hensyn til utgifter og inntekter. En stor utgiftspost er Menighetsbladet som i 2014 kostet oss brutto kr ,84. De viktigste inntektspostene er givertjenesten: kr (2013: 4

5 ), offer: kr (2013: ), loppemarkedene: kr (2013: ) og gaver fra Kvinneforeningen for barn og unge og andre: kr ,40 (2013:35.206). Menighetens driftsregnskap kom i 2014 opp i kr ,- hvilket innebærer et driftsoverskudd på kr ,-. I 2013 var det et driftsunderskudd på kr ,- mot et underskudd på kr året før. Dette vitner om at vi har gått radikalt til verks og har klart å snu den negative utviklingen. Ulike møteformer Foreningslivet er ikke så mangfoldig som det en gang var. Men et kikk på uke-programmet viser at det er masse som foregår, særlig for barn og unge. Vi har babysang, søndagsskole, middagstreff, fredagsklubb og ungdomskvelder og et omfattende musikalsk barnearbeid som drives av kantor Edgar Hansen for ulike alderstrinn under betegnelsen St. Johannes-sangerne. De voksne kan møtes på ulike arenaer: Formiddagstreff (Treffen), foreningsmøte, misjonsforening, bønnemøte, bibelgruppe eller engasjement i loppemarkeder og andre møtepunkter. Åpen kirke har vært i drift i årets første halvdel, men er foreløpig lagt på is av mangel på frivillige. Gudstjenestelivet Den nye lokale hovedgudstjenesteliturgien har med noen endringer vært i bruk gjennom hele Det virker som menigheten har akseptert de endringer som ble gjort. Forsøket med en månedlig ettermiddagsgudstjeneste kl.1600 for å se om dette var noe som kunne passe for barnefamilier syntes ikke å svare til forventningene. Det ble foretatt en spørreundersøkelse i sakens anledning. Flertallet av svarene gikk i retning av å sløyfe forsøket. På sitt januarmøte bestemte menighetsrådet å droppe denne forsøksordningen. I menighetens strategiplan fremgår det klart og tydelig at gudstjenestebesøket må høyere opp. At vi ikke har nådd dette målet fremgår av statistikken: Det gjennomsnittlige besøkstallet i 2014 var 81, mens det i 2013 var oppe i 90. En hyggelig økning gjelder tallet på nattverdgjester: i 2014, mot året før. Faktisk har dette økt ganske jevnt fra Takk Det er mye mer som kunne vært tatt med og kommentert, men det er viktig at årsrapporten ikke blir for utflytende. Vesentlig er det å få sagt er en hjertelig takk til staben og alle de frivillige for innsatsen og viljen til å stå på for en felles sak. Vi synes at 2014 har gått mye greiere enn året før, mye takket være en fulltallig stab og en bedret økonomi. Menighetsrådet er også takknemlig for den omtanke, hjelp og forbønn som vi fikk oppleve i MENIGHETENS ANSATTE Atle S. Johansen Sokneprest 60% Reimunn Førsvoll Prostiprest 40% Tor Moen Tønnessen Kantor 100% Edgar Hansen Kirketjener 41% Linda Olsen Diakon 40% Åshild Høllesli (1/02 til 7/07) Diakon 50% Anne Synnøve Vegge (fra 4/08) Daglig leder 75% Signe Wolden Vaktmester 40% Niels Fagralon Trosopplærer 75% Anette Dagfinrud Renholder 6 t. per uke Cong Thak, Hlawn Kip Cer Vikar: Ram Thawng Lian Hakha I tillegg ansatt på timebasis Dirigent for St. Johannes-sangerne Susanne Rodvelt Haugland 5

6 Statistikk: GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER Ordinære gudstjenester Frammøte i gudstjeneste Gjennomsnittlig fremmøte Nattverdsgjester Gjennomsnittlig nattverdgjester Antall døpte Konfirmanter Antall vielser Gravferder Innmeldte i Den norske kirke Utmeldte fra Den norske kirke Skolegudstjenester Gudstjenester for barnehager Offer til andre Offer til menigheten Givertjeneste (Kommentar til dåp og dåpstall: I 2014 ble det født 65 barn i St. Johannes. Av disse er 39 barn (60%) døpt fram til ) 2. BARNE - OG UNGDOMSARBEIDET BARNE- & UNGDOMSUTVALGET BU har dette året bestått av Møyfrid Lunde (babysang, søndagsskole og fredagsklubb), Karl Svela (menighetsråd), Linda Olsen (regnskap) og Hanne H. Austheim (koret vår, høst hadde vi ingen fast, men Ingrid Berg inne som vikar noen ganger). Våren lot vi ledervervet og oppgave med referat gå på rundgang i utvalget da vi manglet trosopplærer. Høsten var tros-opplærer Anette Dagfinrud leder og sekretær. BU har til formål å virke som et bindeledd mellom menighetsrådet og barne og ungdomsarbeidet. Vi er koordinerende organ mellom de forskjellige grenene innen barneog ungdomsarbeidet. BU skal i samarbeid med menighetens ansatte sørge for rekruttering av- informasjon til- og opplæring av ledere til barne- og ungdomsarbeidet. Vi har hatt 9 møter og behandlet 77 saker dette året. I tillegg til å følge opp det som skjer av kontinuerlige aktiviteter for barn og ungdom, har vi arrangert juletrefest, bidratt under «Get a kick» (ungdomshelg) i Varden, bidratt med aktiviteter etter friluftsgudstjenesten, hatt kirkekaffe for 4-åringene og superlørdag for hele familien under St. Johannes-dagene. BU betalte underskuddet for showet med tryllekunstneren Ruben Gazki på ungdomskvelden under St. Johannesdagene. Ellers har vi også i år brukt penger på å trykke en samlet brosjyre for barne- og ungdomsarbeidet i St. Johannes og Varden menigheter til innstikk i menighetsblad og til utdeling. Vi har fått støtte av Storhaug bydelsutvalg til barnefestivalen siste året. Anette Dagfinrud (trosopplærer) og Ingeborg Nedrebø (søndagsskolen) deltok på BUK sitt årsmøte med Stavanger kommune i høst. Anette Dagfinrud 6

7 2.2 BABYSANG Vi samler babyer i deres første leveår til formidling av kristne og andre barnesanger gjennom deres nærmeste omsorgspersoner. Våren og starten av høsten hadde vi ett program onsdager kl for 0-6 måneder og ett annet program samme dag kl for 7-12 måneder. Pga mindre rekruttering, slo vi disse to gruppene sammen til én gruppe kl i løpet av høsthalvåret. Etter sangen samles de som vil til medbrakt matpakke, litt frukt og kaffe. Det har vært 47 deltakere innom babysangen, og 32 betalende medlemmer. Dette er en merkbar nedgang i forhold til tidligere år. Fra og med dette året har vi begynt å betale vår andel av strøm og renholds-utgifter. Vi hadde 39 samlinger i Leder har vært Møyfrid Lunde, Christine Lura hjelper til praktisk på forhånd, og en av de ansatte har ryddet etter oss. Møyfrid Lunde 2.3 ST. JOHANNES-SANGERNE Et aktivt og innholdsrikt år for koret ligger bak oss. Totalt har vi deltatt på 14 gudstjenester og hatt 10 andre opptredener. Koråret har bestått av 44 øvelser 24 opptredener med øvelser, noe som gir et aktivitetstall på totalt 68 samlinger. Det er stort sett veldig stabilt oppmøte i gruppene, men vi har hatt litt sykdom og travle jenter som har gått noe ut over stabiliteten i ungdomskoret. Generelt har vi lite frafall, men litt utskifting i barnekoret var det i høst, ellers er det noen som har vært borte en tid på grunn av andre aktiviteter og så kommet tilbake. Betalende medlemmer var dette året 53. Trosopplæring gjennom forberedelse og deltagelse i gudstjenester er svært viktig i korets drift. En stor del av aktiviteten vår er rettet mot dette. Deltagelse i liturgi og lesning i tillegg til våre korsanger er en viktig metodikk for å fremme forståelse og gudstjenesteglede. Det største prosjektet hvor alle fra aspiranter og opp til ungdomskoret deltok, var oppsettingen av det musikkdramatiske verket om St. Sunniva 23. mars. Her gjorde vår korsanger Barbro Svela en strålende rolle som Sunniva i samspill med andre solister og musikere. Dette var en milepel i vår korhistorie i og med at vi gjennomførte en så stor oppsetning med bare våre egne korkrefter. Koret har dette året vært inndelt i følgende grupper: Småbarnsang. Her deltar 2-3 åringer sammen med foreldre i lek og sang. Her har oppmøtet vært jevnt godt med et deltakerantall på rundt 10 barn. De har deltatt ved et par gudstjenester og på "Vi synger julen inn". Susanne Rodvelt Haugland er instruktør for denne gruppa. Barnekor. Dette året har det vært deltagere helt ned i 3-4 årsalder og opp til 6 år. Gruppa har vært jevnt over godt besatt med rundt sangere. Sang, regler og sangleker er faste ingredienser i våre øvelser, i tillegg er fargelegging av tegninger på sangene vi deler ut eller andre tegninger med bibelske motiver. Vi har et godt miljø med fint samspill i gruppa og de er veldig flinke til å lære nye sanger. Barnekoret har sunget ved 6 gudstjenester dette året. Britt Elin Laursen er frivillig medarbeider i gruppa sammen med kantoren. Stor takk for trofast og dyktig innsats dette året også. Aspirantkor. De har hatt en halv time sang og litt undervisning i noter for seg selv, for så å synge sammen med jentekoret. De aller fleste opptredenene er sammen med jentekoret og til sammen har de vært ei flott gruppe på rundt 15 sangere. Jentekoret. Gruppa har også hatt litt nyrekruttering og jentene har utviklet seg veldig godt sanglig dette året. Veldig kjekt var oppsetningen av St. Sunniva både for jenter og aspiranter. Av spesielle aktiviteter dette året nevner vi at jentene var seminarkor 2 dager under Norsk kirkemusikksymposium sammen med Domkirkens pikekor i september. 7

8 Susanne Rodvelt Haugland har vært hovedinstruktør for aspiranter og jentekor. Ungdomskoret har hatt et svært aktivt og utviklende år. Foruten vår gudstjenestedeltagelse nevnes at av andre spesielle opptredener dette året startet vi med å delta på salmekveld med Arve Brunvoll 9. februar. Så fulgte vårt store arbeid med St. Sunniva tett oppfulgt av deltagelse med 20 minutts program med Messe basse av Fauré og et par satser fra St. Sunniva på konsert i Hetland kirke i Onsdagsserien. Her nådde vi et nytt publikum som tydelig satte pris på våre prestasjoner. Vi avrundet halvåret med et ganske stort program på Vårkonsert 25. mai. Her medvirket også et noen svært flinke unge sangere og instrumentalister. Høsten startet med deltagelse på Salmefest under Norsk kirkemusikksymposium hvor vi urframførte et par salmearrangement av Edgar Hansen. Under St. Johannesdagene 19. oktober hadde vi konsert sammen med visesangeren Elin Furubotn. Vi sang tre av hennes viser tilrettelagt og arrangert av Edgar Hansen sammen med henne, og hadde en egen avdeling med kirkemusikalske perler. Edgar Hansen er dirigent for denne gruppa Også i år har vi hatt god representasjon på korsommerskole i Kristiansand, leirsjef var Britt Elin Laursen og vi hadde både ungdomsledere, juniorledere og vanlige deltagere. Styret har etter årsmøtet vært sammensatt av: Britt Elin Laursen, leder Hanne Hodne Austheim Grete Elin Eriksen Ingeborg Nedrebø Karl Svela Møtende vararepresentant: Tor Erik Grønnerud Fast møter: Kantor Edgar Hansen Styret har hatt jevnlige møter og arbeidet med korets program, organisering, loppemarkedskafé og praktiske tiltak i koret. Edgar Hansen, Kantor 2.4 SØNDAGSSKOLEN ST. JOHANNES Søndagsskolen er for barn i alderen 3-14 år og vi møtes søndager når det er hovedgudstjeneste utenom sommer-, påske- eller juleferie. Vi starter med å åpne skattekista oppe i gudstjenesten, og så går vi ned til barnas gudstjenestefeiring nede i klubbrommet. Søndagsskolens visjon er «Jesus til barna», og vi følger opplegget «Sprell levende» som vi abonnerer på fra SØNDAGSSKOLEN NORGE. Vi bruker en fast sang til start, tenner lys og ber, formidler bibelfortellingen med varierte formidlingsformer og har ofte en aktivitet før vi avslutter med velsignelsen. Vi forsøker å være ferdig til nattverden, men det har vært vanskelig å få til noen ganger. Vi har hatt 26 samlinger siste år. Faste ledere har vært Møyfrid Lunde og Ingeborg Nedrebø, Wenche Clarke har vært vikar. Lederne bidro på SLUSH-kurs og tårnagenthelg. To nye SLUSH-ere har fått kursbevis og har deltatt som hjelpeledere på andre arrangement, men ikke i søndagsskolen foreløpig. Vi hadde 1 betalende medlem, 22 deltakere med tilknytning til menigheten hvorav 4 kommer noenlunde jevnlig og 125 andre besøkende. Før avslutningen av året meldte jeg som hovedleder behov for en avklaring på om menigheten fortsatt vil satse på søndagsskolen som gudstjeneste for barna i menigheten. Dette er det gitt positivt svar på, og vi må nå se på hvordan det kan la seg gjøre å engasjere flere både ledere og barn. 2.5 FREDAGSKLUBBEN Møyfrid Lunde Klubben er åpen for alle barn i 5.-7.klasse fredager kl Vi samler dem til varierte aktiviteter i et kristent fellesskap. Vi starter med aktivitet, har andakt midt i og salg i kiosken siste halvtimen, der den enkelte kan handle for inntil 20 kr. Våren hadde vi blant annet overnattingstur med overnatting i Vassøy kapell. Før jul var vi i 8

9 Sørmarka arena og skøytet. På andaktene i høst brukte vi boka «himmelriket» av Bibelselskapet som utgangspunkt for andaktene. Maleriene som er trykt i boka projiserte vi på lerret, og det ga oss mange interessante refleksjoner og samtaler knyttet til liknelsene om himmelriket. Det har vært en ganske fast kjerne av nåværende 6.klassinger som har gått oftest. Vi har hatt 34 samlinger med 1-12 fremmøtte. Vi hadde 5 betalende medlemmer og 36 ulike barn innom. Klubben er innmeldt i NMS U og får frifondsmidler gjennom denne organisasjonen. Pengene har vi brukt på mat, hobbymateriell, skøyting og reise. Ledere: Møyfrid Lunde, Torbjørn Nedrebø, Sindre Høllesli, Mia Voldsund (vår), Aurora Hopkin (vår), Hanne Austheim (vår), Karin Hakalax (høst) Møyfrid Lunde 2.6 Sjukt Chill / Ungdomskvelder Sjukt Chill er en ungdomsklubb som er felles for Varden og St. Johannes. Målgruppen er fra 8. klasse og oppover. Januar 2014 arrangerte Sjukt Chill Get a kick. Det var ca mennesker innom i løpet av helgen. Det ble også arrangert 16. mai fest i Varden. Klubben ble nedlagt juni Høsten 2014 har det blitt arrangert tre ungdomskvelder i St. Johannes. Kveldene var obligatoriske for St. Johannes og Vardens konfirmanter. En av disse var ungdomskvelden under St. Johannesdagene der vi fikk besøk av Ruben Gazki. Trosopplærer Anette Dagfinrud har vært hovedansvarlig og både ansatte og frivillige har bidratt under kveldene. Mange konfirmanter har også vært med som frivillige til ulike praktiske oppgaver. Flertallet av de oppmøtte har vært konfirmanter, men det har også kommet flere som ikke er konfirmanter på kveldene. I 2014 mottok Sjukt Chill kr ,- til 16. mai-fest i støtte fra Stiftelsen Promenaden og kr ,- fra NMSU. I tillegg til tilskudd til «Get a kick» fra Stiftelsen Promenaden, NMSU, Frisinn og Holum Kristelige Ungdomsforenig Anette Dagfinrud 2.7 Trosopplæringsutvalget (TU) Utvalget arbeider på vegne av menighetsrådet (MR) med ansvar for utvikling og oppfølging av trosopplæring for alle døpte 0-18 år. Utvalget fokuserer på det som utgjør den lokale planen for systematisk og sammenhengende trosopplæring. Vi følger også opp trosopplærer og samarbeid med barnehager og skoler. Vi har hatt 4 møter i I tillegg har vi hatt 2 felles møter med trosopplæringsutvalget i Varden. Trosopplærer Anette Dagfinrud har også hatt noen møter med mentor for trosopplæringsplanen Svein Arne Theodorsen. Trosopplæringsutvalget har i 2014 bestått av: Møyfrid Lunde (leder), Reimunn Førsvoll (sokneprest), Marianne Høllesli, Stian Søvik, Signe Wolden (for trosopplærer vår) og Anette Dagfinrud (trosopplærer, høst). Babysang Antall fremmøtte barn i 2014 var % oppslutning. Kristne samlinger i åpen barnehage I planen inngår 4 samlinger omkring påske, pinse, jul m.m. Vi teller de som deltar på høytidssamlingene som er i kirken eller i samarbeid med kirkens ansatte. 41 barn deltok. Barna kan delta mellom 0-5 år, og vi sammenlikner med et gjennomsnitt ved å telle årets 5-åringer. 205% oppslutning. Mange kommer fra andre menigheter. 9

10 Kirkens bursdagsfest Dette tiltaket ble arrangert en tirsdag før pinse for 2-åringer. Det var 3 barn (i målgruppen) som møtte sammen med sine foreldre. 12% oppslutning Ledere: Reimunn Førsvoll, Møyfrid Lunde, Anette Dagfinrud og Signe Wolden. Undretur og 4-årsbok 15 barn mottok boka på gudstjenesten, av disse deltok 9 på undreturen i forkant, i tillegg til foreldre og søsken. 44% oppslutning Reimunn Førsvoll, Anette Dagfinrud og Signe Wolden sto for opplegget. Elin Svela og Christine Lura bidro praktisk. Edgar Hanssen og Brit Elin Laursen bidro med minikonsert med barnekoret. Adventssamlinger Dette tiltaket ble arrangert for første gang i høst. Vi hadde to samlinger i menighetssenteret i desember. Antall fremmøtte barn var 4, sammen med foreldre. 12% oppslutning. Leder: Anette Dagfinrud. KFO 1. klasse Det ble holdt 4 samlinger på våren i tillegg til at boka tre i et tre ble delt ut på en gudstjeneste. 15 barn deltok. 29% oppslutning. Ledere: Rebecca Risbakken, Signe Wolden og Reimunn Førsvoll. KFO klasse Det ble holdt 6 samlinger i vår i Varden. 20 barn deltok. Ledere: Inger Wolden, Møyfrid Lunde, Rebecca Risbakken og Helge Hansen. Det ble holdt 3 samlinger i høst i Varden og en samling i søndagsskolen i St. Johannes. 25 barn deltok. Ledere: Anette Dagfinrud, Charlotta Vikström, Kittikan Kusawaolee og Panalee Tadsri. Barnefestival klasse var invitert da skole og SFO hadde planleggingsdag i november. 50 barn deltok. 25% oppslutning. Ledere: Anette Dagfinrud, Charlotta Vikström, Møyfrid Lunde, Mette Voldsund, Linda Olsen, Tor Moen Tønnessen, Helge Hansen, Kittikan Kusawaolee, Panalee Tadsri, Mia Voldsund, Aurora Hopkin, Ylva Kalvik og Amalie Kalberg Stavnem. Tårnagenthelg 3. klasse var invitert til å være agenter i kirken lørdag og søndag. 11 barn deltok. 22% oppslutning. Ledere: Møyfrid Lunde, Rebecca Risbakken, Reimunn Førsvoll, Mia Voldsund, Ingvild Blomgren og 5 slushere (hjelpeledere fra slush-kurset). Besøk i fredagsklubb 4. klassingene var invitert en fredag om våren til å være med fredagsklubben når de skulle ha tur i tårnet. Ingen av dem kom denne fredagen, men målet som er satt for tiltaket gjelder egentlig alle klubbkvelder. I løpet av høsten var 5 av disse innom klubben. Dette gir en oppslutning på 26%. Ledere: De samme som i fredagsklubben LysVåken LysVåken ble arrangert i Varden. Actiondag Dette tiltaket ble for første gang prøvd ut i vår som alternativ til Kode B. 6. og 7. klassinger var invitert. Det var 14 deltakere. SLUSH-kurs Dette tiltaket er for klasse. 6 jenter deltok, 7% oppslutning. De som deltar er veldig fornøyd og blir satt i stand til å være hjelpeledere først på tårnagenthelg og deretter på søndagsskole eller i andre tiltak for barn. Vi ser derfor på dette tiltaket som et viktig tiltak også videre. Ledere SLUSHkurset: Møyfrid Lunde og Rebecca Risbakken. Kursholder er søndagsskolens bysekretær Kristin Morsund Meling. 16. mai-fest 16. maifesten ble arrangert i Varden. Det var 12 deltakere. Anette Dagfinrud 10

11 3. DIAKONI 3.1 DIAKONIUTVALGET Diakoniutvalget 2014 har bestått av: Kronologisk Ragnhild Røstvik (diakonimedarbeider) (til feb. 2014) Diakon Åshild Høllesli, vikar (feb. - juni 2014) Kari Kristensen (til sep. 2014) Kari Gudmundsen, (leder fra sep.2014) Arild Ruud Grethe Blomgren (fra sep 2014) Monika Skaar-Halsne (fra sep 2014) Signe Wolden (repr. fra menighetsråd) Diakon Anne Synnøve Vegge, (sekretær) (fra ) Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Omsorg, respekt og vilje til handling forteller om Guds kjærlighet på en annen måte enn ordene alene, derfor er diakonien et sentralt anliggende i menighetens arbeid. Diakoniutvalget har i 2014 arbeidet ut fra hovedpunktene i Plan for diakoni i Den norske kirke: Nestekjærlighet- Inkluderende fellesskapkamp for rettferdighet- vern om skaperverket. Det har i 2014 vært gjennomført 7 møter og 39 saker er blitt behandlet. I tillegg til enkelt-tiltak har vi kontinuerlige arrangementer som går sin gang i løpet av året. Året har vært preget av korttidsvikarer i lav stillingsprosent, samt spenning i ansettelse av ny diakon. Ny diakon ble ansatt i august i fast stilling. Treffen Annen hver tirsdag i partallsuker. Det har vært mellom tolv og femten personer som har kommet på Treffen hver gang og det er en trofast gjeng. Det er tre- fire damer som har ansvar for dekking og matservering. Av opplegg har vi ofte hatt besøk av privatpersoner eller representanter fra ulike organisasjoner som har hatt foredrag, musikkinnslag eller andakt. Tor Moen Tønnessen hatt andakt ca en gang i måneden. Tradisjonen tro har det også vært utlodning en gang i måneden. Vårens «Treffen-tur» gikk til Egersund med hyggelig rusletur i sentrum etterfulgt av kjøttkakemiddag på Grand Hotell. Middagstreff Første torsdag i måneden har vi invitert til Middagstreff. Det er et sosialt møtested for Storhaug der en kan treffe kjente eller bli kjent med nye. Det er et lavterskeltilbud med god mat til en rimelig pris. Vi har arrangert Middagstreff 8 ganger i 2014 og det har i løpet av året vært en god økning i antall middagsgjester. I desember spiste 27 voksne og 18 barn middag sammen. De minste barna i følge med en voksen har også tilbud om småbarnssang. Det har i hovedsak vært barnefamilier som har deltatt på Middagstreffet, men også andre har begynt å komme. Kirkeskyss Vi forsøker å tilby kirkeskyss så langt det har vært mulig og det er tre frivillige som deler på denne oppgaven. Det har vært få som har benyttet seg av dette tilbudet. Andakter Diakonen har hatt ansvar for andaktene på Alders hvile og på St. Johannes sykehjem. Prostiprest Tor Moen Tønnessen har hatt en andakt i måneden på begge steder. De andre andaktene er fordelt mellom frivillige og diakonen. Våren 2014 hadde begge steder andakt en gang i uken. Fra høsten 2014 ble andaktene redusert til annen hver uke på Alders hvile på grunn av mangel på frivillige. Bønn Hver fredag kl har det vært en trofast gjeng som har hatt bønnemøte i kapellet. De har vært mellom 2-4 personer som har bedt for menigheten og bydelen vår. Bibelgruppe Annen hver tirsdag i oddetallsuker. Det var satt opp tolv ganger på våren og åtte ganger på høsten. Tor Moen Tønnessen har vært 11

12 med på noen av møtene. Det har vært mellom fire til seks stykker som har kommet på bibelgruppen. Åpen kirke Våren 2014 stilte diakoniutvalget opp som frivillige til å sitte vakt ved Åpen kirke. Etter hvert ble det vanskelig å skaffe frivillige til å være vakt, i tillegg til at Åpen kirke har vært lite besøkt. Det ble derfor bestemt at tilbudet om Åpen kirke «ligger på is» inntil videre. Sorgarbeid Diakonene i Stavanger samarbeider på tvers av menighetsgrensene for å gi et bredere sorggruppetilbud og kortere ventetid for de som ønsker å delta. En ny sorggruppe startet opp i desember 2014 med base i St. Johannes menighet. I oktober 2014 inviterte alle diakonene til felles temakveld om sorg i Hillevåg kirke. Etterlatte som hadde mistet noen i løpet av det siste året ble da spesielt invitert. Strikkekafè Strikkekafè er et diakonalt tilbud i samarbeid med Johannes læringssenter. Tilbudet er hver fredag hele året, unntatt i skolens ferier. I gjennomsnitt møter det hver gang. Andel norske hjelpere har økt det siste året. På Strikkekafèen kommer utenlandske og norske kvinner sammen for å strikke og snakke norsk. Vi tror at den beste måten våre nye landsmenn kan bli integrert på i Norge er ved å lære seg språket. Her får innvandrerne mulighet til å praktisere norsk og lære om norsk kultur og tradisjoner, mens de norske hjelperne får lære om andre kulturer. Hyggetreff på Menighetens alderssenter på Tasta Som vanlig hadde diakoniutvalget ansvar for hyggetreff på Tasta. Denne gangen var Evelyn Johansson med og sang stavangerviser. Eldres kirkesøndag 9.mars gikk Eldres kirkesøndag av stabelen. Etter gudstjenesten spiste omkring 55 mennesker god søndagsmiddag. Bekkefaret mannskor sang og Evelyn Eidsvåg fortalte muntre historier. Julehilsener Før jul har diakoniutvalget tradisjon på å dele ut julehilsener til sørgende, syke/ eldre som får en julehilsen/ juleblomstblomst levert på døra. Vi ønsket i tillegg å takke alle de frivillige som har brukt og bruker av sin tid i St. Johannes menighet. De frivillige har mer og mindre synlige oppgaver, men felles for dem alle er at de alle er like viktige. Som en symbolsk takk ble det delt ut 100 små «hverdagsengler» fordi det er mange som gjør en stor frivillig innsats for at «hjulene skal gå rundt» i menigheten vår. I tillegg vil vi takke alle som deltar på de arrangementene og tilbudene vi har i løpet av året. Dere er med på å gi oss inspirasjon til å fortsette å arbeide for at St. Johannes menighet blir en åpen og inkluderende menighet for Storhaug. Anne Synnøve Vegge, diakon 4. FORENINGER OG UTVALG 4.1 KVINNEFORENINGEN FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET Vi er medlemmer som samles siste i onsdag i måneden kl Møtene består av andakt, sang, opplesning, kaffepause og åresalg. Praten går livlig rundt bordet og det er tydelig at medlemmene setter pris på å samles på denne måten hver måned. Årets julemesse var lørdag 22. november, og samlet masse folk i alle aldersgrupper til en koselig lørdag formiddag. St. Johannessangerne sang og Reimunn Førsvoll hadde andakt før salget av julepynt, gaver, kaker m.m. startet. Det var juleverksted for barna og selvfølgelig var det kafé med salg av risengrøt så folk satt og pratet mens de ventet på trekningen som avsluttet dagen. Julemessen innbrakte brutto ca. kr ,-. 12

13 Flere av medlemmene er aktivt med i arbeidet for julemessen med å lage ting både hjemme og på møtene. Den årlige gaven til menighetskassen ble overført i februar, dette året på kr ,-. Leder: Linda Olsen Kasserer: Åse Næsheim Linda Olsen 4.2 ST. JOHANNES KVINNEFORENING FOR N.M.S. Foreningen har sine møter 2. onsdag i måneden i menighetssenteret. Det ble i 2014 avholdt 8 møter hvor det kom inn kr ,00 til et prosjekt i Brasil i NMS regi. På januarmøtet ba Kristine Gilje om å bli løst fra vervet som formann etter 8 år. Vi takker for innsatsen. Kasserer Svanhild M. Lund og sekretær Elsa M. Larsen fortsetter med sine verv. Det ble vedtatt at vi deler på oppgaven ved å ta ansvar for et møte hver. Søndag 6. april arrangerte foreningen menighetens årlige misjonsfest i samarbeid med misjonsutvalget. Randi Holgersen ledet festen. Taler Magne Hersviks tema var «Samfunn og kirke i Thailand.» Eugenie Prøis Lunde sang, og avslutningen var ved Tor Moen Tønnesen. Offer til NMS kom det inn kr. 3161,- Nye medlemmer er velkommen til våre samvær for misjonens sak. 4.3 ST. JOHANNES SYKEHJEMSFORENING Elsa M. Larsen Foreningen har i 2014 hatt 6 møter. Sykehjemsforeningen er for pårørende og andre interesserte. I juni hadde vi som hvert år grillfest på terrassen. På festen møtte beboerne med sine pårørende. Elin Svela, som alltid før, stod for grillingen: Herlig mat med tilbehør. Været var bra. Kaffe ble servert med kaker fra foreningen som også gav kr. i tilskudd til matutgiftene. Evelyn Heim stod for trekkspill til allsang. Styret har i 2014 bestått av: Sigurd Holgersen, formann Solveig Wolden, nestformann Svanhild Mong Lund, kasserer Sigrunn Engevik, sekretær. Sigurd Holgersen Leder 4.4 ST. JOHANNES MISJONSUTVALG Sigrunn Engevik sekretær Misjonsutvalget har i 2014 bestått av Gjert Lunde, Linda Olsen, Randi Holgersen (leder) og Terje Næsheim (sekretær). I november 2014 trakk Randi Holgersen seg fra utvalget pga en vanskelig helsesituasjon. Møyfrid Lunde kom samtidig tilbake i utvalget etter endt permisjonsperiode. Terje Næsheim overtok som leder fram til og med vårsemesteret og viderefører sekretærfunksjonen. Utvalget har hatt 4 møter i 2014 og behandlet 27 saker. Utvalget produserer fortsatt spalten "Misjonshjørnet" i menighetsbladet. Medlemmene i utvalget leverer stoff til spalten. Misjonsutvalget har medvirket på følgende arrangementer: Misjonskveld 16. februar Tidligere biskop Ernst Baasland holdt foredrag. Misjonsfest 6. april 2014 i samarbeid med St. Johannes kvinneforening for NMS. Her deltok Magne Hersvik. Misjonskveld 12. september 2014 med professor Knut Alfsvåg. Fredrik Moss- Iversen refererte fra Generalforsamlingen i NMS. Menighetens misjonssøndag 16. november 2014 hvor Tor Moen Tønnesen talte. 13

14 Det er Misjonsutvalget som administrerer utstillingsmonteren i Kirkens våpenhus. I år hadde Storhaug Åpen Barnehage utstilling om våren, og St. Johannes-sangerne overtok om høsten Vi har i 2014 overført NOK til misjonsprosjektet: "Gi evangeliet videre på Madagaskar". Terje Næsheim (sekretær) 4.5 LOPPEMARKEDKOMITEEN De to loppemarkedene i 2014 tilførte menigheten netto totalt kr Beløpet er kr svakere enn året før, men da hadde vi i tillegg et bokloppemarked som ga oss et nettoresultat på kr , et beløp som noe på vei forklarer forskjellen. Resultatet for 2014 er faktisk det tredje beste i St. Johannes-loppemarkedets historie, og vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Loppekomiteen har nå i mange år praktisert å legge vårens loppe-marked til 2 uker før påskeferien, bortsett fra de årene vi har hatt bokloppemarked i slutten av januar. Da har datoen vært en til to uker etter påskeferien. Høstloppemarkedet har vanligvis vært 3. lørdagen i september og dermed ser det ut til at vi har klart å unngå kollisjon med andre lokale loppemarkeder. Overskuddet fra kafeen under går i sin helhet til St. Johannessangerne. Vi har mulighet for å samle/ta i mot lopper hele året takket være en stor, romslig og ventilert kjeller under selve kirken. Men vi hadde ønsket oss bedre og større plass under selv loppemarkedet og auksjonen. Dette er det dog lite vi kan gjøre med. Gjenbruk ligger i tiden og det profiterer vi på. Særlig har vi merket en fin økning hva klesvarer og fottøy angår. Det vi ikke får solgt av bløte varer leveres videre til andre gjenbruksinstanser, så som Aksjon Håp eller KIA. Det er en liten gjeng som holder på hele året med å rydde og sortere og som synes å ha stor glede av det. Og takk for det! Det er ingen endring i loppekomiteens sammensetning. De to ekteparene Svela og Johansen fortsetter som før og holder krampaktig fast på sine verv. Men vi hadde ikke klart å komme i mål hvis det ikke var for alle dem som under loppemarkedene stiller tid og krefter til disposisjon. Tusen takk skal dere ha! 4.6 BIBELGRUPPE For loppekomiteen Atle S. Johansen Menigheten har en bibelgruppe på kveldstid som møtes en gang pr. måned privat. Vi er for tiden 3 stk., men er åpen for nye medlemmer. Kvelden starter med kveldsmat. Vi fortsatte i 2014 med Å kjenne han som kjenner deg av Sven Aasmundtveit, samtaler om det vi leser og slutter av med en bønnestund sammen. Linda Olsen 4.7 ST. JOHANNES MENIGHETSBLAD Menighetsbladet kom ut med 6 nummer i Bladet trykkes nå hos Lura trykkeri. Augustnummeret var med hovedvekt på barne- og ungdomsarbeidet. Det var stiftet inn en egen folder om aktiviteter for barn og ungdom i Varden og St. Johannes menighet. Denne folderen ble også trykket opp i en del ekstra eksemplar til utdeling. Barne- og ungdoms-utvalget dekket merutgiftene til folderen. Alle som har postnummer 4014 får bladet distribuert gjennom Posten. Når det gjelder de i menigheten med postnummer 4012, 4013 og 4015 er disse områdene bare delvis i menigheten slik at her er det fortsatt bladbudene som står for utdelingen. Fordelen med ordningen er at vi får bladene ut til alle i boliger der vi tidligere ikke har kommet til postkassene. På grunn av merutgiftene både med større format og portoutgifter hadde menighets- 14

15 bladet dette året et underskudd på ca. kr ,-. Redaksjonen består av Thorvild Lode Berntsen, Signe Wolden og Linda Olsen. 4.8 ST. JOHANNESDAGENE Linda Olsen Årets St. Johannes-dager ble avviklet i tidspunktet 15/10 til 27/10 med i alt 7 arrangementer av ulik karakter. En innarbeidet tradisjon er å starte med kunstutstilling i kirken og da helst med en lokal kunstner. Onsdag 15. oktober presenterte Elin Melberg sine installasjoner i forskjellige deler av kirkerommet. Det som vakte mest åtgaum var verket som hun hadde kalt What s mine is yours to borrow#3. En bemerkelsesverdig sak som skapte interesse hos store og små. Etter åpningen av kunstutstillingen fulgte et foredrag i menighetssenteret om Stavangermaleren P.S. Krøyer ved Gunnar Skadberg. En spennende og interessant innføring i malerens liv og virke i Stavanger og Danmark på slutten av 1800-tallet. Denne kvelden var i samarbeid med Storhaug historielag. Fremmøtet og interessen var det ikke noe å si på: i alt 75 personer til stede. Søndag 19. oktober inviterte St. Johannessangernes ungdomskor til konsert med visesangeren Elin Furubotn og musikere. Hun stod for et rikholdig program og ungdomskoret fikk være med på noen av sangene. Det ble en god konsert og et spennende samarbeid. Konserten hadde fortjent et høyere besøkstall: i alt 64 tilhørere. Markering av grunnlovsjubileet 2014 fant sted onsdag 22. oktober da tidligere byarkivar Hans Eivind Næss kåserte om Valget av selvstendighets-mannen Peter Valentin Rosenkilde til Riksforsamlingen på Eidsvold. Næss leverte en fin og grundig innføring i spillet omkring Rosenkildes valg som Stavangers representant til Eidsvoll i Foredraget hadde fortjent en større tilhørerskare: 25 møtte frem. Det musikalske innslaget sørget sangeren Elin Aase for, akkompagnert av kantor Edgar Hansen, med musikk fra tidlig 1800-tall. Den påfølgende lørdag stod i familiens tegn. Hendelsen foregikk fra kl. 14 til 17 og bar navnet: Superlørdag for hele familien. Hovedaktøren var artisten: Galen i halen som falt godt i med alle ungene. Det ble en vellykket familiedag med innslag fra St. Johannes-sangerne, barnekor og jentekor/ aspirantkor. Det var moro med så mye folk. Et slikt arrangement må være et must på fremtidens St. Johannesdager. 105 deltagere. Dagen etter: søndag 26. oktober var det ungdomskveld med magikeren Ruben Gazki. Kvelden var med rette kalt Magiske øyeblikk der Gazki delte spennende opplevelser fra sitt eget liv. Imponerende og vellykket gjennomført. 47 deltagere. St. Johannes-dagene ble avsluttet mandag 27.oktober med et program om Alf Prøysen i anledning av 100-års dagen for hans fødsel. Kantor Edgar Hansen kåserte om dikteren og hadde plukket ut et lite utvalg av hans mest kjente sanger som ble avsunget til glede for alle Prøysen-elskere. Samme kveld fant trekningen av lotteriet til beste for barne-og ungdomsarbeidet sted. I alt 50 deltagere. Økonomi: arrangementene viste totalt et underskudd på kr ,40. Komiteen slet også dette året med å få fast-lagt et program. Vi synes vi kom i mål på et hederlig vis, men skulle gjerne sett at det var noen flere programposter og flere om å dele på ansvaret. Komiteen har i 2014 bestått av Anne-Gunn Berg, Edgar Hansen og Atle S. Johansen. 5. SANG OG MUSIKK Atle S. Johansen Komitemedlem 5.1 KIRKEMUSIKKARBEIDET Gudstjenestearbeidet. Dette året har det også vært gjennomført forsøk med liturgisk musikk da det fra advent 2014 ble prøvd ut en ny serie med sammensatt musikk fra Ukraina (Kyrie), av 15

16 Pablo Sosa (Gloria), Nolence Prince (Sanctus) og Yusuf Kill (Agnus Dei). Hallelujavers av Edgar Hansen til forskjellige serier har vært i bruk. Gudstjenestene er ellers preget av et bredt salmerepertoar og vi har tatt i bruk et par nye salmer fra den nye salmebok dette året. Totalt har det vært ekstramusikk ved 24 hovedgudstjenester dette året. St. Johannessangerne har med sine grupper til sammen bidratt ved 14 gudstjenester. Stavanger gospel choir har sunget ved to, en sangsolist har medvirket i påskeuken og ved fellesgudstjenesten i Varden for Lys våken hadde deltagerne korinnslag ved gudstjenesten. Det har vært høytidskor på 1. påskedag og 1. juledag. Storhaug skolekorps har medvirket ved to gudstjenester, Frelsesarmeen besøkte oss med sitt hornorkester og vi har hatt instrumentalmusikk ved tre gudstjenester foruten på musikkgudstjenestene. Spesielt her nevnes Carol M. Harris som gav oss en søndag med fiolinsonate av Fr. von Biber. Ellers arbeides det jevnt med variert og fornyet orgelrepertoar til gudstjenestene. Musikkgudstjenester. Vårens felles musikkgudstjeneste ble holdt i St. Johannes 27. april med kantaten «Når eg ser din himmel» med musikk av Odd Johan Overøye. Satsene ble fordelt utover i gudstjenesten. Denne ble framført av et prosjektkor samme med Eirik Stangenes, fiolin, Sandra Høygilt, Cello og Gethin Davies Jones, piano og orgel. Sistnevnte var på dette tidspunkt kantor i Varden. Allehelgensdag ble feiret i Varden hvor «Tysk messe» av Franz Schubert ble framført som liturgisk musikk med norsk tekst av et prosjektkor. En messingkvartett med Linda Saglien Svendsen i spissen bidro både på liturgien og med salmesatser og preludium sammen med vikarorganist Kristina Flatebø. Prosjektkor. I tillegg til gudstjenesteprosjektene vår og høst var det kantateprosjekt høsten med framføring av Bachkantatene nr.12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen og nr. 76 Die Himmel erzähle die Ehre Gottes (se konsert 23. november). Her var for første gang St. Johannes-sangerne ungdomskor med i prosjektet. Til tross for litt underbemanning i herrestemmene, ble resultatet ved konserten meget godt på disse krevende korsatsene. Konserter Et år med flere store og spennende konserter har vært mulig gjennom samarbeid med andre og gitt et rikt år. Vi har fått presentert et bredt program fra nyskapende musikk til viktige klassiske kirkemusikkverk og mener at vi med vår konsertvirksomhet har lagt til rette for mange mulige musikkopplevelser for menigheten og gitt viktige bidrag til byens kulturliv. Mange av arrangementene er bra besøkt realistisk sett, selv om vi har plass til mange flere i kirken. Kvaliteten må på de aller fleste arrangementer sies å være høy. Årets konsertarbeid har foruten inngangspenger og midler fra menigheten vært finansiert med penger fra Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd. Det har vært arbeidet med å få enda bedre økonomi i driften ved søknad til Norsk kulturråd uten at det har lyktes. Vi har hatt omkring til stede på konsertene og da er ikke publikumstallene under Norsk kirkemusikksymposium/norsk orgelfestival tatt med. De forskjellige arrangement: 24. januar: Den skandinaviske orgelduo. Erling With Åsgård, Trondheim og Ørjan Horn Johansen, København. Et meget flott gjennomført program på høyt kunstnerisk nivå med musikk for fire hender og føtter som litt for få fikk oppleve. 9. februar. Salmekveld «Salmer over grenser» et møte med salmedikteren Arve Brunvoll. Et bra besøkt arrangement hvor det i tillegg til Brunvoll medvirket instrumentalister, gruppe fra Stavanger Gospel Choir og St. Johannessangerne ungdomskor. 16

17 23. mars Må korsets tre slå rot, en musikalsk fortelling om St. Sunniva av Odd Johan Overøye og tekst av Eyvind Skeie. St. Johannes-sangerne med solister og musikere. Edgar Hansen, dirigent En svært vellykket musikkdramatisk forestilling med St. Johannes-sangerne jenteog ungdomskor som bærere av historien sammen med flotte musikere og solister. Her gjorde vår korsanger Barbro Svela en strålende rolle som Sunniva i samspill med andre solister og musikere. Dette var en milepel i vår korhistorie i og med at vi gjennomførte en så stor oppsetning med bare våre egne korkrefter. Meget godt besøkt. 15. april: Påskekonsert Et sammensatt instrumentalensemble sammen med sangerne Wibeke Wetaas og Rønnaug Bakke framførte utdrag av Les lecon de ténèbre av Francois Couperin og Stabat mater av Giovanni Pergolesi. Konserten var del i en turne ensemblet gjennomførte i distriktet i påskeuken og som vi kjøpte inn. Den var bra besøkt. 25. mai: Vårkonsert. Frida Siegrist Oliver, brasj, Magnus Gibbs, sang, Eivind Berg, orgel, St. Johannessangerne, Edgar Hansen, dirigent og akkompagnatør. En svært vellykket konsert med unge utøvere på høyt nivå sammen med vårt gode ungdomskor. Dette var en god mulighet for de unge solistene og korsangerne til å få vist seg fram og få videreutviklet sine talent i konsertsammenheng.bra besøkt arrangement. Rønnaug Bakke, sang, Musikere fra SSO og Kichen orchestra: Hans Björkroth, nyckelharpa, Gaute Vikdal, lur/bukkehorn /trombone. Bjørn F. Nilssen, kontrabass, Didrik Ingvaldsen, trompet. Arild Hoem, saxofon, Johan Egdetveit, trekkspill. Marius Munthe-Kaas, perkusjon, Tor Mathisrud, arrangementer. En flott gjennomført konsert på høyt kunstnerisk nivå med utfordrende og spennende møter mellom klassisk musikk, folkemusikk og improviserende lek. Konserten ble gjennomført i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester. Svært godt publikumsbesøk. 19. oktober. Konsert Elin Furubotn med musikere i samarbeid med St. Johannes-sangerne ungdomskor. Spennende samarbeid hvor koret sang tre av hennes viser tilrettelagt og arrangert av Edgar Hansen sammen med henne. Koret hadde og egen avdeling med kirkemusikalske perler. Vellykket arrangement med brukbart besøk. 23. November: Kantatekonsert Kantater av J. S. Bach: nr.12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen nr. 76 Die Himmel erzähle die Ehre Gottes Elin Aase, mezzo, Hans Widerøe, tenor. Nils Erik Steinsbø, bass, Prosjektkor og orkester fra symfoni-orkestermiljøet med Sveinung Sand som konsertmester. Edgar Hansen, dirigent. En vel gjennomført konsert med høyt kunstnerisk nivå. En arie måtte utgå fordi sopransolisten ble syk. Brukbart besøkt. 4. juni: Konsert med Stavanger amatørsymfoniorkester og Edgar Hansen, orgelsolist Et hyggelig samarbeid hvor konsert for orgel og orkester i C Dur ble framført med vårt kororgel og Marsch eclesiante med stort orgel og orkester. I tillegg spilte orkesteret en avdeling og Hansen et solostykke for orgel. 28. september: Salmer fra kjøkkenet desember: Konsert for bydelen Storhaug skolekorps, dir. Nikita Alexew Sang ved barn fra Storhaug skole, Edgar Hansen, orgelsolist. En godt besøkt konsert hvor både «korpsfamilien» og Storhaugbeboere kom på en konsert med flott musikk av Storhaug skolekorps, julesanger ved barn fra Storhaug skole, felles-sang og solistisk orgelmusikk ved kantor Edgar Hansen. Arrangementet er i samarbeid med Storhaug skolekorps. 17

18 22. Desember: «Vi synger julen inn» Nylund skolekorps Clive Zwanswiniski, dirigent, St. Johannes sangerne, Susanne Rodvelt Haugland, dirigent jentekor, Britt Elin Laursen, dirigent barnekor, Edgar Hansen, dirigent og klaver. Bodil Fagerheim, orgel/ klaver. Konfirmanter deltok med lesning. Sokneprest Reimunn Førsvoll. Meget godt besøkt arrangement med St. Johannes-sangerne og Nylund skolekorps i sentrum av arrangementet. Her får både kor og korps framført sitt beste julerepertoar for et stort publikum. Fellessang og lesning ved konfirmanter. I tillegg til dette har vi i St. Johannes hatt samarbeid om: 25. april: Orgel i sentrum Gethin Davies Jones og Edgar Hansen spilte Bach, og norsk, engelsk, dansk og fransk eldre og nyere musikk. - To konserter under Norsk kirkemusikksymposium/norsk orgelfestival: 11.september: Salmefest med diverse kor og instrumenter 15. september: Lunchkonsert ved aktive deltagere på mesterklasse under norsk orgelfestival. Edgar Hansen, Kantor 6. INSTITUSJONER 6.1 STORHAUG ÅPEN BARNEHAGE Storhaug åpen barnehage er en barnehage for barn i alderen 0-6 år, i følge med sine omsorgspersoner (foreldre/ besteforeldre etc). Barnehagen holder til i Nedre Dalgt 68, og er en viktig møteplass for de som er hjemmeværende med barn. Vi legger vekt på at det er et fellesskap både for liten og stor, og tid til en kopp kaffe og en drøs, foruten lek og pedagogisk innhold. Barnehagens åpningstid er mandag og torsdag kl , og tirsdag og onsdag kl Barnehagen holder stengt i skolens ferier. Storhaug åpen barnehage har 6 ansatte. Mette Voldsund i 65 % stilling som styrer og 10 % åremålsstilling, permisjon i 50% fra august - 14 og permisjon i 75% fra desember- 14 tom 31. juli -15. Vivian E. Suphellen i 50% assisterende styrer fra august- 14 og 65 % stilling som styrer og 10% åremålsstilling fra desember- 14 tom 31. juli- 15. Anette Johannessen som assistent i 50 % stilling, og Berna Akinci i 32,5 % stilling som renholder. Karen Rønning som pedagog i 50 % stilling. Linda Olsen er ansatt i 5 % stilling, som regnskapsfører. Timea Ollender har vært knyttet til barnehagen som frivillig, og har våren 2014 hatt språkpraksis i barnehagen ca to dager i uken. Christine Lura har også vært frivillig i åpen barnehage en dag i uken fra våren- 14. Fra august- 14 har også Robin Duncan Edward vært frivillig i barnehagen i en til to dager i uken. Barnehagen har ikke opptak, og brukerne blir registrert ved oppmøte og betaler for hver gang de bruker barnehagen. Barnehagen er godkjent for inntil 40 barn hver dag. I løpet av 2014 er det registrert ca 300 forskjellige barn i barnehagen. Det er mange ulike nasjonaliteter representert i barnehagen. Dette er både spennende og utfordrende for barnehagen. Barnehagen får rammefinansiert tilskudd fra kommunen, i tillegg til foreldrebetaling. I løpet av 2014 har barnehagen fått to offer fra menigheten. Barnehagen har i løpet av våren 2014 kjøpt en ny babydisse og skiftet et lekeapparat på utelekeplassen. Årlig innvendig nedvask av barnehagen, ble gjort i juli. Når det gjelder eksterne samarbeidspartnere har vi videreført samarbeidet med Helsestasjonens familiesenter i 2014, som har veiledning for foreldrene i barnehagen. Vi har også godt samarbeid med Tegra, som er en barselgruppe for minoritetsspråklige mødre/ barn og deres tolker. Vi har også et samarbeid 18

19 med familiegruppen i Stavanger, som tilbyr støtte i foreldrerollen, til familier med barn 0-6 år. To av deres ansatte tilbyr støtte i foreldrerollen, dersom noen ønsker det. Barnehagens personal, gir veileding til foreldre ved behov. Aktivitetstilbudet til barnehagen er variert, for å treffe de ulike aldersgruppene og behovene barna har. Barnehagen tilbyr aktiviteter som samlingsstunder med musikk, rim/regler, eventyr etc, babysang, klubb for de eldste, formingsaktiviteter, baking, turer, fester og jul- og påskefester med tydelig kristen profil. Hver tirsdag har vi kristent innhold i samlingsstunden, med bibelfortellinger og kristne sanger. Personalet i kirka kommer for å holde samling annenhver gang. Samarbeidsutvalget, som er sammensatt av eier, ansatt og foreldre har hatt 3 møter i løpet av De har behandlet saker som godkjenning av årsplan, regnskap, budsjett, årsmelding, evalueringsarbeid og lignende. Vivian Suphellen, Styrer 19

20 20

21 6.2 ST. JOHANNES SYKEHJEM Styret har hatt følgende sammensetning i 2014: Verna Rege Nilssen Randi Holgersen Aase Marie Bowitz Elin Svela Liv Grønning Ingebriktsen Iren Johanson styreleder, St. Johannes menighet nestleder, St. Johannes menighet sekretær, St. Johannes menighet styremedlem, St. Johannes menighet pårørendes representant ansattes representant Styret har behandlet 32 saker og hatt 6 møter. Styrer Reidun Skjold har deltatt på alle møtene. Av saker som har vært behandlet kan bl.a. nevnes: Årsberetning og regnskap for 2014 Budsjett for 2014 Regnskapskontroll HMS-årsplan Tariffoppgjøret St. Johannes sykehjem er et sykehjem for aldersdemente pasienter. Sykehjemmet har 15 plasser. Det eies og drives av St. Johannes menighet. Beleggsprosenten har vært: 95 % Sykehjemmet har driftsavtale med Stavanger kommune. Den gir et godt grunnlag for drift av sykehjemmet. I 2014 har det vært gitt tilskudd etter ABI- systemet ( aktivitetsbaserte inntekter) Sykehjemmet er medlem av følgende organisasjoner: ISAS interesseorganisasjon for de private, ideelle alders og sykehjem Arbeidsgiverorganisasjonen Virke Nasjonalforeningen for folkehelse, støttemedlem MÅLOPPNÅELSE: Sykehjemmets målsetting bygger på formålet i vedtektene for sykehjemmet. Pasientene skal hjelpes ut fra deres forutsetninger, uavhengig av sosial status, livsførsel, religiøs tro eller politisk oppfatning. Sykehjemmets målsetting bygger på dette. Vi har fokus på å bevisstgjøre alle ansatte på formålet. Vi evaluerer målsettingen jevnlig. Den er oppfylt i den grad det er mulig. Likeså kvalitetskravene fra sentrale myndigheter.. Legedekningen har vært innenfor de nasjonale kravene. ØKONOMI OG RESULTATDISPONERING: Regnskapet føres ved Tasta Sykehjem, ved økonomisjef Brian Swan Regnskapet revideres av Ernst & Young. 21

22 Året 2014 avsluttes med underskudd Driftstilskudd 2014 Kr Overskudd Ikke klart Forslag til resultatdisponering: Formålskapitalen økes med kr.? Etter dette blir formålskapitalen for St. Johannes sykehjem: kr? ARBEIDSMILJØET. Sykefraværet i 2014 har vært:? %. Ledelsen har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet, både det fysiske og det psykososiale. De nødvendige hjelpemidler er anskaffet. Trivselstiltak er gjennomført som beskrevet i neste avsnitt. Det har ikke vært ulykker som har ført til sykemeldinger. Sykehjemmet er en IA- bedrift ( inkluderende arbeidslivsbedrift). Vi jobber kontinuerlig med tilrettelegging for å redusere sykefraværet. Det gis et treningstilskudd til de ansatte som har avtale med treningssenter. AMU (arbeidsmiljøutvalg) / Kvalitetsutvalg Grunnet størrelsen på sykehjemmet er disse utvalgene slått sammen. Utvalget har hatt 4 møter. Saker som har vært behandlet: HMS-plan kvalitetsforbedrende tiltak Avviksbehandling -i 2014 var det feilmedisinering og fall som var registrert -skader og ulykker på ansatte registreres i HMS- systemet Synergi Personalsituasjonsvurdering velferd for ansatte sykehjemmets økonomi PERSONALMØTER. Det har vært avholdt følgende møter: Personalmøter: 9 Gruppemøter: 9 Sykepleiermøter: 4 Nattevaktsmøte: 2 SOSIALE ARBEIDSMILJØTILTAK: Utenlandstur.I år gikk turen til Alicante i Spania.Deltakerne betaler turen selv. 2 personalfester Sosiale samlinger etter lønningsdag Revy sammen Julekranssamling på Engøy Julebord NÆRMILJØET Driften av sykehjemmet påvirker det ytre miljøet ubetydelig. Området er godt vedlikeholdt. Avfall kildesorteres for å skåne miljøet. 22

23 LIKESTILLING Sykehjemmet har flest kvinnelige ansatte. Ved ellers like kvalifikasjoner vil vi prioritere menn. Vi oppfordrer menn til å søke hos oss. DISKRIMINERINGSLOVENS OG TILGJENGELIGHETSLOVENS KRAV: Virksomhetens lokaler har universell utforming. Ingen kvalifiserte søkere til stillinger unnlates innkalt til intervju dersom de faglige kvalifikasjonene er oppfylt. Det stilles imidlertid krav til fysisk aktivitet pga. arbeidets art. FREMTIDIG DRIFT: Innføringen av ABI finansiering har gitt sykehjemmet tilstrekkelige inntekter. Likeså en gunstig driftsavtale med Stavanger kommune som sikrer en stabil drift. St. Johannes menighet ønsker fortsatt å drive sykehjemmet. Forutsetningen for videre drift er til stede. ANDRE FORHOLD: Brannøvelser: 1 Pasient/pårørende samling 2, ( før jul) Samtaler med lege/pårørende 1-2 /årlig og ved behov. Reidun Skjold styrer Verna Rege Nilssen Randi Holgersen Aase Marie Bowitz styreleder nestleder sekretær Iren Johanson Elin Svela Liv Grønning Ingebriktsen ansattes repr. Styremedlem pårørendes repr. Reidun Skjold styrer 23

24 ST. JOHANNES MENIGHET DRIFTSREGNSKAP av 2 UTGIFTER Regnskap Buds(end) Regnskap Lønn fast ansatt kr ,29 kr ,00 kr , Lønn vikar kr 9 283,83 kr ,00 kr Ekstrahjelp kr 6 972,00 kr ,00 kr , Div. lønnsrelatert kr - kr - kr , Enkle honorarer kr ,00 kr ,00 kr , Lørdag-/søndagstillegg kr 168,00 kr - kr Arbeidsgiveravgift folketr. kr ,36 kr ,00 kr , Andel av pensjonsutgifter kr 6 878,99 kr ,00 kr , Fordel grp.livsforsikr. ansatte kr 575,25 kr - kr 961, Fordel ulykkesforsikr. ansatte kr 230,86 kr - kr 425,00 Motkto. fordel grp.livs /ulykkesforsikr. ansatte kr -806,11 kr - kr , Brunevarer kr ,20 kr 7 000,00 kr Annet inventar kr ,00 kr ,00 kr , Edb-maskiner,PC,programvare kr 1 043,00 kr 2 000,00 kr 1 038, Annet utstyr kr 2 793,28 kr ,00 kr , Vedlikehold bygninger kr - kr 5 000,00 kr , Kontorrekvisita kr ,66 kr ,00 kr , Kopierings-/trykningsutgifter kr ,76 kr ,00 kr , EDB-utgifter kr 559,20 kr 1 000,00 kr 334, Telefon, telefax kr 1 516,56 kr - kr 22, Annonser, reklame kr ,14 kr ,00 kr , Porto kr ,24 kr ,00 kr , Leie av kontormaskiner kr ,40 kr ,00 kr ,00 Vedlikehold 1208 inventar,utstyr,maskiner kr - kr 1 000,00 kr 2 054, Bankgebyrer kr 4 807,59 kr 5 300,00 kr 3 942, Honorarer (selvst. nær.dr.) kr ,55 kr 6 000,00 kr , Husleie kr - kr - kr 950, Strøm (oppvarming,lys) kr ,08 kr ,00 kr , Kommunale avgifter kr 2 840,00 kr 5 200,00 kr 3 220, Renhold kr 2 637,88 kr 1 000,00 kr 773, Forsikringer kr 4 162,19 kr 5 700,00 kr ,00 Reisegodtgjørelse (adskilt fra 1230 diett) kr 1 141,66 kr 3 000,00 kr Bilgodtgjørelse kr 3 142,80 kr 1 000,00 kr Velferdspenger / tiltak ansatte kr 575,00 kr 1 000,00 kr 607, Matvarer kr ,31 kr ,00 kr , Litteratur, noter o.l. kr ,12 kr ,00 kr , Trykksaker kr - kr 8 000,00 kr 3 216,00 24

25 UTGIFTER (FORTSETTELSE) Regnskap 2014 Buds(end) 2014 Regnskap Forbruksvarer, hobbyartikler kr ,07 kr 7 000,00 kr 4 347, Materiell til folkevalgte kr - kr 1 000,00 kr Kurs (folkevalgte/frivillige) kr 8 600,00 kr ,00 kr 1 190, Blomster, lys kr 7 439,88 kr 5 300,00 kr 3 284, Representasjon, gaver, o.l. kr ,20 kr ,00 kr , Andre / diverse forbruksvarer kr 1 690,49 kr 3 000,00 kr 450, Kontingenter kr 8 420,93 kr ,00 kr 9 820, Abonnementer kr ,92 kr ,00 kr , Leie-/tur kostnader kr ,00 kr ,00 kr , Arrangementsutgifter kr ,82 kr ,00 kr , Gevinster kr 7 083,09 kr 6 500,00 kr 7 493, Transport kr ,39 kr 5 000,00 kr 2 252, Kioskvarer kr 3 509,69 kr 5 000,00 kr 4 211, Diverse driftsutgifter kr 0,75 kr - kr 1 968, Refusjon til fellesråd, div. kr 2 145,00 kr - kr 2 050, Ref. til fellesråd lønn kr - kr ,00 kr , Ovf. til intern avdeling diverse kr ,50 kr ,00 kr , Ovf. til intern avd. kopiering kr 2 100,00 kr 1 500,00 kr 2 100, Ovf. til intern avd. mat kr 3 600,00 kr 3 000,00 kr 3 620,00 Mva på vederlag, mva pliktig 1429 ansakffelse kr ,26 kr 6 000,00 kr , Tiskudd til fellesråd, diverse kr 1 000,00 kr - kr 1 000, Tilskudd til egne avdelinger kr 5 200,00 kr - kr - Overføring av ofringer til 1465 andre kr ,50 kr ,00 kr ,00 Overføringer av innsamlede 1466 midler til andre kr ,00 kr ,00 kr ,00 Overføring til organisasjoner 1470 o.l. kr ,06 kr ,00 kr , Renteutgifter kr 397,00 kr 1 500,00 kr 417,00 Utlån, kjøp av aksjer og 1520 andeler kr - kr 1 000,00 kr 1 075,00 Dekning av tidligere års 1530 underskudd kr ,22 kr 5 100,00 kr ,00 Avsetning til ubundne fond 1540 (disp.fond) kr ,63 kr ,00 kr ,00 Avsetning til bundne fond 1550 (driftsfond) kr ,89 kr 1 300,00 kr Regnsskapsmessig overskud kr - kr - kr , Avskrivninger kr ,89 kr - kr , Annet inventar innvestering kr - kr - kr ,00 MVA på vedlerlag mva-pliktig 3429 anskaffelse kr - kr - kr ,00 Sum utgifter kr ,27 kr ,00 kr ,00 25

26 INNTEKTER Regnskap 2014 Buds(end) 2014 Regnskap Billettinntekter kr ,14 kr ,00 kr , Loddsalg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Salgsinnt. div. akt (julemesse/loppemarked) kr ,45 kr ,00 kr , Innbetaling gra deltakere i aktiviteter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Medlemskont. (klubber foreninger, 1614 kor) kr ,00 kr ,00 kr , Abonnement menighetsblad kr ,00 kr ,00 kr , Arrangementinntekter kr ,85 kr ,00 kr , Diverse salg / leieinntekter kr -64,59 kr ,00 kr , Salgsinntekter kiosk(avgiftsfritt) kr ,00 kr ,00 kr , Salg av tjenester (avgiftsfritt) kr ,05 kr - kr Utleie av kirkerommet kr ,00 kr ,00 kr ,00 Leieinntekter inventar, utstyr, 1636 kopimaskin kr - kr ,00 kr , Andre leieinntekter kr ,00 kr - kr Refusjon fra bispedømmerådet kr - kr ,00 kr ,00 Komp. for mva på anskaffelser 1729 utgiftsført kr ,26 kr ,00 kr , Ovf. fra intern avd. diverse kr ,50 kr ,00 kr , Ovf. fra internavd. kopiering kr ,00 kr - kr , Ovf. fra intern. avd. mat kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd diakoni kr ,00 kr - kr , Tilskudd bispedømmerådet kr - kr - kr , Tilskudd fra kommune kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tilskudd fra kommunen barne/ung arbeider kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd fra fellesråd diverse kr ,79 kr ,00 kr , Tilskudd fra fellesråd lønn kr ,72 kr ,00 kr , Tilskudd til egne avd. kr ,00 kr - kr Offer til egen virksomhet kr ,93 kr ,00 kr , Givertjeneste fast kr ,00 kr ,00 kr , Mottatte gaver kr ,80 kr ,00 kr , Offer til andre kr ,50 kr ,00 kr , Innsamlede midler til andre kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd/ gaver fra andre kr ,00 kr ,00 kr , Reklameinntekter kr ,00 kr ,00 kr Ekstraordinære gaver/ overføringer kr ,91 kr - kr , Renteinntekter kr ,00 kr ,00 kr , Gevinst ved salg av aksjer/ andeler kr - kr - kr , Disponering av tidligere års overskudd kr ,52 kr ,00 kr , Bruk av ubunde fond (disp.fond) kr ,33 kr ,00 kr ,00 26

27 INNTEKTER (FORTSETTELSE) Regnskap 2014 Buds(end) 2014 Regnskap Bruk av bundne fond (driftsfond mv.) kr ,89 kr ,00 kr , Regnsakpsmessig underskudd kr - kr - kr , Motkonto avskrivning kr ,89 kr - kr ,00 Regnskapsmessig underskudd 3980 investering kr - kr - kr ,00 Sum inntekter kr ,12 kr ,00 kr ,00 T O T A L T kr ,85 kr ,00 kr - Noter regnskap 2014 St. Johannes menighet Her gis enkelte tilleggskommentarer (noter) til regnskapet. Dette vil i hovedsak knytte seg til forhold hvor beløpets størrelse eller andre forhold tilsier at informasjonen kan være viktig for forståelsen av regnskapstallene. Detaljert regnskap for virksomheten vil kunne utlevers på anmodning. Innledende kommentarer Avskrivninger skal etter forskriftene innarbeides i driftsregnskapet, men uten å ha resultateffekt i et regnskap ført etter kommunal regnskapsprinsipper. En vil derfor finne en motpost til avskrivningene som eliminerer resultateffekten. Dette skyldes at anleggsmidlene utgiftsføres ved anskaffelse og avskrivninger med resultateffekt ville gitt dobbel effekt ved avskrivningsperiodens utløp. Regnskapsprinsipper: Regnskapet føres etter anordningsprinsippet. Det betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Regnskapet skal videre føres etter bruttoprinsippet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal ikke gjøres fradra for tilhørende inntekter til utgiftene og inntektene skal heller ikke framstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Note 1 : Bruk av bundne fond (drift/investering, ekskl. disp. fjorårsresultat) 01.jan Avsatt Bruk Kirkemusikk kr 7 828,00 Bundet fond kr 6 577,00 Re.hab. Orgel kr ,00 kr 4 989,00 Johannesfestivalen kr ,00 K. Olsen kr ,00 H.S. Baades kr ,00 O. Ivesdal kr 1 000,00 T. Vaaland kr ,00 I. Thorsen kr ,00 Fond salg eiendom kr ,00 Sum kr ,00 27

28 Note 2 : Renteinntekter Sum : kr ,00 Note 3 : Kortsiktige fordringer Periodiserte inntekter kr ,00 Feriepenger, sykepenger Momskompensasjon kr ,00 Sum kr ,00 Note 4 : Kortsiktig gjeld Periodiserte utgifter kr 5 472,00 Skatt, arb.g.avg., feriepenger kr ,00 OU trekk kr 119,00 Leverandørgjeld kr ,00 Sum kr ,00 Note 5 : Dispfond menighet Disposisjonsfondet til menigheten har et underskudd på kr ,69. Dette må motregnes mot et annet fond det er kapital på. Kapitalregnskap Ingen investeringer av inventar/utstyr/maskiner/bygninger over kr i årets regnskap som ville utløst om eget kapitalregnskap. Ekstraordinær gave / arv Ingen. Pensjonsforpliktelser Menighetens pensjonsforpliktelser dekkes gjennom forsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Premien dekkes ved trekk i ansattes lønn tilsvarende 2% av brutto lønn. Resterende premie belastes arbeidsgiver. Vår virksomhet er inne i KLP s utjevningsordning for AFP år og for AFP år. Noe som gir sikkerhet mot uventede ekstra pensjonskostnader dersom antal AFP pensjonister skulle øke. 28

29 St. Johannes Balanse 2014 Regnskap Regnskap År 2014 År Kasse kr 1 660,50 kr 3 128, Kasse Diakoni kr - kr 310, Kasse Barne-/Ungdomsutvalget kr - kr 72, Kasse Skapet kr 394,00 kr 377, Kasse Treffen kr - kr 10, Drift kr ,47 kr , Diakoni fastrente kr ,25 kr , Bank kr ,69 kr , Bank kr ,98 kr , Bank kr 1 648,55 kr 1 633, Bank kr 2 375,96 kr 2 353, Bank kr ,00 kr , Diakoni kr ,28 kr , Orgel kr ,41 kr , Bank Treffen konto kr ,34 kr , Bank kr ,86 kr , Bank St. Johannes- sangerne kr ,37 kr , Postkonto kr 2 179,27 kr 2 179, Misjonsutvalget kr 2 224,05 kr 5 846, Skattetrekk kr 7 557,00 kr , Kortsiktige fordringer (manuelle) kr ,84 kr , Tilgode mva Fylkesskattesjefen kr ,26 kr , Interrimskonto kr ,00 kr , Matrialbeholdning kr 2 684,55 kr 3 468, KA egenkapital innskudd kr 6 076,00 kr 6 076, Panteobligasjon T.Gilje kr ,00 kr , Aksjer Skagen fondene kr 5 448,79 kr 5 449, Orgel kr ,11 kr , Inventar,maskiner,transportmidler kr 4 935,00 kr , Faste eiendommer og anlegg kr 1 000,00 kr 1 000, Skattetrekk skyldig kr ,00 kr , Kortsiktig gjeld (manuelle) kr ,39 kr , Leverandørgjeld (reskontro) kr ,38 kr , Skyldig arb.giv.avgift kr 1 058,55 kr , Skyldige feriepenger kr ,47 kr , Skyldig arb.giv.avg. av feriepenger kr ,93 kr , OK-trekk KA kr -118,80 kr -26, Bundet fond kr ,65 kr , Rehabilitering orgel bundet fond kr ,23 kr , Johannesfestivalen kr ,73 kr , Kornelius Olsens legat kr ,00 kr ,00 29

30 St. Johannes Balanse 2014 (fortsettelse) Regnskap Regnskap År 2014 År H.S. Baades legat kr ,00 kr , Olava Ivesdal legat kr ,00 kr , T.Vaalands H.K. legat kr ,00 kr , Ingolf Thorsens fond kr ,00 kr , Bundet fond salg av eiedom kr ,00 kr , Kirkemusikkfond kr ,49 kr , Disp.fond kr ,69 kr , Disp.fond Diakoni kr ,82 kr , Disp. fond. Barne og ungdiomsutvalg kr ,81 kr , Disp. fond St. Johannes-sangernel kr ,99 kr , Dips. fond. N.Dalgt. 68 kr ,26 kr , Dispfond KFO kr ,00 kr , Disp. fond Vålands legat kr ,98 kr , Disp. fond Treffen kr ,73 kr , Menighetens misjonsprosjekt kr ,85 kr , Misjonsutvalget kr ,20 kr , Disp. fond ungdomsklubb kr ,72 kr , Disp fond Storhaugdrøsen kr ,86 kr , Uinndekket negativt driftsresultat kr - kr , Udisponert investeringsresultat kr - kr , Kapitalkonto kr ,04 kr , Egenkapital KA kr ,00 kr , Orgel motkonto kr ,11 kr ,00 T O T A L T kr 8 293,85 kr - 30

31 31

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Denne planen er delt opp i fire hoveddeler som beskriver de viktigste oppgavene som man har tenkt til Diakoni i Bodø.

Denne planen er delt opp i fire hoveddeler som beskriver de viktigste oppgavene som man har tenkt til Diakoni i Bodø. Årsrapport for DIAKONI I BODØ 2009 Innledning. Diakoni i Bodø har en egen diakoniplan som er planleggings og styringsverktøyet for virksomheten/prosjektet. Planen vektlegger felles diakonale utfordringer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt 1 FROGNER KULTURFORUM KOR HERLIG - KOR FANTASTISK - KOR SUVEREN - JUST 4 FUN Referat fra årsmøte torsdag 15. november 2012, kl 18.30 på Frogner skole (2. klasse SFO-basen) Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015 Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi Nå har jeg stått to morgener og delt ut gratis kaffe og boller ved bussholdeplassen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer