EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling"

Transkript

1 EMPO Når pulsen endres s 15 Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling av varer Transportbruker- s 22 konferansen: Tollpost Globe bidrar til ny konferansesuksess Kundemagasin September 2008

2 Leder Sommeren er på hell og vi går inn i en spennede høst Sommeren er på hell, og vi går inn i en spennende høst. Det knytter seg nå større spenning en vanlig til hvordan konjunkturene vil utvikle seg. Dette skyldes uro i de internasjonale finans- og kredittmarkedene, høyere drivstoff- og matvarepriser, samt høyere rente og endringer i boligmarkedet. Vi i Tollpost Globe vil følge utviklingen nøye, men vi kan love fortsatt høy kvalitet og effektiv levering for våre kunder. Vi har i lengre tid, både i bransjesammenheng og i media, jobbet aktivt for å danne en opinion for å utvikle samferdsels-norge, både når det gjelder utbygging av vei, bane og knutepunkter. Vi begynner nå å se effekten av dette. I sommer har flere toneangivende politikere og finanseliten kommet på banen og argumentert for økt bruk av oljepengene innenfor handlingsregelen til økte investeringer i infrastruktur. Vi trenger et samferdselsløft i et helt annet monn enn det som ligger inne i rammene til Nasjonal transportplan. Selve planen skal oversendes Stortinget fra samferdselsminister Liv-Signe Navarsete på slutten av dette året. I dette nummeret av Tempo tar vi deg med til Coop og Sundolitt, vi gjør rede for vår kompetanse og analyse av kundenes logistikk. Vi dekker også LTL-kongressen, og gir smakebiter fra hva som rører seg både i Tollpost Globe og ellers i bransjen. Vi ønsker våre kunder en vel overstått sommer, og ser frem til noen travle måneder. God lesning! Robin Olsen Adm.dir.

3 MILJØMERKET Trykksak Innhold Mulig unntak fra EU-regler s 4 om forhåndsvarsling av varer Elisabeth Enger ny jernbanedirektør s 7 Bompenger på jernbanen?! s 8 Stortinget om Oslopakke 3 s 10 LTL Kongress i Oslo s 12 LTL Kongress i Oslo side % - Prosjektarbeid s 14 Med «hårete» mål Når pulsen endres s 15 Samarbeidet mellom COOP Faghandel og Tollpost: s 16 Høysesongen med rekord er over Forberedelsene til neste år i gang Tollpost Futurum Konferansen 2008 s 19 med fokus på fremtidens utfordringer: Beste Futurum så langt! Stortinget om Oslopakke 3 side 10 Tempo Utkommer fire ganger per år. Utgiver: Tollpost Globe AS Ansvarlig redaktør: Ole A. Hagen Redaktør: Trine Sand Grafisk produksjon: Pluss Design, Lene Hannevig Trykk: Zoom Grafisk AS Opplag: 5000 Bidragsytere i dette nr: Tekst: Espen Ellingsberg, Gjermund Strømnes, Guttorm Sand, Kjetil Tvedt, Ole A. Hagen, Tom D. Svendsen, Odd Ustad, Jo Eirik Frøise, Øyvind Haugen Transportbrukerkonferansen: s 22 Tollpost Globe bidrar til ny konferansesuksess Vi lanserer to nye e-tjenester s 24 Kundeprofilen Brødr. Sunde AS: s 25 Mitt vogntog er lastet med Sundolitt Logistikkanalyse skal gjøre oss og kundene bedre s 28 Ønsker utsettelse av rapporteringssystem s 30 for biodrivstoff Danmark: s 31 Miljøsone i København/Fredriksberg

4 Aktuelt Mulig unntak fra EU-regler om forhåndsvarsling av varer På et forhandlingmøte den 16. juni 2008 åpnet Kommisjonen opp for at Norge kan gis unntak fra EUs regler om forhåndsvarsling av varer mellom EU og tredjeland fra 1. juli Dette var gode nyheter, sier direktør Jo Eirik Frøise i Transportbrukernes Fellesorganisasjon. Kommisjonens hovedvilkår er at Norge innfører: Forhåndsvarsling av varer mellom Norge og tredjeland etter EUs krav til systemer og løsninger Konseptet om autoriserte økonomiske operatører (AEO) etter EUs retningslinjer Risikoanalyse tilsvarende EUs modell Videre forhandlinger om en avtale skal skje i tre arbeidsgrupper mellom EU og Norge som skal arbeide fra august med sikte på å finne raske løsninger. I en pressemelding fra Toll- og avgiftsdepartementet heter det: Norge har i lengre tid hatt en god dialog med Kommisjonen med sikte på å finne praktiske og gode løsninger for varehandelen mellom Norge og EU. Dette er derfor en positiv utvikling i saken, sier statssekretær Geir Axelsen. Vi er likevel ikke helt i mål ennå. I de videre avtaleforhadlinger blir det nødvendig å gå grundigere inn i konsekvensene av en avtale, sier han. Skulle man derimot ikke får dette gjennom i forhandlingene med EU vil hverdagen for transport i Norge se annerledes ut fra sommeren neste år. Flere EU-bedrifter har allerede fått det nye sertifikatet som «Autorisert økonomisk operatør» (AEO). Varer til og fra bedrifter som ikke er AEO-sertifiserte kan bli stående på grense-overgangene. Norge skal innføre samme system, men bedriftene er ikke forberedt. EU har allerede vedtatt AEO-regelverket, og stadig flere land slutter seg til. Hensikten bak regelverket er å øke sikkerheten i leveringskjeden av varer slik at verdenshandelen om få år er mindre sårbar overfor terrorhandlinger og andre trusler. Bakgrunnen for det nye regelverket er terroranslaget mot World Trade Center mv. 11. september Til tross for terrorhandlinger også i Europa, er det vanskelig å ta inn over oss den terrorfrykten og krigs-

5 psykosen som har dominert USAs sikkerhets- og handelspolitikk de siste seks og et halvt årene. Finansdepartementet og Utenriksdepartementet skal gjennomføre forhandlinger med EU for å få godkjent Norges opplegg. Seniorrådgiver Fredrik Robsahm i Finansdepartementet sier til ukeavisen Mandag Morgen at de nå gjør sitt beste for at dette ikke skal bli en handelsbarriere for norske bedrifter. I et informasjonsskriv til tollregionene kommer det frem at detaljer rundt AEO vil bli publisert når den endelige avtalen med Europakommisjonen er undertegnet Hovedgrunnen er at EU er en tollunion og at vi ikke er med i den unionen. Derfor vil norske eksportører, importører og transportører bli betraktet som tredjeland. Vareforsendelser til og fra vår suverent største handelspartner EU må derfor forhåndsvarsles hvis ikke risikerer du at forsendelsen blir stående fast på tollstasjonen inn i eller ut av EU. Norge tar sikte på å innføre et tilsvarende regelverk som EU. Det skal også hete: Authorised Economic Operator (AEO). Underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet Anita Graff sier det er uklart hvordan det norske regelverket vil bli. Det er også usikkert hvor lang tid det vil ta før Tollvesenet kan ta imot søknader fra norske bedrifter. Imidlertid kan bedriftene få dårlig tid i forhold til de innstrammingene som kommer neste sommer. Det kan derfor lønne seg allerede nå å få orden i eget hus, sier hun i et intervju med Mandag Morgen. AEO Konferanse - Som arrangør av den kommende konferansen Transport og Logistikk vil vi 15. oktober sette av et eget spor (Hva betyr et eget spor?!) for å opplyse både transportbrukere og transportører om hva som vil komme vedr den nye AEO reguleringen og varslingsfrister for grensepasseringer. Dette i nært samarbeid med involverte myndigheter, sier direktør Jo Eirik Frøise i Transportbrukernes Fellesorganisasjon.. Hva innebærer AEO? AEO innebærer en autorisasjon for økonomiske aktører. Autoriseringen er et bevis på at aktøren oppfyller bestemte kvalitetskrav overfor tollvesenet og at aktøren har god kontroll og god kvalitet på sin virksomhet. Økonomiske aktører overfor tollvesenet kan for eksempel være: Importører Eksportører Transportører Speditører Lagerholdere Andre som har et forhold til tollvesenet En AEO-autorisasjon vil ha positiv innvirkning på tollvesenets risikovurdering av den enkelte virksomhet. Disse aktørene vil derfor oppnå lettelser ved

6 tollbehandling av varer ved import og eksport til og fra Norge. For bedrifter hvor hurtig levering er forretningskritisk, vil en AEO-autorisasjon være av avgjørende betydning. Hvilke fordeler gir AEO? Fra 1. juli 2009 vil en AEO-autorisert bedrift oppnå: Forenklet tolldeklarering ved import og eksport, summarisk deklarering; færre forsinkelser i vareflyten Færre kontroller, både fysiske kontroller og dokumentkontroller; forbedret presisjon i vareleveranser og reduserte kostnader At eventuelle kontroller gjennomføres av tollvesenet som en prioritert oppgave At eventuelle kontroller kan gjennomføres på virksomhetens adresse En AEO-autorisert virksomhet vil få et renommé som en pålitelig handelspartner, hvilket vil gi et fremtidig konkurransefortrinn. Fordi stadig flere land slutter opp om regelverket, vil dette også gi fordeler ved handel med de aktuelle landene. Hvordan skal varesendinger til og fra EU varsles? Ved vareforsendelser inn i og ut av EU skal en summarisk tolldeklarasjon innen aktuelle tidsfrister avgis med informasjon om blant annet: Varebeskrivelse og varenummer (bl.a. evt. UN farlig gods -koder) Navn på personen som avgir summarisk deklarasjon Navn på befrakter, samt avsender og mottaker Utpasserings- og innpasseringstollsted UCR (Unique Consignment Reference Number) Transittland Sannsynligvis blir denne informasjonen bakt inn i det eksisterende europeiske elektroniske systemet for transittdokumentasjon, NCTS, trolig allerede fra første juli i år. Frister for forhåndsvarsling I og med at Norge etter all sannsynlighet vil bli et «utenforland» i forhold til EUs sikkerhetssystem er tidsfristene for varesendinger så vel til som fra EU av interesse. Fordelt på transportmåte og etter destinasjon er de vedtatte fristene følgende: For skipstrafikk: Containerlast sendt med skip oversjøisk minst 24 timer før innlasting i avgangshavnen (i tråd med USA-oppfinnelsen «24 timers regelen») Bulklast minst fire timer før innpassering til EUs tollområde EU/EØS-trafikker minst to timer før innpassering til EUs tollområde Samme tidsfrister gjelder for sjøfraktforsendelser ut av EU For flytransport: For kortdistansetransport senest når flyet letter («wheels up») Langdistanse (oversjøisk) flytransport minst fire timer før ankomst første EU-flyplass Ut av EU minst 30 minutter før flyavgang For transport med jernbane og innenlandske vannveier: Minst to timer før ankomst til første ankomststed i EU Veitransport: Minst en time før ankomst til første innpasseringstollsted EU

7 Ny jernbanedirektør Ny kvinne på topp i samferdsels-norge Elisabeth Enger er tilsatt som ny jernbanedirektør. Elisabeth Enger ny jernbanedirektør Elisabeth Enger, Oslo, er tilsatt i stillingen som jernbanedirektør og leder for Jernbaneverket. Enger er 49 år og kommer fra stillingen som rådmann i Bærum kommune. Hun har brei ledererfaring frå offentlig sektor. Elisabeth Enger er cand.mag. med 3-årig utdanning som kommunalkandidat og 1. avdeling juridicum. Hun har tidligere vært saksbehandler i Akershus fylkeskommune og konsulent og rådmann i Skodje kommune. I tiden var hun stabssjef og direktør i Kommunenes Sentralforbund, og rådmann i Lier kommune fra 1994 til Fra 2001 har hun vært rådmann i Bærum kommune.

8 Aktuelt Bompenger på jernbanen?! Synliggjøring av en konsesjonsavgift ved løft på den nye godsterminalen Ganddal har vakt uro blant medlemmene i Logistikk- og transportindustriens landsforenings (LTL). Er dette starten på bompenger på jernbanen? Medlemsorganisasjonen har sendt brev til Samferdselsdepartementet for å få en nærmere forklaring på hva dette er, og om grunnlaget for Jernbaneverket til å etablere en slik avgift. Inntektene fra avgiften er ikke øremerket et spesielt forhold.

9 I avtalen som er inngått mellom Jernbaneverket og Terminaldrift AS om drift av Ganddal jernbaneterminal, fremgår det at selskapet skal svare et vederlag for retten til å drive terminalen. Det er oppdragsgiveren Jernbaneverket som krever inn dette vederlaget, som er kalt konsesjonsvederlag, ettersom Terminaldrift AS har fått konsesjon for driften. Etableringen av avgiften er hjemlet i konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen som ble gjennomført i forbindelse med konkurranseutsettingen av driften av terminalen. Det er ingen liknende avgift på andre terminaler som betjener gods. Jernbaneverket definerer vederlaget som et konkurranseparameter av varierende størrelse fra kr. 0.- og oppover, og vederlaget skal være betaling for eneretten til å drive terminalen. Denne kostnaden videreføres til brukerne (flere av LTLs medlemmer er storbrukere av tjenesten), og for tiden er betalingen fra brukerne til inndekning av vederlaget kr. 23,50 pr. løft. Dette kommer i tillegg til de årlige leieinntektene. Opprinnelig ble det opplyst fra Jernbaneverket at løft er inkludert i prisen, og det er derfor vanskelig å se hvordan dette kan tas ut som egen avgift. Ifølge opplysninger som LTL har innhentet, er ikke Jernbaneverket avtalerettslig forpliktet overfor operatøren med hensyn til hvordan konsesjonsvederlaget skal benyttes. Terminaldrift AS er imidlertid informert om at vederlaget vil bli benyttet til å dekke kostnader til drift og vedlikehold av spor, jernbanetekniske anlegg og andre utgifter som ikke dekkes av leieinntektene. Konsesjonsavgiften på Ganddal er altså en ny og hittil ukjent kostnad for de store brukerne av jernbanens godsfremføring. Normalt bevilges det over statsbudsjettet midler til drift og vedlikehold av Jernbaneverkets anlegg. Fra andre områder er vi imidlertid kjent med brukerbetaling, for eksempel Kystverkets innkreving av los- og kystgebyr. Fra veisektoren fins brukerbetaling utløst av behovet for «spleiselag» når det gjelder utbygging, og som et politisk verktøy for å demme opp for uønsket trafikkbelastning. Myndighetene fjernet nylig kjøreveisavgiften på jernbanen, som var en brukerbetaling og et bidrag til å fremme den politiske målsettingen om å flytte mer gods fra vei til bane. Konsesjonsavgiften har som særtrekk at den i størrelse kan variere, og at det ikke er noen rettslig binding overfor betaleren (operatøren) hva inntektene skal benyttes til. Dette er særtrekk som kjennetegner rent fiskale avgifter, vederlag etc. De eksemplene på brukerbetaling det er vist til her, er alle fast øremerket visse formål, og de krever beslutning/hjemmel fra overordnet myndighet (departement, regjering og/eller Stortinget). Det er vanskelig å se hvilken hjemmel Jernbaneverket har for å innkreve det nevnte konsesjonsvederlaget. Etter LTLs oppfatning, er vederlaget en kilde til generell finansiering av Jernbaneverket som minner om bompengefinansiering. Å innføre bompenger på jernbanen oppfattes å være stikk i strid med det politiske kravet om mer gods fra vei til bane. En innføring av, og etter hvert økning av disse «bompengene», slik det erfaringsmessig har vært på andre områder i samferdselen, svekker mulighetene for å få gjennomført de politiske målsettingene. Dersom det er konkurranselikhet mellom ulike fremføringsmidler/-nett som er målet, og at myndighetene dermed ønsker å gjøre det like kostbart å bruke jernbane som for eksempel vei, mener LTL det et feil valg av virkemidler. Med sin manglende kapasitet og ujevne tidvis dårlige regularitet og punktlighet, er jernbanen med dette i ferd med å bli en stor taper i godsfremføringen.

10 Bransjenytt Bompengesatsene økte dramatisk den 1. juli 2008, og brukerfinansiering utgjør ca 80 pst av den totale finansieringen. Stortinget om Oslopakke 3 Stortinget vedtok like før påske de nye bompengesatsene som skal gjelde for Oslo og Akershus, og som skal være et bidrag til utbygging og drift av transportsystemet i hovedstaden og omegn. Det er en klar forutsetning fra Stortingets side at tiltakene og den såkalte Oslopakke 3 skal ha positive miljømessige effekter. I motsatt fall må «pakken» opp til ny vurdering. 10

11 Flertallet i Stortinget er tilfreds med at man gjennom behandlingen av Oslopakke 3 har delt den i to faser, som betyr at man nå kommer i gang med overføringer til drift av kollektivtrafikk langt tidligere enn om man skulle ha behandlet pakken samlet. De var også fornøyd med at man nå kan starte opp igjen viktige investeringsprosjekter som Ulven-Sinsen og Kolsåsbanen. Stortingets representanter har merket seg at det i tillegg til utbyggingsprosjekter for vei og kollektivtrafikk i den lokale planen for Oslopakke 3, også ligger en betydelig innsats for drift, vedlikehold og løpende investeringer i kollektivtrafikken. Flertallet har merket seg at det i denne planen legges opp til at omkring 25 % av bompengene skal brukes til slike tiltak. Det forutsetter at disse tiltakene, for å styrke kollektivtrafikken, også i årene framover skal utgjøre minimum denne andelen av innkomne bompenger. Flertallet viser til at økte priser, blant annet på grunn av prisvekst på innsatsfaktorer som stål og betong, og andre endrede forutsetninger, vil kunne medføre utfordringer. De understreker at justeringer av pakken som foretas, må gjøres gjennom å involvere de lokale myndigheter. Man merket seg også komitéleder Rune Gerhardsens og fylkesordfører Nils Aage Jegstads krystallklare presisering under høringen, hvor de fremholdt at: «I vårt miljø er pakken robust. Men for press utenfra er den skjør». Flertallet merket seg videre at de samme personene også erkjente at det ville kunne oppstå situasjoner der justeringer kunne være nødvendig, men at det da må gjøres i nært samarbeid med de lokale partene. Man uttrykte forståelse for at det i denne saken er viktig at alle partiene, som var en del av kompromisset, trekkes med i det videre arbeidet, og ber departementet merke seg dette. Flertallet viser til at det i forslaget fra de lokale partene om at det er ønskelig å kunne benytte seg av en forskutteringsordning for å realisere store tunge prosjekter, som for eksempel E18 Vestkorridoren, E6 tunnel/lokk i Groruddalen og E18 Mosseveien i tunnel, tidligere enn forutsatt. En forskutteringsløsning vil kunne bety realisering langt tidligere enn planlagt. Flertallet finner det ønskelig at mulighetene for denne type finansiering, og skisser for gjennomføring, omtales i fase 2. Flertallet er fornøyd med at det er inngått et klimaforlik i Stortinget. Dette må få konsekvenser for de vedtak Stortinget skal fatte fremover. Klimaforliket og Regjeringens klimapolitikk trekker frem transportsektoren som en viktig kilde til CO2-utslipp, og dermed også en sektor det må kuttes i. Ett av tiltakene som nevnes er kombinasjonen av kollektivsatsing og trafikkreduserende tiltak i byområder. Oslopakke 3 inneholder elementer av dette, og det er bra. Flertallet mener at pakkens klimaeffekt må vurderes i det videre arbeidet med Oslopakke 3. Dersom pakken ikke har positiv effekt på klima, mener flertallet at pakken bør justeres. En klar forutsetning for dette er enighet mellom partene. 11

12 Det var et spennende årsmøte under årets LTL-kongress. Her sammenkalles styret til et hastemøte, for å drøfte neste års valgkomite. LTL Kongress i Oslo Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) gjennomførte en vellykket årskongress i Oslo den mai. Kongressen omfattet generalforsamling, faglig opplegg med bl.a. Finn Bergesen, statsekretær Erik Lahnstein og leder av transportog kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Per Sandberg (FrP). 12

13 Erik Johannesen (adm.dir Nor-Cargo), Robin Olsen og Erling Sæther (viseadm.dir. i Schenker) i passiar på Grand. LTL bistår bransjen i kompetanseutvikling (kurs, skole, rekruttering), juridisk advokatbistand, næringspolitikk og mye annet. På generalforsamlingen fredag 23. mai ble Erling Sæther, Schenker AS, valgt til ny styreformann etter Robin Olsen. Per Waagan, Waagan Transport AS, ble valg til nestformann. Kommunikasjonsog markedsdirektør Ole A. Hagen ble valgt inn i styret etter Robin Olsen. De øvrige styrerepresentantene er: Erik Johannessen, Nor-Cargo AS Toralf Ekrheim, Nor Lines AS Adrianne M. Næsvold Ubeda, Lars Holm Shipping AS Ketil Lundgaard, DHL Exel Supply Chain (Norway) AS Leif Arne Strømmen, J. Martens AS Tom Haugvad, Hevold Shipping AS Ellen Koffeld, UPS SCS (Norway) AS Jan Erik Hermanseter, KGH Spedition AS Jan-Erik Olsen, J. Martens AS Tom Rune Nilsen (adm.dir LTL) lytter oppmerksomt til NHOs leder Finn Bergesen. 13

14 Kvalitet 100 % Prosjektarbeid med «hårete mål» 14 I et eget prosjekt knyttet til aktivitetene ved Alfaset/ Oslo har vi satt oss svært høye mål. Når det daglig håndteres opp mot kll er det lett å se seg litt «blind». I denne forbindelse har vi satt inn ressurser på hvordan vi hver eneste kveld kan være helt à jour og terminalen tom. Når terminalen er tom, må containere sendes, og vi må også ha evnen og kapasiteten til å sende det som kommer «ekstra» eller utover det planlagte. Sammen med oss, og for å koordinere dette arbeidet, har vi fått bistand fra konsulentselskapet Mantec. Eksterne aktører med andre metoder innen analyse, utredning og implementering utfordrer oss og gir nye innfallsvinkler til problemløsning. Vi for- venter oss mye av dette arbeidet fremover, og i skrivende stund implementeres nye verktøy for daglig planlegging. Skiftledere og trafikkledere har egne handlingsplaner rundt temaet, og normene for hva som er akseptabelt endres. Vi må kontinuerlig forbedre og utvikle oss for at vår kvalitet skal tilfredsstille fremtidens krav. De som tror og sier at 96 % er helt rent, tar feil!! Gjermund Strømnes Kvalitetssjef Tollpost Globe

15 Kvalitet Når pulsen endres Lyse kvelder, unger uten lekser og ferien er overstått. De aller fleste av oss ser frem til en tid med annet innhold. Populistisk kalles det ofte for kvalitetstid. Vår kvalitetstid har allerede startet. Eller for å være mer presis så har en ny fase i vårt kvalitetsarbeid begynt. På mange måter er vi ferdige med sommeren. Grillen har fått tilbake trekket og båten skal snart på land. Vi jobber med andre ord aktivt med tiltak og kapasiteter for å håndtere høstens utfordringer. God planlegging har gitt oss mange gevinster de siste sesongene, og erfaringene med dette gjør at våre prognoser og planverktøy stadig blir bedre. Vi «vet» med rimelig sikkerhet hva som kommer, når det kommer og i hvilken takt dette skjer. Overgangen fra ferie til høst, og den kraftige volumveksten i andre halvdel av august tester alltid ut vår evne til å tilpasse oss og er utfordrende. Mange nye produkter skal ut i markedet og kravene til presisjon øker radikalt. Så også i Hva ligger da i disse planene, og hvordan er de «syretestet»? I stor grad handler det om å ha kapasitet og utnytte denne med høy produktivitet. Ved alle våre avdelinger ligger det planer for distribusjon og volumprognoser. Ledere på alle nivåer har deltatt i samlinger, fått opplæring og deltatt aktivt i planleggingen. Distribusjonskapasitet er booket og der hvor det er behov for flere hender, er dette avtalt. Alt med tanke på å levere høy kvalitet hele tiden. Materiell og utstyr er forsterket. Flere nye containere er på vei inn fra produsentene, og det er ført forhandlinger med Cargonet og andre sentrale leverandører. I Stavanger innvier vi nye lokaler, og flere andre terminaler har fått ansiktsløftninger. På mange måter gleder vi oss faktisk til å bli ferdige med sommeren, slik at vi kan komme i gang med skikkelig kvalitativt transportarbeid for våre trofaste og krevende kunder. Gjermund Strømnes Kvalitetssjef 15

16 Kunde Samarbeidet mellom COOP Faghandel og Tollpost: Høysesongen med rekord er over forberedelsene til neste år i gang Sykler, hagemøbler, griller, beis og maling, parkett og listverk, sko og kokekar. Dette er bare noen av de vareslagene som ble transportert av Tollpost ut fra COOPs hovedlager til butikker og utsalgssteder over hele landet i løpet av høysesongen fra nyttår i år til midten av juni. Dette utgjorde forhåndsproduserte containere. Trond Andresen 16 I tillegg ble det fra og med januar til og med mai produsert ordinært 1514 containere, 259 semitrailere og 350 distribusjonsbiler for Østlandet. Som igjen betyr kubikkmeter med varer, som du og jeg enten allerede har kjøpt, eller som snart skal bli våre! Distribusjonssjef Trond Andresen i COOP Faghandel og logistikksjef Jane Mette Quille fra Tollpost kan endelig senke skuldrene, i alle fall litt, og slå fast med dårlig skjult stolthet at denne kjempeoperasjonen har gått som smurt. Dette har vært Andresens første sesong i COOP, men både han og Quille visste at fjorårssesongen bød på noen utfordringer, og at det måtte flyte bedre i år for at begge partene skulle være fornøyde med samarbeidet, et samarbeid som har vart i mange år. Derfor hadde vi en betydelig lengre planleggingsperiode i år, som igjen innebar at vi hadde varene ute i butikkene tidligere i forhold til kampanjer og medlemstilbud, sier Trond Andresen. Han innrømmer likevel at de på forhånd var skeptiske til om Tollpost ville klare å binde opp så mye kapasitet og framskaffe nok containere i forhold til den store forhåndsproduksjonen. En produksjon som igjen er et resultat av økt forbruk og økt omsetning ute i butikkene. Hittil i år kan COOP Faghandel vise til en volummessig økning på 15 %. Jane Mette Quille i Tollpost sier at denne skepsisen ble møtt med god dialog, og en planlegging som startet allerede tidlig på høsten i fjor. Vi leide tidlig inn ekstra materiell og kjøpte flere egne containere. Dessuten gikk vi også tidlig i dialog med CargoNet for å sikre oss kapasitet og framføring på tider av døgnet hvor det fortssatt er ledig kapasitet, fortrinnsvis på dagtid. Trond Andresen understreker at både COOP Faghandel og Tollpost i sitt samarbeid legger stor vekt på å frakte godset på en mest mulig miljøvennlig måte, og derfor er hele 2318 containere sendt med tog i denne

17 perioden. Med dette har vi holdt 1265 semitrailere borte fra veien, og dermed oppnådd en betydelig miljøeffekt. Hadde kapasiteten på jernbanen vært større, ville også miljøeffekten økt, sier Andresen, som likevel er fornøyd med at de hittil har klart seg med bare 259 traileravganger. Høysesongen i samarbeidet mellom COOP Faghandel og Tollpost er lang, og toppen kom så desidert i uke 17 da de alene bandt opp 400 containere. Både Andresen og Quille bedyrer at markedet for containere da var bunnskrapt! Nok containere er selvsagt avgjørende for å lykkes med en operasjon som dette, men Andresen understreker også viktigheten av det tette samarbeidet, og det faktum at Tollpost har hatt sin driftskoordinator Morten Albertsen til stede på sentrallageret på Langhus grytidlig hver morgen i hele sesongen. På et lager hvor det for øvrig jobbes på tre skift i høysesongen. Det er med tilfredshet Andresen og Quille oppsummerer årets sesong. Dette har gått veldig bra, men vi har fortsatt noe å gå på, blant annet når det gjelder å ha varene klare enda tettere opp til avgang. Vi har et forholdsvis stort tidsvindu på leveransene, og det kan nok ytterligere strammes inn, sier Andresen. Og planleggingen av neste sesong er allerede i gang. Den startet allerede i begynnelsen av juni. og vil intensiveres fram til oktober. I løpet av denne perioden vil COOP Faghandel blant annet bestemme medlemstilbudene og kampanjene for neste sesong. Deretter settes varene i bestilling, og snart er høysesongen over oss igjen! Også Tollpost er nå inne i en periode med evaluering og planlegging av neste sesong, og Jane Mette Quille sier at de største utfordringene ligger i dimensjonering av containere og å skaffe nok kapasitet hos CargoNet. Dette er COOP: 140 samvirkelag som eier og driver mer enn 1200 butikker over hele landet ansatte, og av disse arbeider i samvirkelagene Over 1,1 million medlemmer i Norge, som eiere COOP, og som får sin del av overskuddet og andre medlemsfordeler Hver fjerde handlepose med dagligvarer kommer fra en av COOPs butikker og kjeder; COOP Marked COOP Prix COOP Mega COOP Obs! COOP Extra Faghandelsvarer selges fra butikker som; COOP Obs!Bygg COOP Kjøkken og Hjem COOP Sport COOP Byggmix COOP Obs! COOP Elektro COOP faghandel; kvadratmeter lagerplass kubikkmeter innendørs lagringsvolum ulike varelinjer på lager i løpet av et år 250 ansatte 4 milliarder i omsetning COOP Norge er markedsleder og prisleder på maling For at samarbeidet mellom COOP Faghandel og Tollpost skal fungere knirkefritt avvikles det to strategimøter på direktørnivå mellom partene hvert år. Dessuten holdes det månedlige driftsmøter, og må- nedlige møter med de salgsansvarlige (KAM) om de mer langsiktige linjene i samarbeidet. I tillegg er det selvsagt også mye daglig direkte kontakt mellom de store varehusene og terminalene. 17

18 I samtalen med Trond Andresen og Jane Mette Quille ga vi Andresen følgene utfordring; hvilket enkeltprodukt er det sendt ut mest av til butikkene? Etter et par dager kom svaret, som noe overraskende var eikeparkett! Hele pakker, som igjen tilsvarer kvadratmeter, eller om du vil 25 fotballbaner. Eller sagt på en annen måte så kunne man med dette kvantumet ha belagt alle EM-arenaene i Sveits og Østerrike, og enda hatt parkett til overs til Ekebergsletta og Norway Cup! Selv om sommeren snart er over ønsker vinkjenneren Trond Andresen helt på tampen av vår samtale å dele en god flaske vin med leserne. Jeg vil gjerne anbefale en fantastisk vin som lages av en bekjent av meg i Rheingau i Tyskland. Nemlig Leitz Rheingau Riesling Trocken 2006/2007 (VPnr ). De fleste forbinder nok tysk hvitvin med noe søtt kliss, men denne vinen er faktisk tørr, og har nydelig friskhet og fylde. Og ikke minst; den kan drikkes også når dagene etter hvert blir kortere! 18

19 Color Magic og værgudene viste seg fra sin beste side. Tollpost Futurum Konferansen 2008 med fokus på fremtidens utfordringer: Beste Futurum så langt! Tilbakemeldingene fra kunder og samarbeidspartnere etter årets Tollpost Futurum Konferanse om bord på Color Magic fra 20. til 22. april i år er overstrømmende. All time high, den klart beste Futurm-konferansen så langt, høy kvalitet på foredragene og helt topp, er blant de mange uttalelsene på konferansen som denne gang hadde to store og viktige tema; miljø og samferdsel første dag, og fremtidens logistikk andre dag. 19

20 Henrik Höjsgaard, styreleder i Tollpost Globe. Lars Haltbrekken (Leder i Naturvernforbundet ) i munter passiar med Per Sandberg (leder av Transportog kommunikasjonskomiteen på Stortinget) Foredragsholder Marianne Rygvold. 20 Årets store Futurum- delegasjon om bord på Kielferja Color Magic fra søndag 20. til tirsdag 22. april besto av i alt 80 personer, representert ved store kunder, representanter fra Tollpost Globe og foredragsholdere. Allerede før avgang fra Oslo satte lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Per Sandberg (FrP) fart i forsamlingen med sitt foredrag «Hvordan utvikle Nasjonal Transportplan til et egnet verktøy for verdiskapning». Han fastslo relativt umiddelbart at NTP er et dårlig verktøy, som er mer egnet til å sette aktører, transporttyper, by og land, region og region og byråkrater opp mot hverandre, enn å bidra til verdiskapning. Han fulgte friskt opp med å ta livet av dagens nasjonale transport- og logistikkorganisering med Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet på topp, og en lang og byråkratisk vei derfra og ned til den enkelte operatør og bruker. Sandbergs løsning ligger i et eget Transportdepartement med ett direktorat og ett felles tilsyn for veg, luft bane og sjø, som Sverige innfører fra kommende årsskifte. Selv Per Sandberg innser at det vil være krevende å endevende det bestående, og han mener at den aller største utfordringen vil være Det økonomiske triangel. Fritt etter det amerikanske Jerntriangelet, og i Per Sandbergs verden bestående av finansministeren, statsministeren og sentralbanksjefen. Per Sandberg er alltid et godt krydder i enhver paneldebatt, men dessverre måtte han forlate båten og konferansen før avgang og debatten senere på ettermiddagen. Der deltok imidlertid lederen i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken og kommunikasjons- og markedsdirektør i Tollpost Globe AS Ole A. Hagen, som begge hadde innledet over temaet miljø og godstransport, utfordringer og endringer. I panelet satt også nasjonal logistikksjef i Coca Cola Drikker AS, Idar Brunvoll og professor og forskningssjef i SINTEF, Jan Ola Strandhagen. Det aller beste utgangspunktet for debatten hadde nok Idar Brunvoll, som nettopp hadde

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008

EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008 EMPO Et fantastisk bygg s 4 Kundemagasin Oktober 2008 Norsk torsk til verden s 22 Leder Finanskrise og budsjettvinner I forrige nummer viet jeg oppmerksomheten til usikkerheten knyttet til konjunkturutviklingen

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Europas mest moderne tollstasjon side 18

Europas mest moderne tollstasjon side 18 Nr. 4 desember 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Europas mest moderne tollstasjon side 18 TEMA: KABOTASJE side 8 Hardtslående nettverk side 14 Klar for Sotsji side 22 Innhold VÅR

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009:

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009: KUNDEMAGASIN 3-2009 Utenlandske sjåfører Stikker fra Bomregningen Innspurt PÅ alnabru Erke- Trønder Albert E. Olsen erobrer norden Ellos til topps i MyPackkonkurranse Leverer varer mens du sover Valg 2009:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Fender Marine AS kan tilby fullsortiment skreddersydde Transportforsikringsløsninger som: - Flyttegodsforsendelser for bedrifter og privatpersoner

Fender Marine AS kan tilby fullsortiment skreddersydde Transportforsikringsløsninger som: - Flyttegodsforsendelser for bedrifter og privatpersoner Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet transport & LogistiKK LOGISTIKKOSTNADER: SMIDIGERE REISE: GRENSEFLYT: Finn kostnadsdriverne, spar 10% Bagasjeløsning reduserer kø 8. UTGAVE - SEPTEMBER 2008

Detaljer

SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK

SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > All transport for Farveringen! Nike leveringstid viktigst! Lærer amerikanere skandinavisk logistikk!

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE En del nettbutikker har problemer med å ta steget mot bare å fokusere på vekst. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNOLOGI Pakkeautomatene er her GINA TRICOT Slik reduserer de antall returer STADIUM Tar

Detaljer

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6.

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6. Logistikk N e t t v e r k Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005 Tema: Asia. Side 20. Selger transportløsninger. Side 6. Skjer ikke hos oss! Side 16. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Innhold

Detaljer

fremtidsutsikter nettverk Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken Side 10

fremtidsutsikter nettverk Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken Side 10 Nr.2 juni 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Gode fremtidsutsikter Side 2 Foto: Fotolia Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013 Netthandel i Norden: Slik lykkes du med handel over grensene tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2013 Laksens siste reise Effektiv tur med Termo GOD LOGISTIKK Samarbeider

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20 NR. 2 JUNI 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vil ha enklere regler for modulvogntog side 20 Om prisdumping Side 4 Om sjømatfrakt Side 8 Om bylogistikk Side 19 Innhold Like lett å

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4.

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4. Logistikk NETTVERK transport > samferdsel > logistikk > informasjon Nr 1 Mars 2006 Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester Side 4. Logistikeren. Side 34. Oslopakke 3 for hele landet.

Detaljer

Tvers gjennom Australia

Tvers gjennom Australia > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > Post Danmark delprivatiseres TEMA: Australia Alkolås på Schenker-biler Nr 2/2005 N E T T V E R K

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring Stor undersøkelse: Netthandelen i Norden slik vil vi handle på nettet tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2012 Klar, ferdig, gå! Best i test Tollpost Globe går til topps

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer