EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling"

Transkript

1 EMPO Når pulsen endres s 15 Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling av varer Transportbruker- s 22 konferansen: Tollpost Globe bidrar til ny konferansesuksess Kundemagasin September 2008

2 Leder Sommeren er på hell og vi går inn i en spennede høst Sommeren er på hell, og vi går inn i en spennende høst. Det knytter seg nå større spenning en vanlig til hvordan konjunkturene vil utvikle seg. Dette skyldes uro i de internasjonale finans- og kredittmarkedene, høyere drivstoff- og matvarepriser, samt høyere rente og endringer i boligmarkedet. Vi i Tollpost Globe vil følge utviklingen nøye, men vi kan love fortsatt høy kvalitet og effektiv levering for våre kunder. Vi har i lengre tid, både i bransjesammenheng og i media, jobbet aktivt for å danne en opinion for å utvikle samferdsels-norge, både når det gjelder utbygging av vei, bane og knutepunkter. Vi begynner nå å se effekten av dette. I sommer har flere toneangivende politikere og finanseliten kommet på banen og argumentert for økt bruk av oljepengene innenfor handlingsregelen til økte investeringer i infrastruktur. Vi trenger et samferdselsløft i et helt annet monn enn det som ligger inne i rammene til Nasjonal transportplan. Selve planen skal oversendes Stortinget fra samferdselsminister Liv-Signe Navarsete på slutten av dette året. I dette nummeret av Tempo tar vi deg med til Coop og Sundolitt, vi gjør rede for vår kompetanse og analyse av kundenes logistikk. Vi dekker også LTL-kongressen, og gir smakebiter fra hva som rører seg både i Tollpost Globe og ellers i bransjen. Vi ønsker våre kunder en vel overstått sommer, og ser frem til noen travle måneder. God lesning! Robin Olsen Adm.dir.

3 MILJØMERKET Trykksak Innhold Mulig unntak fra EU-regler s 4 om forhåndsvarsling av varer Elisabeth Enger ny jernbanedirektør s 7 Bompenger på jernbanen?! s 8 Stortinget om Oslopakke 3 s 10 LTL Kongress i Oslo s 12 LTL Kongress i Oslo side % - Prosjektarbeid s 14 Med «hårete» mål Når pulsen endres s 15 Samarbeidet mellom COOP Faghandel og Tollpost: s 16 Høysesongen med rekord er over Forberedelsene til neste år i gang Tollpost Futurum Konferansen 2008 s 19 med fokus på fremtidens utfordringer: Beste Futurum så langt! Stortinget om Oslopakke 3 side 10 Tempo Utkommer fire ganger per år. Utgiver: Tollpost Globe AS Ansvarlig redaktør: Ole A. Hagen Redaktør: Trine Sand Grafisk produksjon: Pluss Design, Lene Hannevig Trykk: Zoom Grafisk AS Opplag: 5000 Bidragsytere i dette nr: Tekst: Espen Ellingsberg, Gjermund Strømnes, Guttorm Sand, Kjetil Tvedt, Ole A. Hagen, Tom D. Svendsen, Odd Ustad, Jo Eirik Frøise, Øyvind Haugen Transportbrukerkonferansen: s 22 Tollpost Globe bidrar til ny konferansesuksess Vi lanserer to nye e-tjenester s 24 Kundeprofilen Brødr. Sunde AS: s 25 Mitt vogntog er lastet med Sundolitt Logistikkanalyse skal gjøre oss og kundene bedre s 28 Ønsker utsettelse av rapporteringssystem s 30 for biodrivstoff Danmark: s 31 Miljøsone i København/Fredriksberg

4 Aktuelt Mulig unntak fra EU-regler om forhåndsvarsling av varer På et forhandlingmøte den 16. juni 2008 åpnet Kommisjonen opp for at Norge kan gis unntak fra EUs regler om forhåndsvarsling av varer mellom EU og tredjeland fra 1. juli Dette var gode nyheter, sier direktør Jo Eirik Frøise i Transportbrukernes Fellesorganisasjon. Kommisjonens hovedvilkår er at Norge innfører: Forhåndsvarsling av varer mellom Norge og tredjeland etter EUs krav til systemer og løsninger Konseptet om autoriserte økonomiske operatører (AEO) etter EUs retningslinjer Risikoanalyse tilsvarende EUs modell Videre forhandlinger om en avtale skal skje i tre arbeidsgrupper mellom EU og Norge som skal arbeide fra august med sikte på å finne raske løsninger. I en pressemelding fra Toll- og avgiftsdepartementet heter det: Norge har i lengre tid hatt en god dialog med Kommisjonen med sikte på å finne praktiske og gode løsninger for varehandelen mellom Norge og EU. Dette er derfor en positiv utvikling i saken, sier statssekretær Geir Axelsen. Vi er likevel ikke helt i mål ennå. I de videre avtaleforhadlinger blir det nødvendig å gå grundigere inn i konsekvensene av en avtale, sier han. Skulle man derimot ikke får dette gjennom i forhandlingene med EU vil hverdagen for transport i Norge se annerledes ut fra sommeren neste år. Flere EU-bedrifter har allerede fått det nye sertifikatet som «Autorisert økonomisk operatør» (AEO). Varer til og fra bedrifter som ikke er AEO-sertifiserte kan bli stående på grense-overgangene. Norge skal innføre samme system, men bedriftene er ikke forberedt. EU har allerede vedtatt AEO-regelverket, og stadig flere land slutter seg til. Hensikten bak regelverket er å øke sikkerheten i leveringskjeden av varer slik at verdenshandelen om få år er mindre sårbar overfor terrorhandlinger og andre trusler. Bakgrunnen for det nye regelverket er terroranslaget mot World Trade Center mv. 11. september Til tross for terrorhandlinger også i Europa, er det vanskelig å ta inn over oss den terrorfrykten og krigs-

5 psykosen som har dominert USAs sikkerhets- og handelspolitikk de siste seks og et halvt årene. Finansdepartementet og Utenriksdepartementet skal gjennomføre forhandlinger med EU for å få godkjent Norges opplegg. Seniorrådgiver Fredrik Robsahm i Finansdepartementet sier til ukeavisen Mandag Morgen at de nå gjør sitt beste for at dette ikke skal bli en handelsbarriere for norske bedrifter. I et informasjonsskriv til tollregionene kommer det frem at detaljer rundt AEO vil bli publisert når den endelige avtalen med Europakommisjonen er undertegnet Hovedgrunnen er at EU er en tollunion og at vi ikke er med i den unionen. Derfor vil norske eksportører, importører og transportører bli betraktet som tredjeland. Vareforsendelser til og fra vår suverent største handelspartner EU må derfor forhåndsvarsles hvis ikke risikerer du at forsendelsen blir stående fast på tollstasjonen inn i eller ut av EU. Norge tar sikte på å innføre et tilsvarende regelverk som EU. Det skal også hete: Authorised Economic Operator (AEO). Underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet Anita Graff sier det er uklart hvordan det norske regelverket vil bli. Det er også usikkert hvor lang tid det vil ta før Tollvesenet kan ta imot søknader fra norske bedrifter. Imidlertid kan bedriftene få dårlig tid i forhold til de innstrammingene som kommer neste sommer. Det kan derfor lønne seg allerede nå å få orden i eget hus, sier hun i et intervju med Mandag Morgen. AEO Konferanse - Som arrangør av den kommende konferansen Transport og Logistikk vil vi 15. oktober sette av et eget spor (Hva betyr et eget spor?!) for å opplyse både transportbrukere og transportører om hva som vil komme vedr den nye AEO reguleringen og varslingsfrister for grensepasseringer. Dette i nært samarbeid med involverte myndigheter, sier direktør Jo Eirik Frøise i Transportbrukernes Fellesorganisasjon.. Hva innebærer AEO? AEO innebærer en autorisasjon for økonomiske aktører. Autoriseringen er et bevis på at aktøren oppfyller bestemte kvalitetskrav overfor tollvesenet og at aktøren har god kontroll og god kvalitet på sin virksomhet. Økonomiske aktører overfor tollvesenet kan for eksempel være: Importører Eksportører Transportører Speditører Lagerholdere Andre som har et forhold til tollvesenet En AEO-autorisasjon vil ha positiv innvirkning på tollvesenets risikovurdering av den enkelte virksomhet. Disse aktørene vil derfor oppnå lettelser ved

6 tollbehandling av varer ved import og eksport til og fra Norge. For bedrifter hvor hurtig levering er forretningskritisk, vil en AEO-autorisasjon være av avgjørende betydning. Hvilke fordeler gir AEO? Fra 1. juli 2009 vil en AEO-autorisert bedrift oppnå: Forenklet tolldeklarering ved import og eksport, summarisk deklarering; færre forsinkelser i vareflyten Færre kontroller, både fysiske kontroller og dokumentkontroller; forbedret presisjon i vareleveranser og reduserte kostnader At eventuelle kontroller gjennomføres av tollvesenet som en prioritert oppgave At eventuelle kontroller kan gjennomføres på virksomhetens adresse En AEO-autorisert virksomhet vil få et renommé som en pålitelig handelspartner, hvilket vil gi et fremtidig konkurransefortrinn. Fordi stadig flere land slutter opp om regelverket, vil dette også gi fordeler ved handel med de aktuelle landene. Hvordan skal varesendinger til og fra EU varsles? Ved vareforsendelser inn i og ut av EU skal en summarisk tolldeklarasjon innen aktuelle tidsfrister avgis med informasjon om blant annet: Varebeskrivelse og varenummer (bl.a. evt. UN farlig gods -koder) Navn på personen som avgir summarisk deklarasjon Navn på befrakter, samt avsender og mottaker Utpasserings- og innpasseringstollsted UCR (Unique Consignment Reference Number) Transittland Sannsynligvis blir denne informasjonen bakt inn i det eksisterende europeiske elektroniske systemet for transittdokumentasjon, NCTS, trolig allerede fra første juli i år. Frister for forhåndsvarsling I og med at Norge etter all sannsynlighet vil bli et «utenforland» i forhold til EUs sikkerhetssystem er tidsfristene for varesendinger så vel til som fra EU av interesse. Fordelt på transportmåte og etter destinasjon er de vedtatte fristene følgende: For skipstrafikk: Containerlast sendt med skip oversjøisk minst 24 timer før innlasting i avgangshavnen (i tråd med USA-oppfinnelsen «24 timers regelen») Bulklast minst fire timer før innpassering til EUs tollområde EU/EØS-trafikker minst to timer før innpassering til EUs tollområde Samme tidsfrister gjelder for sjøfraktforsendelser ut av EU For flytransport: For kortdistansetransport senest når flyet letter («wheels up») Langdistanse (oversjøisk) flytransport minst fire timer før ankomst første EU-flyplass Ut av EU minst 30 minutter før flyavgang For transport med jernbane og innenlandske vannveier: Minst to timer før ankomst til første ankomststed i EU Veitransport: Minst en time før ankomst til første innpasseringstollsted EU

7 Ny jernbanedirektør Ny kvinne på topp i samferdsels-norge Elisabeth Enger er tilsatt som ny jernbanedirektør. Elisabeth Enger ny jernbanedirektør Elisabeth Enger, Oslo, er tilsatt i stillingen som jernbanedirektør og leder for Jernbaneverket. Enger er 49 år og kommer fra stillingen som rådmann i Bærum kommune. Hun har brei ledererfaring frå offentlig sektor. Elisabeth Enger er cand.mag. med 3-årig utdanning som kommunalkandidat og 1. avdeling juridicum. Hun har tidligere vært saksbehandler i Akershus fylkeskommune og konsulent og rådmann i Skodje kommune. I tiden var hun stabssjef og direktør i Kommunenes Sentralforbund, og rådmann i Lier kommune fra 1994 til Fra 2001 har hun vært rådmann i Bærum kommune.

8 Aktuelt Bompenger på jernbanen?! Synliggjøring av en konsesjonsavgift ved løft på den nye godsterminalen Ganddal har vakt uro blant medlemmene i Logistikk- og transportindustriens landsforenings (LTL). Er dette starten på bompenger på jernbanen? Medlemsorganisasjonen har sendt brev til Samferdselsdepartementet for å få en nærmere forklaring på hva dette er, og om grunnlaget for Jernbaneverket til å etablere en slik avgift. Inntektene fra avgiften er ikke øremerket et spesielt forhold.

9 I avtalen som er inngått mellom Jernbaneverket og Terminaldrift AS om drift av Ganddal jernbaneterminal, fremgår det at selskapet skal svare et vederlag for retten til å drive terminalen. Det er oppdragsgiveren Jernbaneverket som krever inn dette vederlaget, som er kalt konsesjonsvederlag, ettersom Terminaldrift AS har fått konsesjon for driften. Etableringen av avgiften er hjemlet i konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen som ble gjennomført i forbindelse med konkurranseutsettingen av driften av terminalen. Det er ingen liknende avgift på andre terminaler som betjener gods. Jernbaneverket definerer vederlaget som et konkurranseparameter av varierende størrelse fra kr. 0.- og oppover, og vederlaget skal være betaling for eneretten til å drive terminalen. Denne kostnaden videreføres til brukerne (flere av LTLs medlemmer er storbrukere av tjenesten), og for tiden er betalingen fra brukerne til inndekning av vederlaget kr. 23,50 pr. løft. Dette kommer i tillegg til de årlige leieinntektene. Opprinnelig ble det opplyst fra Jernbaneverket at løft er inkludert i prisen, og det er derfor vanskelig å se hvordan dette kan tas ut som egen avgift. Ifølge opplysninger som LTL har innhentet, er ikke Jernbaneverket avtalerettslig forpliktet overfor operatøren med hensyn til hvordan konsesjonsvederlaget skal benyttes. Terminaldrift AS er imidlertid informert om at vederlaget vil bli benyttet til å dekke kostnader til drift og vedlikehold av spor, jernbanetekniske anlegg og andre utgifter som ikke dekkes av leieinntektene. Konsesjonsavgiften på Ganddal er altså en ny og hittil ukjent kostnad for de store brukerne av jernbanens godsfremføring. Normalt bevilges det over statsbudsjettet midler til drift og vedlikehold av Jernbaneverkets anlegg. Fra andre områder er vi imidlertid kjent med brukerbetaling, for eksempel Kystverkets innkreving av los- og kystgebyr. Fra veisektoren fins brukerbetaling utløst av behovet for «spleiselag» når det gjelder utbygging, og som et politisk verktøy for å demme opp for uønsket trafikkbelastning. Myndighetene fjernet nylig kjøreveisavgiften på jernbanen, som var en brukerbetaling og et bidrag til å fremme den politiske målsettingen om å flytte mer gods fra vei til bane. Konsesjonsavgiften har som særtrekk at den i størrelse kan variere, og at det ikke er noen rettslig binding overfor betaleren (operatøren) hva inntektene skal benyttes til. Dette er særtrekk som kjennetegner rent fiskale avgifter, vederlag etc. De eksemplene på brukerbetaling det er vist til her, er alle fast øremerket visse formål, og de krever beslutning/hjemmel fra overordnet myndighet (departement, regjering og/eller Stortinget). Det er vanskelig å se hvilken hjemmel Jernbaneverket har for å innkreve det nevnte konsesjonsvederlaget. Etter LTLs oppfatning, er vederlaget en kilde til generell finansiering av Jernbaneverket som minner om bompengefinansiering. Å innføre bompenger på jernbanen oppfattes å være stikk i strid med det politiske kravet om mer gods fra vei til bane. En innføring av, og etter hvert økning av disse «bompengene», slik det erfaringsmessig har vært på andre områder i samferdselen, svekker mulighetene for å få gjennomført de politiske målsettingene. Dersom det er konkurranselikhet mellom ulike fremføringsmidler/-nett som er målet, og at myndighetene dermed ønsker å gjøre det like kostbart å bruke jernbane som for eksempel vei, mener LTL det et feil valg av virkemidler. Med sin manglende kapasitet og ujevne tidvis dårlige regularitet og punktlighet, er jernbanen med dette i ferd med å bli en stor taper i godsfremføringen.

10 Bransjenytt Bompengesatsene økte dramatisk den 1. juli 2008, og brukerfinansiering utgjør ca 80 pst av den totale finansieringen. Stortinget om Oslopakke 3 Stortinget vedtok like før påske de nye bompengesatsene som skal gjelde for Oslo og Akershus, og som skal være et bidrag til utbygging og drift av transportsystemet i hovedstaden og omegn. Det er en klar forutsetning fra Stortingets side at tiltakene og den såkalte Oslopakke 3 skal ha positive miljømessige effekter. I motsatt fall må «pakken» opp til ny vurdering. 10

11 Flertallet i Stortinget er tilfreds med at man gjennom behandlingen av Oslopakke 3 har delt den i to faser, som betyr at man nå kommer i gang med overføringer til drift av kollektivtrafikk langt tidligere enn om man skulle ha behandlet pakken samlet. De var også fornøyd med at man nå kan starte opp igjen viktige investeringsprosjekter som Ulven-Sinsen og Kolsåsbanen. Stortingets representanter har merket seg at det i tillegg til utbyggingsprosjekter for vei og kollektivtrafikk i den lokale planen for Oslopakke 3, også ligger en betydelig innsats for drift, vedlikehold og løpende investeringer i kollektivtrafikken. Flertallet har merket seg at det i denne planen legges opp til at omkring 25 % av bompengene skal brukes til slike tiltak. Det forutsetter at disse tiltakene, for å styrke kollektivtrafikken, også i årene framover skal utgjøre minimum denne andelen av innkomne bompenger. Flertallet viser til at økte priser, blant annet på grunn av prisvekst på innsatsfaktorer som stål og betong, og andre endrede forutsetninger, vil kunne medføre utfordringer. De understreker at justeringer av pakken som foretas, må gjøres gjennom å involvere de lokale myndigheter. Man merket seg også komitéleder Rune Gerhardsens og fylkesordfører Nils Aage Jegstads krystallklare presisering under høringen, hvor de fremholdt at: «I vårt miljø er pakken robust. Men for press utenfra er den skjør». Flertallet merket seg videre at de samme personene også erkjente at det ville kunne oppstå situasjoner der justeringer kunne være nødvendig, men at det da må gjøres i nært samarbeid med de lokale partene. Man uttrykte forståelse for at det i denne saken er viktig at alle partiene, som var en del av kompromisset, trekkes med i det videre arbeidet, og ber departementet merke seg dette. Flertallet viser til at det i forslaget fra de lokale partene om at det er ønskelig å kunne benytte seg av en forskutteringsordning for å realisere store tunge prosjekter, som for eksempel E18 Vestkorridoren, E6 tunnel/lokk i Groruddalen og E18 Mosseveien i tunnel, tidligere enn forutsatt. En forskutteringsløsning vil kunne bety realisering langt tidligere enn planlagt. Flertallet finner det ønskelig at mulighetene for denne type finansiering, og skisser for gjennomføring, omtales i fase 2. Flertallet er fornøyd med at det er inngått et klimaforlik i Stortinget. Dette må få konsekvenser for de vedtak Stortinget skal fatte fremover. Klimaforliket og Regjeringens klimapolitikk trekker frem transportsektoren som en viktig kilde til CO2-utslipp, og dermed også en sektor det må kuttes i. Ett av tiltakene som nevnes er kombinasjonen av kollektivsatsing og trafikkreduserende tiltak i byområder. Oslopakke 3 inneholder elementer av dette, og det er bra. Flertallet mener at pakkens klimaeffekt må vurderes i det videre arbeidet med Oslopakke 3. Dersom pakken ikke har positiv effekt på klima, mener flertallet at pakken bør justeres. En klar forutsetning for dette er enighet mellom partene. 11

12 Det var et spennende årsmøte under årets LTL-kongress. Her sammenkalles styret til et hastemøte, for å drøfte neste års valgkomite. LTL Kongress i Oslo Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) gjennomførte en vellykket årskongress i Oslo den mai. Kongressen omfattet generalforsamling, faglig opplegg med bl.a. Finn Bergesen, statsekretær Erik Lahnstein og leder av transportog kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Per Sandberg (FrP). 12

13 Erik Johannesen (adm.dir Nor-Cargo), Robin Olsen og Erling Sæther (viseadm.dir. i Schenker) i passiar på Grand. LTL bistår bransjen i kompetanseutvikling (kurs, skole, rekruttering), juridisk advokatbistand, næringspolitikk og mye annet. På generalforsamlingen fredag 23. mai ble Erling Sæther, Schenker AS, valgt til ny styreformann etter Robin Olsen. Per Waagan, Waagan Transport AS, ble valg til nestformann. Kommunikasjonsog markedsdirektør Ole A. Hagen ble valgt inn i styret etter Robin Olsen. De øvrige styrerepresentantene er: Erik Johannessen, Nor-Cargo AS Toralf Ekrheim, Nor Lines AS Adrianne M. Næsvold Ubeda, Lars Holm Shipping AS Ketil Lundgaard, DHL Exel Supply Chain (Norway) AS Leif Arne Strømmen, J. Martens AS Tom Haugvad, Hevold Shipping AS Ellen Koffeld, UPS SCS (Norway) AS Jan Erik Hermanseter, KGH Spedition AS Jan-Erik Olsen, J. Martens AS Tom Rune Nilsen (adm.dir LTL) lytter oppmerksomt til NHOs leder Finn Bergesen. 13

14 Kvalitet 100 % Prosjektarbeid med «hårete mål» 14 I et eget prosjekt knyttet til aktivitetene ved Alfaset/ Oslo har vi satt oss svært høye mål. Når det daglig håndteres opp mot kll er det lett å se seg litt «blind». I denne forbindelse har vi satt inn ressurser på hvordan vi hver eneste kveld kan være helt à jour og terminalen tom. Når terminalen er tom, må containere sendes, og vi må også ha evnen og kapasiteten til å sende det som kommer «ekstra» eller utover det planlagte. Sammen med oss, og for å koordinere dette arbeidet, har vi fått bistand fra konsulentselskapet Mantec. Eksterne aktører med andre metoder innen analyse, utredning og implementering utfordrer oss og gir nye innfallsvinkler til problemløsning. Vi for- venter oss mye av dette arbeidet fremover, og i skrivende stund implementeres nye verktøy for daglig planlegging. Skiftledere og trafikkledere har egne handlingsplaner rundt temaet, og normene for hva som er akseptabelt endres. Vi må kontinuerlig forbedre og utvikle oss for at vår kvalitet skal tilfredsstille fremtidens krav. De som tror og sier at 96 % er helt rent, tar feil!! Gjermund Strømnes Kvalitetssjef Tollpost Globe

15 Kvalitet Når pulsen endres Lyse kvelder, unger uten lekser og ferien er overstått. De aller fleste av oss ser frem til en tid med annet innhold. Populistisk kalles det ofte for kvalitetstid. Vår kvalitetstid har allerede startet. Eller for å være mer presis så har en ny fase i vårt kvalitetsarbeid begynt. På mange måter er vi ferdige med sommeren. Grillen har fått tilbake trekket og båten skal snart på land. Vi jobber med andre ord aktivt med tiltak og kapasiteter for å håndtere høstens utfordringer. God planlegging har gitt oss mange gevinster de siste sesongene, og erfaringene med dette gjør at våre prognoser og planverktøy stadig blir bedre. Vi «vet» med rimelig sikkerhet hva som kommer, når det kommer og i hvilken takt dette skjer. Overgangen fra ferie til høst, og den kraftige volumveksten i andre halvdel av august tester alltid ut vår evne til å tilpasse oss og er utfordrende. Mange nye produkter skal ut i markedet og kravene til presisjon øker radikalt. Så også i Hva ligger da i disse planene, og hvordan er de «syretestet»? I stor grad handler det om å ha kapasitet og utnytte denne med høy produktivitet. Ved alle våre avdelinger ligger det planer for distribusjon og volumprognoser. Ledere på alle nivåer har deltatt i samlinger, fått opplæring og deltatt aktivt i planleggingen. Distribusjonskapasitet er booket og der hvor det er behov for flere hender, er dette avtalt. Alt med tanke på å levere høy kvalitet hele tiden. Materiell og utstyr er forsterket. Flere nye containere er på vei inn fra produsentene, og det er ført forhandlinger med Cargonet og andre sentrale leverandører. I Stavanger innvier vi nye lokaler, og flere andre terminaler har fått ansiktsløftninger. På mange måter gleder vi oss faktisk til å bli ferdige med sommeren, slik at vi kan komme i gang med skikkelig kvalitativt transportarbeid for våre trofaste og krevende kunder. Gjermund Strømnes Kvalitetssjef 15

16 Kunde Samarbeidet mellom COOP Faghandel og Tollpost: Høysesongen med rekord er over forberedelsene til neste år i gang Sykler, hagemøbler, griller, beis og maling, parkett og listverk, sko og kokekar. Dette er bare noen av de vareslagene som ble transportert av Tollpost ut fra COOPs hovedlager til butikker og utsalgssteder over hele landet i løpet av høysesongen fra nyttår i år til midten av juni. Dette utgjorde forhåndsproduserte containere. Trond Andresen 16 I tillegg ble det fra og med januar til og med mai produsert ordinært 1514 containere, 259 semitrailere og 350 distribusjonsbiler for Østlandet. Som igjen betyr kubikkmeter med varer, som du og jeg enten allerede har kjøpt, eller som snart skal bli våre! Distribusjonssjef Trond Andresen i COOP Faghandel og logistikksjef Jane Mette Quille fra Tollpost kan endelig senke skuldrene, i alle fall litt, og slå fast med dårlig skjult stolthet at denne kjempeoperasjonen har gått som smurt. Dette har vært Andresens første sesong i COOP, men både han og Quille visste at fjorårssesongen bød på noen utfordringer, og at det måtte flyte bedre i år for at begge partene skulle være fornøyde med samarbeidet, et samarbeid som har vart i mange år. Derfor hadde vi en betydelig lengre planleggingsperiode i år, som igjen innebar at vi hadde varene ute i butikkene tidligere i forhold til kampanjer og medlemstilbud, sier Trond Andresen. Han innrømmer likevel at de på forhånd var skeptiske til om Tollpost ville klare å binde opp så mye kapasitet og framskaffe nok containere i forhold til den store forhåndsproduksjonen. En produksjon som igjen er et resultat av økt forbruk og økt omsetning ute i butikkene. Hittil i år kan COOP Faghandel vise til en volummessig økning på 15 %. Jane Mette Quille i Tollpost sier at denne skepsisen ble møtt med god dialog, og en planlegging som startet allerede tidlig på høsten i fjor. Vi leide tidlig inn ekstra materiell og kjøpte flere egne containere. Dessuten gikk vi også tidlig i dialog med CargoNet for å sikre oss kapasitet og framføring på tider av døgnet hvor det fortssatt er ledig kapasitet, fortrinnsvis på dagtid. Trond Andresen understreker at både COOP Faghandel og Tollpost i sitt samarbeid legger stor vekt på å frakte godset på en mest mulig miljøvennlig måte, og derfor er hele 2318 containere sendt med tog i denne

17 perioden. Med dette har vi holdt 1265 semitrailere borte fra veien, og dermed oppnådd en betydelig miljøeffekt. Hadde kapasiteten på jernbanen vært større, ville også miljøeffekten økt, sier Andresen, som likevel er fornøyd med at de hittil har klart seg med bare 259 traileravganger. Høysesongen i samarbeidet mellom COOP Faghandel og Tollpost er lang, og toppen kom så desidert i uke 17 da de alene bandt opp 400 containere. Både Andresen og Quille bedyrer at markedet for containere da var bunnskrapt! Nok containere er selvsagt avgjørende for å lykkes med en operasjon som dette, men Andresen understreker også viktigheten av det tette samarbeidet, og det faktum at Tollpost har hatt sin driftskoordinator Morten Albertsen til stede på sentrallageret på Langhus grytidlig hver morgen i hele sesongen. På et lager hvor det for øvrig jobbes på tre skift i høysesongen. Det er med tilfredshet Andresen og Quille oppsummerer årets sesong. Dette har gått veldig bra, men vi har fortsatt noe å gå på, blant annet når det gjelder å ha varene klare enda tettere opp til avgang. Vi har et forholdsvis stort tidsvindu på leveransene, og det kan nok ytterligere strammes inn, sier Andresen. Og planleggingen av neste sesong er allerede i gang. Den startet allerede i begynnelsen av juni. og vil intensiveres fram til oktober. I løpet av denne perioden vil COOP Faghandel blant annet bestemme medlemstilbudene og kampanjene for neste sesong. Deretter settes varene i bestilling, og snart er høysesongen over oss igjen! Også Tollpost er nå inne i en periode med evaluering og planlegging av neste sesong, og Jane Mette Quille sier at de største utfordringene ligger i dimensjonering av containere og å skaffe nok kapasitet hos CargoNet. Dette er COOP: 140 samvirkelag som eier og driver mer enn 1200 butikker over hele landet ansatte, og av disse arbeider i samvirkelagene Over 1,1 million medlemmer i Norge, som eiere COOP, og som får sin del av overskuddet og andre medlemsfordeler Hver fjerde handlepose med dagligvarer kommer fra en av COOPs butikker og kjeder; COOP Marked COOP Prix COOP Mega COOP Obs! COOP Extra Faghandelsvarer selges fra butikker som; COOP Obs!Bygg COOP Kjøkken og Hjem COOP Sport COOP Byggmix COOP Obs! COOP Elektro COOP faghandel; kvadratmeter lagerplass kubikkmeter innendørs lagringsvolum ulike varelinjer på lager i løpet av et år 250 ansatte 4 milliarder i omsetning COOP Norge er markedsleder og prisleder på maling For at samarbeidet mellom COOP Faghandel og Tollpost skal fungere knirkefritt avvikles det to strategimøter på direktørnivå mellom partene hvert år. Dessuten holdes det månedlige driftsmøter, og må- nedlige møter med de salgsansvarlige (KAM) om de mer langsiktige linjene i samarbeidet. I tillegg er det selvsagt også mye daglig direkte kontakt mellom de store varehusene og terminalene. 17

18 I samtalen med Trond Andresen og Jane Mette Quille ga vi Andresen følgene utfordring; hvilket enkeltprodukt er det sendt ut mest av til butikkene? Etter et par dager kom svaret, som noe overraskende var eikeparkett! Hele pakker, som igjen tilsvarer kvadratmeter, eller om du vil 25 fotballbaner. Eller sagt på en annen måte så kunne man med dette kvantumet ha belagt alle EM-arenaene i Sveits og Østerrike, og enda hatt parkett til overs til Ekebergsletta og Norway Cup! Selv om sommeren snart er over ønsker vinkjenneren Trond Andresen helt på tampen av vår samtale å dele en god flaske vin med leserne. Jeg vil gjerne anbefale en fantastisk vin som lages av en bekjent av meg i Rheingau i Tyskland. Nemlig Leitz Rheingau Riesling Trocken 2006/2007 (VPnr ). De fleste forbinder nok tysk hvitvin med noe søtt kliss, men denne vinen er faktisk tørr, og har nydelig friskhet og fylde. Og ikke minst; den kan drikkes også når dagene etter hvert blir kortere! 18

19 Color Magic og værgudene viste seg fra sin beste side. Tollpost Futurum Konferansen 2008 med fokus på fremtidens utfordringer: Beste Futurum så langt! Tilbakemeldingene fra kunder og samarbeidspartnere etter årets Tollpost Futurum Konferanse om bord på Color Magic fra 20. til 22. april i år er overstrømmende. All time high, den klart beste Futurm-konferansen så langt, høy kvalitet på foredragene og helt topp, er blant de mange uttalelsene på konferansen som denne gang hadde to store og viktige tema; miljø og samferdsel første dag, og fremtidens logistikk andre dag. 19

20 Henrik Höjsgaard, styreleder i Tollpost Globe. Lars Haltbrekken (Leder i Naturvernforbundet ) i munter passiar med Per Sandberg (leder av Transportog kommunikasjonskomiteen på Stortinget) Foredragsholder Marianne Rygvold. 20 Årets store Futurum- delegasjon om bord på Kielferja Color Magic fra søndag 20. til tirsdag 22. april besto av i alt 80 personer, representert ved store kunder, representanter fra Tollpost Globe og foredragsholdere. Allerede før avgang fra Oslo satte lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Per Sandberg (FrP) fart i forsamlingen med sitt foredrag «Hvordan utvikle Nasjonal Transportplan til et egnet verktøy for verdiskapning». Han fastslo relativt umiddelbart at NTP er et dårlig verktøy, som er mer egnet til å sette aktører, transporttyper, by og land, region og region og byråkrater opp mot hverandre, enn å bidra til verdiskapning. Han fulgte friskt opp med å ta livet av dagens nasjonale transport- og logistikkorganisering med Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet på topp, og en lang og byråkratisk vei derfra og ned til den enkelte operatør og bruker. Sandbergs løsning ligger i et eget Transportdepartement med ett direktorat og ett felles tilsyn for veg, luft bane og sjø, som Sverige innfører fra kommende årsskifte. Selv Per Sandberg innser at det vil være krevende å endevende det bestående, og han mener at den aller største utfordringen vil være Det økonomiske triangel. Fritt etter det amerikanske Jerntriangelet, og i Per Sandbergs verden bestående av finansministeren, statsministeren og sentralbanksjefen. Per Sandberg er alltid et godt krydder i enhver paneldebatt, men dessverre måtte han forlate båten og konferansen før avgang og debatten senere på ettermiddagen. Der deltok imidlertid lederen i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken og kommunikasjons- og markedsdirektør i Tollpost Globe AS Ole A. Hagen, som begge hadde innledet over temaet miljø og godstransport, utfordringer og endringer. I panelet satt også nasjonal logistikksjef i Coca Cola Drikker AS, Idar Brunvoll og professor og forskningssjef i SINTEF, Jan Ola Strandhagen. Det aller beste utgangspunktet for debatten hadde nok Idar Brunvoll, som nettopp hadde

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser 16. april 2008. Liv Kristin Rundberget rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information Risk management Outbound inspection Business partnerships Hovedpunkter:

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og mer konkurransekraftige løsninger.

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 24.02.2009 12:13:01 FUTURUM KONFERANSE 2009 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Næringslivets behov for infrastruktur Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Mange utfordringer knyttet til infrastruktur Telenett, betales av brukerne Kraftnett, betales av brukerne og ved prisforskjeller

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter?

Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter? Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter? NVF seminar Tusby 20. oktober 2009 Jan Fredrik Lund Statens vegvesen Vegdirektoratet (Norge) Nasjonal transportplan Fra NVP til

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Deltakere Oslo Kommune Tollpost Globe AS Veøy AS NHO Logistikk og Transport Konsulenter: NHO Logistikk og Transport DBSchenker Consulting

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt Sammendrag: Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt TØI rapport 1273/2013 Forfatter: Julie Runde Krogstad Oslo 2013 57 sider Rapporten gir en oversikt over studier og

Detaljer

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning Tollpost Globe Resultater Workshop Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010 Tollpost Kunderådgivning Resultater Workshop Spørsmål 1: Hvilke fordeler ser dere med tettere samarbeid internt mellom de ulike funksjonene

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

ROGALAND Jan Håvard Hatteland

ROGALAND Jan Håvard Hatteland Foto: Jo Michael ROGALAND Jan Håvard Hatteland REGIONKONFERANSE 21. MARS 2013- NHO Logistikk og Transport 1 Rapport fra Rogaland mars 2013 1. Foreningssaker 2. Markedet kunder og konkurrenter 3. Infrastruktur

Detaljer

Jernbaneverket i samfunnet

Jernbaneverket i samfunnet 2011 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

CargoNet Verden blir bedre når transporten går på skinner

CargoNet Verden blir bedre når transporten går på skinner CargoNet Verden blir bedre når transporten går på skinner INNFRIR GODSTOGENE NÆRINGSLIVETS PUNKTLIGHETSKRAV? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 CargoNet-konsernet Europas første intermodale

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015

TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015 TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015 «Effektivitet og bærekraft kostnadsfokus i hele verdikjeden sett fra ASKO`s ståsted» Torbjørn Johannson ASKO/NorgesGruppen ASA 1 Transportkostnadenes betydning

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Distribusjon i Trondheim by Samtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid

Distribusjon i Trondheim by Samtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid istribusjon i Trondheim by amtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid kala nalyse & ådgivning, 9. mars 2009, ans ristian spen kort om prosjektet ensikten har vært å kartlegge hvilke

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

TMV Utvikling Ekspressfortolling landevei

TMV Utvikling Ekspressfortolling landevei Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel TMV Utvikling Ekspressfortolling landevei Møte Norstella 23. april 2015 TMV Utvikling Bakgrunn Mandat TMV Utvikling Basert på utredninger gjort i inn- og

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Avtale om levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

Avtale om levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Avtale om levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Bakgrunnen for dette tiltaket er at det i regjeringens klimamelding er en målsetting at 30 % av husdyrgjødsla i Norge skal benyttes til biogassproduksjon

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Hvilken betydning vil nye baner i flerbrukskonsept ha for godstrafikken til/fra Møre og Romsdal? Intervjuundersøkelse blant næringslivet. Ålesund, 2 mai 2012 Håkon Raabe,

Detaljer

Innspill til felles nærskipsfartstrategi

Innspill til felles nærskipsfartstrategi Innspill til felles nærskipsfartstrategi Statsråd Berg-Hansens tredje samråd med næringen, 11. juni 2012 Foto: Jo Michael De som står bak OM GODSMENGDER OG VARESTRØMMER Innenlandsk marked 78 mill tonn,

Detaljer

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008 Veileder Innhold i et forhåndsvarsel Tollvesenet September 2008 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Forhåndsvarsling per transporttype... 4 2.1 Hvordan bruke tabellen... 5 2.2 Definisjon av X, Y, og Z... 6 2.3

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 TØI-rapport 1040/2009 Forfatter(e): Olav Eidhammer, Michael Sørensen og Jardar Andersen Oslo 2009, 62 sider Sammendrag: Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 Til nå er det

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk 7. 12. 2004 2 1 Posten Logistikk, Øyvind Høgset Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk Agenda To ord om Posten Markedet og trender 4 områder/strategier vi jobber med 4 Case

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

LTL Region Bergen. Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder. (Salgsdirektør Bring Logistics AS)

LTL Region Bergen. Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder. (Salgsdirektør Bring Logistics AS) Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder (Salgsdirektør Bring Logistics AS) Styret 2009/2010 Styreleder: Styremedlemmer: Leif-Arne Strømmen (K+N) Kari

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Energi Norge AS, EnergiAkademiet Oslo, 6.september 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Etablerte

Detaljer

Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere ulovlig kabotasje

Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere ulovlig kabotasje Transport & Logistikk 2015 Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere ulovlig kabotasje Trond Foss Seniorrådgiver SINTEF Transportforskning 1 Kabotasje Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Mer miljøvennlig bydistribusjon i Oslo

Mer miljøvennlig bydistribusjon i Oslo Mobilitetsuka Oslo Mer miljøvennlig bydistribusjon i Oslo 17. september 2013 Astrid Bjørgen Sund Forskningsleder SINTEF 16.09.2013 Grønn bydistribusjon i Oslo 1 16.09.2013 Grønn bydistribusjon i Oslo 2

Detaljer

GOFER. Godstransportfremkommelighet på egnede ruter

GOFER. Godstransportfremkommelighet på egnede ruter GOFER Godstransportfremkommelighet på egnede ruter SMARTRANS-prosjekt 2009 - medio 2012 13,2 mill kr (4,9 mill kr fra Forskningsrådet) Inkluderer én PhD, finansiert av NTNU Samferdsel 2010 solveig.meland@sintef.no

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

MED BLIKK FOR EN GROM HANDEL GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON

MED BLIKK FOR EN GROM HANDEL GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo Målet med dette dokument er å gi praktisk informasjon til kunder eller potensielle kunder av GRO Consult AS, om transport

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2010 COLOR FANTASY 9. - 11. MAI

FUTURUM KONFERANSE 2010 COLOR FANTASY 9. - 11. MAI FUTURUM KONFERANSE 2010 COLOR FANTASY 9. - 11. MAI 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 18.02.2010 11:17:57 FUTURUM KONFERANSE 2010 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og mer

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Årsmelding 2011 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Omsatt gjennom skogeiersamvirket: 6,43 mill kubikkmeter nest høyest volum de siste 10 årene! Men også utfordringer: Deler

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

REFERAT. Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 1. februar 2013

REFERAT. Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 1. februar 2013 REFERAT Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 1. februar 2013 Fagpolitisk utvalg Adm. samferdselsgruppe Til stede: Forfall: Til stede Akershus Anette Solli (H) Tom Granquist Ruth Solveig Birkeland (SV)

Detaljer

Årsmøte Driftsassistansen Nordland Nord

Årsmøte Driftsassistansen Nordland Nord Årsmøte Driftsassistansen Nordland Nord 17-18 Mars 2015 Om Ahlsell Forretningsidè/Visjon Oppkjøp Historie Kvalitet og Miljø Ahlsellkonseptet Vareflyt Energieffektivisering Ahlsell Vi i Ahlsell er der for

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG "Hvordan styrke godstogets konkurransekraft? Tiltak og strategi for godstransport på jernbane - et samarbeid mellom CargoNet, NHO Logistikk og Transport, Spekter og Norsk Industri HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

Detaljer