S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R"

Transkript

1 S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R Høgskolen i Bergen presenterer sin prosjektbeskrivelse; Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Bakgrunn, miljøbeskrivelse og resultat Vi viser til møtet hos Fylkesmannen , møtet med Kunnskapsdepartementet , samt tilbudsbrev og tilbakemelding fra Fylkesmannen på innsendt skisse til pilotprosjektet Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena (131011) der rammevilkår er presentert og presisert. Vi vil ta på oss ansvar for etter og videreutdanning i tråd med Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Hordalands oppdragsbrev. Denne prosjektbeskrivelsen danner et utgangspunkt og kan endres og justeres i dialog med de samarbeidende parter. Innsikter og erfaringer fra prosjektet Barnehagen som danningsarena vil danne den faglige basisen (Ødegaard 2012, bok i sluttfasen). I perioden fra 2007 til d.d. har vi samarbeidet om kunnskapsutvikling med barnehager i Bergen kommune og en rekke andre aktører fra forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Forskere fra denne forskergruppen og andre fra fagmiljøet ved HiB vil være faglige aktører i pilotprosjektet. I 2007 var vi finansiert fra Norges Forskningsråds Program for Praksisrettet FOU i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning med prosjektetableringsmidler. Fra er vi finansiert fra Strategiske høgskoleprosjekter. Vi ser muligheter for at en avtale om et kursopplegg til barnehager med målsettinger om å styrke barnehagens kvalitet med fokus på læring og danning, samtidig kan gi anledning til ny kunnskapsproduksjon som er praksisrettet og kan utvikle nye innsikter, metoder og kunnskaper til nytte for barnehagefeltet. Vi ønsker derfor at arbeids- og prosessdokumenter som observasjoner og refleksjonsnotater danner grunnlaget for 1

2 a) resultatdokumentasjon i form av artikler til Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet (som forventet i oppdragsbrev og i tråd med målsettinger i pilotprosjektet). Dette vil ha første prioritet i prosjektperioden. b) gjenbruk av empirisk materiale til å svare på forskningsspørsmål stilt av forskergruppen BDA. For ytterligere å styrke prosjektets kunnskapsproduksjon ønsker vi å knytte minimum en masterstudent med barnehagelærerbakgrunn fra HiB miljøet til å følge prosjektet. Studenten(e) vil spesielt studere vilkår for læring og danning i formelle og uformelle situasjoner i barnehagen m.m. Vi vil understreke betydningen av at det legges til rette for gjenbruk av empirisk materiale fra et slikt prosjekt med tanke på at pilotprosjektet vil ha varighet på et år, mens utvikling av ny kunnskap i form av vitenskapelige artikler eller lærebokstekster kan ta lengre tid. De som vil delta fra HiB er: Førsteamanuensis dr. philos. Elin Eriksen Ødegaard Rolle i prosjektet: leder, foredragsholder og veileder. Kompetanse: Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage, veiledning og skrivecoach for førskolelærere, barn som kulturskapere, danning og læring gjennombruk av språk, bilder og kulturelle verktøy. Arbeider til daglig som forskningsleder og underviser i pedagogikk i master i undervisning. Første amanuensis dr. art Tiri Bergsen Schei Rolle i prosjektet: leder, foredragsholder og veileder. Kompetanse: Kunstnerisk musikalsk ledelse og veiledning, musikk fra livets begynnelse og de yngste i barnehagen, sang, identitet, danning og læring, kulturarbeid. Arbeider til daglig som forsker, leder, skriveveileder og underviser i master i musikkpedagogikk. Førsteamanuensis dr. philos Jan-Helge Kallestad Rolle i prosjektet: Foredrag. Kompetanse: Barnehagen som lærende organisasjon. Arbeider til daglig som leder av samfunnsfagsseksjonen og underviser på etterutdanningskurs for førskolelærere; pedagogisk utviklingsarbeid. Førstelektor Ida Margrethe Knudsen Rolle i prosjektet: Foredragsholder og veileder. Kompetanse: Pedagogisk utviklingsarbeid i skole og barnehage, ledelse, kulturelt mangfold, dramalek, bilde og konstruksjonslek, digitale verktøy, læring og danning. Arbeider til daglig som forsker og underviser i lærerutdanning. Høgskolelektor Helene Thorsteinson Rolle i prosjektet: foredrag og veileder. Kompetanse: Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid med barn. Arbeider til daglig som underviser i pedagogikk i førskolelærerutdanningen og i etterutdanningskurs (pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen/barnehagepedagogikk). 2

3 Høgskolelektor Kathrine Tufta Rolle i prosjektet: foredrag og veileder. Kompetanse: Barnehagens fysiske miljø som arena for estetisk læring. Pedagogisk dokumentasjon som verktøy for å synliggjøre barns læring med vekt på estetisk danning. Underviser i forming på førskolelærerutdanningen, både grunnutdanning og etter- og videreutdanning. Masterstudent (Master i undervisningsvitenskap) Ragnhild Aandahl Helvik. Rolle i prosjektet: deltakende observator med mulighet for utvidet rolle som kunnskapsprodusent. Disse inngår i en større referansegruppe; forskergruppen barnehagen som danningsarena og Senter for Kunst kultur og kommunikasjon og Senter for utdanningsforskning, undervisningsmiljøer fra HIB. Disse miljøene inngår igjen i nasjonale og internasjonale førskolelærer og forskernettverk. Styringsgruppe Vi vil opprette en styringsgruppe for prosjektet som vil bestå av to fra HiB, en representant fra kommune adm. og en av styrerne (evt 1 til fra oppdragvivere). Disse konstitueres raskt og kan drøfte prosjektplanen og gjøre endringer i oppstart og underveis. De fordeler også administrative oppgaver som kommer på underveis i prosjektet. Slike oppgaver kan være: Praktisk organisering av nettverksmøter, referatskriving, føre evalueringsloggbok gjennom hele prosjektperioden. Møter for styringsgruppen vil legges som planleggingsmøter før nettverkssamlingene. Det skrives referater fra disse møtene. Mål for prosjektet Det er satt følgende hovedmål for prosjektet: Å styrke barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Dette skal gjøres gjennom følgende delmål: 1. Å øke ansattes kunnskap om begrepene læring og danning Prosjektet skal klargjøre begrepene læring og danning. Begrepene skal fylles med innhold med utgangspunkt i: a) styringsdokumentene Barnehageloven (nye formålsparagrafen), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Stortingsmelding nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen. b) de ansattes egne aksjoner som settes i gang i løpet av prosjektet, observasjoner og muntlige og skriftlige bidrag 3

4 c) perspektiver fra sosiokulturell teori og kulturteori i vid forstand. Begrepene vil settes i sammenheng med kunnskap om lek, barns menings- og kulturskaping. Det vil bli laget en leseliste med litteratur som deltakerne skal bruke aktivt. d) resultater fra studier fra forskergruppen Barnehagen som danningsarena vil bli presentert og kan danne utgangspunkt for drøftinger. Blant annet vil vi presentere resultater fra en kartleggingsstudie om barnehagens innhold, der 800 observasjoner fra 50 barnehager gir en oversikt over barns aktiviteter og de voksnes rolle i fagområdene (Kallestad 2011). Også beskrivende studier fra (Schei 2011), (Knudsen and Ødegaard 2011) og (Ødegaard 2010; Pramling and Ødegaard 2011; Ødegaard 2011) kan være relevant for å perspektivere personalets egne erfaringer. 2. Å gi økt tilfang til metodiske tilnærminger for å styrke barnehagens læringsmiljø og for å øke personalets bevissthet om hvordan barnehagen skaper vilkår for barns danningsprosesser. Prosjektet har ambisjoner om å være metodeproduktivt, dvs at vi vil studere eksempler på metodiske tilnærminger og prøve ut og stimulere til at personalet arbeider kreativt og utforskende med å produsere nye eller tilpasse og justere tilvante metoder. 3. Å skape lærende prosesser som styrker de ansattes reflekterende og utviklende praksis og dermed endringer i vilkår for barns læring og danning i barnehagen Prosjektet skal stimulere til implementering av den nye formålsparagrafen og til god praksis. Dette vil vi gjøre gjennom å stimulere til aksjon/endring/handling og metakognitive prosesser. Utgangspunkt for slike prosesser vil være: a) styringsdokumentet Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren ( ) b) erfaringer fra arbeid med veiledning og lærende felleskap (Rogoff, Bartlett et al. 2001; Boge, Markhus et al. 2009) Prosjektets innhold og organisering og framdrift Innholdet vil fokusere på læring og danning i et kulturperspektiv. På s. 34 i rammeplanen står det: Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og nå-situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et klart skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en pedagogisk hensikt. De sju fagområdene må knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner. 4

5 Dette sitatet vil stå sentralt i prosjektets metodiske design. Vi vil i observasjonene skille ut formelle og uformelle læringssituasjoner og se på de voksnes rolle, deres handlinger, tilnærminger, hvordan de er kulturformidlere, bruker språket, sjangre, leketøy og læremidler. Vi vil også se på barns aktiviteter og på relasjonene mellom voksne og barn. Observasjonsmåter vil være video (Boge, Markhus et al. 2009) (Rønholt, Holgersen et al. 2003) og et observasjonsverktøy utviklet av BDA for registrering av barns aktiviteter (Kallestad 2011). Refleksjonsnotater kan struktureres med utgangspunkt i tykke beskrivelser eller narrativer som for eksempel praksisfortellinger (Birkeland 2007). Personalets spesielle interesser, deres observasjoner danner et selvsagt midtpunkt. Vi søker å være åpne for å fange opp prosesser som kan bli veldig interessante i løpet av prosjektperioden. Likevel vil vi foreslå en konsentrasjon i alle fall som et utgangspunkt. Det konkretiserer vi til i hovedsak to fagområder: a) Kommunikasjon, språk og tekst - nærmere bestemt kulturoverføring og kulturproduksjoner som er knyttet til kommunikasjon, læring av former for samtale, sang, ord og måter å snakke og kommunisere på, ulike redskaper som støtter og former bestemte måter å kommunisere på. Vi er kjent med at mange barnehager har arbeidet mye med språkstimulering og språkutvikling i de siste årene. I dette prosjektet ønsker vi å rette fokuset mer på kulturelle perspektiver. b) Kunst, kultur og kreativitet. Her ønsker vi en konsentrasjon om musikk (skaping), bilder (bildeskaping) og lek (drama/narrativ). Vi vil sette i gang aksjoner/nye handlinger/nye læremidler/verktøy/ ny bruk av leketøy og læremidler for å studere endringsprosesser og for å stimulere til aktiviteter som gjør barn som kultur- og meningsskapere. Her vil det være rom for variasjon mellom de barnehagene som deltar. Det kan også være aktuelt å prøve ut de samme endringene for så å dele erfaringer om dette på nettverksmøtene. Det vil selvsagt være rom for overlapping mellom fagområder i tråd med barnehagens tradisjoner i arbeidsformer. Arbeidet vil alltid søke å være i tråd med nøkkelsetninger i rammeplanen som at læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale og at danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Det kan være aktuelt å se på nettopp relasjoner mellom voksne og barn. Dette er et tema som ofte har vært fokusert i barnehagen. Pedagogisk kvalitet er naturlig tilbakevendende tema. Det gjør at vi ønsker å ha et spesielt fokus på de voksnes pedagogiske kompetanse. Hva gjør de; hvordan støtter de barns læringsprosesser; hva skjer med barnehagegruppen/enkelte barn i gruppen når de rammer inn læringsaktiviteter stramt versus svakt? Lesestykkene som er foreslått er (i tillegg til tidligere nevnte) litteratur som beskriver metoder for endringer av barnehagepraksis på en enkel, inspirerende og forståelig måte. For eksempel har vi valgt lesestykker der førskolelærere er forfattere og der de skriver beskrivende og reflekterende kunnskap over egen praksis gjennom selvetnografiske opptegninger (Paley 1990; Paley 1995; Paley 1997; Davies 2003). 5

6 Tid Innhold Organisering - sted Ansvarlig Nov/des Den nye formålsparagrafen Den nye rammeplanen - Hvordan skal vi lese og forstå begrepene læring og danning v/ Elin Eriksen Ødegaard Foredrag og arbeidsgrupper på fellessamling på hotell Fylkesmannen 2. Musikalsk læring og danning de yngste barnas samspill med barnehagelæreren v/tiri Bergesen Schei 3. Rammeplanens fagområder og barnehagens praksis resultater fra en kartleggingsstudie v/jan- Helge Kallestad 4. om organisering av prosjektet Deretter inndeling i arbeid i arbeidsgrupper hvilke endringer/aksjoner/handlinger og observasjoner av disse setter vi gang i de enkelte barnehagene? Dialoger om oppstart, metoder og lokalt arbeid. Mellomarbeid: Utvalg fra leseliste. Ta videoobservasjoner og skriv refleksjonsnotat Bearbeidet og utvalgt videomateriale av varighet mellom to og 10 minutter. Ta med transkripsjon av videoen (Styrer, i samråd med personale, barn og foreldre, velger ut) Februar 2012 Gjennom gående hovedtema: Læring og danning i et sosialt, relasjonelt, materielt og kulturelt perspektiv. Hva har skjedd i formelle og uformelle læringssituasjoner når nye eller gamle artefakter er tatt i bruk? Hva tenker vi om det? Hva var det mest interessante? Hva kan vi lære av dette? Hva vil dere gjøre i neste periode? Drøfte på to nivå, et som går på innholdet i det vi ser og et som går på metode, intervensjoner, forventninger, arbeidsmåter. Skriv ned 1. Nettverkssamling På HiB Foredrag, verksted (deling og refleksjon av observasjoner), dialog, skrivearbeid, evaluering Navn 1 1 Fordeling av ansvar for de enkelte samlingene blir gjort på et senere tidspunkt, tatt opp første gang i samarbeidsmøte til styringsgruppe. Sted kan være på Høgskolen i Bergen om partnere ønsker det. 6

7 metodetilnærminger og erfaringer. Arbeide med lese tekstene: Hva er metodene som er brukt i disse bøkene Hvordan kan vi arbeide etter disse metodene/gjøre dem til våre egne med endringer Gå gjennom observasjonsverktøy/metoder Arbeide med kreative tilnæringer for å stimulere til metodiske ideer. Mellomarbeid Utvalg fra leseliste Prøve ut metoder (Paleys metode/egne metoder) Gjøre observasjoner med BDA observasjonsverktøy og video. Forberede neste samling. Mars/april Gjennom gående hovedtema 2 : Læring og danning i et sosialt, relasjonelt, materielt og kulturelt perspektiv. Hva har skjedd i formelle og uformelle læringssituasjoner når nye eller gamle artefakter er tatt i bruk? Hva tenker vi om det? Hva var det mest interessante? Hva kan vi lære av dette? Hva vil dere gjøre i neste periode? Skriv ned metodetilnærminger og erfaringer. 2. nettverkssamling Foredrag, verksted (deling og refleksjon av observasjoner), dialog, skrivearbeid, evaluering Navn Mellomarbeid Introduser noe nytt og observer; for eksempel I- pad med spotify. Sang i ny setting Ominnredning, bildeskaping med løs/sterk pedagogisk innramming Forbered neste samling Evt. Mai/juni Som over 3. Nettverkssamling Foredrag, verksted (deling og refleksjon av observasjoner),dialo g, skrivearbeid, 2 Hvor mye som her skal være foredrag og hvor mye som skal være arbeid i workshops avtales i styringsgruppen. 7

8 Sept/okt Fra transkripsjoner, refleksjonsnotat til artikkel format -skriveverksted evaluering 4 nettverkssamling Navn nov/des Resultatpresentasjon og erfaringsdeling Fellessamling Fylkesmannen Evaluering og resultatsikring Det vil bli satt av tid på slutten av hver nettverkssamling til muntlig evaluering av prosessen. Refleksjonsnotatene skal inneholde selvevaluerering av mellomperioden. Prosjektleder får kopi av refleksjonsnotatetene senest 3 dager før hver nettverkssamling. Det vil bli lagt vekt på at alle skriver underveis. Skriving vil være en forventning som forberedelse og etterarbeid gjennom hele prosessen, slik det er skissert i planen over. Observasjoner og transkripsjoner av videoopptak vil være materiale som drøftes i nettverksmøtene og som vil danne utgangspunkt for artiklene som skal skrives. Vi ser for oss en organisering der styren leder arbeidet som skal foregår i den enkelte barnehage i mellomperiodene. Vi ser for oss veiledning i en modell der videoopptak danner grunnlag for felles refleksjoner. Det skal som skisseres i planen foregår i de større nettverkssamlingene, men det kan også foregå i den enkelte barnehage ledet av styrer eller en annen. På denne måten ser vi for oss at det er realistisk å kunne bidra med skriving av minimum to artikler som leveres før prosjektslutt i desember Premiss Vi ønsker å se dette pilotprosjektet i relasjon til praksisrettet forskning som miljøet også er involvert i. Tillatelse til gjenbruk av empirisk materiale og bruk av materiale som ikke blir tatt i bruk i publikasjonene til Utdanningsdirektoratet ligger som en premiss for deltakelse. Vi vil arbeide etter de signaler som ligger for eksempel i forskninsgprogrammet PRAKUT som også er initiaert av Utdanningsdepartementet, alstå i samrabeid og i forståelse med de involverte samarbeidspartnere. Vårt mål her er å være en part som kan skape gode synnergieffekter av kurs og oppdrag og praksisrettet forskning. Referanser: Birkeland, L. (2007). Den gjennomsiktige barnehagen - pedagogisk dokumentasjon. Bergen, Fagbokforlaget. Boge, M., G. A. Markhus, et al. (2009). Læring gjenom veiledning -meningsskaping i grupper. Bergen, Fagbokforlaget. 8

9 Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm, Liber. Kallestad, Jan-Helge (2011). Mapping children s activities in Norwegian kindergartens. Invited Paperpresentation- Kunnskapsdepartementet. Nordic Early Childhood Education and Care Effects and Challenges - Research Practice Policy making Grand Hotel; Oslo, mai. Knudsen, I. M. and E. E. Ødegaard (2011). "Fotofloker - vilkår for deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen." Nordisk barnehageforskning 4(2): Paley, V. G. (1990). The boy who would be a helicopter. Cambridge, Harvard University Press. Paley, V. G. (1995). Kwanzaa and me - a teacher s story USA, Presidents and Fellows of Harvard College. Paley, V. G. (1997). The girl with the brown creyon. USA, Harvard University Press. Pramling, N. and E. E. Ødegaard (2011). Learning to narrate: Appropriating a cultural mould for sense-making and communication. Curriculum, Teachers s Teaching and Children s learning -Empirical Studies of Didactics with Young Children. N. P. I. P. Samuelsson, Springer. Rogoff, B., L. Bartlett, et al. (2001). Learning together : children and adults in a school community. Oxford, Oxford University Press. Rønholt, H., Holgersen, S.-E., Fink-Jensen, K., & Nielsen, A. M. (2003). Video i pædagogisk forskning - krop og udtryk i bevegelse. København: Forlaget Hovedland. Institut for Idræt, Københavns Universitet. Schei, T. B. (2011). "Små barns selviscenesettelser. Hva kan man lære om formingen av små barn ved å forske i barnehagen?.." Barnehagen - Tidsskrift for barnehagefolk 04 ((04)): Ødegaard, E. E. (2010). "Danning til deltakelse Samtalefortellinger med små barn i barnehagen Barnehagefolk. Ødegaard, E. E. (2011). Deltakende handlingsrom i barnehagen dynamikk og vilkår.. Barndom, barnehage, inkludering. T. Korsvold. Bergen, Fagbokforlaget. Ødegaard, E. E. (2010). Materiell og leketøy til begjær og besvær. Barnehagefolk, vol 27, nr 1(s.72-80). Ødegaard, E. E. (Red.) (kommer i 2012). Barneahgen som danningsarena. Bergen, Fagbokforlaget. 9

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

rapport Skifte kurs? Rapport om digital kompetanse i ny barnehagelærerutdanning Barbro Hardersen Monica Jenssen

rapport Skifte kurs? Rapport om digital kompetanse i ny barnehagelærerutdanning Barbro Hardersen Monica Jenssen rapport Skifte kurs? Rapport om digital kompetanse i ny barnehagelærerutdanning Barbro Hardersen Monica Jenssen Skifte kurs? Rapport om digital kompetanse i ny barnehagelærerutdanning Barbro Hardersen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Pilotprosjekt Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, 2011-2012

Pilotprosjekt Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, 2011-2012 Til Fyikesmannen i Hordaland Att. Ingunn Landro Sandset Ogi 2 30/9-2011 Ad. Tilbudsbrev kompetansetiltak til barnehager Vi viser til tilbudsbrev datert 30.08.2011 med svarfrist 30.09.2011. NLA Høgskolen

Detaljer

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan ASSIST- modellen med eksempel på kursplan Januar 2010 Teksten er utarbeidet av: Elisabeth Almaz Eriksen (Høyskolen i Oslo) Elisabeth Björklund, Ingrid Nordqvist og Jan Grannäs (Universitetet i Gävle, Sverige)

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland

Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland Artikkelsamling Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland Forord Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet igangsatte høsten 2011 pilotprosjektet Barnehagen

Detaljer

Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder

Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder Camilla Eline Andersen, Thor Ola Engen, Thomas Gitz-Johansen, Chamilla Strædet Kristoffersen, Lise Skoug Obel, Sigrun Sand og Berit Zachrisen Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder Nasjonal survey

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Margareth Sandvik, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko Om forfatterne Margareth Sandvik er dosent

Detaljer

Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy

Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm og Tom Tiller Artikkelen setter søkelys på dialogkonferanser som redskap

Detaljer

"HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?"

HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY? "HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?" Rapport Fra utviklingsarbeid i perioden august 2009 til mai 2010 Fagområde: Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra 01.08.15 31.07 2016. INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer