S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R"

Transkript

1 S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R Høgskolen i Bergen presenterer sin prosjektbeskrivelse; Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Bakgrunn, miljøbeskrivelse og resultat Vi viser til møtet hos Fylkesmannen , møtet med Kunnskapsdepartementet , samt tilbudsbrev og tilbakemelding fra Fylkesmannen på innsendt skisse til pilotprosjektet Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena (131011) der rammevilkår er presentert og presisert. Vi vil ta på oss ansvar for etter og videreutdanning i tråd med Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Hordalands oppdragsbrev. Denne prosjektbeskrivelsen danner et utgangspunkt og kan endres og justeres i dialog med de samarbeidende parter. Innsikter og erfaringer fra prosjektet Barnehagen som danningsarena vil danne den faglige basisen (Ødegaard 2012, bok i sluttfasen). I perioden fra 2007 til d.d. har vi samarbeidet om kunnskapsutvikling med barnehager i Bergen kommune og en rekke andre aktører fra forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Forskere fra denne forskergruppen og andre fra fagmiljøet ved HiB vil være faglige aktører i pilotprosjektet. I 2007 var vi finansiert fra Norges Forskningsråds Program for Praksisrettet FOU i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning med prosjektetableringsmidler. Fra er vi finansiert fra Strategiske høgskoleprosjekter. Vi ser muligheter for at en avtale om et kursopplegg til barnehager med målsettinger om å styrke barnehagens kvalitet med fokus på læring og danning, samtidig kan gi anledning til ny kunnskapsproduksjon som er praksisrettet og kan utvikle nye innsikter, metoder og kunnskaper til nytte for barnehagefeltet. Vi ønsker derfor at arbeids- og prosessdokumenter som observasjoner og refleksjonsnotater danner grunnlaget for 1

2 a) resultatdokumentasjon i form av artikler til Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet (som forventet i oppdragsbrev og i tråd med målsettinger i pilotprosjektet). Dette vil ha første prioritet i prosjektperioden. b) gjenbruk av empirisk materiale til å svare på forskningsspørsmål stilt av forskergruppen BDA. For ytterligere å styrke prosjektets kunnskapsproduksjon ønsker vi å knytte minimum en masterstudent med barnehagelærerbakgrunn fra HiB miljøet til å følge prosjektet. Studenten(e) vil spesielt studere vilkår for læring og danning i formelle og uformelle situasjoner i barnehagen m.m. Vi vil understreke betydningen av at det legges til rette for gjenbruk av empirisk materiale fra et slikt prosjekt med tanke på at pilotprosjektet vil ha varighet på et år, mens utvikling av ny kunnskap i form av vitenskapelige artikler eller lærebokstekster kan ta lengre tid. De som vil delta fra HiB er: Førsteamanuensis dr. philos. Elin Eriksen Ødegaard Rolle i prosjektet: leder, foredragsholder og veileder. Kompetanse: Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage, veiledning og skrivecoach for førskolelærere, barn som kulturskapere, danning og læring gjennombruk av språk, bilder og kulturelle verktøy. Arbeider til daglig som forskningsleder og underviser i pedagogikk i master i undervisning. Første amanuensis dr. art Tiri Bergsen Schei Rolle i prosjektet: leder, foredragsholder og veileder. Kompetanse: Kunstnerisk musikalsk ledelse og veiledning, musikk fra livets begynnelse og de yngste i barnehagen, sang, identitet, danning og læring, kulturarbeid. Arbeider til daglig som forsker, leder, skriveveileder og underviser i master i musikkpedagogikk. Førsteamanuensis dr. philos Jan-Helge Kallestad Rolle i prosjektet: Foredrag. Kompetanse: Barnehagen som lærende organisasjon. Arbeider til daglig som leder av samfunnsfagsseksjonen og underviser på etterutdanningskurs for førskolelærere; pedagogisk utviklingsarbeid. Førstelektor Ida Margrethe Knudsen Rolle i prosjektet: Foredragsholder og veileder. Kompetanse: Pedagogisk utviklingsarbeid i skole og barnehage, ledelse, kulturelt mangfold, dramalek, bilde og konstruksjonslek, digitale verktøy, læring og danning. Arbeider til daglig som forsker og underviser i lærerutdanning. Høgskolelektor Helene Thorsteinson Rolle i prosjektet: foredrag og veileder. Kompetanse: Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid med barn. Arbeider til daglig som underviser i pedagogikk i førskolelærerutdanningen og i etterutdanningskurs (pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen/barnehagepedagogikk). 2

3 Høgskolelektor Kathrine Tufta Rolle i prosjektet: foredrag og veileder. Kompetanse: Barnehagens fysiske miljø som arena for estetisk læring. Pedagogisk dokumentasjon som verktøy for å synliggjøre barns læring med vekt på estetisk danning. Underviser i forming på førskolelærerutdanningen, både grunnutdanning og etter- og videreutdanning. Masterstudent (Master i undervisningsvitenskap) Ragnhild Aandahl Helvik. Rolle i prosjektet: deltakende observator med mulighet for utvidet rolle som kunnskapsprodusent. Disse inngår i en større referansegruppe; forskergruppen barnehagen som danningsarena og Senter for Kunst kultur og kommunikasjon og Senter for utdanningsforskning, undervisningsmiljøer fra HIB. Disse miljøene inngår igjen i nasjonale og internasjonale førskolelærer og forskernettverk. Styringsgruppe Vi vil opprette en styringsgruppe for prosjektet som vil bestå av to fra HiB, en representant fra kommune adm. og en av styrerne (evt 1 til fra oppdragvivere). Disse konstitueres raskt og kan drøfte prosjektplanen og gjøre endringer i oppstart og underveis. De fordeler også administrative oppgaver som kommer på underveis i prosjektet. Slike oppgaver kan være: Praktisk organisering av nettverksmøter, referatskriving, føre evalueringsloggbok gjennom hele prosjektperioden. Møter for styringsgruppen vil legges som planleggingsmøter før nettverkssamlingene. Det skrives referater fra disse møtene. Mål for prosjektet Det er satt følgende hovedmål for prosjektet: Å styrke barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Dette skal gjøres gjennom følgende delmål: 1. Å øke ansattes kunnskap om begrepene læring og danning Prosjektet skal klargjøre begrepene læring og danning. Begrepene skal fylles med innhold med utgangspunkt i: a) styringsdokumentene Barnehageloven (nye formålsparagrafen), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Stortingsmelding nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen. b) de ansattes egne aksjoner som settes i gang i løpet av prosjektet, observasjoner og muntlige og skriftlige bidrag 3

4 c) perspektiver fra sosiokulturell teori og kulturteori i vid forstand. Begrepene vil settes i sammenheng med kunnskap om lek, barns menings- og kulturskaping. Det vil bli laget en leseliste med litteratur som deltakerne skal bruke aktivt. d) resultater fra studier fra forskergruppen Barnehagen som danningsarena vil bli presentert og kan danne utgangspunkt for drøftinger. Blant annet vil vi presentere resultater fra en kartleggingsstudie om barnehagens innhold, der 800 observasjoner fra 50 barnehager gir en oversikt over barns aktiviteter og de voksnes rolle i fagområdene (Kallestad 2011). Også beskrivende studier fra (Schei 2011), (Knudsen and Ødegaard 2011) og (Ødegaard 2010; Pramling and Ødegaard 2011; Ødegaard 2011) kan være relevant for å perspektivere personalets egne erfaringer. 2. Å gi økt tilfang til metodiske tilnærminger for å styrke barnehagens læringsmiljø og for å øke personalets bevissthet om hvordan barnehagen skaper vilkår for barns danningsprosesser. Prosjektet har ambisjoner om å være metodeproduktivt, dvs at vi vil studere eksempler på metodiske tilnærminger og prøve ut og stimulere til at personalet arbeider kreativt og utforskende med å produsere nye eller tilpasse og justere tilvante metoder. 3. Å skape lærende prosesser som styrker de ansattes reflekterende og utviklende praksis og dermed endringer i vilkår for barns læring og danning i barnehagen Prosjektet skal stimulere til implementering av den nye formålsparagrafen og til god praksis. Dette vil vi gjøre gjennom å stimulere til aksjon/endring/handling og metakognitive prosesser. Utgangspunkt for slike prosesser vil være: a) styringsdokumentet Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren ( ) b) erfaringer fra arbeid med veiledning og lærende felleskap (Rogoff, Bartlett et al. 2001; Boge, Markhus et al. 2009) Prosjektets innhold og organisering og framdrift Innholdet vil fokusere på læring og danning i et kulturperspektiv. På s. 34 i rammeplanen står det: Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og nå-situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et klart skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en pedagogisk hensikt. De sju fagområdene må knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner. 4

5 Dette sitatet vil stå sentralt i prosjektets metodiske design. Vi vil i observasjonene skille ut formelle og uformelle læringssituasjoner og se på de voksnes rolle, deres handlinger, tilnærminger, hvordan de er kulturformidlere, bruker språket, sjangre, leketøy og læremidler. Vi vil også se på barns aktiviteter og på relasjonene mellom voksne og barn. Observasjonsmåter vil være video (Boge, Markhus et al. 2009) (Rønholt, Holgersen et al. 2003) og et observasjonsverktøy utviklet av BDA for registrering av barns aktiviteter (Kallestad 2011). Refleksjonsnotater kan struktureres med utgangspunkt i tykke beskrivelser eller narrativer som for eksempel praksisfortellinger (Birkeland 2007). Personalets spesielle interesser, deres observasjoner danner et selvsagt midtpunkt. Vi søker å være åpne for å fange opp prosesser som kan bli veldig interessante i løpet av prosjektperioden. Likevel vil vi foreslå en konsentrasjon i alle fall som et utgangspunkt. Det konkretiserer vi til i hovedsak to fagområder: a) Kommunikasjon, språk og tekst - nærmere bestemt kulturoverføring og kulturproduksjoner som er knyttet til kommunikasjon, læring av former for samtale, sang, ord og måter å snakke og kommunisere på, ulike redskaper som støtter og former bestemte måter å kommunisere på. Vi er kjent med at mange barnehager har arbeidet mye med språkstimulering og språkutvikling i de siste årene. I dette prosjektet ønsker vi å rette fokuset mer på kulturelle perspektiver. b) Kunst, kultur og kreativitet. Her ønsker vi en konsentrasjon om musikk (skaping), bilder (bildeskaping) og lek (drama/narrativ). Vi vil sette i gang aksjoner/nye handlinger/nye læremidler/verktøy/ ny bruk av leketøy og læremidler for å studere endringsprosesser og for å stimulere til aktiviteter som gjør barn som kultur- og meningsskapere. Her vil det være rom for variasjon mellom de barnehagene som deltar. Det kan også være aktuelt å prøve ut de samme endringene for så å dele erfaringer om dette på nettverksmøtene. Det vil selvsagt være rom for overlapping mellom fagområder i tråd med barnehagens tradisjoner i arbeidsformer. Arbeidet vil alltid søke å være i tråd med nøkkelsetninger i rammeplanen som at læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale og at danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Det kan være aktuelt å se på nettopp relasjoner mellom voksne og barn. Dette er et tema som ofte har vært fokusert i barnehagen. Pedagogisk kvalitet er naturlig tilbakevendende tema. Det gjør at vi ønsker å ha et spesielt fokus på de voksnes pedagogiske kompetanse. Hva gjør de; hvordan støtter de barns læringsprosesser; hva skjer med barnehagegruppen/enkelte barn i gruppen når de rammer inn læringsaktiviteter stramt versus svakt? Lesestykkene som er foreslått er (i tillegg til tidligere nevnte) litteratur som beskriver metoder for endringer av barnehagepraksis på en enkel, inspirerende og forståelig måte. For eksempel har vi valgt lesestykker der førskolelærere er forfattere og der de skriver beskrivende og reflekterende kunnskap over egen praksis gjennom selvetnografiske opptegninger (Paley 1990; Paley 1995; Paley 1997; Davies 2003). 5

6 Tid Innhold Organisering - sted Ansvarlig Nov/des Den nye formålsparagrafen Den nye rammeplanen - Hvordan skal vi lese og forstå begrepene læring og danning v/ Elin Eriksen Ødegaard Foredrag og arbeidsgrupper på fellessamling på hotell Fylkesmannen 2. Musikalsk læring og danning de yngste barnas samspill med barnehagelæreren v/tiri Bergesen Schei 3. Rammeplanens fagområder og barnehagens praksis resultater fra en kartleggingsstudie v/jan- Helge Kallestad 4. om organisering av prosjektet Deretter inndeling i arbeid i arbeidsgrupper hvilke endringer/aksjoner/handlinger og observasjoner av disse setter vi gang i de enkelte barnehagene? Dialoger om oppstart, metoder og lokalt arbeid. Mellomarbeid: Utvalg fra leseliste. Ta videoobservasjoner og skriv refleksjonsnotat Bearbeidet og utvalgt videomateriale av varighet mellom to og 10 minutter. Ta med transkripsjon av videoen (Styrer, i samråd med personale, barn og foreldre, velger ut) Februar 2012 Gjennom gående hovedtema: Læring og danning i et sosialt, relasjonelt, materielt og kulturelt perspektiv. Hva har skjedd i formelle og uformelle læringssituasjoner når nye eller gamle artefakter er tatt i bruk? Hva tenker vi om det? Hva var det mest interessante? Hva kan vi lære av dette? Hva vil dere gjøre i neste periode? Drøfte på to nivå, et som går på innholdet i det vi ser og et som går på metode, intervensjoner, forventninger, arbeidsmåter. Skriv ned 1. Nettverkssamling På HiB Foredrag, verksted (deling og refleksjon av observasjoner), dialog, skrivearbeid, evaluering Navn 1 1 Fordeling av ansvar for de enkelte samlingene blir gjort på et senere tidspunkt, tatt opp første gang i samarbeidsmøte til styringsgruppe. Sted kan være på Høgskolen i Bergen om partnere ønsker det. 6

7 metodetilnærminger og erfaringer. Arbeide med lese tekstene: Hva er metodene som er brukt i disse bøkene Hvordan kan vi arbeide etter disse metodene/gjøre dem til våre egne med endringer Gå gjennom observasjonsverktøy/metoder Arbeide med kreative tilnæringer for å stimulere til metodiske ideer. Mellomarbeid Utvalg fra leseliste Prøve ut metoder (Paleys metode/egne metoder) Gjøre observasjoner med BDA observasjonsverktøy og video. Forberede neste samling. Mars/april Gjennom gående hovedtema 2 : Læring og danning i et sosialt, relasjonelt, materielt og kulturelt perspektiv. Hva har skjedd i formelle og uformelle læringssituasjoner når nye eller gamle artefakter er tatt i bruk? Hva tenker vi om det? Hva var det mest interessante? Hva kan vi lære av dette? Hva vil dere gjøre i neste periode? Skriv ned metodetilnærminger og erfaringer. 2. nettverkssamling Foredrag, verksted (deling og refleksjon av observasjoner), dialog, skrivearbeid, evaluering Navn Mellomarbeid Introduser noe nytt og observer; for eksempel I- pad med spotify. Sang i ny setting Ominnredning, bildeskaping med løs/sterk pedagogisk innramming Forbered neste samling Evt. Mai/juni Som over 3. Nettverkssamling Foredrag, verksted (deling og refleksjon av observasjoner),dialo g, skrivearbeid, 2 Hvor mye som her skal være foredrag og hvor mye som skal være arbeid i workshops avtales i styringsgruppen. 7

8 Sept/okt Fra transkripsjoner, refleksjonsnotat til artikkel format -skriveverksted evaluering 4 nettverkssamling Navn nov/des Resultatpresentasjon og erfaringsdeling Fellessamling Fylkesmannen Evaluering og resultatsikring Det vil bli satt av tid på slutten av hver nettverkssamling til muntlig evaluering av prosessen. Refleksjonsnotatene skal inneholde selvevaluerering av mellomperioden. Prosjektleder får kopi av refleksjonsnotatetene senest 3 dager før hver nettverkssamling. Det vil bli lagt vekt på at alle skriver underveis. Skriving vil være en forventning som forberedelse og etterarbeid gjennom hele prosessen, slik det er skissert i planen over. Observasjoner og transkripsjoner av videoopptak vil være materiale som drøftes i nettverksmøtene og som vil danne utgangspunkt for artiklene som skal skrives. Vi ser for oss en organisering der styren leder arbeidet som skal foregår i den enkelte barnehage i mellomperiodene. Vi ser for oss veiledning i en modell der videoopptak danner grunnlag for felles refleksjoner. Det skal som skisseres i planen foregår i de større nettverkssamlingene, men det kan også foregå i den enkelte barnehage ledet av styrer eller en annen. På denne måten ser vi for oss at det er realistisk å kunne bidra med skriving av minimum to artikler som leveres før prosjektslutt i desember Premiss Vi ønsker å se dette pilotprosjektet i relasjon til praksisrettet forskning som miljøet også er involvert i. Tillatelse til gjenbruk av empirisk materiale og bruk av materiale som ikke blir tatt i bruk i publikasjonene til Utdanningsdirektoratet ligger som en premiss for deltakelse. Vi vil arbeide etter de signaler som ligger for eksempel i forskninsgprogrammet PRAKUT som også er initiaert av Utdanningsdepartementet, alstå i samrabeid og i forståelse med de involverte samarbeidspartnere. Vårt mål her er å være en part som kan skape gode synnergieffekter av kurs og oppdrag og praksisrettet forskning. Referanser: Birkeland, L. (2007). Den gjennomsiktige barnehagen - pedagogisk dokumentasjon. Bergen, Fagbokforlaget. Boge, M., G. A. Markhus, et al. (2009). Læring gjenom veiledning -meningsskaping i grupper. Bergen, Fagbokforlaget. 8

9 Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm, Liber. Kallestad, Jan-Helge (2011). Mapping children s activities in Norwegian kindergartens. Invited Paperpresentation- Kunnskapsdepartementet. Nordic Early Childhood Education and Care Effects and Challenges - Research Practice Policy making Grand Hotel; Oslo, mai. Knudsen, I. M. and E. E. Ødegaard (2011). "Fotofloker - vilkår for deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen." Nordisk barnehageforskning 4(2): Paley, V. G. (1990). The boy who would be a helicopter. Cambridge, Harvard University Press. Paley, V. G. (1995). Kwanzaa and me - a teacher s story USA, Presidents and Fellows of Harvard College. Paley, V. G. (1997). The girl with the brown creyon. USA, Harvard University Press. Pramling, N. and E. E. Ødegaard (2011). Learning to narrate: Appropriating a cultural mould for sense-making and communication. Curriculum, Teachers s Teaching and Children s learning -Empirical Studies of Didactics with Young Children. N. P. I. P. Samuelsson, Springer. Rogoff, B., L. Bartlett, et al. (2001). Learning together : children and adults in a school community. Oxford, Oxford University Press. Rønholt, H., Holgersen, S.-E., Fink-Jensen, K., & Nielsen, A. M. (2003). Video i pædagogisk forskning - krop og udtryk i bevegelse. København: Forlaget Hovedland. Institut for Idræt, Københavns Universitet. Schei, T. B. (2011). "Små barns selviscenesettelser. Hva kan man lære om formingen av små barn ved å forske i barnehagen?.." Barnehagen - Tidsskrift for barnehagefolk 04 ((04)): Ødegaard, E. E. (2010). "Danning til deltakelse Samtalefortellinger med små barn i barnehagen Barnehagefolk. Ødegaard, E. E. (2011). Deltakende handlingsrom i barnehagen dynamikk og vilkår.. Barndom, barnehage, inkludering. T. Korsvold. Bergen, Fagbokforlaget. Ødegaard, E. E. (2010). Materiell og leketøy til begjær og besvær. Barnehagefolk, vol 27, nr 1(s.72-80). Ødegaard, E. E. (Red.) (kommer i 2012). Barneahgen som danningsarena. Bergen, Fagbokforlaget. 9

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Avslutningskonferanse, hotell Norge 22 november 2012 v/ Elin Eriksen Ødegaard Høgskolen i Bergen Hvordan har vi arbeidet med oppdraget implementering av den

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

Pedagogisk praksis i lys av verdier og tradisjoner

Pedagogisk praksis i lys av verdier og tradisjoner Pedagogisk praksis i lys av verdier og tradisjoner Anne S. E. Hammer Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne Bergen 20. 21. mars 2014 Mitt forskningsarbeid tilknyttet BDA En kvalitativ komparativ

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Fra Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har med stor interesse hatt NOU 2010:8 Med

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Barnehagen som danningsarena

Barnehagen som danningsarena Barnehagen som danningsarena Kunnskapsbanken Kunnskapsdepartementet 2108 2012 v/ Elin Eriksen Ødegaard Senter for Utdanningsforskning Høgskolen i Bergen Innspill til en kritisk danningspedagogikk Hvordan

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Data - naturlig del av barnehagens innhold? Barnehagekonferansen i Molde Fredag 29.10.2010 Margrethe Jernes

Data - naturlig del av barnehagens innhold? Barnehagekonferansen i Molde Fredag 29.10.2010 Margrethe Jernes Data - naturlig del av barnehagens innhold? Barnehagekonferansen i Molde Fredag 29.10.2010 Margrethe Jernes Plan for foredraget Kontekstualisere tema og presentasjonen Forskningsspørsmål, teori og metode

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 1 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling

Detaljer

Språkglede i en mangfoldig barnehage

Språkglede i en mangfoldig barnehage Språkglede i en mangfoldig barnehage Prosjekt 2009 2010 Storetveit barnehage Vi ser deg med hjertet 1 Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplan s. 35 Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Barnehagens samfunnsmandat: Nye diskurser nye barn, nye voksne og nye muligheter? Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Pedagogisk kvalitet Finner vi i holdninger mellom personale og barn I pedagogenes

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning Deltid 30 sp 2013-2014 Rev 081013

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning Deltid 30 sp 2013-2014 Rev 081013 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning Deltid 30 sp 2013-2014 Rev 081013 Navn Nynorsk navn Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk utviklingsarbeid

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING. Katrine Giæver

BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING. Katrine Giæver BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING Katrine Giæver Organisering av språkarbeid Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (Rundskriv F01-2011)

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Bidra til å

Detaljer

Navn E-mailadresse Institusjon Forskningsinteresse

Navn E-mailadresse Institusjon Forskningsinteresse Forskernettverk Demokrati i barnehagen 09.03.2012 Koordinator: Kirsten. E. Jansen, Universitetet i Agder Navn E-mailadresse Institusjon Forskningsinteresse Grindland, Berit berit.grindland@uis.no; Universitetet

Detaljer

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE 2015-2019 Innhold 1. Innledning og formål s. 4 2. Tidlig og tverrfaglig innsats

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Slås sammen

Detaljer

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage 2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage Janne I. Håkonsen 2015/2016 Barnehage året 2015/2016 har vært et godt år på mange måter i Nordre Jarlsberg barnehage. Vi får svært gode tilbakemelinger på

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG Vedlegg 2 Vår dato:26.08.04 Vår referanse 04/1966 Vår saksbehandler: Hege Barreth Jacobsen Deres dato: Deres referanse Til Institusjoner i følge vedlagte liste over høringsinstanser HØRING STUDIEPLAN I

Detaljer

Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv

Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv Elin Eriksen Ødegaard & Ida Knudsen Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne Bergen 20-21 mars 2014 Intergenerasjonell pedagogisk tilnærming Vilkår

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Dialogspill i veiledning

Dialogspill i veiledning Dialogspill i veiledning En superkort introduksjon Hanne Berit Myrvold Hanne.myrvold@hioa.no 22.november 2016 Hva er dialogspill? En strukturert faglig dialog hvor alle skal komme til orde, og alle skal

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Oppdragsbrev til Norges forskningsråd om nytt utdanningsforskningsprogram

Oppdragsbrev til Norges forskningsråd om nytt utdanningsforskningsprogram Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/3070 04.07.13 Oppdragsbrev til Norges forskningsråd om nytt utdanningsforskningsprogram Kunnskapsdepartementet har

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ PROSJEKT I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I SKI KOMMUNE RAPPORT FOR

LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ PROSJEKT I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I SKI KOMMUNE RAPPORT FOR LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ PROSJEKT I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I SKI KOMMUNE RAPPORT FOR 2014-2016 Mål for målperiode 2014-2016: Barnehagen har tilegnet seg kompetanse på ledelse,

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø Lars Arild Myhr - SePU To separate verdener Lovverk Spesialpedagogikk Utdanning Forskningsmiljøer Samarbeidsinstanser Stortings meldinger Generell pedagogikk

Detaljer

Satsingen «Språkveileder» - lærende nettverk -

Satsingen «Språkveileder» - lærende nettverk - Satsingen «Språkveileder» - lærende nettverk - Bakgrunn I det videre arbeidet med språklig utvikling i Kristiansunds skoler og barnehager har man valgt lærende nettverk som arbeidsmetode og struktur. Om

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp som vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna i barnehagen. Statpedkonferansen 2016

Spesialpedagogisk hjelp som vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna i barnehagen. Statpedkonferansen 2016 Spesialpedagogisk hjelp som vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna i barnehagen Statpedkonferansen 2016 Spesialpedagogisk hjelp: en annerledes barnehagehverdag B Spesialpedagog Assistent/

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart Bakgrunnsdokument ved prosjektstart August 2014 1 Hva er Agderprosjektet? Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 INNLEDNING Kompetanseplanen er laget for Snehvit familiebarnehage. Hva sier «Rammeplanen for barnehager» om kompetanse? «Som pedagogisk samfunnsinstitusjon

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015-2018 Revidert mars 2015 1 Forord Barnehagens formål og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer