S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R"

Transkript

1 S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R Høgskolen i Bergen presenterer sin prosjektbeskrivelse; Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Bakgrunn, miljøbeskrivelse og resultat Vi viser til møtet hos Fylkesmannen , møtet med Kunnskapsdepartementet , samt tilbudsbrev og tilbakemelding fra Fylkesmannen på innsendt skisse til pilotprosjektet Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena (131011) der rammevilkår er presentert og presisert. Vi vil ta på oss ansvar for etter og videreutdanning i tråd med Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Hordalands oppdragsbrev. Denne prosjektbeskrivelsen danner et utgangspunkt og kan endres og justeres i dialog med de samarbeidende parter. Innsikter og erfaringer fra prosjektet Barnehagen som danningsarena vil danne den faglige basisen (Ødegaard 2012, bok i sluttfasen). I perioden fra 2007 til d.d. har vi samarbeidet om kunnskapsutvikling med barnehager i Bergen kommune og en rekke andre aktører fra forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Forskere fra denne forskergruppen og andre fra fagmiljøet ved HiB vil være faglige aktører i pilotprosjektet. I 2007 var vi finansiert fra Norges Forskningsråds Program for Praksisrettet FOU i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning med prosjektetableringsmidler. Fra er vi finansiert fra Strategiske høgskoleprosjekter. Vi ser muligheter for at en avtale om et kursopplegg til barnehager med målsettinger om å styrke barnehagens kvalitet med fokus på læring og danning, samtidig kan gi anledning til ny kunnskapsproduksjon som er praksisrettet og kan utvikle nye innsikter, metoder og kunnskaper til nytte for barnehagefeltet. Vi ønsker derfor at arbeids- og prosessdokumenter som observasjoner og refleksjonsnotater danner grunnlaget for 1

2 a) resultatdokumentasjon i form av artikler til Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet (som forventet i oppdragsbrev og i tråd med målsettinger i pilotprosjektet). Dette vil ha første prioritet i prosjektperioden. b) gjenbruk av empirisk materiale til å svare på forskningsspørsmål stilt av forskergruppen BDA. For ytterligere å styrke prosjektets kunnskapsproduksjon ønsker vi å knytte minimum en masterstudent med barnehagelærerbakgrunn fra HiB miljøet til å følge prosjektet. Studenten(e) vil spesielt studere vilkår for læring og danning i formelle og uformelle situasjoner i barnehagen m.m. Vi vil understreke betydningen av at det legges til rette for gjenbruk av empirisk materiale fra et slikt prosjekt med tanke på at pilotprosjektet vil ha varighet på et år, mens utvikling av ny kunnskap i form av vitenskapelige artikler eller lærebokstekster kan ta lengre tid. De som vil delta fra HiB er: Førsteamanuensis dr. philos. Elin Eriksen Ødegaard Rolle i prosjektet: leder, foredragsholder og veileder. Kompetanse: Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage, veiledning og skrivecoach for førskolelærere, barn som kulturskapere, danning og læring gjennombruk av språk, bilder og kulturelle verktøy. Arbeider til daglig som forskningsleder og underviser i pedagogikk i master i undervisning. Første amanuensis dr. art Tiri Bergsen Schei Rolle i prosjektet: leder, foredragsholder og veileder. Kompetanse: Kunstnerisk musikalsk ledelse og veiledning, musikk fra livets begynnelse og de yngste i barnehagen, sang, identitet, danning og læring, kulturarbeid. Arbeider til daglig som forsker, leder, skriveveileder og underviser i master i musikkpedagogikk. Førsteamanuensis dr. philos Jan-Helge Kallestad Rolle i prosjektet: Foredrag. Kompetanse: Barnehagen som lærende organisasjon. Arbeider til daglig som leder av samfunnsfagsseksjonen og underviser på etterutdanningskurs for førskolelærere; pedagogisk utviklingsarbeid. Førstelektor Ida Margrethe Knudsen Rolle i prosjektet: Foredragsholder og veileder. Kompetanse: Pedagogisk utviklingsarbeid i skole og barnehage, ledelse, kulturelt mangfold, dramalek, bilde og konstruksjonslek, digitale verktøy, læring og danning. Arbeider til daglig som forsker og underviser i lærerutdanning. Høgskolelektor Helene Thorsteinson Rolle i prosjektet: foredrag og veileder. Kompetanse: Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid med barn. Arbeider til daglig som underviser i pedagogikk i førskolelærerutdanningen og i etterutdanningskurs (pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen/barnehagepedagogikk). 2

3 Høgskolelektor Kathrine Tufta Rolle i prosjektet: foredrag og veileder. Kompetanse: Barnehagens fysiske miljø som arena for estetisk læring. Pedagogisk dokumentasjon som verktøy for å synliggjøre barns læring med vekt på estetisk danning. Underviser i forming på førskolelærerutdanningen, både grunnutdanning og etter- og videreutdanning. Masterstudent (Master i undervisningsvitenskap) Ragnhild Aandahl Helvik. Rolle i prosjektet: deltakende observator med mulighet for utvidet rolle som kunnskapsprodusent. Disse inngår i en større referansegruppe; forskergruppen barnehagen som danningsarena og Senter for Kunst kultur og kommunikasjon og Senter for utdanningsforskning, undervisningsmiljøer fra HIB. Disse miljøene inngår igjen i nasjonale og internasjonale førskolelærer og forskernettverk. Styringsgruppe Vi vil opprette en styringsgruppe for prosjektet som vil bestå av to fra HiB, en representant fra kommune adm. og en av styrerne (evt 1 til fra oppdragvivere). Disse konstitueres raskt og kan drøfte prosjektplanen og gjøre endringer i oppstart og underveis. De fordeler også administrative oppgaver som kommer på underveis i prosjektet. Slike oppgaver kan være: Praktisk organisering av nettverksmøter, referatskriving, føre evalueringsloggbok gjennom hele prosjektperioden. Møter for styringsgruppen vil legges som planleggingsmøter før nettverkssamlingene. Det skrives referater fra disse møtene. Mål for prosjektet Det er satt følgende hovedmål for prosjektet: Å styrke barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Dette skal gjøres gjennom følgende delmål: 1. Å øke ansattes kunnskap om begrepene læring og danning Prosjektet skal klargjøre begrepene læring og danning. Begrepene skal fylles med innhold med utgangspunkt i: a) styringsdokumentene Barnehageloven (nye formålsparagrafen), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Stortingsmelding nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen. b) de ansattes egne aksjoner som settes i gang i løpet av prosjektet, observasjoner og muntlige og skriftlige bidrag 3

4 c) perspektiver fra sosiokulturell teori og kulturteori i vid forstand. Begrepene vil settes i sammenheng med kunnskap om lek, barns menings- og kulturskaping. Det vil bli laget en leseliste med litteratur som deltakerne skal bruke aktivt. d) resultater fra studier fra forskergruppen Barnehagen som danningsarena vil bli presentert og kan danne utgangspunkt for drøftinger. Blant annet vil vi presentere resultater fra en kartleggingsstudie om barnehagens innhold, der 800 observasjoner fra 50 barnehager gir en oversikt over barns aktiviteter og de voksnes rolle i fagområdene (Kallestad 2011). Også beskrivende studier fra (Schei 2011), (Knudsen and Ødegaard 2011) og (Ødegaard 2010; Pramling and Ødegaard 2011; Ødegaard 2011) kan være relevant for å perspektivere personalets egne erfaringer. 2. Å gi økt tilfang til metodiske tilnærminger for å styrke barnehagens læringsmiljø og for å øke personalets bevissthet om hvordan barnehagen skaper vilkår for barns danningsprosesser. Prosjektet har ambisjoner om å være metodeproduktivt, dvs at vi vil studere eksempler på metodiske tilnærminger og prøve ut og stimulere til at personalet arbeider kreativt og utforskende med å produsere nye eller tilpasse og justere tilvante metoder. 3. Å skape lærende prosesser som styrker de ansattes reflekterende og utviklende praksis og dermed endringer i vilkår for barns læring og danning i barnehagen Prosjektet skal stimulere til implementering av den nye formålsparagrafen og til god praksis. Dette vil vi gjøre gjennom å stimulere til aksjon/endring/handling og metakognitive prosesser. Utgangspunkt for slike prosesser vil være: a) styringsdokumentet Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren ( ) b) erfaringer fra arbeid med veiledning og lærende felleskap (Rogoff, Bartlett et al. 2001; Boge, Markhus et al. 2009) Prosjektets innhold og organisering og framdrift Innholdet vil fokusere på læring og danning i et kulturperspektiv. På s. 34 i rammeplanen står det: Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og nå-situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et klart skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en pedagogisk hensikt. De sju fagområdene må knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner. 4

5 Dette sitatet vil stå sentralt i prosjektets metodiske design. Vi vil i observasjonene skille ut formelle og uformelle læringssituasjoner og se på de voksnes rolle, deres handlinger, tilnærminger, hvordan de er kulturformidlere, bruker språket, sjangre, leketøy og læremidler. Vi vil også se på barns aktiviteter og på relasjonene mellom voksne og barn. Observasjonsmåter vil være video (Boge, Markhus et al. 2009) (Rønholt, Holgersen et al. 2003) og et observasjonsverktøy utviklet av BDA for registrering av barns aktiviteter (Kallestad 2011). Refleksjonsnotater kan struktureres med utgangspunkt i tykke beskrivelser eller narrativer som for eksempel praksisfortellinger (Birkeland 2007). Personalets spesielle interesser, deres observasjoner danner et selvsagt midtpunkt. Vi søker å være åpne for å fange opp prosesser som kan bli veldig interessante i løpet av prosjektperioden. Likevel vil vi foreslå en konsentrasjon i alle fall som et utgangspunkt. Det konkretiserer vi til i hovedsak to fagområder: a) Kommunikasjon, språk og tekst - nærmere bestemt kulturoverføring og kulturproduksjoner som er knyttet til kommunikasjon, læring av former for samtale, sang, ord og måter å snakke og kommunisere på, ulike redskaper som støtter og former bestemte måter å kommunisere på. Vi er kjent med at mange barnehager har arbeidet mye med språkstimulering og språkutvikling i de siste årene. I dette prosjektet ønsker vi å rette fokuset mer på kulturelle perspektiver. b) Kunst, kultur og kreativitet. Her ønsker vi en konsentrasjon om musikk (skaping), bilder (bildeskaping) og lek (drama/narrativ). Vi vil sette i gang aksjoner/nye handlinger/nye læremidler/verktøy/ ny bruk av leketøy og læremidler for å studere endringsprosesser og for å stimulere til aktiviteter som gjør barn som kultur- og meningsskapere. Her vil det være rom for variasjon mellom de barnehagene som deltar. Det kan også være aktuelt å prøve ut de samme endringene for så å dele erfaringer om dette på nettverksmøtene. Det vil selvsagt være rom for overlapping mellom fagområder i tråd med barnehagens tradisjoner i arbeidsformer. Arbeidet vil alltid søke å være i tråd med nøkkelsetninger i rammeplanen som at læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale og at danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Det kan være aktuelt å se på nettopp relasjoner mellom voksne og barn. Dette er et tema som ofte har vært fokusert i barnehagen. Pedagogisk kvalitet er naturlig tilbakevendende tema. Det gjør at vi ønsker å ha et spesielt fokus på de voksnes pedagogiske kompetanse. Hva gjør de; hvordan støtter de barns læringsprosesser; hva skjer med barnehagegruppen/enkelte barn i gruppen når de rammer inn læringsaktiviteter stramt versus svakt? Lesestykkene som er foreslått er (i tillegg til tidligere nevnte) litteratur som beskriver metoder for endringer av barnehagepraksis på en enkel, inspirerende og forståelig måte. For eksempel har vi valgt lesestykker der førskolelærere er forfattere og der de skriver beskrivende og reflekterende kunnskap over egen praksis gjennom selvetnografiske opptegninger (Paley 1990; Paley 1995; Paley 1997; Davies 2003). 5

6 Tid Innhold Organisering - sted Ansvarlig Nov/des Den nye formålsparagrafen Den nye rammeplanen - Hvordan skal vi lese og forstå begrepene læring og danning v/ Elin Eriksen Ødegaard Foredrag og arbeidsgrupper på fellessamling på hotell Fylkesmannen 2. Musikalsk læring og danning de yngste barnas samspill med barnehagelæreren v/tiri Bergesen Schei 3. Rammeplanens fagområder og barnehagens praksis resultater fra en kartleggingsstudie v/jan- Helge Kallestad 4. om organisering av prosjektet Deretter inndeling i arbeid i arbeidsgrupper hvilke endringer/aksjoner/handlinger og observasjoner av disse setter vi gang i de enkelte barnehagene? Dialoger om oppstart, metoder og lokalt arbeid. Mellomarbeid: Utvalg fra leseliste. Ta videoobservasjoner og skriv refleksjonsnotat Bearbeidet og utvalgt videomateriale av varighet mellom to og 10 minutter. Ta med transkripsjon av videoen (Styrer, i samråd med personale, barn og foreldre, velger ut) Februar 2012 Gjennom gående hovedtema: Læring og danning i et sosialt, relasjonelt, materielt og kulturelt perspektiv. Hva har skjedd i formelle og uformelle læringssituasjoner når nye eller gamle artefakter er tatt i bruk? Hva tenker vi om det? Hva var det mest interessante? Hva kan vi lære av dette? Hva vil dere gjøre i neste periode? Drøfte på to nivå, et som går på innholdet i det vi ser og et som går på metode, intervensjoner, forventninger, arbeidsmåter. Skriv ned 1. Nettverkssamling På HiB Foredrag, verksted (deling og refleksjon av observasjoner), dialog, skrivearbeid, evaluering Navn 1 1 Fordeling av ansvar for de enkelte samlingene blir gjort på et senere tidspunkt, tatt opp første gang i samarbeidsmøte til styringsgruppe. Sted kan være på Høgskolen i Bergen om partnere ønsker det. 6

7 metodetilnærminger og erfaringer. Arbeide med lese tekstene: Hva er metodene som er brukt i disse bøkene Hvordan kan vi arbeide etter disse metodene/gjøre dem til våre egne med endringer Gå gjennom observasjonsverktøy/metoder Arbeide med kreative tilnæringer for å stimulere til metodiske ideer. Mellomarbeid Utvalg fra leseliste Prøve ut metoder (Paleys metode/egne metoder) Gjøre observasjoner med BDA observasjonsverktøy og video. Forberede neste samling. Mars/april Gjennom gående hovedtema 2 : Læring og danning i et sosialt, relasjonelt, materielt og kulturelt perspektiv. Hva har skjedd i formelle og uformelle læringssituasjoner når nye eller gamle artefakter er tatt i bruk? Hva tenker vi om det? Hva var det mest interessante? Hva kan vi lære av dette? Hva vil dere gjøre i neste periode? Skriv ned metodetilnærminger og erfaringer. 2. nettverkssamling Foredrag, verksted (deling og refleksjon av observasjoner), dialog, skrivearbeid, evaluering Navn Mellomarbeid Introduser noe nytt og observer; for eksempel I- pad med spotify. Sang i ny setting Ominnredning, bildeskaping med løs/sterk pedagogisk innramming Forbered neste samling Evt. Mai/juni Som over 3. Nettverkssamling Foredrag, verksted (deling og refleksjon av observasjoner),dialo g, skrivearbeid, 2 Hvor mye som her skal være foredrag og hvor mye som skal være arbeid i workshops avtales i styringsgruppen. 7

8 Sept/okt Fra transkripsjoner, refleksjonsnotat til artikkel format -skriveverksted evaluering 4 nettverkssamling Navn nov/des Resultatpresentasjon og erfaringsdeling Fellessamling Fylkesmannen Evaluering og resultatsikring Det vil bli satt av tid på slutten av hver nettverkssamling til muntlig evaluering av prosessen. Refleksjonsnotatene skal inneholde selvevaluerering av mellomperioden. Prosjektleder får kopi av refleksjonsnotatetene senest 3 dager før hver nettverkssamling. Det vil bli lagt vekt på at alle skriver underveis. Skriving vil være en forventning som forberedelse og etterarbeid gjennom hele prosessen, slik det er skissert i planen over. Observasjoner og transkripsjoner av videoopptak vil være materiale som drøftes i nettverksmøtene og som vil danne utgangspunkt for artiklene som skal skrives. Vi ser for oss en organisering der styren leder arbeidet som skal foregår i den enkelte barnehage i mellomperiodene. Vi ser for oss veiledning i en modell der videoopptak danner grunnlag for felles refleksjoner. Det skal som skisseres i planen foregår i de større nettverkssamlingene, men det kan også foregå i den enkelte barnehage ledet av styrer eller en annen. På denne måten ser vi for oss at det er realistisk å kunne bidra med skriving av minimum to artikler som leveres før prosjektslutt i desember Premiss Vi ønsker å se dette pilotprosjektet i relasjon til praksisrettet forskning som miljøet også er involvert i. Tillatelse til gjenbruk av empirisk materiale og bruk av materiale som ikke blir tatt i bruk i publikasjonene til Utdanningsdirektoratet ligger som en premiss for deltakelse. Vi vil arbeide etter de signaler som ligger for eksempel i forskninsgprogrammet PRAKUT som også er initiaert av Utdanningsdepartementet, alstå i samrabeid og i forståelse med de involverte samarbeidspartnere. Vårt mål her er å være en part som kan skape gode synnergieffekter av kurs og oppdrag og praksisrettet forskning. Referanser: Birkeland, L. (2007). Den gjennomsiktige barnehagen - pedagogisk dokumentasjon. Bergen, Fagbokforlaget. Boge, M., G. A. Markhus, et al. (2009). Læring gjenom veiledning -meningsskaping i grupper. Bergen, Fagbokforlaget. 8

9 Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm, Liber. Kallestad, Jan-Helge (2011). Mapping children s activities in Norwegian kindergartens. Invited Paperpresentation- Kunnskapsdepartementet. Nordic Early Childhood Education and Care Effects and Challenges - Research Practice Policy making Grand Hotel; Oslo, mai. Knudsen, I. M. and E. E. Ødegaard (2011). "Fotofloker - vilkår for deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen." Nordisk barnehageforskning 4(2): Paley, V. G. (1990). The boy who would be a helicopter. Cambridge, Harvard University Press. Paley, V. G. (1995). Kwanzaa and me - a teacher s story USA, Presidents and Fellows of Harvard College. Paley, V. G. (1997). The girl with the brown creyon. USA, Harvard University Press. Pramling, N. and E. E. Ødegaard (2011). Learning to narrate: Appropriating a cultural mould for sense-making and communication. Curriculum, Teachers s Teaching and Children s learning -Empirical Studies of Didactics with Young Children. N. P. I. P. Samuelsson, Springer. Rogoff, B., L. Bartlett, et al. (2001). Learning together : children and adults in a school community. Oxford, Oxford University Press. Rønholt, H., Holgersen, S.-E., Fink-Jensen, K., & Nielsen, A. M. (2003). Video i pædagogisk forskning - krop og udtryk i bevegelse. København: Forlaget Hovedland. Institut for Idræt, Københavns Universitet. Schei, T. B. (2011). "Små barns selviscenesettelser. Hva kan man lære om formingen av små barn ved å forske i barnehagen?.." Barnehagen - Tidsskrift for barnehagefolk 04 ((04)): Ødegaard, E. E. (2010). "Danning til deltakelse Samtalefortellinger med små barn i barnehagen Barnehagefolk. Ødegaard, E. E. (2011). Deltakende handlingsrom i barnehagen dynamikk og vilkår.. Barndom, barnehage, inkludering. T. Korsvold. Bergen, Fagbokforlaget. Ødegaard, E. E. (2010). Materiell og leketøy til begjær og besvær. Barnehagefolk, vol 27, nr 1(s.72-80). Ødegaard, E. E. (Red.) (kommer i 2012). Barneahgen som danningsarena. Bergen, Fagbokforlaget. 9

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Avslutningskonferanse, hotell Norge 22 november 2012 v/ Elin Eriksen Ødegaard Høgskolen i Bergen Hvordan har vi arbeidet med oppdraget implementering av den

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Pedagogisk praksis i lys av verdier og tradisjoner

Pedagogisk praksis i lys av verdier og tradisjoner Pedagogisk praksis i lys av verdier og tradisjoner Anne S. E. Hammer Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne Bergen 20. 21. mars 2014 Mitt forskningsarbeid tilknyttet BDA En kvalitativ komparativ

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Data - naturlig del av barnehagens innhold? Barnehagekonferansen i Molde Fredag 29.10.2010 Margrethe Jernes

Data - naturlig del av barnehagens innhold? Barnehagekonferansen i Molde Fredag 29.10.2010 Margrethe Jernes Data - naturlig del av barnehagens innhold? Barnehagekonferansen i Molde Fredag 29.10.2010 Margrethe Jernes Plan for foredraget Kontekstualisere tema og presentasjonen Forskningsspørsmål, teori og metode

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Barnehagen som danningsarena

Barnehagen som danningsarena Barnehagen som danningsarena Kunnskapsbanken Kunnskapsdepartementet 2108 2012 v/ Elin Eriksen Ødegaard Senter for Utdanningsforskning Høgskolen i Bergen Innspill til en kritisk danningspedagogikk Hvordan

Detaljer

Navn E-mailadresse Institusjon Forskningsinteresse

Navn E-mailadresse Institusjon Forskningsinteresse Forskernettverk Demokrati i barnehagen 09.03.2012 Koordinator: Kirsten. E. Jansen, Universitetet i Agder Navn E-mailadresse Institusjon Forskningsinteresse Grindland, Berit berit.grindland@uis.no; Universitetet

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning Deltid 30 sp 2013-2014 Rev 081013

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning Deltid 30 sp 2013-2014 Rev 081013 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning Deltid 30 sp 2013-2014 Rev 081013 Navn Nynorsk navn Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk utviklingsarbeid

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 1 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage 2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage Janne I. Håkonsen 2015/2016 Barnehage året 2015/2016 har vært et godt år på mange måter i Nordre Jarlsberg barnehage. Vi får svært gode tilbakemelinger på

Detaljer

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG Vedlegg 2 Vår dato:26.08.04 Vår referanse 04/1966 Vår saksbehandler: Hege Barreth Jacobsen Deres dato: Deres referanse Til Institusjoner i følge vedlagte liste over høringsinstanser HØRING STUDIEPLAN I

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv

Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv Elin Eriksen Ødegaard & Ida Knudsen Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne Bergen 20-21 mars 2014 Intergenerasjonell pedagogisk tilnærming Vilkår

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING. Katrine Giæver

BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING. Katrine Giæver BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING Katrine Giæver Organisering av språkarbeid Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (Rundskriv F01-2011)

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE KOMPETANSEPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 INNLEDNING Kompetanseplanen er laget for Snehvit familiebarnehage. Hva sier «Rammeplanen for barnehager» om kompetanse? «Som pedagogisk samfunnsinstitusjon

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne

Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne Barnehagen som danningsarena-konferanse - Senter for utdanningsforskning 1 Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne Vi ønsker velkommen til konferansen Barnehagen som danningsarena 20. 21.

Detaljer

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart Bakgrunnsdokument ved prosjektstart August 2014 1 Hva er Agderprosjektet? Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Dialogspill i veiledning

Dialogspill i veiledning Dialogspill i veiledning En superkort introduksjon Hanne Berit Myrvold Hanne.myrvold@hioa.no 22.november 2016 Hva er dialogspill? En strukturert faglig dialog hvor alle skal komme til orde, og alle skal

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12 www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12 1 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 24. November 2015 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger: Faglige resultater i grunnskolen skal forbedres,

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Satsingen «Språkveileder» - lærende nettverk -

Satsingen «Språkveileder» - lærende nettverk - Satsingen «Språkveileder» - lærende nettverk - Bakgrunn I det videre arbeidet med språklig utvikling i Kristiansunds skoler og barnehager har man valgt lærende nettverk som arbeidsmetode og struktur. Om

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Barnehagens samfunnsmandat: Nye diskurser nye barn, nye voksne og nye muligheter? Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Pedagogisk kvalitet Finner vi i holdninger mellom personale og barn I pedagogenes

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015-2018 Revidert mars 2015 1 Forord Barnehagens formål og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp som vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna i barnehagen. Statpedkonferansen 2016

Spesialpedagogisk hjelp som vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna i barnehagen. Statpedkonferansen 2016 Spesialpedagogisk hjelp som vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna i barnehagen Statpedkonferansen 2016 Spesialpedagogisk hjelp: en annerledes barnehagehverdag B Spesialpedagog Assistent/

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

TA MASTERUTDANNINGEN VED DMMH

TA MASTERUTDANNINGEN VED DMMH TA MASTERUTDANNINGEN VED DMMH Master i barnehagekunnskap Master i barnehageledelse Master i barnekultur og kunstpedagogikk Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom VÅRE MASTERUTDANNINGER MASTER

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping: Morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforl. (Kap s.

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping: Morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforl. (Kap s. Pedagogikk 1. - 3. studieår Kode: 2PEDF33 Studiepoeng: 45 Semester: 1., 2., 3., 4. og 5. Se det respektive studieår. Pedagogikk - 1. studieår Kode: 2PEDF33-100 Studiepoeng: 15 Semester: 1. og 2. Det mangfoldige

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi

Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne 20 og 21 mars 2014 Geir Aaserud Arendt utfordrer deg som leser

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Atelierets plass og atelieristaens kompetanse i barnehagene i Reggio Emilia

Atelierets plass og atelieristaens kompetanse i barnehagene i Reggio Emilia Atelierets plass og atelieristaens kompetanse i barnehagene i Reggio Emilia nofa3, Karlstad, 12.5.2011 Kari Carlsen Høgskolen i Telemark, Institutt for forming og formgiving / PhD-student i Slöjdpedagogik,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer