Offentlige tjenester på hundre språk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlige tjenester på hundre språk?"

Transkript

1 Offentlige tjenester på hundre språk? Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november Grand Hotel, Oslo

2 Konferansier: Katarina Heradstveit 08:30-09:10 Kaffe og registrering 09:10-09:30 Åpning av konferansen Julian Yehudi Kramer, strategidirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Videohilsen fra statsminister Erna Solberg Maria Hoff Aanes, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 09:30 10:50 Gode tjenester for alle 10:50 11:10 Kaffepause NORGE OG INNVANDRING: MANGFOLD ER HVERDAGEN. Kristian Rose Tronstad, forsker i Norsk institutt for by- og regionforskning HVA BETYR LIKEVERDIGE OFFENTLIGE TJENESTER? Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud HVA SKAL VI MED TOLKER? PROFESJONALISERING AV TOLKEFUNKSJONEN. Hanne Skaaden, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus PÅ HELSA LØS? Hege Linnestad, seksjonsleder ved Oslo Universitetssykehus 11:10 12:10 God kommunikasjon i praksis NASJONALT TOLKEREGISTER. Leonardo Doria de Souza, seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet NÅR KUN DET BESTE ER GODT NOK: ERFARINGER FRA UTLENDINGSDIREKTORATET. Tone Tveter, fungerende avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet TOLK UANSETT HVOR: ERFARINGER FRA NAVS SKJERMTOLKINGSPROSJEKT. Hartvig Bustnes, fagansvarlig i Arbeidsog velferdsdirektoratet 12:10 13:10 Lunsj i Grand Café 13:10 14:10 Må vi bruke kvalifisert tolk? FÅR PASIENTEN FORSVARLIG HELSEHJELP? Knut Fredrik Thorne, pasient- og brukerombud i Akershus 14:05 14:25 Kaffepause ER DET SÅ NØYE DA? OM BRUK AV BARN SOM TOLK. Camilla Kayed, fagsjef i Barneombudet 14:25 15:35 Hva er forsvarlig tolking og hvordan få til det? HVA LÆRER MAN PÅ TOLKEBRUKERKURS? Tatjana Felberg, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus EN HELHETLIG TILNÆRMING: ERFARINGER FRA BYDEL ALNA. Elisabeth Sem Christensen, avdelingsdirektør i Bydel Alna KOMPETENTE TOLKERBRUKERE BETYR BEDRE TOLKER: ERFARINGER FRA DOMSTOLENE. Arild Kjerschow, lagdommer i Borgarting lagmannsrett og Hilde Fiva, statsautorisert tolk 15:35 16:00 Veien videre PÅ VEI MOT EN BEDRE ORGANISERING OG BRUK AV TOLK I OFFENTLIG SEKTOR. Anne-Kari Lande Hasle, leder for det regjeringsnedsatte tolkeutvalget SLUTTORD Julian Yehudi Kramer, strategidirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

3 Maria Hoff Aanes er statssekretær i Barne,- likestillings-, og inkluderingsdepartementet. Hun har en master i global politics and intercultural relations fra Swansea University i Wales. I perioden var Hoff Aanes politisk rådgiver for energi og miljø i Fremskrittspartiets Stortingsgruppe. Kristian Rose Tronstad er forsker ved Norsk institutt for byog regionforskning (NIBR). Tronstad har mange års erfaring med analyser av innvandreres demografi og levekår fra blant annet Fafo og Statistisk sentralbyrå. Tronstad holder for tiden på med en PhD i statsvitenskap på Universitetet i Oslo om innvandring og integrering av innvandrere i norske distriktskommuner. Sunniva Ørstavik er Norges likestillings- og diskrimineringsombud (siden 2010). Ørstavik er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og har tidligere arbeidet som bl.a. assisterende generalsekretær og generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hanne Skaaden er professor ved tolkeutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus, og forfatter av boka Den topartiske tolken (Universitetsforlaget 2013). Skaaden har tidligere arbeidet med utvikling av tolkefaget ved Universitetet i Oslo, Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hege Linnestad er leder for seksjon for likeverdig helsetjeneste i Oslo universitetssykehus. Linnestad har jobbet på Ullevål og Oslo Universitetssykehus siden Hun har en mastergrad i kjønn og utvikling. Leonardo Doria de Souza er seniorrådgiver i Tolkeseksjonen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med hovedansvar for Nasjonalt tolkeregister og Tolkeportalen.no. Doria de Souza har studert journalistikk og samfunnsgeografi, og har jobbet på tolkefeltet siden Tone Tveter er utdannet jurist og har jobbet i Utlendingsdirektoratet (UDI) siden 2001, først som leder i Oppholdsavdelingen og siden 2003 som leder i flere enheter i Asylavdelingen. Assisterende avdelingsdirektør i Asylavdelingen siden Hartvig André Bustnes har siden 2010 hatt fagansvar for og jobbet med store tekniske og organisatoriske endringer innenfor telefoniog videoområdet i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Bustnes har en master i kunnskapsledelse fra Handelshøyskolen i København. Knut Fredrik Thorne er advokat og tiltrådte som pasient- og brukerombud i Akershus i januar Thorne har tidligere vært ansatt hos Fylkeslegen i Østfold og Helsetilsynet/Fylkesmannen i Østfold, hvor han jobbet som juridisk rådgiver. Camilla Kayed er fagsjef i Barneombudet (siden 2012). Kayed er utdannet sosialantropolog, og har arbeidet med flerkulturelle spørsmål i Oslo kommune, Oslo Røde Kors og siden 2003 i Barneombudet. Tatjana Radanovic Felberg er førsteamanuensis på Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg til å arbeide med ulike aspekter ved tolkeutdanning og tolkebrukeropplæring, foreleser Radanovic Felberg i interkulturell kommunikasjon og diskursanalyse. Elisabeth Sem Christensen er avdelingsdirektør i Bydel Alna i Oslo kommune. Hun er utdannet sosiolog og journalist, og har lang erfaring fra mangfolds-, inkluderings- og likestillingsarbeid i departement, direktorat og kommune. Arild Kjerschow er lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Kjerschow har tidligere vært direktør i UDI og sorenskriver i Oslo Tingrett. Som direktør i UDI hadde Kjerschow blant annet ansvaret for å bidra til utvikling av tolketjenester på landsbasis. Hilde Fiva Buzungu er statsautorisert tolk og har jobbet frilans som tolk i offentlig sektor de siste 13 årene. Fiva Buzungu har lenge vært engasjert i annet tolkefaglig arbeid, blant annet på Høgskolen i Oslo og Akershus, Samisk Høgskole og ved Oslo Universitetssykehus. Anne Kari Lande Hasle er spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og leder for utvalget som skal utrede bruk av tolk i offentlig sektor. Lande Hasle har tidligere vært ekspedisjonssjef i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, departementsråd i HOD og direktør på forskningsinstituttet NOVA.

4 Deltakerliste: Alv H. Sørland IMDi Øst Regiondirektør Ana Carla Schippert Akershus universitetssykehus Koordinator Anab Ismail Ahmed Helsedirektoratet Rådgiver Anette Bleikelia Musæus Justis- og beredskapsdepartementet Seniorrådgiver Anne Folkvord BLD Avdelingsdirektør Anne Kari Lande Hasle Tolkeutvalget Utvalgsleder Anne Liltved Tolkeutvalget Utredningsleder Ann-Karin Bjerke Fylkesmannen i Oslo og Akershus Seniorrådgiver Arild Kjerschow Borgarting lagmannsrett Lagdommer Arne Magnussen Flyktningkontoret Leder Arnt-Otto Nilsen Oslo politidistrikt Seksjonssjef Arnvid Solnørdal Sandvik Kriminalomsorgen. Kongsvinger fengsel Rådgiver Barbara Smelror Kristiansand kommune, TolkSør Avdelingsleder Bjørn Almaas NAV Seniorrådgiver Britt Engeseth Studieforbundet Folkeuniversitetet Seksjonsleder Christin Poole NAV arbeidsrådgivning Spesialpsykolog Christopher Le NAKMI Prosjektleder Dag Henning Larsen Riksrevisjonen Avdelingsdirektør Dulo Dizdarevic IMDi Nord Regiondirektør Elisabeth Sem Christensen Bydel Alna, Oslo kommune Avdelingsdirektør Espen Frøyland Politidirektoratet Avdelingsdirektør Eva Gundersby Kriminalomsorgsdirektoratet (Kdi) Seniorrådgiver Fatima Zohra El Boukri BLD Førstekonsulent Felix Lous Utlendingsnemnda Nemndleder Fred Arild Pettersen Høgskolen i Oslo og Akershus Seksjonssjef Gro Saltnes Lopez Helsedirektoratet Rådgiver Hanne Løfsnes Oslo universitetssykehus HF, Tolkesentralen Prosjektleder Hege Hov Eggen BLD Seniorrådgiver Hege Linnestad Oslo universitetssykehus HF Seksjonsleder Henriette Arder Politiets sikkerhetstjeneste Tolkekoordinator Hilde Fiva Buzungu Statsautorisert tolk Statsautorisert tolk Hilde Furevold Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Ingebjørg Gram Studieforbundet Folkeuniversitetet Seniorrådgiver Ingrid Kjærnet Hagen Utlendingsnemnda Førstekonsulent J.Richard S. Sciaba Leder av Norsk tolkeforening Leder Jan-Markus Lund Arbeids- og velferdsdirektoratet Rådgiver Julian Yehudi Kramer IMDi Strategidirektør Jung Siri Helsedirektoratet Rådgiver Kathrine Mosesen BLD Rådgiver Kirsti MacDonald Jareg Henning Bang AS Psykolog Kristin Gjellestad Helse- og omsorgsdepartementet Fagdirektør Kristin Skogli Fagforbundet Rådgiver Lena Grønland Utlendingsdirektoratet Enhetsleder i Språk Lisa Monica Aslaksen Sametinget Fagleder Lise Spetalen Kriminalomsorgen. Kongsvinger fengsel Rådgiver Liv Kolstad Zehouo BLD Sekretariatet for tolkeutvalget Manzoor Khan IMDi, region Øst Seniorrådgiver Mette Hole Jensen Arbeids- og velferdsdirektoratet Rådgiver Miloslav Rozmara Fylkesmannen i Østfold Seniorrådgiver Nina Teigland Språkrådet Fagkoordinator Richard Engen Tolkebyråenes bransjeforening (TBBF) Leder Rune Andersen IMDi Indre Øst Assisterende regiondirektør Sanaz Vahabzadeh Utlendingsnemnda Førstekonsulent Solveig Engkvist Politiet Rådgiver Suleyman Gunenc Språktjenester-Drammen kommune Avdelingsleder Sølvi Rye NAV Tiltak, Intro og Marked, Bergen Avdelingsleder Tatjana R. Felberg Høgskolen i Oslo og Akershus Førsteamanuensis Terje Karterud Domstoladministrasjonen/Tolkeutvalget Seniorrådgiver Tone Pedersen Oslo politidistrikt Seniorkonsulent Tony Heyerdahl Fylkesmannen i Oppland Seniorrådgiver Vanja Jensen Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid Leder Vesna Engan Høgskolen i Oslo og Akershus Rådgiver Wenche Lisbeth Gran Utlendingsnemnda Nemndleder Young-ai Hwang Kunnskapsdepartementet Rådgiver Zoita Stamate IMDi Vest Seniorrådgiver

5 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. IMDi skal bidra til utvikling av organisatoriske rammer og god praksis som sikrer forsvarlig tolking.

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi?

Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi? Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi? 1 Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi? Fra myter til fakta om integreringsarbeidet i Agder og

Detaljer

BEDRE FORVALTNINGSPRAKSIS FOR BRUK OG BESTILLING AV TOLK

BEDRE FORVALTNINGSPRAKSIS FOR BRUK OG BESTILLING AV TOLK BEDRE FORVALTNINGSPRAKSIS FOR BRUK OG BESTILLING AV TOLK Forslag til tiltak fra tverretatlig arbeidsgruppe TEGNING: ØRJAN JENSEN Rapport sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nye veier i boligsosialt arbeid

Nye veier i boligsosialt arbeid Nye veier i boligsosialt arbeid Programsamling 26. - 27. september 2012 Hashtagg #boligsosialt Må vi tørre å tenke nye tanker for å skaffe flere egnede boliger til vanskeligstilte? Alle skal bo godt og

Detaljer

PROGRAM DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ

PROGRAM DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ PROGRAM DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ HAMAR 23. 25. OKTOBER 2013 Du skal få en dag i mårå Konferanse om universell utforming Hamar 23. - 25. oktober 2013 VELKOMMEN TIL DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ HAMAR 23. 25.

Detaljer

Litt om innlederne Kirsten Hasvoll

Litt om innlederne Kirsten Hasvoll Litt om innlederne Arve Knutsen er fylkesråd for næring i Nordland. Han har vært fylkesråd for næring siden 2009. Han har utdanning innen regnskap og revisjon ved Nordland Distriktshøgskole i Bodø. Han

Detaljer

Barn som pårørende i minoritetsfamilier. Nasjonal erfaringskonferanse 2.- 3. september 2010 Quality Hotel Dyreparken, Kristiansand

Barn som pårørende i minoritetsfamilier. Nasjonal erfaringskonferanse 2.- 3. september 2010 Quality Hotel Dyreparken, Kristiansand Barn som pårørende i minoritetsfamilier Nasjonal erfaringskonferanse 2.- 3. september 2010 Quality Hotel Dyreparken, Kristiansand Torsdag 2. september 08.30 Registrering og kaffe 09.00 Velkommen v/leder

Detaljer

FOREDRAGSHOLDERE Anders Anundsen Jack Fischer Eriksen Tore Eugen Kvalheim Ketil Haukaas

FOREDRAGSHOLDERE Anders Anundsen Jack Fischer Eriksen Tore Eugen Kvalheim Ketil Haukaas FOREDRAGSHOLDERE Anders Anundsen, Justis- og beredskapsminister (FrP). Anundsen er utdannet jurist og har hatt en rekke offentlige og politiske verv. Han er representant for Vestfold på Stortinget, hvor

Detaljer

Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne

Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne 2014 Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne 22.-23. mai Ingeniørenes Hus Møtesenter Kronprinsens gate 17, Oslo / / Torsdag 22. mai Kl. 09.30 Innsjekking/kaffe

Detaljer

Topplederkonferansen 2012

Topplederkonferansen 2012 Topplederkonferansen 2012 17. april 2012, Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Vi inviterer deg til årets topplederkonferanse i staten. (Invitasjonen er personlig) Innbydelse Innbydelse FAD, Difi og DFØ ønsker

Detaljer

+ Likeverdige helsetjenester. Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet

+ Likeverdige helsetjenester. Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet + Likeverdige helsetjenester Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 15. juni 2012 (rev. 15.05.13) Oslo kommune Bydeler i Oslo 2

Detaljer

Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne

Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne 2015 Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne Torsdag 28. mai Ingeniørenes Hus Møtesenter Kronprinsens gate 17, Oslo / / Torsdag 28. mai Kl. 09.30 Åpning

Detaljer

Programrådgiver, Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Programrådgiver, Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flykning-og voksenopplæringssenteret

Programrådgiver, Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Programrådgiver, Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flykning-og voksenopplæringssenteret Etternavn Fornavn Firma Stilling Aadne Terje Dot Norske Baptistsamfunn Integrasjonspastor Aalandslid Vebjørn SSB Rådgiver Aamodt Wenche Fredrikstad internasjonale skole rådgiver aanonli annabel rana kommune

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010

En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010 En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010 b r a n s j e k o m p e t a n s e k v a l i t e t Bli med på landskonferansen!

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse INNLEDNING: ÅRET FOR POLITISK GJENNOMSLAG... 3 POLITIKK... 4 Helse- og velferdspolitisk program... 4 Politisk alliansebygging...4

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG

Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen, valgt av årsmøte i Oslo MDG 2012, har bestått av Sindre Buchanan (leder), Rune Hauger, Monica Løvdahl og Trygve Mongstad

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Relevant kompetanse for arbeidslivet

Relevant kompetanse for arbeidslivet Arena for kvalitet i fagopplæringen 2014: Relevant kompetanse for arbeidslivet TROMSØ 11. 12. SEPTEMBER TORSDAG 11. SEPTEMBER Utdanningsdirektoratet og samarbeidsaktører i Troms fylke inviterer til: 10.30

Detaljer

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM Hånda som symbol på det vi gjør arbeidet vårt Hjertet som bilde på hvordan vi har det helsa vår Hva vil du? Hånda på hjertet LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har

Detaljer

www.bi.no/helsefremmende Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo

www.bi.no/helsefremmende Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo www.bi.no/helsefremmende Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2012 Handelshøyskolen BI, Oslo, 19.-20. september Velkommen til Helsefremmende arbeidsplasser

Detaljer

Evaluerings- konferansen 2012

Evaluerings- konferansen 2012 Evaluerings- konferansen 2012 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand tirs. 4. ons. 5. september Postkonferanse tors. 6. september Program Evaluering: Læring - styring - kontroll? Dag 1 - tirsdag 4. september

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Invitasjon til SAMSPILLKONFERANSEN 2012 Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Rica Nidelven Hotel, Trondheim, tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2012 Fagforbundet

Detaljer