Trøgstad kommune. Kommuneplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023"

Transkript

1 Trøgstad kmmune Kmmuneplan Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011

2 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009

3 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet... 6 Reginalt fkus verrdnet strategi... 9 Tema 1 Beflkningsutvikling - hvedutfrdring Fakta Ønsket beflkningsvekst Bligutbygging Spredt bligbygging Et enda vakrere Trøgstad Mål fr beflkningsutvikling Tema 2 Bærekraftig utvikling Klima g klimatilpasning Bilgisk mangfld Jrdvern Vann 19 Mål g strategier fr bærekraftig utvikling Tema 3 Levekår g flkehelse Barnehagene i Trøgstad Trøgstadsklen Utdanningsnivå Ungdm Flkehelse Rus 22 Trafikk g hldninger Mål g strategier fr levekår g flkehelse Tema 4 Næringsutvikling g arbeid Muligheter fr gründere Næringsareal Samferdsel Sentrumsutvikling på Skjønhaug Mål fr Næringsutvikling g arbeid Tema 5 Sunn kmmuneøknmi - gde tjenester Kmmuneøknmi Kmmunesamarbeid Helsetjenester, pleie g msrg: Økende g endrede behv Nivå på tjenester frventninger g rettigheter... 30

4 Å skaffe kvalifisert arbeidskraft Mål g strategier fr kmmuneøknmi g tjenester Arealdel Oppsummering av arealstrategi fra samfunnsdelen Bligbygging i tettstedene Spredt bligbygging Næringsmråder Alternative utbyggingsretninger, 40-årsperspektiv Framtidig tettstedsgrense Planbestemmelser Retningslinjer Vedlegg Vedlegg 1. Plankart Vedlegg 2. Knsekvensutredning m/ros-analyse... 45

5 Om kmmuneplanen Kmmuneplanen er en verrdnet, strategisk plan fr utvikling av Trøgstad kmmune sett i et 12-årsperspektiv. I hver kmmunestyreperide vurderer kmmunestyret m, g i hvilket mfang, kmmuneplanen skal revideres. Denne planen er en full revidering av kmmuneplanen. Satsingsmrådene fra frrige plan er i str grad videreført, men hvedfkus er dreiet mt beflkningsutvikling. Arealdelen er tilpasset ny plan- g bygningslv sm trådte i kraft 1. juli 2009 g plankartet har gjennmgått en del utseendemessige endringer. SAMMENDRAG Beflkningsutvikling er hvedutfrdring Beflkningsutvikling er definert sm hvedutfrdring fr planperiden. Dersm det ikke settes inn tiltak, vil gjennmsnittsalderen i Trøgstad øke, g vi står i fare fr å ppleve en nedgang i innbyggertallet på sikt. Fkus på beflkningsutvikling gjennmsyrer de andre satsingsmrådene g arealdelen. En aldersmessig balansert beflkningssammensetning er nødvendig fr en gd utvikling av skle- g msrgssektrene, så vel sm av andre kmmunale tjenester g frivillig arbeid. Bærekraftig utvikling er premiss En bærekraftig utvikling øker mulighetene til velstand på lang sikt både glbalt g lkalt. Klimautfrdringen har fkus i planen, med strategier fr å redusere klimautfrdringen, g fr å tilpasse samfunnet til de frventede klimaendringene. De andre temaene under bærekraftig utvikling er i str grad videreført fra frrige plan. Levekår g flkehelse Flkehelse har fått større tyngde i planen gjennm å peke på satsingsmråder, g ved å påvirke øvrige satsingsmråder, ikke minst arealdelen. Samhandlingsrefrmen sm innføres i 2012, vil gi vesentlige endringer fr helse- g msrgssektren, g er frsøkt tatt hensyn til i ny kmmuneplan i den grad vi i dag har versikt ver knsekvensene av refrmen. Refrmen har flkehelseperspektiv sm fundament, ne planen tar høyde fr. Næringsutvikling g arbeid Trøgstad har lav arbeidsledighet, men liten egendekning av arbeidsplasser. Over halvparten finner arbeid utenfr kmmunegrensene. Rundt en tredjedel pendler en time til Oslmrådet. Planen frsøker å definere kmmunens rller innen næringsutvikling. Sunn kmmuneøknmi gde tjenester Trøgstad kmmune km i 2010 på andreplass i Kmmunebarmeteret i Kmmunal Rapprt. Kmmunebarmeteret er en sammenligning av landets kmmuner, basert på til sammen 47 sentrale nøkkeltall, i all hvedsak fra SSBs Kstra-database. Trøgstad er en kmmune med knappe ressurser, med gd øknmistyring. Det er psitivt med gd styring, men kmmunen har lite til vers til investeringer g utvikling. Det går knapt nk rundt slik det er i dag g kmmune-nrge går trange tider i møte. Kapittel 5 gir føringer fr hvrdan kmmunen skal møte denne utfrdringen. Mål g strategier Fr hvert tema er det satt pp mål g strategier fr planperiden. Målene skal frtelle hvr vi vil. Til nen av målene er det satt pp indikatrer sm viser graden av målppnåelse.

6 Strategiene skal frtelle hvrdan vi skal kmme til målet. Strategiene vil senere brytes ned i tiltak i en fireårig handlingsplan sm vedtas årlig sammen med budsjettet. Høring Kmmuneplanen lå ute til høring våren 2011 med høringsfrist 20. mai. Det ble hldt flkemøter m planen g den ble kunngjrt i kmmuneannnsen i Smaalenenes avis g på kmmunens nettsider. Det km 23 uttalelser til planen. Tre av disse innehldt innsigelser sm ble trukket tilbake etter et drøftingsmøte, samt etterarbeid, mellm kmmunen g innsigelsesmyndighetene, med frbehld m at de valgte løsninger blir vedtatt av kmmunestyret. Kmmuneplanen ble vedtatt av kmmunestyret 6. september Kmmunestyreperide g planstrategi Det nye kmmunestyret sm blir valgt høsten 2011, skal innen ett år etter valget vedta en planstrategi fr kmmunen. Dette følger av ny plan- g bygningslv. Planstrategien skal innehlde en gjennmgang av kmmunens utfrdringer, g fastslå hvilke planer sm må utarbeides på veien mt å løse disse. Rullering av kmmuneplanen skal inngå i denne vurderingen. Med en fersk kmmuneplan, dg utarbeidet av frrige perides kmmunestyre, er det naturlig å bruke mye av grunnlagsmaterialet g tankegdset fra denne inn i planstrategien. Hvrvidt det vil være behv fr stre endringer i kmmuneplanen er pp til det nye kmmunestyret å avgjøre. Plangrunnlag Østfld analyse har utarbeidet et plangrunnlag i frm av statistikk er relevant fr kmmuneplanarbeidet. Det meste av statistikken sm er framlagt i kmmuneplanen er hentet fra dette. Sm start på planarbeidet ble det utarbeidet et planprgram sm gjør rede fr utfrdringer, framdrift g medvirkning. Både statistikkhefte g planprgram er lagt ut på kmmunens nettsider under Planer g rapprter, g kan fås ved henvendelse servicetrget. Overrdnede føringer fr planarbeidet Ny plan- g bygningslv Ny plandel i plan- g bygningslven trådte i kraft 1. juli Den nye lven skal styrke det ffentliges evne til å finne gde helhetsløsninger, være mer versiktlig g gi mer frutsigbare planprsesser. Frmålsparagrafen fkuserer på: Miljøknsekvenser universell utfrming barn g unges ppvekstvilkår estetiske hensyn Kmmunene stilles friere i hva slags planer de kan lage, g de får flere muligheter. Fkuset er økt på åpenhet, frutsigbarhet g medvirkning slik at alle sm blir berørt skal kunne delta g ha mulighet til å uttale seg. Det er gså økt vekt på planbeskrivelse g virkninger av planen.

7 Nytt i plan- g bygningslven er kmmunal planstrategi, sm skal vedtas av det nye kmmunestyret innen et år etter valget. Denne skal mhandle strategiske valg knyttet til kmmunens behv fr planer framver. Kmmuneplanens arealdel skal ifølge ny lv vise hensynssner på arealplankartet. Disse skal frtelle hvilke hensyn sm skal tas ved bruk av mrådet til frmål det er lagt ut til i planen (risik fr flm g ras, kulturminner, naturmangfld, landbruk med mer). Det er føringer på at kmmuneplanens arealdel ikke skal være fr detaljert. Adgangen til å kunne gi dispensasjn fra planer g bestemmelser er innskjerpet frdi prblemstillingene i størst mulig grad bør løses på et verrdnet plannivå. Fylkesplan Fylkesplan fr Østfld er et strategisk dkument med et tidsperspektiv fram mt Den innehlder mål g strategier fr hvedtemaene: Levekår g flkehelse Verdiskaping Miljø I tillegg har fylkesplanen en arealstrategi fr at arealene skal utnyttes slik at målene kan nås. Arealstrategien legger vekt på frtetting g knsentrert arealbruk sm middel fr å ta vare på dyrket mark g klima. I planen er det laget retningslinjer fr energi- g arealbruk med et tilhørende kart med tettstedsgrenser. Arealstrategien tar utgangspunkt i en mdell fr transprteffektivitet fr å møte målene m å ta vare på klima, natur- g kulturlandskap, herunder dyrket mark. I arealstrategien er det trukket en langsiktig, reginal grense fr hvr, g hvr langt, tettstedene kan utvikle seg. Grensen skal beskytte de stre sammenhengende grøntmrådene, kulturlandskapene g landbruket i et 40-årsperspektiv. Innenfr disse grensene er det gitt en arealkvte sm fr Indre Østfld er 6,7 km2 til utbyggingsfrmål. I retningslinjene legges det føringer g begrensninger fr lkalisering av bliger, hytter, næring g spredt bligbygging. Det heter i fylkesplanen at kmmunene selv skal fastlegge arealbruken fr de t kmmende kmmuneplanperidene i førstkmmende kmmuneplanprsess. Ny kmmuneplan fr Trøgstad følger i hvedsak pp fylkesplanens mål m å ta vare på dyrket mark g klima gjennm å bygge innver g i høyden (frtette). Derimt følger ikke kmmunen pp tettstedsgrensene sm er vist i kartet i fylkesplanen, g følger ikke alle detaljene i retningslinjene. Fylkesplanen er vedtatt av fylkestinget, g ble gdkjent i statsråd 11. mars 2011, med nen merknader. Trøgstad kmmune, sammen med de andre kmmunene i Indre Østfld, hadde flere innvendinger til detaljeringsgraden g retningslinjene gitt i fylkesplanen under høringen. Prsessen i frbindelse med utarbeidelse av fylkesplanen ga etter kmmunens syn ikke rm fr tilstrekkelig medvirkning g diskusjn til å kunne detaljere arealstrategien i planen slik det ble gjrt. Indre Østfld har ikke gjennmført en prsess fr å frdele arealkvta internt i reginen. Strategisk næringsplan fr Indre Østfld Frmålet med en felles reginal strategisk næringsplan er å utarbeide en mfrent g reginalt frankret næringsplitisk plattfrm fr kmmunene Hbøl, Spydeberg, Skiptvet,

8 Askim, Rakkestad, Trøgstad, Eidsberg, Rømskg, Marker g Aremark. Intensjnen er at den sm helhetlig plan fr reginen Indre Østfld skal være frpliktende g gi frutsigbarhet i frhld til næringslivet g fremtidige investeringer. Visjn Indre Østfld skal være den mest attraktive reginen i Nrge sm bsettings- g næringsregin. Indre Østfld skal stå fr kjerneverdiene: Naturlig Nært nk - Nyskapende. Mål 1. Utvikle fem reginale næringsmråder 2. Indre Østfld skal ha et bærekraftig næringsliv preget av innvasjn, kmpetanse g reginal samhandling 3. Indre Østfld skal ver tid være blant de fem mest attraktive b- g næringsreginene i landet 4. Videreutvikle et reginalt samarbeid m næringsutvikling i Indre Østfld Klima- g energiplan fr kmmunene i Indre Østfld Klimaplanen vil bli vedtatt av kmmunene i Indre Østfld våren 2011, g den vil gi føringer fr samfunnsutvikling, kmmunale tjenester g arealutvikling. Mer m planen under tema 1.

9 Reginalt fkus verrdnet strategi Utviklingen i Indre Østfld sm regin er viktig fr Trøgstad kmmune. Ifølge fylkesplanen frventes beflkningen i Indre Østfld å øke med nesten nye innbyggere innen Trøgstad kmmune har i mange år vært en pådriver fr å styrke reginen. Kmmuneplanen befester kmmunens reginale tenkning, g setter fkus på Trøgstads plass i reginen g hva det kan tenkes felles rundt. Smålenene bru Kmmunen må være bevisst hvilke tilbud sm bør tilbys lkalt, g hvilke sm får høyere kvalitet av å utføres reginalt. I dag er kmmunen deltaker i mange frmelt pprettede samarbeid. Dette gjelder alt fra renvasjn til skatteinndriving. Interkmmunalt samarbeid har mange frmer, fra IKS (interkmmunale selskaper) til vertskmmunemdell, kjøp av enkelttjenester, eller mer ufrmelle faglige samarbeid. Det er viktig å være bevisst behvet fr demkratisk styring av samarbeidsrganene. Mål Styrking av reginen Indre Østfld. Strategi Aktiv pådriver g partner i samarbeid kmmunen g reginen er tjent med.

10 Tema 1 Beflkningsutvikling - hvedutfrdring Fakta Økningen i antall innbyggere i Trøgstad har vært svak i periden sammenlignet med andre kmmuner g reginer i Østfld, Osl g Akershus (tabell 1). Flketallet ville hatt en nedgang dersm kmmunen ikke hadde hatt en arbeidsinnvandring fra Baltikum g Plen de siste årene. Tabell 1 Trøgstad med nabkmmuner, - reginer g fylker - Gjennmsnittlig årlig beflkningsvekst i periden (%- vekst per år) Enebakk 1,63 % Spydeberg 1,43 % Nedre Rmerike 1,36 % Akershus 1,26 % Aurskg-Høland 1,25 % Fllreginen 1,15 % Osl 1,15 % Eidsberg 1,14 % Fet 1,02 % Mssereginen 0,95 % Indre Østfld reginen 0,84 % Askim 0,81 % Østfld 0,79 % Nedre Glmmareginen 0,76 % Haldenreginen 0,55 % Trøgstad 0,37 % Knsekvenser av svak beflkningsvekst er i første rekke knyttet til alderssammensetningen. Tabell 2 viser en beflkningsprgnse utarbeidet av Østfld analyse i Pandamdellen. I følge denne prgnsen vil flketallet i Trøgstad øke med ca 350 persner de neste 20 årene. Hele denne veksten vil skje i aldersgruppene 67 år g eldre, mens det er nedgang i alle de fire yngre aldersgruppene. Trøgstad satser aktivt på økt tilflytting av barnefamilier i planperiden. Tabell 2 Trøgstad- beflkningsprgnse (ant pers) åringer åringer åringer åringer åringer år år Flkemengde Det er svært viktig fr et samfunn å ha en aldersmessig balansert utvikling. Det gir en stabil beflkningsutvikling, jevne skatteinntekter g levende bygder. Skler g barnehager er tjent med jevne barnekull fr å unngå utbygginger sm etter få år har ledig kapasitet. Hvis

11 gjennmsnittsalderen i et samfunn er fr høy, vil det være mange sm trenger msrgstjenester sammenlignet med de sm kan gi. Trøgstad - "aldersbæreevne" (frhldet mellm ant. persner i aldersgruppen år g ant. pers. ver 65 år) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Figur 1 Figur 1 viser frhldet mellm antall persner i alderen (15-64 år) g antallet persner ver 65 år, gså kalt aldersbæreevnen. Med andre rd viser figuren i grve trekk hvr mange yrkesaktive vi har i frhld til pensjnister. Aldersbæreevnen i Trøgstad ligger i dag rundt 4, mens den allerede m tlv år vil være redusert til 3 g frtsette å synke. Den utviklingen vi her ser, vil m 10 år gi et strt behv fr sykehjemsplasser g ansatte i eldremsrgen, g tilsvarende færre til å betale g utføre dette. En endring av denne trenden haster frdi virkningene av tilflytting er langsiktig. En rask økning i barnetallene kan gi en peride med strt press på utbygging av skler g barnehager. Derfr bør endringer skje gradvis. Tabell 3 Utdanningsnivå - andel av beflkningen ver 16 år frdelt etter utdanningsnivå Trøgstad Askim Eidsberg Aurskg-Høland Fet Østfld Landet Grunnskle 37,7 % 36,4 % 37,9 % 40,9 % 32,1 % 33,6 % 28,6 % Videregåendeskle 44,4 % 42,1 % 42,7 % 42,1 % 42,4 % 42,7 % 41,3 % Universitets- g høgsklenivå (1-4 år) 12,7 % 14,4 % 13,2 % 12,0 % 16,9 % 16,4 % 19,4 % Universitets- g høgsklenivå (ver 4 år) 2,1 % 3,0 % 2,6 % 1,9 % 4,5 % 3,6 % 6,1 % Uppgitt eller ingen fullført utdanning 3,1 % 4,2 % 3,7 % 3,1 % 4,0 % 3,7 % 4,6 % Østfld kmmer svakt ut på levekårsstatistikken. Østfld g Trøgstad ligger lavt på statistikken ver utdanningsnivå etter videregående skle (tabell 3). I dag sysselsetter håndverksyrkene g transprt mange, sammen med msrgsyrkene. Trøgstad vil kunne være tjent med å øke andelen med høyere utdanning fr å kmplementere beflkningssammensetningen. Ønsket beflkningsvekst Pr telte innbyggerne i Trøgstad 5092 persner. Beflkningsveksten var 0,37% pr år eller i gjennmsnitt rundt 20 persner i året (figur 2). Kmmunen bør ha en årlig vekst på mellm 0,5 g 1 % eller persner fr å ha en gd beflkningsøkning g

12 Antall øke sannsynligheten fr en bedre aldersfrdeling. Fr å få en balansert beflkning aldersmessig, bør nettveksten hvedsakelig være barnefamilier. Til- g fraflytting har størst betydning fr endringer i flketallet i kmmunen. Tilvekst i flketallet i Trøgstad År Figur 2 Bligutbygging Behv fr bliger Antall bliger sm har blitt bygget i Trøgstad det enkelte år varierer kraftig, fra 10 til ver 40 (figur 3). I gjennmsnitt er det bygget 23 bliger pr år de siste 13 årene. Det er bygget flest leiligheter, ttalt 9 pr år i gjennmsnitt. Fire leilighetsbygg med bliger i hver, gjør tydelige utslag på statistikken i byggeårene. I samme peride er det pr år bygget 6 enebliger i bligfelt, 4 spredt, 3 i flermannsbliger g 1 hvedbygning på gård.

13 Bligbygging i Trøgstad siste 13 år Leiligheter Flermannsbliger Eneblig tettbebyggelse Hvedbygning på gård Eneblig spredt Figur 3 Tabell 4 Byggeår bligtype Sum Gjennmsnitt Leiligheter Eneblig tettbebyggelse 68 6 Eneblig spredt 44 4 Flermannsbliger 40 3 Hvedbygning på gård 13 Sum Arealbehv Ved videre bligutbygging i Trøgstad er det flere frhld sm må vurderes: Attraktivitet Sentrumsutvikling Frtetting Flkehelse g universell utfrming Frdeling mellm tettstedene Med beflkningsutvikling sm hvedutfrdring, må det legges til rette fr attraktive tmter fr enebliger g rekkehus. Muligheten til å b rmslig er en kvalitet ved å b på landet i Trøgstad. Det er bygget 68 enebliger i tettbebyggelse på 13 år. Det er vanskelig å utlede behvet fr bligbygging ut fra ønsket årlig beflkningsvekst. Målet m beflkningsvekst gjør at kmmunen bør øke enebligbyggingen ne, særlig frdi det er denne bfrmen sm barnefamilier ftest ønsker seg. Kmmunen hadde en str bligbygging i felt på 70-tallet. En

14 må frvente at en del av disse husene etter hvert vil bli ledige frdi eierne ønsker å ha et enklere g mer sentralt husvære. Dette øker behvet fr leiligheter, g reduserer sannsynligvis behvet fr en str økning i antall enebliger. De siste tiårenes arealstrategi har vært å legge ut attraktive enebligtmter. De senere årene har trenden, gså i Trøgstad, dreid i retning av at flere ønsker å b i leiligheter g sentrumsnært. Det er blitt flere husstander med en persn eller små familier. Det betyr at vi må legge til rette fr variasjn i bligtyper. Plitikere g administrasjn må hlde seg ppdatert på nye trender i samfunnet. Undersøkelser har vist at kvinner har str innflytelse på familiens flyttevalg. Barnas g familiens behv g mulighet fr nettverksbygging må ha strt fkus. Kultursklen g frivillige tilbud kan spille en viktig rlle i dette arbeidet. Fr å øke beflkningstilveksten, ønsker kmmunen å arbeide med et frenklet Flytt-hitprsjekt etter ideer fra andre distrikter, blant annet Fjellreginen (6 kmmuner i mrådet Alvdal-Rørs). Arealplanmessig er det flere frdeler med frtetting: Arealøknmisering Styrket handelsnæring g sentrumsdannelse Økt lønnsmhet i busstilbudet g derved økt hyppighet Mindre biltrafikk Bedret flkehelse Hastigheten på frtettingen er ikke så lett å styre. Den er, sm annen bligbygging, avhengig av etterspørsel, investeringsvilje g arealmessige muligheter. Det er på det siste punktet kmmunen kan bidra, ved å åpne fr frtetting i kmmuneplan g reguleringsplan. Det er gså mulig å lage et bligbyggeprgram sm pririterer rekkefølgen på lkalisering g type blig. Dette er først aktuelt å gjøre ved en viss etterspørsel. Er etterspørselen fr lav, må man ta til takke med den utbyggingen man kan få. Fr øyeblikket er det ikke behv fr bligbyggeprgram i Trøgstad, men vi skal være ppmerksmme på muligheten fr å lage bligbyggeprgram dersm det viser seg at Båstad får en mye kraftigere vekst enn Skjønhaug. De siste årene har prsentvis bligvekst vært høyere i Båstad enn på Skjønhaug, men antall nye bliger har vært høyest på Skjønhaug. Trøgstad vil i planperiden satse på økt tilflytting av barnefamilier, da er det riktig å satse på tilrettelegging av flere ene-/tbligtmter i sentrumsnære mråder. Det kan være lett å si ja til all slags utbygging i håp m ønsket tilflytting. Det er nødvendig å balansere tilflyttingsønsker mt utbygging sm muliggjør lkal handel, gir krt avstand til skle g bidrar til attraktive tettsteder. I et reginalt perspektiv kan vi ikke frvente samme beflkningsutvikling i Trøgstad sm i kmmunene langs E18/jernbane-aksen. Derimt kan vi tilby større arealmessig rmslighet g gde lkalmiljøer sentralt mellm gde arbeidsmarkeder, g krte avstander til handels- g kulturtilbud i reginen. Frdeling mellm tettstedene Skjønhaug er det største tettstedet i Trøgstad g skal pririteres fr vekst g utvikling. I Båstad g Havnås vil målet være en vedlikehldsutbygging sm bidrar til at elevtallet ved barnesklene hldes ppe.

15 Av de 68 enebligene sm er bygget i tettbebyggelsen de siste 13 årene, er anslagsvis 2/3 bygget på Skjønhaug, 1/3 i Båstad g kun 3-4 stk på Havnås. Tabell 5. Bligbehv: enebliger i tettbebyggelse Eneblig i tettbebyggelse Skjønhaug Båstad Havnås pr år Siste 13 år Ttalt 3-4 Behv pr år (økt 5 3 Ttalt utbygging) Behv planperide 12 år Behv lang sikt 40 år Spredt bligbygging Mange ønsker å b landlig, g er frnøyd med at kmmunen har denne muligheten. De fleste sm søker m å få bygge spredte bliger i Trøgstad, har familiær tilknytning til stedet der de ønsker å bygge. Det er gså en del søknader m mdispnering av hytter til helårsbliger. Disse blir kun imøtekmmet hvis hytta naturlig hører til et mråde med bliger. Det håndheves en svært restriktiv hldning til bygging av kårbliger. Det er en del ulemper frbundet med spredt bligbygging. Avstand til tettstedet gir økt transprtbehv til skle g fritidsaktiviteter, fte med trafikkfarlig vei. Spredtbygde bliger gir gså økte kstnader til kmmunale tjenester i hjemmet, til vann g avløp, g fte prblematiske avkjøringsfrhld langs riks- g fylkesveger. Trøgstad kmmune anser muligheten fr spredt bligbygging sm en kvalitet fr kmmunen, g ønsker å frtsatt gi denne muligheten. De siste 13 årene har det blitt bygget 44 bliger spredt i Trøgstad (inkludert bygging på eldre, fradelte tmter g bruksendring av fritidsbliger). Det vil si at kmmunen har ligget i underkant av spredtbygdkvten på 50 i planperiden på tlv år. Sm følge av begrensninger i fylkesplanen, er antall bliger sm kan bygges spredt i planperiden begrenset til 10 % av ttal bligbygging, dvs i underkant av 30 bliger. Et enda vakrere Trøgstad Opplevelsen av Trøgstad fra veiene er viktig når frbipasserende danner seg et bilde av bygda. Estetikk er derfr en faktr i arbeidet med mdømmebygging g beflkningsutvikling. Estetikkravene bør økes ved bruk av plan- g bygningslven. Sentrumsarealer g veinære mråder bør ha et tiltalende utseende g tiltak i kulturlandskapet må være minst mulig skjemmende. Mye kan gjøres uten bruk av stre ressurser. Kanskje vi til g med kan pynte pp på en slik måte at det bli spesielt husket av gjennmreisende? Omdømme skal være en knsekvens av realiteter sm gjøres kjent gjennm bevisst markedsføring i media g på nettsider. Hvedfkus skal være ppvekstmulighetene i Trøgstad. Mål fr beflkningsutvikling Flketallet skal øke med minimum 0,5 % i året til rundt i Antallet barn i alderen 6-12 år skal øke med 1,0 % i året til rundt i Utgangspunkt 1/1-2010: 5092 innbyggere 2 Utgangspunkt 1/1-2010: 430 barn i alderen 6-12 år

16 Prsentvis flketallsvekst skal være størst i kmmunesenteret Skjønhaug. STRATEGIER Frenklet flytt-hit -prsjekt fr å tiltrekke yngre innbyggere Oppretthlde g gjøre kjent kmmunens gde ppvekstvilkår g tjenester fr barnefamilier Oppmerksmhet rundt nye trender innen samfunnsutvikling Ta vare på det aktive fritids- g kulturlivet Utvikle kultursklen både lkalt g reginalt Bevisst utvikling av tettstedene, med Skjønhaug sm hvedpriritet (handel g service). Kvalitet i bligtilbud en smak av det urbane på Skjønhaug rmslighet fritidsaktiviteter Satsingen på ene-/tbligtmter økes g kmmunen tilbyr aktivt dette til småbarnsfamilier. Øke variasjnen i bligtilbud på Skjønhaug. I samarbeid med resten av reginen, bygge Indre Østflds mdømme generelt. Bygge Trøgstads mdømme, spesielt med blikk på Sentralt, men landlig g åpent Oppvekstkmmunen Frivillighetskmmunen Fremme estetiske kvaliteter ved bruk av plan- g bygningslven Sentrums- g veinære arealer skal ikke være skjemmende Samarbeid med handelsstand g næringsliv, m estetikk g trivsel Samarbeid med handelsstand g næringsliv m kulturlandskapet langs veiene

17 Tema 2 Bærekraftig utvikling premiss fr alle tiltak Å bidra til en bærekraftig utvikling må være et krav fr all kmmunens virksmhet g planlegging. En bærekraftig utvikling skal ivareta den nåværende generasjns behv uten å ødelegge mulighetene fr kmmende generasjner til å tilfredsstille sine behv. Kmmunen må arbeide fr at kmmunens g innbyggernes miljøbelastning reduseres. Kmmunen har valgt å gjøre dette bl.a. gjennm Miljøfyrtårnsystemet. Dette er en sertifiseringsrdning fr virksmheter, ffentlige g private, sm må ppfylle visse miljøkrav. Klima g klimatilpasning Klimafrandringer sm følge av utslipp av CO2 g andre gasser til atmsfæren, er en glbal utfrdring sm vi må bidra til å løse på lkalt plan, både hver enkelt innbygger, næringslivet g kmmunen. Kmmunen har sammen med de ni andre Indre Østfld-kmmunene gått sammen m å lage en klimaplan. Utfrdringen vil være å gjennmføre planen g å få alle til å være med å dra lasset, både det ffentlige g det private. Aktuelle tiltak kan være knyttet til arealbruk, transprt, tilrettelegging fr gående g syklende, ppvarming g alternative energikilder, men gså frbruksmønster g aktiviteter. Kmmunen må ha fkus på tilpasning til klimaendringer. NVEs rapprt nr 15/2010 lister pp de viktigste klima- g klimarelaterte endringene innen NVEs ansvarsfelt. Klima- g klimarelaterte endringer relevant fr Trøgstad: Temperaturen vil øke, mest m vinteren g i Nrd-Nrge Årsnedbøren vil generelt øke, mest m vinteren g våren. Smmernedbøren vil generelt avta, mest på Øst- g Sørlandet. Høstnedbøren vil øke i alle reginer

18 Det vil bli flere lkale, intense nedbørepisder Avrenning i vintermånedene vil øke betydelig, mens avrenning i smmerhalvåret generelt reduseres Flmfaren vil øke høst g vinter g regnflmmene blir generelt større Det vil bli mer smmertørke på Øst- g Sørlandet I arealplanleggingen må Trøgstad kmmune ta høyde fr de frventede endringene i nedbørsregimet, spesielt at størrelse g hyppighet på regnflmmer ser ut til å øke. Dette har først g fremst betydning fr risik fr skred g flm g fr ersjn. Drenering g avløp må dimensjneres med tanke på frventede endringer i nedbørsregimet. Bilgisk mangfld Sm følge av menneskenes påvirkning g endring av landskap g vegetasjn er en del arter utsatt fr utrydning. Årsaken er sm ftest at artenes levemråder frringes. Fr eksempel ser vi at mange av de kjente g vakre markblmstene sm maria nøklebånd, ballblm g blåklkke, vkser på stadig færre steder. Disse trives på beiter g åpen ugjødslet mark sm det blir stadig mindre av pga rasjnell jrdbruksdrift g færre husdyr. Det samme gjelder arter sm er knyttet til gammel skg, gamle lauvtrær g våtmark. Trøgstad kmmune har fått delegert frvaltningsmyndighet fr naturreservatene i kmmunen (unntatt Åsermarka). Naturreservatene utgjør indrefileten av bilgisk mangfld g må vies spesiell interesse. Naturverdiene i Hæra naturreservat har gradvis blitt redusert pga gjengring av sjøene. Et prsjekt er i gang fr å restaurere reservatet. Kmmunen vil øve påtrykk på nasjnale myndigheter fr å ta vare på dette unike fuglerike mrådet, g utvikle det til et besøksmål i distriktet. Jrdvern Selv m Trøgstad kmmune har et sterkt engasjement i jrdvern, blir det tapt ne dyrket g dyrkbar jrd til utbygging g veier. Den dyrkbare jrda er lett å bruke, fr eksempel til næringsareal. Tettstedene er fte anlagt med utgangspunkt i jrdbruk, med dyrket mark på mange kanter. I Nrge er bare 3% av landarealet dyrket pp, men beflkningstettheten er naturlig nk størst der det tradisjnelt har vært lett å drive jrdbruk. I Trøgstad er rundt 31 % av arealet dyrket mark g beite. Ca dekar er fulldyrket mark. I tillegg er det rundt dekar dyrkbar mark i kmmunen. Det er en utfrdring å få til en utvikling i kmmunen, både når det gjelder blig g næring, g samtidig ta vare på dyrket g dyrkbar mark. Tabell 6 Tall fra Kstrarapprtering, tap av dyrket g dyrkbar mark i Trøgstad: 2009: 2 daa 2008: 0 daa 2007: 4 daa 2006: 70 daa (Grav industrifelt) 2005: 1 daa

19 Vann Trøgstad kmmune drenerer til tre nrd-sørgående vassdrag: Glmma/Øyeren i vest, Hæra i midten g Haldensvassdraget i øst. Vannfrvaltning har strt fkus, g trøgstingene har vært tidlig ute med et gdt utbygd avløpssystem, redusert jrdarbeiding, fangdammer g andre tiltak sm bidrar til rent vann. Med str landbruksprduksjn, g høyt leirinnhld i jrda, er det en utfrdring å unngå høyt innhld av næringsstffer g jrdpartikler i vassdragene. Trøgstad kmmune vil få utfrdringer med kapasitet på renseanlegget i nær framtid g vurderer fr tiden ulike løsninger. Sm følge av det nye vanndirektivet fra EU skal det gjøres en større jbb med tiltaksanalyser g handlingsplaner fr vassdragene. I vannmrådet Glmma sør fr Øyeren (inkludert Hæravassdraget) er arbeidet startet pp. Vannmrådet Øyeren er i ppstartingsfasen. Mål g strategier fr bærekraftig utvikling MÅL Alle kmmunens virksmheter er miljøfyrtårnsertifisert innen private bedrifter i kmmunen er miljøfyrtårnsertifisert innen 2023 Klimagassutslippene skal innen 2020 reduseres med 20 % i frhld til 2007-nivå Det ttale energifrbruket innen 2020 reduseres med 20 % i frhld til 2007-nivået Hæra naturreservat skal innen 2020 igjen ha en artsrikdm på 1970-nivå g framstå sm et spennende besøksmål. Bilgisk mangfld skal ikke frringes. Nedbygging av dyrket g dyrkbar mark unngås med mindre nytten er høy fr samfunnet. Alt åpent vann i Trøgstad skal være egnet til bading g fisking. Måleindikatr Overflatevann skal ha gd øklgisk g kjemisk tilstand innen 2015, etter vanndirektivets klasseinndeling. Vannfrekmster sm har svært gd eller gd tilstand skal ppretthlde denne. STRATEGIER Målrettet miljøsertifisering av nen virksmheter årlig. Markedsføre miljøfyrtårnrdningen til private bedrifter etter at kmmunen selv har feid fr egen dør. Klima Kmmunen skal i samarbeid med de øvrige kmmunene i reginen sørge fr en hensiktsmessig rganisering av klima- g energiarbeidet i egen rganisasjn, mt innbyggerne g næringslivet. Energifrbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i reginen, øke andelen alternativ energi g endre frbruksmønster. Kmmunen skal stille tydelige energi- g miljøkrav i kmmuneplanens arealdel g ved endring i kmmunens servicestruktur. Kmmunen skal bidra til en bærekraftig frvaltning av landbruksnæringen. Kmmunen skal frebygge ulykker ved ras, skred g flm gjennm et føre-var prinsipp i planleggingen g ved utbygging.

20 Påtrykk fr å få gjennmført plan fr restaurering av Hæra naturreservat Ferdigstille kartlegging av naturtyper Videreføre streng hldning til fradeling g nedbygging av dyrkbar mark. Kmmunen skal frebygge avløpsfrurensning ved til en hver tid å sørge fr at avløpssystemene minimum tilfredsstiller gjeldende lvverk. Aktiv deltakelse i g ppfølging av vanndirektivarbeidet.

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

8 Lokal utvikling byutvikling

8 Lokal utvikling byutvikling 8 8.1 Metde g grunnlag Planprgrammet understreker at vurderingen under temaet reginal g lkal utvikling primært skal mfatte hvrdan Bybanen vil bidra til at Bergen kan nå sine mål innen byutvikling, transprt

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2012 Ansvarlig fr utredningen: Eidsiva Nett AS Sist ppdatert: 17.01.2012 Innhldsfrtegnelse: 1 Frmål lkal energiutredning g beskrivelse av utredningsprsessen...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer