ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen:"

Transkript

1 1114 NEPD Ver ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 ECO Platform registreringsnummer: Godkjent dato: Gyldig til: SE 1.6 Takbelegg

2 Generell informasjon Produkt: SE 1.6 Takbelegg Eier av deklarasjonen: Kontakt person: Olav Haugerud Tlf: epost: Program operatør: Produsent: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Postboks 420 Brakerøya N3002, Drammen Tlf: Tlf: epost: Deklarasjon nummer: ECO Platform registreringsnummer: Produksjonssted: Postboks 420 Brakerøya N3002, Drammen Blingsmoveien , Nesbyen Kvalitet/Miljøsystem: ISO 9001 og ISO (NO 97OSLSYMI8015) Deklarasjonen er basert på PCR: CEN Standard EN tjener som kjerne PCR NPCR022Rev1 Roof Waterproofing (12/2012) Org. no.: NO MVA Erklæringen om ansvar: Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsentinformasjon, livsløpsvurdering data og bevis. Deklarert enhet: 1 m2 produsert membran. Godkjent dato: Gyldig til: Årstall for studien: 2015 Deklarert enhet med opsjon: Sammenlignbarhet: EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NSEN og ses i en bygningskontekst. Funksjonell enhet: 1 m 2 installert membran med levetid på 40 år. Miljødeklarasjonen er utarbeidet av: Kari Sørnes, SINTEF Byggforsk <sign> Company logo Verifikasjon: Uavhengig verifikasjon av deklarasjonen og data, i henhold til ISO 14025:2010 internt Tredjeparts verifikator: eksternt Godkjent Christofer Skaar, PhD (Uavhengig verifikator godkjent av EPD Norge) 2/7

3 Produkt Produktbeskrivelse: Produktet er takbelegg beregnet som ettlagstekning på skrånende og flate tak. Tekniske data: Vekt: 1880 g/m 2 Link til tekniske dokumenter: Produktspesifikasjon: Protan SE 1.6 takbelegg er tilvirket av myjort PVC med en armering av polyestertekstil. Materialer PVC Polyestertekstil Mykner (DINP) Brann, varme og UVstabilisator g/m % Markedsområde: Norge, Norden og Europa Levetid: 40 år. Levetiden er spesifisert av produsent og er basert på produsentens egne erfaringer. Sum LCA: Beregningsregler Deklarert enhet: 1 m2 produsert membran. Systemgrenser: Alle moduler (se tabell under overskrift LCA: Resultater) er vurdert. A1A5, C1, C2, C3 og er vurdert som relevant og er dermed inkludert i analysen. Figur 1 Flytskjema Datakvalitet: Generiske data er i hovedsak hentet fra databasen Ecoinvent v3. Ecoinvent v2.2 er nyttet der hvor v3 ikke har tilgjengelige data. EPDer er nyttet der hvor dette har vært hensiktsmessig. Inputdata fra produsent representerer gjennomsnittlig produksjon fra årene Cutoff kriterier: Cutoff kriterieriene fra EN15804 (6.3.5) ble nyttet basert på NPCR 22:2012. Alle viktige råmaterialer og energibruk er inkludert. Allokering: Allokering er gjort i hht bestemmelser i EN Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning fra primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til hovedproduktet. Utslipp og ressursbruk relatert til resirkuleringsprosessen, samt transport av materialet, er allokert til denne analysen. 3/7

4 LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen. fra produksjonssted til bruker (A4) Type Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) Kjøretøytype Distanse km Lastebil 1632ton, diesel, EURO Gjennomsnittlig transportavstand fra produksjonssted til bruker er estimert til å være 400 km. Brennstoff/ Energiforbruk 0,28 l/tkm Verdi (l/t) 112 Byggefase (A5) Enhet Verdi Hjelpematerialer Vannforbruk m 3 Elektrisitetsforbruk kwh 0,07 Andre energikilder Materialtap 0,019 Materialer til avfallsbehandling 0,119 Støv i luften Elektrisitetsforbruk er satt ut fra anbefaling i NPCR22:2012. Materialtap er estimert til å være 1% per m 2. Materialer til avfallsbehandling inkluderer også emballasje. Bruksfase (B1B7) I følge NPCR22:2012 er modulene B1, B6 og B7 ikke relevante for produktet. Produktet skal fungere gjennom hele den tekniske levetiden (B2B5) uten noen form for etterbehandling, vedlikehold eller behov for utbytting. Demontering (C1) Sluttfase (C3, ) Enhet Verdi Elektrisitetsforbruk 0,25 Farlig avfall Elektrisitetsforbruk er basert på bruk av elektrisk utstyr. Blandet avfall Gjenbruk Resirkulering Energigjenvinning Til deponi Avfallsbehandling er basert på statistikk på behandling av plastbasert bygningsavfall hentet fra SSB (2012). Resirkulering gjøres gjennom ordningen Roofcollect, avfallsbehandling (C2) Type Kjøretøytype Distanse km Brennstoff/ Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) Energiforbruk Lastebil 1632ton, diesel, EURO ,28 l/tkm Båt Barge, tanker 750 0,01 l/tkm Avstandene i C2 representerer transport til resirkuleringsstasjon i Tyskland. Enhet Verdi 1,79 0,09 4 Verdi (l/t) 110,6 7,5 4/7

5 LCA: Resultater Tabellen under viser hvilke modulfaser produktet går gjennom basert på EN NS 15804:2012. Systemgrenser (X = inkludert, MID = modul ikke deklarert, = modul ikke relevant) Produktfase Konstruksjon installasjon fase Bruksfase Sluttfase Etter endt levetid Råmaterialer Tilvirkning Konstruksjon installasjon fase Bruk Vedlikehold Reparasjon Utskiftinger Renovering Operasjonell energibruk Operasjonell vannbruk Demontering Avfallsbehandling Avfall til sluttbehandling Gjenbrukgjenvinningresirkuleringpotensiale A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 D MID Miljøpåvirkning Parameter Unit A1A3 A4 A5 GWP CO 2 ekv 4,86 0,13 5,1E02 ODP CFC11ekv 3,1E07 2,4E08 3,1E09 POCP C 2 H 4 ekv 1,1E03 2,4E05 1,1E05 AP SO 2 ekv 2,1E02 6,7E04 2,1E04 EP PO 3 4 ekv 6,9E03 1,3E04 7,0E05 ADPM Sbekv 2,8E02 3,5E07 2,7E04 ADPE 113,19 2,06 1,06 C1 1,6E03 1,9E10 3,3E07 6,2E06 1,0E06 1,1E08 0,01 C2 0,19 3,2E08 3,4E05 1,1E03 2,1E04 3,8E07 2,77 C3 0,26 3,2E09 6,0E06 1,2E04 2,1E05 1,8E07 0,24 3,4E04 9,3E12 6,5E08 2,2E07 8,7E08 4,6E11 8,9E04 GWP Globalt oppvarmingspotensial; ODP Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; POCP Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; AP Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP Overgjødslingspotensial; ADPM Abiotisk uttømmingspotensial for ikkefossile ressurser; ADPE Abiotisk uttømmingspotensial for fossile ressurser Ressursbruk Parameter Unit A1A3 A4 A5 C1 C2 C3 RPEE RPEM TPE NRPE NRPM TRPE SM RSF NRSF W m 3 6,09 1,64 7,73 121,40 19,54 130,88 0,06 10,28 1,97 2,09 0,14 0,34 0,34 1,14 0,19 1,23 0,29 0,28 0,28 0,18 2,67 2,83 0,25 4,30 4,30 0,37 0,38 2,80 1,5E05 1,5E05 9,1E04 9,7E04 7,8E08 RPEE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; RPEM Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TPE Total bruk av fornybar primærenergi; NRPE Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; NRPM Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TRPE Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM Bruk av sekundære materialer; RSF Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; W Netto bruk av ferskvann 5/7

6 Livsløpets slutt Avfall Parameter Unit HW NHW RW A1A3 0,01 A4 A5 C1 C2 C3 1,84 HW Avhendet farlig avfall; NHW Avhendet ikkefarlig avfall; RW Avhendet radioaktivt avfall Livsløpets slutt Utgangsfaktorer Parameter Unit CR MR MER EEE ETE MR, A5: Emballasje, tre og plast MER, A5: Emballasje, papir A1A3 0,06 A4 A5 C1 C2 C3 0,05 1,79 0,05 0,09 CRkomponenter for gjenbruk, MR Materialer for resirkulering, MER Materialer for energigjenvinning, EEE Eksportert elektrisk energi; ETE Eksportert termisk energi Lese eksempel: 9,0 E03 = 9,0*10 3 = 9 Norske tilleggskrav Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen Nasjonal produksjonsmiks inkludert import, lavspenning (produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte tap i nettet) er anvendt elektrisitet for produksjonprosessen (A3). Data kilde Ecoinvent v3 (june 2014), low voltage Mengde 23 Enhet g CO 2 ekv/kwh Farlige stoffer Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten Produktet inneholder stoffer som er under 0,1 vekt% på REACH Kandidatliste Produktet inneholder stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten, se tabell under Spesifikke norske krav. Produktet inneholder ingen stoffer på REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten. Produktet kan karakteriseres som farlig avfall (etter Avfallsforskiften, Vedlegg III), se tabell under. Navn CAS no. Mengde fra produksjonssted til sentrallager i Norge: 50 km Type Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) Kjøretøytype Distanse km Brennstoff/ Energiforbruk Verdi (l/t) Lastebil Inneklima Ikke relevant 1632ton, diesel, EURO ,28 l/tkm 14 Klimadeklarasjon Det er ikke utarbeidet klimadeklarasjon for produktet. 6/7

7 Bibliografi NSEN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner Miljødeklarasjoner type III Prinsipper og prosedyrer. NSEN ISO 14044:2006 Miljøstyring Livsløpsvurderinger Krav og retningslinjer NSEN 15804:2012+A1:2013 Bærekraftig byggverk Miljødeklarasjoner Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer ISO 21930:2007 Sustainability in building construction Environmental declaration of building products LCA rapport. Membrane for Tunnels, Turf Roof Membrane, SE 1.2 Roofing Membrane, SE 1.6 Roofing Membrane, 2015 PCR Roof Waterprofing NPCR 22:2012 epdnorge logo Company logo Company logo Program operatør og utgiver Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Norge Eier av deklarasjonen Postboks 420 Brakerøya N3002, Drammen Norge Forfatter av Livssyklusrapporten Kari Sørnes P.O.Bo 124 Blindern, NO0314, Oslo Norge Tlf: epost: web Tlf: Fa epost: web Tlf: Fa epost: web 7/7

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt 1114 Ver. 2:214 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION I henhold til ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Norcem AS, Brevik Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ LORUM IPSUM VERSJON SITANNET3 - en modell for livsløpsberegning MORBI LACUS av klimagassutslipp fra bygg Karbon fotavtrykks- og livssyklusvurderinger Lorem ipsum sit annet morbi lacus

Detaljer

ENERGIBRUK OG UTSLIPP FRA GODSTRANSPORT PÅ VEI. EN LIVSLØPSANALYSE.

ENERGIBRUK OG UTSLIPP FRA GODSTRANSPORT PÅ VEI. EN LIVSLØPSANALYSE. ENERGIBRUK OG UTSLIPP FRA GODSTRANSPORT PÅ VEI. EN LIVSLØPSANALYSE. Morten Simonsen Vestlandsforsking 14/01/2010 1 Innhold Innledning... 5 Direkte energibruk... 6 Direkte utslipp til luft... 13 CO 2 -ekvivalenter...

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien 1 Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien www.nve.no/pfe Sist endret: 19.09.2006 (nowebedt) 2 Program for energieffektivisering i industrien Rapportering

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Mie Vold Cecilia Askham Nyland Knut Magne Furuheim Ole Jørgen Hanssen Stiftelsen

Detaljer

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri enova rapport 2009:5 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Forord Prosessindustriens Landsforening (PIL, nå Norsk Industri) gjennomførte,

Detaljer

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no DEN NYE BETONGEN Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no Teksten er bygget på en artikkel i mur+betong utgave 2/2013 September 2013 For å kunne velge og

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet. Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz

Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet. Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz Et regnskap som taler for seg Hvert girkassebytte sparer energi, reduserer CO 2 -utslippet

Detaljer

Energieffektiv elektrisitetsproduksjon

Energieffektiv elektrisitetsproduksjon POLICY BRIEF Energieffektiv elektrisitetsproduksjon Analyse av energieffektiviteten til ulike former for elektrisitetsproduksjon i Norge ved hjelp av internasjonalt etablerte indikatorer www.cedren.no

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 Rapport Enova SF OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no Weber.floor gulvprodukter Det viktigste er det du ikke kan se webergulv.no Weber er markedsleder innen produksjon av mineralske byggematerialer og systemer. Vår vekst er basert på bærekraft og kontinuerlig

Detaljer

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Versjon 3.1 19. mars 2014-31. mars 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en/et Svanemerket tekstilvaskemiddel til profesjonell bruk? 4 Hvorfor

Detaljer

BREEAM-NOR. eges Una Tufted Ecotrust

BREEAM-NOR. eges Una Tufted Ecotrust BREEAM-NOR eges Una Tufted Ecotrust BREEAM-NOR 2012 Erklæring for eges Una Tufted Ecotrust produkter Herning, Desember 2014 Vi erklærer herved at teppekategorien Una Tufted Ecotrust med nylon luv, latekslim

Detaljer