Om konfliktrådets brukerundersøkelse Av seniorrådgiver Karen Kristin Paus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om konfliktrådets brukerundersøkelse Av seniorrådgiver Karen Kristin Paus"

Transkript

1 Om konfliktrådets brukerundersøkelse Av seniorrådgiver Karen Kristin Paus Brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av arbeidet for å kvalitetssikre tjenesten. All deltakelse i undersøkelsen er frivillig, og er et tilbud til våre brukere om å gi sin tilbakemelding. Resultatene publiseres på vår hjemmeside. Alle svar er anonymisert. Internt brukes resultatene aktivt blant annet på meklersamlinger, som utgangspunkt for refleksjon og bevisstgjøring i utøvelsen av meklerrollen. Undersøkelsen gir oss verdifulle innblikk i brukernes opplevelser av konfliktrådets tjeneste, både indikatorer på godt arbeid og kritikk vi kan lære av. Om distribusjon, representativitet og svarandel Distribusjon: Konfliktrådene lokalt innhenter brukernes epostadresser, slik at Sekretariatet for konfliktrådene(sfk) kan sende ut epostinvitasjoner til undersøkelsen via tjenesten «Questback». Brukere kan også selv oppsøke undersøkelsen på vår hjemmeside, men svært få gjør dette. Svarandelen har ligget på om lag en tredjedel fra undersøkelsen startet opp for fullt i Representativitet: Vi tar forbehold om representativitet som følge av at distribusjon avhenger av at konfliktrådene lokalt informerer om og innhenter brukernes epostadresser. Bevisst eller ubevisst kan det da forekomme en skjev utvelgelse til undersøkelsen. Svarene i undersøkelsen viser imidlertid en variasjon som tilsier at det ikke er et systematisk skjevt utvalg, men at det er bredde i distribusjonen. Undersøkelsen er utformet med tanke på «mekling og stormøter» i konfliktråd. I 2015 ser vi at svar også er gitt av parter, verger, støttepersoner og deltakere i ungdommenes oppfølgingsteam som har tatt del i de nye straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Sfk vil opprette en egen brukerundersøkelse for de nye straffereaksjonene konfliktrådet nå forvalter jf. ny konfliktrådslov 1. Svarandel: 1211 brukere av konfliktrådene i 2015 fikk en epostinvitasjon til denne undersøkelsen. Svarprosenten beregnet ut fra antall epostinvitasjoner var 27,9 %. Dette betyr en lavere distribusjon av undersøkelsen i 2015 enn i Det sendt ut 195 færre epostinvitasjoner, og vi fikk 6 % færre svar enn i 2014 da svarandelen var 33,9 2 %. I 2015 er det 140 færre respondenter: 73 færre parter, 53 færre verger, 10 færre støttepersoner og 4 færre observatører. Kommentar til svarandel: Brukerundersøkelsen fikk stor oppmerksomhet internt ved begynnelsen av 2015, men det ble innhentet færre epostadresser til undersøkelsen. Dette kan ha flere årsaker - blant annet kan oppmerksomheten ha tapt seg utover året, og flere brukere kan ha takket nei til å delta. Innhenting av brukernes epostadresser er en tilleggsoppgave for ansatte og meklere. Utfordringer meklere har pekt på tidligere har handlet om at de synes det kan være vanskelig å be om e-postadresser i sin kontakt med brukerne. Mest nærliggende er det å anta at brukerundersøkelsen ble nedprioritert av ansatte i et ellers krevende arbeidsår, preget av utfordringer som følge av utvidet arbeidsområdet jf. konfliktrådsloven, samt saksøkning på ca. 10 %. Sfk vil i 2016 se nærmere på hvordan vi kan øke distribusjon av undersøkelsen til våre brukere. 1 Lov om konfliktrådsbehandling(konfliktrådsloven) , nr.49, som ble iverksatt Ny gjennomgang av oppsummeringen fra 2014 viste at 11 av svarene rapportert for 2014 tilhørte Dette er korrigert i 2014 tallene som benyttes her. 1

2 Oppbygging av undersøkelsen Etter spørsmål om hvilket konfliktråd som er benyttet, må brukerne krysse av for om de har deltatt i møtet som part, verge, støtteperson eller observatør. Dette valget leder dem videre i en av fire parallelle brukerundersøkelser, og resultater vises for hver av gruppene separat. Partenes undersøkelse kan også splittes i to mellom klagere og påklaget. Vi tar forbehold om at enkelte kan ha krysset av for feil kategori innledningsvis eller at de ikke fant kategoriene dekkende for den rolle de opplever å ha hatt i møtet i konfliktrådet. Dette kan spesielt gjelde de som har deltatt i møter knyttet til de nye straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Sfk vil som nevnt utarbeide en egen brukerundersøkelse for disse reaksjonene, slik at resultatene også for denne gruppen kan skilles ut. Undersøkelsen til parter er på i alt 38 spørsmål, og i tillegg 9 åpne felt for eventuelle kommentarer. Undersøkelsen til verger har 34 spørsmål og 7 åpne kommentarfelt. Støttepersoner 33 spørsmål og 6 åpne kommentarfelt. Observatørene får 30 spørsmål og har 4 åpne kommentarfelt. Brukerundersøkelsen 2015 hovedresultater Antall respondenter 338 personer svarte på undersøkelsen i 2015, disse respondentene fordeler seg slik: 252 parter 3 hvorav 153(64%) klagere og 86 (36%) påklagede verger hvorav 47(71,2% ) for påklagde og 19(28,85%) for klager. 15 støttepersoner hvorav 7 for påklaget, 3 for klager og 4 for begge/flere parter. 1 observatør Gode resultater Tilbakemeldingene fra brukerne i undersøkelsen er i 2015 hovedsaklig på den positive enden av skalaen: Over 80 % av partene og drøye 90 % av vergene svarer at konfliktrådet var et godt valg i deres situasjon. Nærmere 80% av partene og av vergene har høy grad av tilfredshet med konfliktrådets tjeneste og gir konfliktrådet høy poengsum mellom 5-7 på en skala fra 1 til 7, der 7 er meget tilfreds. Omlag 90 % av både parter og verger vil anbefale konfliktrådet til andre. Flere sammendrag fra undersøkelsens resultater i 2015 følger på de neste sidene. Tallene for 2014 vises i parentes til sammenlikning. 3 Av alle som fikk tilsendt lenke til undersøkelsen i 2015, svarte 4 parter i januar 2016, disse kom ikke med her. 4 Det er få obligatoriske spørsmål i undersøkelsen, og ikke alle respondenter har svart på alle spørsmål. 2

3 Innblikk i svar fra parter og verger i 2015(med 2014 tall i parentes) Brukerne vil anbefale konfliktråd til andre 89,3 %(90,2%) av partene svarer at de vil anbefale konfliktråd til andre. 91,4% (96,7%)av vergene svarer det samme. Høy grad av tilfredshet med konfliktrådets tjeneste På en skala fra 1 til 7, der 1 er lite tilfreds og 7 meget tilfreds svarte partene og vergene slik; 78,6% (85,3%) av partene krysset av på de tre mest fornøyde verdiene slik; 35,9 % krysset av på 7, 25,4% på 6, og 17,3 % på 5. 84,3%(91,8%) av vergenes svar fordelte seg også på de tre mest fornøyde verdiene: 54,3% på 7, 18,6% på 6 og 11,4% på 5. Konfliktråd var et godt valg 83,6% (87,2%)av partene i undersøkelsen svarer at konfliktråd var et godt valg i deres situasjon(sak). 91,4% (97,5%)av vergene svarte det samme. Hvordan er forholdet mellom partene etter møtet i konfliktrådet? Bedre svarer 41,4% (46,6%) Uendret svarer 53,8% (47,2%) Verre svarer 4,8% (6,2% ) Til sammenlikning svarte verger og støttepersoner slik på samme spørsmål: 72,9% (74,2%) av vergene og 84,6%(84%) av støttepersonene oppfattet at forholdet mellom partene var blitt bedre. Uendret svarer 24,3% (25,8%) av vergene og 15,4%(16%) av støttepersonene. Verre trodde 2,9% av vergene i I 2014 svarte verken verger eller støttepersoner dette. Kommentar: Dette er jo ikke nødvendigvis verger og støttepersoner fra samme saker som partene i undersøkelsen. Men det er interessant å merke seg at de som stod litt på utsiden av konflikten i større grad anså at det ble positiv endring av forholdet mellom partene, enn partene selv. Dette er noe å legge seg på minne i vårt arbeid nærhet og avstand til situasjonen gir ulike utslag for hvordan ting oppleves. Kan det også være at vi som jobber med å tilrettelegge møtene også kan oppfatte prosessene mer positive enn de involverte partene selv? Her er vi tilbake til grunnleggende prinsipp om «nærhet» i konfliktrådenes tilnærming og jf. Nils Christies forskning om nærhet og distanse 5. Sakens juridiske status 32,1% (30,1%) av partene svarte at de ikke visste/var usikre på om saken var en straffesak eller sivil sak. Dette er en tilbakevendende problemstilling. Hvordan kan vi bidra til å opplyse partene bedre om møtet i konfliktrådet gjelder en straffesak eller en sivil sak? 17,1% (40,8%) av vergene svarte at de ikke visste eller var usikre på sakens juridiske status. Her ser vi en formidabel bedring fra fjorårets resultat(vist i parentes). Også her kan det tenkes at de nye straffereaksjonene spiller inn, på den måten at det kan være flere «profesjonelle verger» blant respondentene i undersøkelsen, som lettere vil ha denne kunnskapen. 5 Mange boktitler av Nils Christie kan nevnes om dette temaet, her nevnes to: «Fangevoktere i konsentrasjonsleire» Pax forlag 1972, og «Hvor tett et samfunn» Universitetsforlaget,

4 Mer fra partenes svar i 2015(med 2014 i parentes) Informasjon, kommunikasjon før møtet 93,5% (92,9%)svarte at informasjon og kontakt med konfliktrådet før møtet var meget bra eller bra. 86,7%(87,7%) svarte at de opplevde konfliktrådet som frivillig, og at de tok et valg. Spørsmål om støtteperson 53,6% (63,1%) svarte at de ikke hadde fått spørsmål om behov for støtteperson. Det var altså 9,5% flere i 2015 som fikk spørsmålet om støtteperson. Dette er en positiv utvikling, men det kreves fortsatt stor forbedring på dette. Av kommentarfeltene i undersøkelsen kan vi lese at noe kritikk nettopp omhandler manglende mulighet til å ha med seg en støtteperson. Kommunikasjonen i møtet 85,9% (90,6%) svarte at de ble møtt høflig og vennlig av meklerne. 78,9 %(85,8%) svarer at de fikk sagt det som var viktig for dem, og 19,5%(11,4%) svarer at de delvis fikk sagt det som var viktig for dem. 90,1 % (91,7%) svarer at det var en grei fordeling avtaletid i møtet. 95,8% (94,3%)opplevde at de hadde nok tid i møtet. Avtaleinngåelse 87,5 % (89,8%) av partene i undersøkelsen inngikk en avtale. 81,4% (83,1%) oppgir å være tilfreds med avtale i ettertid. Saken er nå ute av verden 67 % (72,2%) av partene sier at saken nå er ute av verden for deres del, 44,6%(53,8%) av disse oppgir at det er på grunn av møtet i konfliktrådet. I tillegg sier 16,5 %(12,2%) at meklingsforsøket bidro i positiv retning selv om saken ikke er ute av verden. På dette siste spørsmålet er det altså en positiv økning fra Tendenser til endring fra 2014 til 2015 Resultatene er meget gode også i 2015, men som vist ved 2014 tallene i parentes, er det flere spørsmål som viser litt lavere brukertilfredshet i Det er blant annet 4,7 % færre blant partene i undersøkelsen som opplevde meklerne høflige og vennlige, og det er en nedgang på 6,9% i svaret som gjelder om partene fikk sagt det som var viktig for dem i møtet. Dette er to endringer til ettertanke. Skjer det noe med kvaliteten på tilbudet vårt? Hva kan i så fall være årsakene til dette? Tendensen til endringer i resultatene er generelt relativt liten og kan være en forbigående naturlig variasjon. Spørsmålene i undersøkelsen er laget med utgangspunkt i «møte i konfliktråd». Fritekstfeltene i undersøkelsen viser at det er også er respondenter som har deltatt i de nye straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Det kan være at disse brukerne ikke fant spørsmålene helt treffende og dermed kan ha valgt noe mer forbeholdne svaralternativ? Hvor mange brukere dette gjaldt i undersøkelsen vet vi ikke, ei heller hvilken innvirkning dette eventuelt har på resultatene. Sfk vil som nevnt lage en egen brukerundersøkelse for de nye straffereaksjonene. Kommentarer fra parter og verger I tillegg til tallenes tale, så har undersøkelsen flere åpne felt der brukerne selv kan skrive sine kommentarer i fritekst. Kommentarene konkretiserer både ris og ros til konfliktrådene. Rosen handler om at parter og verger har følt seg godt ivaretatt og respektert gjennom hele prosessen, at de fikk god og lett forståelig informasjon før møtet, at møtet mellom partene ble ledet på en trygg og 4

5 god måte og at møtet i konfliktrådet opplevdes som en god måte å løse saken på. Akkurat slik vi ønsker at konfliktrådets tjeneste skal oppleves. Den negative kritikken fra parter og verger handler om mangelfull informasjon før møtet, noen har savnet formøte med mekler, andre opplyser at de ikke fikk mulighet til å ha med seg en støtteperson. Om frivillighet skriver enkelte at de ikke opplevde møtet som frivillig, og noen har opplevd møtet som unødvendig fordi saken allerede var løst partene imellom. Noe kritikk handler altså om at det hadde gått for lang tid mellom hendelse og til møtet i konfliktråd fant sted. Det er kritikk av enkelte mekleres møteledelse, at parter ikke opplevde å komme tilstrekkelig til ordet, at andre i møte ble for dominerende, eller hadde en oppførsel og en språkbruk som mekler skulle ha stoppet. Kommentarer viser også at enkelte har opplevd mekleren som partisk, og noen skriver at de ble usikre på om mekler og den andre parten kjente hverandre fra før av. Det er også tilbakemeldinger som kan tyde på at saker enten ikke var egnet for konfliktrådsbehandling, eller at man hadde forventninger til konfliktrådsbehandlingen som ikke kunne innfris eksempelvis ønsker om at meklerne skulle gi juridiske eller andre type vurderinger av saken. Dette kan også tyde på mangelfullt forarbeid i saken. Internt i konfliktrådene går vi igjennom tilbakemeldingene i læreøyemed. Konkrete kommentarer med ros og ris fra brukerne bidrar i vårt arbeid med å sikre god kvalitet på konfliktrådets tjeneste. Resultatene i brukerundersøkelsen er i hovedsak positive, og målet er at alle som benytter konfliktråd skal oppleve tilbudet positivt, slik som disse uttalelsene gir utrykk for (anonymisert): Dette var en løsning som hjalp meg og mine venner. Det lettet mye på trykk og redsel og vi fikk snakket ut om en voldssak som gjorde skoletiden lettere etterpå. God informasjon om saken, om saksgang videre. Følte at min sønn og jeg ble ivaretatt og respektert. Jeg ble møtt av veldig hyggelige og forståelsesfulle folk som viste at de brydde seg. De var en veldig viktig faktor for at dette føltes godt og riktig. Meklerne viste stor interesse og lyttet til det vi hadde å si. Megler gjorde en fin jobb med å skape trygghet og forståelse under sakens gang. Alt ble forklart enkelt og lettfattelig, og begge parter (etter mitt syn) fikk muligheten til å komme med spørsmål og innvendinger. Megler gav meg hele tiden god tid til å tenke meg om i forhold til å svare og komme med evt. innvendinger eller ekstra informasjon i forhold til saken. Jeg syns konfliktrådet er en meget god ordning. De som begikk hærverket får mulighet for å gjøre opp for seg uten at dette havner på rullebladet og ødelegger fremtidige muligheter. Fra vår side er det viktigste å treffe de som har gjort hærverket og samtidig, ved den avtalen som ble inngått, gi et signal til de som utførte hærverket og miljøet rundt om at handlingen får konsekvenser. Politiet gjorde en fin jobb ved å anbefale en løsning gjennom Konfliktrådet. Kjempebra opplegg. Heldig at ting løses på denne måten i Norge. Et godt møte som ga tro på at det er mulig å feile, så å kunne rette opp feilen og gå videre med rak rygg. 5

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen er del av konfliktrådets arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. Brukernes tilbakemelding gir verdifulle innblikk i hvor vi må styrke vårt arbeid.

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2014

Brukerundersøkelsen 2014 1.2.215 14:5 Brukerundersøkelsen 214 Det var i alt 489 respondenter 333 parter 125 verger (hvorav 21 var verge for klager) 26 støttepersoner (hvorav 9 for klager) 5 observatører Svarandelen av de som mottar

Detaljer

VERGENES SVAR FRA BRUKERUNDERSØKELSEN I 2015 I alt 70 verger besvarte undersøkelsen. (Se også svar fra parter i 2015(252) i egen presentasjon.

VERGENES SVAR FRA BRUKERUNDERSØKELSEN I 2015 I alt 70 verger besvarte undersøkelsen. (Se også svar fra parter i 2015(252) i egen presentasjon. VERGENES SVAR FRA BRUKERUNDERSØKELSEN I 2015 I alt 70 verger besvarte undersøkelsen. (Se også svar fra parter i 2015(252) i egen presentasjon.) 1. Hvilket konfliktråd benyttet du? 14 12 10 13 13 Antall

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 15.2.216 14:4 Brukerundersøkelsen 215 1211 brukere av konfliktrådets tjeneste fikk epostinvitasjon til undersøkelsen: Svarandelen var ca. 27,9 % - en drøy fjerdedel. Brukere kan også selv oppsøke undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Årsrapport 2015 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2015 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2015 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 3. Årets aktiviteter og resultater... 8 Øvrige oppgaver... 14 Annen

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Involvering av barn i mekling ved skilsmisse Resultater fra HBIM-studien

Involvering av barn i mekling ved skilsmisse Resultater fra HBIM-studien Involvering av barn i mekling ved skilsmisse Resultater fra HBIM-studien Renee Thørnblad Førsteamanuensis Regionalt kunnskapssenter for barn og unge -Nord Astrid Strandbu Professor Institutt for lærerutdanning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Erfaringer fra konfliktrådet i Buskerud

Erfaringer fra konfliktrådet i Buskerud Erfaringer fra konfliktrådet i Buskerud Konfliktrådet Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Sivilavdelingen Sekretariatet for konfliktrådene Lov om konfliktrådsbehandling 1 Konfliktrådet skal

Detaljer

UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF. JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane

UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF. JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane MÅLGRUPPE Ungdom 15-18 år for ungdomsoppfølging er: Unge lovbrytarar som har begått ein eller fleire kriminelle

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

OSLO/AKERSHUS HORDALAND SØR- OG NORD- TRØNDELAG

OSLO/AKERSHUS HORDALAND SØR- OG NORD- TRØNDELAG BRUKERUNDERSØKELSE 2015 OSLO/AKERSHUS HORDALAND SØR- OG NORD- TRØNDELAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSUMMERING... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Opplegg og metode... 5 2.2 Utvalg... 6 2.3 Svarprosent/respondentene...

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelsen tillegg til daglig leders rapport til Styret september 2014

Kundetilfredshetsundersøkelsen tillegg til daglig leders rapport til Styret september 2014 Kundetilfredshetsundersøkelsen 2014 - tillegg til daglig leders rapport til Styret september 2014 1. Innledning I juni 2014 gikk IØD ut med en Questback- undersøkelse til de ansatte i våre 6 eierkommuner.

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Til Ordfører og Rådmann i kommunen Deres ref. Vår ref Vår dato 2014/7539-19 17. november 2014 Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Konfliktrådet i

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Nasjonal brukerundersøkelse reiser med rekvisisjon Helse Nord

Nasjonal brukerundersøkelse reiser med rekvisisjon Helse Nord Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 40 22 65 60 Bodø, 12.2.2016 Styresak 23-2016/5 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord Formål

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport 2012 Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport for Frie midler Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk

Detaljer

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no Presentasjon Tallin Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold Knut.r.olsen@hive.no Fakta om veiledning av nyutdannede lærere i Norge Nasjonalt tiltak satt i gang i 2003 Tiltaket omfatter alle lærergrupper:

Detaljer

NOU 2017:12 Svikt og svik Høringssvar fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Sekretariatet for konfliktrådene

NOU 2017:12 Svikt og svik Høringssvar fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Sekretariatet for konfliktrådene Vår ref. 2017/2185 Dato: 28.11.2017 NOU 2017:12 Svikt og svik Høringssvar fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Sekretariatet for konfliktrådene Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelsen tillegg til daglig leders rapport til Styret august 2015

Kundetilfredshetsundersøkelsen tillegg til daglig leders rapport til Styret august 2015 Kundetilfredshetsundersøkelsen 2015 - tillegg til daglig leders rapport til Styret august 2015 1. Innledning I juni 2015 gikk IØD ut med en web- basert undersøkelse til de ansatte i våre 6 eierkommuner.

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 4.. (.5. 0 " Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2012 Vår ref. (saksnr.): 201105879-13 Vedtaksdato: 19.03.2012 Arkivkode: 914 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

Årsrapport 2013 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2013 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2013 Sekretariatet for konfliktrådene 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 - SEKRETARIATET FOR KONFLIKTRÅDENE (Sfk) Innledning og sammendrag 2013 har vært et år der konfliktrådene har videreutviklet og forbedret

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Rapport. momskompensasjonsordningen

Rapport. momskompensasjonsordningen Rapport momskompensasjonsordningen 2013 Rapport om momskompensasjonsordningen 2013 For å samle inn erfaringer rundt momskompensasjonsordningen i 2013, ble et spørreskjema sendt ut til alle medlemmer i

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Rapport fra brukerundersøkelse Etat for psykisk helse og rustjenester, alle

Rapport fra brukerundersøkelse Etat for psykisk helse og rustjenester, alle Rapport fra brukerundersøkelse- 2015 Etat for psykisk helse og rustjenester, alle Rapport laget: 03.nov.2015 Undersøkelsesperiode: 27.aug.2015-02.nov.2015 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet?

Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet? Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet? 22.-23.9-2016 Nettverksamling Effektiviseringsnettverk for integrering av flyktninger Clarion Hotel & Congress Oslo Airport I denne presentasjonen

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Vold og trusler mot ansatte i NAV 2017

Vold og trusler mot ansatte i NAV 2017 Vold og trusler mot ansatte i NAV 2017 Færre ansatte i NAV og spesielt i NAV-kontor oppgir å ha blitt utsatt for vold og trusler. I NAV-kontor er andelen ansatte som har opplevd vold siste årene falt med

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Resultat av spørreundersøkelse april 2014 Bakgrunn for undersøkelsen I april 2014 ble en spørreundersøkelse om undervisningsopplegget sendt ut til alle

Detaljer

Vold og trusler mot ansatte i NAV a rsoversikt 2016

Vold og trusler mot ansatte i NAV a rsoversikt 2016 Vold og trusler mot ansatte i NAV a rsoversikt 216 Færre ansatte på NAV-kontor oppgir å ha blitt utsatt for fysiske angrep. Det har vært en klar nedgang på,4 prosent siden 214. Det har også vært en nedgang

Detaljer

Kartlegging av forebyggende arbeid og seksuelle krenkelser og overgrep i Den norske kirke for 2010 og 2011

Kartlegging av forebyggende arbeid og seksuelle krenkelser og overgrep i Den norske kirke for 2010 og 2011 RAPPORT: Kartlegging av forebyggende arbeid og seksuelle krenkelser og overgrep i Den norske kirke for 2010 og 2011 Kartleggingen ble gjennomført som en Questback-undersøkelse som ble sendt til alle kirkelige

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15 INNLEDNING 3 BAKGRUNN 3 GJENNOMFØRING 3 OM SPØRRESKJEMAET 3 OM RAPPORTEN 4 GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK EN KORT FORKLARING 4 KORT OM RESULTATENE 5 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

F KIRKENS FAMILIERÅDGIVNING Jernbanegt.4 - Postboks 1294-8602 Mo i Rana Tlf. 75 13 48 80 Telefaks 75 13 48 81

F KIRKENS FAMILIERÅDGIVNING Jernbanegt.4 - Postboks 1294-8602 Mo i Rana Tlf. 75 13 48 80 Telefaks 75 13 48 81 F KIRKENS Det Kongelige Barne- og Familiedepartement Postboks 8113 Dep 0032 Oslo Vedr. Høringsuttale om å innføre obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for samboere med felles barn og å oppheve barnelovens

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret

Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Rapport Trondheim Kommune Brukerundersøkelse Byggesakskontoret Enhet for service og internkontroll Desember 2016 Web-versjon 16/46195 TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll RAPPORT Rapport-tittel:

Detaljer

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår I uke 9 og 10 2014 ble alle studenter på 1. og 2. studieår oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse om arbeidsgrupper. Hovedmålet med undersøkelsen

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/208 Saksbehandler: Hege Askestad Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009)

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/4232 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget 19.01.2011 Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen

Detaljer

22/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. april /13 12/ Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten

22/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. april /13 12/ Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 15.05.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop

Detaljer

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 Generelt om de nasjonale undersøkelsene 2 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 Bakgrunn Iht. SLA er Pasientreiser HF ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og sammenstille

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere»

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» BAKGRUNNSSPØRSMÅL Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann Kvinne Alder 18 34 år 35 66 år 67 år og over SELVBESTEMMELSE

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL En metodebeskrivelse for lydloggevaluering Lydlogg i legevakt Sykepleiers viktigste oppgave i legevaktsentral er å kartlegge pasientens situasjon,

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer