Nr årgang. Foto: Deke Slayton Museum, Sparta, WI, USA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 1-2011 28. årgang. Foto: Deke Slayton Museum, Sparta, WI, USA"

Transkript

1 Nr årgang Foto: Deke Slayton Museum, Sparta, WI, USA Hageselskap hos en immigrantfamilie fra Høland De gamle er Magnus Svendsen og kona Andrine (se side 16). Foran sitter sønnen Ole med kona Anna og 3-årige datter. Stedet er i Plesant Valley i Leon Township, Monroe County, WI.

2 HISTORIELAGETS HUS er sidebygningen på Skedsmo prestegård ved Skedsmo kirke ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK OG KONTOR hver torsdag kl POSTADRESSE Romerike Historielag, postboks Skedsmokorset E-POST: TELEFON: HJEMMESIDE SKYTILEN-REDAKSJON Eivind Strømman TRYKKERI Trykksakleverandøren as Trykket i 3500 eksemplarer Stoff-frist til nr : 29.april Kulturminnevern Hvem er ansvarlig for at bevaringsverdige kulturminner ikke forsvinner? De fleste vil vel si at det er de offentlige myndigheter (kommuner, fylkeskommune) som har det overordnede ansvar. Men hvem er det som definerer et kulturminne til å være bevaringsverdig? Da blir man svar skyldig. Dette er jo ofte(st) et spørsmål om skjønn. Og kommunal administrasjon og historielagene har ikke alltid det samme syn på disse sakene. Her har historielagene to betydelige påvirkningsoppgaver: 1) Å bidra til at lokalbefolkningen (inkl politikerne) får en økt forståelse av verdien av kulturvern. 2) Å delta aktivt ved utarbeidelsen og senere revisjon av kommunenes kulturminnevernplaner. Å være aktiv på disse to områdene er arbeidskrevende, men meningsfylt. Og så er det vel en del av et historielags naturlige oppgaver. Romerike Historielag har støttet opp om dette arbeidet med konferanser og omfattende kurs, og laget vil heldigvis fortsatt gjøre en innsats her. 2 Skytilen nr

3 Mål og vekt (4) Åker, mål og mæling av Eivind Strømman Oftest ble jordbruksareal ikke angitt i flatemål, men i størrelsen av den utsæd som normalt gikk med eller ved det beløp i penger eller naturalia som skatten eller landskylden var fastsatt til. Flatemål ble derimot i stor utstrekning benyttet for å beregne dagsverk i skurden og slåtten. Mange romerikinger har slektninger som utvandret til USA. Vi har derfor tatt med en del engelske og spesielle amerikanske enheter for flatemål som utvandrerne møtte over there. Tønne land var en gammel enhet som anga det areal som kunne tilsås med en tønne såkorn. Ved lov av 6 juni 1816 ble 1 tønne land fastsatt til kvadratalen = 3937 m 2. Både den danske tønde land og den svensk tunnland var vesentlig større. Mål var arealenheten for åker og eng. Størrelsen har, som alle andre mål, variert gjennom tidene, men ved loven fra 1816 ble den fastsatt til 2500 kvadratalen, altså ¼ tønne land = 984 m 2. Tidligere kunne et mål variere fra landsdel til landsdel, og det var forskjellige størrelser på åkermål og engmål. Et mål ble definert som et visst antall stangruter. Og nå må vi repetere et avsnitt fra Skytilen nr : Stang er et lengdemål som ble brukt ved jordmåling, særlig for utmåling av dagsverk. Lengden har variert fra landsdel til landsdel. I vårt område (indre Østland) var 1 stang = 7 sjællandske alen = 8 stikker. (Lenger vest var den 6 alen, på Vestlandet 5 alen og i Trøndelag 3½ alen.) En stangrute er selvsagt en rute av størrelse 1x1 stang = 19,3 m 2. På Romerike var 1 mål (åkermål) = 56 (dvs 8x7) stangruter = 2744 kvadratalen eller ca 1080 m 2. Rugmålet kunne være noe større og engmålet var større: 1 mål (engmål) = 64 (dvs 8x8) stangruter = 3136 kvadratalen eller ca 1235 m 2. Måleredskapet var ei stang som oftest hadde en lengde på 1 stang pluss 1-3 nevetak. Nevetaket hørte ikke med i måleenheten, og for å eliminere denne ekstra lengden ble stanga som regel ikke lagt helt ned på bakken. I stedet lot man den f eks vippe over kneet, slik at midten av stanga ikke kom lavere enn i knehøyde. I tillegg til at enheten stang kunne variere i lengde fra landsdel til landsdel, varierte også antall stangruter i hvert mål. Einstengel og firstengel er også uttrykk for areal = henholdsvis 1 og 4 stangruter. Det var også et annet måleredskap enn stang som ble brukt til å måle ut åker og eng, nemlig åkerpasseren, måleklaven, vinkelen eller skrevamålet som Skytilen nr

4 Foto: Kåre Bøhler Et ikke uvanlig syn på Romerike: Skrevamål på buveggen Fra Bøler Nedre, Sørum det kalles her på Romerike. Avstanden mellom spissene var oftest ½ stang, altså 2,20 m. I dag er skrevamålet nøyaktig 2,0 m. Størrelsen mæling er en annen arealenhet for åker og eng. Også denne størrelsen kunne variere, men 1 mæling = 5 mål var vanlig. Å miste mål og mæle betyr ikke å miste gård og grunn, men har en helt annen mening (= paff). I dag sier vi at 1 mål = 1000 m 2. Egentlig burde vi bruke enheten dekar i stedet for mål. Vi har dekar (deka-ar) = 10 ar og hektar (hekto-ar) = 100 ar = m 2. 1 ar = 100 m 2 er en enhet som bare er vanlig i kryssord. Amerikanske enheter Den engelske arealenheten er acre kjennes tilbake fra angelsaksisk tid. En acre er ganske enkelt en åker fra gammelengelsk: æcer; gammelnorsk: akr. Størrelsen på denne åkeren var det et oksespann kunne pløye i løpet av en dag. Samme ord finnes i latin (ager) og gresk (agros) herav agronom og agrar. I England ble en acre fastsatt som 4 roods, hvor 1 rood var 1 rod x 1 furlong (furelengde). Her kommer vi ikke unna landmålerredskapet chain. 1 chain = 66 ft = 4 rods = 20,12 m og det gikk 10 chains på 1 furlong = 201,2 m. Da blir 1 rood = 16½ x 660 ft = 1012 m 2 og 1 acre = 66 x 660 ft = 4047 m 2. En acre hadde altså opprinnelig en bestemt form (forholdet lengde til bredde som 10 til 1), men det gjelder ikke i dag. Acre tilsvarer altså vår gamle tønne land eller mæling og rood vårt mål. Rod var den engelske utgaven av vår stang. Disse enhetene tok engelskmennene med seg til Amerika, men der hvor alt er så stort, innførte man nye enheter for større arealer. Med utvidelsen i nytt land vestover og tildeling av land til nybyggere, ble det behov for oppmåling av grenser. Det amerikanske oppmålingsvesen startet før 1800 et storstilt oppmålingsprogram for å få et fremtidsrettet system for grensesetting. Hensikten var å unngå alle flyttbare grensestener og bekkefar som kunne skifte løp. 4 Skytilen nr

5 Alt nytt land ble delt i et rutenett basert på faste basislinjer. Rutenettet ble fulgt når nye eiendommer ble utlagt og det ga de nye større arealenhetene. Den minste av de nye enhetene var section. En section var et kvadrat med nøyaktig 1 mile sidekant: 1 mile = 8 furlongs = 5282 ft = 1609,3 m. Derav følger at 1 section = 2,59 km 2 eller 640 acres. Det er verdt å merke seg at en section ikke bare har et bestemt areal, den har også en bestemt form. Setter man sammen 36 (6x6) sections, får man det som kalles township = 6 x 6 miles = acres = 93,24 km 2. I tillegg til at township er en arealenhet, kan det også være en administrativ enhet. I starten skulle en section holdes av til samfunnets fellesbehov, f eks skole. Denne definisjonen av township er den ideelle. Jordens krumning har medført at noen små justeringer har vært påkrevet. Og tidligere tiders målinger har også ført til at ikke alle townships har fått den helt riktige størrelse. Alle kunne oppnå å få en eller flere acres fortrinnsvis for å drive jordbruk. God s Acre (Guds åker) er kirkegåden. Til slutt gjøres oppmerksom på at Kart over Leon Township i Monroe County, Wisconsin (1915) 36 secions nummerert på foreskreven måte. Monroe County består av 24 townships hvorav 22 er slike kvadrater. Se også side 16 og 17 den amerikanske acre i dag er omtrent 4046, m 2. For den som er pirkete, kan det være verdt å merke seg at den amerikanske acre er ca 0,016 m 2 større enn den internasjonale acre som britene bruker. Kilder: Norsk historisk leksikon, 2 utg K Birkeland: Mål og vekt, Cappelen Land_Survey_System Skytilen nr

6 Sundstedet Leirsund av Nils Sundstu Leirsund sundsted har eksistert så lenge det har vært ferdsel på oldtidsveien fra Viken og nordover til Opplandene. Fra Skedsmo kirke gikk denne veien langs Farseggen og ned til Leirsund. Her måtte de vegfarende settes over Leirelven av en fergemann som benyttet flåte. Den som eide sundet, hadde store rettigheter og bra innkomst. Rettighetene lå til Leirsund gård. Sundmannen, som rent fysisk satte de reisende over elven, bodde i en stue nede ved sundet. Selv sundstedet var ca meter ovenfor dagens gangbro. Sundmenn Den eldste skriftlige kilde vi kjenner om sundet er fra Oluff var da sundmann på Leirsund. Han ble dømt til å betale 2 daler i bot for å ha påført Asakpresten Gulbrand et blodrinde (blødende sår). Det hendte fra tid til annen at det oppsto strid mellom sundmannen og de reisende om betalingen, og dette kan ha vært grunnen til krangelen med presten. Sundgården Leirsund som var krongods, ble solgt på auksjon i 1689, og gården med sundrettighetene havnet i Jens Jensens eie. I 1690 satte han opp en stue til reisendes oppvarting ved Leirsund. Jensen var også eier av en rekke andre gårder i Skedsmo. At sundtrafikken var stor og ga bra inntekt, forstår vi når Jensen beholdt sundrettighetene etter at han hadde solgt det meste av sine øvrige eiendommer. Oppgaven som sundmann har ofte gått i arv. Den siste sundmannen ved Leirsund var således Anders Nilsen Sundstuen som var svigersønn av den forrige. Anders fikk bevilling som fergemann i Han sa opp sin stilling i 1856 idet han fremholdt at det etter at jernbanen var kommet, ble mindre inntekter. Hvis han skulle fortsette, forlangte han et årlig tillegg til sin lønn på 30 spesidaler av kommunekassen. Dette kravet fikk han innvilget og forsatte til bro ble bygget i Sundtoll Den som eide sundrettighetene hadde rett til å kreve sundtoll. En rekke gårder både i Skedsmo og Sørum var pålagt å betale en årlig avgift i form av korn til sundeieren. I tillegg var det betaling for overfarten. Takstene har naturligvis endret seg gjennom tidene, men som eksempel kan nevnes: 1 person 1 skilling, 1 hest 1 skilling, enspent kjøreredskap ½ skilling, flerspent kjøreredskap 1 skilling, inntil 4 storfe 1 skilling pr stk, over 4 storfe ½ skilling pr. stk, inntil 4 småfe ½ skilling pr stk, over 4 småfe ¼ skilling pr stk. Takstene forteller mye om hva som ferdes langs veiene i tidligere tider. Noe overraskende for oss i dag er det nok at mye dyr ser ut til å ha vært drevet over sundet. Dette var fedrifter som skulle til 6 Skytilen nr

7 markedene i Christiania. Behovet for ferskt kjøtt i byen var stort. Fryserier og kjølevogner fantes ikke, og sålede måtte dyrene leveres levende i byen. Den største trafikken utgjorde dog lasskjørere, dvs. bønder som kjørte varer til og fra havna i Christiania med hest og vogn. Mye varer gikk begge veier mellom Christiania og Eidsvoll. Mange lass gikk også langs veien fra sagbruk nord på Romerike. I sesongen ble det fra Øvre Romerike på Tromhjemsveien kjørt to-spente vognlass og en-spente sledelass med trelast til Christiania. At oldtidsveien over gamle Leirsund på denne tiden fortsatt ble benyttet i stort omfang bekreftes av følgende uttalelse fra Skedsmo formannskap i 1840: Det av allmue ansøkte hvilested i Lersundstuen hos Berthe Halvorsdatter vil man anbefale. En frihandel her vil være nyttig for lasskjørere fra Ullensaker, Nannestad, Nes og Sørum. Man må dog bemerke av etablering av sådanne hvilesteder vil bevirke at lov av 19. Jan 1837 om brennevinsutsalg hyppigere vil overtredes, især der hvor det selges kokt kaffe, idet brennevin forlanges i kaffe under benevnelse sterk kaffe. Bro Mot slutten av 1700-tallet foreslo vegmester Krogh å bygge bro over Leirelven. Dette satte eieren av Leirsund gård, fogd Ove H. Wangensteen, seg sterkt imot, og det ble en langvarig strid mellom de to herrer. At denne striden var grunnen til at Kongeveien ble lagt om, vites ikke, men i 1801 var det et faktum, og veien gikk fra Skedsmo over Berger til Ruud og Mo i Sørum. Bro ble bygget over Leirelven ved Frogner. Stedet der broen krysset elva, ble kalt Nye Leirsund. Stedet der oldtidsveien krysser elva, valgte man da å kalle Gamle Leirsund. Navnet Leirsund ble således knyttet til stedet der hovedveien krysset elven. Omkring år 1800 ble det oppført en privat bro nedenfor gården Enger. Denne broen var dårlig bygget og ble ikke vedlikeholdt, slik at man ganske snart gikk tilbake til å bruke flåte. Skedsmo herredsstyre bestemte i 1862 at det skulle bygges bro over sundet ved Gamle Leirsund mot at sundtollen bortfalt. Broen ble bygget av trevirke, Ny bru ved Leirsund pyntet til åpningsseremonien i Den gammel brua fra 1862 bak til høyre Skytilen nr

8 og det var derfor røykeforbud på broen. Isgang, tømmerfløting og flom gjorde raskt skader på broen og den trengte hyppige reparasjoner og utbedringer. Til tross for flere påkostninger og endringer, var broens befatning et tilbakevendende problem. Kjørebanen på broen besto av runde trekavler eller planker med jord og grus oppå. Dette medvirket til at materialene råtnet. Det sies at bussen fra Lillestrøm en gang gikk gjennom med et hjul. Problemene ble endelig løst i 1929 da ny bro ble bygget av betong og jern. Denne broen står like trygt i dag og fungerer som gangbro. Fra gangbroen kan man ved liten vannstand fortsatt se pælene i elvebunnen etter den første trebroen. Kilder: L Andreassen: Sagbruksindustrien på Romerike i det førindustrielle samfunn, i Romerike Historielags Årbok XXII (2009) H Haavelmo: Skedsmo bygdens historie bd I og II H M Faller: Leirsund Sundstedet. Historisk vandring 28. mai 1997 Høgsetetavla fra Hønsi I nr skrev Per Otto Asak om høgsetetavler. Han hadde problemer med tavla fra Hønsi som er på Folkemuseet. Den har innskriften PHS MKD 1772, og dette har han ikke fått til å stemme med noen av eierne på Hønsi. Vi spurte derfor leserne om noen hadde forslag til løsning på denne slektsgåten. Vi har nå fått svar. Jan Erik Horgen skriver: Hei - har funnet "verdige" kandidater til PHS MKD: Pål Helgesen fra Vestigarn Bøler ca g 1763 m Mari Karlsd Berg ca 1735, på Vestre Berg - se Sørum bb 2, s 160. K-en i konas navn bør være Karl, som var et av få navn som kunne bli skrevet med K den gangen. Alle navn som begynte med Krisble skrevet Chris-. De fikk barn mellom 1765 og 1779 og kan ha fått laget denne tavla etter å ha vært gift noen år. Rett nok var de neppe velstående, og det gikk helt ut med sønnen på garden. De kan ha solgt denne tavla har ikke funnet slektsforbindelser mellom denne Bergslekta og Sigvald Hønsens aner, men har ikke leitet veldig mye etter det. 8 Skytilen nr

9 Hans bestemor var fra Høland av Jan Tønnessen Fant ut at jeg ville skrive noen linjer om Deke Slayton, da jeg leste om Christer Fuglesang. Vår norsk-svenske astronaut som fikk sin romferd i Etter det jeg vet er det ikke nevnt eller kommentert noe i norske media om at Deke Slayton har norske aner da han var aktiv som astronaut. Etter det jeg husker fra 60- og 70-tallet, var det veldig spennende for en unggutt å høre og se om romferdene. Og jeg tror dette ville vært enda større både for meg og i media ellers, hadde vi visst at Deke hadde norsk opphav. Donald Kent ble født 1 mars 1924 på en gård ikke langt fra Sparta i Wisconsin som den første i en søskenflokk på fem. Foreldrene var Charles Slayton og Victoria A Larson. Victorias mor, bestemoren Amanda, var født i Høland 4. april 1861 (se videre side 16). I 1943 fullførte han sin flygerutdannelse og ble pilot på B-25 bombefly med 56 tokt over Europa og fra april 1945 hadde han 7 tokt over Japan. Etter krigen tok han eksamen i luftfartsteknikk ved Universitetet i Minnesota og jobbet en tid som ingeniør hos Boeing i Seattle. Det var i luftforsvaret Donald Ken fikk navnet Deke (=DK). Fra 1951 var han tilbake i luftforsvaret hvor han jobbet som instruktør og testpilot. Han deltok også i Koreakrigen. Deke ble i 1959 tatt ut som en av de 7 astronautene for Mercury-programmet, sammen med bl.a. John Glenn og Alan Skytilen nr B. Shepard som for oss nordmenn er mer kjente navn. John Glenn var den første amerikaner i bane rundt jorden. Deke fikk dessverre aldri fly i Mercury-programmet, han ble satt på bakken i 1961 pga en hjertelidelse. Han fikk da ansvaret for mannskaps-tildeling ved NASA i perioden I 1975 fikk han likevel sin ferd i rommet som mannskap i Apollo i Apollo-Soyuz-prosjektet. Dette var et banebrytende samarbeidsprosjekt mellom USA og Sovjetunionen hvor man i rommet for første gang koblet sammen to romskip. Han var på det tidspunktet den eldste som noen gang har vært på en romferd 51 år. Deke fortsatte i NASA hvor han bla overvåket testingen av Space Shuttle. Han pensjonerte seg i Deke Slayton døde 13 juni

10 Gjerdrums første herredshus Et forslag om å bygge nytt kommunelokale, ble første gang behandlet i herredsstyret 26. februar 1896, og falt sammen med behandlingen av flytteplanene til skolestyret. Saken ble imidlertid utsatt til neste møte, da herredsstyret ikke var fulltallig. Nytt møte ble berammet til 4. mars. Her refereres det følgende fra protokollen: Den i Møde under No. 9 refererede og til i dag udsatte Sag, angaaende Flytning af Smedstadhaugen Skole foretages atter til Behandling. Etter at Sagen var diskuteret i længere Tid fremsættes følgende Forslag: 30 Maal Jord indkjøbes til Skolejord av Eigil Rud Historien om det første herredshuset vårt, eller kommun som vi sa i bygda, begynte for omtrent 115 år sida, samtidig med at skolestyret lanserte en vidløftig plan om å flytte skolen på Smedstad til Olstaddalen. Dette berørte i høy grad de folkevalgte, for her på Smedstadhaugen hadde alle kommunale møter i Gjerdrum funnet sted helt sida høsten Smedstadhaugen skolebygning i 1900 etter at den ble flyttet til Ask og brukt som butikk af Jens Olstads Eiendom. Skolejorden på Smedstadhaugen med tilliggende Havneret sælges. Husene flyttes og gjenopføres paa den indkjøbendes Skolejord. Det i forbindelse med Skolehuset nuværende Kommunelokale overlades Skolevæsenet til Brug for Smaaskolen. Nyt Kommunelokale bliver at opføre paa Gaarden Asks Grund. En Komite paa 4 Medlemmer indkaares til at indkjøbe ny Skolejord og afhende den nuværende, samt ordne Flytningen og Gjenopførelsen af Husene, hvoriblant Opførelse af nyt Fjøs og Kjælder overensstemmende med Skolekomiteens Indstilling. Ligesaa indkåres en komite paa 4 Medlemmer til at indkjøbe og besørge opført passende Kommunelokale i forbindelse med Lokale til Smaabørnskole. Vedkommende komiteer har snarest mulig at fremlægge Byggeplaner til godkjennelse av Herredsstyrelsen og forsaavidt Skolenes Anliggender angaar tillige Skolestyret. Byggearbeidene bør være udført inden 1. October Forslaget vedtages med 16 mot 8 Stemmer. 10 Skytilen nr

11 Etter denne behandlingen av saken skulle en tro at det var klart for bygging på Ask. Men beslutningen var foreløpig avhengig av at skolen ble flyttet til Olstaddalen. Nå var det flere som ønsket å gjøre bygging av kommunelokale uavhengig av skoleprosjektet. Et nytt herredsstyremøte ble derfor berammet til 5. august s.å., og ordføreren fremsetter her følgende forslag: Den i Møde den 4 Marts sistleden fattede Beslutning angaaende Flytning af Smedstadhaugen Skole og Opførelse af nyt Kommunelokale paa Ask, aproberet 13. næstefter, afændres derhen at Beslutningen for Kommunelokalets vedkommende gjennomføres selv om Skolens Flytning ikke finder Sted. Forslaget fikk ikke umiddelbart tilslutning, og man valgte å forhandle videre i et seinere møte. Den 18. september var alle de 24 representantene i herredsstyret igjen samlet på Smedstadhaugen. Ordfører Ad. Laache fastholder sitt tidligere forslag. Fra representanten Alf Dale kommer denne gang følgende motforslag: Spørgsmaalet om Opførelse af nyt Kommunelokale paa Ask udsættes indtil videre. I voteringen som fulgte ble Dales forslag forkastet med 15 mot 9 stemmer, og ordførerens forslag vedtatt med samme stemmetall. Men da saken denne gang bare fikk alminnelig flertall, måtte den igjen utsettes. Det neste møte fant sted 3. oktober. I protokollen kan vi lese følgende referat: Den i Møde den 18. f. Md. Behandlede Sag angaaende Opførelse af nyt Kommunelokale paa Ask foretages atter, da Beslutning i Sagen blev fattet med mindre end 2/3 Stemmers Pluralitet. Ordføreren oplæste alt det i Sagen passerede samt Formandskapslovens 38. Efter at Sagen i længere Tid var diskuteret fremsatte ordføreren saadant Forslag: Den i Mødet den 18 de. F. Md. Under No. 7 fattede Beslutning fastholdes. Dette Forslag bifaldes med 15 mod 9 Stemmer. Minoriteten begjærede enstemmig Sagen undergivet Regjeringen Afgjørelse. Saken måtte altså avgjøres på høyeste hold, dvs. i dette tilfelle av Den Kgl. Norske Regjerings Departement for det Indre. Ordfører Laache tar nå saken i egne hender, og reiser til Kristiania for personlig å levere anmodningen på Amtmannens kontor. I denne skriver han:... jeg skulle anse det ønskelig at Spørgsmaalet om Beslutningens endelige Approbasjon blev afgjort saa snart som efter Omstænndighederne mulig, da der er Mulighed for at de udseede Tomter kan blive solgt til andre, ligesom de anskaffede Materialer mulig vil tage Skade ved en længere Henliggen. p.t. Kristiania, 9. October 1896 Dette går litt vel raskt for Amtmannen, som den følgende dag skriver tilbake: Tilbagesendes Hr. Ordføreren i Gjerdrum Formandskap med Anmodning om at vedlægge alle Sagens Dokumenter. Jeg henstiller ellers, at Minoriteten gives Adgang til at fremkomme med de Grunner, der har bevæget samme til at votere mod Forslaget. Minoriteten leverer en skrivelse til Skytilen nr

12 ordføreren, datert 17. oktober. Her anføres følgende: at den (minoriteten) ikke anser det paatrengende nødvendig at nyt Kommunelokale for Tiden opføres, idet det nuværende kan flyttes med Skolehuset enten til Olstaddalen eller Gjerdrums Meieri og benyttes baade som Kommunelokale og Smaabørnskolelokale. Derved vil forholdene med Hensyn til Veilængden ikke forrykkes. 2. En ikke ubetydelig Sum Penge vil spares ved denne Ordning. 3. Da Kommunen ved det nye Veianlæg, som foregaar vil faa noksaa store Udtælninger til Grund og Gjærde, anses det ønskelig at indskrænke andre Kostninger mest mulig. Paa Minoritetens Vægne efter Opfordring. A.G. Dale (sign) Flertallets begrunnelse, ført i pennen av ordfører Laache, er formulert som kommentarer til de tre punktene som mindretallet har anført. Han innleder med følgende: Med Hensyn til de af Minoritetens for sin Votering anførte Grunde skal Pluraliteten tillade sig at bemærke: Ad. 1. Punkt. Det nuværende Kommunelokale bestaar af følgende Rum: A - 1 Værelse, knapt 6½ Meter langt, henved 6 Meter bredt. B - 1 Aflukke for Fattigkommisjonen, henved 4 M. langt, vel 2½ M. bredt. C - 1 Entre, 4 1 / 3 M. lang, 2 1 / 3 M. bred. Til dette Lokale er Formandsskapet, Herredsstyrelsen, Forligskommisjonen, Skolestyret, Fattigkommisjonen, Sparebanken og Ligningskommisjonen henvist til at holde sine Møder, hvorhos dette ogsaa maa benyttes som Thinglokale. At dette Lokale ikke afgiver Rum til større Møder vil være indlysende for Enhver. Ikke saa sjelden har det indtruffet at 2 Forskjellige Møder er berammet afholdt samtidig, - og i slige Tilfælde har man været ilde deran. Pluraliteten formener derfor at Opførelse af et større Lokale med flere Rum er paatrengende nødvendig. At benytte det nuværemde Lokale til alle kommunale Møder, og tillige som Lokale for Smaaskolen, finder man af forskjellige Grunde omtrent umulig. Når det under dette Punkt er Tale om ikke at forrykke Veilængden kan dette visstnok være saare ønskelig for Minoriteten og de øvrige beboere af den østlige Del af Bygden, men hermed er den langt overveiende Del af Herredets Indvaanere ikke tjent. Det nuværende Lokale ligger nemlig omtrentlig i Bygdens Østkant og vilde ved at flyttes til Olstaddalen eller til P. Gjerdrums Eiendom trækkes endnu længere i Øst. Ad. 2. Punkt. At der ved den af Minoriteten paapegede Ordning ville spares en del Penge skal villig indrømmes. Nogen klækkelig Sum bliver det dog ikke, da saavel Minoriteten som Pluraliteten efter et løselig Overslag har antaget at Opførelse af et passende Kommunelokale i forbindelse med Smaaskolelokale og Bolig for 1 Lærerinde vil komme til at medføre en Udgift af Kr. 5 a 6000,-. Det må dog her ikke lades ud af Betraktning, at man i tilfælde sparer Udgifter paa andet Hold, nemlig Udgifter ved Leie af 2 Smaaskolelokaler og ved leie af Bolig til 1 Lærerinde, hvilket vil andrage til et Beløb af ca. Kr. 100,- Aarlig; dessuden er det 12 Skytilen nr

13 bebudet at man vil faa et betydelig større Bidrag af Amtskolekassen til Smedstadhaugen Skoles Flytning, hvis Kommunelokalet ikke anbringes i Skolehuset. Ad. 3de. Punkt. Naar Minoriteten fremholder Ønskeligheden af at indskrænke andre Kostninger af Hensyn til Udgifterne ved det nye Veianlæg maa formentlig herved menes, at disse Udgifter bør dækkes forinden Opførelse af et nyt Kommunelokale iværksættes. Dette vil omtrent sige det samme som at man bør lade Sagen henstaa i minst 30 Aar, thi Udgifterne ved Veianleææget agtes dækket ved Optagelse af Laan paa 30 Aars Afbetalning i lige Terminer, saaledes at Afdraget øges eftersom Renterne gaar ned. Minoritetens Betragtningsmaade faa staa for sit Værd. I henhold til det anførte nærer man det Haab at de fattede Beslutninger om Opførelse af nyt Kommunelokale paa Ask af høie Vedkommende vorder approberet. Slutelig vover man at udtale Ønskeligheden af at Sagen maatte blive expideret saasnart Omstændighederne Skytilen nr Herredshuset på Ask dette tillader. 7 Bilage følger. Gjerdrum, 22 October 1896 Paa Pluralitetens Vægne efter Anmodning Ad. Laache (sign) Så solid argumentasjon som flertallet kunne varte opp med måtte jo gi et positivt resultat. Den endelige avgjørelse i saken kan vi lese oss til av et brev fra ordfører Laache, stilet til Gjerdrum skolestyre 19. desember Her står det m.a.: det tilføies at de af Herredstyrelsen fattede Beslutninger om Opførelse af nyt Kommunelokale paa Ask m.v. ere approberede ved høiste Resolusjon af 17. November sistleden. Som Følge af disse Beslutninger er det nuværende Kommunelokale overlatdt til Skolevæsenet til Brug for Smaaskolen, dog saaledes at det midlertidig kan benyttes som Kommunelokale indtil Flytning finder Sted. Den 25. mars 1898 hadde herredsstyret sitt første møte i det nye, fine kommunehuset på Ask. Ja for det var nok blitt større og finere enn det man i startfasen forestilte seg. I 1968 ble dette huset revet og erstattet av et mer tidsmessig bygg, bedre tilpasset det aktuelle behov for de folkevalgte og en ekspanderende administrasjon. Kilde: Utskrifter fra Gjerdrum Formandsskabs Forhandlingsprotokol, 26 februar til 22. oktober

14 Sørskogen - smak av godt humør av Ola Einbu og Øystein Søbye Atle Sørskogen åpner døra til stekeovnen, på kjøkkenet der han som guttunge leste lekser i skinnet fra ei parafinlampe. Han smiler og tar ut et brett rykende varme og ferske wienerbrød, lagd etter hans egen oppskrift. Ute i peisestua, i kafeen, sitter turgåerne forventningsfulle. Atle Sørskogen viderefører en lang familietradisjon. Helt siden hans farfar, Johan Olsen Sydskogen, født på Lilloseter, kjøpte plassen i 1882, har det vært servering her. Sørskogen er et populært utfartssted noen 100 m fra Lillomarkkapellet. Markatraverne kommer opp fra alle kanter. På 1600-tallet kom folk fra øst, fra Finland. Gården er den ene av to finneplasser i Lillomarka - og en av de eldste gårdene i denne delen av Oslomarka. Atle liker lange linjer og dype røtter. Selv er han tredje generasjon på Sørskogen. Her er han født, og her vokste han opp med mor Aslaug, far Alf og søster Randi. Til Slattum skole var det fem kilometer å gå. Han gikk ofte i mørket, men var han heldig, lyste en blek vintermåne opp stien. Vei til gården ble det først i Strøm fikk de i Å vokse opp her var godt. Strevsomt og godt. På varme sommerdager var det fristende å kjøle seg i Kjulstjernet, like sør for Sørskogen. Fortsatt er det et populært badevann, og i tillegg er det flere idylliske teltplasser i området. I dag er det ingen fastboende på Sørskogen, selv om kona, Lise Sørskogen synes det kan virke slik. Ekteparet bor på Slattum i Nittedal, men Atle er i barndomshjemmet daglig, kanskje flere ganger om dagen. Han ler en trillende latter, og det gjør han ofte. Verten på Sørskogen er velsignet med et smittende humør, som gjør at det gjerne er ekstra trivelig i kafeen når han serverer. Han driver 250 mål skog, som hører til gården, og han står på kjøkkenet og baker wienerbrød, ofte sammen med kona og datteren Mette. Om sommeren har stua åpent for servering bare på søndager; i vintersesongen er det i tillegg åpent 14 Skytilen nr

15 Atle med sine saftige, nybakte wienerbrød lørdager. På fine turdager kan det stå kø av sultne og tørste skiløpere inn døra. I tillegg til wienerbrød frister sjokolade, rundstykker og kald og varm drikke. Atle Sørskogen smiler. Han gjør stort sett det. Men han er litt ergerlig også. En mann som liker de lange linjer, skulle gjerne ha funnet igjen steinøksa, den som dukket fram fra grua da peisestua ble ombygd i 1937, den gang da han selv bare var to år gammel. De som drev med ombyggingsarbeidene, tenkte ikke så mye over funnet og kastet øksa i sementen da de støpte trappa. Han har forsøkt å finne den igjen, men uten hell. Så får han heller nøye seg med å fortelle om øksa som vitner om at her har det vært folk i lang, lang tid. Fram til 1833 var Sørskogen husmannsplass under Skøyen gård i Nittedal, lik mange andre steder i denne delen av Marka. Fra da av ble plassen et selvstendig småbruk under Hans Olsen. Atle Sørskogens farfar, Johan Olsen Sydskogen, kjøpte stedet i 1882 for kroner, eller om lag kroner etter dagens kurs. Interessen for å gå i Marka økte i mellomkrigssårene, og så lenge dagens eier kan huske, har det vært tilbudt kost og losji på Sørskogen. I andre etasje er det fem rom, som var i jevnlig bruk av slekt, venner og turgåere. Under krigen kom folk til gården for å hjelpe til med driften. 40 av 74 mål ble dyrket; for det meste havre, men også litt erter, kål og poteter. Ingen gikk sultne. Heller ikke hesten. Den var viktig for far Alf som drev i skogen. Mor Aslaug sto for kafédriften i tillegg til litt annen virksomhet. I 1971 fikk hun Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin 40 år lange innsats for turfolket og for å ha hjulpet hjemmestyrkene under krigen. Her var det mye illegalt arbeid, og Milorg hadde i perioder gården som sitt skjulested. På alle hyttene rundt gården var det våpendepoter, motstandsfolk, forsyninger og flyktninger. Det var ikke risikofritt. Man skjulte ikke styrker som jobbet mot Die Wehrmacht, uten å legge gård, grunn og eget liv i potten. Brennberget, en liten bakkekam bak gården, har fått navnet fra krigen da våpen og annet utstyr ble gjemt akkurat i dette området. Atle Sørskogen er blitt en voksen mann på 75 år, og han gleder seg over at den ene av de tre døtrene jevnlig står bak disken; det kan se ut som om fjerde generasjon i familien vil fortsette på stedet. Han går inn på kjøkkenet igjen. Latteren har han med seg. Ny deig er ferdighevet. Han kjevler den ut til en leiv, strør på sukker og kanel, ruller sammen og deler opp i emner. Så setter han smilende et nytt brett inn i ovnen. Kilde: O Einbu og Ø Søbye: Smak av Oslomarka, kulturforlaget 2010 Skytilen nr

16 Midtsidepiken: Amanda Svendsen ( ) av Eivind Strømman Tusenvis av nordmenn har gjennom årene forlatt små kår i Norge i håp om å få en bedre fremtid i Amerika. Historien om Amanda som forlot Høland som småjente, kan gi et godt bilde av livet til de norske emigranter i midtvesten. Faren til Amanda, Magnus, var yngste sønn av Svend Gulbrandsen ( ) og Rebecca Jakobsen ( ) på Svensrud under Botner i Høland. Og moren, Andrine, nest eldste datter av Ole Svendsen ( ) og hans andre kone Marte Steffensdtr ( ) på Vangen under Stakabu i Setskog. Magnus var ikke alene om å ta med familien og forlate Høland i disse krisetider i jordbruket. Året før hadde 43 hølendinger dradd og i 1868 var det hele 80 som søkte en bedre fremtid i Amerika enn den de kunne se frem til i Høland. Det som var mest forlokkende var utsikt til gratis jord. Ifølge The Homestead Act, vedtatt i 1862, kunne nybyggere i midtvesten få tildelt opp til 160 acres ny- Amandas foreldre, Andrine og Magnus Swenson dyrkingsjord på visse betingelser. Da Magnus la ut på reisen hadde han flere måneders reise foran seg. Med ham var kona Andrine Olsdatter (f 1830) og barna Sophus (f 1858), Amanda Ottilie (f 1861), Maria Theodora (Dora) (f 1863) og Dina (f 1866). Under overfarten med seilskipet Caroline skjedde det tragiske at Amandas lillesøster Dina ble syk og døde. Familien endte i noe så forlokkende som Pleasant Valley i Monroe County i Wisconsin hvor søster til Magnus, Dorthea (f 1831) allerede hadde bosatt seg sammen med ektemannen Ole Svendsen. Ole og Dorthea utvandret i Dorthea døde tidlig og Ole giftet seg igjen. Magnus kjøpte seg en farm med ferdig oppsatt mursteinsbygning. Landskapet var sterkt kupert som ellers i dette området. Grensene fulgte imidlertid ikke terrengformasjonene, men var snor- Magnus Swensons farm finnes i Section 34 i Leon Township 16 Skytilen nr

17 rette som vanlig i midtvesten. Bildet av farmen, tatt 12 år etter at Magnus forlot den vesle stua i Høland, viser en stor og staslig bygning (se også forsiden). I andre etasje var det flyttbare vegger slik at man enkelt kunne arrangere større selskapeligheter med dans. Her hadde Amanda sin ungdom. Da hadde Amanda fått 2 nye søsken: Dena Rebecca (f 1869) og Ole (f 1874). Amandas lillebror Ole (Oluf) ble en habil felespiller og kunne reise langt avsted for å spille til låvedans når han ikke måtte hjelpe faren med å drive farmen. Han giftet seg i 1900 med Anna Doxrud, og de bodde på farmen til foreldrene døde: Magnus i 1911 og Andrine i Da solgte han og flyttet nærmere byen Sparta. I 1871 møtte Magnus Swenson tilfeldigvis to unge menn: Ole (f 1851) og Iver (f 1853) Larsen Toftehagen fra Nord-Fron. Han tok dem med til Pleasant Valley og de fikk seg jobb i nærheten. I løpet av to år hadde de betalt Ole og Amandas farm tilbake støtten lå i Section 29 de hadde fått Magnus Swensons farm ca 1880 til reisen og tjent nok penger til at de kunne få resten av familien over. Et par år senere kjøpte faren deres, Lars Olsen Toftehagen, en farm på 112 acres i Pleasant Valley. Begge sønnene arbeidet da på farmen. Etter arbeidets slutt hadde ungdommen sin tid. Det var selskapelighet i det ene huset etter det andre. Hjemme hos Amanda var det ihvertfall god plass til dans. I dette miljøet falt Amanda Swenson og Ole Larson for hverandre. Den 13 desember 1878 giftet de seg i Fish Creek Ridge Church, en begivenhet som ble feiret i hvert fall minst et døgn hjemme hos brudens foreldre. Flere av gjestene kom i utkledd som julebukk på norsk vis. Ole kjøpte da ut faren og brorens part i Larson-farmen, som lå 5 km fra Amandas barndomshjem, og de nygifte tok over. Da startet Amandas liv som virkelig gardkjerring bare 18 år gammel. Ole og Amanda fikk 6 barn: Emilia Skytilen nr

18 Mollie - Alfred - Emilia - Rosaura Victoria - Amanda - Ole - Daniel Amanda med sin familie Otilie (f 1879), Mollie Laura (f 1882), Alfred Olger (f 1884), Rosaura Albertina (f 1887), Daniel Harris (f 1890) og Victoria Adele (f 1895). Victoria ble gift med Charles Slayton og de fikk 5 barn hvorav den eldste, Donald Kent, havnet på romferd i sin spennende karriere (se side 9). I folketellingen for 1880 (juni) finner vi familien oppført: Ole Larson (farmer) 29 år, Amanda Larson (keeping House) 19 år og Emilie Larson 6/12 år. Å være en farmerkone var nok, som i Norge, mye mer enn keeping house. Melkekyrne krevde henne flere ganger i døgnet. Det var melking og foring, og melka måtte separeres. Fløten ble levert til det lokale meieriet for produksjon av smør. De hadde sikkert også andre dyr som hun måtte ta ansvaret for. Hun var nok heller ikke passiv i arbeidet ellers på farmen. Kornet ble skåret for hånd, buntet og satt på sneis. I høyonna var hun en selvsagt deltager. Keeping house var heller ikke enkelt selv innomhus. De hadde en god vannkilde i nærheten av huset, så det ble nok en del vannbæring også på Amanda. Elektrisiteten kom til området først i 1930-åra. Ole og Amanda drev farmen til 1911 da de leide den bort og i 1915 solgte de den til hølendingen John Vestreng. Amanda (Swenson) Larson døde 64 år gammel i 1925 etter å ha vært syk i mange år de siste 8 årene var hun totalt blind. Ole Larson døde 86 år gammel i De to har en stor etterslekt i USA. Kilder: Per Erik Nilssen: Tidlig utvandring fra Høland Slekt i Norge (Jan Tønnessen og Sonja Grorud) samt slekt i USA (Kathy Hehn) Heritage Book, Monroe County Wisconsin (1984) 18 Skytilen nr

19 Norges første telegram sendt fra Strømmen av Arve M Nordsveen, Norsk Telemuseum Norges første telegram ble sendt 19. desember 1853 til Christiania fra Sagdalen på Strømmen. Denne begivenheten var en test av den telegraflinje som av sikkerhetsmessige grunner ble anlagt mellom stasjonene på Hovedbanen. I instruksen for Den Norske Hoved-Jernbane fra 1854 står det: at intet tog må forlate en stasjon før stasjonsmesteren ved telegraf har fått underretning om at det i samme retning foregående tog har forlatt neste stasjon. Passasjertrafikken fram til Eidsvoll kunne altså ikke begynne før en telegraflinje var klar. Telegrafutbyggingen ble ledet av telegraph-superintendent Greener og hans assistent Christian Wiger, sistnevnte var fra Solør, og pga sine engelskkunnskaper ble han i første omgang ansatt som tolk. Wiger hadde lært språket av Pastor Halling som underviste ham mellom kl 5 og 6 på morgenen. I Sagdalen krysset jernbanelinja hovedveien, Gamle Strømsvei, i et plankryss. Der var det satt opp en bomvokterstue. Og det var fra denne hytta de den 19. desember 1853 hadde klar en dobbellinje for telegraf fram til stedet der Oslo sentralstasjon ligger i dag. Ved den første offisielle prøven Chr. Wiger med telegrafapparatet. Dette var produsert av Cook & Wheatstone i England. Ved å dreie på to håndtak fikk man viserne til vise bokstav for bokstav i meldingen sendte Greener telegram til driftsbestyrer S B Shaw i Christiania, men det var Wiger som satt ved apparatet og mottok meldingen: The telegraph in order between here and Christiania. 1. mars i 1854 åpnet telegrafen for privat korrespondanse, og den ble flittig brukt bl.a. til bestilling av skyss. I driftsberetningen for jernbanen i 1859 står det under Electrisk Telegraf at det mellom Christiania og Eidsvoll er 1333 telegrafstolper med dobbeltråd og 10 telegrafstasjoner med Cooke & Wheatstons nålapparater. I 1871 kom de første morseapparatene til jernbanen og de siste visertelegrafene ble byttet ut i Jernbanen tok endelig farvel med morse og telegrafering i Kilder: V Kraft: Slå på tråden!, Årbok for Jernbanemuseet (1995) Foto fra Jernbanemusets samling Skytilen nr

20 Strømmenhusene i Antarktis et internasjonalt kulturminne av Steinar Bunæs Det har lenge vært kjent at den aller første bebyggelsen på Antarktiskontinentet ble levert fra Strømmen, men det har vært lite omtalt. Det som er nytt nå, er at husene er definert som et internasjonalt kulturminne og klassifisert etter høyeste nivå for bevaring etter Antarktistraktaten. Dette bidrar til å øke interessen radikalt. Den 18. februar 1899 slo en britiskfinansiert, norsk-ledet ekspedisjon leir på Cape Adare, hvor Sørishavet går over i Rosshavet. Den følgende vinteren våre sommermåneder skulle denne ekspedisjonen bli den aller første til å tilbringe vinteren i Antarktis land. Den ble ledet av Carsten Egeberg Borchgrevink som var født i Norge i 1864 og hadde bodd mange år i Australia. Borchgrevink hadde på forhånd søkt finansiering fra australske kilder uten hell, før han henvendte seg til andre alternativer i Storbritannia. Han overtalte Strømmenhusene fotografert kort etter oppsettingen, og før ekspedisjonens skip Southern Cross etterlot de ti eventyrerne til seg selv på den aller første Antarktisovervintringen. forleggeren Sir George Newnes til å skaffe nok til å sette sammen en liten ekspedisjon med forsyninger og utstyr som trengtes for en overvintring i Antarktis. Som noe av det første fikk Borchgrevink bygget om en Colin Archerskute som han døpte Southern Cross. Fra Strømmen Trævarefabrik bestilte han hus for overvintring i Antarktis. Disse ble levert i London. Skipet forlot London 23. august 1898, og ankom Tasmanias hovedstad Hobart tre måneder senere. Det seilte videre fra Hobart 19. desember 1898, men først i midten av februar 1899 klarte skipet å komme seg fri fra pakkisen. De fikk kysten av Antarktis på Cape Adare i sikte tre dager senere, og dagen etter, 18. februar, begynte skipets mannskap og ekspedisjonsmedlemmene å sette opp husene som skulle bli deres ly for de ukjente farene ved en overvintring på Antarktiskontinentet. Hovedhuset på 6,4 x 5,4 meter hadde dob- 20 Skytilen nr

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen

Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen Andreas Faye: Følgie eller vardøgl Johan Vibe: Topografisk-historiskstatistisk beskrivelse over Sørum Leif Mathisen: Sørvald det første kommunehuset

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Leif Antonsen: Lindeberg Vel i 60 år (3) Industri og næringsliv på Lindeberg Svein Sandnes: Henrik Wergeland og etableringen av almueboksamlinger Kristian Lieungh: Oppvekst

Detaljer

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Dugnadsånd ut av krisen Vi lever i en nedgangstid krisetid vil mange si, selv om

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Medlemsblad nr 2/2011

Medlemsblad nr 2/2011 Medlemsblad nr 2/2011 Tegning av Olav Skogstad Kullebund Gård Kullebund Gård. (Kolbotn hovedgård, Kolbotn gård, Hovedgården). Gnr. 40/1 En av de 17 middelaldergårdene. Inkludert Bråten (Kullebundbråten).

Detaljer

HøySt AKTUELT. 25 år. Våren 2013. Nr. 1 Mai 2013 Årg. 25. Side 19-22 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset.

HøySt AKTUELT. 25 år. Våren 2013. Nr. 1 Mai 2013 Årg. 25. Side 19-22 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Våren 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 1 Mai 2013 Årg. 25 Foto: Inger Sarre Jensen Side 19-22 Er medlemsavis for HSIL HøySt AKTUELT Avd. Skårer 10-20 (16) Skårersletta 60,

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Nummer 3 2012 18. årgang

Nummer 3 2012 18. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2012 18. årgang KULTURAKTIVITETER OG OPPLEVELSESTURISME I SØRUM I de to siste årene har Blaker og Sørum Historielag samarbeidet med Eight Amcars Club, Urskog-Høland banen og Blaker

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Jordskred i Sørum Årsakene til leirskred Skjeafallet om skred, erosjon og denudasjon Jubileumsmiddagen et gjestebu som vil huskes Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

Artikler nr. 5 2000 6. årgang

Artikler nr. 5 2000 6. årgang Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike I Håkon Håkonssons saga er bygda Skaun nevnt to ganger, begge i forbindelse med kongens kamp mot ribbungene. Det var islendingen Sturla Thordarson (29.07.1214-30.07.1284)

Detaljer

RAMNESIANA 1999. Forord

RAMNESIANA 1999. Forord INNHOLD Forord... Side 3 Hans Ramm til minne... " 5 Hans Jacobsen Bjune, ordfører 1932-34 " 7 Butikkene i Ramnes... " 10 Attesten som kom tilbake fra Amerika... " 32 Det nye orgelet... " 35 Dansemusikk

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015. Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen

RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015. Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015 Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen NR 67 MAI 2015 INNHOLD Røyken Historielag 2015 2016 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Røyken historielags

Detaljer

Maleriet «Eidsvold 1814»

Maleriet «Eidsvold 1814» Nr. 1 Mars 2014 Årg. 34 Utgitt av pensjonister ved Frogn seniorsenter Maleriet «Eidsvold 1814» Nr. 1/2014 Årgang 34 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved seniorsenteret. De gjør

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Lillian Mobæk: Lokal melproduksjon og minner fra Slora mølle. Intervju med Odd Skullerud Svein Sandnes: Glomma gjennom Sørum Marte Brakestad Ihlebæk: Gardsnavn i Blaker

Detaljer

DISputten. Nybegynnertips Slekt i Oslo? Englemakerskene Lokal aktivitet i DIS-O/A

DISputten. Nybegynnertips Slekt i Oslo? Englemakerskene Lokal aktivitet i DIS-O/A DISputten Utgave 1-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Nybegynnertips Slekt i Oslo? Englemakerskene Lokal aktivitet i DIS-O/A Leder Carl Birger van der Hagen Leder DIS-Oslo/Akershus

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN 2002 SØNDAG 8. SEPTEMBER KL. 13 SVENDSTUEN SKOLE. I år er dagen viet: SKOLEN BYGNINGEN KUNNSKAPEN. og temaet er: "Da klokka klang"

KULTURMINNEDAGEN 2002 SØNDAG 8. SEPTEMBER KL. 13 SVENDSTUEN SKOLE. I år er dagen viet: SKOLEN BYGNINGEN KUNNSKAPEN. og temaet er: Da klokka klang KULTURMINNEDAGEN 2002 SØNDAG 8. SEPTEMBER KL. 13 I år er dagen viet: SKOLEN BYGNINGEN KUNNSKAPEN og temaet er: "Da klokka klang" Vinderen Historielag inviterer til et møte på SVENDSTUEN SKOLE Frognerseterveien

Detaljer

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 3 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Slora mølle og kornets historie I 1995 overtok Blaker og Sørum historielag Slora mølle. Mølla er påkostet omkring 600.000 kroner i bygningsmessig

Detaljer

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum.

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum. INNHOLD Forord... side 1 Glimt fra virksomheten... " 3 Årsmøtet... " 4 15.årsfesten... " 9 Veien til Vivestad som ble borte... " 13 Nei til veikro i Vivestad... " 25 Skomakeren i Vivestad... " 29 Jørgen

Detaljer

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet DISputten 3-2011, årgang Utgave??-2011, årgang18 18 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Messeavis Slektsforskerdagen 2011 29.10 Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive

Detaljer

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 Forord Vestheim Kafé (ca. 1930) lå der 4Men ligger, og var hele Bekkestua og Øvre Stabekks forsamlingssted Bekkestua Vel har vært i virksomhet i 50 år. Dette er kort tid historisk

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Til Sarabråten! Medlemsblad Østensjø historielag Nr 9 juni 2011. 1966:Trikk til Bøler og T-bane T

Til Sarabråten! Medlemsblad Østensjø historielag Nr 9 juni 2011. 1966:Trikk til Bøler og T-bane T Medlemsblad Østensjø historielag Nr 9 juni 2011 1966:Trikk til Bøler og T-bane T til Bergkrystallen kjører om kapp på vei mot brua over Alna og hovedbanen på Bryn. Trikken er et Høka-tog bygget av Hønefoss

Detaljer