Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0231 Skedsmo Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 1814 (kvinner: 876, menn: 938) Bustader i kretsen: 197 Krets: 001 Strømmen med Prestegjeld: Skedsmo Herred/by: Skedsmo Strømmen med Utsigt (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Merknad: Ikke skyldsat, Bruks nr. 1 tilhørende 001 Inga Mathilde Moen k e b hm Avisbud & vaskerkone Skedsmon s 002 Ingvald Amandus Moen m ug b s Skedsmon s 003 Alvhild Olida Moen k ug b d Skedsmon s 004 Birger Johannes Moen m ug b s Skedsmon s Strømmen med Løkka (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) Merknad: Ikke skyldsat, Bruks nr. 2 tilhørende 001 Hans Julius Rasmussen m g b hf Tomtearbeider ved Lillestrømn s sagbruk 002 Kaja Pauline Rasmussen k g b hm Hustruen Skedsmon s 003 Karl Kristian Rasmussen m ug b s Kristianian s 004 Klaus Ludvig Rasmussen m ug b s Skedsmon s 005 Hariet Kaspara Rasmussen k ug b d Skedsmon s 006 Ester Johanne Rasmussen k ug b d Skedsmon s 007 Einar Fredrik Rasmussen m ug b s Skedsmon s 008 Anna Pauline Rasmussen k ug b d Skedsmon s 009 Karen Olsen k e b Svigermor Huslig syssel Trøgstad n s Strømmen med Nyland 77 1, 2 10 (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Merknad: Bruks nr. 1, 2 (sameie) 001 Torvald Kristiansen Nyland m g b hf Verkstedarbeider Fet n s 002 Karen Sofie Nyland k g b hm Steller huset, hustruen Skedsmon s 003 Kaja Nordli k e b hm Steller huset Lillestrømn s Merknad: Leieboere 004 Adolf Ludvig Nordli m ug b s Pudser ved verksted Lillestrømn s 005 Jørgen Kristofer Nordli m ug b s Trævarefabrikarbeider Lillestrømn s 006 Gjørdis Eugenie Nordli k ug b d Lillestrømn s 007 Erling Valdemar Nordli m ug b s Lillestrømn s 008 Klaus Vilhelm Nordli m ug b s Lillestrømn s 009 Ester Nathalie Nordli k ug b d Lillestrømn s 010 Einar Guttorm Nordli m ug b s Lillestrømn s Strømmen med Bakken 77 1, 2 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Merknad: Bruks nr. 1, 2 (sameie) 001 Andreas Eriksen Bakken m g b hf Sagmester, Lillestrøm Skedsmon s 002 Nora Bakken k g b hm Hustruen Skedsmon s 003 Frants Bakken m ug b s Malerlærling Skedsmon s 004 Johannes Bakken m ug b s ukonf Skedsmon s 005 Ester Sofie Bakken k ug b d Skedsmon s Strømmen med Strandberg 77 1, 2 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: Bruks nr. 1, 2 (sameie) 001 Søren Gulbrandsen m g b hf Sagmester, Str. verksted Skedsmon s 002 Hanna Julie Gulbrandsen k g b hm Steller i huset, hustru Fet n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Strømmen med Frydenlund 77 1, 2 10 (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) Merknad: Bruks nr. 1, 2 (sameie) Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - Sidebygn Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0231 Skedsmo 001 Martin Andersen Frydenlund m g b hf Filer, Lillestrøms høvleri Skedsmon s Merknad: Hovedbygningen 002 Berte Frydenlund k g b hm Steller huset, hustru Skedsmon s 003 Karl Frydenlund m g b hf Smed Str. verksted Lillestrømn s Merknad: Sidebygningen 004 Inga Frydenlund k g b hm Steller huset, hustru Kristianian s 005 Trygve Magnus Frydenlund m ug b s Lørenskogn s 006 Solveig Natalie Frydenlund k ug b d Skedsmon s 007 Erling Oskar Frydenlund m ug b s Skedsmon s 008 Sverre Arthur Frydenlund m ug b s Skedsmon s 009 Olava Pettersen k e b hm Vaskekone Nittedalen s 010 Kaspara Pettersen k ug b d Syerske, selvst Skedsmon s Strømmen med Jenseberget 77 1, 2 9 (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) Merknad: Bruks nr. 1, 2 (sameie) 001 Ole Jakobsen m g b hf Verkstedsarbeider Søndre n s Odalen 002 Gunda Jakobsen k g b hm Steller huset, hustru Ringsakern s 003 Inga Jakobsen k ug b d Arbeider ved spinderi Aker ø n s 004 Olav Jakobsen m ug b s Trævarefabr.arb Østre n s Aker 005 Paul Vilhelm Jakobsen m ug b s Østre n s Aker 006 Elisabet Jakobsen k ug b d Lillestrømn s 007 Gunhild Jakobsen k ug b d Lillestrømn s 008 Ingvald Jakobsen m ug b s Lillestrømn s 009 Borghild Helene Jakobsen k ug b d Skedsmon s Strømmen med Jenseberget (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Andreas Hansen Jenseberget m g b hf Gaardbruker Skedsmon s 002 Elise Hansen Jenseberget k g b hm Steller huset, hustru Fredrikstad n s 003 Karen Hansen Jenseberget k e b hm Føderaadskone Skedsmon s Strømmen med Engen (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Karl Larsen m g b hf Snekker (trævarer) gaardbr Søndre n s Odalen 002 Gina Larsen k g b hm Steller huset, hustru Ullensakern s 003 Peton Larsen m ug b s Snekkerlærling Skedsmo n s (trævarefabr.) 004 Konrad Larsen m ug b s Trævarefabr.arb Skedsmon s 005 Martha Larsen k ug b d Skedsmon s 006 Gudrun Larsen k ug b d Skedsmon s 007 Haakon Larsen m ug b s Skedsmon s 008 Karl Hjalmar Gulbrandsen m g b hf Støperiarbeider Skedsmon s 009 Margit Gulbrandsen k g b hm Steller huset, hustru Skedsmon s 010 Edel Gulbrandsen k ug b d Skedsmon s Strømmen med Skjærva (9 m, 8 k) 17 (9 m, 8 k) Halvor Kaspersen m g b hf Plankesorterer og gaardbr Fet n s 002 Marie Kaspersen k g b hm Steller huset, hustru Skedsmon s 003 Kalmer Kaspersen m ug b s Snekker selvst. S Lillestrømn s 004 Petter Kaspersen m ug b s Smed Str. verksted Skedsmon s 005 Magnus Kaspersen m ug b s Opslager Str. verksted Skedsmon s 006 Halvdan Kaspersen m ug b s Trævarefabr.arbeider Skedsmon s 007 Marta Kaspersen k ug b d Skedsmon s 008 Rut Kaspersen k ug b d Skedsmon s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 009 Guttorm Kaspersen m ug b s Skedsmon s 010 Hedvig Kaspersen k ug b d Skedsmon s 011 Berte Gulbrandsen k e b Svigermor Forsørges av sin svigersøn Skedsmon s 012 Anton Edvar Engebretsen m g b hf Mekaniker Strømmens Lørenskogen n s verksted 013 Dagny Engebretsen k g b hm Steller huset, hustru Skedsmon s 014 Bergliot Engebretsen k ug b d Skedsmon s 015 Helge Engebretsen m ug b s Skedsmon s 016 Ella Engebretsen k ug b d Skedsmon s 017 Frits Engebretsen m ug b s Skedsmon s Strømmen med Skjerva - Lier (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Karl Andreassen Evensrud m g b hf Filer Strømmens verksted Skedsmon s 002 Klara Sofie Evensrud k g b hm Steller huset, hustru Saaner n s 003 Ester Marie Evensrud k ug b d Kristianian s 004 Andreas Evensrud m ug b s Skedsmon s 005 Erling Evensrud m ug b s Skedsmon s 006 Signe Kristine Evensrud k ug b d Skedsmon s 007 Sverre Norman Evensrud m ug b s Skedsmon s Strømmen med Fredensborg (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) Merknad: Bruks nr. 1 tilhørende 001 Olav Danielsen m g b hf Vognmand Sverige n s 002 Karoline Danielsen k g b hm Steller huset, hustru Askim n s 003 Gotfred Skau m ug b Pleiebarn Fors. fattigvæsen Kristianian s 004 Hans Andreassen m ug b fl Møller, Strømmen Ringsakern s Strømmen med Bjerghøi (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johan Johanesen m g b hf Støberi Arbeider Salotenberg n s Sverige 002 Lovise Johanesen k g b hm Steller huset, hustruen Ø Aker n s 003 Josef Andersen m ug b el Borrer Str. verksted Moss n s Strømmen med Strømsberg (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Arnt Krogstad m g b hf Maler ved trævarefabr Lillestrømn s 002 Anna Krogstad k g b hm Steller huset, hustru Skedsmon s 003 Elin Krogstad k ug b d Datter Grorud n s 004 Gotfred Krogstad m ug b s Søn Skedsmon s 005 Oskar Emil Olsen m g b hf Metalarb Strømmens Lillestrømn s verkst. 006 Anna Olsen k g b hm Steller huset, hustru Trondhjemn s 007 Ernst Fredrik Haugen m ug b fl Kontorchef Str ? n s trævarefabr 008 Thomas m ug b el Snekker Str. verksted Bergen n s Strømmen med Gautebakken (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Fritjof Finsen m g b hf Murer trævarefabrikken Kristianian s 002 Marie Finsen k g b hm Steller huset, hustru Fredriksstad n s 003 Fredrik Finsen m ug b s Søn Kristianian s 004 Dagmar Finsen k ug b d Datter Kristianian s Folketeljinga Strømmen med Sagdalens landhandleri (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0231 Skedsmo Merknad: Bruks nr. 6 tilh. 001 H. Olaussen m g b hf Kjøbmand S Bakeri Svelvik n s 002 Julie Olaussen k g b hm Kjøbmandskone Moss n s 003 Georg Olaussen m ug b s Barn Drammenn s 004 Einar Olsen m ug b tj Kjørekarl Hamar n s 005 Simen Bjerkerud m ug b tj Kjørekarl Trøgstad n s 006 Gudrun Sørvold k ug b Butikdame Kristianian s 007 Gunda Nerdrum k b tj Butikdame Fet n s Strømmen med Skjerva bruk (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anton Larsen m g b hf Sagbruksfuldmægtig Skjeberg n s 002 Gunda Larsen k g b hm Fuldmægtighustru Borge n s Smaalenene 003 Tonni Larsen k ug b d Kontordame trævarefabr Fredrikstad n s Strømmen med Framnæs, Gisledalen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Merknad: Bruks nr. 6 tilh. 001 Magnus Ryen m g b hf Brugseier mølle Skedsmon s 002 Augusta Ryen k g b hm Brukseierhustru Nannestadn s 003 Knut Ryen m g b hf Ingeniør, mølle, spinderi Skedsmon s 004 Gerda Ryen k g b hm Ingeniørhustru Kr.a n s 005 Arne Horster Ryen m ug b s Dresden n s Strømmen med Karlsberg, Stalsberg (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) August Stübner m g b hf Væveriarbeider Tysklandn s Merknad: Borgerbrev av 28/ Kaisa Stübner k g b hm Steller huset, hustru Sverige n s 003 Ella Stübner k ug b d Spinderiarbeiderske Østre n s Aker 004 Wenny Stübner k ug b d Lillestrømn s 005 Karl Stübner m ug b s Østre n s Aker 006 Henrik Stübner m ug b s Skedsmon s 007 Gunnar Gulbrandsen m ug b pleiesøn Kristianian s 008 Peder Pettersen m g b hf Støperiarbeider Esberg n s 009 Olga Pettersen k g b hm Steller huset, hustru Nes n s Romerike 010 Harda Pettersen k ug b d Lillestrømn s 011 Kristian Pettersen m ug b s Skedsmon s Strømmen med Gislebakken (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Ragna Nordberg k g b hm Steller huset Kongsvinger n s 002 Trygve Nordberg m ug b s Borrer ved mek. Værksted Skedsmon s 003 Dagny Nordberg k ug b d Hjemmeværende datter Skedsmon s 004 Sverre Nordberg m ug b s Hjemmeværende søn Skedsmon s 005 Hjalmar Johansen m g b hf Elektrisk sveiser ved Moss n s Staalstøberi 006 Viktoria Johansen k g b hm Steller huset, hustru Skedsmon s 007 Einar Johansen m ug b s Hjemmeværende Skedsmon s 008 Ragnhild Johansen k ug b d Hjemmeværende Skedsmon s 009 Oskar Johansen m ug b el Møller Høland n s 010 Severin Slotsvik m g b el Væver ved fabrik Aalesundn s 011 Olav Olsen m ug b el Maler ved trævarefabr Næs Hedem. n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Strømmen med Gislebakken nedre (9 m, 4 k) 13 (9 m, 4 k) Merknad: Bruks nr. 20 tilh. 001 Edvard Rosenlund m g b hf Maskinarbeider ved Romedal n s Strømmens Værksted 002 Ragnhild Rosenlund k g b hm Arbeiderhustru Skedsmon s 003 Kaare Rosenlund m ug b s Skedsmon s 004 Kristian Vestbye m e b fl fv.sagmester Skedsmon s 005 Theodor Evensen m g b el Møller ved Gisledal Mølle Elverum n s 006 E. Levin m g b hf Spinderimester Skillingmark n s Sverige 007 Anna Levin k g b hm Levins hustru Næs n s Romerike 008 Erik Levin m ug b s Selfaktorspinder Skedsmon s 009 Ivar Levin m ug b s Skedsmon s 010 Aage Levin m ug b s Skedsmon s 011 Roar Levin m ug b s Skedsmon s 012 Solveig Levin k ug b d Skedsmon s 013 Aase Levin k ug b d Skedsmon s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Strømmen med Gislebakken (2 m, 5 k) 1 5 (1 m, 4 k) 001 Kristine Olsen Levin k e b hm Forsørges af sine børn Sverige n s Merknad: Hovedbygningen 002 Hulda Levin k ug b d Syerske selvst. S Høland n s 003 Petra Levin k ug b d Syforetning selvst. S Høland n s 004 Venni Levin k ug b d Husgjerning Eidskogen s 005 Kaare Levin m ug b pleiesøn Fors. Kjøkkenchef Stavangern s 006 Anders Nilsen Krohg m g mt hf Skomager S Sverige n s Merknad: Bryggerhuset Sedvanleg bustad: Kristiania 007 Maria Krohg k g mt hm Sverige n s Sedvanleg bustad: Kristiania Strømmen med Gislebakken (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Petter Julius Gulliksen m g b hf Værkstedarbeider nordre n s Høvelmester Odalen 002 Marie Gulliksen f Kristiansen k g b hm Skedsmon s 003 Erik Karlsen m mt el Tømmermand selvst Skedsmon s Sedvanleg bustad: Lunder Skedsmo Strømmen med Gislebakken (5 m, 9 k) 14 (5 m, 9 k) Merknad: Bruks nr. 26 tilh. 001 Torger Johansen m g b hf Baker hos kjøbm Holmestrand n s 002 Karoline Johansen k g b hm Johansens hustru Fet n s 003 Margit Johansen k ug b d Syerske men hjælper nu til Fet n s i huset 004 Jakob A. W. Johansen m ug b s Skedsmon s 005 Rolf T. Johansen m ug b s Skedsmon s 006 Karelius Arnesen m g b hf Møllemester Blaker n s 007 Emilie Arnesen k g b hm Møllerhustru Ullensakern s 008 Frithjof Arnesen m ug b s Møller Skedsmon s 009 Olga Arnesen k ug b d Maanedspige Skedsmon s 010 Hjørdis Arnesen k ug b d Skedsmon s 011 Karli Arnesen k ug b d Skedsmon s 012 Agnis Arnesen k ug b d Skedsmon s 013 Ragna Arnesen k ug b d Skedsmon s 014 Astrid Arnesen k ug b d Skedsmon s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0231 Skedsmo Strømmen med Marinelund (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Christian Larsen m g b hf Mekanisk verksted Vaaler i n s Arbeider Solør 002 Dorthea Larsen k g b hm Arbeiderhustru Elverum n s 003 Ester Larsen k ug b d Skedsmon s 004 Harda Larsen k ug b d Skedsmon s 005 Ingrid Larsen k ug b d Skedsmon s 006 Kristian Hagen m g b hf Møbelsnedker verksted Sande i n Jarlsberg 007 Ragnhild Hagen k g b hm Arbeiderhustru Haugsundn s Strømmen med Berghøi (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Otto A. Evensrud m g b hf Mekanisk arbeider Skedsmo n s verksted 002 Serine Evensrud k g b hm Hustruen, Steller huset Aasnæs n s Solør 003 Astrid Evensrud k ug b d Skedsmon s 004 Sigrid Evensrud k ug b d Skedsmon s 005 Borghild Evensrud k ug b d Skedsmon s 006 Reidar Evensrud m ug b s Skedsmon s 007 Odd Evensrud m ug b s Skedsmon s 008 Petter Andreasen m g b hf Støberiarbeider Lillestrømn s 009 Hilda Andreasen k g b hm Steller huset, hustruen Skedsmon s 010 Hedvig Andreasen k ug b d Skedsmon s Strømmen med Statsberg nordre (6 m, 7 k) 13 (6 m, 7 k) Andreas Holmsen m e b hf gaardbruker Skedsmon s 002 Arvid Holmsen m ug b s gaardbruker Skedsmon s 003 Johan Andreas Holmsen m ug b s agronom Skedsmon s 004 Marie Holmsen k ug b d husbestyrerinde Skedsmon s 005 Einar Kristian Holmsen m ug b s underofficer Skedsmon s 006 Bjarne Holmsen m ug b s skolegut, amtskole Skedsmon s 007 Ingrid Magdalena Holmsen k ug b d kontordame verkst Skedsmon s Arbeidsledig: l 008 Alma Evensen k ug b tj tjenestepike Næs n s 009 Olga Ryen Holmsen k ug b d skolepike Fredriksstad n s 010 Frithjof Kloumann m g b hf doktor Kristianian s 011 Titti Kloumann k g b hm husmor, hustru Kristianssand n s S 012 Hertha Kloumann k ug b d barn Skedsmon s 013 Agnes Jensen k ug b tj tjenestepike Skedsmon s Strømmen med Lund (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Christoffer Christoffersen m g b hf Vognskriver Hovedbanen Nitedal n s 002 Klara Christoffersen k g b hm Hustruen Skedsmon s 003 Emanuel Christoffersen m ug b s Kristianian s 004 Einar Christoffersen m ug b s Kristianian s 005 Chr. L. Ørbeck m g b hf Snedker Trævarefabr Christianian s 006 Thora L. Ørbeck k g b hm Hustruen Eidsvold n s Strømmen med Haugerud (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) Merknad: Bruks nr. 1 tilh. 001 Anton Bergersen m g b hf Træarbeider Maskinarbeider fabrik Trøgstad n s fabrik herred Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Marie Bergersen k g b hm Hustruen Skedsmon s 003 Hans Bergersen m ug b s Træarbeider Trævarefabrikarb Skedsmon s 004 Dagny Bergersen k ug b d Hjælper til i huset Skedsmon s 005 Olaf Bergersen m ug b s Skedsmon s 006 Borghild Bergersen k ug b d Skedsmon s 007 Gudrun Bergersen k ug b d Skedsmon s Strømmen med Orheim (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Merknad: Bruks nr. 1 tilhørende 001 August Nilsen m g b hf Snekker trævarefabr Karlstad n s 002 Grete Nilsen k g b hm Snekkerkone Modum n s 003 Synøve Nilsen k ug b d Kristianian s Strømmen med Solhøi (8 m, 5 k) 13 (8 m, 5 k) Merknad: Bruks nr. 1 tilh. 001 Johan Hermansen m g b hf Sagmester trævarefabrik Kongsvinger n s 002 Olea Hermansen k g b hm Hustruen Kongsvinger n s 003 Oskar Hermansen m ug b fl Klinker verksted Kongsvinger n s 004 Margit Hermansen k ug b d Hjælper til i hjemmet Skedsmon s 005 Herman Hermansen m ug b fl Hjelpegut trævarefabr Skedsmon s 006 Ingvald Hermansen m ug b s Skedsmon s 007 Ragnhild Hermansen k ug b d Skedsmon s 008 Karl Martinsen m g b hf Støberiarbeider Ullensakern s 009 Ragna Martinsen k g b hm Hustru Eidsvold n s 010 Halvdan Larsen m ug b fl Kjernegut støperi Kristianian s 011 Erling Martinsen m ug b s Skedsmon s 012 Dagmar Martinsen k ug b d Skedsmon s 013 Helge Martinsen m ug b fl s Skedsmon s Strømmen med Tørtberg (17 m, 23 k) 42 (19 m, 23 k) Merknad: E: Bostedet har tre tellingslister 32a, 32b og 32c. 001 Hans Andresen m e b hf Fabrikarbeider, træ Skedsmon s 002 Klara Andresen k ug b d Husgjerning Skedsmon s 003 Agnes Andresen k ug b d Kasererske, kooperativ Skedsmon s 004 Inga Andresen k ug b d Skedsmon s 005 Kristian Olsen m ug b s Fabrikarbeider, træ Gjerdrumn s 006 Dorthea Olsen k e b hm Sørum n s 007 Valborg Olsen k ug b fl Husgjerning Skedsmon s 008 Nils Olsen m g b hf Fabrikarbeider, træ Skedsmon s 009 Karoline Olsen k g b hm Husgjerning hustruen Skedsmon s 010 Margit Olsen k ug b d Hjælper til i huset Skedsmon s 011 Oskar Olsen m ug b s Fabrikarbeider, træ Skedsmon s 012 Nils Nilsen m g b hf Fabrikarbeider, træ Enebak n s 013 Marie Nilsen k g b hm Husgjerning hustruen Østre n s Toten 014 Hariet Nilsen k ug b d Skedsmon s 015 Natalie Nilsen k ug b d Skedsmon s 016 Johanne Arnesen k e b fl Enebak n s 017!! Arnesen* k ug b d Skedsmon s Merknad: Udøbt Pike 018 Emil Johansen m g b hf Tømmermand trævarefabr Fet n s 019 Karoline Johansen k g b hm Husgjerning hustruen Fet n s 020 Kristian Johansen m ug b s Fet n s 021 Hjalmar Johansen m ug b s Fet n s 022 Erling Johansen m ug b s Skedsmon s 023 Klara Elisabet Sørensen k e b hm Vaskerkone Sverige n s 024 Dagny Hedvig Sørensen k b Merknad: Overstreka Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0712 Skoger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0124 Askim Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Aina H Nordby Tangen 181 0,-kr Gave 1. Maria Helene Hagen Tangen 227 0,-kr Gave 1. Hans Kristian Lundby Stange og Romedal 217 0,-kr Gave 1. Ingeborg Lundby Stange og Romedal

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer