Alexander Fosse Andersen (SP) har meldt forfall til møte. Bjørnar Hamre (V) vert kalla inn som vara.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alexander Fosse Andersen (SP) har meldt forfall til møte. Bjørnar Hamre (V) vert kalla inn som vara."

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Møtestad: Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalssalen 3. etg., Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 Alexander Fosse Andersen (SP) har meldt forfall til møte. Bjørnar Hamre (V) vert kalla inn som vara. Program: Kl : Kl : Styresaker - handsaming Lunsj i kantina, 4. etg. Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på eller sende melding til Innkallinga gjeld valde medlemer i Hordaland fagskulestyre. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Roald Stenseide utvalsleiar Side1

2 Sakliste PS 25/14 PS 26/14 PS 27/14 Innhald Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Godkjenning møtebok forrige møte Referatsaker (Meldingar) Utvalssaknr Arkivsaknr RS 9/14 Møteprotokoll frå møte i Hordaland fagskulestyre /2 RS 10/14 Utfordringar ved Vg3 i skule til fagbrev innan maritime konvensjonsfag 2014/2 RS 11/14 Møteplan for Hordaland fagskulestyre i /2 RS 12/14 Husleige ved studiestader for Fagskolane i Hordaland 2014/2 RS 13/14 Råd og utval for fagskulesektoren 2014/2 RS 14/14 Avslutning av tilsyn frå NOKUT ved Austevoll maritime fagskule 2014/2 PS 28/14 Inntekter ved Bergen maritime fagskole 2014/2 PS 29/14 Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av nettbasert tilbod innan spesialreinhald og sterilforsyning 2014/2 PS 30/14 Forslag til bruk av fellesmidlar for Fagskolane i Hordaland 2014/2 PS 31/14 Bytte av namn for Fusa fagskule 2014/2 PS 32/14 Ny strategiplan for Fagskolane i Hordaland 2014/2 PS 33/14 Årsmeldingar for Fagskolane i Hordaland 2013/ /2 PS 34/14 Endring i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland 2014/2 PS 35/14 Ymse U.Off. Side2

3 PS25/14Godkjenningavmøteinnkallingogsaksliste PS26/14Godkjenningmøtebokforrigemøte Side3

4 PS27/14Referatsaker(Meldingar) Side4

5 Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 10: Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H Aslaug Hellesøy Nestleiar KRF Alexander Fosse Andersen Medlem SP Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT Christopher Marthinsen Medlem STUD Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP Ingen varamedlemmer kunne stille Merknader Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Svein Heggheim Fylkesdirektør opplæring Adeline Landro Rådgjevar Per Willy Mørk Karlsen Seniorrådgjevar Anne S. de Lange Rektor Bergen maritime fagskole Torbjørn Tvedt Rektor Bergen tekniske fagskole Tor Johannes Hjertnes Rektor Fusa fagskule Øydis R. Ziem Styresekretær Sakliste PS 17/14 PS 18/14 PS 19/14 PS 20/14 Innhald Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Godkjenning møtebok forrige møte Referatsaker (Meldingar) Løyve til å avvike frå revidert emneplan for LØM - Bergen maritime fagskole Utvalssaknr Arkivsaknr 2014/2 PS 21/14 Revidert kvalitetssystem for Fagskolane i Hordaland 2014/2 PS 22/14 Oppstart av fagskuletilbod innan helse- og sosialfag hausten /2 PS 23/14 Tilbodsstruktur for skuleåret 2014/ /2 U.Off. Side5

6 RS 8/14 PS 24/14 Godkjenning som opplæringsinstitusjon i maritime konvensjonsfag Ymse 2014/2 PS 17/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre Vedtak Møteinnkalling og saklista vart godkjend utan merknader. PS 18/14 Godkjenning møtebok forrige møte Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre Vedtak Møtebok frå styremøte 13.mars 2014 vart samrøystes godkjend. PS 19/14 Referatsaker (Meldingar) Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre Vedtak Referatsaka vart teke til orientering. RS 8/14 Godkjenning som opplæringsinstitusjon i maritime konvensjonsfag PS 20/14 Løyve til å avvike frå revidert emneplan for LØM - Bergen maritime fagskole Forslag til vedtak Bergen maritime fagskole vert gjeve løyve til å lage og bruke eigen emneplan i LØM-emnet og eigen eksamen i LØM-emnet innan petroleumsfaga. Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre Røysting Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Vedtak Bergen maritime fagskole vert gjeve løyve til å lage og bruke eigen emneplan i LØM-emnet og eigen eksamen i LØM-emnet innan petroleumsfaga. PS 21/14 Revidert kvalitetssystem for Fagskolane i Hordaland Forslag til vedtak 1. Hordaland fagskulestyre vedtek revidert kvalitetssystem for Fagskolane i Hordaland 2. Følgjande kvalitetsmål vert vedteke for skuleåret 2013/14: Fagskolane i Hordaland skal ha høg kvalitet på sine utdanningar. Kvalitetsindikatorar: Side6

7 Gjennomstrømming og fullført utdanning o Det er eit mål å auke gjennomstrømminga ved Fagskolane i Hordaland. Målinga vert gjort mellom teljetidspunkta oktober og mars kvart år. o Det er eit mål å auke talet på studentar med fullført utdanning. Det totale læringsmiljø o På spørsmål om det totale læringsmiljø i studentevalueringa, med ein skala frå 1 til 6, er det eit mål å ha ein gjennomsnittskåre som ikkje er lågare enn 4,5. Styret skal årleg vurdera måloppnåinga gjennom kvalitetssystemet og ta avgjerd om eventuelle korrigerande tiltak. 3. Den einskilde fagskule sine kvalitetsmål vert tekne til orientering. Fagskulane rapporterer om måloppnåing i sine årsrapportar til fagskulestyret i september. Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre Aslaug Hellesøy sette fram følgjande endringsforslag til pkt. 3, første setning: «Hordaland Fagskulestyre godkjenner kvalitetsmålet for den enkelte fagskule». Røysting Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke saman med Hellesøy sitt endringsforslag til pkt. 3, første setning. Vedtak 1. Hordaland fagskulestyre vedtek revidert kvalitetssystem for Fagskolane i Hordaland 2. Følgjande kvalitetsmål vert vedteke for skuleåret 2013/14: Fagskolane i Hordaland skal ha høg kvalitet på sine utdanningar. Kvalitetsindikatorar: Gjennomstrømming og fullført utdanning o Det er eit mål å auke gjennomstrømminga ved Fagskolane i Hordaland. Målinga vert gjort mellom teljetidspunkta oktober og mars kvart år. o Det er eit mål å auke talet på studentar med fullført utdanning. Det totale læringsmiljø o På spørsmål om det totale læringsmiljø i studentevalueringa, med ein skala frå 1 til 6, er det eit mål å ha ein gjennomsnittskåre som ikkje er lågare enn 4,5. Styret skal årleg vurdera måloppnåinga gjennom kvalitetssystemet og ta avgjerd om eventuelle korrigerande tiltak. 3. Hordaland fagskulestyre godkjenner kvalitetsmålet for den enkelte fagskule. Fagskulane rapporterer om måloppnåing i sine årsrapportar til fagskulestyret i september. PS 22/14 Oppstart av fagskuletilbod innan helse- og sosialfag hausten 2014 Forslag til vedtak Fusa fagskule vert gjeve løyve til å starta opp dei fagskuletilboda innan helse- og sosialfag som skulen vert gjeve tilskot for etter vedtak i Opplærings- og helseutvalet dersom det er nok søkjarar. Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre Røysting Administrasjonen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Side7

8 Vedtak Fusa fagskule vert gjeve løyve til å starta opp dei fagskuletilboda innan helse- og sosialfag som skulen vert gjeve tilskot for etter vedtak i Opplærings- og helseutvalet dersom det er nok søkjarar. PS 23/14 Tilbodsstruktur for skuleåret 2014/15 Forslag til vedtak Hordaland fagskulestyre vedtek endeleg tilbodsstruktur for skuleåret 2014/15 som vist i dette saksframlegget. Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre Toralv Mikkelsen sette fram følgjande forslag til vedtak på vegner av seg sjølv og Alexander Fosse Andersen: 1 Ein opprettar dagtilbod Anlegg på Voss i staden for nettilbod for skuleåret Ein legg opp til opptak dag nett annakvart år. Røysting Mikkelsen/Andersen sitt forslag til pkt. 1 vart vedteke med 4 røyster (Mikkelsen, Andersen, Gangsøy, Martinsen). Mikkelsen/Andersen sitt forslag til pkt. 2 vart vedteke med 5 røyster (Mikkelsen, Andersen, Hellesøy, Dybvik, Martinsen). Administrasjonen sitt forslag (nytt pkt. 3) vart samrøystes vedteke m/følgjande tillegg: «...med dei endringane som pkt. 1 og 2 medfører.» Vedtak 1 Ein opprettar dagtilbod Anlegg på Voss i staden for nettilbod for skuleåret Ein legg opp til opptak dag nett annakvart år. 3 Hordaland fagskulestyre vedtek endeleg tilbodstruktur for skuleåret 2014/15 som vist i saksframlegget og med dei endringane som pkt. 1 og 2 medfører. PS 24/14 Ymse Saksprotokoll i Hordaland fagskulestyre YMSE Dokument utdelt i møtet: Brosjyre frå Bergen tekniske fagskole Brev datert frå Voss Kommune v/ordførar. «Framtida for fagskulen i Voss kommune». Vedk. den pågåande inntaksprosessen til fagskulane: Hordaland fagskulestyre sender straks ei sterk oppmoding til Nasjonalt opptakskontor for fagskulane vedk. praktiske tiltak i VIGO. Vedk. diverse utval/styre/råd Side8

9 Administrasjonen legg fram ei melding til neste styremøte m/oversikt. Vedk. styreevaluering Hordaland fagskulestyre vedtek å føreta ei evaluering av arbeidet i styret. Diverse informasjon a) NOKUT har lukka avvik v/austevoll maritime vgs b) IWC har gitt Bergen maritime vgs løyve til trykkontrollopplæring c) Årsmøte i RFF: Flytta frå mai til sept d) Neste styremøte (11. sept.) vert på Austevoll maritime vgs e) 14. mai 2014: Samling for fagskulane på Voss Side9

10 OPPLÆRINGSAVDELINGA Skule - OPPL AVD Notat Dato: Arkivsak: 2014/2-47 Saksbehandlar: adelan Til: Hordaland fagskulestyre Frå: Fylkesdirektør opplæring Utfordringar ved Vg3 i skule til fagbrev innan maritime konvensjonsfag Elevar i vidaregåande skule ved maritime konvensjonsfag som ikkje får læreplass, vert tilbydd Vg3 i skule og oppnår vitnemål med fagbrev. Med Vg3 i skule får elevane ikkje gjennomført naudsynt seglingstid og endar opp med eit fagbrev utan ferdigheitssertifikat. Desse elevane må i tillegg til fagbrevet ha 18 månader fartstid på dekk på sjøgåande skip for matros, og minst 12 månader fartstid i maskinavdeling på skip for motormann for å få utstedt ferdigheitssertifikat av Sjøfartsdirektoratet. På grunn av dette vil det vere vanskeleg å få jobb etter dei maritime utdanningane med Vg3 i skule, og umogeleg etter 2017 når nye krav til sertifisering trer i kraft. Når elevane får fagbrev innan maritime fag gjennom Vg3 i skule, vil dei i høve fagskulelova vere kvalifiserte til å søkje seg inn på fagskulen. Om dei får plass på fagskulen, vil problemet fortsette, og dei vil få meir og meir etterslep på fartstid. Når studentane er ferdige på fagskulen, vil dei ikkje kunne løyse sertifikat som dei andre fagskulestudentane. Soleis får dei ei utdanning dei ikkje vil kunne bruke i arbeidslivet, noko som er svært ugunstig for den enkelte student og samfunnet elles. Administrasjonen ved Opplæringsavdelinga er i dialog med NOKUT om denne problemstillinga. Side10

11 OPPLÆRINGSAVDELINGA Skule - OPPL AVD Notat Dato: Arkivsak: 2014/2-46 Saksbehandlar: adelan Til: Hordaland fagskulestyre Frå: Fylkesdirektør opplæring Møteplan for Hordaland fagskulestyre i 2015 Tabellen under syner oversikt over dei ulike utval og råd si møteverksemd for 2015, samt forslag til møteplan for Hordaland fagskulestyre. Utval Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 13./ / /10. Fylkestinget /09. Fylkesutvalet / / / / Kultur og ressurs / / Opplæring og helse / Samferdsel Administrasjon Fylkesvalstyret Valnemnda Kontrollutvalet Vestlandsrådet Klagenemnda Yrkesopplærings nemnda Hordaland fagskulestyre Side11

12 OPPLÆRINGSAVDELINGA Skule - OPPL AVD Notat Dato: Arkivsak: 2014/2-45 Saksbehandlar: adelan Til: Hordaland fagskulestyre Frå: Fylkesdirektør opplæring Husleige ved studiestader for Fagskulane i Hordaland Dei vidaregåande skulane har ikkje høve til å krevje husleige frå Hordaland fylkeskommune sine fagskular for kostnadar som skulane vert kompensert for over budsjettet. Dette gjeld utgifter til straum, eventuelt husleige og kommunale utgifter. Dersom ein vidaregåande skule likevel krev husleige for desse kostnadene vil skulen sitt budsjett verte redusert tilsvarande. Side12

13 OPPLÆRINGSAVDELINGA Skule - OPPL AVD Notat Dato: Arkivsak: 2014/2-41 Saksbehandlar: adelan Til: Hordaland fagskulestyre Frå: Fylkesdirektør opplæring Råd og utval for fagskulesektoren Det er fleire råd og utval innan fagskulesektoren, og i dette notatet vert det gjeve ein omtale av dei ulike råd og utval som er involvert i og arbeider for fagskulesektoren. Rådet for offentlige fagskoler (RFF) Rådet for offentlige fagskoler (RFF) er eit koordinerande organ for fylkeskommunale og offentlege fagskular. Rådet har som hovudmål å arbeide med kvalitetsutvikling, samordning av etterutdanningstiltak, marknadsføring og informasjonstiltak. Styret for RFF skal hjelpe Forum for fylkesutdanningssjefar (FFU) i arbeidet med å fremje dei fylkeskommunale fagskulane. Den årlege fagskulekonferansen for dei offentlege fagskulane er i regi av RFF, og det vert også halde årsmøte i samband med konferansen. Kvar fagskule har éi stemme ved årsmøtet. Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Utvalet utarbeider nasjonale standardar for nivå og innhald i fagskuleutdanningar og skal vere eit organ for samhandling mellom utdanningsinstitusjonar, brukarar og næringsliv i dette arbeidet. Utvalet arbeider også med å synleggjere utdanningane i samfunnet. Den nasjonale standarden skal danna eit grunnlag for lokal tilpassing av opplæring, ulike læringsformer og behov i næringa. NUTF skal sette nasjonale kriterium for teknisk fagskuleutdanning. Utvalet skal utvikle og fastsette nasjonale planar etter anbefaling frå dei næringsretta utvala. Utvalet skal også tilby Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) eit samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning. Utvalet kan uttala seg om andre høve som er av nasjonal interesse. Diverre er ikkje næringa like aktiv i arbeidet med læreplanar som ein skulle ønskt, og arbeidet med generelle læreplanar er hovudsakeleg lærarstyrt. Side13

14 Side 2/4 Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse og oppvekstfag (NUFHO) NUFHO er ei frivilleg samanslutning av sentrale aktørar innan helse- og oppvekstfaga. NUFHO er eit organ for samhandling mellom tilbydarar av fagskuleutdanning i helse- og oppvekstfag og arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane for å utvikle, halde oppe og synleggjere ein nasjonal standard for nivå og innhald i fagskuleutdanning i helse- og oppvekstfag. Den nasjonale standarden skal vere retningsgjevande for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskuletilbod. Samtidig skal standarden gje grunnlag for lokal tilpassing i høve til næringa sitt behov. NUFHO skal: - Sikre utvikling og anbefaling av nasjonale planar for fagskuleutdanning i helse- og oppvekstfag. - Vere ein samarbeidspartnar for NOKUT, utdanningsmyndigheitene og andre aktuelle fagskulemiljø. - Arbeide for å utvikle ein felles nettstad for all fagskuleutdanning. - Uttale seg om andre høve av nasjonal interesse (finansieringsordninga, inntakskriteria, dimensjonering, lokalisering, framtidige behov for kompetanse med meir). Regionleiar Annbjørg Laupsa er nyleg valt inn som representant i NUFHO på vegner av FFU. Laupsa fungerer for Fylkesdirektør opplæring ved ulike høve og er difor valt som representant for FFU. Maritimt utdanningsforum (MUF) MUF arbeider for dei maritime utdanningane ved å vere oppdatert på tiltak og tilhøve som har interesse for dei maritime utdanningsinstitusjonane. MUF skal arbeide for dei maritime utdanningane, elev/studentane og lærarane sine faglege interesser. Utdanningsforumet skal også arbeide aktivt for å medverke til utviklinga innan maritim utdanning. Offentlege og private maritime skular, skuleskip, offentlege og private organisasjonar, sjømannsorganisasjonar og maritime utstyrsleverandørar har rett til å verte medlem i MUF. Maritime elev- og studentorganisasjonar må søkje om rett til å bli medlem i Maritimt Utdanningsforum. MUF vert leia av eit styre som består av fire personar; leiar, nestleiar, kasserar og sekretær. I tillegg vert det valt ein vararepresentant til styret. Styremedlemene vert valt for ein periode på to år. For tida er rektor ved Bergen maritime fagskole og videregående skole styreleiar, medan avdelingsleiar ved studiestaden Austevoll, Håvard Endre Waage, er varamedlem. Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet, FR) Fagskolerådet er eit rådgivande organ og er oppnemnt av Kunnskapsdepartementet. Fagskolerådet skal: - Bidra til å utvikle rammer og strategiar for fagskuleutdanninga som tek vare på einskilde individ, verksemder og samfunnet sitt behov for yrkesretta kompetanse og livslang læring. - Fremje fagskulane sine samla interesser som ein sjølvstendig del av utdanningssystemet og stimulere til samordning, samarbeid og kvalitetsutvikling av fagskuletilboda. - Arbeide for å fremje samarbeidet mellom dei ulike aktørane i utdanningsområdet og bidra til at fagskuletilboda står fram som attraktive utdanningstilbod for arbeidslivet og studentar. - Arbeide overfor regionale og sentrale myndigheiter for å sikre fagskulane føreseielege og tilfredsstillande økonomiske føresetnader. - Samarbeid om ein god samanheng mellom utdanningsnivåa - Bidra til synleggjering av fagskuleutdanninga Fagskolerådet skal vidare: - Arbeide for fagleg kvalitet og utvikling av fagskulesektoren. - Gje råd til sentrale og fylkeskommunale myndigheiter i aktuelle fagskulesaker. Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx] Side14

15 Side 3/4 - Vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om fagskuleutdanning. - Ivareta kontakt med arbeidslivet om behovet for og dimensjonering av fagskuletilbod. - Arbeide for tilfredsstillande og føreseielege rammevilkår for fagskuleutdanningane. - Bidra til hensiktsmessig og fleksibel organisering av utdanningane og sikre gode studieføresetnader for studentane. - Foreslå område for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forsking innanfor fagskulesektoren. - Fremje internasjonalisering av og i fagskuleutdanninga. Fagskolerådet etablerer eigne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov og samarbeider med faglege nasjonale utval (til dømes Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), Universitets- og høgskolerådet (UHR), NUTF, NUFHS). Organisasjon for norske fagskolestudentar (ONF) ONF er ein nasjonal organisasjon for studentar ved fagskulane. Organisasjonen har som formål å fremje fagskulestudentar sine interesser, rettar og vilkår overfor myndigheiter og samfunnet generelt, samt vere eit rådgivande organ for studentane. ONF vart etablert i 2012 og er soleis ein ung organisasjon. Mykje av organisasjonen sitt arbeid i dag handlar om å byggje politiske nettverk og å danne ein sterk og engasjert medlemsmasse. ONF ønskjer difor å invitera alle fagskular til å verte medlem. ONF har institusjonsbasert medlemskap, det vil seie at skulen som institusjon vert medlem. Det er studentrådet ved den einskilde skule som vedtar om fagskulen skal vere medlem i organisasjonen. Studentane ved skulen vil då vere representert av organisasjonen, og alle studentane kan stille til val som tillitsvald. Om einskilde studentar ved ein medlemsskule ikkje ønskjer å vere knytt til organisasjonen kan ein reservera seg mot medlemskapen uavhengig av studentrådet sitt vedtak. Einskilde studentar kan også melde seg inn i ONF sjølv om studentrådet ikkje vedtar at institusjonen skal ha medlemskap for studentane. Medlemskontingenten vert rekna ut etter talet på studentar ved skulen og er for tida 50 kr per student per semester. Studentrådet og administrasjonen ved ein skule som ønskjer medlemskap vert oppmoda om å saman utarbeide ein avtale om korleis kontingenten skal verte dekt. ONF si politiske plattform ligg som vedlegg til denne orienteringa. Fagskoleutvalget (Grundutvalget) Det er oppnemnt eit offentleg utval som skal gå igjennom fagskulesektoren. Utvalet skal gje endeleg rapport i form av ein NOU seinast innan utgangen av Utvalet skal sjå på korleis det best kan leggjast til rette for at studentar på ein hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskular og høgskular og universitet. - Utvalet skal gjere ei vurdering av kva det betyr at fagskuleutdanninga skal vere yrkesretta. - Utvalet vil kunne sjå på opptaksgrunnlag, som fagbrev og generell studiekompetanse, samt læringsutbytte. - Det vil vere aktuelt å endre omgrepet fagskulepoeng etter at utvalet har gjort ein nærare gjennomgang. - Utvalet skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskular og gjere greie for alternative modellar for igjen å innføre statleg finansiering av fagskulane. Minst eitt av utvalet sine forslag til modell skal vere basert på uendra ressursbruk. Forslag til endringar i finansieringssystemet skal fremje effektiv forvaltning. Utvalet vert leia av professor Jan Grund, og Kunnskapsdepartementet er sekretariat for utvalet. Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx] Side15

16 Side 4/4 Følgjande personar er medlem av utvalet: - Solfrid Lind, administrerande direktør, Oslo - Ivar Lien, rektor, Gjøvik - Bård Inge Thun, nasjonal fagskulekoordinator, Stavanger - Jonny Pettersen, teamleder, Notodden - Malin Vangsnes, student, Oslo - Helge Halvorsen, seniorrådgjevar, Oslo (trådd i frå april 2014) - Trude Tinnlund, LO-sekretær, Oslo - Johanne Marie Trovåg, studieleiar, Haugesund - Marta Grongstad, studieleiar, Oslo - Astrid Kristin Moen Sund, seniorrådgjevar, Oslo - Trond Bergene, spesialrådgjevar, Oslo - Kristin Vik, spesialrådgjevar, Oslo - Stein Kristiansen, fylkesutdanningssjef, Aust-Agder - Kjersti Grindal, seniorrådgjevar, Oslo Vedlegg 1 ONF - politisk plattform Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx] Side16

17 Politisk plattform Side17

18 1 Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde og et effektivt arbeidsmarked. Fagskoler har en lang tradisjon, og fagskolestudenter er en viktig del av det norsk samfunn, hvis stemme må bli hørt. 1.1 a) ONF's politiske plattform utdyper sakene fastlagt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens politikk rundt fagskolestudentenes rettigheter, økonomi og velferd. b) Fagskolen er på tertiært utdanningsnivå og skal omtales som høyere utdanning i norsk lovgivning. 2 Lik rett til utdanning 2.1 Kjønn, etnisitet, sosial eller økonomisk situasjon skal ikke være en faktor i opptak til fagskoleutdanning. 2.2 Skolens fagretning og/eller eierforhold skal ikke være en påvirkende faktor vedrørende fagskolestudentenes rettigheter. 2.3 Det er det offentliges ansvar å gi studentene ved fagskolen like sosiale, økonomiske og faglige muligheter. 3 Studentsamskipnaden Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter. 3.1 Det må åpnes for medlemskap i studentsamskipnaden for fagskolestudenter på lik linje med andre studenter. 3.2 Tildelingen av offentlige midler til studentsamskipnaden må økes når det åpnes for fagskolestudentmedlemskap. 3.3 Det skal være lik studieavgift til studentsamskipsnadene for fagskolestudenter og andre studenter på tærtiernivå. Side18

19 4 Finansiering Fagskoler må subsidieres fra offentlig hold for å sikre lik rett til utdanning, mangfold og kvalitet i hele fagskolesektoren. 4.1 Økonomisk støtte til fagskolene bør være vurdert fra statens side og ikke fylkeskommunalt for å sikre like rettigheter for alle fagskolene. 4.2 Det burde ikke være mulighet til å kreve mer i skolepenger enn det studenter kan få innvilget av Statens lånekasse til å dekke dette. 4.3 Skolepenger som overskrider summen Statens lånekasse dekker, må støttes av staten og ikke av fagskolestudenten privat. 4.4 Administrasjonen ved fagskolen har et ansvar overfor søkere om å informere om hvilke utgifter som vil komme utenom eventuelle skolepenger i løpet av et skoleår. 5 Statens Lånekasse For å sikre lik rett til utdanning må det være økonomisk mulig for alle å studere ved fagskoler. Det må være økonomisk mulig å studere ved fagskoler på heltid uten å jobbe i tillegg. Støtten fra lånekassen må reflektere det reelle utgiftsgrunnlaget til studentene. 5.1 Beløp på stipendet og lån fra Statens lånekasse burde økes til minimum 1.5 G for å dekke studentenes reelle utgifter. 5.2 Statens lånekasse sin maksimumgrense for formue og inntekt må ta høyde for at etablerte studenter skal ha muligheten til å motta økonomiske støtte til sitt studie. 5.3 Utdanning er et gode både for samfunnet og den enkelte og kostnader bør derfor deles mellom partene. Av basisstøtten må 60 % av lånet omgjøres til stipend etter bestått eksamen. 5.4 Av lån til skolepenger skal 50% av beløpet bli gitt som stipend, slik som er normen ved bachelorutdanning i utlandet ved høyskoler og universitet. Side19

20 5.5 Den normale utbetalingstiden for grunnstøtte fra Statens Lånekasse skal økes til elleve kalendermåneder. 5.6 Statens Lånekasse må bruke tall fra den siste ligningen som grunnlag for vurdering av lån og stipend. 5.7 Ved toårig utdannelse skal lån gjøres om til stipend etter fullført skoleår. 6 Grad og titler i fagskoleutdanning 6.1 Fagskolen krever en felles grad, denne graden må reflektere nivået på utdanningen, og vise til at fagskoleutdanningen er en selvstendig og komplett utdanning på tertiært nivå. 6.2 Fagskolegraden må bli anerkjent som en høyere utdanning, med uttelling i fagskolepoeng. 6.3 Fagskolesektoren skal tilstrebe like titler ved like utdanningsløp. 6.4 Det er viktig at alle fagskoler har titler som står sterkt i arbeidsmarkedet. 6.5 Det skal være en nasjonal anerkjent tittel for de som fullfører en toårig teknisk fagskole. 7 Kvalitet i fagskolesektoren Ved tilbaketrekning av NOKUTs godkjenning har tilbyder ansvar for at fagskolestudentene får fullføre sin utdannelse ved på en tilfredsstillende måte. 7.1 a) Om dette medfører at studietiden blir forlenget, skal denne tidsperioden ikke overkride 6 måneder av planlagt studieløp. b) Studentene skal ikke påføres økonomisk tap 7.2 NOKUT bør utføre revisjon av alle godkjente fagskoleutdanninger minimum hvert 3. år 7.3 Det er et statlig ansvar å ha oppdatert kunnskap om fagskolesektoren. Dette skal blant annet gjøres gjennom kandidatundersøkelser og årlige tilstandsrapporter. Side20

21 7.4 Jobbe for likestilling mellom fagskolene, der det gis like muligheter for like linjer uavhengig av institusjoner. 7.5 Jobbe for at det skal stilles krav til pedagogisk kompetanse hos lærere/ forelesere. 7.6 Jobbe for å få innført avviksrapportering på alle skoler. 8 Tilknytning til arbeidsliv Det er viktig å holde et nært forhold mellom fagskolesektoren og arbeidslivet, da fagskoler tilbyr en yrkesrettet utdanning. Det er viktig at fagskolenes tilbud er oppdatert i forhold til etterspørsel i arbeidslivet, men at det likevel blir holdt en klar linje mellom utdanning og arbeidsliv. 8.1 Opprettelsen av nye linjer skal være i tråd med behovet innenfor arbeidslivet men også ta hensyn til det reelle behovet for utdanningen fremover i tid. 8.2 a) Undervisningen skal være tilpasset et moderne arbeidsmarked, og følge ny teknologi og kunnskap. b) Det skal brukes oppdatert læremateriell og utstyr i undervisningen. 9 Fagskolepoeng, lønn og pensjon 9.1 a) Fagskolepoeng og et verdi- og regnesystem rundt disse er viktig å få lovfestet. b) Fagskolepoeng må påvirke lønn og pensjonspoeng på samme måte som studiepoeng. 9.2 Fagskolepoeng skal kunne konverteres til studiepoeng ved like fag. Side21

22 10 Studentdemokrati 10.1 Skolen skal kalle inn til et oppstartsmøte med alle studentrepresentantene minimum 3 uker etter at valget av studentrådsrepresentanter er gjennomført Fagskolestudentene skal være representert i alle instanser som påvirker studentenes hverdag Studentrepresentasjonen i skolestyret er ikke gjeldende med mindre disse representantene er valgt etter demokratiske prinsipper i studentenes demokratiske fora. 11Sømløs tertiærutdanning Det er ulik praksis ved forskjellige utdanningsinstitusjoner på tertiærnivå rundt overgang mellom de ulike instisusjonene. Enkelte institusjoner har lokale avtaler som gjør det mulig med overgang mellom de enkelte institusjonene Studenter som har fullført en utdannelse innenfor samme fagfelt og med tilsvarende emner burde få kortet ned sitt studie ved ny institusjon slik at de unngår overlapping av emner. 12 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er en sentral faktor til læringsutbytte for den enkelte student. Fagskolene er underlagt arbeidsmiljøloven, og studentene har samme rettigheter som ansatte ved egen institusjon Det er et viktig offentlig ansvar å påse at studentenes undervisningsmiljø er i tråd med gjeldende lover og regler Undervisningslokale og læremateriell skal til enhver tid være tilpasset studentmassen. Side22

23 OPPLÆRINGSAVDELINGA Skule - OPPL AVD Notat Dato: Arkivsak: 2014/2-42 Saksbehandlar: adelan Til: Hordaland fagskulestyre Frå: Fylkesdirektør opplæring Avslutning av tilsyn frå NOKUT ved Austevoll maritime fagskule NOKUT melder i brev av at tilsynet med skipsoffiserutdanninga ved Austevoll maritime fagskule er avslutta. NOKUT skriv i brevet at det manglar føresegner om innpassering og fritak i studentreglementet. Føresegn om innpassering og fritak vart vedtatt i styremøte , sak 16/13 under 17, men på grunn av ein feil vart dette fjerna ved eit seinare høve. Sekretariatet for fagskulestyret har retta opp feilen i studentreglementet og svart NOKUT innan fristen 15. august Sjå vedlagt brev frå NOKUT om meir informasjon om avslutning av tilsynet. Sekretariatet for fagskulestyret har også sendt inn oppdatert kvalitetssystem til NOKUT av di det er ein del endringar etter ny organisering av Fagskolane i Hordaland. Side23

24 Austevoll maritime fagskule 5392 STOREBØ Drammensveien 288 Postboks Lysaker Tlf: Faks: Saksbehandler: Christin Drangsland Vår ref: 13/135-6 Vår dato: Dir. tlf: Deres ref: Deres dato: Avslutning av tilsyn med fagskoleutdanning ved Austevoll maritime fagskole Vi viser til dokumentasjon mottatt 18. november 2013 ved tilsyn med fagskoleutdanningen dekksoffiser ved Austevoll maritime fagskole. NOKUT har vurdert at den mottatte dokumentasjonen gir en god redegjørelse for de forholdene NOKUT har etterspurt. Skolen har fått ny hjemmeside, hvor det blir gitt tilfredsstillende informasjon om fagskoleutdanningene. Rutiner og omorganisering av Fagskulane i Hordaland NOKUT har mottatt informasjon om omorganisering av Fagskulane i Hordaland hvor det er oppgitt at Austevoll maritime fagskole blir et lærested under Bergen maritime fagskole. Etter råd fra Sjøfartsdirektoratet, vil skolene bli fullt slått sammen først ved skolestart Likevel er flere forhold ved disse to skolene samordnet i løpet av høsten Reglementet som ligger på hjemmesiden er vedtatt i Hordaland fagskulestyre den 19. november Reglementet mangler bestemmelser om innpassing og fritak. Ved søknad om vesentlig endring for alle maritime fagskoleutdanninger, fikk alle tilbydere i april 2013 beskjed om at de måtte ha bestemmelse om fritak i reglementet for å kunne ta opp studenter direkte til andre året i de maritime utdanningene. I henhold til forskrift til lov om fagskoleutdanning av 1. august 2013, er det krav om at reglementet skal inneholde bestemmelser om både fritak og innpassing. Fagskulane i Hordaland må sørge for at bestemmelser om innpassing og fritak implementeres i reglementet. Vi forventer at det utarbeides gode rutiner for samarbeid mellom skolenes avdelinger, skolene og styret, slik at eksempelvis nødvendige endringer i reglementet blir fulgt opp. Styret er ansvarlig for informasjon som blir gitt NOKUT, og det er da naturlig at etterspurt dokumentasjon ved tilsyn med fagskoleutdanning behandles av styret. Dokumentasjonen som ble mottatt fra Austevoll maritime fagskole i november, er signert av avdelingsleder og ser ikke ut til å være behandlet i styret. Side24

25 Videre oppfølging Vi avslutter tilsynet med fagskoleutdanningen dekksoffiser ved Austevoll maritime fagskole da vi anser dokumentasjonen vi har mottatt om utdanningen som tilfredsstillende. Fagskulane i Hordaland må implementere bestemmelser om innpassing og fritak i reglementet og sende dette til NOKUT innen 15. august Vi forventet at Fagskulane i Hordaland jobber for å få på plass gode rutiner og holder NOKUT oppdatert om omorganiseringsprosessen. Med hilsen Øystein Lund avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby ass. avdelingsdirektør Side25

26 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-49 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 28/ Inntekter ved Bergen maritime fagskole Samandrag Bergen maritime fagskole har dei siste åra fått inntekter frå einskilde verksemder som kjøper plassar ved dei maritime eller petroleumstekniske utdanningane. Fordi det er låge satsar til fagskuleutdanningane, vil administrasjonen ved Opplæringsavdelinga tilrå at Bergen maritime fagskole ikkje vert trekt i studenttalet for desse inntektene. Forslag til vedtak Bergen maritime fagskole vert ikkje trekt i studenttalet ved kjøp av plassar så lenge inntektene vert nytta til drift og utvikling av Bergen maritime fagskole og studiestaden Austevoll. Svein Heggheim fylkesdirektør opplæring ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret Linda Farestveit seksjonsleiar Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Hordaland fylkeskommune OPPLÆRINGSAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Org.nr. NO mva. Kontonr Side26

27 Side 2/2 Fylkesrådmannen, Bergen maritime fagskole har dei siste åra fått inntekter frå einskilde verksemder som kjøper plassar ved dei maritime eller petroleumstekniske utdanningane. Tidlegare har dei kjøpte plassane vorte trekt i frå det totale studenttalet når ramma for fagskulane vart justert etter studentteljinga om hausten. Det varierer om dei kjøpte plassane kjem på toppen av studenttalet fagskulen har fått tildelt, eller om dei er ein del av det totale studenttalet fagskulen får midlar til. Ved fleire høve har den knappe økonomien for fagskulane, og spesielt dei maritime utdanningane, vore eit tema når sak om tilbodsstruktur har vore lagt fram for fagskulestyret. Skulane har også vorte oppmoda om å auka inntektene med kursverksemd og liknande. Administrasjonen ved Opplæringsavdelinga vil derfor tilrå at Bergen maritime fagskole ikkje vert trekt i studenttalet ved kjøp av plassar. Det er ein føresetnad at desse inntektene kjem både Bergen maritime fagskole og studiestaden Austevoll til gode som drifts- og utviklingsmidlar. Side27

28 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-51 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 29/ Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av nettbasert tilbod innan Spesialreinhald og sterilforsyning Samandrag Fusa fagskule er den einaste skulen i landet som så langt har fått godkjent fagskuletilbodet Spesialreinhald og sterilforsyning (stadbasert). Dette er eit svært ettertrakta tilbod nasjonalt, og Fusa fagskule ønskjer difor løyve til å søkje godkjenning av NOKUT om eit nettbasert tilbod innan Spesialreinhald og sterilforsyning i tillegg til det stadbaserte tilbodet skulen allereie har. Forslag til vedtak Fusa fagskule kan søkje NOKUT om godkjenning av eit nettbasert tilbod innan spesialreinhald og sterilforsyning. Svein Heggheim fylkesdirektør opplæring ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret Linda Farestveit seksjonsleiar Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Hordaland fylkeskommune OPPLÆRINGSAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Org.nr. NO mva. Kontonr Side28

29 Side 2/2 Fylkesrådmannen, Fusa fagskule har utarbeidd fagskuletilbodet Spesialreinhald og sterilforsyning i samarbeid med Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus. Dette er eit svært ettertrakta tilbod nasjonalt, og Fusa fagskule er så langt einaste skulen som har godkjenning for å gje dette tilbodet. Tilbodet er godkjent som eit stadbasert tilbod med nettstøtte. For å kunne imøtekome kompetansebehovet nasjonalt, og for å kunne rekruttere breiare, vil det vere føremålstenleg å søkje NOKUT om godkjenning av eit nettbasert tilbod innan Spesialreinhald og sterilforsyning i tillegg til det stadbaserte tilbodet. Fusa fagskule vil soleis kunne gje tilbodet både lokalt som stadbasert tilbod, og nasjonalt som nettbasert tilbod med nokre få samlingar. Søknaden frå Fusa fagskule ligg som vedlegg til saka. Side29

30 Side30

31 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-44 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 30/ Forslag til bruk av fellesmidlar for Fagskulane i Hordaland Samandrag Så langt i år er det om lag kr 2 millionar igjen av fellesmidlane for fagskulane. Dette er meir enn normalt av di det vart overført midlar til investeringar frå overskotet i Det viser seg at det ikkje er naudsynt å nytta midlane til dei investeringane dei var tenkt for, og det vert difor føreslege å nytta midlane på andre tiltak. Forslag til vedtak Hordaland fagskulestyre vedtek følgjande aktivitetar og fordeling av midlar for hausten 2014: Fagskulesamling kr ,00 Reklamefilm kr ,00 40 % ressurs kr ,00 Sosiale tiltak kr ,00 Totalt kr ,00 Svein Heggheim fylkesdirektør opplæring ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret Linda Farestveit seksjonsleiar skule Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Hordaland fylkeskommune OPPLÆRINGSAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Org.nr. NO mva. Kontonr Side31

32 Side 2/2 Fylkesrådmannen, Dei siste åra har det vore sett av kr 1,8 millionar til fellesutgifter for Fagskulane i Hordaland. Midlane vert hovudsakleg nytta til marknadsføring, men også til styrekostnader, reiseutgifter for sekretariatet og liknande. Stort sett har det vore midlar igjen på slutten av året, og desse har vore nytta til å styrke dei tilboda som har kome dårleg ut økonomisk. Tidlegare vart det berre sett av éin million, og det kan tyde på at det i framtida vil vera nok med denne summen til fellesutgifter, med mindre det er ønskjeleg med ein buffer for små tilbod. I budsjettåret 2013 var det om lag kroner som ikkje vart nytta innan året var omme. Desse midlane vart overført til budsjettåret 2014 av di ein hadde forventa ekstra utgifter til investeringar. Det viste seg at det ikkje var trong for desse midlane til ekstra investeringar, og det er difor om lag 2 millionar kroner igjen av fellesmidlane så langt i år. Ein del av desse midlane vil verte nytta til marknadsføring mot slutten av året for neste søkjarperiode, men det er likevel rom for å bruke av desse midlane til nye aktivitetar dette året. Under er forslag til aktivitetar og kostnad: Fagskulesamling Det er ikkje oppretta eigne fora og møteplassar for leiinga ved Fagskulane i Hordaland, og det er derfor ønskjeleg å halda ei årleg samling for styret, rektorane og avdelingsleiarane ved fagskulane. Desse samlingane kan ha form som strategisamlingar og/eller fagleg oppdatering/utvikling. Forventa kostnad kr ,-. Reklamefilm For å marknadsføre Fagskulane i Hordaland vert det føreslege å laga ein reklamefilm om Fagskulane i Hordaland og skuleslaget. Filmen kan verte vist på kino i ein kampanjeperiode i høve til neste søkjarfrist i tillegg til å verte lagt ut på nett. Ein kan også legge filmen ut på sosiale media. Total kostnad ,-. Stilling helse 2 x 20 % I år har det vore låge søkjartal ved Fusa fagskule, og det er berre kome inn reelle søkjarar. Dersom det ikkje kjem fleire kvalifiserte søkjarar, vil skulen berre kunne starta opp med 3 tilbod, medan dei kunne ha fått støtte til å starta opp 5 tilbod. Det er sett i gang tiltak for å rekruttera fleire studentar, men det vert også arbeidd med meir langsiktige rekrutteringsplanar. På bakgrunn av utfordringane helsefagskulen har hatt med rekruttering i år og tidlegare, er det ønskjeleg å halda ein rekrutteringskampanje. Prosjektrettleiar for prosjektet «Bli helsefagarbeidar», representant frå fylkesmannen, regionleiar i Opplæringsavdelinga og Fusa fagskule er med i arbeidsgruppa som skal utforma kampanjen. Kampanjen skal ha fokus på rekruttering til helse- og sosialfaga; både på vidaregåande og fagskule. Som ein del av kampanjen er det tenkt at to fagskulelærarar kan verte frikjøpt i kvar si 20 % stilling for å arbeida med informasjonsarbeid om fagskuletilboda direkte mot kommunane. Kostnad ,-. Sosiale tiltak I samband med implementering av tiltaka i skulebruksplanen vert det føreslege at dei tre fagskulane vert påskjøna for god innsats med midlar til sosial tiltak. Mange har hatt stort arbeidspress i samband med den nye organiseringa, og det er viktig at innsatsen vert anerkjent. Kostnad 3 x ,-. Aktivitetar og disponering av midlar Fagskulesamling kr ,00 Reklamefilm kr ,00 40 % ressurs kr ,00 Sosiale tiltak kr ,00 Totalt kr ,00 Side32

33 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-48 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 31/ Bytte av namn for Fusa fagskule Samandrag Det er ønskjeleg å endra namnet på Fusa fagskule til Hordaland helsefagskule for å gje tydelegare uttrykk for at dette er ein skule som gjev helsefagskuletilbod i heile fylket. Namnet Fusa fagskule gjev eit inntrykk av at skulen er stadbunden til Fusa, og dette kan bidra til at færre søkjer om plass ved skulen. Forslag til vedtak Fusa fagskule endrar namn til Hordaland helsefagskule Svein Heggheim fylkesdirektør for opplæring ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret Linda Farestveit seksjonsleiar Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Hordaland fylkeskommune OPPLÆRINGSAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Org.nr. NO mva. Kontonr Side33

34 Side 2/2 Fylkesrådmannen, Fusa fagskule har dei siste åra hatt utfordringar med å rekruttera nok studentar til helsefagskuleutdanningane, og framleis har kommunane liten kjennskap til kva helsefagskulen kan tilby. Administrasjonen i Opplæringsavdelinga og Fusa fagskule arbeider med konkrete tiltak for å gjere kommunane betre kjent med tilbodet. Eitt ønskjeleg tiltak er å endra namnet på fagskulen frå Fusa fagskule til Hordaland helsefagskule. Årsaka til dette er at mange oppfattar at det berre vert gjeve tilbod i Fusa og ikkje i heile fylket. Størsteparten av studentane ved Fusa fagskule har undervisningsstad i Bergen, og for tida er det ingen helsefagskulestudentar i Fusa. Ved å endre namnet til Hordaland helsefagskule gjev ein tydelegare uttrykk for at skulen er for heile fylket, og at fagskulen er ein rein helsefagskule. Side34

35 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-43 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 32/ Ny strategiplan for Fagskolane i Hordaland Samandrag Strategiplanen for Fagskolane i Hordaland: Fagskulen som regional utviklingsaktør ein strategiplan for Fagskulane i Hordaland vart vedteken for tidsrommet Det vart ikkje laga ein ny strategiplan etter denne av di ein ville vente til ny skulebruksplan var utarbeidd og vedtatt. No som skulebruksplanen er vedtatt og ny organisering for Fagskolane i Hordaland er kome langt på veg, er det tid for å utarbeide ein ny strategiplan for fagskulane som tek opp i seg nye lokale og nasjonale føringar. Forslag til vedtak Det vert utarbeidd ein ny strategiplan for Fagskolane i Hordaland som vist i saksframlegget. Svein Heggheim fylkesdirektør opplæring ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret Linda Farestveit seksjonsleiar Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Hordaland fylkeskommune OPPLÆRINGSAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Org.nr. NO mva. Kontonr Side35

36 Side 2/3 Fylkesrådmannen, Strategiplanen for Fagskolane i Hordaland: Fagskulen som regional utviklingsaktør ein strategiplan for Fagskulane i Hordaland vart vedteken for tidsrommet Det vart ikkje laga ein ny strategiplan etter denne av di ein ville vente til ny skulebruksplan var utarbeidd og vedtatt. No som skulebruksplanen er vedtatt og ny organisering for Fagskolane i Hordaland er kome langt på veg, er det tid for å utarbeide ein ny strategiplan for fagskulane som tek opp i seg nye lokale og nasjonale føringar. Strategiplanen som var gjeldande frå 2006 til 2010, var eit dokument utarbeidd av og for Hordaland fylkeskommune. Det vil vere naturleg at Hordaland fagskulestyre er eigar av den nye strategiplanen for Fagskolane i Hordaland med forankring hjå fylkestinget som generalforsamling. Strategiplanen bør byggje på sentrale dokument som er viktige i fagskulesamanheng, slik som skulebruksplanen, fylkeskommunen sin regional- og næringsstrategi m.m. Det er sett ned eit fagskuleutval som skal utarbeide ein NOU innan utgangen av Utvalet har følgjande mandat: - Utvalet skal sjå på korleis det best kan leggjast til rette for at studentar på ein hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskular og høgskular og universitet. - Utvalet skal gjere ei vurdering av kva det betyr at fagskuleutdanninga skal vere yrkesretta. - Utvalet vil kunna sjå på opptaksgrunnlag, som fagbrev og generell studiekompetanse, samt læringsutbytte. - Det vil vere aktuelt å endre omgrepet fagskulepoeng etter at utvalet har gjort ein nærare gjennomgang. - Utvalet skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskular og gjere greie for alternative modellar for igjen å innføre statleg finansiering av fagskulane. Minst eitt av utvalet sine forslag til modell skal vere basert på uendra ressursbruk. Forslag til endringar i finansieringssystemet skal fremje effektiv forvaltning. Av di regjeringa sin NOU kan føre til endringar i inntektssystemet m.m, bør den nye strategiplanen vere ferdig utarbeidd først etter at det er klart kva endringar fagskulesektoren vil få. Ny strategiplan kan verte sendt til gjennomsyn i Fylkestinget i mars 2014 og bli vedtatt i Hordaland fagskulestyre i mai Strategiplanen kan då tre i kraft hausten 2015 og vare til Administrasjonen ved Opplæringsavdelinga vil tilrå at styret er styringsgruppe, og at det vert sett ned ei arbeidsgruppe og ei referansegruppe med følgjande deltakarar: - Arbeidsgruppe o Sekretariatet for fagskulestyret (éin representant) o Fagskulane (éin representant for kvar skule) o Vaksenopplæring (éin representant) o Regionalavdelinga (1-2 representant/ar) o Fagopplæring (éin representant) - Referansegruppe o Maritimt forum o Maritimt utdanningsforum o Odfjell v/opplæringsansvarleg o DOF o Fylkesmannen, Helse og sosialavdeling o KS Helse og omsorg o Helse Bergen o NHO o Kværner Side36

37 Side 3/3 o Skanska o Wärtsila Norway o Opplæringsavdelinga (HFK) Administrasjonen ved Opplæringsavdelinga vil tilrå følgjande tids- og møteplan: September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Møte i arbeidgruppa Møte i styringsgruppa Møte med referansegruppa Handsaming i Fylkestinget 10./11. Handsaming i Fagskulestyret 21. Side37

38 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-50 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 33/ Årsmeldingar for Fagskolane i Hordaland 2013/14 Samandrag I høve årshjulet i kvalitetssystemet for Fagskolane i Hordaland skal fagskulane levere sine årsmeldingar med student-, lærar- og sensorevalueringar til fagskulestyret i september. Alle skulane har levert årsmelding for hovudeiningane og studiestadene. Forslag til vedtak Hordaland fagskulestyre tek saka til orientering og ventar oppfølgingssak med kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland før endeleg handsaming. Svein Heggheim fylkesdirektør opplæring ansvarleg for saksførebuing til fagskulestyret Linda Farestveit seksjonsleiar Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Vedlegg 1 Årsmelding for Fusa fagskule 2 Årsmelding for Bergen tekniske fagskole 3 Årsmelding for Bergen maritime fagskole Hordaland fylkeskommune OPPLÆRINGSAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: Org.nr. NO mva. Kontonr Side38

39 Side 2/2 Fylkesrådmannen, I høve årshjulet i kvalitetssystemet for Fagskolane i Hordaland skal fagskulane levere sine årsmeldingar med student-, lærar- og sensorevalueringar til fagskulestyret i september. Alle skulane har levert årsmelding for hovudeiningane og studiestadene. Årsmeldingane ligg som vedlegg til saka. Årshjulet i kvalitetssystemet syner vidare at det skal gjennomførast skulebesøk med oppfølging av årsmeldingane før ei endeleg kvalitetsmelding vert handsama i fagskulestyret. Administrasjonen ved Opplæringsavdelinga skal gjennomføre skulebesøka i løpet av oktober. Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Side43

44 Side44

45 Side45

46 Side46

47 Side47

48 Årsmelding for Skoleåret Bergen tekniske fagskole Fagskulane i Hordaland 1 Side48

49 Årsmelding for skoleåret Bergen tekniske fagskole Fagskulane i Hordaland Utdanningar: Elektro elkraft Elektro automatisering Bygg og anlegg bygg Bygg og anlegg anlegg, studiestad Voss Bygg og anlegg KEM (klima, energi og miljø i bygg) TIP - Maskinteknikk TIP - Maskinteknikk med ISO fag (isolering, stillas og overflatebehandling) Kjemi og prosess prosess Akvakultur, Studiestad Austevoll og Fusa Arborist, Studiestad Hjeltnes 2 Side49

50 Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart gjennomført vårsemesteret Årsmeldinga skal gje Hordaland fagskulestyre naudsynt informasjon om læringsmiljøet og kvalitetssikringsarbeidet ved fagskulane i Hordaland. Årsmeldinga vil også danna grunnlag for vidare oppfølging frå administrasjonen og fagskulen. 1.0 Generelle kvalitetsindikatorar Kvalitetssystemet etterspør kvantitative data på tal og nivå på søkarar, eksamensresultat og gjennomstrømming. Leiinga har sjølv vurdert kva som er kritisk verdi for utdanninga og om det er naudsynt med korrigerande tiltak. Utdanning Totalt tal studentar 2013/14 Tal på søkarar til 1. klasse Tal på studentar tatt inn Tal på uteksaminerte studentar Tal på studentar med bestått vitnemål Elektro Bygg og anlegg Maskin Prosess Akvakultur Arborist Det er god søkning til alle utdanningar som skolen har tilbod innan. Innan bygg og anlegg var det 96 % av dei uteksaminerte studentane som fekk bestått vitnemål. Innan maskin var det 95 % av dei uteksaminerte studentane som fekk bestått vitnemål. Innan elektro var det 94 % av dei uteksaminerte studentane som fekk bestått vitnemål. Innan prosess var det 55 % av dei uteksaminerte studentane som fekk bestått vitnemål. Innan akvakultur var det 92 % av dei uteksaminerte studentane som fekk bestått vitnemål. Innan arborist var det 100 % av dei uteksaminerte studentane som fekk bestått vitnemål. Med unntak av prosessutdanninga, er skulen nøgd med desse tala. Skulen vil halde fram med arbeidet for at ennå fleire fullfører med vitnemål på normal studietid. 3 Side50

51 2.0 Vurdering av utdanningstilbodet I det fylgjande vert det gjeve ei framstilling av student- og lærarevalueringane. Spørjeskjema for studentar og lærarar har fleire samanfallande punkter, og svara vil derfor verte framstilt under eit. Deretter vert sensorane sine evalueringar formidla og til slutt gjev leiinga si vurdering og oppsummering av evalueringane. Studentane sine svar er samla etter utdanning og blir vist først. Lærarane sine svar er samla for heile skolen og blir vist etter studentane sine svar. Det er tatt med ei samanlikning av resultata frå , og Side51

52 Studentvurderingane frå Bergen tekniske fagskole Skoleåret Gjennomført våren Side52

53 STUDENTUNDERSØKELSEN VÅR studenter ble spurt, 560 av dem har svart på alle spørsmål. 21 studenter har svart på noen spørsmål, men ikke fullført undersøkelsen. 181 studenter har ikke svart på undersøkelsen. Dette gir oss en svarprosent på 73,5 % TOTALRAPPORT GENERELLE SPØRSMÅL 6 Side53

54 Sammenligningsrapport 2012, 2013 og 2014 generelle spørsmål Kor godt kjenner du planen for utdanninga? I kva grad er opplæringa du har fått i samsvar med planen for utdanninga? Kor nøgd eller misnøgd er du med: - Tilrettelegging for bruk av IKT på skolen? 7 Side54

55 Kor nøgd eller misnøgd er du med: - Lokalitetane på skolen? Kor nøgd eller misnøgd er du med: - Utstyret på skolen? I kva grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innan ditt fagfelt? 8 Side55

56 Kor nøgd er du med det totale læringsmiljøet på skolen? TOTALRAPPORT HOVUDPROSJEKT Alle klasser 9 Side56

57 STUDENTUNDERSØKELSEN VÅR 2014 Elektro inkluderer klassene: 1. Aut H og Nett, 1. Elkraft H og N, 2. Aut H og Nett, 2. Elkraft H og Nett, 3. Elkraft N, 3. Aut N, 1. og 2. Aut Stord 1. Innhald i utdanninga 2. Undervisninga 2.1 Kor nøgd eller misnøgd er du med organiseringa og framdrifta i opplæringa? 10 Side57

58 2.2 Kor nøgd eller misnøgd er du med det faglege nivået på opplæringa? 11 Side58

59 3. Arbeidsmetodar 3.1 I kva grad er du nøgd med graden av variasjon i arbeidsmetodar i undervisninga? 12 Side59

60 3.2 I kva grad har dei arbeidsmetodane som har blitt nytta, vore dei riktige for at du skal ha eit godt læringsutbytte i modulen? 4. Hovudprosjektet 13 Side60

61 5. Utstyr og annan infrastruktur Kor nøgd eller misnøgd er du med: Andre kommentarar til lokalitetane, utstyret og tilrettelegging for bruk av IKT på skolen: Vi bruker egen pc og lærerene bør lære seg bruk av smart Board i undervisningen Elendig luftkvalitet i klasserommene. For dårlig plass og luft. Gammelt bygg, vonde stoler på enkelte rom Veldig dårlig innemiljø og luftkvalitet i klasseromma. Det er til tider så tung luft i klasserommet at det går ut over konsentrasjonen. Dårlig nettverk på skolen. Elever blir kastet ut fra nettet støtt og stadig. Utstyret på skolen, har vi som nettklasse ikke fått brukt noe særlig. Trådløs nettverksløsninger er meget ustabil. Lokalitetene på skolen hadde fått karakteren 5 hvis luftkvaliteten hadde vært bedre. Spesielt i 5. etg. Kunne vore web cam og mic i klasseromma til nettklassane so kunne dei som ikkje bur i Bergen ha følgd me på tavla ved ekstra undervisning Ekstremt dårlig inneklima. Luftkvalitet som er langt under kravene for skoler. Går greit i enkelt timer der du kan lufte mellom timene, men veldig tung luft under lange prøver. Dårlig ventilasjonsanlegg skaper et dårlig innemiljø og det gjør det vanskelig å holde konsentrasjonen oppe over lengre perioder. Ustabilt internett til tider, der man må gjennomføre gjentatte pålogginger for å komme seg inn på nettet. lab-utstyret burde få en oppdatering. Internettet på skulen er ekstremt ustabilt. Dette held ikkje på Norges største fagskule. IKT på denne skolen holder rett og slett ikke mål! nette er like ustabilt som været i Bergen. God standard. 14 Side61

62 6. Samarbeid med næringslivet Fagskulane skal ha eit nært samarbeid med næringslivet (kommunane) for å kunne halde seg opdatert innan dei ulike fagfelta. I kva grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet (kommunane) innan ditt fagfelt? 7. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljø kan definerast som summen av alle dei forholda som kan tenkast å verke inn på studenten sine moglegheiter til å tilegne seg kunnskap Andre kommentarar til utdanningstilbodet: Jeg mener det er et bra tilbud med nettklasser,men det går for mye tid vekk i dill, innstalasjon av programmer og prøver. Vi kunne hatt flere prøver på its`learning, så vi kunne bruke tiden på skolen til å lære. Alle programmer kunne lagt på en stikk som vi fikk utlevert ved begynnelse av året. Nettklasser bør prioriteres bedre. Lærere som ikke klarer å tilpasse seg nettundervisning bør ikke undervise nettklasser. Nettklasser trenger nett-tilpassede forelesninger og videoforelesninger. Et nettstudie bør ha lærere som greier å tilpasse opplæringa til det. Video forelesninger. Generelt fungerer det bra og jeg er veldig glad for å kunne benytte meg av nettstudie. Når det er sagt, legger jeg svært mye tid og innsats ned i dette og da føles det fortvilende at noen av lærerne rett og slett ikke er god nok. Dere vet hvem det gjelder! Synes det er vanskelig å kombinere nettstudiet med faste samlingsuker med fast rotasjon offshore. Det burde vært tilrettelagt bedre da svært mange nettstudenter jobber offshore. Dette kunne vært løst med streaming (filming) av undervisning, eller at en kan delta i andre klasser der det er mulig (norsk, engelsk, elektro grunnlagsfag, LØM). Bra tilbud, samt mange dyktige lærere. Dårlige bøker Generelt er lærerne kjempeflinke og engasjerte, og man får en følelse at de virkelig vil få studentene til å forstå faget! 15 Side62

63 Jeg er stort sett førnøyd med alle lærerne vi har. Jeg er stort sett fornøyd med alle. Generelt veldig fornøyd med utdanningstilbudet. Jeg har hatt et krevende men fint første skoleår. Veldig fornøyd med tilbudet nettstøttet fagskole ved BTF Forbedring av fasililiteter med tanke på luft og ventilasjon. Mer kontakt med elevene! Helt unødvendig å pakke på oss elever MYDAQ til 2000kr som ikke er blitt brukt, føler rett og slett at dette er noe skolen skal tjene penger på i fra fattige studenter. Teknisk fagskole burde også gi generell studiekompetanse. At vi ikke har nok norsk er et veldig svakt argument! Litt mer variert matutvalg i kantinen. Gjerne sunnere mat. Eit bra opplegg med mulighet til å gjennomføre fagskule ved sida av jobb, hektisk, men gjennomførbart. 16 Side63

64 Prosess: 1., 2. og 3. Prosess Nett 1. Innhald i utdanninga 2. Undervisninga 2.1 Kor nøgd eller misnøgd er du med organiseringa og framdrifta i opplæringa? 17 Side64

65 2.2 Kor nøgd eller misnøgd er du med det faglege nivået på opplæringa? 18 Side65

66 3. Arbeidsmetodar 3.1 I kva grad er du nøgd med graden av variasjon i arbeidsmetodar i undervisninga? 19 Side66

67 3.2 I kva grad har dei arbeidsmetodane som har blitt nytta, vore dei riktige for at du skal ha eit godt læringsutbytte i modulen? 4. Hovudprosjektet 20 Side67

68 5. Utstyr og annan infrastruktur Kor nøgd eller misnøgd er du med: Andre kommentarar til lokalitetane, utstyret og tilrettelegging for bruk av IKT på skolen: Internettet på skolen faller ut hele tiden etter at dere oppgraderte. Det er veldig frustrerende når man bruker internett for å finne læremateriell/utdyping osv. Ingen tilrettelegging for bruk av Datarom for DAC litt mer oversiktlig itslearning, lite bruk av utstyr på skolen Nettstudent... så har ingen formening om lokalitetane 6. Samarbeid med næringslivet Fagskulane skal ha eit nært samarbeid med næringslivet (kommunane) for å kunne halde seg opdatert innan dei ulike fagfelta. I kva grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet (kommunane) innan ditt fagfelt? 7. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljø kan definerast som summen av alle dei forholda som kan tenkast å verke inn på studenten sine moglegheiter til å tilegne seg kunnskap 21 Side68

69 Bygg og Anlegg, Inkluderer: 1. Bygg H og Nett, 2. Bygg H og Nett, 3. Bygg Nett, 1. KEM Nett 2. KEM Nett, 3. KEM Nett, 1. Anlegg, 2. Anlegg og 3. Anlegg Nett 1. Innhald i utdanninga 22 Side69

70 2. Undervisninga 2.1 Kor nøgd eller misnøgd er du med organiseringa og framdrifta i opplæringa? 23 Side70

71 2.2 Kor nøgd eller misnøgd er du med det faglege nivået på opplæringa? 24 Side71

72 3. Arbeidsmetodar 3.1 I kva grad er du nøgd med graden av variasjon i arbeidsmetodar i undervisninga? 25 Side72

73 3.2 I kva grad har dei arbeidsmetodane som har blitt nytta, vore dei riktige for at du skal ha eit godt læringsutbytte i modulen? 26 Side73

74 4. Hovudprosjektet Andre kommentarar til hovudprosjektet: Hovedprosjektet er en samling av alt en har lært og noe man mangler som man setter fokus på selv. Her er alt som skjer før dette viktig at en har fått innføring. Dette har vært bra. Burde kommet i gang tidligere. Litt for lite tid. 5. Utstyr og annan infrastruktur Kor nøgd eller misnøgd er du med: Andre kommentarar til lokalitetane, utstyret og tilrettelegging for bruk av IKT på skolen: its learning er den størrste svakhet i skolesystemet. Dette er ubeskrivelig rotete, og man ender alltid opp med å bruke mye tid på å leite etter det man søker. Brukergrensesnitt er veldig dårlig. gamle lokaler, moden for en oppgradering, spesielt med tanke på ventilasjon. Hvorfor får man ikke bruke pc på prøver og eksamner der det er mulig? for lite muligheter til å bruke pc på prøver Toalett fasilitetene er ikke god nok. Sitter trangt, med liten luftutskifting i rommet. Lærerne har fått smartboard men den blir ikke benyttet. Nettet detter ut heile tiden. Elendig inneklima i klasserommet Dårlig luft/ innemiljø/ ventilasjon. Kunne med fordel hatt større tilgjengelighet for leseplasser. Dårlig internett og dårlig inneklima. Ikke noe spesielt utstyr å skryte av Kompabilitet printer - Mac burde sees på. Valg av it's learning var uklokt. Det er for komplisert å bruke. Trenger lang tid på å sette seg inn i systemet deres. Og det er særdeles kronglette å bruke. 27 Side74

75 Internettet på skolen er svært ustabilt. ellers slitne lokaler med tung luft. lokalene er slitte, alt for få toaletter i de forskjellige etasjene. I tilegg burde det var flere grupperom. ALT MANGE elever til den skolen. Vanvittig dårlig luft i klasserommet, som førte til hodeværk, og mangefull konsentrasjon. Kantinen er helt grei, men den ligner på en ferge fra 1980 tallet Mangler bare motor duren, og fergebilletøren Dårlig ustabil Internett, dårlig ventilasjon i klasseromma. Lite aktivitetstilbud. Men grei kantine.. Når det gjelder tegnings verktøy har skolen et godt samarbeid. Det jeg savner er nytt utstyr. Også flere grupperom 6. Samarbeid med næringslivet Fagskulane skal ha eit nært samarbeid med næringslivet (kommunane) for å kunne halde seg opdatert innan dei ulike fagfelta. I kva grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet (kommunane) innan ditt fagfelt? 7. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljø kan definerast som summen av alle dei forholda som kan tenkast å verke inn på studenten sine moglegheiter til å tilegne seg kunnskap Andre kommentarar til det totale læringsmiljøet: Gode klassekamerater og lærere som følger en opp, stort sett, og fint tilrettelagt med at elevene for bruke skolen sine fasiliteter. Fullstendig mangel på lokaler hvor elevene kan jobbe individuelt. Der er et forsøk på et bibliotek oppe i 5. etg. men å jobbe der er ikke akkurat en stille opplevelse, jeg har heller ikke opplevd at der er ledig mulig det er jeg som har vært veldig uheldig på det punktet. Flinke lærere som vet hva de snakker om og som har vært ute i næringslivet. 28 Side75

76 Andre kommentarar til utdanningstilbodet: Selv om vi er en Nynorsk Fylkeskommune, anser jeg Bergen som en bokmålskommune. Det er derfor meget irriterende at jeg får tilsendt en spørreundersøkelse på nynorsk, da jeg foretrekker bokmål som mitt hovedmål. Kjempeflott med nettbasert utdanningstilbud. Litt synd at lånekassen underkjenner alt som har med dette å gjøre. Jeg går nettstudie. Her er det alt for lite infor i forkant om hvilke fag vi skal ha, om fagene går over 6 måneder eller hele år. Linjen burde ha vert litt "Grønnere" Vi bør jo tenke klima i alle fagene. Tenke besparelse av energi, riktig energi, være miljøbeviste. Miljøregnskap 29 Side76

77 Teknikk og industriell produksjon, inkluderer: 1.Maskin H, 1. Maskin m/iso, 2. Maskin H og Nett, 3. Maskin Nett, 1. og 2. Maskin Stord 1. Innhald i utdanninga 2. Undervisninga 2.1 Kor nøgd eller misnøgd er du med organiseringa og framdrifta i opplæringa? 30 Side77

78 2.2 Kor nøgd eller misnøgd er du med det faglege nivået på opplæringa? 31 Side78

79 3. Arbeidsmetodar 3.1 I kva grad er du nøgd med graden av variasjon i arbeidsmetodar i undervisninga? 32 Side79

80 3.2 I kva grad har dei arbeidsmetodane som har blitt nytta, vore dei riktige for at du skal ha eit godt læringsutbytte i modulen? 33 Side80

81 4. Hovudprosjektet 5. Utstyr og annan infrastruktur Kor nøgd eller misnøgd er du med: Andre kommentarar til lokalitetane, utstyret og tilrettelegging for bruk av IKT på skolen: Ustabilt trådløst nett, allefall på enkelte privat-pcer Nettstudentene bruker ikke lab utstyr og kan derfor ikke vurdere om det utstyret er av bra kvalitet. - dårlig inneklima - svakt internett - kvifor ikkje bruke pc på løm eksamen (skuledelen)?! - skulepcar som ikkje virker (norsk modukprøve) Kjekt med nye data maskiner. Skolen sitt utstyr er et absoultt minimum av det som kreves for en skole på tertiærutdanningsnivå. Skolens internett har vært svært ustabilt dette skoleåret 1året på skulan var det mye krøll med bruk av inernet. 2a året nede på Kværner har det fungert fint. 34 Side81

82 6. Samarbeid med næringslivet Fagskulane skal ha eit nært samarbeid med næringslivet (kommunane) for å kunne halde seg opdatert innan dei ulike fagfelta. I kva grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet (kommunane) innan ditt fagfelt? 7. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljø kan definerast som summen av alle dei forholda som kan tenkast å verke inn på studenten sine moglegheiter til å tilegne seg kunnskap Andre kommentarar til det totale læringsmiljøet: I det store og hele litt over middels fornøyd. Skolen er dårlig på å dele informasjon i tide. Spesielt når en er nettstudent, og det trengs å planlegge fram i tid. Skolen bør være tydeligere på å skille seg ut som en ingeniørutdannelsesinstitutt og ikke en videregående skole som man skulle tro det er idag. Bra miljø på skolen og mellom elever-lærere. 35 Side82

83 Andre kommentarar til utdanningstilbodet: Mye forvirring med moduler som heter emne, og som dukker opp som moduler igjen. Huske på nettstudenter, når presentasjoner for 2 klasse presenteres. Legge ut mld på BTF-Studenter og ikke bare på skjerm i aulaen. Gjøre nett-undervisning likeverdig med dag-undervisning. Jeg savner at skolen ser på det totale bilde. Sette opp fagene slik vi får egenskaper/verktøy med inn i neste fag. Vi opplevet å ting vi skulle ha lært hadde vi ikke lært for fagene kom i feil rekkefølge. Det vil og være en god ide å sende ut til elevene i god tid i forkant - les opp på matte/fysikk, kanskje vise til et forkurs - har man det i bunn, da vil det første år være mye lettee å komme igjennom Fokus på bedre lærebøker, relatere undervisningen til dagens krav. Veldig fornøyd med å være student hos BTF. It s learning er veldig viktig for min del. Trenger mer praktisk. Det er et godt springbrett for de som vil holde seg på mellomledernivået eller vil videre på høyskole. Det må presses på enda mer beregninger, matematikk R1 på førsteåret og enda mer hydraulikk på maskinlinjen. Det er dette som er relevant for de fleste bedrifter på vestlandet. 36 Side83

84 Akvakultur Studiestad: Austevoll og Fusa Innhald i utdanninga 2. Undervisninga 2.1 Kor nøgd eller misnøgd er du med organiseringa og framdrifta i opplæringa? 37 Side84

85 2.2 Kor nøgd eller misnøgd er du med det faglege nivået på opplæringa? 3. Arbeidsmetodar 3.1 I kva grad er du nøgd med graden av variasjon i arbeidsmetodar i undervisninga? 38 Side85

86 3.2 I kva grad har dei arbeidsmetodane som har blitt nytta, vore dei riktige for at du skal ha eit godt læringsutbytte i modulen? 4. Hovudprosjektet 5. Utstyr og annan infrastruktur Kor nøgd eller misnøgd er du med: Andre kommentarar til lokalitetane, utstyret og tilrettelegging for bruk av IKT på skolen: Jeg er egentlig veldig fornøyd med alt dette, det er bare et par ting som trekker ned: Det bør være mulig å få bruke PC på eksamen. Og det bør være klasserom ved undervisning og jobbing med fagene, det er ikke særlig å bruke et auditorie med smale bord når en skal sitte med PC og notater eller jobbe i grupper. Trekk litt ned med liten arbeidsplass på Austevoll. 39 Side86

87 6. Samarbeid med næringslivet Fagskulane skal ha eit nært samarbeid med næringslivet (kommunane) for å kunne halde seg opdatert innan dei ulike fagfelta. I kva grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet (kommunane) innan ditt fagfelt? Andre kommentarar til skolen sitt samarbeid med næringslivet (kommunane): Dette har vært svært bra i så og si alle modulene, vi har hatt mange gjesteforelesere med godt innhold gjennom hele utdanningen takket være adm hos Fusa og Austevoll fagskole. 7. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljø kan definerast som summen av alle dei forholda som kan tenkast å verke inn på studenten sine moglegheiter til å tilegne seg kunnskap Andre kommentarar til det totale læringsmiljøet: Alt i alt er jeg svært fornøyd med læringsutbyttet og opplegget for utdanningen, det ble bare dårlig på slutten av utdanningen med for mye å gjøre med krevende moduler og alt for lite tid, tiden på høsten 2013 kunne vært nyttet til å gjort avslutningsåret mye bedre. Andre kommentarar til utdanningstilbodet: Takker for at jeg fikk muligheten:) Jeg håper at utdanningen kommer til å bestå, men det må markedsføres enda bedre og man må gå bredt ut. Få dere mediaoppslag og vis til hvor viktig det er med kunnskapsheving i næringen for å komme videre i utviklingen av oppdrettsnæringen. Jobb opp mot bedriftene. Det er ikke nok med mail og noen hefter som reklame.. Det faglige nivået ved Fusa og Austevoll fagskole har vært meget bra. De bør også i fremtiden være sterkt innvolvert i undervisningsopplegget og bør i høyeste grad styre utdanningstilbudet ettersom de sitter med kompetansen på området og har et meget godt nettverk opp mot forvaltning og næringsaktører innen fiskeoppdrett. 40 Side87

88 Arborist Studiestad: Hjeltnes 1. Innhald i utdanninga 2. Undervisninga 2.1 Kor nøgd eller misnøgd er du med organiseringa og framdrifta i opplæringa? 41 Side88

89 2.2 Kor nøgd eller misnøgd er du med det faglege nivået på opplæringa? 3. Arbeidsmetodar 3.1 I kva grad er du nøgd med graden av variasjon i arbeidsmetodar i undervisninga? 42 Side89

90 3.2 I kva grad har dei arbeidsmetodane som har blitt nytta, vore dei riktige for at du skal ha eit godt læringsutbytte i modulen? 5. Utstyr og annan infrastruktur Kor nøgd eller misnøgd er du med: 43 Side90

91 6. Samarbeid med næringslivet Fagskulane skal ha eit nært samarbeid med næringslivet (kommunane) for å kunne halde seg opdatert innan dei ulike fagfelta. I kva grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet (kommunane) innan ditt fagfelt? Andre kommentarar til skolen sitt samarbeid med næringslivet (kommunane): dei er godt oppdaterte, men annan kontakt med næringsliv og kommune ang. hjelp til å skaffe praksisplass ville vore svært nyttig for dei som kjem frå stader utan slik kompetansei nærmiljøet. Studentane burde tidleg få hjelp til å navigere rundt for å finne gode praksisplassar 7. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljø kan definerast som summen av alle dei forholda som kan tenkast å verke inn på studenten sine moglegheiter til å tilegne seg kunnskap Andre kommentarar til det totale læringsmiljøet: Jeg liker meg veldig godt! Og for meg er det ingen plass som kunne vært bedre. Men lærerne må være tøffere til å slå ned på uro i klassen. Andre kommentarar til utdanningstilbodet: Hjeltnes er enn flott skole som jeg skulle gjerne ha fortsatt og reist til og studert. Lærerne er topp og kunnskapsrike. Hadde de fått litt mer utstyr til og lære med hadde de hatt alt! Har hatt to fine år på Hjeltnes, anbefaler det gjerne til andre som er interessert i trær og trepleie. Men hvorfor er ikke faget vekstfaktorer med i denne evalueringa?? kompetansevurdering må inn så tidleg som mogleg, for å kartlegge studentens muligheter 44 Side91

92 Lærarvurderingane frå Bergen tekniske fagskole Skoleåret Gjennomført våren Side92

93 LÆRERUNDERSØKELSEN VÅR 2014 Total rapport generelle spørsmål Alle utdanninger Totalrapport generelle spørsmål Undersøkelsen ble sendt ut til 80 lærere, 38 har ikke svart, 2 har ikke fullført og 40 har besvart hele undersøkelsen. Dette gir oss en svarprosent på 50%, Svarprosent for 2013 var på 84% og for 2012 på 74%. 46 Side93

94 Sammenligningsrapport 2012, 2013 og 2014 generelle spørsmål 3. Korleis vurderer du eiga undervisning og rettleiing som studentane har fått siste skoleår? 4. Korleis vurderer du eit forslag om innføring av praksistid for studentar under utdanninga? I kva grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innan ditt fagfelt? 47 Side94

95 Kor nøgd er du med det totale læringsmiljøet på skolen? 48 Side95

96 LÆRERUNDERSØKELSEN VÅR 2014 Alle utdanninger 49 Side96

97 LÆRERUNDERSØKELSEN VÅR 2014 Alle utdanninger 50 Side97

98 51 Side98

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 10:00 11.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen

Detaljer

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter.

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter. Politisk plattform 1 Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde og et effektivt arbeidsmarked. Fagskoler har en lang tradisjon, og

Detaljer

Råd og utval i fagskulesektoren, og medlemskap i RFF

Råd og utval i fagskulesektoren, og medlemskap i RFF OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-28 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 17.03.2016 Råd og utval i fagskulesektoren, og medlemskap

Detaljer

Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Rasmus L. Rasmussen Alexander Fosse Andersen A

Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Rasmus L. Rasmussen Alexander Fosse Andersen A Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4.etg., Fylkeshuset Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide

Detaljer

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Bergen tekniske fagskole Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.00-11.15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 15/13-18/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Stenseide,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 11.45. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Austevoll, Bergen maritime fagskole, avd. Austevoll Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10:

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10: Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helse, Fusa Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Steffan Wetherell Medlem

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 19. november 2013 Kl.: 11.15 12.30 Stad: Austevoll vidaregåande skule Saknr.: 19/13-22/13 MØTELEIAR Hellesøy, Aslaug DESSE MØTTE Mikkelsen,

Detaljer

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 20. november 2012 Kl.: 11.30 13.00 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-4 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Detaljer

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-89 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-34 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 06.05.2014 Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Styret for Fagskolen i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset Dato: 28.09.2018 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Namn Funksjon Representerer. Namn Møtte for Representerer

Namn Funksjon Representerer. Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset Dato: 18.11.2016 Tidspunkt: 09:00-11.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Jakob

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Flytte tekst frå «forslag til høyringsuttale» opp under «forslag til vedtak.»

Flytte tekst frå «forslag til høyringsuttale» opp under «forslag til vedtak.» Saksprotokoll i Utval for opplæring og helse - 05.09.2017 Elizabeth Toft Erichsen (V) sette fram fylgjande forslag: «Ny innstilling: Flytte tekst frå «forslag til høyringsuttale» opp under «forslag til

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: Tidspunkt: 09:00 11. Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 09:00 11.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta

Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8234-2 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 10.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-71 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland

Detaljer

Håkon Kongsvik utvalsleiar

Håkon Kongsvik utvalsleiar Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: 05.05.2017 Tid: 15:00 Program Kl 15:00 Mat og sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland - skuleåret 2014/15

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland - skuleåret 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-2 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Nytt val av medlemar til styret for Fagskolen i Hordaland

Nytt val av medlemar til styret for Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-140 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 02.10.2018 Fylkestinget 02.10.2018 Nytt val av medlemar til styret

Detaljer

Namn Funksjon Representerer Trude Amundsen Medlem TILSETT. Namn Møtte for Representerer Kjerstin B. Klokkeide Trude Amundsen TILSETT

Namn Funksjon Representerer Trude Amundsen Medlem TILSETT. Namn Møtte for Representerer Kjerstin B. Klokkeide Trude Amundsen TILSETT Møteprotokoll Utval: Styret for Fagskolen i Hordaland Møtestad:, Haugeveien 28, Nordnes Dato: 15.11.2018 Tidspunkt: 09:00 12.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Sara Hamre Sekkingstad

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Endring av forskrift for Fagskolane i Hordaland

Endring av forskrift for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-105 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 25.10.2017 Endring av forskrift for Samandrag I samband

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Møtestad: møterom 523 (5.etg), Fylkeshuset. Dato: Tid: 14:30. Dagsorden:

Møteinnkalling. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Møtestad: møterom 523 (5.etg), Fylkeshuset. Dato: Tid: 14:30. Dagsorden: Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkeseldrerådet i Hordaland møterom 523 (5.etg), Fylkeshuset Dato: 05.11.2015 Tid: 14:30 Dagsorden: Kl 14:30 15:45 Sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine medlemmer

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anne Gine Hestetun Roald Stenseide Julie Dyrkolbton Breistein Lisa Nord Hopland

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anne Gine Hestetun Roald Stenseide Julie Dyrkolbton Breistein Lisa Nord Hopland Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, 8. etg., Wigandgården, Bergen Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Tom

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 29.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-1 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 22.09.2015 Opplærings- og helseutvalet 29.09.2015 Strategiplan

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1383-12 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 19.04.2017 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, Wigandgården 8. etasje Dato: Tidspunkt: 10:00-12:00

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, Wigandgården 8. etasje Dato: Tidspunkt: 10:00-12:00 Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, Wigandgården 8. etasje Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 10:00-12:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roger Pilskog

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2019/1670-8 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 09.04.2019 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Kåre Ystanes utvalsleiar

Kåre Ystanes utvalsleiar Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkeseldrerådet i Hordaland Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset Dato: 01.06.2017 Tid: 09:30 Program Kl. 09:30 10:00 Kl. 10:00 10:30 Kl. 10:30 10:40 Kl. 10:40 12:00 Kl.

Detaljer

Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: Tid: 11:00

Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: Tid: 11:00 Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: 10.10.2013 Tid: 11:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf. 71 25 88 56 eller e- post:

Detaljer

Redusert eigendel elev-pc

Redusert eigendel elev-pc OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3598-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Redusert eigendel elev-pc Samandrag Under

Detaljer

Opplærings- og helseutvalet

Opplærings- og helseutvalet Møteprotokoll Opplærings- og helseutvalet Utval: Møtestad: Sunnhordland, 4.etg., Fylkeshuset Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 11:00-12.30. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Rasmus

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200800905-71 Arkivnr. 522 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 27. mai, 2010 FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 SAMANDRAG

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 10:00 14.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høyringsfråsegn - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-75 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 24.03.2015 Høyringsfråsegn - NOU 2014:14 Fagskolen - et

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:00 13.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1128-1 Saksbehandlar: Marit Virkesdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 13/17 09.03.2017 Utval for opplæring og helse 30/17 14.03.2017

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

Godkjenning av to prosjektrekneskap

Godkjenning av to prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-6 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Valnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Valnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Valnemnda Komponisten, Hotell Ullensvang Dato: 13.06.2017 Tid: 10:00 Dagsorden Kl 10:00 Sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Yrkesopplæringsnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Yrkesopplæringsnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Yrkesopplæringsnemnda Forskjønnelsen, 8. etasje, Wigandgården Dato: 21.11.2017 Tid: 10:00 Det vert med dette kalla inn til møte i Yrkesopplæringsnemnda. Tid: Tysdag 21.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, Wigandgården, 8. et Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, Wigandgården, 8. et Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00 Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, Wigandgården, 8. et Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Tom Knudsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: møterom Stadsporten, 8. etg, Wigandgården Dato: Tidspunkt: 10:00-12:30

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: møterom Stadsporten, 8. etg, Wigandgården Dato: Tidspunkt: 10:00-12:30 Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: møterom Stadsporten, 8. etg, Wigandgården Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Tom Knudsen

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Godkjenning av tre prosjektrekneskap

Godkjenning av tre prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-3 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Godkjenning av tre prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

MØTEIN N KALLIN G. Anne Gine Hestetun utvalsleiar SAKLISTE

MØTEIN N KALLIN G. Anne Gine Hestetun utvalsleiar SAKLISTE Side 1 av 1 MØTEIN N KALLIN G Organ: FELLESNEMNDA SITT TI LSETJINGSUTVAL Møtestad: Fylkeshuset i Bergen, fylkesutvalssalen, 3. etg. Møtedato: 24.04.2018 Tid: 12:00 13:00 Det er pl iktig f rammøte til fellesnemnda

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalssalen 3. etg., Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:50-12:50

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalssalen 3. etg., Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:50-12:50 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalssalen 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 09:50-12:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter

Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/10930-2 Saksbehandlar: Matti Torgersen Saksframlegg Saksgang Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter Samandrag Samarbeidet i Vestlandsrådet

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Trond Hansen Riise Medlem V

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Trond Hansen Riise Medlem V Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Styret meiner at Møre og Romsdal med sine 450 fagskolestudentar er ei naturleg eining med tilstrekkeleg omfang til å stå på eigne bein.

Styret meiner at Møre og Romsdal med sine 450 fagskolestudentar er ei naturleg eining med tilstrekkeleg omfang til å stå på eigne bein. Behandling i Fylkesutvalet - 24.03.2015 Toril Røsand (H) fremma utdanningsutvalet sitt vedtak i punkt 3 Eigerskap og regional organisering (tiltak 13,14) «3 Eigerskap og regional organisering (tiltak 13,14)

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring

Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-5 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs

Detaljer

VALORDNING FOR STUDENT- OG TILSETTREPRESENTANT I HORDALAND FAGSKULESTYRE

VALORDNING FOR STUDENT- OG TILSETTREPRESENTANT I HORDALAND FAGSKULESTYRE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Seksjon for drift og utvikling Arkivsak 201112362-3 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2012 VALORDNING FOR STUDENT-

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 01.04.2019 Tidspunkt: 10:00 11:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 03.12.2018 Tidspunkt: 14:30 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilbakemelding til NOKUT sin tilsynsrapport - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund

Tilbakemelding til NOKUT sin tilsynsrapport - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2019 13739/2019 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 22.02.2019 Tilbakemelding til NOKUT sin tilsynsrapport - Tilsyn ved Fagskolen

Detaljer

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.02.2012 Kl.: 08.30 13.30 Stad: Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Rune Haugetun /TVØ) DESSE MØTTE Frank Skjold

Detaljer

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 27. mars 2012 Kl.: 10.00 Stad: Fylkesutvalsalen; Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 15/12-17/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalssalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer