Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo

2 Forord Norsk Folkehjelp Oslo (NFO) ble stiftet som en arbeidersamarittgruppe I dag driver vi i all hovedsak innenfor områdene sanitet og redning, ungdomsarbeid, frivilligsentral, eldresenter, hyttedrift, eksterne og interne kurs i førstehjelp og integreringsprosjekt for innvandrerkvinner. I tillegg til dette er NFO sitt årsmøte generalforsamling for Stiftelsen Furukollen. Furukollen er en gammel villa på Nesodden som ble gitt som gave til NFO og som i dag både leies ut og brukes av Norsk Folkehjelp. NFO sitt kontor (KR) ligger i Ormsundveien 16. KR er hovedsetet for all virksomhet i regi av NFO. Sinsen eldresenter er lokalisert i Trondheimsveien, mens frivillighetssentralen ligger på Manglerud. For begge disse institusjonene er NFO driftsoperatør. Sinsen eldresenter og Stiftelsen Furukollen leverer egne beretninger og regnskaper til årsmøtet. Manglerud Frivilligsentral er inkludert i hovedregnskapet til NFO, men leverer egen årsmelding. For disse rapporteres det egne avdelingsregnskap til bevilgningsytere. Vedtektene til Norsk Folkehjelp er styrende for vår virksomhet. Organisasjonens drift forurenser ikke det ytre miljøet ut over det som er vanlig for lignende organisasjoner. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på KR/Bekkelagstunet Årsmøtet gjorde følgende valg, der alle ble valgt for ett år: Styret Leder Nestleder Økonomileder Sekretær Medlem Medlem Leder Sanitetsutvalg Repr. fra sanitetsungdommen Varamedlem Ansattes representant Varaansattrepr. Geir Faarlund Evelyn Støen Roy Walberg Anita E. Grønli (tiltrådte senere) Erik Lerbæk Julian Håbesland Halvard Odden Tonje Opstad (tiltrådte senere) Jon R. Johansen Gørill Unsgård (velges av de ansatte) Alfredo Biamond (velges av de ansatte) Lokalt sanitetsutvalg Leder Nestleder Medlem Representant fra Sanitetsungdommen Halvard Odden (trakk seg i aug/sept) Øystein Vik Eva Ravdal Tonje Opstad

3 Kontroll komité Medlem Medlem Øistein Helland Cato Aune Valgkomiteen Medlem Medlem Medlem Varamedlem Karin Andersen (tiltrådte senere) Ellen Franzvåg (tiltrådte senere) Turid Eidsvold (tiltrådte senere) Marianne Paris Pedersen Regionens årsmøte valg av representanter Representant 1 leder Representant 2 leder LSU Representant 3 økonomileder Vararepresentant 1 sekretær Vararepresentant 2 nestleder LSU Vararepresentant 3 rep fra kontrollkomiteen Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, økonomileder, sekretær og leder LSU. Personalutvalget (PU) har bestått av leder, nestleder og LSU-leder, mens sekretæren ble oppnevnt av styret som vara etter sin tiltredelse. Etter at LSU-leder trakk seg fra virksomheten i Oslo gikk sekretæren inn som medlem i PU. Personalutvalget er oppnevnt av styret, fordi det er lite hensiktsmessig å være et fullt styre i alle saker som vurderer f.eks. forføyningssaker. Utvalget behandler saker etter fullmakt fra øvrige styremedlemmer. PU har i løpet av denne styreperioden behandlet i alt tre personalsaker. Styrets arbeid Styret har i løpet av året gjennomført åtte styremøter, fire arbeidsmøter og to medlemsmøter. Det ble i november gjennomført en organisasjonsdag, der styret og LSU fastsatte de viktigste målsettingene for Det ble påbegynt arbeid med en informasjonsstrategi med fokus på å bruke sosiale media aktivt til medlemsverving. Det har vært gjennomført en rekke aktiviteter og tiltak, som bl.a.: Det ble avholdt en vellykket dugnad på KR 28. september Torggata 51/53, festeavtale på plass, årlig avgift kr ,- Ny mobilleverandør og nye telefoner til alle på plass Nytt låseanlegg på KR Nye datamaskiner Medlemmers forpliktelser ovenfor NFO etter å ha deltatt på kurs og lignende er fastsatt Avtaleformular til bruk ved lån av våre lokaler

4 Avtaleformular til bruk ved lån/leie av andre ting Forbud mot privat bruk av våre biler Sosiale medier, det er startet arbeid med en informasjonsplan og videreutvikling av regler/holdninger ved bruk av sosiale media, med mål om å få en enhetlig profil/holdning/bruk Felles markering i anledning NF 75 år med de andre lagene i Oslo på Egertorget i Oslo ble gjennomført den 22. november. For saniteten var det ambulansen og hjertestarteren tiltrakk seg folk, mens Solidaritetsungdommen satte fokus på kampen mot atomvåpen Et hyggelig julebord for medlemmer ble arrangert på KR 6. desember. Norsk Folkehjelp har vedtatt å avvikle sin drift av Ormsundveien 16. Da det er de som er leietakere for hele anlegget, og framleier en del til NFO, er det ved årsskifte en del usikkerhet omkring hva som vil skje videre. Målsetningen for det videre arbeidet i den anledning, er at NFO skal kunne leie dagens lokaler videre direkte fra Oslo Havn. Eksisterende avtale er prolongert ut oktober Lokalene/kursrom har vært leid ut/stilt til disposisjon til Operativt lederforum Oslo, styret i Norsk Folkehjelp, hovedkontoret, Oasen, Ung Oslo mm. Økonomi Økonomileder Roy Walberg har også i 2014 gjort en kjempeinnsats med regnskapet for NFO. Det er et krevende og uoversiktlig regnskap med mange underavdelinger, og det jobbes med å forenkle dette noe. Det er gjort en del grep for å sikre gode regnskapsrutiner, og at man har den nødvendige kontroll på utgifter og inntekter. Det er fortsatt en utfordring at man blant de tillitsvalgte har store sprik i økonomisk kompetanse og blandet respekt for eksterne og interne regler for økonomiforvaltning. NFO leverer et regnskap for 2014 med et meget godt resultat. I perioden har vi videreført avtale med MAX bingo om spill på Sandaker senter.

5 Heiene Regnskap AS har også i 2014 ført regnskapet for laget, mens revisjonen er utført av revisor Bente Wilhelmsen. Informasjon om medlemmer Hovedkontingentkravene sendes ut fra NF hovedkontoret, purringer på kontingent er ivaretatt av leder. Medlemskategori Enkeltmedlem Familiemedlem Honnør /Trygdet /Pensjonist Hovedmedlem Livsvarig medlem Skoleelev/Student/Militær Æresmedlem Antall medlemmer I tillegg til individuelle medlemmer har vi 43 lokale fagforeninger kollektivt tilsluttet med sine i alt medlemmer. Kontingentkravet sendes ut lokalt, og er ivaretatt av styrets leder. Informasjon/kommunikasjon Laget har i 2014 hatt fokus på å holde egne websider tilstrekkelig oppdatert. Det er sendt ut 3 medlemsinformasjoner fra styret i perioden, to pr. e-post og en pr. post til samtlige individuelle medlemmer. Facebook er en viktig kommunikasjonskanal i tillegg til hjemmesidene. Både som budbringer og informasjonskilde for medlemmene i en lukket Facebook-gruppe i forbindelse med tjenester, og som profesjonell bedriftsside for å informere om vårt arbeid og verve nye medlemmer.

6 Fastgiver/Folkehjelper Det er registret 33 medlemmer som er fastgivere. Disse gir et fast beløp til Norsk Folkehjelp hver måned, hvor en andel går til NF Oslo. Stor takk til de faste giverne og til hovedadministrasjonen som iverksatte arbeidet med å skaffe fastgivere. Medlemsmøter Det ble avholdt medlemsmøter den 12. juni og 23. oktober. På møtet i juni ble det gjort suppleringsvalg på kandidater til styret, ved at Anita Eidsvold Grønli gikk inn som sekretær og Tonje Opstad gikk inn som ungdomsrepresentant i styret. Til valgkomiteen ble følgende kandidater valgt inn: Karin Andersen, Turid Eidsvold og Ellen Franzvåg. På medlemsmøte den 23. oktober var det i tillegg til vanlige medlemsmøtesaker en markering av Norsk Folkehjelp 75 år. Jubileet ble markert med kåseri av Finn Erik Thoresen, leder i Norsk Folkehjelp. Det var servering av bursdagskake og kaffe, mens NFO fikk jubileumsvase og jubileumsbok. Administrasjon NFO har hatt følgende ansatte i 2014: Kursadministrator Siw Osmundsen 20 % stilling. Vaktdekker amb. Gørill Anett Unsgård 30 % stilling. Ansatte på Sinsen eldresenter, Manglerud frivilligsentral og Oasen fremkommer av deres beretninger. Styringsgruppe Oasen - Kvinner krysser grenser Kjersti E.R. Jenssen og økonomileder Roy Walberg har også i 2014 fungert som styringsgruppe. Det er nå god kontroll på økonomien, og tidligere års underskudd er i 2014 dekket inn.

7 Avdelingenes beretninger: Kursavdelingens egen beretning vært på et kurs med instruktør fra Norsk Folkehjelp Oslo! Det betyr et gjennomsnitt på nesten 70 personer som har lært førstehjelp fra oss per uke. Det har vært avholdt 219 kurs i 2014, altså over 4 kurs per uke gjennom hele året! Eksterne kurs: 15 forskjellige instruktører har hatt oppdrag for Norsk Folkehjelp Oslo og delt livsviktig kunnskap med barnehager, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Cirka deltakere har Våre instruktører har en enorm undervisningserfaring og et stort fokus på faget, som bidrar til at vi leverer god kvalitet både faglig og pedagogisk. Det får vi mange tilbakemeldinger på, vi scorer høyt på evalueringer og får ofte tilbakemeldinger fra deltakere som har fått bruk for kunnskapene. Instruktørene som holder kurs hos oss har god faglig bakgrunn, mye pasienterfaring og realistisk oppfatning av førstehjelpsfaget og kan formidle kunnskap basert på erfaring. Salg av førstehjelpsmateriell: Vi setter også stor pris på at bedrifter kontakter oss for å skaffe førstehjelpsmateriell, vi har solgt flere halvautomatiske hjertestartere gjennom året og derved hevet beredskapen, med muligheten til å utføre defibrillering før ambulansen kommer. Vi leverer alltid kurs samtidig med hjertestarteren, slik at det er en reell beredskap de kjøper. Vi hadde to instruktører på Grunnkurs Instruksjon våren 2014; Eva Ravdal og Tonje Opstad, Tonje er allerede godt i gang som instruktør og har tatt flere kursoppdrag. Vi har fått noen instruktører godkjent på bakgrunn av utdanning i andre organisasjoner og har knyttet til oss André K. Bakke og Kjetil Sandholm. Interne kurs i NFO og hjelp til andre lag: Kurskoordinator har i tillegg fungert som opplæringsansvarlig for interne kurs i NFO på frivillig basis. Våre instruktører har gjennom året gjennomført Norsk Grunnkurs Førstehjelp

8 i eget lag to ganger, en av gangene med over halvparten av deltakerne fra NF Lørenskog. Vi har avholdt to KNF i lokallaget, en av gangene var halvparten av deltakerne fra NF Lørenskog. Vi har holdt et KNF i NF Odalen og Hjertestarterkurs i eget lag, samt for NF Lørenskog. NF Asker og Bærum har vi hjulpet med kurset «Livredning i vann». Instruktører fra NFO har bidratt ved instruktørkurs i regi av Norsk Folkehjelp region Sør-Vest, Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd i DHLR og avansert hjerte-lungeredning (AHLR) i samme periode. Faglige oppdateringer: Vi hadde tre deltakere på Førstehjelpsrådets instruktørsamling for faglig oppdateringer; Evelyn Støen, Signe Pauline Aunvik Martinsen og Siw Lilly Osmundsen. En instruktør er blitt oppdatert på nytt DHLR-konsept (Thomas Langerud) og en ny DHLRinstruktørgodkjenning er gjennomført (Kjetil Sandholm). Kursansvarlig deltok på Europeisk Resuscitasjonsråds kongress i San Sebastian, Spania og ved Skandinavisk Akuttmedisin som leder av Norsk Førstehjelpsråd. To instruktører (Evelyn Støen og Siw Lilly Osmundsen) ble i desember godkjente som instruktører i HHLR, som er et nytt kurskonsept for helsepersonell gjennom Norsk Resuscitasjonsråd. Inn i varmen Norsk Folkehjelp Oslo og LO sitt påskearrangement Inn i varmen gikk av stabelen 14. april. Vi hadde 302 gjester til bords i Oslo Kongressenter Folkets hus på Youngstorget, som hadde en hyggelig opplevelse med to retters middag og konsert med Inger Johanne Vie. Nok et vellykket arrangement med mange frivillige fra NFO, Oasen og LO som hjalp til med å gjøre kvelden til en hyggelig opplevelse for gjestene. Bjørn Helge Loe, som gjorde en flott jobb, var ansvarlig for prosjektet fra NFO s side. Torggata 51/53/Ankertorget Ansvarlige for Ankertorget har vært styrets leder og Åse Rønne Shields, tidl. daglig leder. I løpet av styreperioden har man lykkes med å komme til en endelig løsning på problematikken omkring festeavtale på tomten. Dette betyr at Oslo kommune erkjenner formelt at det er NFO som eier bygget, og at man fester tomta fra Oslo Kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det har vært avholdt takst på tomt og bygg, denne konkluderte med kr ,- i festeavgift for tomten. Det er tegnet festeavtale på tomt og hus, det jobbes med å få fritak på dokumentavgift i forbindelse med inngåelse av festeavtalen. Leiekontrakten med dagens leietager er inngått for en periode på fem år fra , med opsjon på ytterligere fem års leie. Festeavgiften blir dekket inn av leien de første tre årene.

9 Langåra Langåra-komiteen har i 2014 bestått av: Bjørn Helge Loe Hans Jørgen Sjøholm Sverre Sørensen I år har det vært en utrolig bra vaktdekning på Langåra. Vi startet med påskeberedskap av UG med følge. Og i den forbindelse, en stor takk til Trond Opstad som bistod med sin elektrikerkunnskap og reddet oss fra et mulig branntilløp på vaktstasjonen vår, da det var løse ledninger innvendig i en stikkontakt. Vi hadde stasjonen bemannet både pinsen og St. Hans. 8 hele uker samt helger og enkelt dager. Det har vært utført vedlikeholds arbeid på hytta i sommer, vasket og skrubbet vegger utvendig for grønske og andre vekster. Beiset platting og gelender. Justert og tettet på takrenna, slik at vannet har blitt ledet dit det skal og ikke alle andre steder. Når det gjelder båt, så er det deja Vu med vannet i mellomskroget og over hundre liter blindpassasjerer som vi til slutt fikk pumpet ut. Vi hadde en større vedlikeholds utgift på motoren som følge av at båten ligger for dypt i vannet. Det er derfor bestemt at den grå båten selges med den gamle motoren. Vi vil disponere en annen båt for neste år. Her vil det komme egne regler i forbindelse med bruk av denne. Og selvfølgelig ikke en sommer uten propellbytte. Østmarkahytta Østmarka-komiteen har i 2014 bestått av: Knut Haugen Martin Mikkelsen Aktiviteten i Østmarka har vært høy i Vi kunne endelig benytte de midlene vi fikk fra Sparebankstiftelsen DNB i 2013; kr ,-. Så fort snøen smeltet kom vi i gang med forberedelser til renovering, utbedring og ferdigstilling av prosjekter. Det gamle kjøkkenet er revet, tak og vegger malt. Ny kjøkkeninnredning er kjøpt inn og delvis montert. Vi venter bare på at elektriker skal bli ferdig med ny el- kurs til komfyr, før vi monterer det siste. Det er kjøpt inn ny komfyr og nytt kjøleskap. Alt gammelt inventar kastet og erstattet med nytt. Det er kjøpt inn ny elektrisk Cinderella toalett som ble montert av snekkerne som stod for gjenoppbyggingen etter brannen. Vår «gamle» stue har fått en oppgradering ved at vi har lagt nytt gulvbelegg. Vi har også kjøpt og montert ny peisovn. Benken langs veggen som var fjernet, er blitt gjenoppbygget av en møbelsnekker. Det er også kjøpt inn et nytt bord. Det betyr at det er plass til mange flere der inne. Halvdelen vi har overtatt fra trekkhund klubben ble røykskadet under brannen i Den er totalrenovert med nye vegger, tak og gulv. Det er montert lamper på vegg og tak med dimmer. Det store rommet innredes til primært kursbruk. Det er kjøpt inn sammenleggbare

10 bord og stoler. TV er montert og klargjort for bruk til undervisning. Det er tilrettelagt for undervisning av en gruppe på opptil 20 personer. Det lille rommet har fått en sofa med bord, og er blitt et koselig sted for avslapping. Det store rommet som er i den gjenoppbyggede delen, er foreløpig et lager. Vi har satt inn reoler og skap, slik at det skal fremstå best mulig. Utvendig skal hytta males. Vi har forsøkt å avholde dugnader, både ved massiv innkalling ved hjelp av FB, hjemmesider, meldinger på SMS og telefoner, men det har ikke vært enkelt. Vi fikk til en dugnad i mai. De som møtte opp gjorde en flott innsats, og vi koste oss med maling og grilling. Dessverre gjenstår fremdeles mye maling, men vi håper å bli ferdige i Det trengs i aller høyeste grad! Men, vi klarte også å få nytt overbygg over inngangspartiet. Det gamle ble revet på dugnad og et nytt reist av profesjonelle snekkere. Berner Sennen klubben er fremdeles leietagere i hytta. De har også bidratt med dugnad, blant annet malt mye innvendig samt ordnet gardiner til hele hytta. Vi skal nå formalisere leieforholdet litt mer, og de er tilbudt å benytte den gamle skadestua som «sitt» rom, mot at de pusser opp der inne. Planene for 2015 vil være å ferdigstille en del små detaljer inne, men hovedfokus er utvending vedlikehold. Vi må sørge for at hytta blir malt. Det er også et par meter med panel på baksiden som er dårlig og må skiftes før vi maler der. Og fremdeles har vi mye søppel liggende i kjelleren som burde fjernes. Men hytta er nå klar til bruk! Det er opp alle å ta den i bruk. Kurs, øvelser, sosial aktivitet, mulighetene er der for alle.

11 Beretning fra lokalt sanitetsutvalg (LSU) På årsmøtet ble følgende valgt inn i LSU: Leder Nestleder Medlem Representant fra Sanitetsungdommen Halvard Odden Øystein Vik Eva Ravdal Tonje Opstad LSU har i år videreført smal modell for organisering og kun bestått av tre personer. Dette har gitt en effektiv og enkel organisering som vi ser med fordel kan videreføres parallelt med en operativ organisering for den daglige drift, i år tilfeldigvis bemannet av de samme personer som er i LSU. Halvard Odden trakk seg i august/september, og det medførte et opprykk for de øvrige. Tonje Opstad trakk seg pga. av skole, og Hege Pedersen Viig overtok som representant for sanitetsungdommen på nyåret Tjenestedekking for sanitetstjenester har vært ivaretatt av Øystein Vik. Samband er blitt ivaretatt av Tage Ravdal, mens Trygve Billing har vært bilansvarlig. Depot Åse Ravdal. Leder Geir Faarlund har fungert som ambulanseleder siden august. Eva Ravdal har vært beredskapsansvarlig. Fakturabilag for Bjerke og OUS har vært ivaretatt av Roy Walberg. LSU har forsøkt å systematisere mannskapenes kompetanse og kompetansehevende tiltak. Det har blitt avholdt NGF og DHLR kurs både for nye deltagere og ambulansepersonell. Nødnett FORF kurs ble gjennomført i forbindelse med NC Mannskapene Tirsdagskveldene gir mannskapene mulighet til å finne noen fra LSU på KR. I forbindelse med store tjenester, har det blitt forsøkt lagt opp til sosialt samvær på KR etter endt innsats. Dette har vært vellykket og populært, og er noe som LSU ønsker å videreføre. Vi har deltatt med mannskaper på markørtjeneste ved store øvelser. Ambulanse Vaktdekking ambulanse har vært en 30 % stilling for å ta seg av vaktdekking og hospitanter gjennom året. Den er dekket av Gørill Anett Unsgård som nå har fast stilling Antall vakter Kjørte turer for AMK Bjerke travbane - Vakter Lunsjtrav Kjørte km. ambulanser

12 Vi har 3 ambulanser: 116 (2003 Volvo), 117 (2005 MB Sprinter) 118 (2002 MB E270) Det har blitt kjøpt inn en brukt ambulanse fra Oslo Bilauksjon. Bilen har gått i tjeneste i Follo. En Volvo ambulanse med 4wd. Bilen var registrert første gang i 2009, og er enda ikke tatt i bruk i påvente av omregistrering. Personellsituasjonen har blitt noe forverret i 2014, og vi trenger alt ambulansepersonell for å ivareta kjøring for OUS og Bjerke travbane. Beredskap I 2014 besto 4 mannskaper søk- og redningskurs, og vi gjenopptok med dette den operative tjenesten. Disse står nå på alarmliste for region øst. Vi har så langt hatt 4 aksjoner siden vi ble operative, og det har blitt kjøpt inn nytt personlig sikringsutstyr for mannskapene som hjelmer, tau og sikringsseler. Dette ble kjøpt inn for midler NFO fikk i båregave etter Ole Martin Rønningen.

13 Depot Depot har i 2014 bestått av: Åse Ravdal, Martin Mikkelsen, Morten Pedersen, Tage Ravdal og Knut Haugen. I tillegg har vi fått Lene Mikkelsen og Hege Pedersen med oss på laget. Depotets faste møtedag har også i 2014 vært tirsdager. Da møtes vi for å sjekke materiell, samt pakke og etterfylle utstyr til tjenester. Ved siden av vanlig førstehjelpsutstyr har vi mye teknisk materiell som også krever jevnlig vedlikehold og reparasjoner. Vi har gjennomført vedlikehold på båter og deres tilhengere, aggregat og lysutstyr. Dessuten har vi brukt mye tid på depotbilen 115. Ved siden av vanlig vedlikehold har vi hele tiden prosjekter gående for å heve standarden og øke effektiviteten. Selv om vi ikke har hatt SR beredskap i 2014, har vi jobbet med å utvikle og forbedre materiellet vårt, slik at vi skal vær klare når dette tas opp igjen. Vi har også skiftet ut noe lysutstyr slik at vi er bedre rustet for aktivitet i mørket. Depot har også øket tilstedeværelsen på store tjenester. Ved siden av Norway cup som naturligvis er Sanitetens største oppgave, har vi vært tilstede på alle store løpsarrangement som Holmenkollstafetten, Sentrumsløpet, KK-mila, Oslo Maraton, og Bislett Games. Dette gjør vi for å støtte mannskapene med utstyr og telt hvor det er nødvendig, samt bistå i hektiske perioder etter behov. Biler og hengere Vi har 2 transportbiler: 113 (2002 Mitsubishi L400) 114 (2000 mod. VW Transporter) Vi har 1 varebil/kursbil: Vi har 1Varebil/beredskapsbil: 111 (2004 mod. Nissan Kubistar) 115 (2006 mod Ford Transit) I tillegg har vi en godt utstyrt beredskapshenger til bruk på leteaksjoner. Bilene våre har gått ca km i : 5355 km 113: 7316 km 114: km 115: 2429 km

14 Førstehjelp / Tjenester Saniteten har i år gjennomført tjenester som i et normalår. De store tjenestene i år var Norway Cup, Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten, Oslo Maraton, Bislett games, Fagforbundets Landsmøte, LO-kongressen 2014, Fadderullan (BI) og Vålerenga Fotball som vi hadde kontrakt med i år. Fadderullan varte nesten i 10 dager, men det var ikke tjeneste hver dag. Dette er en artig tjeneste som det er lett å få mannskaper til. Vålerenga Fotball, herrer og damer hadde kamper en til to ganger i uka, vi dekket ca. 26 kamper. Vi har i tillegg hatt mange mindre tjenester som kommer år etter år, da våre oppdragsgivere er godt fornøyde med jobben vi gjør. Vi har fortsatt godt samarbeid med operativ ledelse ved prehospital Divisjon. Mannskapssituasjonen er fremdeles en utfordring for førstehjelpsaktiviteter, men med den stå-påviljen som er blant de aktive mannskapene, har dette gått greit, også i Vi har noen ganger hatt hjelp fra andre folkehjelpslag og fra Røde Kors. Vi har gjennomført noen grunnkurs og et kvalifisert nivå førstehjelp I løpet av året. Norway Cup Norway Cup planlegges årlig av en egen prosjektgruppe oppnevnt av lokalt sanitetsutvalg. I 2014 var det Anita Hansen som var tjenesteleder på andre året på rad. Norway Cup ble tradisjonen tro avholdt i uke 31. Det var flere nye i stab, og i år var det flere mannskaper enn tidligere år. Vi hadde også i år med oss sykkelpatruljen vår på andre året med gode erfaringer. Dansk Folkehjælp bidro også i år, dette begynner å bli en tradisjon at vår søskenorganisasjon kommer over og hjelper oss denne uken. Sanitetsungdommen Ungdommen valgte i 2014 Tonje Opstad som ungdomsleder og Hege Viig Pedersen som voksenkontakt. Sammen har de i 2014 drevet ungdomsgruppen. Vi startet året med planlegging og gjennomføring av en actionhelg. Ungdommen planla og gjennomførte helgen på en meget god måte, med organisering av mange øvelser, deltagere og markører. Vi deltok på fagkonferansen med fire ungdommer og ungdomslederen. Møtet etter aktivitetskonferansen hadde ungdommene hver sine innlegg der de skulle formidle det de hadde lært (bruk av GPS og idrettsskader). I vinterferien var en ungdom og ungdomsleder på vinterberedskap på Rjukan for NF Tokke og Omegn. I påsken ble tre ungdommer med saniteten på påskeberedskap på Langåra. Vi rundet av første halvår med en hyggelig avslutning, med laserspill og pizza. Vi har også vært aktive gjennom sommerferien, hvor vi i uke 27 var på

15 Langåra førstehjelpsstasjon. Der ble det gjennomført NGF- kurs, og vi fikk besøk av redningsskøyta som ga oss en gjennomgang om deres arbeid og vi fikk titte rundt på båten og testet utstyret deres. Ungdommene var også godt representert på Norway Cup. Vi startet smått opp etter sommeren med å lære bort førstehjelp til barn som var på leir i Østmarka i regi av Oslo og omland friluftsråd. Ungdommene har utover høsten deltatt på diverse tjenester som blant annet Granittrock, KK-mila og Oslo Maraton. I år som i fjor har vi hatt skadesminking, snakket om rollen som markør og hatt noe case trening og ungdommene har blitt gode innen for temaet. Vi har også hatt en tur til Furukollen, da inviterte vi NF Hadeland til Sanitet og Redning-helg. Anna Fjalestad ga oss en god innføring i temaet søk og redning. Vi lærte om bruk av kart og kompass, samt prøvde dette i praksis. Vi avsluttet 2014 med grøtfest på KR i samarbeid med saniteten. I januar arrangerte ungdommen juletrefest på KR. Det var godt oppmøte og ble en suksess. Bevertning og utlodning med fine premier og litt inntekt til NFO! Det var stor stas med tryllekunstner og nisse som kom med poser og god stemning! Sinsen eldresenter Sinsen eldresenter leverer egen beretning til årsmøtet. Manglerud frivilligsentral Manglerud leverer egen beretning til årsmøtet, mens regnskapet er inkludert i regnskapet til NFO. OASEN Kvinner Krysser Grenser Organisatorisk har Styret i Norsk Folkehjelp Oslo opprettet en styringsgruppe som administrerer Oasens aktiviteter, budsjettering og rapportering. Denne styringsgruppen består av: Leder styringsgruppa Økonomiansvarlig NFO Daglig leder Prosjektleder Kjersti E. R. Jenssen Roy Walberg Erlinda Munoz Alfredo Biamont OASEN tilbyr rehabilitering og kvalifisering tiltak for innvandrerkvinner med liten tilknytning til storsamfunnet. Det legges vekt på selvstendighet, personlig utvikling, sosial kontakt og solidaritet.

16 ØKONOMI OG NYE UTFORDRINGER OASEN kunne skaffe kr til finansiering av sine aktiviteter i Store deler av 2014 har også blitt brukt til søknadsskriving for Det er totalt gitt foreløpig tilskudd for 2015 for kr ,-. NI INTEGRERINGSPROGRAMMER i ) REHABILITERING AV LANGTIDS SOSIALKLIENTER Det mest suksessfullt og vellykket tiltak. Målet er å rehabilitere langtids sosialklienter og andre NAVs trygdede. Faginnledere har kommet fra Oasen, Oslo politi, Barnevernet, JURK, Krisesenter, Likestillingsombud og NAV. Støttet av Extrastiftelsen og NAV. Deltakere Frivillige Sesjoner 28 motivasjonsseminarer Seminarene har blitt avholdt i Nordstrand, på Grünerløkka, i Gamle Oslo, og i Nordre Aker. På siste framdriftsrapport skrev vi at vi skulle gjennomføre 20 motivasjon seminarrekke til kvinner, 10 per semester, 3 sesjoner hver med mellom 25 og 40 deltakere hver møte, dvs. 60 sesjoner av 3 timer for rundt totalt 500 deltakere. 2) FOREBYGGING AV DIABETES HOS INNVANDRERE SOM ER I FARESONEN Målsetting er gi faglig fundert informasjon om diabetes til utsatte grupper og forebygge diabetes hos dem. Støttet av Extrastiftelsen. Deltakere Foredrag/aktiviteter 21 diabetesseminarer Seminarene har blitt avholdt i Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna, Oslo Sentrum, Nordstrand. På framdriftsrapport skrev vi at vi skulle gjennomføre 20 foredrag med 20 sesjoner. 3) MUNTLIG SPRÅKTRENING, RETTET TIL UTSATTE GRUPPER Mange utsatte grupper, spesielt innvandrerkvinner, somaliere og eldre innvandrere sliter med muntlig norsk, selv etter lang tid i landet, enkelte også etter lang tid på norskkurs. Støttet av NAV. Deltakere Kursledere Møter 12 språktreningsgrupper ) ARBEIDSMARKEDSORIENTERING TIL ARBEIDSINNVANDRERE Vi har holdt 35 arbeidsmarkedsorientering-sesjoner rettet mot arbeidsinnvandrere fra EØSområdet i samarbeid med NAV, LO-Oslo, total 560 deltakere. Støttet av Extrastiftelsen. Åpning av Informasjonssenter for Arbeidsinnvandrere med kontor og telefontjeneste til målgruppen. Kontorene er betjent av Oasens ansatte, alle møtene avtales på telefon:

17 - Ormsundveien 16 - Storgata 39 - Foss skole 5) MØTEPLASSER TIL ELDRE INNVANDRERE OG NORDMENN For at de kunne delta på helsebringende aktiviteter og få tilrettelagt informasjon for å motvirke isolasjon og forebygge helseproblemer. Støttet av Extrastiftelsen. Deltakere Frivillige Møter 5 møteplasser Møteplassene har blitt organisert på Mortensrud, Alna, Grünerløkka og to i Oslo Sentrum. På siste framdriftsrapport skrev vi at prosjektet skulle opprette møteplasser for eldre på fire steder med høy innvandrerandel. På hvert av de fire møteplassene skulle gjennomføres 5 møter med ulike aktiviteter hvert semester. 6) KURSENE OG AKTIVITETER KVINNER PÅ VEI Målet er å hjelpe folk som ikke har rett til norskundervisning og bygge fundamenter for at folk kan gå videre til kvalifiserendeutdanning. Hver kurs holdes uker, fire timer. Støttet av EMI. Deltakere Frivillige Sesjoner 39 kurs/aktiviteter norskkurs I, II og III spanskkurs engelskkurs TRE PROGRAMMER GJENNOMFØRT PÅ FRIVILLIG BASIS 7) INN I VARMEN 15. april Middag for vanskeligstilte i samarbeid med LO. Her deltok 28 frivillige fra OASEN. 8) FLERKULTURELLE MØTEPLASSER Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen kvinner krysser grenser deltar på flere arrangementer med frivillige i løpet av ett år. Listen er lang, men det kan nevnes: - Multikulturelle møteplasser som kvinnefest, sommerfest for arbeidsinnvandrere og julebord

18 - Festivaler som Eras-festivalen sammen med 25 andre innvandrerorganisasjoner og internasjonal festival på Grünerløkka - Seminarer: Innvandrerkvinner og utdanning, EØS arbeidsinnvandrere og kulturelle dilemmaer og Enfold eller mangfold som en ressurs. - Utflukter som bl. Sommertur til Langåra. 9) OFFENTLIG INFORMASJON FORENKLET NORSK Avtale med Domstolen for å forenkle informasjon rettet til vanlige folk, inkludert innvandrere. Se første brosjyren Når far og mor er i konflikt. RESULTATER OG EFFEKTVURDERING Den viktigste verdien for prosjektet er muligheten kvinnene får til å kunne stå på egne ben i det norske samfunnet og unngå helse belastninger i framtiden. De kommer seg ut av klientrollen. Her er kompetanse et sentralt begrep. Når kvinnene får realkompetanse i form av språk og samfunnsforståelse og en følelse av at de faktisk innehar denne kompetansen, åpner det seg muligheter. Våre aktiviteter gir kvinnene et klarere bilde av sine rettigheter, plikter og muligheter i Norge. En sentral verdi er likestilling og likeverd mellom kjønnene og mellom samfunnsgrupper. For å overkomme frustrasjon er dette viktig å formidle. Oasen er opptatt av å gi språkferdigheter både i form av kurs og i samtaler for å kunne få en større plass i storsamfunnet. DEMPING AV RASISME OG DISKRIMINERING Med innvandrerkvinners tiltakende deltakelse i tradisjonelt norske sammenhenger, med større kjennskap til moderne innsikter i alt fra menneskerettigheter og likestilling til ernæring kommer også respekt fra den opprinnelige norske befolkningen. Likeledes motvirkes fordommene mange innvandrerkvinner har mot det norske samfunnet. OASEN GENERERER INTEGRERING AKTIVITETER HOS SAMARBEIDSPARTNER Det er viktig å påpeke at resultatene våre er så tydelige at institusjoner som jobber med målgruppen har oppsøkt prosjektleder som fast rådgiver og for holde foredrag for folk som jobber med målgruppen i andre steder. Vi kan nevne: Krisesentrene, lederne fra Eldresentrene i Oslo og Norskundervisningen for kvinner om muligheten for å utvide tjenester til eldre innvandrere og nyutdannede jurister som er praktikanter ved JURK. Det JURK og andre institusjoner som jobber med oss og har observert vår metode, rapporterer til oss, er at de ser verdien av vår motiverende metode. Det samme gjelder politiet. Politiet gir uttrykk for at de ønsker å delta i så mange sammenhenger som mulig for å få direkte kontakt med kvinnene som deltar på våre aktiviteter. De resultatene vi ser hos kvinnene, er at de interesserer seg mer for å ta arbeid og utdanning, de føler seg tryggere utenfor hjemmets fire vegger, og mange av de psykosomatiske plagene, som rygg- og hodesmerter forsvinner etter hvert som de deltar i aktiviteter og tar kontrollen over egne liv.

19 SKAPER FLERKULTURELLE MØTEPLASSER Når det gjelder de sosiale og kulturelle arrangementene, er særlig viktige resultater av disse (ut over den positive opplevelsen de skaper i seg selv) solidaritetsbygging, knytting av nye kontakter, nettverksbygging og rekruttering av frivillige og deltakere. Gjennom kulturkvelder, festivaler og turer kommer innvandrere i kontakt med hverandre og med nordmenn og ser dermed nye muligheter for seg selv og sin familie. Det kan dreie seg om alt fra muligheter til sosial kontakt til muligheter for utdanning, jobb og organisasjonsarbeid. Innvandrere som ser at de ikke er alene i en hverdag som kan oppleves tung og fylt med motgang, får nye krefter til å skape seg en fremtid i Norge. SKAPER SAMARBEID OG SOLIDARITET OASEN er selv avhengig av samarbeid med andre for å kunne opprettholde vårt høye aktivitetsnivå. Det har også vært tilfelle i inneværende prosjekt. Men samarbeid er også et mål sett i forhold til det overordnete målet om å trekke flest mulig aktører med i praktisk integreringsarbeid i nærmiljøene. Gaver og støtte i 2014 Gaver: Donasjonsgave i forbindelse med Ole Martin Rønningens kr ,- bortgang NTL Forsvaret Viken kr ,- NTL Riksrevisjonen kr ,- Gjensidigestiftelsen, gave til sanitet-/søk-/redningskurs kr ,- for ungdom Støtte: Sparebankstiftelsen, til renovering av Østmarkahytta kr ,- Oslo kommune, Velferdsetaten kr ,- Sluttord Vi vil takke gode samarbeidspartnere og bidragsytere for året som er gått: Oslo kommune, Bjerke Travbane, Bekkelagets Sportsklubb, Bislett alliansen, Stiftelsen Helse og Rehabilitering, NAV, Fagbevegelsen i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Norsk Utryknings Forum. Styret vil også takke alle medlemmer for innsatsen i året som har gått. Oslo, 19. februar 2015

20 Geir Faarlund Evelyn Støen Roy Walberg Leder Nestleder Økonomileder Anita E. Grønli Julian Håbesland (sign.) Erik Lerbæk Sekretær Styremedlem Styremedlem Øystein Vik Hege Viig Pedersen Gøril Undsgård (sign.) LSU-leder Ungdomsrepr. Ansattes representant

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors 1 FORENINGEN... 3 Generelt... 3 Styret 2009... 3 Komitèer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Representasjon... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sanitet. av e n g l a n d o g u s a. l æ r e r o m r e d n i n g. Fagblad

Sanitet. av e n g l a n d o g u s a. l æ r e r o m r e d n i n g. Fagblad Fagblad Sanitet Nr 4-2011 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste fagartikkel redning søk etter mennesker med demens vinterleir for ungdom aktivitetstilbud

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

1.SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2010

1.SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2010 Styret har i 2010 bestått av: Leder: Eva Rueslåtten Nestleder: Vidar H.Noreng Kasserer Harald Lindvik Medlem Bredo Hagberg Medlem Erik Hansen Medlem Freddie Lørendal Varamedlem Ruth Fraas Varamedlem Bjørn

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer