FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n"

Transkript

1 FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n

2 informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk og innbinding: Opplag: 1500 Direkte til den enkelte forsker, Forskningsutvalget eller rektor Forskningsutvalget ved Ole Gunnar Austvik Senter for livslang læring ved Jean M. Røhr Anders Opperud Chris Stiksrud og Kjell Are Refsvik Hagen Offset as Bannerne på omslaget og på denne siden er laget av Hallgeir Tveitan

3 Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer Det er forsknings- og utviklingsarbeidet som utgjør grunnlaget i den faglige virksomheten ved en høyere undervisningsinstitusjon. Undervisningen skal være forskningsbasert. Ved HiL kan vi glede oss over en lang tradisjon med aktiv kunnskapsproduksjon. Det er forsknings- og utviklingsarbeidet som utgjør fundamentet i det faglige arbeide ved en høyere utdanningsinstitusjon. Undervisningen ved høgskolene skal være forskningsbasert. HiL ønsker med årsrapporten for 1998/99 å informere våre omgivelser om forsknings- og utviklingsaktiviteten ved høgskolen. Vi håper på denne måten å inspirere til ytterligere faglig kontakt med vår region og miljøer i inn- og utland. Leseren oppfordres til å benytte seg av kompetansen ved Høgskolen i Lillehammer. For Høgskolen i Lillehammer Svein O. Haaland rektor

4 Innholdsfortegnelse Del A Forskning og utvikling ved Høgskolen i Lillehammer Research and Development at Lillehammer College Avdeling for helse- og sosialfag...8 Faculty of Health and Social Studies Avdeling for kultur-, medie og samfunnsfag...9 Faculty of Culture, Media and Social Sciences Avdeling for reiseliv og samfunnsutvikling...10 Faculty of Tourism and Applied Social Science Den norske filmskolen...11 The Norwegian Film School Biblioteket...12 Library SELL...14 Centre for Continuing Education Publikasjoner fra Høgskolen i Lillehammer In-house Publications Konferanser og andre arrangementer på HiL Conferences and Other Events at Lillehammer College 1998 Forskningsutvalget...20 Committee for Research and Development Del B Kompetanseoversikt...22 Areas of Competence II-stillinger ved andre institusjoner...28 External Adjunct Positions Den enkelte vitenskapelige ansatte...29 Individual Presentation of the Academic Staff Appendiks Forkortelser Abbreviations Studietilbud ved Høgskolen i Lillehammer Study Programmes at Lillehammer College Utvalg av bøker fra HiL-ansatte Selection of Books Published by Lillehammer College Academic Staff

5 Del A

6 Forskning og utvikling ved Høgskolen i Lillehammer 1998 De grunnleggende oppgavene for Høgskolen i Lillehammer omfatter utdanning, forskning og k u n s t n e r i s k / faglig utviklingsarbeid og formidling. Høgskolen vil utdanne gode kandidater med et reflektert faglig engasjement. Forskningen skal være av høy nasjonal og internasjonal standard. Formidlingen av forskningsbasert kunnskap skal bidra til den allmenne kunnskapsutvikling, ikke minst reg i o n a l t. Forskning og faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid utgjør en sentral del av virksomheten ve d u n iversiteter og høgsko l e r. De vitenskapelig tilsatte ved Høgskolen i Lillehammer kan gjennomgående vise til god virksomhet på feltet. I henhold til høgskolens strateg i s ke plan ø n s kes det å arbeide kontinuerlig med å forbedre de interne rammebetingelsene for forskning, så vel som å motivere med-arbeiderne til økt innsats. Det er grunnleggende viktig å søke å sikre at det blir praktisk mulig å realisere den arbeidstid som er avsatt til forsknings- og fa g l i g /- kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagpersonalet arbeider på områder med svært ulike tradisjoner innen forskning og utviklingsarbeid (FoU). For høgskolen er det en utfordring å få lagt et grunnlag for et godt FoU-arbeid på nye fa g o m r å d e r, samtidig som virksomheten på mer etablerte fagområder holdes oppe. Forsknings- og utviklingsvirksomheten er integrert i hele institusjonens virksomhet og sprer seg over et stort område, både faglig og tematisk. Forskningsprosjektene kan gå på tvers av h ø g s kolens institusjonelle oppdeling og skjer ofte i samarbeid med andre høyere undervisningsog forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. H ø g s kolen i Lillehammer er nå delt i 3 avdelinger: Ku l t u r-, medie- og samfunnsfag, (AKMS), helse- og sosialfag (AHS) og reiseliv og samfunnsutvikling (ARS). I tillegg har høgskolen et Senter for Livslang Læring (SELL). Den norske fil m s kolen ble etablert ved HiL i F i l m s kolen skal være det nasjonale knutepunkt for høyere utdanning innen dette området. Høgskolen i Lillehammer Administrasjon Senter for livslang læring Bibliotek IT-avdeling Den norske filmskolen Avdeling for helse- og sosialfag AHS Avdeling for kultur-, medieog samfunnsfag AKMS Avdeling for reiseliv og samfunnsutvikling ARS Ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) omfattet den vitenskapelige stab rundt 130 personer i 1998 og det ble produsert netto vel 50 forske r å r s verk. På Storhove befinner i tilleg g Østlandsforskning og Norsk Institutt for Naturforskning seg, og en kunnskapspark er under etablering. Området utgjør således et slagkraftig norsk forskningsmiljø. 2 Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

7 HiL som forskningsinstitusjon I landsmålestokk er HiL en relativt liten høgskole med om lag 2000 heltidsstudenter og omtrent l i ke mange på deltid. Samtidig er HiL en kanskje mer enhetlig høgskole enn de fleste andre. Dette skyldes hovedsaklig at basis ligger i tidligere Oppland Distriktshøgskole (ODH) uten sammenslåing med andre høgsko l e r. HiL ønsker å fortsette å øke forskningsaktiviteten for å s t y r ke utdanningstilbudene og å bedre høgskolens muligheter til å rekruttere og utvikle vitenskapelige medarbeidere. HiL ønsker å fremstå som en ressurs for lokalt og nasjonalt n æ r i n g s l iv og offentlig forvaltning innen høgskolens og de enkelte medarbeideres fa g o m r å d e r. HiL skal fremstå som faglig konkurransedyktig både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Arbeidet skal omfatte både anvendt forskning og grunnforskning. Målt i forhold til den formelle kompetansen kommer Høgskolen i Lillehammer godt ut sammenliknet med øvrige statlige høgsko l e r. Snaut halvparten (42 prosent) av ansatte i undervisnings- og forskerstillinger tilfredsstilte i 1998 kravet om førstekompetanse, mot et landsgjennomsnitt på rundt 20 %. Ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene er andelen stillinger på førsteko m p e t a n s e- n ivå eller høyere %. Professorandelen er nær 50 % ved universitetene og 33% ved de vitenskapelige høgskolene, mot snaut 10 prosent ved HiL. Kompetansemessig er det således fortsatt avstand til universitetene og de vitenskapelige høgskolene. Gjennom innføring av felles stillingsstruktur og ve k t l eggingen av at all undervisning skal være forskningsbasert også i det r egionale systemet, har det vært antatt at statlige høyskoler på den ene side og universitetene og de vitenskapelige høyskolene på den annen vil nærme seg hverandre. HiLs utvikling de senere årene viser at høgskolen ligger i forkant av denne utviklingen. Allment gjelder at fagpersonalets kompetanse ikke er gitt en gang for alle. Kompetanse må f o r nyes og videreutvikles, innen undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Over tid skal dette føre til at kompetansen for de fleste vitenskapelig ansatte dokumenteres gjennom en fullført doktorgrad eller på annen måte oppnådd førstekompetanse, og at flere av de vitenskapelig ansatte oppnår professorkompetanse. Den norske fil m s kolen ble i 1997 etablert ved Høgskolen i Lillehammer. Filmskolen er h ø g s kolens eneste kunstfaglige utdanning. Den faglige virksomheten ved høgskolen er dermed tilført en ny dimensjon. Samspillet mellom fil m s kolen og høgskolens øvrige utdanninger vil åpne spennende muligheter på flere felt. Kunstnerisk utviklingsarbeid er likestilt med forskning i Lov om universiteter og høgsko l e r. Tabell 1: Ko m p e t a n s e k r av for stillingstyper ved de statlige høgsko l e n e Stilling Professor: Høgskoledosent: Førsteamanuensis: Førstelektor: Amanuensis: Høgskolelektor: Høgskolelærer: Øvingslærer: Kompetansekrav Tilsvarende internasjonal og/eller nasjonal standard innen fagområdet. Vitenskapelig produksjon i omfang tilsvarende to doktorgrader. Kvalifikasjoner godt over førsteamanuensis. Doktorgrad eller vitenskapelige produksjon i tilsvarende omfang og kvalitet. På sikt skal alle nytilsatte tilfredsstille krav om førstestillingskompetanse ved tilsetting (førsteamanuensis eller førstelektor). Samme nivå som førsteamanuensis. Vurderingen foretas imidlertid på et bredere grunnlag, spesielt vektlegges undervisningserfaring og pedagogisk arbeide. Gikk ut som tittel De som har den fra før beholder tittelen. Erstattet av høgskolelektor. Høyere grad eksamen ved universitet eller høgskole samt forskningskvalifikasjoner utover hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Minst 4 års høyere utdanning og relevant yrkespraksis. Kategorien skal brukes i begrenset utstrekning, såsom i praktisk opplæring av studenter. Som høgskolelærer - hovedsakelig knyttet til praksisrettledning for lærerutdanningen. Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

8 H ovedprinsippet ved Høgskolen i Lillehammer er at fagpersonalet ansettes i ko m b i n e r t e s t i l l i n g e r. Vitenskapelig ansatte ved norske høgskoler og universiteter har delt arbeidsplikt mellom forskning, administrasjon og undervisning. For ansatte med førstekompetanse eller høyere er generelt 45% av arbeidstiden satt av til forskning, 45% til undervisning og 10% til administrasjon. Stillingsbrøken for de øvrige gruppene er vanligvis 65% undervisning, 25% forskning og 10% administrasjon. Tiltak for økning av forskningsvirksomheten Det er avgjørende å utvikle et forskningsorientert arbeidsmiljø som omfatter og inspirerer alle faglig ansatte. Studier som er praksisrettet og har mer begrensede forskningstradisjoner, trenger spesiell oppmerksomhet og støtte. Deres forskning og faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid vil ofte være knyttet til en handlingsbåren kunnskap, som stiller andre krav til metode og dokumentasjon enn de tradisjonelle disiplinfa g e n e. Veiledning, kvalitetssikring og nettverksbygging er viktige bidrag til utvikling av et bredere og mer levende forskningsmiljø. Høgskolen arbeider for stadig å opprette flere stipendiat- og II-er stillinger (20 % bistillinger for personer med spesiell og/eller høy kompetanse). Det betraktes som p o s i t ivt at høgskolens vitenskapelig ansatte tar på seg II-er stillinger ved andre institusjoner. Skal forskningsbevisstheten skjerpes hos den enkelte og i fagmiljøene, må det etableres en dialog omkring forskningens utfordringer. Den enkelte fa gansatte utarbeider i den forbindelse en årsplan for sin forskning. Planen følges opp i en samtale med dekanus eller annen fa g l i g foresatt, og om ønskelig skal ansatte få veiledning i planlegging av sin FoU-virksomhet. Det skal etableres FoU-grupper innen og på tvers av avdelingene, etter medarbeidernes tematiske, m e t o d i s ke eller teoretiske samhørighet. Den årlige FoU-rapporten, som du nå holder i hånden, utarbeides av høgskolens forskningsu t valg (FU). FU foreslår tiltak for å styrke forskningen ved høgskolen og årsrapporten skal dokumentere aktiviteten for både interne og eksterne miljøer. FU tildeler årlig også vikarstipend til et visst antall søkere med FoU-prosjekter av høy kvalitet og har ansvar for de løpende forskningsseriene ved HiL; Forskningsrapport, Arbeidsnotat og Særtrykk. Rene informasjonsog formidlingsarbeider trykkes i Informasjonsserien. Alle selges gjennom høgsko l e n s bokhandel Mjøsbok (se annonse side 114). FU gir også økonomisk støtte til vitenskapelige ansatte som ønsker å presentere papers på internasjonale forskningsko n f e r a n s e r. Det er egen koordinator for å hjelpe vitenskapelig ansatte som arbeider med formell kva l i fisering til doktorgrad. Koordinatoren tilrettelegger kurs og gir annen støtte til dem som går inn i slike kva l i fiseringsløp. Koordinatoren er engasjert av HiL i samarbeide med Østlandsforskning, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik. Nå er samarbeidet også utvidet til å omfatte Universitetet i Karlstad, innen Universitetsalliansen indre S k a n d i n avia, forkortet UNISKA. Det er nødvendig å fortsatt forbedre Høgskolen i Lillehammer som forskningsorganisasjon for å styrke aktiviteten i et forskningsmarked der konkurransen har økt sterkt det siste tiåret. Ve d siden av å videreføre igangsatte tiltak er det ønskelig å styrke høgskolens forskningsadministrasjon, øke synligheten i lokal og nasjonal fagdebatt, øke antall forskningsopphold ve d u t e n l a n d s ke institusjoner og gjestende forskere ved HiL, øke deltakelse på internasjonale fa g konferanser osv. Et annet viktig virkemiddel vil være å øke den eksterne finansiering av forskningsprosjekter både fra nasjonale (f.eks. fra Norges Forskningsråd) og internasjonale kilder (f.eks. fra EU). Slik ekstern finansiering er et viktig grunnlag for å øke forskningsvolumet, slik at det er mulig å ansette forskningsassistenter, stipendiater og foreta frikjøp fra undervisning i perioder. H ø g s kolens interne ordninger for å få dette til legges betydelig om i Mjøs-utva l g e t 4 Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

9 foreslår blant annet etablering av aksjeselskap som organisasjonsform for eksternt fin a n s i e r t forsknings- og undervisningsvirksomhet. Dette vil høgskolen komme tilbake til når forslagene er behandlet ferdig i departementet. U t over sin eg e nverdi skal forskningsvirksomheten bidra til å gjøre HiL til en enda bedre institusjon for høyere utdanning med basis i forskningsbasert undervisning Forskning og utvikling ved HiL i 1998 H ø g s kolen i Lillehammer har hatt stor vekst på 1990-tallet. Antall vitenskapelig ansatte ve d HiL har økt med 41 personer i perioden , en økning på rundt 45 prosent. Stadig fle r e har kompetanse som 1. amanuensis eller høyere. Antall personer med kompetanse som professor kom i 1998 opp i 12. Doktorgradsandelen er på vel 10 prosent, mens rundt 20 personer arbeider aktivt med å ta en doktorgrad. Antall personer med bistilling ved annen institusjon (II-stilling) har økt en del det siste året, og er nå oppe i 11 personer (se oversikt på side 28). Andelen kvinner i den vitenskapelige stab var i 1998 kommet opp i 32,5 prosent. Tabell 2: Vitenskapelig ansatte ved HiL Totalt (100%) Professorer (9%) Dosenter (2%) 1.amanuenser (31%) Amanuenser (16%) Lektorer/1.lektorer (27%) Høgskolelærere (12%) Stipendiater (3%) Forskere (0%) Antall kvinner (32,5%) Antall forsknings- og utviklingsprosjekter ved HiL har økt betydelig de siste årene. Mens det i 1993 ble registrert kun 29 prosjekter, var antallet i 1998 kommet opp i personer, ca. 2/3 av staben, arbeider nå med ett eller flere prosjekter. Antall publikasjoner fra HiLs stab synes å ha stabilisert seg i overkant av 200 trykte arbeider og foredrag. Interne eller eksterne undervisningsoppdrag er ikke telt med. En bør kunne anta at antall publikasjoner vil øke i årene framove r, ettersom de igangssatte prosjekter viser r e s u l t a t e r. Ca. 10 av arbeidene var artikler i internasjonale tidsskrift med referee-ordning. Internasjonal publisering er viktig og ofte meriterrende i kompetansesammenheng. Flere bøke r på eksterne forlag er nå også gitt ut (se side ). Publiseringsaktiviteten speiles også gjennom skolens forskningsserier. 43 arbeider ble trykket i disse i I høgskolens Særtrykkserie trykkes publikasjoner som er publisert i tidsskrifter og bøker andre steder. I 1998 ble det delt ut 8 vikarstipend for halvårlige forskningspermisjoner. Det ble gitt støtte til a k t iv deltakelse på internasjonale konferanser med eget paper til rundt 20 personer. Doktorgradsarbeide støttes spesielt utover dette. Høgskolen avholder åpen dag i forbindelse med N o rges Forskningsråds nasjonale forskningsdager, en årlig beg ivenhet. I 1998 ble dagene arrangert i samarbeide med NRK, som også er samlokalisert med Høgskolen. Rundt 1500 personer var til stede. Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

10 Tabell 3: HiL-ansattes prosjekter og publikasjoner Forskningsprosjekter Personer med prosjekter Publikasjoner Personer med publikasjoner Foredrag Personer med foredrag HIL-publikasjoner Arbeidsnotat Forskningsrapport Særtrykk Informasjonsserien I det resterende av del A i foreliggende Årsrapport for forskningsvirksomheten ved HiL 1998 vil kort de tre avdelingene, Filmskolen, biblioteket og Senter for livslang læring (SELL) presentere seg. Videre gis en oversikt over arbeider utgitt i HiLs forskningsserier, og en b e s k r ivelse av Fo r s k n i n g s u t valgets mandat og sammensetning. I del B gis ko m p e t a n s e oversikt, oversikt over personer med eksterne II-stillinger, informasjon om den enkelte vitenskapelige ansatte; mini-cv, adresser, kompetanseområder m.v., prosjekter, utgitte arbeider, kompetanseområder faglige- og administrative ve r v. I appendikset gis en oversikt over de forkortelser som nyttes i denne rapporten. Av s l u t n i n g s v i s listes de studietilbud HiL har studieåret De fleste opplysningene i denne rapporten er basert på informasjon fra hver enkelt forske r. Forespørsler om enke l t f o r s keres arbeide og informasjon bes rettes direkte til den enke l t e. God lesning! Fo rs k n i n g s u t v a l get HiL v/ole Gunnar Austvik, leder 6 Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

11 Research and Development at Lillehammer College 1998 Through research and development, Lillehammer College aims at being a centre of competence for the region, contributing to national research and competing internationally within high competence areas. The work comprises both basic and applied research. International i n t egration prerequisites an understanding of the interaction between local, national and international changes. The school wants to develop a research culture where competence is d eveloped in the understanding of social changes and academic evo l u t i o n. As a state owned college, Lillehammer College is relatively small, representing some 3 per cent of total higher education at such institutions in Norwa y. The school has its basis in the former Oppland College, with all its activities centred north of Lillehammer, in the former Radio and T V-centre built for the Winter Olympics 94. In 1998, the school employed more than 200 persons, of which 130 represent the academic s t a ff, 32% were women. Somewhat less than half of the academic staff s working time is d evoted to research and development. Much emphasis is put on developing competence at the school; through participating in doctorate programmes, increasing the number of publications especially in national and international journals and books, participating in international conferences and in academic debates, increasing the financial support from external sources etc. All teaching shall be based on research activities. About 42 per cent of the staff satisfies the requirements as associate professors (doctorate or similar or higher) and 12 were full professors in Although low compared to the u n iversities, the share is high compared to other colleges and is rapidly increasing (see table 2, page 5 in the Norwegian tex t ) The growth in the number of research projects is significant. While only 29 projects were r egistered in 1993, 180 were registered in 1998, led by 95 persons. 224 publications were reported (se table 3, page 6 in the Norwegian text). We expect the number of publications to increase in the years ahead, as a result of the icreased number of projects. Besides having its own value, the research activities contribute in making Lillehammer Colleg e an even better institution for higher education. Most of this report is based on information from each individual researcher. E n j oy your reading! Committee for Research and Development Ole Gunnar Austvik, Chairman Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

12 Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Faculty of Health and Social Studies Avdeling for helse. og sosialfag utdanner barneve r n s p e d a g o g e r, sosionomer og ve r n e p l e i e r e. Felles overordnet mål for de tre studieretningene er at de skal gi et helhetsperspektiv på helsemessige og sosiale problemer, et bruke r p e r s p e k t iv på helse- og sosialsektorens tjenester og et forebyggende perspektiv. Studentopptaket har økt betydelig de siste årene, noe som har satt personalet under sterkt arbeidspress. Avdelingen har en stab der halvparten er i undervisningsstillinger (lektorer, lærere), og halvparten i kombinerte stillinger. Sammen med oppbygningsfasen, gir dette noe lave r e forskningsproduksjon enn skolens to andre av d e l i n g e r. Den er i omfang og kvalitet likevel høy sammenlignet med tilsvarende utdanninger/avdelinger ved andre høgsko l e r. Profesjonsutdanninger med sterke innslag av handbåren kunnskap møter spesielle utfordringer i forsknings- og utviklingsarbeid. Kombinasjonen av forskere og praktikere i miljøet ve d avdelingen har gitt grunnlag for utvikling av forskningsbasert undervisning ved at ansatte med u l i ke typer kompetanse har arbeidet sammen i utvikling av FOU-prosjekter. På av d e l i n g s n iv å blir det arrangert 1-2 faglige temamøter pr. semester. Det er opprettet FOU-grupper på fagområdene oppvekst og sosialisering og sosialt arbeid/sosialpolitikk. Den førstnevnte gruppen har vært ledet av Par Nygren som er ansatt i professor II-stilling. I den andre FOU-gruppen har Lars Inge Terum, som har vært tilsatt i egenopprettet II-stilling, hatt en sentral rolle. Disse gruppene møtes 3-4 ganger pr. semester. Disse gruppene er et forum for diskusjon med forberedte innlegg, og de brukes også til at ansatte legger frem egne FOU-arbeider for å få respons på disse. De ansatte i II-stilling blir brukt til veiledning overfor enkelte ansatte som har behov for dette i arbeidet med sine FOU-prosjekter. Planen er å videreutvikle et slikt ve i l e d n i n g s t i l bud der vi i t i l l egg til å bruke II-stillingene vil benytte faglige ressurspersoner i staben til denne typen f u n k s j o n. HiL er foreslått å ha et knutepunktfunksjon på området oppvekst og sosialisering, og her blir avdeling for helse og sosialfag en sentral bidragsyter. Avdelingen har satt igang et samarbeid med andre høgskoler for å få dette arbeidet i ga n g. Bente Ohnstad, dekanus Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

13 Avdeling for kultur-, medie- og samfunnsfag (AKMS) Faculty of Culture, Media and Social Sciences Avdeling for kultur-, medie- og samfunnsfag omfatter estetiske fag (filmvitenskap og kunsthistorie), mediefag (medieteknikk og programproduksjon), pedagogikk, og samfunnsfa g ( p o l i t i k k fagene og samtidshistorie). Avdelingen har til sammen 44,4 årsverk, hvo r av 37 årsverk utgjøres av ansatte i vitenskapelig stilling. Tre av de fast tilsatte 3 er professorer. I tillegg har avdelingen 3 stipendiater og 5 ansatte i professor II-stilling. Til sammen brukes om lag 16 årsverk til FoU. 7 av de ansatte holder på med doktorg r a d s a r b e i d. Flere av fagene har sterke forskningstradisjoner, særlig innenfor grunnforskning. Jfr. H ø g s kolens budsjettforslag for 2000 var avdelingens ansatte invo l vert i 32 nasjonale og 4 internasjonale forskningsprosjekter. Av de større prosjektene kan bl.a. nevnes evalueringen av Reform 94 utført etter oppdrag fra KUF. Pedagogikk-miljøet har vært en viktig driv k r a f t innenfor utviklingen av fjernundervisning. Blant de områdene Høgskolen er tildelt nasjonalt knutepunktfunksjoner er AKMS representert gjennom film- og fjernsynsfagene. Også på dette område er det stor aktivitet: Flere ansatte har vært regissør og produsent for kinofil m e r. Dessuten har de ansatte i 1998 utgitt to publikasjoner i Filminstituttets skriftserie samt produsert fem fil m h i s t o r i s ke videoer for Norsk filminstitutt. I samarbeid med NTNU og UiO har AKMS, ved Kunsthistorie, stått sentralt i utviklingen av en elektronisk billeddatabase. Roel Puijk, dekanus 1999 Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

14 Avdeling for reiseliv og samfunnsutvikling (ARS) Faculty of Tourism and Applied Social Science Den faglige profilen ved avdeling for reiseliv og samfunnsutvikling er preget av en bred s a m f u n n s faglig orientering med vekt på reiseliv s fag, planfa g / s a m f u n n s - p l a n l egging, geografi, ø konomi, organisasjon og ledelse. Avdelingen har 1-3 årige studietilbud som omfatter både y r kesrettede studier og disiplinfag. I 1998 har avdelingen hatt døyt 20 personer ansatt i kombinerte stillinger med 45% av sin arbeidstid avsatt til forsknings- og utviklingsarbeid. Av disse er én professor, to dosenter, ti førsteamanuenser og åtte amanuenser. Videre har avdelingen én førstelektor, seks høgsko l e- lektorer og én stipendiat. I tillegg er åtte personer ansatt i bi-/deltidsstillinger, derav én p r o f e s s o r, to førsteamanuenser og fem høgsko l e l e k t o r e r. Fire av de ansatte har doktorgrad, og fem av de ansatte arbeider med doktorgrad. Det er samlet sett en omfattende forskningsvirksomhet ved avdelingen, som i hove d s a k understøtter undervisnings- og ve i l e d n i n g s o p p gaver på en hensiktsmessig måte. Avdelingen har tradisjonelt hatt sine forskningsmessige tyngdepunkter innen regional- og næringsforskning og p l a n l eggings- og reiselivsforskning. I perioder har avdelingen også hatt et betydelig innslag av o rganisasjonsforskning. Disse tyngdepunktene preger også forskningsaktiviteten i Avdelingen har hatt et visst innslag av eksternt finansiert forskning i 1998, med støtte fra blant annet Norges Forskningsråd. Avdelingen prioriterer forskning, og ønsker å styrke forsknings-virksomheten både kva n t i t a t iv t og kva l i t a t ivt. Et ledd i disse bestrebelsene er å tilrettelegge for doktorg r a d s u t d a n n i n g e r, og sikre hensiktsmessige arbeidsbetingelser for de ansatte. Et annet virkemiddel er å øke andelen ekstern finansiert forskning. Forskningsresultater publiseres på flere måter. Den dominerende formen er arbeidsnotater og forskningsrapporter i Høgskolens publikasjonsserier. Videre presenteres forskning ve d avdelingen jevnlig gjennom papers ved internasjonale forskningsko n f e r a n s e r. Avdelingen har også en viss produksjon av artikler i journaler med referee-ordning. Enkelte av de ansatte er referees for internasjonale tidsskrifter. Internasjonal publisering vil bli prioritert høyt både av H ø g s kolen og avdelingen i framtida. Avdelingen har i tillegg utført et betydelig formidlingsarbeid gjennom foredrag og medieinnslag. Ve b j ø rg Lyngstad, dekanus 10 Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

15 Den norske filmskolen The Norwegian Film School Den norske Filmskolen ble opprettet som eget institutt ved HiL i 1997 og tilbyr treårig høgre film- og fjernsynsutdanning. Skolen tok høsten 1997 opp 36 studenter fordelt på 6 linjer: Reg i, manus, produksjon, klipp, foto og lyd. Hver linje gir en yrke s s p e s i fikk utdanning. Sentralt i alle utdanningene er imidlertid de ulike yrkesfunksjonenens produksjonssamarbeid. Neste kull vil etter planen starte høsten Gjennom Filmskolen ivaretar Høgskolen i Lillehammer den nasjonale filmutdanningen på høgre niv å. F i l m s kolen skal utvikle en plan for kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette arbeidet foregår dels ve d fil m s kolen og i samarbeid med andre kunstfaglige institusjoner i Norg e s n e t t e t. Mens man i forskning, særlig innenfor den naturvitenskapelige tradisjon, har vært opptatt av å operasjonalisere objektive kriterier om forskningens validitet, har kunstnerisk utviklingsarbeid som formål å fornye de kunstneriske uttrykksmidler og den kulturpolitiske utvikling til ga g n både for utdanningen og de profesjonelle miljøer. I dette arbeidet vil man være opptatt av p r o b l e m f o r m u l e r i n g e, rdefinerte arbeidsmetoder samt formulerte og dokumenterte a r b e i d s p r o s e s s e. r F i l m s kolen har nå utviklet en struktur for det kunstneriske utviklingsarbeidet. Denne bør o m fatte alt fra muligheter for kortere vikarstipend for linjelederne for å gjennomføre spesifik ke prosjekter eller rapporter til lengre professorat med et spesifikt mål og hvor deltagelsen i undervisningen på forskjellige plan er spesifis e r t. F i l m s kolen ønsker å knytte til seg nasjonal og internasjonal spisskompetanse gjennom professor II-stillinger. Disse vil dels være knyttet til skolens seks linjer og dels knyttes til spesielle områder som Screen Studies, multimedia, musikk og Production Design. Malte Wadman, leder Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

16 Biblioteket Library H i L - b i b l i o t e ket er et fagbibliotek som skaffer litteratur til studenter, lærere, forskere og andre (også eksterne) innen de fagfelt som dekkes gjennom høgskolens undervisning og forskning. B i b l i o t e ket er også et studie-, arbeids- og møtested for studenter og ansatte. Lese- og gruppeplasser i selve biblioteket er ettertrakta arbeidsplasser for studentene, og lesesal med 120 p l a s s e r, 4 grupperom og eget videorom er svært mye brukt. Ti d s s k r i f t e r, aviser og samlingene med oppslagsve r ker og pensumlitteratur brukes også mye. 12 pc-er er plassert i biblioteket, der b r u kerne kan søke åpent på internett, i bibliotekets egen base, andre bibliotekers baser, CDrom, norske og internasjonale baser for tidsskriftartikler, bøke r, offentlig informasjon osv. B i b l i o t e ket har i tillegg et eget grupperom der 3 pc-er er reservert for kunststudienes bildedatabase. Bibliotekets samlinger Dagens bibliotek består ikke bare av bibliotekets fysiske samling dokumenter, men også av det i n f o r m a s j o n s n e t t ve r ket biblioteket er en del av. Mye informasjonsinnhenting foregår via eksterne databaser, og et omfattende lånesamarbeid med andre biblioteker er derfor en viktig del av virksomheten. Bibliotekets hjemmesider er et godt utgangspunkt for informasjonssøk på Internett. Hjemmesidene gir bl.a. lettvint tilgang og veiledning til åpne internettsøk, anbefa l t e d a t a b a s e r, gode nettsteder og lenke s a m l i n g e r. H i L - b i b l i o t e kets fysiske samling består av ca bøker og 500 løpende tidsskrifter innen h ø g s kolens fa g o m r å d e r, 2200 videokassetter, 27 aviser i abonnement, samt diverse off e n t l i g e p u b l i k a s j o n e r, statistikk og oppslagsve r ke r. Ti l veksten i 1998 var på ca 2500 bøke r, 960 videoer og 20 nye tidsskriftabonnementer. Bruk av biblioteket Det har de siste årene vært en økning i bruk av forskjellige tjenester. Siden 1992 har det vært en tydelig utlånsvekst, men den ser ut til å flate ut de siste tre år. I tillegg til tallene som framgår av s t a t i s t i k ken, kommer bruk av tidsskrifter, videoer, oppslagsve r ker og bøker fra pensumsamlingen. Disse brukes kun i biblioteket, og er derfor ikke med i utlånstallene. Fjernlån Bøker Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

17 Stadig flere av bibliotekets tjenester kan benyttes fra de ansattes ko n t o r e r. Fra egen terminal kan b r u kerene finne stoff og be om fjernlån, hvis det er dokumenter som finnes ved andre bibliotek. B r u kerene har slik i mye større grad enn tidligere tilgang til både dokumentene og kildene.. Science Citation Index (ISI-basene) Antall fysiske besøk: Antall elektroniske besøk: Bedre tilgjengelighet til dokumenter og kilder øker forskningseff e k t iviteten, og et eksempel på dette er Science Citation Index (ISI-basene). ISI-basene består av tre databaser fra Institute for S c i e n t i fic Information: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index og Art & Humanities Index. Basene er siteringsdatabaser, og de gir tilgang til aktuell informasjon av høy kvalitet fra verdens ledende vitenskapelige forskningstidsskrifter. Biblioteket bestiller inn ø n s kede artikler og hjelper til med søking. Siden biblioteket fikk tilgang til ISI-basene høsten 1996, har ansatte i økende grad benyttet seg av dem. Det ble gjort 4996 søk i 1998, og antall viste dokumenter var Biblioteksystemet BIBSYS B i b l i o t e ket er tilknyttet BIBSYS, som er biblioteksystemet for unive r s i t e t e r, N a s j o n a l b i b l i o t e ket, høgskoler og en rekke andre fag- og forskningsbibliotek i Norge. Basene inneholder opplysninger om bøke r, tidsskrifter og forskningsdokumentasjon, og gir tilgang til det meste av det som finnes i bibliotekene for forskning og høyere utdanning i Norge. Det er også et eff e k t ivt system for fjernlån. BIBSYS som fellesplattform for fag- og forskningsbibliotek er unik, og HiL-biblioteket vil fortsatt bidra til at BIBSYS skal være den samlende og integrerende forskningsleverandøren i N o rge. FORSKDOK Databasen FORSKDOK er en av BIBSYS-basene, og inneholder norske forskningsprosjekter og -publikasjoner. Biblioteket har de siste tre årene registrert alle publikasjoner utgitt av h ø g s kolens ansatte i denne basen. Sigbjørn Hernes, leder Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

18 Senter for livslang læring (SELL) Centre for Continuing Education Senter for livslang læring (SELL) er den delen av høgskolen som i hovedsak arbeider på området "livslang læring". SELL tilbyr kombinerte studier med fjernundervisningselementer, og produserer selv de læremidlene (video - og lydkassetter, Internett, cd-rom og studiehefter) som inngår i undervisningsopplegget. SELL arbeider målbevisst med å utvikle innsikt i pedagogisk riktig bruk av medier i undervisningen. Denne kunnskapen kommer til nytte i alle typer medieproduksjoner, om disse er produsert for høgskolen eller andre oppdragsgive r e. The Centre for Continuing Education (SELL) at Lillehammer College has as its main objective the realisation of the term "Lifelong learning". The study prog rammes organised by SELL are mainly combined courses: a combination of traditional classroom teaching and elements of distance education. The Centre produces its own course materials - video ond audio cassettes, C D - ROM and printed study guides. SELL is concerned with the correct choice and application of media in education, and much emphasis is placed on this when developing the various p roductions. SELL is also technical arra n ger for national and international confere n c e s. SELL har følgende virksomhetsområder Utviklings og evalueringsprosjekter Den overordnede virksomheten til SELL er å realisere begrepet "livslang læring". Det vil si at SELL som sin hovedvirksomhet skal utvikle, gjennomføre og evaluere fleksible undervisningsp r o s j e k t e r. SELLs virksomhet er underlagt et mediepedagogisk perspektiv, hvor vi ved valg og utvikling av formidlingsmedium legger vekt på fornuftig anvendelse av rett medium i forhold til fag og målgruppe. Kombinerte studier Mange av deltidsstudiene er lagt opp som kombinert undervisning, der samlinger på høgsko l e n og/eller regionalt kombineres med fjernundervisning. Fjernundervisning gjennomføres med bl.a. bruk av videoforelesninger, interaktiv cd-rom, lydkassetter og Internett. Interne opplæringsprosjekter SELL har gjennom avtaler med Rikstrygdeve r ket, Kommunal Kompetanse, partene i kommunesektoren og Arbeidsdirektoratet dannet grunnlaget for et betydelig omfang av interne o p p l æ r i n g s p r o s j e k t e, rbasert på en kombinert undervisningsmodell på høgsko l e n ivå. Den fleksible løsningen undervisningsmodellen gir, gjør det mulig å kunne tilby større studentgrupper en god pedagogisk læringsform. Interaktive medier SELL har produsert og utviklet flere interaktive multimedieproduksjoner til formidling av kunnskap og informasjon. Eksempler på produksjoner er Bjørnstjerne Bjørnson på cd-rom, Førstehjelp på cd-rom, Mogop - et multimediesystem for Det norske Fjellmuseum. Interaktive multimedier knyttet til kombinerte studier, er under produksjon og vil spille en sentral rolle i SELLs videre formidling av kunnskap. Internett er og vil bli en av de viktigste ko m m u n i- kasjonsformene som brukes til formidling, veiledning og informasjon mellom studenter og u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e n. Storskala fjernundervisning SELL utvikler og tilbyr landsdekkende fjernundervisningsstudier i samarbeid med NKS. HiL har det faglige ansvaret mens NKS står for den administrative oppfølgingen i forhold til studentene. Videreutvikling, revidering av eksisterende fjernundervisningsstudier, samt utvikling og produksjon av læremidler (tekst, lyd og bilder) står sentralt. 14 Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

19 Læremiddelproduksjon SELL produserer selv de læremidlene som brukes på studiene, basert på tekst, lyd og bilder, og har lang og bred erfaring med produksjon av programmer til undervisningsbruk. SELL produserer både for høgskolen og andre oppdragsgivere. I tillegg lages også videoer for informasjon og markedsføring. Desktop Publishing SELL har kompetanse på DesktopPublishing, og ivaretar i dag egne og høgskolens øvrige behov for produksjon og formidling av Desktop arbeid. Kurs og konferanser SELL står som teknisk arrangør for større nasjonale og internasjonale konferanser og tilbyr et apparat som ivaretar logistikken rundt arrangementene og et tett samarbeid med faglige arrangører. Forskning og publisering m.v. ved SELL 1998 B e r i l d, S veinung og Villand,Mette: "Sluttrapport. Prosjekt Hybrid: Undervisning, bibliotek, veiledning, kommunikasjon" Arbeidsnotat 76/1998 F r i t z e, Y vonne og Bredvold,Randi: "Fleksibilitet og læring. Rapport om videreutvikling av studiet "Omstilling og forhandlinger" ved Høgskolen i Lillehammer" Arbeidsnotat 78/1998 N ø r s t egård,bjørn: "The Reform That Gave Birth to Itself". Golden Riches nr. 1/98. Nordens Fo l k l i ga Akademi. Gøteborg. Sve r i g e N ø r s t egård,bjørn: "The Process of Implementation of the Lifelong-Learning Reform in Norway - Options and Obstacles for Distant Education Providers". Paper EDEN-Bologna 6/98. N ø r s t egård,bjørn: "Hvilken plass har fleksibel læring i Utvalgets arbeid?" Innledning på NFFkonferansen 17. og Rapport Norsk Fo r bund for fjernundervisning N ø r s t egård,bjørn: "Nye læringsarenaer - nye samspillmuligheter". Innledning på onlineseminar om "Etterutdanning og teknologi". N ø r s t egård,bjørn: "Hvordan anvende IKT - praktisk og eff e k t ivt - for å bedre utnyttelsen av de m e n n e s kelige ressurser og kva l i fik a s j o n e r. Eksempler på bruk av ko m p e t a n s e u t v i k l i n g s ve r k -t øy". Konferanserapport. Confex. Oslo. April 1998 Videoproduksjoner ved SELL 1998 Fo relesninger på video ( i k ke til salgs) " O ffentlig organisering og styring". I samarbeid med ARS og NKS-F - 3 videoforelesninger og 1 studiehefte. I samarbeid med Høgskolen i Hedmark, avd. Rena, og NKS-F - 4 videoforelesninger og 1 studiehefte. "Omstilling og forhandlinger". I samarbeid med ARS 9 videoforelesninger og 3 studiehefter. " Fagforeningen i arbeid". I samarbeid med AO F. 3 videoforelesninger og 1 studiehefte. B i l d e p rogram ( i k ke til salgs) Ein anna kvardag - dokumentar om en familiens kamp mot kreft i I samarbeid med TV2. Produsert med støtte fra Kassettavgiftsfondet, TV2 og Senter for livslnag læring. "Bli trygdestudent?" Markedsvideo med formål å gjøre det kombinerte trygdestudiene kjent. I samarbeid med Rikstrygdeve r ke t. Multimedieproduskjoner ved SELL 1998 " L ivreddende førstehjelp". Et interaktivt opplæringsprogram på cd-rom. I samarbeid med Norges førstehjelpsråd og Universitetets forlaget (til salgs). "Langsomt ble landet vårt eget" En web-presentasjon av utstillingen. I samarbeid med Maihaugen - De Sandvigske Samlinger (ikke til salgs). Hybrid læremiddel for studiet Omstilling og forhandlinger for kommunesektoren. Et digitalt læremiddel basert på multimedieteknikk, for bruk i fleksible studier/fjernundervisning. Læremiddel, basert på cd-rom og Internett/We b. Produserers med støtte fra "Arbeidsgruppen for digitale læremidler (ikke til salgs). Hybrid læremiddel for studiet Informasjonsrådgiverstudiet. Læremiddel, basert på cd-rom og Internett/Web (ikke til salgs). Kjell Ivar Iversen, leder 1999 Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

20 Publikasjoner fra Høgskolen i Lillehammer 1998 Arbeidsnotatserien ISSN Working papers I denne serien inngår arbeider som både kan være av foreløpig karakter og/ eller av høy internasjonal standard. En person med kompetanse som amanuensis/ høgskolelektor eller høyere gjennomleser manus før publisering. This series cov e rs works that can be of both preliminary and high international standard. 55 : 1998 Monsen,Lars " E valuering av Reform Delrapport nr. 5: Skolene som lærende o rga n i s a s j o n e r " 56 : 1998 Puijk,Roel: "A Global Media Event - Coverage of the 1994 Lillehammer Olympic G a m e s " 57 : 1998 Ørjansen,Dag: " R e i s e l ivet i det lokale plan- og tiltaksarbeidet. Områdevise produkt og marke d s p l a n e r " 58 : 1998 Nordgreen,Ragnar: "Lokalt tiltaksarbeid. Rammer, strategi, organisering og økonomisk ve r kemiddelbruk" - revidert utgåve. 59 : 1998 Hagen,Aksel: " Twenty Years with County Planning in Oppland, Norwa y : Practice Seeking Understanding" 60 : 1998 Flognfeldt jr.,thor: "Dombås - i vegen? De tilreisendes oppfatning av Dombås som stoppested. Resultater fra en gjesteundersøkelse sommeren 1997" 61 : 1998 Leonardsen,Dag: "School children s compositions - a way of gaining insight into social change". Paper presented at the Third National Conference of Sociology in N o r wa y, June : 1998 Vik,Kari Aakerli: " N o r s ke portretter ca En studie av portrettet og portrettmalerens plass i det norske kunstlive t " 63 : 1998 Fransson,Elisabeth og Solheim,Liv: "Bostedsløshet som sosialt fenomen i mindre ko m m u n e r ". 64 : 1998 Guldvik,Ingrid og Halsaa,Beatrice: "Equal pay - an impossible task?" 65 : 1998 Leonardsen,Dag: "Barnehagen - et speil av, eller et speil for samfunnet?" 66 : 1998: Hagen,Aksel: " S t r iving for Rationality in Planning Theory: Logical Constructions of «The Grand Theory» or/and Painting Pictures of «God»? " 67 : 1998 Ørjansen,Dag: " Tourism in local planning and development. Tourist area product and market plans (destination plans)". Paper presented at the XII Aesop Congress, Aveiro Unive r s i t y, Portugal July : 1998 Svalastog,Sondre: "The nature of resources for tourism and recreation" 69 : 1998 Fauske,Halvor " B a r n evernets legitimitet i det senmoderne samfunn" 70 : 1998 Hagen,Aksel:" H u m a n - s c i e n t i fic Planning Theory" 71 : 1998 Nøhr,Øyvind: "Her vil jeg leve og her vil jeg bo" 16 Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Lillehammer

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

Forskningsaktiviteten. Høgskolen i Lillehammer

Forskningsaktiviteten. Høgskolen i Lillehammer Forskningsaktiviteten Høgskolen i Lillehammer 1999-2000 informasjonsserien nr. 11/2000 information series no. 11/2000 ISSN 0809-1609 Inngangsportalen til landbruksskolen på Storhove ved århundreskiftet

Detaljer

Status i høgskoleforskningen

Status i høgskoleforskningen Status i høgskoleforskningen Ingvild Marheim Larsen Foredrag på konferansen Forskning ved de statlige høyskolene - mulighetenes kunst? Universitets- og høgskolerådet/norges forskningsråd 21. juni 2007

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

informasjonsserien nr. 14/2001 information series no. 14/2001

informasjonsserien nr. 14/2001 information series no. 14/2001 informasjonsserien nr. 14/2001 information series no. 14/2001 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout og sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk og innbinding: Opplag: 1200 Direkte

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger Stillingsstruktur for undervisnings- forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger INNLEDNING Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger fastsetter generelle kriterier for ansettelse

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Det handler om læring..

Det handler om læring.. Det handler om læring.. Lærerne snakker om læring, bibliotekarene om informasjon. Informasjon som virker=læring (Læring som virker=kunnskap) Så la oss snakke om læring, det er det som teller. Læringssenter

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS FORSKNINGSPLAN KRUS For perioden 2013-2015 Forskningsmiljøet på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) har en særskilt rolle innen forskning om kriminalomsorg og straffegjennomføring, og miljøet har

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012. Dosent Marit Allern

Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012. Dosent Marit Allern Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012 Dosent Marit Allern PÅSTAND: Skal innføring av digital eksamen få en positiv betydning for studiekvalitet,

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2,

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Informasjonskompetanse i masterprogram ved Det psykologiske fakultet

Informasjonskompetanse i masterprogram ved Det psykologiske fakultet Informasjonskompetanse i masterprogram ved Det psykologiske fakultet Presentasjon av Universitetsbibliotekar Eystein Gullbekk Det psykologiske fakultetsbibliotek, UiB Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Utvikle kvalitet i høyere utdanning som å spikre syltetøy på veggen?

Utvikle kvalitet i høyere utdanning som å spikre syltetøy på veggen? Kunnskapsdepartementet Utvikle kvalitet i høyere utdanning som å spikre syltetøy på veggen? Bjørn Haugstad UHR Representantskapsmøte 20 mai 2016 Kunnskapsdepartementet Norsk økonomi i omstilling Klimautfordringer

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Å gjøre SoTL - Scholarship of Teaching and Learning

Å gjøre SoTL - Scholarship of Teaching and Learning Å gjøre SoTL - Scholarship of Teaching and Learning Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning 0g Det nasjonale fakultetsmøte for realfag. Tromsø 12.11.2015 Dosent Marit Allern, Result Boyer, Ernest (1990)

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Helge Salvesen og Marit Allern, Universitetet i Tromsø Temamøte H: Virtuelle læringsmiljø - planer, visjoner

Detaljer

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013 1 Utdanning og læringsmiljø 2 Utdanningsmål Relevant og anerkjent høy kompetanse Kvalitet på høyt internasjonalt nivå Utvikle kritisk refleksjon Interesse for forskning og nyskaping Motivert og utdannet

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer