UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET"

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET i Sak JF Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. november Arkivref.: 2011/2605 TMEO1 1/511 Overgangsregler mellom høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Tromsø Bakgrunn Våren 2011 hadde fakultetet en suppleringssøker med bakgrunn fra Høgskolen i Lillehammer. På bakgrunn av dette ble det forberedt en sak om overgangsregler mellom HIL og UIT. Sak SU resulterte i følgende, enstemmig vedtatte, overgangsregel: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT Denne regelen tilsvarte det forhåndsvedtaket Universitetet i Oslo hadde gjort for studenter med utdanning fra HIL. Våren 2012 ble administrasjonen gjort oppmerksom på at Universitetet i Oslo hadde endret sitt forhåndsvedtak for godskriving av eksamener fra HIL. I Oslo lyder nå forhåndsvedtak utdanning som godkjennes i rettsvitenskapstudiet ved U1O nummer 10 følgende: Bachelorgrad i juss fra Høgskolen i Lillehammer er forhåndsgodkjent som inntil 1. og 2. og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. (vedlegg 5) Dette innebærer at studenter med bachelorgrad fra HIL kan begynne direkte på 4. avdeling ved UlO. På bakgrunn av dette ble spørsmålet om overgangsreglene mellom HIL og UIT tatt opp av studieutvalget på nytt i sak SU Det ble gjennomført en faglig vurdering av fagsammensetningen ved HIL, sammenlignet med UIT, utført av 3. avdelingsleder og medlem isu Gunnar Eriksen (se vedlegg 4). Denne viste at HIL, som følger Bergensmodellen, har en fagsammensetning på bachelorstudiet som i all hovedsak tilsvarer den som tilbys de tre første årene ved masterstudiet i Bergen (se vedlegg 3). Dette innebærer at studenter, ved å begynne direkte på 4. avdeling UIT etter fullført 3 år ved UIB eller HIL, ikke får med seg sentrale formuerettsfag som gjeldsforfølgningsrett og panterett. Studenter fra UIB som søker overgang til UIT kan ikke, på grunn av dette, begynne direkte på 4. avdeling etter 3 år i Bergen, men må begynne på 3. avdeling (se vedlegg 6). SU la til grunn at samme regel derfor bør gjelde for studenter som søker overgang fra HIL. Gjennom studieplanen vår redegjør vi for hvilke kunnskaper og ferdigheter kandidater med master i rettsvitenskap fra UIT skal ha, og SU ønsket å sikre at dette også skal gjelde for studenter som starter sin juristutdannelse ved et annet lærested. Så lenge studenter fra UIB og HIL ved å begynne direkte på 4. avdeling hos oss vil gå glipp av deler av formuesfagene (panterett og konkurs), mente studieutvalget at det ikke var faglig forsvarlig å akseptere dette. Sak SU resulterte i følgende enstemmige vedtak: SU fastholder sitt vedtak fra 2011,1 saksu 31-11: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT. Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT. NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Ny vurdering Studieleder Geir Stenseth i Lillehammer rettet en henvendelse til fakultetet ved dekan i september 2012 (vedlegg 8), hvorpå denne saken nå legges frem for styret. Studiet i Lillehammer er ikke endret siden saksu Sentralt i vurderingen ligger de forhåndsvedtakene som gjelder i Oslo. Forhåndsvedtak nummer 11 lyder: Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB: Første og andre studieår fra U1B godskrives som studieår i mastergraden Rettsvitenskap ved UiO. 3. og 4. studieår ved U1B godskrives som 3. og 4. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Dette innebærer at studenter som har bestått til og med 3. avdeling ved UIB ikke kan begynne direkte på 4. avdeling slik studenter fra HIL kan (jf forhåndsvedtak nummer 10, sitert over). Dog har Bergensstudentene mulighet til å begynne på 4. avdeling i Oslo hvis de har tatt Bergensfaget alminnelig formuerett (et fag på 4. studieår) i tillegg (se vedlegg 7). I realiteten innebærer dette at Oslo forskjelisbehandler søkere fra HIL og UIB, i og med at de i all hovedsak har de samme fagene bak seg. Ved opprettelse av de gjeldende overgangsreglene har studieutvalget basert seg på det grunnprinsipp, som utledes av universitets- og høyskoleloven 3-5 (1), at utdanning fra en annen institusjon som oppfyller de faglige krav skal godskrives (vedlegg 9). Man har opprettholdt en streng tolkning av dette prinsippet, noe som kommer til uttrykk i sak SU (jf over). Det er likevel ikke slik at fakultetet er bundet til en slik streng holdning i forhold til godkjenning av utdanning fra andre læresteder. Universitets- og høyskoleloven 3-5 (2) gir oss mulighet til å gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen. At en slik eksamen må være velegnet må forstås som at den ikke behøver å være et nøyaktig faglig speilbilde, slik man har praktisert overgangsreglene hittil, men at man i større grad kan se på en hver juridisk utdannelse som en modningsprosess. Legger man seg på en slik linje bør man kunne anse studenter med tre års utdannelse i rettsvitenskap fra HIL som like gode kandidater til å fortsette på 4. avdeling som våre egne studenter, selv om det ikke kan settes likhetstegn mellom den faglige bagasjen materielt sett. Dette vil medføre en holdningsendring i spørsmålet om overgang fra andre studiesteder. Viser også til vedlegg 10, PMR, jusstudiet i endring saksliste fra UIO, punkt 7, hvor det fremgår hvilken forståelse Oslo legger til grunn. Uansett hvilken løsning man vil velge så bør like utdannelser behandles likt. Så lenge HIL baserer seg på Bergensmodellen, bør det stilles like krav ved behandling av overgangsstudenter fra HIL og UIB. En endring av overgangsreglene i favør av å godkjenne bachelorgrad fra HIL som til og med 3. avdeling ved UIT bør medføre en tilsvarende regelendring overfor studenter fra UIB. Saken fremmes for styret uten forslag til vedtak. Tromsø, Deka n ~~ Kirsti Anderssen fakultetsdirektor Saksbehandler: Thomas Meling

3 UNIVERSITETET I TROMSØ i I Vedlegg: 1 Sak SU Overgangsregler mellom Høgskolen i Lillehammer og UIT 2 Sak SU Overgangsregler mellom Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Tromsø 3 Emneoversiktjuridiske læresteder 4 Uttalelse fra 3. avdelingsansvarlig, Gunnar Eriksen 5 Forhåndsvedtak ved UlO 6 Gjeldende overgangsregler ved UIT 7 Epostveksling med opptakskonsulent ved UlO 8 Henvendelse fra studieleder Geir Stenseth ved HIL 9 Universitets- og høyskoleloven kap Saksllste fra UlO PMR

4

5 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT DET JURIDISKE FAKULTET SakSU Til: Møtedato: i.juni 2011 Arkivref.: 2011/2605 TMEO1 1/ v SU sak Overgangsregler mellom Høyskolen i Lillehammer og UIT Det juridiske fakultet vedtok ved sak JF overgangsregler mellom de juridiske fakultetene i Bergen og Oslo. Det er na nødvendig å gjøre det samme for Høyskolen i Lillehammer (HIL). Universitetet i Oslo gir fritak for i. og 2. avdeling ved fullført bachelorgrad ved HIL. Fagsammensetningen ved bachelorstudiet ved HIL har blitt vurdert og sammenlignet med den ved UIT, samt ved både UlO og UIB. Etter tre studieår ved HIL sitter studentene derfra igjen med de fleste fag som studenter ved UIT har etter 2 avdelinger, samt noe mer. Det bemerkes at bachelorstudiet ved HIL er på høyskolenivå. Det bør derfor kreves mer for innpasse studier derfra, enn fra universitetene i Oslo eller Bergen. Dette oppnår man ved å kreve fullført bachelorgrad for overgang til 3. avdeling ved UIT. Vi viser til dette og foreslår følgende Vedtak: Studieutvalget anbefaler følgende overgangsregler fra bachelorstudiet i rettsvitenskap ved HIL til masterstudiet i rettsvitenskap ved UIT: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT Tromsø, Kjersti Dahle stud leleder Thomas Meling rådgiver Vedlegg: i Emneoversikt alle juridiske fakulteter NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

6 UNIVERSITETET I TROMSØ IT I Enstemmig vedtatt i møte 1. juni 2011: Studieutvalget vedtar følgende overgangsregler fra bachelorstudiet i rettsvitenskap ved HIL til masterstudiet i rettsvitenskap ved UIT: Bachelorg rad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT Ordlyden er presisert ved referatsak SU 46-11

7 UNIVERSITETET I TROMSØ Ui DET JURIDISKE FAKULTET Sak33-12 Til: Studieutvalget Møtedato: 6. juni 2012 Arkivref.: 2011/2605 TMEO1 1/511 ~ I Sak SU Overganqsregler mellom Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Tromsø I sak SU 31-1 i ble følgende vedtak fattet: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3-5 (1) bestemmer at Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. Bestemmelsen lå til grunn ved den faglige vurderingen av fagsammensetningen som ble foretatt ved forberedelsen av sak SU Dette er regelen som gjelder per dags dato for studenter som søker overgang fra Høgskolen i Lillehammer (HIL) til UIT. På tidspunktet da den ble vedtatt var den sammenfallende med overgangsreglene som gjaldt ved UlO, jfr. Sak SU UlO har nå endret sine regler slik at studenter med bachelorgrad fra HIL nå får fritakfor inntil 1. og 2. og 3. studieår. De kan altså begynne på 4. studieår i Oslo. Søkere til UIT må begynne på 3. avdeling. Studenter fra UIB kan kun få overgang til UIO etter fullført 2. avdeling eller 4. avdeling. De kan ikke begynne på 4. avdeling i Oslo, eller UIT for den saks skyld, etter fullført 3. avdeling. HIL baserer sin bachelorgrad på UlBs studiemodell. Fagsammensetningen på bachelorstudiet ved HIL er den samme som den var da sak SU ble vedtatt. UIB har heller ikke gjort endringer i fagsammensetningen. En endring i overgangsreglene fra HIL bør medføre en endring i overgangsreglene fra UIB all den tid fagsammensetningen er såpass lik. Forskjellene i fagsammensetningene på de forskjellige lærestedene medfører at en student som begynner på 4. avdeling ved UIT etter å ha tatt 3 avdelinger ved UIB eller HIL går glipp av formuerettsfagene. Hos oss er disse på 3. avdeling, i Bergen er de på 4. I Lillehammer har de ikke formuerett på bachelorstudiet. Gunnar Eriksen, 3. avdelingsleder, har uttalt seg om dette i vedlegg. Hans synspunkt kan oppsummeres slik: ~Studentene fra Lillehammer vil kunne gå ut som mastere i rettsvitenskap uten å ha vært skolert i panterett, konkurs, og dynamisk tingsrett. Dette er sentrale formuerettsfag som de som er avtakere av våre kandidater forutsetter at våre studenter har kunnskaper om. I tillegg vil mangelen på NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

8 UNIVERSITETET I TROMSØ it I helhetskunnskap og skolering som skjer på 3. avdeling gjøre at disse studentene står svakere rustet til å klare resten av masterstudiet mhb. på nivåprogresjon. Hvis dagens overgangsregel videreføres vil det medføre at bachelorkandidater fra HIL sjeldent vil søke seg til UIT til fordel for UlO. Dette taler for å endre reglene i tråd med gjeldende regler ved UlO. Vi ser to mulige vedtak i denne saken; dagens overgangsregler kan opprettholdes slik de er, eller de kan endres i tråd med endringene gjort ved UlO, da også i forhold til overgang fra UIB. Vi legger ikke frem forslag til vedtak, men lar dette være opp til SU. Tromsø, Kjersti Dahie stud ieleder Thomas Meling rådgiver Vedlegg: i Emneoversikt alle juridiske fakulteter 2 Uttalelse fra 3. avdelingsansvarlig, Gunnar Eriksen Enstemmig vedtak: SU fastholder sitt vedtak fra 2011, i sak SU 31-11: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT. Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT.

9 VYe~r 3 Tromsø Lillehammer Oslo Bergen 1. avd Ex. phil (10) Ex. phil (10) Ex. phil (10) Ex. phil (10) Ex. fac (10) Ex. fac (10) Privatrett 1(20) Ex. fac (10) Familie og arverett (10) Juridisk metode m/ rettskildelære innføring Forvaltningsrett I (10) Avtalerctt Avtalerett (10) (8) KjØpsrctt Juridisk metode (8) Statsrett (12) Forvaltningsrett I (10) Internasjonale rettigheter Privatrett ~ (30) Kontraktsrett I (10) Folkerett (8) Arve- og familierett (12) Erstatningsreti Arve- og familierett (12) Kontraktsrett I (10) Statisk tingsrett I amilie- og arverett 2. avd Norsk rettshistorie (8) Kontraktsrett II (15) Statsforfatning og Int. rett (20) Erstatningsrett (13) Erstatningsrett (7) Pengekravsrett (10) statsforratntngsrett Tingsrett (1 3) l~olkereit Alm. forvaltningsrett (20) Statisk tingsrett (15) LØS-rett Norske og int. rettslige institusjoner Spes. forvaltning (14) Mttjørett Arbeidsrett (10) Erstatningsrett (10) Ex. fac (10) Forvaltningsrett (30) (17) Forvaltningsrett II (17) Veiferdsrett EU-fEØS-rett (8) Internasjonal privatrett (3) 3. avd Juridisk metode og etikk (15) Forvaltningsrett II (17) Formuerett I (30) Kontraktsrett II (15) Alm. obligasjonsrett (20) Norske og int. rettslige Avtaterett Pengekravsrett (10) Obtigasjonsrett Panterett (6) institusjoner (16) Dynamisk tingsrett Rettsstat og menneskerettigheter (15) Oppgavekurs Tingsrett (12) Rettskildelære, sammenlignende Formuerett II (20) Rettskilde- og metodelære (10) statisk rett og rettshistorie (15) obtigasjonsreit Rettshistorie og komparativ rett (10) dynamisk Gjeldsforfølgningsrett (7) Menneskerettigheter (12) Setskapsrett Rettshistorie Valgemne på bachelornivå (10) 4. avd Metode og perspektivfag (15) Metode og etikk (10) Strafferett (20) Strafferett (15) Valgemne (10) Rettergang (20) Retts Semi-obligatorisk perspektivemne Alm. formuerett (20) Praksisperiode (5) (10) Dyn. Ttngsrett Konkursrell Samerett (5) Prosess og strafferett (30) I anierett Rettergang (20)

10 5. avd Valgfag (30) Valgemner (30) Spesialemner (30) Liten master (30) Masteroppgave (30) Masteroppgave (30) Alternativt: Stor master (60)

11 V~Aerr Angående fritak for 3. avdeling for studenter som har Bachelorgrad fra Høgskolen i Lillehammer Fakultetet har tidligere bestemt at det er et vilkår for overgang til masterstudiet vart at disse studentene ma begynne pa var 3. avdeling, slik at de i realiteten bare ffir godkjent var første og andre avdeling for sin bachelorgrad. Begrunnelsen for at vi gjorde dette var faglige vurderinger. Studentene fra Lillehammer vil kunne ga ut som mastere i rettsvitenskap uten a ha vært skolert i panterett, konkurs, og dynamisk tingsrett. Dette er sentrale formuerettsfag som de som er avtakere av a vare kandidater forutsetter at var studenter har kunnskaper om. I tillegg vil mangelen på helhetskunnskap og skolering som skjer pa 3. avdeling gjøre at disse studentene står svakere rustet til a klare resten av masterstudiet mhb. pa nivaprogresjon. Jeg frykter ogsa for at hvis det blir åpnet for godkjenning av ogsa 3. avdeling med bachelorgrad fra Lillehammer, og det skjer overgang i mer enn et ubetydelig omfang, så kan dette være med pa a skade vart rennommé som produsent av gode jurister. Kvalitet er det lille ekstra, og da er det unødvendig a utsette seg for slike ting som dette. Av det jeg har ratt opplyst har ikke de faktiske forhold endret seg siden vi gjorde vart opprinnelige vedtak om a ikke godkjenne baeheloren til og med 3. avdeling, slik at det hadde vært interessant a ha sett Oslo sin begrunnelse for a gjøre nettopp det. Endelig er jeg pa generell basis er jeg skeptisk til overgangsstudenter fordi vi ikke har herredømme over inntakskvaliteten, noe som kan medføre at man kan ta en bachelorgrad ved et lærested med lav inntakskvalitet og bygge den ut til master et annet sted. Dette kan føre til at det blir ressurskrevende for oss a ffi disse studentene igjennom. Med hilsen Gunnar Eriksen Tredjeavdelingsansvarlig

12

13 Forhåndsvedtak - utdanning som godkjennes i rettsvitenskapstudiet ve... http: studier adminlgodkjenning/forhandsgodkjenning... UiO Det juridiske fakultet [_/ Forhåndsvedtak - utdanning som godkjennes i rettsvitenskapstudiet ved UiO Listen gir oversikt over utdanninger vi vet vil bli godkjent ijusstudiet. Det er ikke en uttømmende liste. Du må fortsatt søke og oversende dokumentasjon på at du har bestått en utdanning. i. Ett- eller toårig mastergrad fra norsk juridisk fakultet godskrives som hele 5. studieår dersom det i graden inngår en oppgave som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. 2. Engelsk mastergrad fra Det juridiske fakultet i Oslo godskrives som hele ~. studieår. 3. Juridisk mastergrad fra utenlandsk utdanningsinstitusjon godskrives som hele 5. studieår dersom det i graden inngår en oppgave som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. 4. Det gis godskriving av masteroppgave på bakgrunn av oppgave som har bestått resultat og som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. ~. Godskriving av praksis: Annen praksis enn den som tilbys av Det juridiske fakultet, kan ikke godskrives eller gi fritak ijusstudiet. 6. Praksis fra JURK eller Juss-Buss gir etter søknad fritak for inntil 30 studiepoeng i valgdelen. 7. Praksis fra Jushjelpa i Midt-Norge godskrives gir fritak for inntil ett valgemne. Godskriving innvilges kun der praksis har hatt varighet ii,5 år med 25 % stilhingsprosent. 8. Deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen, Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA) eller Nordisk prosedyrekonkurranse i immaterialrett godskrives etter søknad som ett valgemnepå masternivå. Deltagelse i prosedyrekonkurransen JESSUP godskrives efter søknad som inntil to valgemner på masternivå. Deltagelse i Telders prosedyrekonkurranse godskrives etter søknad som ett valgemne på masternivå. 9. Årsstudium ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss, undervisningsårene 2005/2006,2006/07, 2007/08,2008/09, 2009/iO, 20i0/ii, 2011/12, 20i2/13 er forhåndsgodkjent som i. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved UiO. Bachelorgrad i Juss ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss er forhåndsgodkjent som i., 2., og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås. io. Bachelorgrad ijuss fra Høgskolen i Lillehammer er forhåndsgodkjent som inntil i. og 2. og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås.se tabeil nedenfor for enkeltvis fagoversikt. ti. Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB: Første og andre studieår fra UiB godskrives som i. og 2. studieår i mastergraden Rettsvitenskap ved UiO. 3. og 4. studieår ved UiB godskrives som 3. og 4. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås. Se nederst på siden for enkeltvis fagoversikt. 12. Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT: se tabeil nedenfor. i3. Godskriving av eksamener fra eand.jur.-studiet ved UiB og UiT: se tabell nedenfor. Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB Fagirnas~studfrHreitsvkenskapved Universitetet i Bergen Første og aodre studieår Tredje og ~erde stodieår JU5113 Kootrsktsrett og JU5ss4 JU5ss2 Arve- og familierett, JU5522 skadebrot og JU5524 Tiogsrett JU5121 Norske og internasjonale rettsiege iostitoojooar og JU5135 Rettsstat og osenoeskerettar JU5sss Forvaltoingarett I og JU5123 Forvaltniogsrett II JU5s3s Kontrsktsrett II ogju5s32 Pengekravsrett JU5134 Rettshistoiie og komparativ rett og JU5243 Allmenn formuerett JU5s33 Rettskjelde- og metodelære JU5241 strsfferett og JU5242 Rettargaog Gir fritak for Mgende fag i masterstudietirettsvitenskap ved UiO Første og andre stodieår foruteo ex.phil. og ex.fac. Tredje og eerde stodieår JU5isis Privatrett I JU5l2ss Privatrett II JU52sss statsforfatoiogsrett og internasjonal rett JU522ss Forvaltoiogsrett JU5~ssi Formoerett JU532ss Formoerett II JU54sss Metode og etikk. Obligatorisk etikkors ml være godkjent JU54211 Prosess og strafferett Andre stodielr ved Uia i kombioasjon med Frivatrett gruonfag ved UiO (96-ordningeo) JU5ssss Frivatrett I, JU5s2ss Frivatrett II, JtJ52sss statsforfatningsrett og interoasjooal rett og.ju52215 Forvaltoiogsrett Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT I of :56

14 Forhåndsvedtak - utdanning som godkjennes i rettsvitenskapstudiet ve... Fag i masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Første og andre avdeling Bare første avdeling eller bare andre avdeling Tredje avdeling Fjerde avdeling Gir fritak for følgende fag i masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac. Ingen fritak Tredje studieår Fjerde studieår Cand.jur.-studiet ved U1B ~ Fag i cand.jur.-studiet ved Universitetet i i Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap Bergen Ved UiO Første og andre avdeling Bare første eller andre avdeling Tredje avdeling Fjerde avdeling Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac. Ingen fritak Tredje studieår Fjerde studieår Cand.jur.-studiet ved UiT Fag i cand.jur.-studiet ved Universitetet i Tromsø Første og andre avdeling Bare første eller andre avdeling Tredje avdeling Fjerde avdeling Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO Første og andre atudieår foruten ex.phil. og ex.fac. Ingen fritak Tredje studieår Fjerde studieår Høgskolen i Lillehammer Fag ved Høgskolen i Lillehammer Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap - ved UiO JUSiooi Juridisk metode!rettslcildelære og JUS1o04 Kontraktsrett JUSini Piivatrett I j JUS1002 Arve- og familierett, JUS2003 Tlngsrett og JUS2004 Erstatningsrett JUSs2is Piivatrett II JUS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner og JUS2008 JUS255I Statsfosfatningsrett og interua~onal rett Menneskerettigheter JUS5003 Forvaltningsrett I og JUS2005 Forvaltningsrett II JUS2005 Kontrsktsrett II JUS2007 Rettskildelære, sammenlignende rett og rettshistorie og JUS2002 Pengekrsvsrett JUSsoo6 Arbeidsrett JUS22n Forvaltningsrett JUS3111 Formuerett I JUS32n Fomsuerett II Valgemne på tredje studieår Publisert 9. aug :07 - Sist endret 20. sep :42 Lurer du på noe? Kontakt Infosenteret 2of :56

15 Utskriftsvennlig side http: uit.no utskrift?p document id Skriv ut Lukk vindu Overgang fra andre studiesteder Overgangsregler mellom de juridiske fakultet ved universitetene i Oslo og Bergen og Høgskolene i Lillehammer og Molde til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø Første og andre avdeling fra UiO og UiB gir fritak for første og andre avdeling ved UiT. Første eller andre avdeling alene gir ingen fritak ved UiT. Tredje avdeling fra UiO gir fritak for tilsvarende ved UiT. Fjerde avdeling fra UlO gir fritak for tilsvarende ved UiT. Tredje avdeling og fjerdeavdeling fra UiB gir fritak for tilsvarende ved UlT. Tredje eller fjerde avdeling alene fra UiB gir ingen fritak ved UiT. (Vedtatt av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø I sak 47-05) Bachelorgrad fra Høyskolen i Lillehammer (HIL) gir fritak for første og andre avdeling ved UIT. Første og/eller andre avdeling alene fra HIL gir ingen fritak ved UIT. (Vedtatt av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø sak og 33-12) Første avdeling fra Høgskolen i Molde (Folkeuniversitetet i Midt-Norge) gir fritak for tilsvarende ved UiT. (Vedtatt av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø sak 32-12) Hvordan søke? Opptak via suppleringsopptaket er begrenset til om det er ledige studieplasser p~ den aktuelle avdeling. Dersom man har bestått eksamener som kvalifiserer til fritak, jf. over, er det mulig ~ søke via suppleringsopptak p~ følgende måte: 1. Det søkes via Søknadsweben for lokalt opptak (søknad om opptak til UiT). Søknadsfrist er 15. april. Tidligere eksamener m~ dokumenteres med karakterutskrift, med unntak av eksamener som er avlagt ved UiT. Innpassing til ønsket avdeling (studie&) hos oss er betinget av at det er ledig plass p~ den aktuelle avdeling. Søkerne poengberegnes etter eksamensresultater fra tidligere avdelinger. Husk ~ spesifisere i merkandsfeltet hvilken avdeling du ønsker opptak til. 2. For den enkelte student kan det i tillegg lønne seg ~ søke studieplass via Samordna Opptak Søknadsfristen er også her 15. april. Dersom man innvilges studieplass vil denne være begrenset til det studentkull som starter p~ første avdeling i høstsemesteret samme ~r. For de studenter som kommer inn via Samordna opptak men ikke i suppleringsopptaket, f~r disse permisjon fra de avdelingene (studie~rene) de alt har tatt, og er garantert plass p~ den aktuelle avdeling n~r kullet er kommet s~ langt i studieløpet sitt (vedtatt i sak JF 81-03). I of :58

16

17 From: Marius Fualum To: Meling Thomas Haaland Subject: Re: Fwd: Forhåndsvedtak / overgangsregler, HIL Date: 15. november :31:44 Beklager, mente Allmenn formuerett fra UiB Marius On :01, Meling Thomas Haaland wrote: > Et lite presiseringsspørsmål i forhold til punkt a): Når du sier formuerett II på fjerde året, mener du da at disse studentene må ta eksamen i JUS3211 mens de går fjerde året i Oslo? > Med vennlig hilsen > > Thomas Meling > > Rådgiver > Det juridiske fakultet > Universitetet i Tromsø > > > > > > Original Message > From: Marius Fuglum [ ] > Sent: 15. november :59 > To: Ann-Helen Solbraa > Cc: Meling Thomas Haaland > Subject: Re: Fwd: Forhåndsvedtak I overgangsregler, HIL > > Hei, > > a) Studenter fra Bergen må i tillegg til fullført tredje studieår ha tatt formuerett II på fjerde året for å få fritak for de første tre årene her. > > b) Stemmer det. > > c) Hvorvidt det har vært noe samarbeid mellom UiO og HiL ved utformingen av studiet er jeg mer usikker på, vedtaket ble truffet før min tid her. > Jeg er enig i din oppfatning av at de følger bergensmodellen, så da er det vel heller tenkelig at samarbeidet har vært ved utformingen av forhåndsvedtaket > > Vennlig hilsen > Marius > > On :48, Ann-Helen Solbraa wrote:» Hei Thomas,»» Jeg videresender denne e-posten til ansvarlig for ekstern godskrivning» av emner, Marius Fuglum, slik at jeg er sikker på at jeg ikke gir deg» feil informasjon. (siden dette ikke er mitt arbeidsområde)»» Med vennlig hilsen» Ann-Helen Solbraa»» Opprinnelig melding» Emne: Forhåndsvedtak I overgangsregler, HIL» Dato: Thu, 15 Nov :44: » Fra: Meling Thomas Haaland <mailto:thomas.melin~uit.no>» Til: <mailto:a.h.solbraa~jus.uio.no>

18 »»»» Hel Ann-Helén.»» Takk for god informasjon på telefon. Jeg vil gjerne bare få bekreftet» det vi snakket om skriftlig, og ber om at du enten bekrefter eller» avkrefter de oppfatningene jeg sitter igjen med i forbindelse med de» forhåndsvedtakene som gjelder ved UlO:»» a.studenter som har bestått t.o.m. 3. studieår i Bergen, får ikke» godkjent med enn 1. og 2. studieår ved UlO og må begynne på 3.» studieår (i prinsipp ta et ekstra år)»» b.studenter som har bestått t.o.m. 3. studieår i Lillehammer (oppnådd» bachelorgrad), får godkjent t.o.m. 3. studieår ved UlO og får begynne» på 4. studieår»» c.hil har samarbeidet med UlO for å bygge opp studiet sitt for å oppnå» denne godkjenningen som nevnt i punkt b.»» Angående punkt c vil jeg gjerne presisere litt. Er det virkelig sånn» at HIL og UlO har samarbeidet om oppbygningen/fagsammensetningen ved HIL?» Eller har man samarbeidet kun i utformingen av forhåndsvedtakene? Jeg» nevner dette da det, som jeg nevnte, hersker en oppfatning hos oss om» at HIL følger Bergensmodellen, det vil si har bygd opp studiet på» bakgrunn av studiet ved UIB.»» Med vennlig hilsen»» Thomas Meling»» Rådgiver» Det juridiske fakultet» Universitetet i Tromsø»» » mailto:thomas.meling~uit.no>»

19 JQ%fr Brækhus Hege From: Sent: 25. september :09 To: Brækhus Hege Subject: Fritak for emner/eksamener UiT Kjære Hege, som kjent har de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen forhåndsgodkjent bachelor-eksamen fra Høgskolen i Lillehammer, i den forstand at studenter som tas opp på fakultetenes masterprogram, får fritak for de tre første årene, og kan gå rett inn på fjerne studieår. Studentene fra HiL får også på tilsvarende måte godkjent avlagte eksamener i enkeltemner. På vårt siste møte med studentenes tillitsvalgte, ble det fra studentenes side reist spørsmål om hvorfor det ikke finnes en tilsvarende ordning overfor Det juridiske fakultet i Tromsø, og det var interesse for en nærmere avklaring av det spørsmålet. Jeg kjenner ikke historikken her, men forskjellen kan f.eks. sikkert forklares gjennom awik i studie Ieksamensordning. Uansett lovet jeg studentene å lufte spørsmålet om mulig forhåndsgodkjeflniflg av hele eller deler av bachelor-eksamen fra Høgskolen i Lillehammer også hos dere, og hvordan man evt. kunne se for seg en prosess i så måte. Jeg går ut fra at en eventuell nødvendig avstemming mellom stud ie-/eksamensordfliflgefle mest hensiktsmessig vil kunne skje ved et samarbeid på administrativt nivå mellom institusjonene, - og et spørsmål er det også om det hos dere allerede kan være skjedd en slik avstemming mot fakultetet i Bergen, der stud ieordningen i det alt vesentlige er samsvarende med HiLs. Men i første omgang reiser jeg altså bare problemstillingen til overveielse. Beste hilsen Geir Professor dr. juris Geir Stenseth Lillehammer University College P0. Box 952, N-2604 Lillehammer, Norway Phone: (front desk) / (direct) [Side #]

20

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Innstilling høsten 2006 Asbjørn Strandbakken Johanne Spjelkavik Hilde Ruus 1. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat... 4 2. Sammendrag og forslag...

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Valg av referent: Finn Albert Aurbakken Godkjenning av referat - OK Godkjenning av innkalling - OK Godkjenning

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 13. august 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Juni 30. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Feb. 7. Deleg. av myndighet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo.

Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Bacheloroppgave i DRI 3001 høsten 2010 Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Helen Bakke og Martine C. Clementz. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer