UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET"

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET i Sak JF Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. november Arkivref.: 2011/2605 TMEO1 1/511 Overgangsregler mellom høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Tromsø Bakgrunn Våren 2011 hadde fakultetet en suppleringssøker med bakgrunn fra Høgskolen i Lillehammer. På bakgrunn av dette ble det forberedt en sak om overgangsregler mellom HIL og UIT. Sak SU resulterte i følgende, enstemmig vedtatte, overgangsregel: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT Denne regelen tilsvarte det forhåndsvedtaket Universitetet i Oslo hadde gjort for studenter med utdanning fra HIL. Våren 2012 ble administrasjonen gjort oppmerksom på at Universitetet i Oslo hadde endret sitt forhåndsvedtak for godskriving av eksamener fra HIL. I Oslo lyder nå forhåndsvedtak utdanning som godkjennes i rettsvitenskapstudiet ved U1O nummer 10 følgende: Bachelorgrad i juss fra Høgskolen i Lillehammer er forhåndsgodkjent som inntil 1. og 2. og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. (vedlegg 5) Dette innebærer at studenter med bachelorgrad fra HIL kan begynne direkte på 4. avdeling ved UlO. På bakgrunn av dette ble spørsmålet om overgangsreglene mellom HIL og UIT tatt opp av studieutvalget på nytt i sak SU Det ble gjennomført en faglig vurdering av fagsammensetningen ved HIL, sammenlignet med UIT, utført av 3. avdelingsleder og medlem isu Gunnar Eriksen (se vedlegg 4). Denne viste at HIL, som følger Bergensmodellen, har en fagsammensetning på bachelorstudiet som i all hovedsak tilsvarer den som tilbys de tre første årene ved masterstudiet i Bergen (se vedlegg 3). Dette innebærer at studenter, ved å begynne direkte på 4. avdeling UIT etter fullført 3 år ved UIB eller HIL, ikke får med seg sentrale formuerettsfag som gjeldsforfølgningsrett og panterett. Studenter fra UIB som søker overgang til UIT kan ikke, på grunn av dette, begynne direkte på 4. avdeling etter 3 år i Bergen, men må begynne på 3. avdeling (se vedlegg 6). SU la til grunn at samme regel derfor bør gjelde for studenter som søker overgang fra HIL. Gjennom studieplanen vår redegjør vi for hvilke kunnskaper og ferdigheter kandidater med master i rettsvitenskap fra UIT skal ha, og SU ønsket å sikre at dette også skal gjelde for studenter som starter sin juristutdannelse ved et annet lærested. Så lenge studenter fra UIB og HIL ved å begynne direkte på 4. avdeling hos oss vil gå glipp av deler av formuesfagene (panterett og konkurs), mente studieutvalget at det ikke var faglig forsvarlig å akseptere dette. Sak SU resulterte i følgende enstemmige vedtak: SU fastholder sitt vedtak fra 2011,1 saksu 31-11: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT. Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT. NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Ny vurdering Studieleder Geir Stenseth i Lillehammer rettet en henvendelse til fakultetet ved dekan i september 2012 (vedlegg 8), hvorpå denne saken nå legges frem for styret. Studiet i Lillehammer er ikke endret siden saksu Sentralt i vurderingen ligger de forhåndsvedtakene som gjelder i Oslo. Forhåndsvedtak nummer 11 lyder: Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB: Første og andre studieår fra U1B godskrives som studieår i mastergraden Rettsvitenskap ved UiO. 3. og 4. studieår ved U1B godskrives som 3. og 4. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Dette innebærer at studenter som har bestått til og med 3. avdeling ved UIB ikke kan begynne direkte på 4. avdeling slik studenter fra HIL kan (jf forhåndsvedtak nummer 10, sitert over). Dog har Bergensstudentene mulighet til å begynne på 4. avdeling i Oslo hvis de har tatt Bergensfaget alminnelig formuerett (et fag på 4. studieår) i tillegg (se vedlegg 7). I realiteten innebærer dette at Oslo forskjelisbehandler søkere fra HIL og UIB, i og med at de i all hovedsak har de samme fagene bak seg. Ved opprettelse av de gjeldende overgangsreglene har studieutvalget basert seg på det grunnprinsipp, som utledes av universitets- og høyskoleloven 3-5 (1), at utdanning fra en annen institusjon som oppfyller de faglige krav skal godskrives (vedlegg 9). Man har opprettholdt en streng tolkning av dette prinsippet, noe som kommer til uttrykk i sak SU (jf over). Det er likevel ikke slik at fakultetet er bundet til en slik streng holdning i forhold til godkjenning av utdanning fra andre læresteder. Universitets- og høyskoleloven 3-5 (2) gir oss mulighet til å gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen. At en slik eksamen må være velegnet må forstås som at den ikke behøver å være et nøyaktig faglig speilbilde, slik man har praktisert overgangsreglene hittil, men at man i større grad kan se på en hver juridisk utdannelse som en modningsprosess. Legger man seg på en slik linje bør man kunne anse studenter med tre års utdannelse i rettsvitenskap fra HIL som like gode kandidater til å fortsette på 4. avdeling som våre egne studenter, selv om det ikke kan settes likhetstegn mellom den faglige bagasjen materielt sett. Dette vil medføre en holdningsendring i spørsmålet om overgang fra andre studiesteder. Viser også til vedlegg 10, PMR, jusstudiet i endring saksliste fra UIO, punkt 7, hvor det fremgår hvilken forståelse Oslo legger til grunn. Uansett hvilken løsning man vil velge så bør like utdannelser behandles likt. Så lenge HIL baserer seg på Bergensmodellen, bør det stilles like krav ved behandling av overgangsstudenter fra HIL og UIB. En endring av overgangsreglene i favør av å godkjenne bachelorgrad fra HIL som til og med 3. avdeling ved UIT bør medføre en tilsvarende regelendring overfor studenter fra UIB. Saken fremmes for styret uten forslag til vedtak. Tromsø, Deka n ~~ Kirsti Anderssen fakultetsdirektor Saksbehandler: Thomas Meling

3 UNIVERSITETET I TROMSØ i I Vedlegg: 1 Sak SU Overgangsregler mellom Høgskolen i Lillehammer og UIT 2 Sak SU Overgangsregler mellom Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Tromsø 3 Emneoversiktjuridiske læresteder 4 Uttalelse fra 3. avdelingsansvarlig, Gunnar Eriksen 5 Forhåndsvedtak ved UlO 6 Gjeldende overgangsregler ved UIT 7 Epostveksling med opptakskonsulent ved UlO 8 Henvendelse fra studieleder Geir Stenseth ved HIL 9 Universitets- og høyskoleloven kap Saksllste fra UlO PMR

4

5 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT DET JURIDISKE FAKULTET SakSU Til: Møtedato: i.juni 2011 Arkivref.: 2011/2605 TMEO1 1/ v SU sak Overgangsregler mellom Høyskolen i Lillehammer og UIT Det juridiske fakultet vedtok ved sak JF overgangsregler mellom de juridiske fakultetene i Bergen og Oslo. Det er na nødvendig å gjøre det samme for Høyskolen i Lillehammer (HIL). Universitetet i Oslo gir fritak for i. og 2. avdeling ved fullført bachelorgrad ved HIL. Fagsammensetningen ved bachelorstudiet ved HIL har blitt vurdert og sammenlignet med den ved UIT, samt ved både UlO og UIB. Etter tre studieår ved HIL sitter studentene derfra igjen med de fleste fag som studenter ved UIT har etter 2 avdelinger, samt noe mer. Det bemerkes at bachelorstudiet ved HIL er på høyskolenivå. Det bør derfor kreves mer for innpasse studier derfra, enn fra universitetene i Oslo eller Bergen. Dette oppnår man ved å kreve fullført bachelorgrad for overgang til 3. avdeling ved UIT. Vi viser til dette og foreslår følgende Vedtak: Studieutvalget anbefaler følgende overgangsregler fra bachelorstudiet i rettsvitenskap ved HIL til masterstudiet i rettsvitenskap ved UIT: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT Tromsø, Kjersti Dahle stud leleder Thomas Meling rådgiver Vedlegg: i Emneoversikt alle juridiske fakulteter NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

6 UNIVERSITETET I TROMSØ IT I Enstemmig vedtatt i møte 1. juni 2011: Studieutvalget vedtar følgende overgangsregler fra bachelorstudiet i rettsvitenskap ved HIL til masterstudiet i rettsvitenskap ved UIT: Bachelorg rad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT Ordlyden er presisert ved referatsak SU 46-11

7 UNIVERSITETET I TROMSØ Ui DET JURIDISKE FAKULTET Sak33-12 Til: Studieutvalget Møtedato: 6. juni 2012 Arkivref.: 2011/2605 TMEO1 1/511 ~ I Sak SU Overganqsregler mellom Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Tromsø I sak SU 31-1 i ble følgende vedtak fattet: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3-5 (1) bestemmer at Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. Bestemmelsen lå til grunn ved den faglige vurderingen av fagsammensetningen som ble foretatt ved forberedelsen av sak SU Dette er regelen som gjelder per dags dato for studenter som søker overgang fra Høgskolen i Lillehammer (HIL) til UIT. På tidspunktet da den ble vedtatt var den sammenfallende med overgangsreglene som gjaldt ved UlO, jfr. Sak SU UlO har nå endret sine regler slik at studenter med bachelorgrad fra HIL nå får fritakfor inntil 1. og 2. og 3. studieår. De kan altså begynne på 4. studieår i Oslo. Søkere til UIT må begynne på 3. avdeling. Studenter fra UIB kan kun få overgang til UIO etter fullført 2. avdeling eller 4. avdeling. De kan ikke begynne på 4. avdeling i Oslo, eller UIT for den saks skyld, etter fullført 3. avdeling. HIL baserer sin bachelorgrad på UlBs studiemodell. Fagsammensetningen på bachelorstudiet ved HIL er den samme som den var da sak SU ble vedtatt. UIB har heller ikke gjort endringer i fagsammensetningen. En endring i overgangsreglene fra HIL bør medføre en endring i overgangsreglene fra UIB all den tid fagsammensetningen er såpass lik. Forskjellene i fagsammensetningene på de forskjellige lærestedene medfører at en student som begynner på 4. avdeling ved UIT etter å ha tatt 3 avdelinger ved UIB eller HIL går glipp av formuerettsfagene. Hos oss er disse på 3. avdeling, i Bergen er de på 4. I Lillehammer har de ikke formuerett på bachelorstudiet. Gunnar Eriksen, 3. avdelingsleder, har uttalt seg om dette i vedlegg. Hans synspunkt kan oppsummeres slik: ~Studentene fra Lillehammer vil kunne gå ut som mastere i rettsvitenskap uten å ha vært skolert i panterett, konkurs, og dynamisk tingsrett. Dette er sentrale formuerettsfag som de som er avtakere av våre kandidater forutsetter at våre studenter har kunnskaper om. I tillegg vil mangelen på NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

8 UNIVERSITETET I TROMSØ it I helhetskunnskap og skolering som skjer på 3. avdeling gjøre at disse studentene står svakere rustet til å klare resten av masterstudiet mhb. på nivåprogresjon. Hvis dagens overgangsregel videreføres vil det medføre at bachelorkandidater fra HIL sjeldent vil søke seg til UIT til fordel for UlO. Dette taler for å endre reglene i tråd med gjeldende regler ved UlO. Vi ser to mulige vedtak i denne saken; dagens overgangsregler kan opprettholdes slik de er, eller de kan endres i tråd med endringene gjort ved UlO, da også i forhold til overgang fra UIB. Vi legger ikke frem forslag til vedtak, men lar dette være opp til SU. Tromsø, Kjersti Dahie stud ieleder Thomas Meling rådgiver Vedlegg: i Emneoversikt alle juridiske fakulteter 2 Uttalelse fra 3. avdelingsansvarlig, Gunnar Eriksen Enstemmig vedtak: SU fastholder sitt vedtak fra 2011, i sak SU 31-11: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved UIT. Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT.

9 VYe~r 3 Tromsø Lillehammer Oslo Bergen 1. avd Ex. phil (10) Ex. phil (10) Ex. phil (10) Ex. phil (10) Ex. fac (10) Ex. fac (10) Privatrett 1(20) Ex. fac (10) Familie og arverett (10) Juridisk metode m/ rettskildelære innføring Forvaltningsrett I (10) Avtalerctt Avtalerett (10) (8) KjØpsrctt Juridisk metode (8) Statsrett (12) Forvaltningsrett I (10) Internasjonale rettigheter Privatrett ~ (30) Kontraktsrett I (10) Folkerett (8) Arve- og familierett (12) Erstatningsreti Arve- og familierett (12) Kontraktsrett I (10) Statisk tingsrett I amilie- og arverett 2. avd Norsk rettshistorie (8) Kontraktsrett II (15) Statsforfatning og Int. rett (20) Erstatningsrett (13) Erstatningsrett (7) Pengekravsrett (10) statsforratntngsrett Tingsrett (1 3) l~olkereit Alm. forvaltningsrett (20) Statisk tingsrett (15) LØS-rett Norske og int. rettslige institusjoner Spes. forvaltning (14) Mttjørett Arbeidsrett (10) Erstatningsrett (10) Ex. fac (10) Forvaltningsrett (30) (17) Forvaltningsrett II (17) Veiferdsrett EU-fEØS-rett (8) Internasjonal privatrett (3) 3. avd Juridisk metode og etikk (15) Forvaltningsrett II (17) Formuerett I (30) Kontraktsrett II (15) Alm. obligasjonsrett (20) Norske og int. rettslige Avtaterett Pengekravsrett (10) Obtigasjonsrett Panterett (6) institusjoner (16) Dynamisk tingsrett Rettsstat og menneskerettigheter (15) Oppgavekurs Tingsrett (12) Rettskildelære, sammenlignende Formuerett II (20) Rettskilde- og metodelære (10) statisk rett og rettshistorie (15) obtigasjonsreit Rettshistorie og komparativ rett (10) dynamisk Gjeldsforfølgningsrett (7) Menneskerettigheter (12) Setskapsrett Rettshistorie Valgemne på bachelornivå (10) 4. avd Metode og perspektivfag (15) Metode og etikk (10) Strafferett (20) Strafferett (15) Valgemne (10) Rettergang (20) Retts Semi-obligatorisk perspektivemne Alm. formuerett (20) Praksisperiode (5) (10) Dyn. Ttngsrett Konkursrell Samerett (5) Prosess og strafferett (30) I anierett Rettergang (20)

10 5. avd Valgfag (30) Valgemner (30) Spesialemner (30) Liten master (30) Masteroppgave (30) Masteroppgave (30) Alternativt: Stor master (60)

11 V~Aerr Angående fritak for 3. avdeling for studenter som har Bachelorgrad fra Høgskolen i Lillehammer Fakultetet har tidligere bestemt at det er et vilkår for overgang til masterstudiet vart at disse studentene ma begynne pa var 3. avdeling, slik at de i realiteten bare ffir godkjent var første og andre avdeling for sin bachelorgrad. Begrunnelsen for at vi gjorde dette var faglige vurderinger. Studentene fra Lillehammer vil kunne ga ut som mastere i rettsvitenskap uten a ha vært skolert i panterett, konkurs, og dynamisk tingsrett. Dette er sentrale formuerettsfag som de som er avtakere av a vare kandidater forutsetter at var studenter har kunnskaper om. I tillegg vil mangelen på helhetskunnskap og skolering som skjer pa 3. avdeling gjøre at disse studentene står svakere rustet til a klare resten av masterstudiet mhb. pa nivaprogresjon. Jeg frykter ogsa for at hvis det blir åpnet for godkjenning av ogsa 3. avdeling med bachelorgrad fra Lillehammer, og det skjer overgang i mer enn et ubetydelig omfang, så kan dette være med pa a skade vart rennommé som produsent av gode jurister. Kvalitet er det lille ekstra, og da er det unødvendig a utsette seg for slike ting som dette. Av det jeg har ratt opplyst har ikke de faktiske forhold endret seg siden vi gjorde vart opprinnelige vedtak om a ikke godkjenne baeheloren til og med 3. avdeling, slik at det hadde vært interessant a ha sett Oslo sin begrunnelse for a gjøre nettopp det. Endelig er jeg pa generell basis er jeg skeptisk til overgangsstudenter fordi vi ikke har herredømme over inntakskvaliteten, noe som kan medføre at man kan ta en bachelorgrad ved et lærested med lav inntakskvalitet og bygge den ut til master et annet sted. Dette kan føre til at det blir ressurskrevende for oss a ffi disse studentene igjennom. Med hilsen Gunnar Eriksen Tredjeavdelingsansvarlig

12

13 Forhåndsvedtak - utdanning som godkjennes i rettsvitenskapstudiet ve... http: studier adminlgodkjenning/forhandsgodkjenning... UiO Det juridiske fakultet [_/ Forhåndsvedtak - utdanning som godkjennes i rettsvitenskapstudiet ved UiO Listen gir oversikt over utdanninger vi vet vil bli godkjent ijusstudiet. Det er ikke en uttømmende liste. Du må fortsatt søke og oversende dokumentasjon på at du har bestått en utdanning. i. Ett- eller toårig mastergrad fra norsk juridisk fakultet godskrives som hele 5. studieår dersom det i graden inngår en oppgave som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. 2. Engelsk mastergrad fra Det juridiske fakultet i Oslo godskrives som hele ~. studieår. 3. Juridisk mastergrad fra utenlandsk utdanningsinstitusjon godskrives som hele 5. studieår dersom det i graden inngår en oppgave som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. 4. Det gis godskriving av masteroppgave på bakgrunn av oppgave som har bestått resultat og som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. ~. Godskriving av praksis: Annen praksis enn den som tilbys av Det juridiske fakultet, kan ikke godskrives eller gi fritak ijusstudiet. 6. Praksis fra JURK eller Juss-Buss gir etter søknad fritak for inntil 30 studiepoeng i valgdelen. 7. Praksis fra Jushjelpa i Midt-Norge godskrives gir fritak for inntil ett valgemne. Godskriving innvilges kun der praksis har hatt varighet ii,5 år med 25 % stilhingsprosent. 8. Deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen, Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA) eller Nordisk prosedyrekonkurranse i immaterialrett godskrives etter søknad som ett valgemnepå masternivå. Deltagelse i prosedyrekonkurransen JESSUP godskrives efter søknad som inntil to valgemner på masternivå. Deltagelse i Telders prosedyrekonkurranse godskrives etter søknad som ett valgemne på masternivå. 9. Årsstudium ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss, undervisningsårene 2005/2006,2006/07, 2007/08,2008/09, 2009/iO, 20i0/ii, 2011/12, 20i2/13 er forhåndsgodkjent som i. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved UiO. Bachelorgrad i Juss ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss er forhåndsgodkjent som i., 2., og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås. io. Bachelorgrad ijuss fra Høgskolen i Lillehammer er forhåndsgodkjent som inntil i. og 2. og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås.se tabeil nedenfor for enkeltvis fagoversikt. ti. Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB: Første og andre studieår fra UiB godskrives som i. og 2. studieår i mastergraden Rettsvitenskap ved UiO. 3. og 4. studieår ved UiB godskrives som 3. og 4. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås. Se nederst på siden for enkeltvis fagoversikt. 12. Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT: se tabeil nedenfor. i3. Godskriving av eksamener fra eand.jur.-studiet ved UiB og UiT: se tabell nedenfor. Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB Fagirnas~studfrHreitsvkenskapved Universitetet i Bergen Første og aodre studieår Tredje og ~erde stodieår JU5113 Kootrsktsrett og JU5ss4 JU5ss2 Arve- og familierett, JU5522 skadebrot og JU5524 Tiogsrett JU5121 Norske og internasjonale rettsiege iostitoojooar og JU5135 Rettsstat og osenoeskerettar JU5sss Forvaltoingarett I og JU5123 Forvaltniogsrett II JU5s3s Kontrsktsrett II ogju5s32 Pengekravsrett JU5134 Rettshistoiie og komparativ rett og JU5243 Allmenn formuerett JU5s33 Rettskjelde- og metodelære JU5241 strsfferett og JU5242 Rettargaog Gir fritak for Mgende fag i masterstudietirettsvitenskap ved UiO Første og andre stodieår foruteo ex.phil. og ex.fac. Tredje og eerde stodieår JU5isis Privatrett I JU5l2ss Privatrett II JU52sss statsforfatoiogsrett og internasjonal rett JU522ss Forvaltoiogsrett JU5~ssi Formoerett JU532ss Formoerett II JU54sss Metode og etikk. Obligatorisk etikkors ml være godkjent JU54211 Prosess og strafferett Andre stodielr ved Uia i kombioasjon med Frivatrett gruonfag ved UiO (96-ordningeo) JU5ssss Frivatrett I, JU5s2ss Frivatrett II, JtJ52sss statsforfatningsrett og interoasjooal rett og.ju52215 Forvaltoiogsrett Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT I of :56

14 Forhåndsvedtak - utdanning som godkjennes i rettsvitenskapstudiet ve... Fag i masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Første og andre avdeling Bare første avdeling eller bare andre avdeling Tredje avdeling Fjerde avdeling Gir fritak for følgende fag i masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac. Ingen fritak Tredje studieår Fjerde studieår Cand.jur.-studiet ved U1B ~ Fag i cand.jur.-studiet ved Universitetet i i Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap Bergen Ved UiO Første og andre avdeling Bare første eller andre avdeling Tredje avdeling Fjerde avdeling Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac. Ingen fritak Tredje studieår Fjerde studieår Cand.jur.-studiet ved UiT Fag i cand.jur.-studiet ved Universitetet i Tromsø Første og andre avdeling Bare første eller andre avdeling Tredje avdeling Fjerde avdeling Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO Første og andre atudieår foruten ex.phil. og ex.fac. Ingen fritak Tredje studieår Fjerde studieår Høgskolen i Lillehammer Fag ved Høgskolen i Lillehammer Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap - ved UiO JUSiooi Juridisk metode!rettslcildelære og JUS1o04 Kontraktsrett JUSini Piivatrett I j JUS1002 Arve- og familierett, JUS2003 Tlngsrett og JUS2004 Erstatningsrett JUSs2is Piivatrett II JUS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner og JUS2008 JUS255I Statsfosfatningsrett og interua~onal rett Menneskerettigheter JUS5003 Forvaltningsrett I og JUS2005 Forvaltningsrett II JUS2005 Kontrsktsrett II JUS2007 Rettskildelære, sammenlignende rett og rettshistorie og JUS2002 Pengekrsvsrett JUSsoo6 Arbeidsrett JUS22n Forvaltningsrett JUS3111 Formuerett I JUS32n Fomsuerett II Valgemne på tredje studieår Publisert 9. aug :07 - Sist endret 20. sep :42 Lurer du på noe? Kontakt Infosenteret 2of :56

15 Utskriftsvennlig side http: uit.no utskrift?p document id Skriv ut Lukk vindu Overgang fra andre studiesteder Overgangsregler mellom de juridiske fakultet ved universitetene i Oslo og Bergen og Høgskolene i Lillehammer og Molde til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø Første og andre avdeling fra UiO og UiB gir fritak for første og andre avdeling ved UiT. Første eller andre avdeling alene gir ingen fritak ved UiT. Tredje avdeling fra UiO gir fritak for tilsvarende ved UiT. Fjerde avdeling fra UlO gir fritak for tilsvarende ved UiT. Tredje avdeling og fjerdeavdeling fra UiB gir fritak for tilsvarende ved UlT. Tredje eller fjerde avdeling alene fra UiB gir ingen fritak ved UiT. (Vedtatt av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø I sak 47-05) Bachelorgrad fra Høyskolen i Lillehammer (HIL) gir fritak for første og andre avdeling ved UIT. Første og/eller andre avdeling alene fra HIL gir ingen fritak ved UIT. (Vedtatt av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø sak og 33-12) Første avdeling fra Høgskolen i Molde (Folkeuniversitetet i Midt-Norge) gir fritak for tilsvarende ved UiT. (Vedtatt av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø sak 32-12) Hvordan søke? Opptak via suppleringsopptaket er begrenset til om det er ledige studieplasser p~ den aktuelle avdeling. Dersom man har bestått eksamener som kvalifiserer til fritak, jf. over, er det mulig ~ søke via suppleringsopptak p~ følgende måte: 1. Det søkes via Søknadsweben for lokalt opptak (søknad om opptak til UiT). Søknadsfrist er 15. april. Tidligere eksamener m~ dokumenteres med karakterutskrift, med unntak av eksamener som er avlagt ved UiT. Innpassing til ønsket avdeling (studie&) hos oss er betinget av at det er ledig plass p~ den aktuelle avdeling. Søkerne poengberegnes etter eksamensresultater fra tidligere avdelinger. Husk ~ spesifisere i merkandsfeltet hvilken avdeling du ønsker opptak til. 2. For den enkelte student kan det i tillegg lønne seg ~ søke studieplass via Samordna Opptak Søknadsfristen er også her 15. april. Dersom man innvilges studieplass vil denne være begrenset til det studentkull som starter p~ første avdeling i høstsemesteret samme ~r. For de studenter som kommer inn via Samordna opptak men ikke i suppleringsopptaket, f~r disse permisjon fra de avdelingene (studie~rene) de alt har tatt, og er garantert plass p~ den aktuelle avdeling n~r kullet er kommet s~ langt i studieløpet sitt (vedtatt i sak JF 81-03). I of :58

16

17 From: Marius Fualum To: Meling Thomas Haaland Subject: Re: Fwd: Forhåndsvedtak / overgangsregler, HIL Date: 15. november :31:44 Beklager, mente Allmenn formuerett fra UiB Marius On :01, Meling Thomas Haaland wrote: > Et lite presiseringsspørsmål i forhold til punkt a): Når du sier formuerett II på fjerde året, mener du da at disse studentene må ta eksamen i JUS3211 mens de går fjerde året i Oslo? > Med vennlig hilsen > > Thomas Meling > > Rådgiver > Det juridiske fakultet > Universitetet i Tromsø > > > > > > Original Message > From: Marius Fuglum [ ] > Sent: 15. november :59 > To: Ann-Helen Solbraa > Cc: Meling Thomas Haaland > Subject: Re: Fwd: Forhåndsvedtak I overgangsregler, HIL > > Hei, > > a) Studenter fra Bergen må i tillegg til fullført tredje studieår ha tatt formuerett II på fjerde året for å få fritak for de første tre årene her. > > b) Stemmer det. > > c) Hvorvidt det har vært noe samarbeid mellom UiO og HiL ved utformingen av studiet er jeg mer usikker på, vedtaket ble truffet før min tid her. > Jeg er enig i din oppfatning av at de følger bergensmodellen, så da er det vel heller tenkelig at samarbeidet har vært ved utformingen av forhåndsvedtaket > > Vennlig hilsen > Marius > > On :48, Ann-Helen Solbraa wrote:» Hei Thomas,»» Jeg videresender denne e-posten til ansvarlig for ekstern godskrivning» av emner, Marius Fuglum, slik at jeg er sikker på at jeg ikke gir deg» feil informasjon. (siden dette ikke er mitt arbeidsområde)»» Med vennlig hilsen» Ann-Helen Solbraa»» Opprinnelig melding» Emne: Forhåndsvedtak I overgangsregler, HIL» Dato: Thu, 15 Nov :44: » Fra: Meling Thomas Haaland <mailto:thomas.melin~uit.no>» Til: <mailto:a.h.solbraa~jus.uio.no>

18 »»»» Hel Ann-Helén.»» Takk for god informasjon på telefon. Jeg vil gjerne bare få bekreftet» det vi snakket om skriftlig, og ber om at du enten bekrefter eller» avkrefter de oppfatningene jeg sitter igjen med i forbindelse med de» forhåndsvedtakene som gjelder ved UlO:»» a.studenter som har bestått t.o.m. 3. studieår i Bergen, får ikke» godkjent med enn 1. og 2. studieår ved UlO og må begynne på 3.» studieår (i prinsipp ta et ekstra år)»» b.studenter som har bestått t.o.m. 3. studieår i Lillehammer (oppnådd» bachelorgrad), får godkjent t.o.m. 3. studieår ved UlO og får begynne» på 4. studieår»» c.hil har samarbeidet med UlO for å bygge opp studiet sitt for å oppnå» denne godkjenningen som nevnt i punkt b.»» Angående punkt c vil jeg gjerne presisere litt. Er det virkelig sånn» at HIL og UlO har samarbeidet om oppbygningen/fagsammensetningen ved HIL?» Eller har man samarbeidet kun i utformingen av forhåndsvedtakene? Jeg» nevner dette da det, som jeg nevnte, hersker en oppfatning hos oss om» at HIL følger Bergensmodellen, det vil si har bygd opp studiet på» bakgrunn av studiet ved UIB.»» Med vennlig hilsen»» Thomas Meling»» Rådgiver» Det juridiske fakultet» Universitetet i Tromsø»» » mailto:thomas.meling~uit.no>»

19 JQ%fr Brækhus Hege From: Sent: 25. september :09 To: Brækhus Hege Subject: Fritak for emner/eksamener UiT Kjære Hege, som kjent har de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen forhåndsgodkjent bachelor-eksamen fra Høgskolen i Lillehammer, i den forstand at studenter som tas opp på fakultetenes masterprogram, får fritak for de tre første årene, og kan gå rett inn på fjerne studieår. Studentene fra HiL får også på tilsvarende måte godkjent avlagte eksamener i enkeltemner. På vårt siste møte med studentenes tillitsvalgte, ble det fra studentenes side reist spørsmål om hvorfor det ikke finnes en tilsvarende ordning overfor Det juridiske fakultet i Tromsø, og det var interesse for en nærmere avklaring av det spørsmålet. Jeg kjenner ikke historikken her, men forskjellen kan f.eks. sikkert forklares gjennom awik i studie Ieksamensordning. Uansett lovet jeg studentene å lufte spørsmålet om mulig forhåndsgodkjeflniflg av hele eller deler av bachelor-eksamen fra Høgskolen i Lillehammer også hos dere, og hvordan man evt. kunne se for seg en prosess i så måte. Jeg går ut fra at en eventuell nødvendig avstemming mellom stud ie-/eksamensordfliflgefle mest hensiktsmessig vil kunne skje ved et samarbeid på administrativt nivå mellom institusjonene, - og et spørsmål er det også om det hos dere allerede kan være skjedd en slik avstemming mot fakultetet i Bergen, der stud ieordningen i det alt vesentlige er samsvarende med HiLs. Men i første omgang reiser jeg altså bare problemstillingen til overveielse. Beste hilsen Geir Professor dr. juris Geir Stenseth Lillehammer University College P0. Box 952, N-2604 Lillehammer, Norway Phone: (front desk) / (direct) [Side #]

20

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 14 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak som student. Rett til å gå opp til eksamen. Bortvisning og utestenging 37. Krav for opptak til høgre utdanning 1. Det generelle grunnlag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Største utfordring å få sammenheng mellom Læringsutbytte UL-metoder tester /eksamen Høstsemester 19 uker uke 33-51 Vårsemester

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010.

Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010. Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010. Det vises til fakultetsstyrevedtak 10. juni 2010 for rammer og kompetanse. 1. Fag og emner i studieårene rekkefølge, størrelse, plassering og navn: Etter

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og

LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskolel... Page 1 of 15 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Dekanatet Dato: 31.10.16 Arbeidsgruppens rapport i oppfølging av 3+2-saken: Utrede muligheter for suppleringsopptak og bachelor-exit 1.1. Mandat Arbeidsgruppen

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 31/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 17. juni 2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/01 1.4 Oppnevning av Studieutvalg 2013-2015, samt oppnevning av

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen 1. Innledning Omlegging til 3+2 - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets Spørsmålet om en bedre overgang til masterstudiene i jus for studenter som har tatt en treårig bachelorutdanning i juss

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34)

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34) NTNU S-sak 18/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2011 AMS Arkiv: 2011/103/AMS N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift Tilråding:

Detaljer

Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato:

Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Anne Bang Lyngdal 22.06.2015 27.03.2015 Telefon: Vår referanse: Deres referanse: 15/01017-2 10/6077 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Svar på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet, H4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet 2017/18. Det juridiske fakultet

Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet 2017/18. Det juridiske fakultet Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet 2017/18 Det juridiske fakultet Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet Vedtatt

Detaljer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer http://www.hioa.no/studier/lov-og-regelverk/retningslinjer-for-oppnevning-og-bruk-avsensorer Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer Fastsatt av studieutvalget 13. juni 2013 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo PMR Dato: 07.11.2014 Deres ref.: Vår ref.: Informasjonsskriv rundt endringer i karakterene på masteroppgaver Saken kom opp som et resultat av diskusjonen som har gått mellom de juridiske fakultetene om

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET 1 av 172 Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00-15.00 (16.00) INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Grunnlag for vitnemål. Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling

Grunnlag for vitnemål. Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling Grunnlag for vitnemål Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling Hovedpunkt i innlegget: Forholdet mellom Grunnlag for vitnemål/ karakterutskrift Innhold og utforming av Grunnlag for vitnemål

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 04.05.2012 Deres ref.: Vår ref.: Undervisningstimer valgemner Undervisningstimer for valgemner er de siste årene blitt diskutert og gjort vedtak

Detaljer

Til stede: Markus Lie, Gunnar Eriksen, Kristine Korsnes, Mikael Rossvold Jørgensen og Erika Mortensen

Til stede: Markus Lie, Gunnar Eriksen, Kristine Korsnes, Mikael Rossvold Jørgensen og Erika Mortensen DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Studieutvalget Møteleder/referent: Markus Lie/ Ingvild Stock- Jørgensen Møtedato: 02.04.2014 kl 12.15- Arkivref.: 2013/226 KDA000/ Til stede: Markus Lie, Gunnar

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Besl. O. nr. 62. Jf. Innst. O. nr. 58 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2002 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 62. Jf. Innst. O. nr. 58 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2002 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 62 Jf. Innst. O. nr. 58 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) År 2002 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 48 ( ) og Ot.prp. nr. 79 ( )

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 48 ( ) og Ot.prp. nr. 79 ( ) Besl. O. nr. 45 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 45 Jf. Innst. O. nr. 48 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) År 2005 den 28. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Jusstudiet i endring PMR mars 2011

Jusstudiet i endring PMR mars 2011 PMR 6 58 Jusstudiet i endring PMR mars 2011 1. Vedtakssak: Godskriving av eldre emner/eksamener fra JUS UiO: Emner som godskrives i grad motsvares av studiepoengavkorting hvis eksamen med tilsvarende faginnhold

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Resultat Arbeidet med felles mal for vitnemål viste en rekke svært forskjellige tradisjoner ved

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Side 1 Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Tirsdag 18. september 2012 kl. 09:15. Møterom 546 Til stede: Prodekan Knut Martin Tande (leder) Hilde Hauge (a) Tine Eidsvaag (a) (vara

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@kd.dep.no Deres ref.: 10/6077- Dato: 25. juni 2015 Vår ref.: 199135 HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

27. januar Kjære Kolleger,

27. januar Kjære Kolleger, Kjære Kolleger, 27. januar 2011 det er på tide å sende ut en liten bulletin om arbeidet med studiereformen. Det går bra! for å ta konklusjonen først tatt i betraktning av alt som skal gjøres. Det er som

Detaljer

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett NOTAT Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett Det foreslås at det fom høsten 2017 innføres prosedyrekonkurranse som et obligatorisk element på JUS2111. Alle studentene

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer