Konfliktråd eller. en mulig løsning ved inndrivelse av utestående krav eller andre typer konflikter. Flere har henvendt seg til NNHs sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfliktråd eller. en mulig løsning ved inndrivelse av utestående krav eller andre typer konflikter. Flere har henvendt seg til NNHs sekretariat"

Transkript

1 A k t u e l t S i r i Å d n e r a m, N a t u r t e r a p e u t M N N H r e g. / S t y r e m e d l e m N N H Konfliktråd eller forliksråd en mulig løsning ved inndrivelse av utestående krav eller andre typer konflikter Flere har henvendt seg til NNHs sekretariat for få råd og hjelp i forbindelse med inndrivelse av utestående krav eller andre typer konflikter. Da er det primært to instanser det kan være greit å henvende seg til, konfliktrådet eller forliksrådet. Alle kommuner har oppnevnt konfliktråd og forliksråd. Disse organene er opprettet for å bidra til løsning av konflikter på et tidlig stadium og så billig og enkelt som mulig. Bilddtekst KONFLIKTRÅDET: Konfliktrådet er et alternativ til tradisjonell straffeforfølging, og kan benyttes i både straffesaker og saker som ikke er politianmeldt. Den som har begått et mindre lovbrudd får sjansen til å gjøre opp for seg uten at forholdet kommer på rullebladet. Den som har vært utsatt for lovbrudd, kan forhandle seg frem til en avtale om oppgjør økonomisk erstatning, arbeid eller annet. Også mange andre typer konflikter egner seg for konfliktrådsbehandling, som er raskt, enkelt og gratis. Alle kommuner har konfliktråd med lokalt oppnevnte meglere. Megling i konfliktrådet er frivillig. Man må være enige om hvem som er part i saken og hva som har skjedd, og om å prøve konfliktrådsmegling. Meglingen er i utgangspunktet en samtale mellom partene. Megleren leder møtet og hjelper til, men partene skal selv foreslå løsninger og enes om en avtale som megleren skriver ned. Avtalen kan innebære erstatning i form av økonomisk oppgjør, arbeidsinnsats eller annet. Målet er å komme frem til en avtale som er realistisk, og som begge parter kan være fornøyd med. Konfliktrådet holder kontakt med partene til avtalen er gjennomført. Er saken oversendt fra politiet, skal politiet ha kopi av avtalen og tilbakemelding om avtalen er holdt. Hvis avtalen brytes, kan politiet ta saken opp igjen eller motparten kan anmelde forholdet, hvis det ikke er gjort fra før. Når avtalen er innfridd, er saken ute av verden. FORLIKSRÅDET: Forliksrådet er vår laveste rettsinstans. Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Kun sivile saker kan behandles i forliksrådet. Tvisteloven skal legge til rette for en rettferdig og upartisk, rask og effektiv behandling av rettstvister. Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister. Forliksrådene er meklingsinstitusjoner med begrenset domsmyndighet. Man behøver ikke advokat for å fremme en sak for forliksrådet. Partene kan komme til enighet ved mekling. Avtale mellom partene inngås oftest som et rettsforlik som har virkning som en dom. Forliksrådet kan avsi dom dersom en av partene ønsker det og tvistesummen er mindre enn kr ,-. Dersom begge parter ønsker det, kan forliksrådet avsi dom selv om tvistesummen er over kr ,-. Når forliksrådet har avsagt dom, kan kravet tvangsinndrives. 10 naturterapeuten mars 2010

2 A k t u e l t T U R I D B A C K E R, L E D E R I B R A N S J E R Å D E T F O R N A T U R M I D L E R Codex Alimentarius Det sirkulerer for tiden i mange europeiske land e-poster og innlegg i aviser av enkeltpersoner og grupperinger som setter spørsmålstegn ved hensikten til Codex Alimentarius. Man hevder å mangle innsyn og at det arbeidet Codex utfører, vil ha en meget negativ effekt på kosttilskuddsmarkedet. Nedenfor vil du finne forklaringer til noen av de mange påstandene som sirkulerer: Codex Alimentarius planlegger at alle kosttilskudd kun skal være tilgjengelig på resept innen utgangen av Feil. I 2005 godkjente Codex retningslinjer for vitaminer og mineraler som medførte at kosttilskudd kom inn under lov om mat. I tillegg er alle retningslinjer og standarder som er godkjent av Codex frivillighetsbasert i de enkelte land, og det settes derfor aldri deadlines eller datoer. Codex planlegger å begrense innholdet i kosttilskudd til kun å inneholde anbefalt daglig inntak (ADI/RDA). Alle kosttilskudd som inneholder mer enn dette vil bare kunne fås på resept. Feil. I 2005 godkjente Codex retningslinjer for vitaminer og mineraler som medførte at kosttilskudd skulle vurderes som mat. Retningslinjene spesifiserer ikke grenseverdier for vitaminer og mineraler. Retningslinjene spesifiserer i stedet at maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler skal baseres på en vitenskapelig risikovurdering, som igjen skal være basert på akseptert vitenskapelig data. Codex baserer sine retningslinjer og standarder på den seneste tilgjengelige viten som er samlet inn fra eksperter over hele verden. Codex holder på å utarbeide en liste over vitaminer og mineraler i den hensikt å redusere tilgjengeligheten til kosttilskudd og i tillegg gjøre innholdet av disse så lavt at de ikke lenger er virksomme Feil. Hensikten til Codex er å beskytte forbrukerens helse samt å sikre reell og rettferdig konkurranse i matsektoren. Retningslinjene for kosttilskudd utarbeidet i 2005 inneholder ingen mulighet for å begrense tilgang til enkeltstående vitaminer og mineraler, ei heller å begrense mengden av innhold i disse. Det foreligger heller ingen planer i Codex for å utarbeide en slik liste. Codex standarder og retningslinjer er lovbestemt og forpliktende Feil. Codex s retningslinjer er verken lovbestemte eller forpliktende i seg selv, og landene er ikke forpliktet til å ta disse inn i sitt lovverk. Men mange land kan og vil ta retningslinjene inn i sitt eget lovverk, da det medfører at deres eget lovverk bli mer i overensstemmelse med internasjonal lov. Codex-standarder og retningslinjer er blant annet blitt brukt som referanse av World Trade Organization (WTO) for å hjelpe til med å løse opp handelskonflikter. Codex er en merkelig og mystisk organisasjon... Codex er en høyt respektert internasjonal organisasjon som er opprettet og driftet av United Nations Food and Agricultural Organization og World Health Organization. For mer informasjon om Codex, gå til Organisasjonen ble etablert i 1963 for å bidra til å utforme matstandarder, retningslinjer og annen relatert tekst, så som code of practise under fellessatsningen av FAO/WHO s matstandardprogram. Programmet søker å være transparent i sitt arbeid og gi godt innsyn i sine diskusjoner og konklusjoner. Mer enn 160 ikke-statlige organisasjoner deltar i Codex s diskusjoner som observatører. Disse observatørene representerer forbrukere, universiteter, forskere, industri med mer. Beslutningene i Codex tas av medlemslandenes delegater. N B Har du husket å registrere deg? Fra januar 2011 får du moms på dine tjenester om du ikke har gjort det. Ta kontakt med NNH-kontoret! naturterapeuten mars

3 K r o n i k k H I L D E S K A U L I, F A G S J E F I B R A N S J E R Å D E T F O R N A T U R M I D L E R Ikke friskere på 160 år! Har virkelig økt velferd, utbygging av helsevesenet og nye legemidler gitt oss lengre og friskere liv? Ny forskning viser at engelske arbeidere verken lever lenger eller har bedre helse i dag enn i viktoriatiden. Snarere er dødsfasen forlenget med 8-10 år. Dagens helsevesen er et sykevesen basert på farmasøytisk symptomlindring av livsstilssykdommer, isteden for å rette søkelyset på forebygging. Våre forestillinger om viktoriatidens England er preget av Dickens romaner, med magre barn, sykdom og fattighus. Dr. Paul Clayton, medisinsk farmakolog ved Oxford Brooks University, og Dr. Judith Rowbotham, historiker og spesialist på viktoriatiden ved Nottingham Trent University, presenterer i tre artikler i Journal of the Royal Society of Medicine ny forskning på kosthold og helse i den midt-viktorianske perioden fra 1850 til Deres grundige dokumentasjon stikker hull på myten om at vi i dag lever lenger og har bedre helse enn alle generasjoner før oss. Forventet levealder Kurvene over forventet levealder fra 1900 til 2000 stiger riktignok jevnt, men dersom vi velger å starte på 1850-tallet har kurven en V-form: Den forventede levealderen til den engelske arbeiderbefolkningen var da den samme som i dag, mens den gikk bratt nedover i perioden Det er grunnene til dette Clayton & Rowbotham vil forklare. Hvis et engelsk arbeiderbarn på 1850-tallet overlevde de kritiske fem første årene, hadde det gode sjanser til å leve lenge og ha god helse. 12 naturterapeuten mars 2010

4 En gutt på 5 år hadde en forventet levealder på 75 år og ei jente 73 år. Kvinners lavere levealder skyldtes hyppige dødsfall i forbindelse med barnefødsler. En nyfødt gutt i UK har i dag en forventet levealder på 75,9 år og ei jente 81,3 år når befolkningen ses under ett; for arbeiderklassen er tallene henholdsvis 72 og 76 år. For denne gruppen er det altså ikke stor forskjell i levealder mellom 1850-tallet og i dag. På to felt har det imidlertid skjedd store forbedringer: Barnedødeligheten i alderen 0-5 år er kraftig redusert, hovedsakelig grunnet bekjempelsen av infeksjoner. Dessuten har bedre forhold ved barnefødsler økt kvinners forventede levealder. Eldres helse Mens eldre mennesker i dag ofte er plaget av degenerativ sykdom og i økende grad er avhengige av medisiner og helsetjenester de siste 8-10 årene av sitt liv, var eldre mennesker i 1850-årene oftest arbeidsføre til få dager før de døde. Det var vanlig med workhouses der de eldste utførte samfunnsnyttig arbeid for mat og husrom. Dr. scient. Hilde Skauli, Fagsjef i BRN Sykdom og dødsfall På 1850-tallet var degenerative sykdommer som kreft, hjerte-karsykdom, demens og diabetes sjeldne. Engelsk syke (rakitt), på grunn av D-vitaminmangel, hang sammen med mangelen på sollys som følge av lange arbeidsdager, tett bebyggelse og forurenset luft. Den engelske arbeiderklassen døde av infeksjoner, smittsomme sykdommer, barnefødsler, ulykker og vold. Barnedødeligheten var høy: Ett av fem spedbarn døde det første leveåret, og ett av tre de fem første leveårene. Halvparten av alle dødsfall hos barn i alderen 0-5 år skyldtes infeksjoner. Energiforbruk og -inntak De 75 prosentene av befolkningen som tilhørte arbeiderklassen var vant til et høyt fysisk aktivitetsnivå: 10 timers arbeidsdag 6 dager i uka, og ofte en mils gange frem og tilbake. Mange kvinner hadde betalt arbeid og husarbeidet i tillegg. Det store kaloriforbruket måtte kompenseres med et inntak på kcal/dag for menn og for kvinner. Kostholdet i byene England var selvforsynt med matvarer som korn, poteter, kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt. Mattilgangen i byene var god fra 1850, da jernbanen fraktet frisk mat fra landsbygda. Prisene på basismatvarer som korn, kokekjøtt, innmat og sild var overkommelig selv for arbeiderfamiliene. Inntaket av grønnsaker og frukt var 8-10 porsjoner pr. dag. Smør var dyrt. De drakk ikke mye melk, men England var selvforsynt med matvarer som korn, poteter, kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt. Fordi gjæren ikke var silt fra ølet, inneholdt det betaglukaner som styrker immunforsvaret. naturterapeuten mars

5 K r o n i k k ost var en viktig proteinkilde. Det fantes ikke kjølemuligheter, så folk spiste maten rå eller kokt. Matauk var vanlig; på en liten jordlapp kunne folk dyrke poteter og grønnsaker, holde høns og kaniner og hadde kanskje noen bærbusker og et par frukttrær. Naboer byttet varer, for eksempel fisk og skalldyr mot egg og grønnsaker. Sild ble spist året rundt som fersk, røkt, tørket eller saltet. Kosten inneholdt mye fiber, mikro- og plantenæringsstoffer og lite salt. Det naturlige innholdet av mikroorganismer bidro til et godt immunforsvar. Maten inneholdt ikke transfett da maten sjelden ble stekt eller grillet, og margarin og vegetabilske oljer ikke var tilgjengelig. Arbeiderne drakk øl med 1-2 % alkohol, og fordi gjæren ikke var silt fra, inneholdt det betaglukaner som styrker immunforsvaret. Sukker, tobakk og sterkere alkohol var sjeldne luksusvarer. Sult og underernæring Selv om det fantes sult og underernæring i byene, utgjorde det ikke mer enn 1,5 % av dødsårsakene, tilsvarende dagens nivå i UK. Selv med lite mat, var kostholdet så rikt på vitale næringsstoffer at arbeiderne hadde grunnleggende god helse, selv om de levde harde og strevsomme liv. Dårligere kosthold og helse Kostholdet ble sterkt forringet fra 1880-tallet da importert, finmalt hvete, industrifremstilte matvarer, alkohol, tobakk og billig sukker fikk innpass i kostholdet. Levealder og helse sank så raskt at halvparten av rekruttene i år 1900 hadde for dårlig helse til å være stridsdyktige, og minimumshøyden måtte senkes fra 168 til 152 cm. I 1904 følte myndighetene seg tvunget til å etablere Komiteen mot fysisk forfall og foreslo å innføre skolemåltider for arbeiderbarn. Feilernæring i dag I følge Clayton & Rowbotham beskyttet det store inntaket av lite bearbeidet mat viktorianerne fra degenerative sykdommer. Utviklingen av raffinert mat og lagringsteknikker startet omkring 1880 og har fortsatt opp til vår tid. Samtidig sank den fysiske aktiviteten på grunn av økt bruk av maskiner, kortere arbeidstid og bedre transporttilbud ikke minst privatbilismen. I dag lever de fleste stillesittende liv på jobben og hjemme, og de færreste forbrenner mer enn kcal/dag. Et halvert matinntak, som i tillegg er fattig på fiber og mikronæringsstoffer, beskytter ikke mot degenerative sykdommer. Samtidig som fedmeproblemet øker, får en stor andel briter ikke engang i seg minimumsdosene av vitaminer og mineraler. Feilernæring koster UK i dag dødsfall og 7,3 milliarder pund årlig. Clayton & Rowbotham mener berikning av matvarer og bruk av kosttilskudd er uunngåelig for å bedre folkehelsen, i tillegg til økt fysisk aktivitet. Fokus på forebygging Det bør være en tankevekker at bedre bolig- og arbeidsforhold, et godt utbygd helsevesen, antibiotika, kirurgi, nye legemidler, god hygiene, rent vann og en skolert befolkning ikke har gitt folk lengre og friskere liv de siste 160 årene. Kanskje tiden nå er inne til å fokusere på forebygging av degenerative sykdommer gjennom kosthold og livsstil? DECLARATIONS Competing interests PC provides consultancy services to a number of companies in the food and drink, supplement and pharmaceutical sectors, including Coca Cola Ltd, Univite Ltd, Biothera Pharma. JR is a historian who provides no consultancy services to anyone on any commercial basis, but provides academic comment to media and academic outlets, including Woman s Hour, European Social Science History Conference, etc. Funding No funding or sponsorship was sought or obtained SERIES An unsuitable and degraded diet? Part two: realities of the mid-victorian diet Paul Clayton 1 + Judith Rowbotham 2 1 School of Life Sciences, Oxford Brookes University 2 NottinghamTrent University School of Arts and Humanities, Clifton Lane, Nottingham W8 7NP, UK Correspondence to: Judith Rowbotham. Introduction to the series Principal findings In this article we use a multiplicity of sources to document food availability in the period and cross-reference this against earnings data to create a qualitative overview of the mid- Victorian diet, backed up by quantitative data where available and credible. Our findings reveal that in contrast to received wisdom, working-class mid-victorians ate a superior version of the Mediterranean diet, with a much higher consumption of vegetables and fruits than has hitherto been realized. The positive impact of this diet on mid- Victorian health is described in the last article in this series, as are the implications for public health policy and research today. Methods, strengths and weaknesses In reaching the conclusions presented here, a careful set of typical weekly menus for the income ranges (calculated on average family incomes for households both in London and provincial urban centres) was drawn up. Although this is one of the strengths of this paper, it has proved impossible to tabulate all these in a useful format and so these cannot be reproduced here in full. The main elements only are presented, but will be amplified in a subsequent book. In commenting on adulteration, a close study of prosecutions for adulteration done by JR reveals that the extent of headlinegrabbing harmful contamination was small, suggesting that before the chemical industry developed, the normal reality was contamination with cheaper foodstuffs/vegetable matter. Introduction to part two Our objective is to develop our theme that serious cultural biases have been built into popular concepts and public health policy regarding dietary issues from the nineteenth century on. These have distorted comprehensions of the usefulness of recent state and state-related interventions in improving the health of the nation and the working-class; in particular via nutritional exhortation based on long-entrenched assumptions that the working-classes have always been unaware or unmindful of what constitutes a good diet unless taught. 1 In the first paper in this series, we reviewed the broad calorific intakes of the mid- Victorian working-class population. Here we highlight the main foods items available to them and suggest how they might have been cooked in order to explore the validity of claims that condemn the mid-victorian working-class diet as seriously lacking in nutritional benefits. We concentrate on what was actually eaten, based on a qualitative but detailed typical menu analysis, utilizing the same range of records as for the previous paper. In the final paper, working from basic nutritional biochemical principles, we correlate mid-victorian working-class nutritional status with the public health trends of the time. This analysis reveals that ideas about prevalent mid- Victorian malnutrition need to be revisited, meaning that (contra Fogel) 2 they were very unlikely to suffer from the degenerative diseases that have dominated public health concerns since the Edwardian period. The working classes comprised approximately three-quarters of the Victorian population, covering a wide range of incomes and living standards though daily life was arduous and uncomfortable for most. Yet contemporary reports reveal that many women managed their families on very limited incomes without exposing them to starvation or malnutrition. While today s consumers would regard the mid-victorian poverty diet as unappetising, detailed analysis of typical menus demonstrates its high nutritional value. Admittedly, for the vast majority of the mid-victorian workingclasses the weekly food bill was a burden. Those at DECLARATIONS Competing interests PC provides consultancy services to a number of companies in the food and drink, supplement and pharmaceutical sectors, including Coca Cola Ltd, Univite Ltd, Biothera Pharma. JR is a historian who provides no consultancy services to anyone on any commercial basis, but provides academic comment to media and academic outlets, including Woman s Hour, European Social Science History Conference, etc. Funding No funding or sponsorship was sought or obtained SERIES An unsuitable and degraded diet? Part three: Victorian consumption patterns and their health benefits Judith Rowbotham 1 + Paul Clayton 2 1 NottinghamTrent University School of Arts and Humanities, Clifton Lane, Nottingham W8 7NP, UK 2 School of Life Sciences, Oxford Brookes University, Correspondence to: Judith Rowbotham. Introduction to part three Principal findings Where our previous two papers documented the volume and variety of the mid-victorian diet, this final paper reveals that the mid-victorian diet conferred extremely significant protection against the major degenerative diseases, even amongst those who, because of their extremely limited incomes, might be considered to be significantly undernourished and so vulnerable to such afflictions. Methods, strengths and weaknesses We cross-refer dietary patterns against life expectancy figures and public health profiles, drawing together data from the previous papers. Admittedly, detailed quantitative data in readily digestible forms do not yet exist for the whole nineteenth century. Records of causes of death 1 are not given in the kind of detail that modern medical specialists would desire. However work, such as ongoing ESRC-funded research on sickness claims, is now amplifying existing records and understanding of morbidity in the nineteenth century. 2 Its findings already complement the conclusions about life expectancy highlighted in this series. A further strength of this paper is that it allows us to develop a series of hypotheses about the relationships between diet and health which are eminently testable. Meanings, unanswered questions and future research In looking for lessons from the past for the present, we argue that these findings indicate a need to reconsider how best to achieve equivalent levels of nutrition in today s population, given that State exhortation has not (despite significant investment) markedly improved the nation s health. Today s lower calorific requirements reduce nutrient intake compared to the c3500 to 4500 calorific throughput for mid-victorians; a problem exacerbated by issues such as food availability, price and choice. In considering the data from a pharmaconutritional perspective, we argue that they provide substantial support for the use of functional foods and/or supplements to improve the nutrient/calorie ratios of the modern diet, as a way of improving public health and reducing health-care expenditure. Future research should focus on multiple-input nutritional intervention studies, measuring the impact of pharmaconutritional support programmes derived from mid-victorian dietary values on clinical endpoints. If these provide positive results, they should enable a cost-effective shift from the currently-favoured disease management model of healthcare to substantive public health improvement through diet. Life expectancy, life quality and public health patterns A common view remains that in the mid- Victorian era life was brutish and short: The average life span in 1840, in the Whitechapel district of London, was 45 years for the upper class and 27 years for tradesman. Labourers and servants lived only 22 years on average. 3 However, these figures rely too heavily on crude averages culled from registers of births and deaths which belie the reality of adult experience of old age, as well as extrapolating for the whole of the century the miseries of the Hungry Forties. The most effective way of assessing the overall impact of the mid-victorian diet on health is to look first at the available public health data and related data, including the major causes of death and life expectancy, plus recent work on, for instance, working-class height in the nineteenth century. Digitalisert faksimile av Dr. Judith Rowbotham og dr. Paul Claytons artikkelserie An unsuitable and degraded diet? i Journal of the Royal Society of Medicine kan fås tilsendt i pdf-format ved henvendelse til redaksjonen på 350 J R Soc Med 2008: 101: DOI /jrsm J R Soc Med 2008: 101: DOI /jrsm naturterapeuten mars 2010

6 NNHs sentralstyre Leder & repr. homøopati: John Petter Lindeland Nestleder 1 & repr. akupunktur NSK: Turid Jacobsen Nestleder 2 & repr. polaritetsterapi: Gunnar Pedersen Styremedlemmer: Styrerepr. aromaterapi: Styrerepr. heilpraktikk: Styrerepr. soneterapi: Styrerepr. ki-terapi: Vararepr. Vararepr. Administrasjon: Generalsekretær: Sigrun Kirkeberg Sekretær: Elisabeth Trøen O N Päivi Renaa Siri Ådneram Terje Varpe Geir Magne Andersen Gunnar Johan Helliesen Noureddine Anibat Postadresse: Postboks 9397 Grønland, 0135 Oslo Tlf.: Faks: E-post: N NNH-kontoret ligger nær Oslo Sentralstasjon. Gå fra Oslo S mot nord, mellom Oslo Spektrum og Radisson SAS Plaza og over det åpne området langs Akerselva. YS-bygningen ligger da rett imot inntil Akerselva der hvor Brugata krysser elva Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl NNHs besøksadresse: Brugata 19 i Oslo. Green Magma DET GRØNNE PULVERET info Supernæring Bilder til Naturterapeuten Superenergi Redaksjonen oppfordrer medlemmer og behandlere til å sende oss bilder fra egen praksis eller Superkraft andre relevante situasjoner, for for bruk i Naturterapeuten og på våre internettsider. Bildene må være digitalisert og i så høy immunforsvaret oppløsning (så store) som mulig. Send via epost til Nå lett tilgjengelig Har du spørsmål ring Svein tlf. 909 gjennom eller Helios Ingund Distribusjon Hovedingrediensen i Green Magma er råpresset og tørket saft av grønt bygg-gress. Bygg-gress har et næringsinnhold som langt overgår vanlige grønnsaker og frukter. Klorofyllet (lagret solenergi) som virker svært rensende er høyaktuelt i vår forurensede hverdag. Green Magma er et av de mest rikholdige, velbalanserte og lettopptakelige næringsmidlene som noen gang er fremstilt. Mange problemer er forårsaket av mangel på bredspektret næring. Prøv Green Magma favoritt som styrkemiddel for immunforsvaret Import og markedsføring: Norsk Barley Juice Import 3114 Tønsberg.Tlf , fax Mob Distribusjon: Helios Distribusjon as, 3440 Røyken Ordretlf./fax: / E T E R I S K E O L J E R O Aromaterapi Studér via Internett Grunnmedisin 30 studiepoeng Naturmedisinsk grunnutdanning Kostholdsveileder Oppstart og drift for terapeuter Nettskole kombinert med samlinger: Ernæringsterapi (2-årig med samlinger) Zoneterapi, Auricolumedisin m.m. Medisinfagskolen er en skole som siden 1998 har spesialisert seg på undervisning rettet mot deg som er, eller ønsker å bli naturterapeut. Hovedstudiet er anatomi, fysiologi og patologi på nivå med sykepleierutdannelsen og godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Våre studier foregår på Internett. Besøk oss på Over 180 oljer på lager Naturlig hudpleie Naturlig badeolje og badesalt Aromalamper og -dispensere Røkelse Kosttilskudd Bøker og tilbehør GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i NNH og til studenter Besøk oss på for informasjon om bruk og egenskaper eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: Fax:

7 A k t u e l t s v e i n j o h a n n e s s e n, r e d a k t ø r Naturmedisinens historie og utvikling i Norge blir bok Biopat MNNH, fytoterapeut og nå også forfatter, Anne Victoria Heiberg, har planer om å gjennomføre første del av bokprosjektet Naturmedisinens historie og utvikling i Norge i løpet av 2010 med utgivelse i Hun oppfordrer alle som har innspill og historier, og som husker både viktige og morsomme hendelser, om å bidra. For meg høres dette ut som et omfattende prosjekt, og i min nysgjerrighet kontakter jeg Anne Victoria, som allerede er i full gang med å samle og strukturere dokumentasjon, få oversikt over nøkkelpersoner og planlegge intervjuer. Hvorfor en naturmedisinsk historiebok akkurat nå? Naturmedisinens historie i Norge er omfattende og spennende. Gjennom mitt mangeårige arbeid som terapeut, med å drive skoler og med verv i diverse komiteer, har det stadig slått meg at folk flest bare kjenner til brøkdelen av alt arbeidet som har vært gjort. Det har manglet et samlet bilde. Dette ønsker jeg å gjøre noe med. Vi lever i en tid hvor mange ting er i endring i bransjen, og jeg ser det som svært viktig at historiske fakta kommer med som en plattform for det videre arbeidet. Naturmedisinens ståsted i dag bygger på denne historien og på engasjement og handlekraft fra hundrevis av mennesker. Historien er også ment å være med på å gi nyutdannede terapeuter og andre nye deltagere i bransjen en identitet å være stolt av, samt at både myndigheter, mannen i gata og brukere av naturmedisin skal få et innblikk i de mange prosessene som har pågått. Dette er derfor en historie for alle men med hovedvekt på den målgruppen som arbeider med naturmedisin i en eller annen form. Anne Victoria Heiberg Det er ikke til å stikke under en stol at det verserer en del myter og holdninger rundt naturmedisinen som jeg har et ønske om å få ryddet opp i. Samtidig er det viktig å få frem at det som skjer i dag ikke nødvendigvis er nytt, men har vært arbeidet med i mange år. Det finnes mange nøkkelpersoner og profilerte terapeuter i Norge som i mange år har kjempet for sitt fag, og som nå bør frem i lyset og få sin heder! Hva er hovedfokus? Organisasjonene? Lover og regler? Behandlingsformene? Hovedfokus er å vise selve bransjens utvikling i Norge. I utgangspunktet er tanken at det ikke skal legges så mye vekt på å beskrive hver enkelt behandlingsform, selv om disse selvsagt skal nevnes, ved å skildre hvilke som er gamle, hvilke som har kommet til osv. Andre stikkord, som lover, myndigheter, forskning osv. er ikke til å komme utenom og blir også 16 naturterapeuten mars 2010

8 en viktig del av prosjektet. Her kommer skoler og organisasjoner naturlig inn som delaktige aktører. Hva er ditt driv og dine forutsetninger for å gjennomføre et såpass stort og omfattende prosjekt? Først og fremst ivrer jeg etter å dokumentere det store og seriøse arbeidet som har vært gjort og blir gjort, på mange fronter. Og selvfølgelig ivrer jeg etter å belyse den forståelse og de holdninger naturmedisinerne har og har hatt i forhold til helse i mange år, og som nå så smått begynner å sive inn i den skolemedisinske verden også. Jeg vil vise at naturmedisinen har trukket skolemedisinen fremover ved å tørre å være nytenkende og modige, og at dagens helse-norge skal vite at uten den kunnskapen, kunne mye sett annerledes ut i forhold til hvordan vi i dag behandler livsstilsplager, ser på kosthold og bruker medisiner i det etablerte systemet. Jeg har vært journalist i seks år og arbeidet både i dagspressen og i fagblader. Da handlet min hverdag om å beskrive andres historier. Jeg møtte mange engasjerte mennesker som hadde gjort store bragder. En dag gikk det opp for meg at jeg ikke bare hadde lyst til å høre om og beskrive hva andre brant for, men også få mitt eget fag å bli god i og brenne for, og kanskje også få beskrive det en dag. Nå har jeg arbeidet som biopat og vært aktiv på mange felt i bransjen i 17 år og har kommet til det punktet hvor jeg er klar for å gjennomføre denne visjonen! Vi er mange som sitter på historier om små og store hendelser som har relevans til naturmedisinens historie i Norge. Hvorfor skal vi gi nettopp deg rettighetene til dette materialet og ikke bli sittende på det i håp om å kunne publisere noe av dette selv en gang? Vel, jeg ser ikke på det som å gi meg rettigheter, men mer om å informere for å bidra til en så korrekt beskrivelse som mulig. Det skal legges stor vekt på at mange stemmer skal være med og at selv om jeg på ingen måte kan være helt objektiv, så vil jeg ha som motivasjon å gi et sannferdig og rettferdig bilde av denne spennende historien. Det er også flott om flere skriver lignende ting, gjerne om de samme hendelsene. De ulike deler av bransjen vil uansett ha godt av å få sine egne historier nedskrevet. Dette arbeidet er i første omgang ment å være det store overblikket. Derfor håper jeg også at alle som kan bidra med informasjon om skoler, foreninger, helsemyndigheter, produktutvikling og forskning, vil engasjere seg og komme med bidrag eller gjerne la seg intervjue. Er det andre ting du ønsker å rette fokus på i denne fasen? Jeg skal legge vekt på nyere historie i år. Nærmere bestemt fra rundt 1970 til i dag, med hovedvekt på de siste 20 årene i første del av arbeidet. Det vil bli laget kapitler for hvert tiår, med egne avsnitt for hver del. Jeg ser for meg følgende hovedtemaer: Stemninger i tiden, Skoler, Foreninger, Terapiretninger, Media, Myndigheter, Forskning, Statistikk, Produktutvikling og Profilerte behandlere. Per i dag aner jeg ikke hvor stort det kommer til å bli, men ser helt klart for meg flere bind etter hvert. Senere skal den eldre historie også med. På nåværende tidspunkt i prosessen vil jeg derfor understreke at det er viktig at bransjen selv kjenner sin besøkelsestid, tar ansvar og bidrar med relevant informasjon. For å gi bokprosjektet et spennende og tiltalende design, har jeg allerede kontaktet en grafisk designer som vil være med i hele prosessen. Det er viktig at de involverte parter er tidlig med for å skjønne viktigheten og alvoret i det som skal formidles, og for å kunne formidle dette stoffet på en både troverdig og underholdende måte. Historien skal også være litt se og hør og så langt fra kjedelig. Dermed kommer bilder og illustrasjoner til å bli en viktig del av innsamlingsarbeidet. Og her trenger jeg virkelig hjelp, og er takknemlig for alle bidrag jeg kan få! Akkurat nå jobber jeg med struktur og lister over nøkkelpersoner og institusjoner. Ut på våren starter intervjuene. Jeg gleder meg helt enormt til å møte mange av disse menneskene og høre hva de har å fortelle og å få være med på å gi naturmedisinen en plass i Norgeshistorien. Naturterapeuten kan ikke annet enn å ønske Anne Victoria lykke til med det omfattende og spennende arbeidet hun står overfor og oppfordrer alle som kan og vil bidra til å kontakte henne på telefon eller epost naturterapeuten mars

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja)

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 1 Det sunne kostholdets to generelle bud: Spis variert Sørg for energibalanse

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

JuicePlus+ - for deg som ikke klarer å spise nok frukt og grønnsaker. Hvorfor anbefaler vi. JuicePlus+ Hva du trenger å vite om JuicePlus+

JuicePlus+ - for deg som ikke klarer å spise nok frukt og grønnsaker. Hvorfor anbefaler vi. JuicePlus+ Hva du trenger å vite om JuicePlus+ Hvorfor anbefaler vi JuicePlus+ Hva du trenger å vite om JuicePlus+ Hvorfor anbefaler vi JuicePlus+? Alle verdens helseorganisasjoner minner oss på at vi kunne holde oss friske lenger om vi var mer nøye

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Frukt, grønt og forebygging what s in it for me?

Frukt, grønt og forebygging what s in it for me? Frukt, grønt og forebygging what s in it for me? Gunn Helene Arsky Ernæringsfysiolog cand. scient ghar@bama.no GH Arsky BAMA gruppen AS 2010 1 Helsetilstanden i Norge - nå Av alle dødsfall: Hjerte- og

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013 Rus som risikofaktor for skader og ulykker Hans Olav Fekjær, 2013 Holdepunkter for at rusmidler øker risikoen for skader/ulykker Overhyppigheten av påvirkning ved skader/ulykker Eksperimentelle studier

Detaljer

Norwegian KOOS, version LK1.0

Norwegian KOOS, version LK1.0 Nasjonalt Register for Leddproteser The Norwegian Arthroplasty Register,c. Bergen 15 May 2007 Norwegian KOOS, version LK1.0 The KOOS form was translated into Norwegian in the following way. Translation

Detaljer

Sunt og raskt -trender i kjøttforbruk

Sunt og raskt -trender i kjøttforbruk Sunt og raskt -trender i kjøttforbruk Interessen for sunn mat har aldri vært større og hvordan påvirker dette vår mat- og handlevaner? Kjøttfagdagen 2009 Vibeke Bugge vibeke.bugge@ofk.no Opplysningskontoret

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Forbedringsmodellen er viktig, men hva med alt det andre?

Forbedringsmodellen er viktig, men hva med alt det andre? Forbedringsmodellen er viktig, men hva med alt det andre? Læringsnettverk for ledere samling 2 5. februar 2014 Johnny Advocaat-Vedvik Prosjektleder/rådgiver Everyone talks about it, nobody really knows

Detaljer

70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar

70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar 1 70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar med sukker og energi, men få eller ingen andre næringsstoffer

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Det biologiske prinsipp

Det biologiske prinsipp Folkehelse Folkehelse er samfunnets helse Helse i alt vi gjør Health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time Det biologiske prinsipp Vår hjerne

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Spis deg friskere! Rune Blomhoff professor Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kreft-,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Kjøttbransjen er under press

Kjøttbransjen er under press Kjøttbransjen er under press Kosthold hottere enn noen gang Sunnhetsbølgen er over oss To hovedfiender: sukker og mettet fett Kjøtt oppfattes som viktig kilde til mettet fett Begrepet rødt kjøtt mer og

Detaljer

Vil et lavkarbokosthold redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer?

Vil et lavkarbokosthold redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer? Vil et lavkarbokosthold redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer? Erik Hexeberg, lege dr. med., spes indremedisin, Leder av fagrådet, Kostreform for bedre helse VG 30. oktober: Over 1000 nordmenn

Detaljer

Rammebetingelser - regelverk for mattrygghet

Rammebetingelser - regelverk for mattrygghet Rammebetingelser - regelverk for mattrygghet Maring fagdag Gardermoen 29.11.2012 Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Aktuelle saker Marine omega -3 oljer til humant konsum Nye helsepåstander

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Vanlig mat som holder deg frisk

Vanlig mat som holder deg frisk Vanlig mat som holder deg frisk Konferanse om folkehelse og kultur for eldre Tyrifjord 13. november 2014 Ernæringsfysiolog Gudrun Ustad Aldringsprosessen Arvelige faktorer (gener) Miljøfaktorer (forurensning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Genene mine og meg hva bør jeg passe på?

Genene mine og meg hva bør jeg passe på? 1 Genene mine og meg hva bør jeg passe på? Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Medlem av Bioteknologinemnda i Norge 2 Genavlesning / sekvensering

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Fra yrkesrisiko til kulturell kontroll? Tore Tjelmeland Phd. kandidat

Fra yrkesrisiko til kulturell kontroll? Tore Tjelmeland Phd. kandidat Fra yrkesrisiko til kulturell kontroll? Tore Tjelmeland Phd. kandidat Yrkesrisiko It is, however, interesting that this occupational group still has such high injury rates compared with other groups, despite

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Fra det medisinske til det sosiale Det sosiale perspektivet vokste frem som en respons på et medisinsk perspektiv.

Detaljer

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD FOTO: Aina C.Hole HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD 1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt,

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd Vold i nære relasjoner 07.12.16 Morten Lundgren og Marita Sandvik Begår barn seksuelle krenkelser? Forekomst ukjent i Norge, men fra andre land

Detaljer

Helsekonsekvenser av klimaendringer

Helsekonsekvenser av klimaendringer Helsekonsekvenser av klimaendringer 3 gode og 3 dårlige nyheter Lars T. Fadnes Norsk nettverk for klima og helse Centre for International Health, UoB De dårlige nyhetene: Hva skjer når vi endrer på balansen?

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

En forskningspolitikk for de lange linjene: Forskning og samfunn samspill i praksis

En forskningspolitikk for de lange linjene: Forskning og samfunn samspill i praksis En forskningspolitikk for de lange linjene: Forskning og samfunn samspill i praksis Konferanse om Forskerforbundet og Universitets- og høgskolerådet (UHR) Vitenskapen og samfunnet Fred Kavli: Practically

Detaljer

Forelesning 1 Joachim Thøgersen

Forelesning 1 Joachim Thøgersen Forelesning 1 Joachim Thøgersen I 1776 kom Adam Smith sitt hovedverk: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Vekst var et viktig tema hos flere av de klassiske økonomene på slutten

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Ernærings- og helsepåstander

Ernærings- og helsepåstander Ernærings- og helsepåstander -Når kan en påstå at sjømat er sunt? -Kan man si at sjømat er en god proteinkilde? Sjømatkonferansen i Bergen, 24. okt 2012 Ida Tidemann-Andersen Mattilsynet, RA, Seksjon forbrukerhensyn

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer