Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget."

Transkript

1 Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil orientere om evalueringen av årets Granedager * For sak 031/13: Statens Vegvesen v/dagfinn Brekken vil gi info relatert til saken. Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 030/13 Revidering av retningslinjer for Granedagene 031/13 Klage på vedtak vedr. reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien 032/13 Klage vedr. Reguleringsplan for Kvitsand hyttefelt 033/13 Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan /13 Permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd 035/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Grane /13 Vedtekter - Grane kommunale barnehage 037/13 Utescene - Gammelsagmaro 038/13 Henv. fra Lurøy Kommune om å bli med i Indre Helgeland Kommunerevisjon. 039/13 Brøytekontrakter /13 Budsjettreguleringer Teknisk- / Næringsavd. 041/13 2. tertialrapport 2013 Trofors, den 9. oktober 2013 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Side 2 av 49 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/69 13/3020 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 008/13 Komité for oppvekst og kultur /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Revidering av retningslinjer for Granedagene Sammendrag: Gjeldende retningslinjer for Granedagene ble vedtatt av Kommunestyret i Etter oppfordring fra årets hovedkomite for Granedagene ønskes retningslinjene revidert. Retningslinjer vedtatt av Kommunestyret i sak 53/01: 1. Hovedintensjonen med Granedagene er at næringsliv og lag og foreninger i kommunen, primært innenfor områdene husflid og kultur, får høve til å profilere seg, sin aktivitet og lokalsamfunnet som helhet, og gjennom arrangementet bl.a. styrke sitt økonomiske grunnlag. 2. Granedagene avholdes normalt uka før og i den nest siste helga i juni måned. 3. Annet hvert år, og fra nå første gang i 2002, avholdes Granedager etter tradisjonelt mønster, der aktiviteter på og omkring Grane bygdetun, med utstillinger, demonstrasjoner, salg mv., er sentrale element. Komite for oppvekst og kultur kan godkjenne at det knyttes bestemte tema til slike arrangement, etter forslag fra hovedkomiteen. Øvrige aktiviteter, slik som karneval, kulturaften, revy, lørdagsfrokost, grilling og fest mv., arrangeres hvert år, dersom det er interesse for dette blant lokale arrangører. 4. Ordføreren eller annen person som ordføreren utpeker til dette, foretar den offisielle åpning av Granedagene. Åpningen legges til kulturarrangement, fortrinnsvis onsdag kveld. Hovedkomiteen bestemmer arrangør etter søknad. 5. Gjennomføringen av Granedagene ledes av en hovedkomite, sammensatt av politisk valgte representanter, og representanter for næringsliv og frivillige lag og foreninger. Det er en viktig forutsetning for gjennomføringen at alle parter deltar med folk til komiteen og er aktive i arbeidet. Politisk valgte representanter utpekes av Komite for oppvekst og kultur. 6. Hovedkomiteen for Granedagene sammensettes, med overlappende valg, av 2 politisk valgte, 2 fra næringslivet / handelsstanden og 2 fra lag / foreninger, sistnevnte etter flg. rullering: Granedagene 2002: Grane jeger- og fiskerforening: Grane Sangkor: Granedagene 2003: Grane IL: Granedagene 2004: Grane Toraderklubb: Granedagene 2005: Fiplingdal IL: Granedagene 2006: Grane Trekkspillklubb: Granedagene 2007: Trofors Skilag: Granedagene 2008: Grane skolekorps: Granedagene 2009: Svenningdal skytterlag: 1 medlem valgt for 1år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år

3 Side 3 av 49 Granedagene 2010: Grane Husflidslag: 1 medlem valgt for 2 år Valg meldes til kommunes oppvekst- og kulturavdeling innen 15. september året før aktuelt arrangement. 7. Hovedkomiteen konstituerer seg selv på oppsummeringsmøte for siste års /første møte før neste års arrangement, innen utgangen av september måned. Oppvekst- og kulturavdelingen er sekretariat for komiteen. 8. Hovedkomiteen koordinerer de ulike aktiviteter / arrangement under Granedagene. Komiteen setter selv etter behov de frister som er nødvendig ved innmelding av aktiviteter, bestilling av stands mv., og er i år med fullverdig arrangement ansvarlig for tilrettelegging av området på / ved Bygdetunet. Andre oppgaver for hovedkomiteen: - bestille lokaler for arr. utenfor bygdetunet - annonsering og plakater m/ program - tilrettelegge arr. ved Grane alders og- sykehjem - påse at det tilrettelegges aktiviteter for barn og unge - avgjøre tvister Aktiviteter / arrangement tilrettelegges av den enkelte arrangør, som også står ansvarlig for opprydding. 9. Hovedkomiteen må til sitt arbeid sikres økonomiske rammer som muliggjør tilrettelegging og markedsføring mv. av dagene på en for kommunen verdig måte. Det er naturlig å se dette i sammenheng med den årlige budsjettbehandlingen. 10. Næringslivet/handelsstanden anmodes om å delta aktivt under Granedagene. I særlig grad gjelder dette med tiltak som kan skape stemning fredag, også på kveldstid. Næringslivet/handelsstanden oppfordres videre til å videreføre tradisjonen med lørdagsfrokost etter samme mønster som tidligere. Kommunens velforeninger anmodes om å ta seg av servering og rydding i forbindelse med frokosten. 11. Asfaltdansen under Granedagene tilbys det el. de lag som samtidig tar på seg 17. mai arrangementet. Asfaltdansen tildeles etter søknad for en periode på inntil 5 år. Frist for å takke ja til tilbudet settes til 15. september året før oppstart på en ny 5-årsperiode. Arrangøren ordner selv med musikk til asfaltdansen. Hovedkomiteen orienteres om musikkvalg innen utgangen av november måned året før. 12. Dersom det oppstår tvilstilfeller som Hovedkomiteen ut fra retningslinjene finner ikke kunne avgjøre selv, skal saken forelegges Komite for oppvekst og kultur, ev. annet politisk organ dersom dette er påkrevet. Vurdering: Det har i 2013 vært en aktiv hovedkomite som sydde sammen et program som gikk over sju dager. I ettertid av Granedagsuka har komiteen avholdt to møter hvor årets arrangement har vært evaluert og hovedkomiteen har i møte med administrasjonen kommet med forslag til hvordan de mener fremtidige dager bør være organisert. Hovedkomiteen mener at dens økonomiske ramme er for liten for å kunne videreutvikle Granedagene. Situasjonen i dag med årlig kommunal overføring på kr ,- og inntekt på kr ,- i markedsføringsandel fra underarrangører, gir lite handlingsrom når dette beløpet i sin helhet går til annonsering. I dagens drift av Granedagene går all inntekt fra de ulike arrangementene til underarrangørene. Ansvaret for grillinga fredag kveld og festen på lørdag har vært bortsatt til Grane IL og Grane skolekorps på femårsavtale. Denne avtalen utløp i Ettersom den økonomiske situasjonen oppleves av hovedkomiteen som hemmende for videreutvikling av Granedagene, fremmer de forslag om at de ønsker selv kan stå som hovedansvarlig for festarrangement og de leier inn tekniske underarrangører i form av vakthold ved behov for dette. Overskudd fra disse arrangementene vil da bli disponibelt for senere års Granedager. Årets hovedkomite fremmer forslag å utvide hovedkomiteen til ti representanter, hvor halvparten av komiteen byttes ut årlig. Det er ønskelig at hovedkomiteen skal ha mandat til å fastsette dato for arrangementet. Dette

4 Side 4 av 49 fordi at Granedagene ikke skal kollidere med andre store arrangementer i regionen. Rådmannens innstilling: Retningslinjer for Granedagene revideres til følgende: 1. Hovedintensjonen med Granedagene er at næringsliv og lag og foreninger i kommunen, primært innenfor områdene husflid og kultur, får høve til å profilere seg, sin aktivitet og lokalsamfunnet som helhet, og gjennom arrangementet bl.a. styrke sitt økonomiske grunnlag. 2. Granedagene avholdes normalt uka før og i den nest siste helga i juni måned. Hovedkomiteen gis fullmakt til å endre arrangementdato dersom Granedagene faller på samme helg som andre store arrangement i regionen. 3. Ordføreren eller annen person som ordføreren utpeker til dette, foretar den offisielle åpning av Granedagene. Åpningen legges til kulturarrangement. Hovedkomiteen bestemmer arrangør etter søknad. 4. Gjennomføringen av Granedagene ledes av en hovedkomite, sammensatt av ti politisk valgte representanter. Disse utpekes av Komite for oppvekst og kultur. For 2014 velges 5 representanter for 2 år, og 5 representanter for 1 år. Deretter velges det årlig inn 5 nye representanter. 5. Hovedkomiteen konstituerer seg selv på oppsummeringsmøte for siste års /første møte før neste års arrangement, innen utgangen av september måned. Oppvekst- og kulturavdelingen er sekretariat for komiteen. 6. Hovedkomiteen koordinerer de ulike arrangement og aktiviteter under Granedagene. Hovedkomiteen kan også stå som ansvarlig arrangør av arrangement og leie inn underarrangører til for eksempel vakthold. 7. Hovedkomiteen må til sitt arbeid sikres økonomiske rammer som muliggjør tilrettelegging og markedsføring mv. av dagene på en for kommunen verdig måte. Dette kan gjøres ved 8. Hovedkomiteen utarbeider et årlig budsjett som forelegges Komite for oppvekst og kultur innen september Komité for oppvekst og kultur Behandling: KOK-008/13 Vedtak: Enstemmig vedtak: Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for Granedagene. Kommunestyret bør derfor selv drøfte eventuelle prinsipielle endringer av disse og gi signaler om hva som ønskes av endringer. Saken sendes så tilbake til komité for oppvekst og kultur. Lederen for hovedkomiteen for Granedagene inviteres til møtet. Hovedkomiteen for 2013 gjenoppnevnes for 2014.

5 Side 5 av 49

6 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/94 13/3181 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 031/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Klage på vedtak vedr. reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien Vedlegg: Klage datert fra Jostein Lorås og Codex Advokat Tromsø AS Uttalelse til klagen fra Statens Vegvesen KS-sak nr. 29/13 Reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien Detaljreguleringskart tegningsnr. R101 Gårdskart for gnr. 50 bnr. 209 Tilleggsinformasjon fra Jostein Lorås vedr. klage vedr. reguleringsplan Trofors sentrum, E6 Brattåsen -Lien Sammendrag: Jostein Lorås klager på Grane kommunestyres vedtak av i sak nr. 29/13 Reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien. Flg. vedtak er fattet i saken: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan og bygningsloven av Jostein Lorås er eier av eiendommen gnr. 50 bnr. 209 på Trofors. Dette er den ene av de to jernbaneboligene ved Trofors stasjon. Lorås ukependler til Nesna, og han har vært eier av eiendommen siden Iht. matrikkelen er eiendommen på ca. 1,3 daa og er bebygd med enebolig og uthus. Eiendommen er berørt av reguleringsplanen for E6 Brattåsen-Lien, og Lorås har derfor iht. forvaltningslovens bestemmelser anledning til å klage på vedtaket. Tomtearealet vil iflg. Lorås bli redusert med ca. 1/3 dersom planforslaget blir vedtatt. Lorås klager på flg. forhold i saken: 1. Saken er for dårlig opplyst. Dette begrunnes med at Nordland Fylkeskommune ikke har vurdert noen av kulturelementene på utearealet eller deres kulturhistoriske betydning i tilknytning til de verneverdige bygningene. Det er kun bolig og fjøs som er vurdert. Derfor mangler iflg. Lorås en helhetlig faglig vurdering av eiendommens kulturhistoriske verdi.

7 Side 7 av 49 Lorås har bemerket dette i høringen til Statens Vegvesen, men vegvesenet har ikke kommentert dette i merknadsbehandlingen. 2. Forbudt å endre bygningenes eksteriør Dette begrunnes med at Statens Vegvesen pålegger Lorås forbud mot endringer av eksteriør av alle bygningene uten godkjenning av kulturminnemyndighetene. Dette betyr iflg. Lorås at moderniseringer av bygningsmassen og oppføring av nybygg på eiendommen vil være svært vanskelig å gjennomføre. Lorås har for øvrig konkrete planer om utvidelse av bygningens areal. Lorås poengterer også at det ikke foreligger et vedtak om fredning av bygningene, og at dette derfor blir en tvangssituasjon hvor Lorås ikke kan endre på bygningenes eksteriør, og samtidig fortsette vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Lorås bemerker at Nordland Fylkeskommune på den ene siden ønsker å bevare husene, men at de ikke legger til rette for dette gjennom sin myndighetsutøvelse ettersom det ikke fremmes innsigelse til planen. 3. Avstanden mellom fjøs og ny tomtegrense Iht. reguleringsplankartet vil ca 1/3 av tomta gå tapt for Lorås. Dette innebærer iflg. Lorås at avstanden fra vegskulders ytterkant til nærmeste bygning blir 6,5 meter. Lorås bemerker at i merknadsbehandlingen er den nye avstanden mellom fjøset og tomtegrensen ikke angitt og heller ikke steinmurens tykkelse. Lorås bemerker videre at det i praksis betyr at avstanden ikke er vesentlig økt og at det fortsatt er langt fra de 7 meter som Lorås har stilt krav om. Lorås sin påstand er at merknaden ikke er tatt til følge av Statens Vegvesen. Lorås bemerker at det bør være teknisk mulig å øke avstanden mellom vegkanten og fjøset til 7 meter, og at dette også vil være med på å bevare alle kulturelementene på eiendommen som Nordland Fylkeskommune ikke har vektlagt. 4. Støymålinger Lorås bemerker at støymålingene ikke er fullgode, og det er påpekt i høringsrunden fra Lorås at innendørs målinger ikke er gjort. Dette er ikke kommentert i Statens Vegvesens merknadsbehandling, og Lorås mener at nye støymålinger må foretas. Lorås bemerker også at det bør bygges en 2 meter høy støyskjerm på den planlagte steinmuren, slik som det er gjort i andre boligstrøk. Lorås bemerker også at Statens Vegvesen skriver i forbindelse med stedsutviklingen i Trofors sentrum at kulturmiljøets framtidige skjebne er helt avhengig av positive prosesser og dialog. Lorås er innstilt på å imøtekomme dette, men han forventer da at Statens Vegvesen viser mer vilje til å justere planene iht. til hans ønsker og innvedninger. I motsatt fall vil Lorås flytte fra boligen som vil forfalle. Codex Advokat Tromsø AS er også engasjert av Lorås i denne saken. Advokat Tom E. Lunde har i et tilleggsskriv til klagen presisert og forsterket de samme momentene som Lorås.

8 Side 8 av 49 Det er Statens Vegvesen som er tiltakshaver og som har søkt Grane kommune om godkjenning av reguleringsplanen iht. Plan- og bygningsloven. Iht. Forvaltningslovens bestemmelser har Statens Vegvesen anledning til å avgi uttalelse til klagen fra Jostein Lorås. Statens Vegvesen har avgitt bla. flg. uttalelse: 1. Saken er for dårlig opplyst. Statens vegvesen har under planprosessen vært i god dialog med Nordland fylkeskommune og har lagt til grunn at de kulturminnefaglige vurderingene var tilstrekkelige. Vi forutsetter at fylkeskommunens kulturavdeling besitter den nødvendige kompetanse og forholder oss til at Nordland Fylkeskommune ikke har fremmet innsigelse til planforslaget. I fylkeskommunens uttalelse til planen blir det imidlertid påpekt at det verneverdige bygningsmiljøet bør få beholde noe mer luft og areal rundt seg i forhold til planforslaget, hvis det lar seg gjøre. I planforslaget som ble sendt til politisk behandling ble det gjort justeringer ved vokterboligene med det resultat at arealinngrepet ble noe mindre. 2. Forbudt å endre bygningenes eksteriør Statens vegvesen har ikke tidligere fått opplyst at det foreligger utbyggingsplaner og har forholdt oss til eksisterende situasjon. Vi føler at det ikke blir riktig å forholde oss til mulige byggeplaner med påfølgende påståtte vanskelig saksbehandling hos kulturmyndigheter og anser at dette ikke er styrende for utforming av reguleringsplan med bestemmelser. 3. Avstand mellom fjøs og ny tomtegrense Statens vegvesen har forståelse for ønske om minst mulig berøring av utearealene ved vokterboligene og det er lagt ned betydelig arbeid for å redusere inngrep i vokterboligeiendommene. Vegforbindelse fra nord mellom E6 og Trofors har vært et av de vanskeligste elementene vi har stått ovenfor i planprosessen med reguleringsplanarbeidet og resultatet er kompromiss mellom flere hensyn og interesser. På strekningen mellom Mellommoen og Trofors sentrum vanskeliggjør plassering av 4 antall kryss med tilstøtende vegføringer utformingene i planen. Det tenkes her på linjeføring både horisontalt og vertikalt, samt inngrep i andre tilstøtende eiendommer. I en tidlig planfase ble det vurdert å legge den nye tilknytningsvegen gjennom vokterboligene. Dette ble forkastet etter detaljvurdering der de tekniske løsninger måtte innfri kravene til vegnormalene. For å oppnå de riktige stigningene, nødvendige lengder på stoppstrekninger og frisiktlinjer i de nye kryssene mellom den nye innfartsvegen og tilknytningsgater, resulterte planløsningene som vist i presentert plan. Det ble også vurdert å legge ny tilknytningsveg lengre mot kommunehuset for å unngå inngrep i vokterboligmiljøet. Også ved dette alternativ ble føringene i de tekniske kravene krevende og resultatet ble store inngrep i boligtomtene i Ringvegen og kommunehustomt med parkering. Planlagt løsning ved Lorås sin eiendom med støttemur gir et disponibelt areal med bredde på ca. 3 m mellom fjøs og gjerde. Vi mener dette vil være tilstrekkelig til, med riktig utforming av terreng, å plassere for eksempel en lift for vedlikehold av fjøsbygning. Slik vi ser det vil

9 murbredden være ca. 1,0 m og det plasserer eiendomsgrensen i en avstand på ca. 2 m fra fjøsvegg. Hele arealet på ca. 3 m mellom fjøs og gjerde kan benyttes av grunneier. Ulemper og fordyring av vedlikeholdsarbeider, som følger av arealinngrep, vil bli en del av grunnervervsprosessen. 4. Støymålinger Side 9 av 49 Statens vegvesen har foretatt støyvurderinger for prosjektet i henhold til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T Vi vil også hevde at dette var grundig omskrevet i plandokumentene som ble sendt til Grane kommune for vedtak. Vi presiserer at det ikke er foretatt støymålinger ved Lorås sin eiendom, men at støyvurderinger er fram kommet ved bruk av dataprogrammet NovaPoit Støy. Programmet har flere parametere som danner grunnlag for støyvurderingene. Her er bla. trafikktall, vegens utforming, terrengforhold, faktorer som danner grunnlag for støyberegning. Trafikktall ved Lorås sin bolig er framkommet etter trafikkanalyser og prognosert til 700 kjøretøy i døgnet for år Dette framgår av planbeskrivelsens kapittel Beregningssektoren er fortløpende langs vegene og i retning nærliggende areal og bygninger. Antatt fartsgrense er 30 km/t. Innendørs støymålinger før vegene er bygd anser vi for å ha liten verdi som grunnlag for fastsettelse av støytiltak i dette tilfelle. Vegvesenet sier seg villig, hvis ønske fra berørte, å foreta støymålinger etter at de nye vegene er åpnet for trafikk. Viser støymåling verdier, som overskrider intensjonene i T-1442, blir det foretatt støytiltak. Beregninger konkluderer med at støyforholdene ved Lorås sin bolig er tilfredsstillende etter støykravene i retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging og at det derfor ikke er medtatt støyskjerming av Lorås sin bolig i plandokumentene. Da vi vurderer det som nødvendig å anlegge et sikringsgjerde på støttemuren, ser vi fornuften i å utforme sikringsgjerde slikt at det vil redusere støy og innsyn. Høyde og utforming mener vi må drøftes i byggeplanprosessen og da i dialog med grunneier. Vurdering: Iht. Forvaltningslovens bestemmelser skal forvaltningsorganet som har fattet vedtak i saken behandle saken på nytt når det foreligger klage på vedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge skal saken behandles av klageinstansen som fatter endelig vedtak i saken. I dette tilfellet er klageinstansen Fylkesmannen. Klageren i saken er Jostein Lorås, som har fremmet en skriftlig klage innen klagefristen på Grane kommunes vedtak om godkjenning av reguleringsplanen for Brattåsen Lien. Klagen omfattes av diverse forhold i tilknyting til hans boligeiendom som blir berørt av ny tilførselsvei til Trofors fra ny E6. Lorås klager i hovedsak på flg. fire forhold: 1. Saken er for dårlig opplyst 2. Forbudt å endre bygningens eksteriør 3. Avstanden mellom fjøs og ny tomtegrense 4. Støymålinger Statens Vegvesen er tiltakshaver og har utarbeidet og søkt om godkjenning av reguleringsplanen. Statens Vegvesen har iht. Forvaltningslovens bestemmelser avgitt en uttalelse til Lorås sin klage.

10 Side 10 av 49 Lorås klager på at Nordland Fylkeskommune har gitt for dårlige opplysninger om kulturelementene som finnes på hans boligeiendom (jfr. pkt. 1). Til dette er å bemerke at det er urimelig at Statens Vegvesen som tiltakshaver skal lastes for en mangelfull informasjon gitt av en annen faginstans som i dette tilfellet er Nordland Fylkeskommune. Informasjonen er iflg. Lorås mangelfull, men tiltakshaveren Statens Vegvesen har hatt en god dialog med Nordland Fylkeskommune i denne saken og har lagt til grunn at de kulturminnefaglige vurderingene har vært både tilstrekkelige og korrekte. Lorås klager på at Statens Vegvesen har gitt forbud mot å endre bygningenes eksteriør (jfr. pkt. 2). Til dette er å bemerke at Statens Vegvesen tidligere ikke har fått informasjon fra Lorås om at han har konkrete byggeplaner. Statens Vegvesen har derfor forholdt seg til eksisterende situasjon og at bygningene har status som verneverdige. Det er derfor urimelig at Statens Vegvesen skal lastes for å ha gitt et forbud mot å endre bygningenes karakter når dette er en følge av bygningenes vernverdige status gitt av en annen faginstans. Lorås klager på avstanden mellom fjøs og ny tomtegrense (jfr. pkt. 3). Til dette er å bemerke at det er forståelig at Lorås er bekymret for at tomtearealet reduseres. Statens Vegvesen har imidlertid lagt ned mye arbeid i detaljreguleringen for at det etter utbyggingen også skal være teknisk mulig å vedlikeholde bygningene på tomta. En reduksjon av tomtearealet med de ulempene dette vil medføre vil dessuten bli lagt til grunn i forbindelse med den økonomiske kompensasjonen for grunnervervet av arealet. Lorås klager på støymålinger (jfr. pkt 4). Til dette er å bemerke at Statens Vegvesen har utført vurderingene iht. regelverket. Statens Vegvesen er imidlertid også villige til å foreta nye målinger etter at veien er tatt i bruk, og eventuelt også iverksette støydempende tiltak i ettertid. Konklusjonen er at Jostein Lorås sin klage ikke bør tas til følge, og at saken oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse.

11 Rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av

12

13 Side 13 av 49 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato GBNR-GNR. 69/9 07/680 13/2936 Lisa-Renee Skulstad Saksnummer Utvalg Møtedato 032/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.2 Klage vedr. Reguleringsplan for Kvitsand hyttefelt Vedlegg: Reguleringsplan med planbestemmelser. Klage fra Alternes, Bakken, Sende, Mikalsen, Johansen. Datert Uttalelse til klage fra Solbrekke. Datert Vedtak om reguleringsplan, Kvitsand hyttefelt, Fiplingdal. Datert Sammendrag: Arnold Alternes, Asle Bakken, Tore Sende, Margretha Mikalsen og Håkon N. Johansen, har sendt inn en klage vedr. reguleringsplanen for Kvitsand hyttefelt, som ble vedtatt av Grane kommunestyre. Kommunen fikk inn klage i juni Årsaken til at klagen er kommet inn så sent er pga. samtlige hytteeiere i dette planområdet ikke har fått informasjon ang. vedtak om reguleringsplanen. Dette er en feil fra administrasjonen, der vedtaket om reguleringsplan med planbestemmelser ikke ble sendt til alle som skulle ha hatt den. Saken har til nå blitt behandlet slik at vedtaket ble sendt ut på nytt med reguleringsplan for Kvitsand samt de planbestemmelser som ligger til grunn for reguleringsplanen. Det ble satt en ny klagefrist på tre uker som var den 5. august. Klagerne har hytte i samme felt som ligger i den nordlige delen av plankartet, som fremgår av reguleringsplanen. I klagen viser de til forslaget til planprogrammet for reguleringsplan for Kvitsand hytteområde i Fiplingdal, samt deres innsigelse datert Det fremgår i klagen at det er med stor undring at det tillates igangsatt hyttebygging med følgende begrunnelse: Som tidligere meddelt er hytte-veien i Nordre felt av privat karakter og kan ikke beregnes benyttet til nye/andre hytteeiere. Jfr. tidligere tilsendt tinglyste dokument av 18. mai Berit Solbrekke kan kun benytte veien i forbindelse med høsting av eiendommen. Høsting i dette tilfellet er benyttelse av jord og skogbrukssammenheng. På tross av dette foreligger det vedtak i Grane kommune om å benytte den private opparbeidede veien til benyttelse for nye hytteeiere. Dette godtar ikke hytteeierne som sendte inn denne klagen, og et rettslig krav er allerede vurdert, men de avventer kommunens svar. De presiserer at Veien er bekostet i sin helhet av hytteeierne, den vedlikeholdes av de samme eierne med en betydelig dugnadsinnsats. Det opplyses videre i plandokumentet at veien er 3,5 meter, det er feil, snittbredden ligger på 2,80 meter.

14 Side 14 av 49 Det nevnes i klagen at parkeringsplassen som ligger ved nedkjøringen også er opparbeidet og bekostet av de samme hytteeierne. Denne avtalen er gjort med tidligere grunneier Ivar Haugaløkken. Denne plassen er blitt benyttet om vinteren til parkering, og det leies inn privat brøyting til dette, samt at også denne plassen fremdeles er integrert i vedtaket. Denne plassen har vært benyttet av hytteeiere i 35 år. I 1999 ble parkeringsplassen fjernet i forbindelse med rehabilitering og grøfting av Fiplingsdalsvegen (FV273). Samme året dette skjedde måtte hytteeierne derfor bekoste en privat parkeringsplass på samme sted i samråd med tidligere grunneier Ivar Haugaløkken. I klagen påstår de at det er upresist eller direkte feil det som står i saksdokumentet vedr. vei, De har ikke fått laget delvis ny vei til hyttene, det riktige er at de har opparbeidet en helt ny vei til hyttene. De tomtene som er planlagt inntegnet langs hytteeiernes private vei, er plassert på en slik måte at det nærmest er umulig å unngå ferdsel over hytteeiernes eiendommer. Dette kan lett fremprovosere unødvendige og uheldige situasjoner. De mener det er åpenbart at de nye tomtene kan medføre ferdsel for allmennheten over private tomter. Derfor mener de at de nye tomtene burde plasseres nærmere gården til Solbrekke, eller på oversiden av veien ved Solbrekkes hus, som ligger sør for hyttetomtene deres. De kan forstå plasseringen av de nye tomtene dersom deres tomter ikke hadde vært solgt og skilt fra Solbrekkes eiendom, samt at den private veien hadde tilhørt Solbrekke, men de mener at slik foreligger følgelig ikke saken. I klagen kommer det også frem misnøye ift. at de ikke på et tidligere tidspunkt har mottatt informasjon, eller tilbakemelding på vedtaket. I tidligere vedtak på kopilista står hytteeierne oppført, men ingen har fått informasjon om vedtaket før Asle Bakken mottok brevet. Dette er en feil og kommunen påtar seg ansvaret. Det har blitt rettet opp og vedtaket har nå kommet til alle på tidligere adresseliste. Grunneier Berit Solbrekke har fått anledning til å kommentere klagen. Hun reagerer på hytteeiernes klage som gjelder i hovedsak veien som er tinglyst med bruksrett og ikke eiendomsrett. Solbrekke mener klagen er urimelig. For Solbrekkes del kan det høres ut som at hytteeierne ikke ønsker noen nye hytteiere inn i dette området. De har alle store tomter med god plass ned til vannet. Solbrekke ber om at hele klagen avvises. Vurdering: Saken behandles etter plan og bygningsloven (Pbl) Kap. 12. Reguleringsplan 12 og 1-9. Iht. klagesaken kommer det tydelig frem at samtlige hytteeiere ønsker ingen andre hyttetomter rundt sine hytter. Det ønskes heller ingen form for at adkomstveien skal brukes av andre enn dem selv. Solbrekke skal kun benytte seg av veien i forbindelse ved høsting av eiendommen (jord- og skogbrukssammenheng). I klagen presiseres det tydelig at det er hytteeiernes vei, den er privat og ikke ment å være i bruk for andre. Den aktuelle veien er tinglyst med bruksrett og ikke eiendomsrett. Dvs. at veien kan brukes av hytteeierne men det er Solbrekke som eier og drifter veien, samt bestemmer hvilken ferdselstrafikk som skal foregå på veien. Som grunneier har Solbrekke full rett å bestemme hvor de aktuelle nye hyttetomtene skal stå og hvem hun vil selge dem til. Ift. de bestemmelser som er satt for Kvitsand hytteområde datert , står det under 1 Reguleringsområdet, følgende at området reguleres etter følgende formål som innebærer bla. byggeområde for fritidsbebyggelse, 2 Byggeområder, nevner at antall hytter tillatt i planområdet er 34 hytter.

15 Klageinstansen er Fylkesmannen i Nordland Rådmannens innstilling: Arnold Alternes, Asle Bakken, Tore Sende, Margretha Mikalsen og Håkon N. Johansen s klage vedr. reguleringsplanen for Kvitsand hyttefelt tas ikke til følge. Begrunnelsen ligger i at hyttefeltene ligger i et reguleringsområde som innebærer at det skal være byggeområde for fritidsbebyggelse, og antall hytter tillatt i planområdet er 34 hytter jfr. 1 og 2 Planbestemmelse for reguleringsplanen. Klagen oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse. Jfr. Plan og bygningsloven (pbl) av

16 Side 16 av 49

17 Side 17 av 49 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/295 13/3032 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 010/13 Komité for oppvekst og kultur /13 Komité for helse og omsorg /13 Råd for eldre og funksjonshemmede /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan Trykte vedlegg: Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan Sammendrag: I henhold til alkohollovens 1-7 d er kommuner pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Grane kommune har i dag en Rusmiddelpolitisk handlingsplan som utløper ved årsskiftet. Vurdering: Arbeidet med revidering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden startet med et samarbeidsmøte i mars Representanter fra Komite for helse og omsorg, Oppvekst- og kulturavdelingen, Nav, Politiet og Helse- og omsorgsavdelingen deltok på møtet. Ei arbeidsgruppe bestående av Kim Johnny Fløtnes, Liv Marit Håpnes, Rune Stabbforsmo, Anita Nilssen, Monica Kroken, Synnøve Johansen, Morten Daleng og Svenn Ivar Simskar fikk i oppdrag å utarbeide forslag til ny plan. Arbeidsgruppas forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan foreligger når til politisk behandling. Rådmannens innstilling: Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtas og gjøres gjeldende fra Komité for oppvekst og kultur Behandling:

18 Side 18 av 49 KOK-010/13 Vedtak: Planen enstemmig vedtatt med følgende endringer: 4. Tiltaksplan Punkt 4: Går ut. Punkt 9: Tiltak endres til: Arbeide for å opprettholde busstilbudet for elever i videregående skole slik at de ikke må bo på hybel i Mosjøen Komité for helse og omsorg Behandling: Rusmiddelpolitisk handlingsplan : planen gjennomgås og orientering gis av Monica Kroken som har deltatt på arbeidet med å revidere planen. KOH-005/13 Vedtak: Det er ingen innvendinger som påvirker prosessen videre og planen er enstemmig vedtatt i komiteen Råd for eldre og funksjonshemmede Behandling: ELD-003/13 Vedtak: Rådet tar forslaget til Rusmiddelpolitisk handlingsplan til etterretning.

19 Side 19 av 49 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-G10 12/301 13/3189 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 060/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd Trykte vedlegg: Brosjyre Friluftsrådenes Landsforbund: Om friluftsråd. Vedtekter Helgeland Friluftsråd. Kontingentberegning. Finansieringsplan for Helgeland friluftsråd. Oversikt over finansierte prosjekt, tiltak og deltakelse fra Helgeland Friluftsråd hittil i Oversikt over annen aktivitet i Sammendrag: Kommunestyret fattet i møte , sak 46/12, vedtak om at Grane kommune skulle delta i et pilotprosjekt med målsetting om etablering av et friluftsråd for søndre del av Helgeland. Prosjektperioden utløper ved årsskiftet og sak om permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd fremmes for politisk behandling. Vurdering: Helgeland Friluftsråd ble etablert som pilotprosjekt gjennom Helgeland Regionråd 1. januar kommuner har valgt å delta i prosjektet; Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy. Friluftsrådet er i 2013 organisert slik: Ordførerne utgjør prosjektstyret i Helgeland Friluftsråd: Leder: Bjørn Ivar Lamo, Grane. Nestleder: Magnar Johnsen, Leirfjord. Jann-Arne Løvdahl, Vefsn. Arnt Frode Jensen, Herøy. Bård Anders Langø, Alstahaug. Sekretær: Sissel Hesjedal, Helgeland Regionråd.

20 Side 20 av 49 Friluftsrådet er også organisert med en faggruppe/arbeidsgruppe: o Hege Ansnes Igeland, folkehelsekoordinator, Leirfjord. o Karina Kilvær, folkehelsekoordinator, Herøy. o Rune Stabbforsmo, folkehelsekoordinator, Grane. o Kari Christensen, folkehelsekoordinator, Alstahaug. o John Peter Garnes, Plan- og utviklingssjef, Vefsn. o Jan Nikolaisen, Idrettskonsulent, Herøy. o Torhild Lamo, Prosjektleder fylkesdelplan Lomsdal-Visten. o Kristian Helgesen, Prosjektleder Helgeland Friluftsråd, sekretær. Prosjektleder er ansatt i 100 % stilling, med kontorsted Vefsn. Om friluftsråd Et friluftsråd er en selvstendig organisasjon. Ved å la kun kommunene være eiere av organisasjonen vil dette kunne være et offentlig redskap for å iverksette formulerte mål innenfor dette området, samtidig som slik organisering videre gir en rekke andre fordeler: Organisasjonen oppnår mva-refusjon på lik linje med kommunene. Organisasjonen kan styre fagkompetansen innenfor området i alle medlemskommunene. Kompetansesentra for friluftsliv: mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler; friluftsråd organiserer arbeidet lettere over administrative grenser. Erfaringsmessig er muligheten for eksterne tilskudd større gjennom et friluftsråd. (I 2013 har Helgeland Friluftsråd blitt tildelt eksterne tilskudd på bortimot 1,3 millioner) Friluftsråd kan jobbe målrettet i nært samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Friluftsliv har tradisjonelt vært en arena for stor frivillig innsats. Muligheter for aktiv fritid og opplevelser betyr mye ved valg av bosted. Et friluftsråd kan bidra til slik tilrettelegging for økt bolyst. Tilrettelagte friluftstilbud er attraktivt for reiselivet. Enhver tilrettelegging for friluftslivet vil kunne fremstå som et reiselivstilbud så vel som for fastboende. Organisasjonen kan brukes som et politisk redskap og styres politisk. På Helgeland kjenner vi Polarsirkelen friluftsråd som ble etablert etter et politisk initiativ i Erfaringene fra etableringen og arbeidet til dette friluftsrådet ligger også til grunn for de forslag som fremkommer i dette dokumentet. Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy kommune er tilsluttet Polarsirkelen friluftsråd. Aktiviteten til friluftsrådet styres helt av eierne. Dette gjennom vedtatte formålsparagraf, årsmøtevedtak som inkluderer handlingsplaner, samt vedtak i et politisk oppnevnt råd med ansvar for iverksetting og gjennomføring av vedtatte planer. Om friluftsråd på Helgeland

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 04.09.13 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 49. Møtested: Kommunestyresalen. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 20:45. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 49. Møtested: Kommunestyresalen. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 20:45. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 18:00 20:45 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 9. oktober

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 120/13 13/701 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - ENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 120/13 13/701 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - ENDRING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 16.10.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

PLANFORSLAG FOR ENDRING AV DETALJEREGULERING FOR RAMBERGNESET

PLANFORSLAG FOR ENDRING AV DETALJEREGULERING FOR RAMBERGNESET SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Til Helgeland Regionråd

Til Helgeland Regionråd Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte 2014 i Helgeland Regionråd. Sted: Brygga i Berfjord, Dønna Avreise fra Sandnessjøen torsdag den 19.juni

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK Saksframlegg Arkivsak: 14/1603-23 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID 2014006-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK K-kode: PLAN 2014006

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Grane kommune Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Vardø rådhus, bystyresalen : 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 28.10.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer