Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget."

Transkript

1 Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil orientere om evalueringen av årets Granedager * For sak 031/13: Statens Vegvesen v/dagfinn Brekken vil gi info relatert til saken. Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 030/13 Revidering av retningslinjer for Granedagene 031/13 Klage på vedtak vedr. reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien 032/13 Klage vedr. Reguleringsplan for Kvitsand hyttefelt 033/13 Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan /13 Permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd 035/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Grane /13 Vedtekter - Grane kommunale barnehage 037/13 Utescene - Gammelsagmaro 038/13 Henv. fra Lurøy Kommune om å bli med i Indre Helgeland Kommunerevisjon. 039/13 Brøytekontrakter /13 Budsjettreguleringer Teknisk- / Næringsavd. 041/13 2. tertialrapport 2013 Trofors, den 9. oktober 2013 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Side 2 av 49 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/69 13/3020 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 008/13 Komité for oppvekst og kultur /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Revidering av retningslinjer for Granedagene Sammendrag: Gjeldende retningslinjer for Granedagene ble vedtatt av Kommunestyret i Etter oppfordring fra årets hovedkomite for Granedagene ønskes retningslinjene revidert. Retningslinjer vedtatt av Kommunestyret i sak 53/01: 1. Hovedintensjonen med Granedagene er at næringsliv og lag og foreninger i kommunen, primært innenfor områdene husflid og kultur, får høve til å profilere seg, sin aktivitet og lokalsamfunnet som helhet, og gjennom arrangementet bl.a. styrke sitt økonomiske grunnlag. 2. Granedagene avholdes normalt uka før og i den nest siste helga i juni måned. 3. Annet hvert år, og fra nå første gang i 2002, avholdes Granedager etter tradisjonelt mønster, der aktiviteter på og omkring Grane bygdetun, med utstillinger, demonstrasjoner, salg mv., er sentrale element. Komite for oppvekst og kultur kan godkjenne at det knyttes bestemte tema til slike arrangement, etter forslag fra hovedkomiteen. Øvrige aktiviteter, slik som karneval, kulturaften, revy, lørdagsfrokost, grilling og fest mv., arrangeres hvert år, dersom det er interesse for dette blant lokale arrangører. 4. Ordføreren eller annen person som ordføreren utpeker til dette, foretar den offisielle åpning av Granedagene. Åpningen legges til kulturarrangement, fortrinnsvis onsdag kveld. Hovedkomiteen bestemmer arrangør etter søknad. 5. Gjennomføringen av Granedagene ledes av en hovedkomite, sammensatt av politisk valgte representanter, og representanter for næringsliv og frivillige lag og foreninger. Det er en viktig forutsetning for gjennomføringen at alle parter deltar med folk til komiteen og er aktive i arbeidet. Politisk valgte representanter utpekes av Komite for oppvekst og kultur. 6. Hovedkomiteen for Granedagene sammensettes, med overlappende valg, av 2 politisk valgte, 2 fra næringslivet / handelsstanden og 2 fra lag / foreninger, sistnevnte etter flg. rullering: Granedagene 2002: Grane jeger- og fiskerforening: Grane Sangkor: Granedagene 2003: Grane IL: Granedagene 2004: Grane Toraderklubb: Granedagene 2005: Fiplingdal IL: Granedagene 2006: Grane Trekkspillklubb: Granedagene 2007: Trofors Skilag: Granedagene 2008: Grane skolekorps: Granedagene 2009: Svenningdal skytterlag: 1 medlem valgt for 1år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år 1 medlem valgt for 2 år

3 Side 3 av 49 Granedagene 2010: Grane Husflidslag: 1 medlem valgt for 2 år Valg meldes til kommunes oppvekst- og kulturavdeling innen 15. september året før aktuelt arrangement. 7. Hovedkomiteen konstituerer seg selv på oppsummeringsmøte for siste års /første møte før neste års arrangement, innen utgangen av september måned. Oppvekst- og kulturavdelingen er sekretariat for komiteen. 8. Hovedkomiteen koordinerer de ulike aktiviteter / arrangement under Granedagene. Komiteen setter selv etter behov de frister som er nødvendig ved innmelding av aktiviteter, bestilling av stands mv., og er i år med fullverdig arrangement ansvarlig for tilrettelegging av området på / ved Bygdetunet. Andre oppgaver for hovedkomiteen: - bestille lokaler for arr. utenfor bygdetunet - annonsering og plakater m/ program - tilrettelegge arr. ved Grane alders og- sykehjem - påse at det tilrettelegges aktiviteter for barn og unge - avgjøre tvister Aktiviteter / arrangement tilrettelegges av den enkelte arrangør, som også står ansvarlig for opprydding. 9. Hovedkomiteen må til sitt arbeid sikres økonomiske rammer som muliggjør tilrettelegging og markedsføring mv. av dagene på en for kommunen verdig måte. Det er naturlig å se dette i sammenheng med den årlige budsjettbehandlingen. 10. Næringslivet/handelsstanden anmodes om å delta aktivt under Granedagene. I særlig grad gjelder dette med tiltak som kan skape stemning fredag, også på kveldstid. Næringslivet/handelsstanden oppfordres videre til å videreføre tradisjonen med lørdagsfrokost etter samme mønster som tidligere. Kommunens velforeninger anmodes om å ta seg av servering og rydding i forbindelse med frokosten. 11. Asfaltdansen under Granedagene tilbys det el. de lag som samtidig tar på seg 17. mai arrangementet. Asfaltdansen tildeles etter søknad for en periode på inntil 5 år. Frist for å takke ja til tilbudet settes til 15. september året før oppstart på en ny 5-årsperiode. Arrangøren ordner selv med musikk til asfaltdansen. Hovedkomiteen orienteres om musikkvalg innen utgangen av november måned året før. 12. Dersom det oppstår tvilstilfeller som Hovedkomiteen ut fra retningslinjene finner ikke kunne avgjøre selv, skal saken forelegges Komite for oppvekst og kultur, ev. annet politisk organ dersom dette er påkrevet. Vurdering: Det har i 2013 vært en aktiv hovedkomite som sydde sammen et program som gikk over sju dager. I ettertid av Granedagsuka har komiteen avholdt to møter hvor årets arrangement har vært evaluert og hovedkomiteen har i møte med administrasjonen kommet med forslag til hvordan de mener fremtidige dager bør være organisert. Hovedkomiteen mener at dens økonomiske ramme er for liten for å kunne videreutvikle Granedagene. Situasjonen i dag med årlig kommunal overføring på kr ,- og inntekt på kr ,- i markedsføringsandel fra underarrangører, gir lite handlingsrom når dette beløpet i sin helhet går til annonsering. I dagens drift av Granedagene går all inntekt fra de ulike arrangementene til underarrangørene. Ansvaret for grillinga fredag kveld og festen på lørdag har vært bortsatt til Grane IL og Grane skolekorps på femårsavtale. Denne avtalen utløp i Ettersom den økonomiske situasjonen oppleves av hovedkomiteen som hemmende for videreutvikling av Granedagene, fremmer de forslag om at de ønsker selv kan stå som hovedansvarlig for festarrangement og de leier inn tekniske underarrangører i form av vakthold ved behov for dette. Overskudd fra disse arrangementene vil da bli disponibelt for senere års Granedager. Årets hovedkomite fremmer forslag å utvide hovedkomiteen til ti representanter, hvor halvparten av komiteen byttes ut årlig. Det er ønskelig at hovedkomiteen skal ha mandat til å fastsette dato for arrangementet. Dette

4 Side 4 av 49 fordi at Granedagene ikke skal kollidere med andre store arrangementer i regionen. Rådmannens innstilling: Retningslinjer for Granedagene revideres til følgende: 1. Hovedintensjonen med Granedagene er at næringsliv og lag og foreninger i kommunen, primært innenfor områdene husflid og kultur, får høve til å profilere seg, sin aktivitet og lokalsamfunnet som helhet, og gjennom arrangementet bl.a. styrke sitt økonomiske grunnlag. 2. Granedagene avholdes normalt uka før og i den nest siste helga i juni måned. Hovedkomiteen gis fullmakt til å endre arrangementdato dersom Granedagene faller på samme helg som andre store arrangement i regionen. 3. Ordføreren eller annen person som ordføreren utpeker til dette, foretar den offisielle åpning av Granedagene. Åpningen legges til kulturarrangement. Hovedkomiteen bestemmer arrangør etter søknad. 4. Gjennomføringen av Granedagene ledes av en hovedkomite, sammensatt av ti politisk valgte representanter. Disse utpekes av Komite for oppvekst og kultur. For 2014 velges 5 representanter for 2 år, og 5 representanter for 1 år. Deretter velges det årlig inn 5 nye representanter. 5. Hovedkomiteen konstituerer seg selv på oppsummeringsmøte for siste års /første møte før neste års arrangement, innen utgangen av september måned. Oppvekst- og kulturavdelingen er sekretariat for komiteen. 6. Hovedkomiteen koordinerer de ulike arrangement og aktiviteter under Granedagene. Hovedkomiteen kan også stå som ansvarlig arrangør av arrangement og leie inn underarrangører til for eksempel vakthold. 7. Hovedkomiteen må til sitt arbeid sikres økonomiske rammer som muliggjør tilrettelegging og markedsføring mv. av dagene på en for kommunen verdig måte. Dette kan gjøres ved 8. Hovedkomiteen utarbeider et årlig budsjett som forelegges Komite for oppvekst og kultur innen september Komité for oppvekst og kultur Behandling: KOK-008/13 Vedtak: Enstemmig vedtak: Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for Granedagene. Kommunestyret bør derfor selv drøfte eventuelle prinsipielle endringer av disse og gi signaler om hva som ønskes av endringer. Saken sendes så tilbake til komité for oppvekst og kultur. Lederen for hovedkomiteen for Granedagene inviteres til møtet. Hovedkomiteen for 2013 gjenoppnevnes for 2014.

5 Side 5 av 49

6 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/94 13/3181 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 031/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Klage på vedtak vedr. reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien Vedlegg: Klage datert fra Jostein Lorås og Codex Advokat Tromsø AS Uttalelse til klagen fra Statens Vegvesen KS-sak nr. 29/13 Reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien Detaljreguleringskart tegningsnr. R101 Gårdskart for gnr. 50 bnr. 209 Tilleggsinformasjon fra Jostein Lorås vedr. klage vedr. reguleringsplan Trofors sentrum, E6 Brattåsen -Lien Sammendrag: Jostein Lorås klager på Grane kommunestyres vedtak av i sak nr. 29/13 Reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien. Flg. vedtak er fattet i saken: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan og bygningsloven av Jostein Lorås er eier av eiendommen gnr. 50 bnr. 209 på Trofors. Dette er den ene av de to jernbaneboligene ved Trofors stasjon. Lorås ukependler til Nesna, og han har vært eier av eiendommen siden Iht. matrikkelen er eiendommen på ca. 1,3 daa og er bebygd med enebolig og uthus. Eiendommen er berørt av reguleringsplanen for E6 Brattåsen-Lien, og Lorås har derfor iht. forvaltningslovens bestemmelser anledning til å klage på vedtaket. Tomtearealet vil iflg. Lorås bli redusert med ca. 1/3 dersom planforslaget blir vedtatt. Lorås klager på flg. forhold i saken: 1. Saken er for dårlig opplyst. Dette begrunnes med at Nordland Fylkeskommune ikke har vurdert noen av kulturelementene på utearealet eller deres kulturhistoriske betydning i tilknytning til de verneverdige bygningene. Det er kun bolig og fjøs som er vurdert. Derfor mangler iflg. Lorås en helhetlig faglig vurdering av eiendommens kulturhistoriske verdi.

7 Side 7 av 49 Lorås har bemerket dette i høringen til Statens Vegvesen, men vegvesenet har ikke kommentert dette i merknadsbehandlingen. 2. Forbudt å endre bygningenes eksteriør Dette begrunnes med at Statens Vegvesen pålegger Lorås forbud mot endringer av eksteriør av alle bygningene uten godkjenning av kulturminnemyndighetene. Dette betyr iflg. Lorås at moderniseringer av bygningsmassen og oppføring av nybygg på eiendommen vil være svært vanskelig å gjennomføre. Lorås har for øvrig konkrete planer om utvidelse av bygningens areal. Lorås poengterer også at det ikke foreligger et vedtak om fredning av bygningene, og at dette derfor blir en tvangssituasjon hvor Lorås ikke kan endre på bygningenes eksteriør, og samtidig fortsette vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Lorås bemerker at Nordland Fylkeskommune på den ene siden ønsker å bevare husene, men at de ikke legger til rette for dette gjennom sin myndighetsutøvelse ettersom det ikke fremmes innsigelse til planen. 3. Avstanden mellom fjøs og ny tomtegrense Iht. reguleringsplankartet vil ca 1/3 av tomta gå tapt for Lorås. Dette innebærer iflg. Lorås at avstanden fra vegskulders ytterkant til nærmeste bygning blir 6,5 meter. Lorås bemerker at i merknadsbehandlingen er den nye avstanden mellom fjøset og tomtegrensen ikke angitt og heller ikke steinmurens tykkelse. Lorås bemerker videre at det i praksis betyr at avstanden ikke er vesentlig økt og at det fortsatt er langt fra de 7 meter som Lorås har stilt krav om. Lorås sin påstand er at merknaden ikke er tatt til følge av Statens Vegvesen. Lorås bemerker at det bør være teknisk mulig å øke avstanden mellom vegkanten og fjøset til 7 meter, og at dette også vil være med på å bevare alle kulturelementene på eiendommen som Nordland Fylkeskommune ikke har vektlagt. 4. Støymålinger Lorås bemerker at støymålingene ikke er fullgode, og det er påpekt i høringsrunden fra Lorås at innendørs målinger ikke er gjort. Dette er ikke kommentert i Statens Vegvesens merknadsbehandling, og Lorås mener at nye støymålinger må foretas. Lorås bemerker også at det bør bygges en 2 meter høy støyskjerm på den planlagte steinmuren, slik som det er gjort i andre boligstrøk. Lorås bemerker også at Statens Vegvesen skriver i forbindelse med stedsutviklingen i Trofors sentrum at kulturmiljøets framtidige skjebne er helt avhengig av positive prosesser og dialog. Lorås er innstilt på å imøtekomme dette, men han forventer da at Statens Vegvesen viser mer vilje til å justere planene iht. til hans ønsker og innvedninger. I motsatt fall vil Lorås flytte fra boligen som vil forfalle. Codex Advokat Tromsø AS er også engasjert av Lorås i denne saken. Advokat Tom E. Lunde har i et tilleggsskriv til klagen presisert og forsterket de samme momentene som Lorås.

8 Side 8 av 49 Det er Statens Vegvesen som er tiltakshaver og som har søkt Grane kommune om godkjenning av reguleringsplanen iht. Plan- og bygningsloven. Iht. Forvaltningslovens bestemmelser har Statens Vegvesen anledning til å avgi uttalelse til klagen fra Jostein Lorås. Statens Vegvesen har avgitt bla. flg. uttalelse: 1. Saken er for dårlig opplyst. Statens vegvesen har under planprosessen vært i god dialog med Nordland fylkeskommune og har lagt til grunn at de kulturminnefaglige vurderingene var tilstrekkelige. Vi forutsetter at fylkeskommunens kulturavdeling besitter den nødvendige kompetanse og forholder oss til at Nordland Fylkeskommune ikke har fremmet innsigelse til planforslaget. I fylkeskommunens uttalelse til planen blir det imidlertid påpekt at det verneverdige bygningsmiljøet bør få beholde noe mer luft og areal rundt seg i forhold til planforslaget, hvis det lar seg gjøre. I planforslaget som ble sendt til politisk behandling ble det gjort justeringer ved vokterboligene med det resultat at arealinngrepet ble noe mindre. 2. Forbudt å endre bygningenes eksteriør Statens vegvesen har ikke tidligere fått opplyst at det foreligger utbyggingsplaner og har forholdt oss til eksisterende situasjon. Vi føler at det ikke blir riktig å forholde oss til mulige byggeplaner med påfølgende påståtte vanskelig saksbehandling hos kulturmyndigheter og anser at dette ikke er styrende for utforming av reguleringsplan med bestemmelser. 3. Avstand mellom fjøs og ny tomtegrense Statens vegvesen har forståelse for ønske om minst mulig berøring av utearealene ved vokterboligene og det er lagt ned betydelig arbeid for å redusere inngrep i vokterboligeiendommene. Vegforbindelse fra nord mellom E6 og Trofors har vært et av de vanskeligste elementene vi har stått ovenfor i planprosessen med reguleringsplanarbeidet og resultatet er kompromiss mellom flere hensyn og interesser. På strekningen mellom Mellommoen og Trofors sentrum vanskeliggjør plassering av 4 antall kryss med tilstøtende vegføringer utformingene i planen. Det tenkes her på linjeføring både horisontalt og vertikalt, samt inngrep i andre tilstøtende eiendommer. I en tidlig planfase ble det vurdert å legge den nye tilknytningsvegen gjennom vokterboligene. Dette ble forkastet etter detaljvurdering der de tekniske løsninger måtte innfri kravene til vegnormalene. For å oppnå de riktige stigningene, nødvendige lengder på stoppstrekninger og frisiktlinjer i de nye kryssene mellom den nye innfartsvegen og tilknytningsgater, resulterte planløsningene som vist i presentert plan. Det ble også vurdert å legge ny tilknytningsveg lengre mot kommunehuset for å unngå inngrep i vokterboligmiljøet. Også ved dette alternativ ble føringene i de tekniske kravene krevende og resultatet ble store inngrep i boligtomtene i Ringvegen og kommunehustomt med parkering. Planlagt løsning ved Lorås sin eiendom med støttemur gir et disponibelt areal med bredde på ca. 3 m mellom fjøs og gjerde. Vi mener dette vil være tilstrekkelig til, med riktig utforming av terreng, å plassere for eksempel en lift for vedlikehold av fjøsbygning. Slik vi ser det vil

9 murbredden være ca. 1,0 m og det plasserer eiendomsgrensen i en avstand på ca. 2 m fra fjøsvegg. Hele arealet på ca. 3 m mellom fjøs og gjerde kan benyttes av grunneier. Ulemper og fordyring av vedlikeholdsarbeider, som følger av arealinngrep, vil bli en del av grunnervervsprosessen. 4. Støymålinger Side 9 av 49 Statens vegvesen har foretatt støyvurderinger for prosjektet i henhold til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T Vi vil også hevde at dette var grundig omskrevet i plandokumentene som ble sendt til Grane kommune for vedtak. Vi presiserer at det ikke er foretatt støymålinger ved Lorås sin eiendom, men at støyvurderinger er fram kommet ved bruk av dataprogrammet NovaPoit Støy. Programmet har flere parametere som danner grunnlag for støyvurderingene. Her er bla. trafikktall, vegens utforming, terrengforhold, faktorer som danner grunnlag for støyberegning. Trafikktall ved Lorås sin bolig er framkommet etter trafikkanalyser og prognosert til 700 kjøretøy i døgnet for år Dette framgår av planbeskrivelsens kapittel Beregningssektoren er fortløpende langs vegene og i retning nærliggende areal og bygninger. Antatt fartsgrense er 30 km/t. Innendørs støymålinger før vegene er bygd anser vi for å ha liten verdi som grunnlag for fastsettelse av støytiltak i dette tilfelle. Vegvesenet sier seg villig, hvis ønske fra berørte, å foreta støymålinger etter at de nye vegene er åpnet for trafikk. Viser støymåling verdier, som overskrider intensjonene i T-1442, blir det foretatt støytiltak. Beregninger konkluderer med at støyforholdene ved Lorås sin bolig er tilfredsstillende etter støykravene i retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging og at det derfor ikke er medtatt støyskjerming av Lorås sin bolig i plandokumentene. Da vi vurderer det som nødvendig å anlegge et sikringsgjerde på støttemuren, ser vi fornuften i å utforme sikringsgjerde slikt at det vil redusere støy og innsyn. Høyde og utforming mener vi må drøftes i byggeplanprosessen og da i dialog med grunneier. Vurdering: Iht. Forvaltningslovens bestemmelser skal forvaltningsorganet som har fattet vedtak i saken behandle saken på nytt når det foreligger klage på vedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge skal saken behandles av klageinstansen som fatter endelig vedtak i saken. I dette tilfellet er klageinstansen Fylkesmannen. Klageren i saken er Jostein Lorås, som har fremmet en skriftlig klage innen klagefristen på Grane kommunes vedtak om godkjenning av reguleringsplanen for Brattåsen Lien. Klagen omfattes av diverse forhold i tilknyting til hans boligeiendom som blir berørt av ny tilførselsvei til Trofors fra ny E6. Lorås klager i hovedsak på flg. fire forhold: 1. Saken er for dårlig opplyst 2. Forbudt å endre bygningens eksteriør 3. Avstanden mellom fjøs og ny tomtegrense 4. Støymålinger Statens Vegvesen er tiltakshaver og har utarbeidet og søkt om godkjenning av reguleringsplanen. Statens Vegvesen har iht. Forvaltningslovens bestemmelser avgitt en uttalelse til Lorås sin klage.

10 Side 10 av 49 Lorås klager på at Nordland Fylkeskommune har gitt for dårlige opplysninger om kulturelementene som finnes på hans boligeiendom (jfr. pkt. 1). Til dette er å bemerke at det er urimelig at Statens Vegvesen som tiltakshaver skal lastes for en mangelfull informasjon gitt av en annen faginstans som i dette tilfellet er Nordland Fylkeskommune. Informasjonen er iflg. Lorås mangelfull, men tiltakshaveren Statens Vegvesen har hatt en god dialog med Nordland Fylkeskommune i denne saken og har lagt til grunn at de kulturminnefaglige vurderingene har vært både tilstrekkelige og korrekte. Lorås klager på at Statens Vegvesen har gitt forbud mot å endre bygningenes eksteriør (jfr. pkt. 2). Til dette er å bemerke at Statens Vegvesen tidligere ikke har fått informasjon fra Lorås om at han har konkrete byggeplaner. Statens Vegvesen har derfor forholdt seg til eksisterende situasjon og at bygningene har status som verneverdige. Det er derfor urimelig at Statens Vegvesen skal lastes for å ha gitt et forbud mot å endre bygningenes karakter når dette er en følge av bygningenes vernverdige status gitt av en annen faginstans. Lorås klager på avstanden mellom fjøs og ny tomtegrense (jfr. pkt. 3). Til dette er å bemerke at det er forståelig at Lorås er bekymret for at tomtearealet reduseres. Statens Vegvesen har imidlertid lagt ned mye arbeid i detaljreguleringen for at det etter utbyggingen også skal være teknisk mulig å vedlikeholde bygningene på tomta. En reduksjon av tomtearealet med de ulempene dette vil medføre vil dessuten bli lagt til grunn i forbindelse med den økonomiske kompensasjonen for grunnervervet av arealet. Lorås klager på støymålinger (jfr. pkt 4). Til dette er å bemerke at Statens Vegvesen har utført vurderingene iht. regelverket. Statens Vegvesen er imidlertid også villige til å foreta nye målinger etter at veien er tatt i bruk, og eventuelt også iverksette støydempende tiltak i ettertid. Konklusjonen er at Jostein Lorås sin klage ikke bør tas til følge, og at saken oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse.

11 Rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av

12

13 Side 13 av 49 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato GBNR-GNR. 69/9 07/680 13/2936 Lisa-Renee Skulstad Saksnummer Utvalg Møtedato 032/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.2 Klage vedr. Reguleringsplan for Kvitsand hyttefelt Vedlegg: Reguleringsplan med planbestemmelser. Klage fra Alternes, Bakken, Sende, Mikalsen, Johansen. Datert Uttalelse til klage fra Solbrekke. Datert Vedtak om reguleringsplan, Kvitsand hyttefelt, Fiplingdal. Datert Sammendrag: Arnold Alternes, Asle Bakken, Tore Sende, Margretha Mikalsen og Håkon N. Johansen, har sendt inn en klage vedr. reguleringsplanen for Kvitsand hyttefelt, som ble vedtatt av Grane kommunestyre. Kommunen fikk inn klage i juni Årsaken til at klagen er kommet inn så sent er pga. samtlige hytteeiere i dette planområdet ikke har fått informasjon ang. vedtak om reguleringsplanen. Dette er en feil fra administrasjonen, der vedtaket om reguleringsplan med planbestemmelser ikke ble sendt til alle som skulle ha hatt den. Saken har til nå blitt behandlet slik at vedtaket ble sendt ut på nytt med reguleringsplan for Kvitsand samt de planbestemmelser som ligger til grunn for reguleringsplanen. Det ble satt en ny klagefrist på tre uker som var den 5. august. Klagerne har hytte i samme felt som ligger i den nordlige delen av plankartet, som fremgår av reguleringsplanen. I klagen viser de til forslaget til planprogrammet for reguleringsplan for Kvitsand hytteområde i Fiplingdal, samt deres innsigelse datert Det fremgår i klagen at det er med stor undring at det tillates igangsatt hyttebygging med følgende begrunnelse: Som tidligere meddelt er hytte-veien i Nordre felt av privat karakter og kan ikke beregnes benyttet til nye/andre hytteeiere. Jfr. tidligere tilsendt tinglyste dokument av 18. mai Berit Solbrekke kan kun benytte veien i forbindelse med høsting av eiendommen. Høsting i dette tilfellet er benyttelse av jord og skogbrukssammenheng. På tross av dette foreligger det vedtak i Grane kommune om å benytte den private opparbeidede veien til benyttelse for nye hytteeiere. Dette godtar ikke hytteeierne som sendte inn denne klagen, og et rettslig krav er allerede vurdert, men de avventer kommunens svar. De presiserer at Veien er bekostet i sin helhet av hytteeierne, den vedlikeholdes av de samme eierne med en betydelig dugnadsinnsats. Det opplyses videre i plandokumentet at veien er 3,5 meter, det er feil, snittbredden ligger på 2,80 meter.

14 Side 14 av 49 Det nevnes i klagen at parkeringsplassen som ligger ved nedkjøringen også er opparbeidet og bekostet av de samme hytteeierne. Denne avtalen er gjort med tidligere grunneier Ivar Haugaløkken. Denne plassen er blitt benyttet om vinteren til parkering, og det leies inn privat brøyting til dette, samt at også denne plassen fremdeles er integrert i vedtaket. Denne plassen har vært benyttet av hytteeiere i 35 år. I 1999 ble parkeringsplassen fjernet i forbindelse med rehabilitering og grøfting av Fiplingsdalsvegen (FV273). Samme året dette skjedde måtte hytteeierne derfor bekoste en privat parkeringsplass på samme sted i samråd med tidligere grunneier Ivar Haugaløkken. I klagen påstår de at det er upresist eller direkte feil det som står i saksdokumentet vedr. vei, De har ikke fått laget delvis ny vei til hyttene, det riktige er at de har opparbeidet en helt ny vei til hyttene. De tomtene som er planlagt inntegnet langs hytteeiernes private vei, er plassert på en slik måte at det nærmest er umulig å unngå ferdsel over hytteeiernes eiendommer. Dette kan lett fremprovosere unødvendige og uheldige situasjoner. De mener det er åpenbart at de nye tomtene kan medføre ferdsel for allmennheten over private tomter. Derfor mener de at de nye tomtene burde plasseres nærmere gården til Solbrekke, eller på oversiden av veien ved Solbrekkes hus, som ligger sør for hyttetomtene deres. De kan forstå plasseringen av de nye tomtene dersom deres tomter ikke hadde vært solgt og skilt fra Solbrekkes eiendom, samt at den private veien hadde tilhørt Solbrekke, men de mener at slik foreligger følgelig ikke saken. I klagen kommer det også frem misnøye ift. at de ikke på et tidligere tidspunkt har mottatt informasjon, eller tilbakemelding på vedtaket. I tidligere vedtak på kopilista står hytteeierne oppført, men ingen har fått informasjon om vedtaket før Asle Bakken mottok brevet. Dette er en feil og kommunen påtar seg ansvaret. Det har blitt rettet opp og vedtaket har nå kommet til alle på tidligere adresseliste. Grunneier Berit Solbrekke har fått anledning til å kommentere klagen. Hun reagerer på hytteeiernes klage som gjelder i hovedsak veien som er tinglyst med bruksrett og ikke eiendomsrett. Solbrekke mener klagen er urimelig. For Solbrekkes del kan det høres ut som at hytteeierne ikke ønsker noen nye hytteiere inn i dette området. De har alle store tomter med god plass ned til vannet. Solbrekke ber om at hele klagen avvises. Vurdering: Saken behandles etter plan og bygningsloven (Pbl) Kap. 12. Reguleringsplan 12 og 1-9. Iht. klagesaken kommer det tydelig frem at samtlige hytteeiere ønsker ingen andre hyttetomter rundt sine hytter. Det ønskes heller ingen form for at adkomstveien skal brukes av andre enn dem selv. Solbrekke skal kun benytte seg av veien i forbindelse ved høsting av eiendommen (jord- og skogbrukssammenheng). I klagen presiseres det tydelig at det er hytteeiernes vei, den er privat og ikke ment å være i bruk for andre. Den aktuelle veien er tinglyst med bruksrett og ikke eiendomsrett. Dvs. at veien kan brukes av hytteeierne men det er Solbrekke som eier og drifter veien, samt bestemmer hvilken ferdselstrafikk som skal foregå på veien. Som grunneier har Solbrekke full rett å bestemme hvor de aktuelle nye hyttetomtene skal stå og hvem hun vil selge dem til. Ift. de bestemmelser som er satt for Kvitsand hytteområde datert , står det under 1 Reguleringsområdet, følgende at området reguleres etter følgende formål som innebærer bla. byggeområde for fritidsbebyggelse, 2 Byggeområder, nevner at antall hytter tillatt i planområdet er 34 hytter.

15 Klageinstansen er Fylkesmannen i Nordland Rådmannens innstilling: Arnold Alternes, Asle Bakken, Tore Sende, Margretha Mikalsen og Håkon N. Johansen s klage vedr. reguleringsplanen for Kvitsand hyttefelt tas ikke til følge. Begrunnelsen ligger i at hyttefeltene ligger i et reguleringsområde som innebærer at det skal være byggeområde for fritidsbebyggelse, og antall hytter tillatt i planområdet er 34 hytter jfr. 1 og 2 Planbestemmelse for reguleringsplanen. Klagen oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse. Jfr. Plan og bygningsloven (pbl) av

16 Side 16 av 49

17 Side 17 av 49 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/295 13/3032 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 010/13 Komité for oppvekst og kultur /13 Komité for helse og omsorg /13 Råd for eldre og funksjonshemmede /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan Trykte vedlegg: Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan Sammendrag: I henhold til alkohollovens 1-7 d er kommuner pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Grane kommune har i dag en Rusmiddelpolitisk handlingsplan som utløper ved årsskiftet. Vurdering: Arbeidet med revidering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden startet med et samarbeidsmøte i mars Representanter fra Komite for helse og omsorg, Oppvekst- og kulturavdelingen, Nav, Politiet og Helse- og omsorgsavdelingen deltok på møtet. Ei arbeidsgruppe bestående av Kim Johnny Fløtnes, Liv Marit Håpnes, Rune Stabbforsmo, Anita Nilssen, Monica Kroken, Synnøve Johansen, Morten Daleng og Svenn Ivar Simskar fikk i oppdrag å utarbeide forslag til ny plan. Arbeidsgruppas forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan foreligger når til politisk behandling. Rådmannens innstilling: Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtas og gjøres gjeldende fra Komité for oppvekst og kultur Behandling:

18 Side 18 av 49 KOK-010/13 Vedtak: Planen enstemmig vedtatt med følgende endringer: 4. Tiltaksplan Punkt 4: Går ut. Punkt 9: Tiltak endres til: Arbeide for å opprettholde busstilbudet for elever i videregående skole slik at de ikke må bo på hybel i Mosjøen Komité for helse og omsorg Behandling: Rusmiddelpolitisk handlingsplan : planen gjennomgås og orientering gis av Monica Kroken som har deltatt på arbeidet med å revidere planen. KOH-005/13 Vedtak: Det er ingen innvendinger som påvirker prosessen videre og planen er enstemmig vedtatt i komiteen Råd for eldre og funksjonshemmede Behandling: ELD-003/13 Vedtak: Rådet tar forslaget til Rusmiddelpolitisk handlingsplan til etterretning.

19 Side 19 av 49 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-G10 12/301 13/3189 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 060/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd Trykte vedlegg: Brosjyre Friluftsrådenes Landsforbund: Om friluftsråd. Vedtekter Helgeland Friluftsråd. Kontingentberegning. Finansieringsplan for Helgeland friluftsråd. Oversikt over finansierte prosjekt, tiltak og deltakelse fra Helgeland Friluftsråd hittil i Oversikt over annen aktivitet i Sammendrag: Kommunestyret fattet i møte , sak 46/12, vedtak om at Grane kommune skulle delta i et pilotprosjekt med målsetting om etablering av et friluftsråd for søndre del av Helgeland. Prosjektperioden utløper ved årsskiftet og sak om permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd fremmes for politisk behandling. Vurdering: Helgeland Friluftsråd ble etablert som pilotprosjekt gjennom Helgeland Regionråd 1. januar kommuner har valgt å delta i prosjektet; Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy. Friluftsrådet er i 2013 organisert slik: Ordførerne utgjør prosjektstyret i Helgeland Friluftsråd: Leder: Bjørn Ivar Lamo, Grane. Nestleder: Magnar Johnsen, Leirfjord. Jann-Arne Løvdahl, Vefsn. Arnt Frode Jensen, Herøy. Bård Anders Langø, Alstahaug. Sekretær: Sissel Hesjedal, Helgeland Regionråd.

20 Side 20 av 49 Friluftsrådet er også organisert med en faggruppe/arbeidsgruppe: o Hege Ansnes Igeland, folkehelsekoordinator, Leirfjord. o Karina Kilvær, folkehelsekoordinator, Herøy. o Rune Stabbforsmo, folkehelsekoordinator, Grane. o Kari Christensen, folkehelsekoordinator, Alstahaug. o John Peter Garnes, Plan- og utviklingssjef, Vefsn. o Jan Nikolaisen, Idrettskonsulent, Herøy. o Torhild Lamo, Prosjektleder fylkesdelplan Lomsdal-Visten. o Kristian Helgesen, Prosjektleder Helgeland Friluftsråd, sekretær. Prosjektleder er ansatt i 100 % stilling, med kontorsted Vefsn. Om friluftsråd Et friluftsråd er en selvstendig organisasjon. Ved å la kun kommunene være eiere av organisasjonen vil dette kunne være et offentlig redskap for å iverksette formulerte mål innenfor dette området, samtidig som slik organisering videre gir en rekke andre fordeler: Organisasjonen oppnår mva-refusjon på lik linje med kommunene. Organisasjonen kan styre fagkompetansen innenfor området i alle medlemskommunene. Kompetansesentra for friluftsliv: mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler; friluftsråd organiserer arbeidet lettere over administrative grenser. Erfaringsmessig er muligheten for eksterne tilskudd større gjennom et friluftsråd. (I 2013 har Helgeland Friluftsråd blitt tildelt eksterne tilskudd på bortimot 1,3 millioner) Friluftsråd kan jobbe målrettet i nært samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Friluftsliv har tradisjonelt vært en arena for stor frivillig innsats. Muligheter for aktiv fritid og opplevelser betyr mye ved valg av bosted. Et friluftsråd kan bidra til slik tilrettelegging for økt bolyst. Tilrettelagte friluftstilbud er attraktivt for reiselivet. Enhver tilrettelegging for friluftslivet vil kunne fremstå som et reiselivstilbud så vel som for fastboende. Organisasjonen kan brukes som et politisk redskap og styres politisk. På Helgeland kjenner vi Polarsirkelen friluftsråd som ble etablert etter et politisk initiativ i Erfaringene fra etableringen og arbeidet til dette friluftsrådet ligger også til grunn for de forslag som fremkommer i dette dokumentet. Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy kommune er tilsluttet Polarsirkelen friluftsråd. Aktiviteten til friluftsrådet styres helt av eierne. Dette gjennom vedtatte formålsparagraf, årsmøtevedtak som inkluderer handlingsplaner, samt vedtak i et politisk oppnevnt råd med ansvar for iverksetting og gjennomføring av vedtatte planer. Om friluftsråd på Helgeland

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 56 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer