REGULERINGSPLAN SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for arealsaker Saksbehandler: Martin Lillesand/Irene Hegre Arkivsaksnr.:10/ Arkiv: REG 0491 REGULERINGSPLAN SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Reguleringsplan for Skadberg skoletomt plan 0491, datert egengodkjennes i medhold av plan- og bygningsloven SAKSUTREDNING: Saken skal behandles i følgende utvalg: Utvalg for arealsaker Kommunestyret Vedtaket ekspederes til: Saksbehandler Oversikt over tilknyttede vedlegg 1. Planforslag 1.1. Plankart datert Bestemmelser datert Illustrasjoner 3. Rapporter 3.1. Støyrapport 3.2. Risiko og sårbarhetsanalyse 3.3. Kulturminnerapport 3.4. Lysberegning Andre dokumenter i saken: 1. Merknader i forbindelse med offentlig ettersyn: 1.1. Rogaland fylkeskommune - kulturseksjonen, brev av Rogaland fylkeskommune - kulturseksjonen, brev av Rogaland fylkeskommune regionalavd., brev av

2 1.4. Fylkesmannen i Rogaland, brev av Forsvarsbygg, brev av Kommunalteknikk, notat av Kommunelegen, notat av Seksjon for park og grønt, notat av Eldrerådet og funksjonshemmedes råd, notat av Codex advokatfirma, brev av Helen og Hard AS, brev av Kjell Sandanger, brev av Alf Magne Skadberg Lund, brev av Annen korrespondanse 2.1. Kommunalteknikk, brev av Rogaland fylkeskommune, brev inkl. kulturminnerapport Rogaland fylkeskommune, brev av Rogaland fylkeskommune, brev av Sylvi Moland Johansen, e-post av Alf Magne Skadberg Lund, e-postkorrespondanse juni PLANBESKRIVELSE 1.1 Saken gjelder Reguleringsplan for Skadberg skole (0491) er en endring og utvidelse av plan Planen legger til rette for bygging av ny barneskole og flerbrukshall på hele skoleområdet i ett byggetrinn, bedre trafikkavvikling og parkeringsforhold ved skolen, samt gang- og sykkelveg med universell utforming til skoleområdet. Planen legger også til rette for offentlig bebyggelse i tråd med kommuneplanen nordøst for skolen. Planen fremmes nå til sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret Bakgrunn I gjeldende reguleringsplan for skoletomten - plan 0306 Skadberg skoletomt m.m. - er deler av skoleområdet regulert med skravur til område som inngår i senere byggetrinn. Dette området skulle betraktes som reserveareal for eventuell utvidelse/fremtidig byggetrinn for skolen. Da det viser seg at det er behov for en større skole enn tidligere antatt, er dette området i planforslaget tatt med som område for undervisning. I tillegg ble det bestemt at de to parkeringsplassene i gjeldende plan skal kombineres til èn parkeringsplass, og at parkeringsplassen nord for skoletomten ved Skadbergbakken utgår, slik at trafikken som skal til skoleområdet bruker den nye vegen, VEG 2000, som hovedatkomst til skolen og ikke belaster Skadbergbakken med mer trafikk enn nødvendig. Dimensjon Rådgivning AS utarbeidet en mindre reguleringsendring for plan 0306 som ble sendt inn til behandling i Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet den 9. juni 2010 (saksnr. 91/10). Antall parkeringsplasser i planforslag ble redusert fra 124 til 43 plasser for ikke å gå utover gjeldende plangrense. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/132

3 Vedtak etter behandling (saksnr. 91/10) var følgende Utvalget ber om en ny sak vedrørende parkering. Hvor en opprettholder minst samme antall parkeringsplasser som vedtatt i plan. Det skal etterstrebes etablering av parkering nærmere flerbrukshall. For å opprettholde minimum samme antall parkeringsplasser som i gjeldende plan, ble det behov for å gå utenfor gjeldende plangrense, og dermed ble det utløst krav om full regulering. Skadberg skole er allerede åpnet til skolestart i 2012 og parkeringsplassen til skolen er anlagt på uregulert område. Reguleringsplanen er utarbeidet av Dimensjon Rådgivning AS på oppdrag fra Sola kommune, virksomhet eiendom. Figur 1 - Planområdet 1.2 Tidligere behandlinger og saksprosess Varsel om oppstart Melding om igangsetting ble varslet ved brev til direkte berørte den og i Solabladet og Stavanger Aftenblad. Frist for merknader ble satt til Det kom inn 11 merknader fra kommunale, regionale og private aktører. Merknadene er summert opp og kommentert i saksfremlegget til 1.gangsbehandling Behandling før offentlig ettersyn Planforslaget ble behandlet i Det faste utvalg for plansaker i møte som sak 80/11. Det ble fattet følgende vedtak: Det reviderte planforslaget for Skadberg skoletomt (plan 0491), som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sendes på høring og legges ut tiloffentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet ber om at pkt 2.2. i reguleringsbestemmelsene endres til: 2.2. Gjerdeplikt Den enkelte boligeiendommen har gjerdeplikt mot offentlig friområde, offentlig veg og gang og sykkelveg, område for offentlig bebyggelse og tilliggende jordbrukseiendommer. Kommunen har gjerdeplikt langs kommunale areal som grenser opp til tilliggende Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/133

4 jordbruksareal. mot offentlig areal Offentlig ettersyn Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn totalt 12 merknader fra regionale-, kommunale- og private høringsinstanser. Merknadene er summert opp og kommentert under kapittel Gjeldende planer Arealdisponeringer/ retningslinjer i kommuneplan Planområdet er i gjeldende kommuneplan disponert til offentlig bebyggelse, parkering, boligområde og friområde med turveg. Figur 2 Utsnitt fra kommuneplan (plangrense lagt på for å illustrere planområdet) Gjeldende reguleringsplan og regulert formål Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/134

5 Figur 3 Oversikt over gjeldende reguleringsplaner i området Plan 0306 Skadberg skoletomt m.m. vedtatt Dette er gjeldende plan for Skadberg skole, og planområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til boliger m/tilhørende anlegg, offentlig område, kjøreveg/parkeringsplass, annen veggrunn, gang- og sykkelveg, friområde, høyspenningsanlegg, felles avkjørsel og område som inngår i senere byggetrinn. Figur 4 Plan 0306 Skadberg Skoletomt m.m. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/135

6 Plan 0419 Litlaberget vedtatt VEG 2000 med atkomst til skolen og gang-/sykkelveger og gangbro over Varabergvegen er innregulert i planen som er nylig vedtatt. Dette er derfor tatt ut av planforslaget til Skadberg skole, og plangrensen er lagt i grensen til nylig vedtatte plan Figur 5 Plan 0419 Litlaberget Plan 0414 Skadbergbakken vedtatt Fra plan 0414 Skadbergbakken er offentlig veg Skadbergbakken med fortau og felles adkomstveg AF2 tatt med i planforslaget Kjøreveg har samme formål men er forskjøvet litt sørover, og tosidig fortau er forslått omregulert til ensidig gang-/sykkelvei. Figur 6 Plan 0414 Skadbergbakken Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/136

7 1.3.3 Pågående reguleringsplaner Figur 7 - Oversikt over pågående reguleringsplaner. Plan 0491 er vist med formålsflater, andre planer er vist kun med omriss, og formålsflatene er her fra gjeldende planer Plan 0414 Skadbergbakken På grunn av konkursen og at området er overtatt av Block Berge bygg er det for tiden en omreguleringsprosess på plan På grunn av endringen fra fortau til gang-/sykkeveg vil plan 0414 trekke plangrensen tilbake slik at plangrensen i sør vil gå ved plangrensen til planforslaget for Plan 0524 Skabergbakken vest Området vest i plan 0414 er tidligere flateregulert. Man har nå gått i gang med detaljregulering av området. Plan vil i sør forholde seg til planavgrensningen til plan Plan 0528 Litlaberget nord Ved regulering av plan 0419 Litlaberget så ble deler av området tatt ut av planen mot slutten av planarbeidet. Denne delen reguleres nå i en egen plan Planforslaget har felles grense med plan 0491 i nordøst. 1.4 Beskrivelse av planområdet Beliggenhet og avgrensning Planområdet er på 98 dekar og ligger på Skadberg, sørøst for Sola sentrum. Planområdet grenser til Nonsbergtunet i vest, til Skadbergbakken i nord, til regulert boligfelt Litlaberget i øst, og til Varabergvegen i sør. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/137

8 1.4.2 Eierforhold Figur 8 Eiendomskart med gbnr Sola kommune eier følgende tomter i planområdet: 32/508, 32/630, 32/631, 32/730, 32/882, 32/1179, 32/1180 og 32/ Landskap og topografi Hele planområdet skrår fra Skadbergbakken med høyeste kote +50 i krysset Skadbergbakken/Nonsbergtunet i nordvest og ned mot Varabergvegen med laveste kote +24 i krysset Varabergvegen/Varabergleitet i sør. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/138

9 Figur 9 Flyfoto (2009) av planområdet med høydekoter (1m) inntegnet Radon Radonmålinger i nærheten av planområde varierer fra 39 til 250 Bq/m Vegetasjon, natur- og grunnforhold Store deler av området har inntil nylig blitt brukt til jordbruk. Ellers er det eksisterende boligområder og noe skog. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/139

10 Figur 10 Hovedgrupper av markslag med arealangivelse Det er lite gjenværende vegetasjon i planområdet. Det er noe busk og trevegetasjon ved eksisterende boligområder og langs Skadbergbakken. Det området som i gjeldene plan er regulert til offentlige bygg er nå et anleggsområde i og med at bygging av Skadberg skole allerede er igangsatt. Planområdet sett mot sørvest Planområdet sett mot nordvest Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1310

11 I Skadbergbakken sett mot øst Planområdet sett mot sørøst fra Nonsbergtunet Vind, lokalklima og solforhold Områder skrår mot sørøst og har gode solforhold. Området er åpent med lite vegetasjon, og kan være noe vindutsatt Naturmangfold Det er ved Nonsbergtunet observert et 50 talls fuglearter. Blant annet er det registrert Stær, Tårnseiler og Vipe, som på rødlista er registrert som nær truet Eksisterende bebyggelse og arealbruk Innenfor planområdet befinner det seg 21 eksisterende eneboliger. Eventyrberget foreldrebarnehage befinner seg i sørlige del av planområdet. Barnehagen ble tatt i bruk i Figur 11 3D visning fra området før utbygging mot nord (kilde - Finn.no) Kultur- og fornminner Innenfor planområdet, gnr. 32, bnr. 630, er det tidligere registrert automatisk freda kulturminner i form av bosetnings-/aktivitetsområde. Kulturseksjonen fant i forbindelse med behandling av gjeldende plan for skoletomt at området var tilstrekkelig undersøkt, og hadde ingen merknader til at tiltaket gjennomføres. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1311

12 Det er også registrert et fjernet gravminne som det fremdeles kan finnes rester etter under dagens markoverflate. Ved registreringen ble det påvist en lokalitet fra eldre jernalder. Det er imidlertid mulig at det også kan være eldre forhistoriske aktivitetsfaser innenfor den definerte lokalitetsflaten. Planområdet er i konflikt med lokaliteten, som er automatisk fredet iht. Kulturminneloven 3 og 4. Lokaliteten ligger i et område som har vært brukt til dyrket mark. Før registreringen var igangsatt var imidlertid matjorden fjernet slik at undergrunnen lå eksponert i dagen. Jordmassene var deponert i hauger mellom de eksponerte partiene innenfor deler av det området som skulle registreres. Området ble således ikke gjenstand for en ordinær registrering, men utvalgte deler ble renset fram og dokumentert. Innenfor den definerte lokalitetsflaten ble det påvist tre stolpehull, tre kokegroper, ett ildsted, en grop, et funnrikt kulturlag med en mulig steinkonstruksjon, og en steinmur. I tillegg ble det dokumentert fra ett til fire dyrkningslag i seks profiler. Figur 12 Figur fra kulturminnerapporten. Blå markering viser det utvidede området i gjeldende plan, mens brunt transparent område markerer utstrekningen av lokaliteten. Kilde Kulturminnerapporten Barns og unges forhold Det er en eksisterende lekeplass i forbindelse med boligene sør i planområdet. I de nye nærliggende boligfeltene er det flere små lekeplasser. Eventyrfaret familiebarnehage ligger i planområdet. Det ligger også friområder sørvest for Nonsbergtunet som blir brukt til å spille fotball på. Terrenget er noe skrånende her og ikke særlig godt tilrettelagt for balløkke. Store deler av området har blitt brukt til jordbruk, og er ikke tilrettelagt for allmenn ferdsel Transportsituasjon I dag har eksisterende bebyggelse atkomst via Varabergvegen, Skadbergvegen og Skadbergbakken. Varabergvegen og Skadbergvegen er nylig opparbeidet og har god standard med gjennomgående gang- og sykkelveg. Det er etablert gang- og sykkelvegundergang under Varabergvegen oppe ved Skadbergvegen, men lenger sør på Varabergvegen er det kun kryssing i plan. Det er allerede regulert inn gangbro over Varabergvegen i gjeldende Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1312

13 reguleringsplan og bygging av denne ligger som rekkefølgekrav i plan 0414 Skadbergbakken. Skadbergbakken er smal og har dårlig sikt. Det er ikke etablert fortau/gang-/sykkelvei langs Skadbergbakken mellom Skadbergvegen og Nonsbergtunet. Kun et kort strekk helt nede ved krysset med Skadbergvegen hvor det også er etablert et gangfelt. Figur 13 Vegnavn Støy Det er allerede etablert støyskjerm på begge sider av Varabergvegen opp til ny VEG Videre nordover opp til Skadbergvegen er det planlagt skjerm i plan 0419 Litlaberget. I Skadbergvegen er det allerede etablert støyskjerm på begge sider opp til Skadbergbakken. På nordsiden av Skadbergbakken er det regulert støyskjerm i gjeldende plan 0414 Skadbergbakken Kommunalteknisk infrastruktur Høyspentledning som gikk i luftstrekk over planområdet er i dag lagt i bakken i offentlig veg fra Varabergveien, opp Varabergveien ved barnehagen, over offentlig friområde fra Varabergveien og over til Nonsbergtunet, og ned langs Skadbergbakken til trafo som luftlinjen var koblet til. Ellers går det lavspent og fiber i boliggatene. Det går overvann, spillvann og vannledning i Varabergveien, Varabergtunet og Skadbergveien. I planområdet går det også vannledning i friområdet fra Varabergveien til Nonsbergtunet i samme trase som høyspentledningen, samt i deler av Skadbergbakken. Det ligger fjernvarme på sørsiden av Varabergvegen. Forsvaret har en ledning i planområdet. Gassledning finnes ikke i området. 1.5 Beskrivelse av planforslaget Hensikten med planforslaget Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1313

14 Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for bygging av skolen i ett byggetrinn, bedre trafikkavvikling og parkeringsforhold ved skolen, samt gang- og sykkelveg med universell utforming til skoleområdet. Planen legger også til rette for offentlig bebyggelse i tråd med kommuneplanen nordøst for skolen (OPT1) Reguleringsformål, areal og utnyttelsesgrad Reguleringsformålene er angitt i nedenforstående tabell. Boligbebyggelsen arver bestemmelsene fra plan 0306 og kan utformes som frittliggende eneboliger med gesimshøyde på 5 meter og mønehøyde på 7 meter. Undervisningsbygg tillates oppført i 3 etasjer, mens barnehagen tillates oppført i 2 etasjer. Tabell 1 Reguleringsformål med areal - på bakken Reguleringsformål Areal (dekar) Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende 13,5 Offentlig eller privat tjenesteyting 9,2 Barnehage 3,1 Undervisning 29,8 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg 8,0 Fortau 1,1 Gang-/sykkelveg 4,0 Gangveg/gangareal 0,8 Annen veggrunn teknisk anlegg 2,0 Teknisk bygninger/konstruksjoner 0,02 Parkeringsplasser (på grunnen) 3,7 Grønnstruktur Friområde 18,5 Turveg 0,4 Totalt Planområde 94, Hovedendringer i planforslag i forhold til gjeldende planer Plan Det kombinerte formålet område som inngår i senere byggetrinn på 4,5 daa som viser som skravur over formålet Offentlig område i eksisterende reguleringsplan utgår. - VEG 2000 med fortau er tatt ut da denne er med i plan Parkering oppe ved Skadbergbakken/Nonsbergtunet utgår, og område for levering/henting er lagt inn. - Parkering og atkomst til skolens fra VEG 2000 er utvidet nord for regulert parkering for å opprettholde samme antall parkeringsplasser som de to parkeringsplassene i gjeldende plan, og for å få plass til snuplass for buss. - Deler av regulert fortau på sørsiden av Skadbergbakken utgår. - Det er lagt inn gangareal langs skolens hovedatkomst/parkering. - Det er regulert inn kjørbar gang- og sykkelvegforbindelse mellom parkering og området for undervisning. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1314

15 - Gang-/sykkelvei nord for friområdet/sør for skoleområdet er lagt i en sløyfe for å oppnå universell utforming. - Det regulerte fareområde på 6,6 daa i friområde fra Skadbergbakken til og med rampe fra gangbro på sørsiden av Varabergvegen utgår siden høyspentlinje er fjernet og ny høyspentkabel er lagt i bakken. - Det er lagt inn turveg i friområde hvor fareområde var regulert. - Det er lagt inn bestemmelsesområde for å avmerke de automatisk fredete kulturminnene, id og 65854, som ligger i formålene OP1 og F Plan Fortau i Skadbergbakken er gjort om til gang-/sykkelvei med rabatt. Grensen mellom trafikkformål og boligformål er uendret. - Siktsonen fra Skadbergbakken og nord på Skadbergvegen lå i gjeldende plan bak regulert støyskjerm og endte opp midt i rabatten langs Skadbergvegen istedenfor midt i kjørefeltet. Siktlinjen er rettet opp, og et kort strekk av støyskjermen er justert slik at den ligger bak siktlinjen, men fortsatt i rabatt mellom veg og gang-/sykkelvei. - Område regulert landbruk sør for Skadbergbakken på gnr. 32 bnr. 4, er omregulert til offentlig byggeformål i tråd med gjeldende kommuneplan Plan Fortau på sørsiden av Skadbergbakken utgår. - Gang-/sykkelvei i rabatt mellom felles atkomstveg AF1 og Skadbergvegen ved Skadbergbakken er endret siden fortau på sørsiden av Skadbergbakken utgår. - AF2 er endret til offentlig gang- og sykkelveg med tillatt kjøring til eiendom 32/356. Arealoversikten nedenfor viser at Offentlig friområde blir redusert med 12,4 dekar. 11,5 dekar er omregulert til offentlig og privat tjenesteyting i tråd med gjeldende kommuneplan. 0,4 dekar er omregulert til turveg og 0,5 dekar er omregulert til gangveg/gangareal og gang- og sykkelveg ved parkeringsplass ved skolens hovedatkomst. Reguleringsformål Gjeldende planer Planforslag Endring Areal (dekar) Areal (dekar) Areal (dekar) Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende 13,5 13,5 0 Offentlig eller privat tjenesteyting 0 9,2 9,2 Barnehage 3,2 3,1-0,1 Undervisning 29,7 29,8 0,1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg 6,8 8,0 1,2 Fortau 0 1,1 1,1 Gang-/sykkelveg 5,1 4,0-1,1 Gangveg/gangareal 0 0,8 0,8 Annen veggrunn teknisk anlegg 1,3 2,0 0,7 Teknisk bygninger/konstruksjoner 0 0,02 0,0 Parkeringsplasser (på grunnen) 2,8 3,7 0,9 Grønnstruktur Friområde 30,7 18,5-12,2 Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1315

16 Turveg 0 0,4 0,4 Landbruk Landbruk generelt 1,0 0-1,0 Totalt Planområde 94,1 94,1 0, Tetthetsgrad Boligområder Alle boligtomtene i planområdet er bebygd utenom en tomt på gnr. 32 bnr. 156 som er skilt ut i gjeldende reguleringsplan. Hver enkelt tomt tillates bebygd med inntil ¼ av tomtens nettoareal, eksklusiv garasje. Gesimshøyde kan ikke overstige 5,0 og mønehøyde skal ikke være over 7,0 m. Garasje inklusiv eventuell bod, kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 40 m 2 og mønehøyde ikke over 4,0 meter Barnehage Barnehagetomten i planområdet er allerede bebygd med Eventyrberget familiebarnehage. Bestemmelser for barnehage har tatt utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan, men de er supplert med bestemmelser for utnyttingsgrad. Høydebegrensningene er satt lik dagens bygg og utnyttelse er satt til %-BYA=30 % Offentlig eller privat tjenesteyting I området åpnes det for skole, barnehage, samfunnshus, eldresenter eller fritidssenter. Området kan bygges ut med en % -BRA på 100 %, som er en relativt lav utnyttelse og en mønehøyde på kote 53. Kote 53 er det samme som øvre møne på skolebygget. Dersom bygget plasseres i øvre del av tomten gir dette en byggehøyde på 9 meter. Dersom bygget plasseres på en lavere del av tomten vil bygget kunne bli tilsvarende høyere Undervisning I området regulert som offentlig undervisning kan slik bebyggelse oppføres i inntil 3 etasjer. Kommunen skal fastsette maksimum størrelse på bebyggelsen og godkjenne plasseringen av bebyggelsen Estetikk Boligområder Bestemmelser i gjeldende plan er videreført. Undervisning Bygninger innenfor området skal tilpasses de stedlige terrengforholdene på en harmonisk og god måte. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1316

17 Figur 14 Skadberg skole inngang i øst Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-sjekkliste er utfylt, men denne er ikke datert og signert. Sjekklisten identifiserer ingen farer utenom fare i forbindelse med trafikk, som er videre omtalt i ROS-analysen. Når det gjelder Radon er det tatt inn en bestemmelse om at Det skal gjøres tiltak for å sikre at alle bygg tilfredsstiller grenseverdien for radon i inneluft på 100 Bq/m3. Det må dessuten sikres at alle tilkjørte masser ikke inneholder giftstoffer, deriblant isotoper som avgir radongass.. Det er utarbeidet ROS-analyse datert Denne har identifisert noen spesifikke risikoer, alle er knyttet til trafikksikkerhet og spesielt trygg skoleveg. Det er i analysen identifisert følgende mulige konfliktpunkter for trygge skoleveier: kryssing av Varabergveien til veg 2000, kryssing av veg 2000, kryssing av Skadbergveien til Skadbergbakken og selve Skadbergbakken. ROS-analysen, som er vedlagt anbefaler følgende tiltak: Gang- og sykkelbro over Varabergvegen ved VEG 2000, opphøyet gangfelt i VEG 2000, undergang under Varabergvegen ved krysning til Skadbergbakken og gang- og sykkelveg langs Skadbergbakken. Disse tiltakene er innarbeidet i denne planen og i plan 419, og er allerede opparbeidet eller under opparbeidelse Tilkomst/avkjørsel Avkjørsler som er regulert med avkjørselspiler skal utformes i tråd med kommunalteknisk vegnorm. Avkjørsler til boligtomter skal dimensjoneres for personbil og avkjørsler til gårdsbruk og næringsområder skal dimensjonere for liten lastebil. Boligområder Tomt på gnr. 32 bnr. 156 vil få ny atkomst. Eksisterende bolig og eventuell fremtidig bolig skal ha felles adkomst fra VEG Adkomsten er vist med avkjørselspil i plankartet. Bestemmelser for boligformål er like som i gjeldende reguleringsplan. Offentlig eller privat tjenesteyting Feltet skal bruke samme adkomst som skoleområdet, men siden det ikke foreligger spesifikke planer for området er det valgt å ikke regulere inn adkomstveg over parkeringsplass PP2 og helt inn til feltet, men å vise med atkomstpil en tiltenkt adkomst. Fig. 15 viser med røde linjer en mulig atkomstveg hvor det går med 2 parkeringsplasser fra parkeringsplass PP2 som eventuelt kan erstattes med nye plasser i felt OPT1 dersom det er behov for det. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1317

18 Figur 15 Mulig adkomstveg til felt OPT1 Undervisning Det kombinerte formålet område som inngår i senere byggetrinn som viser som skravur over formålet Offentlig område i eksisterende reguleringsplan utgår. Det skraverte området skulle betraktes som reserveareal for eventuell utvidelse/framtidig byggetrinn for skolen. Endringen i planen tillater nå at skolen kan plasseres på hele området regulert Undervisning da det viser seg å være behov for en større skole enn opprinnelig antatt. Den planlagte skolen vil ha plass til ca. 600 elever. Ellers er bestemmelser for området regulert undervisning likt som i gjeldende reguleringsplan Arealregnskap for tap av dyrka mark Feil! Fant ikke referansekilden. viser at store deler av planområdet ligger på jordbruksområdet. Dette arealet er i planforslaget regulert til undervisning, tjenesteyting, parkering, gang- og sykkelveier, gangareal og friområder. Areal jordbruk som går tapt i planforslaget er totalt ca. 54 dekar, hvorav ca. 44 dekar gikk tapt i gjeldende reguleringsplan og ca.10 ekstra går tapt med utvidelsen i dette planforslaget. Området er omdisponert i henhold gjeldende kommuneplan Fellesområder/grønne områder (kvalitet, tilgjengelighet) Det går et viktig grøntdrag gjennom planområdet fra Nonsbergtunet til ny VEG I gjeldende kommuneplan er det planlagt fremtidig turveg i dette grøntdraget som vist med rød stiplet strek i Figur 2 Utsnitt fra kommuneplan (plangrense lagt på for å illustrere planområdet). Dette grøntdraget er likt som i gjeldende plan regulert til friområder med g/sveier som knytter grøntdraget til grøntdrag i omkringliggende planer, og virker som et viktig bindeledd mellom skole- og boligområdet på Skadberg og målpunktene i Sola sentrum i vest, idrettsanleggene i nord og næringsområdene på Forus i øst. I friområdet som går fra Skadbergbakken og ned til gang- og sykkelveg ved balløkken er det regulert inn en turveg som skal opparbeides med grus og ha en visflate/ bruksbredde på 2 meter, men skal fundamenteres og ha en kjøresterk bredde på 3 m. Eksakt plassering må tilpasses eksisterende terreng i forhold til stigning og naturopplevelser og godkjennes av Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1318

19 kommunen. Turvegen vil være en fortsettelse av en gjennomgående gang-/sykkelvei i plan 0414 Skadbergbakken som skal gå fra Kjelsberg ring til Skadbergbakken, og knytter seg innpå det viktige grøntdraget i området Kollektivbetjening Det går buss hver halvtime langs Varabergveien/Skadbergvegen med holdeplass på begge sider av vegen rett øst for krysset med ny VEG Det er i gjeldende plan regulert inn rampe fra bussholdeplassen på sørsiden av Varabergvegen og opp til gangbro over Varabergvegen som vil bli opparbeidet og stå ferdig før skolen tas i bruk. Skoleelever som kommer med buss sørfra kan derfor krysse Varabergvegen planfritt. Skoleelever som kommer med buss nordfra vil krysse VEG 2000 i et opphøyd og belyst gangfelt Sykkeltilrettelegging I planforslaget er det lagt opp til gang- og sykkelveg med rabatt mellom veg og gang- /sykkelvei langs Skadbergbakken istedenfor fortau slik regulert i gjeldende plan. Rabatten opparbeides med kantstein på begge sider. Gang- og sykkelvegsløyfen sør for friområde F11 er lagt inn slik at gang-/sykkelvei som går langs og fra VEG 2000 og opp til skoleområdet kan opparbeides med universell utforming (stigning 1:15 eller slakere). Gang- og sykkelveier med universell utforming skal ha fast dekke. Resterende gang-/sykkelveier og gangareal skal tilstrebes utformet med universell utforming, men på grunn av eksisterende terrengutforming er det mulig dette ikke kan oppnås. Sørøst for planområdet blir det bygget gangbro over Varabergvegen som gir en trafikksikker kryssing til og fra Kjerreberget sørvest. I Skadbergbakken er det i planforslaget regulert inn gang- og sykkelveg med bredde 3,5 m pluss rabatt på 1,0 m på nordsiden av vegen istedenfor fortau på begge sider av vegen. Dette er en mye mer trafikksikker løsning hvor de gående og syklende ledes til å bruke sikre og oversiktlige krysninger som vist i planforslaget med linjer for fotgjengerfelt. I planforslaget er det vist 3 krysningspunkt, et ved eksisterende gangfelt nede ved Skadbergbakken, et ved turveg som ligger i friområdet F2 og et ved området for levering/henting. Disse krysningspunktene skal opparbeides med opphøyd gangfelt og ekstra belysning. Ettersom de fleste boligene langs Skadbergbakken kommer til å ligge på nordsiden av Skadbergbakken er det mest hensiktsmessig å legge gang-/sykkelveien på denne siden Trafikksikkerhet En løsning med gang-/sykkelvei og fysisk rabatt vil skille gang- og biltrafikken på en bedre måte enn en fortausløsning. I tillegg kan det etableres ledegjerde i rabatten dersom det viser seg å bli mange krysninger av vegen på uønskede steder, men dette er ikke et krav som stilles i bestemmelsene. Et opphøyd gangfelt vil redusere kjøretøyets hastighet og øke sjåførens årvåkenhet, og redusere sannsynligheten for påkjørsel i gangfeltet. En gangbro over Varabergvegen vil gi en mye mer trafikksikkert kryssing til og fra Kjerreberget sørvest. Rundt balløkken skal det settes opp flettverksgjerde og eventuelt ballfangernett ved målområdene med tilstrekkelig høyde for å unngå at ball havner ut i omkringliggende veier. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1319

20 Både VEG 2000 og Varabergtunet ligger nær balløkken og et gjerde med tilstrekkelig høyde rundt balløkken vil redusere trafikkfarlige situasjoner som at barn springer ut i vegen for å hente ball Parkering I gjeldende plan er det vist en parkeringsplass nordvest for skoleområdet. Denne parkeringsplassen utgår i planforslaget, og all parkering er nå samlet ved hovedatkomsten til skolen på parkeringsplass PP1 og PP2. Det er regulert inn 124 parkeringsplasser som er likt antallet regulert i gjeldende reguleringsplan. I bestemmelser er det gitt rom for at plassering av parkeringsfeltene kan justeres innenfor parkeringsformålet i teknisk plan dersom dette gir en mer optimal løsning med minimum samme antall plasser som vist i plankartet. Parkeringsplassen ved Skadbergbakken utgår. Isteden er det lagt inn område for levering/henting. Klassetrinn 1-3 og skolefritidsordningen vil holde til på denne siden av skolen. Parkering her skal kun være korttidsparkering for henting/levering, og skal om nødvendig skiltes med det. Det skal skiltes enveiskjørt med innkjøring fra Nonsbergtunet og utkjørsel i Skadbergbakken Forhold til flyplassen Planforslaget kommer ikke i konflikt med Avinors høyderestriksjoner Gjennomføring Skadberg skole skal etter planen stå klart til nytt skoleår høsten Før skolen tas i bruk skal VEG 2000 (plan 0419), Skadbergbakken, atkomst/snuplass ved skole, skolens parkeringsplass ved hovedatkomst og snuplass ved krysset Skadbergbakken/Nonsbergtunet, samt alle gang- og sykkelveier, gangareal, gangbro (plan 0419) og balløkke være ferdig opparbeidet. 2 VURDERING 2.1 Innkomne merknader ved offentlig ettersyn Rogaland fylkeskommune - kulturseksjonen, brev datert , , I området som tidligere er regulert til skoletomt m.m. (i reguleringsplan for Skadberg øst plan 0306) anses kulturminneinteressene som tilstrekkelig ivaretatt og undersøkt. For den delen av planområdet som ikke tidligere er regulert er det foretatt kulturminneundersøkelse. Den arkeologiske registreringen ble gjennomført i flere perioder fra august -11 til mars -12. Rapporten fra registreringene er vedlagt. Ved den kulturhistoriske registreringen ble det påviste et område med automatisk freda aktivitets-bosetningsspor (Askeladden ld se også Fig. 10 s. 20 i vedlagt rapport (brunt transparent område)). Funnene består bl.a. av kokegroper, stolpehull, kulturlag med funn av keramikk, steinkonstruksjon og flere faser med eldre dyrkingslag. Enkelte av keramikkfunnene gir en datering til jernalder generelt og folkevandringstid mer spesielt. Slike kulturminner er gitt et automatisk rettsvern i henhold til kulturminneloven 3 og 4, og skal sikres for fremtiden som nasjonale minnesmerker. Rogaland fylkeskommune Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1320

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer