REGULERINGSPLAN SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for arealsaker Saksbehandler: Martin Lillesand/Irene Hegre Arkivsaksnr.:10/ Arkiv: REG 0491 REGULERINGSPLAN SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Reguleringsplan for Skadberg skoletomt plan 0491, datert egengodkjennes i medhold av plan- og bygningsloven SAKSUTREDNING: Saken skal behandles i følgende utvalg: Utvalg for arealsaker Kommunestyret Vedtaket ekspederes til: Saksbehandler Oversikt over tilknyttede vedlegg 1. Planforslag 1.1. Plankart datert Bestemmelser datert Illustrasjoner 3. Rapporter 3.1. Støyrapport 3.2. Risiko og sårbarhetsanalyse 3.3. Kulturminnerapport 3.4. Lysberegning Andre dokumenter i saken: 1. Merknader i forbindelse med offentlig ettersyn: 1.1. Rogaland fylkeskommune - kulturseksjonen, brev av Rogaland fylkeskommune - kulturseksjonen, brev av Rogaland fylkeskommune regionalavd., brev av

2 1.4. Fylkesmannen i Rogaland, brev av Forsvarsbygg, brev av Kommunalteknikk, notat av Kommunelegen, notat av Seksjon for park og grønt, notat av Eldrerådet og funksjonshemmedes råd, notat av Codex advokatfirma, brev av Helen og Hard AS, brev av Kjell Sandanger, brev av Alf Magne Skadberg Lund, brev av Annen korrespondanse 2.1. Kommunalteknikk, brev av Rogaland fylkeskommune, brev inkl. kulturminnerapport Rogaland fylkeskommune, brev av Rogaland fylkeskommune, brev av Sylvi Moland Johansen, e-post av Alf Magne Skadberg Lund, e-postkorrespondanse juni PLANBESKRIVELSE 1.1 Saken gjelder Reguleringsplan for Skadberg skole (0491) er en endring og utvidelse av plan Planen legger til rette for bygging av ny barneskole og flerbrukshall på hele skoleområdet i ett byggetrinn, bedre trafikkavvikling og parkeringsforhold ved skolen, samt gang- og sykkelveg med universell utforming til skoleområdet. Planen legger også til rette for offentlig bebyggelse i tråd med kommuneplanen nordøst for skolen. Planen fremmes nå til sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret Bakgrunn I gjeldende reguleringsplan for skoletomten - plan 0306 Skadberg skoletomt m.m. - er deler av skoleområdet regulert med skravur til område som inngår i senere byggetrinn. Dette området skulle betraktes som reserveareal for eventuell utvidelse/fremtidig byggetrinn for skolen. Da det viser seg at det er behov for en større skole enn tidligere antatt, er dette området i planforslaget tatt med som område for undervisning. I tillegg ble det bestemt at de to parkeringsplassene i gjeldende plan skal kombineres til èn parkeringsplass, og at parkeringsplassen nord for skoletomten ved Skadbergbakken utgår, slik at trafikken som skal til skoleområdet bruker den nye vegen, VEG 2000, som hovedatkomst til skolen og ikke belaster Skadbergbakken med mer trafikk enn nødvendig. Dimensjon Rådgivning AS utarbeidet en mindre reguleringsendring for plan 0306 som ble sendt inn til behandling i Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet den 9. juni 2010 (saksnr. 91/10). Antall parkeringsplasser i planforslag ble redusert fra 124 til 43 plasser for ikke å gå utover gjeldende plangrense. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/132

3 Vedtak etter behandling (saksnr. 91/10) var følgende Utvalget ber om en ny sak vedrørende parkering. Hvor en opprettholder minst samme antall parkeringsplasser som vedtatt i plan. Det skal etterstrebes etablering av parkering nærmere flerbrukshall. For å opprettholde minimum samme antall parkeringsplasser som i gjeldende plan, ble det behov for å gå utenfor gjeldende plangrense, og dermed ble det utløst krav om full regulering. Skadberg skole er allerede åpnet til skolestart i 2012 og parkeringsplassen til skolen er anlagt på uregulert område. Reguleringsplanen er utarbeidet av Dimensjon Rådgivning AS på oppdrag fra Sola kommune, virksomhet eiendom. Figur 1 - Planområdet 1.2 Tidligere behandlinger og saksprosess Varsel om oppstart Melding om igangsetting ble varslet ved brev til direkte berørte den og i Solabladet og Stavanger Aftenblad. Frist for merknader ble satt til Det kom inn 11 merknader fra kommunale, regionale og private aktører. Merknadene er summert opp og kommentert i saksfremlegget til 1.gangsbehandling Behandling før offentlig ettersyn Planforslaget ble behandlet i Det faste utvalg for plansaker i møte som sak 80/11. Det ble fattet følgende vedtak: Det reviderte planforslaget for Skadberg skoletomt (plan 0491), som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sendes på høring og legges ut tiloffentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet ber om at pkt 2.2. i reguleringsbestemmelsene endres til: 2.2. Gjerdeplikt Den enkelte boligeiendommen har gjerdeplikt mot offentlig friområde, offentlig veg og gang og sykkelveg, område for offentlig bebyggelse og tilliggende jordbrukseiendommer. Kommunen har gjerdeplikt langs kommunale areal som grenser opp til tilliggende Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/133

4 jordbruksareal. mot offentlig areal Offentlig ettersyn Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn totalt 12 merknader fra regionale-, kommunale- og private høringsinstanser. Merknadene er summert opp og kommentert under kapittel Gjeldende planer Arealdisponeringer/ retningslinjer i kommuneplan Planområdet er i gjeldende kommuneplan disponert til offentlig bebyggelse, parkering, boligområde og friområde med turveg. Figur 2 Utsnitt fra kommuneplan (plangrense lagt på for å illustrere planområdet) Gjeldende reguleringsplan og regulert formål Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/134

5 Figur 3 Oversikt over gjeldende reguleringsplaner i området Plan 0306 Skadberg skoletomt m.m. vedtatt Dette er gjeldende plan for Skadberg skole, og planområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til boliger m/tilhørende anlegg, offentlig område, kjøreveg/parkeringsplass, annen veggrunn, gang- og sykkelveg, friområde, høyspenningsanlegg, felles avkjørsel og område som inngår i senere byggetrinn. Figur 4 Plan 0306 Skadberg Skoletomt m.m. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/135

6 Plan 0419 Litlaberget vedtatt VEG 2000 med atkomst til skolen og gang-/sykkelveger og gangbro over Varabergvegen er innregulert i planen som er nylig vedtatt. Dette er derfor tatt ut av planforslaget til Skadberg skole, og plangrensen er lagt i grensen til nylig vedtatte plan Figur 5 Plan 0419 Litlaberget Plan 0414 Skadbergbakken vedtatt Fra plan 0414 Skadbergbakken er offentlig veg Skadbergbakken med fortau og felles adkomstveg AF2 tatt med i planforslaget Kjøreveg har samme formål men er forskjøvet litt sørover, og tosidig fortau er forslått omregulert til ensidig gang-/sykkelvei. Figur 6 Plan 0414 Skadbergbakken Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/136

7 1.3.3 Pågående reguleringsplaner Figur 7 - Oversikt over pågående reguleringsplaner. Plan 0491 er vist med formålsflater, andre planer er vist kun med omriss, og formålsflatene er her fra gjeldende planer Plan 0414 Skadbergbakken På grunn av konkursen og at området er overtatt av Block Berge bygg er det for tiden en omreguleringsprosess på plan På grunn av endringen fra fortau til gang-/sykkeveg vil plan 0414 trekke plangrensen tilbake slik at plangrensen i sør vil gå ved plangrensen til planforslaget for Plan 0524 Skabergbakken vest Området vest i plan 0414 er tidligere flateregulert. Man har nå gått i gang med detaljregulering av området. Plan vil i sør forholde seg til planavgrensningen til plan Plan 0528 Litlaberget nord Ved regulering av plan 0419 Litlaberget så ble deler av området tatt ut av planen mot slutten av planarbeidet. Denne delen reguleres nå i en egen plan Planforslaget har felles grense med plan 0491 i nordøst. 1.4 Beskrivelse av planområdet Beliggenhet og avgrensning Planområdet er på 98 dekar og ligger på Skadberg, sørøst for Sola sentrum. Planområdet grenser til Nonsbergtunet i vest, til Skadbergbakken i nord, til regulert boligfelt Litlaberget i øst, og til Varabergvegen i sør. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/137

8 1.4.2 Eierforhold Figur 8 Eiendomskart med gbnr Sola kommune eier følgende tomter i planområdet: 32/508, 32/630, 32/631, 32/730, 32/882, 32/1179, 32/1180 og 32/ Landskap og topografi Hele planområdet skrår fra Skadbergbakken med høyeste kote +50 i krysset Skadbergbakken/Nonsbergtunet i nordvest og ned mot Varabergvegen med laveste kote +24 i krysset Varabergvegen/Varabergleitet i sør. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/138

9 Figur 9 Flyfoto (2009) av planområdet med høydekoter (1m) inntegnet Radon Radonmålinger i nærheten av planområde varierer fra 39 til 250 Bq/m Vegetasjon, natur- og grunnforhold Store deler av området har inntil nylig blitt brukt til jordbruk. Ellers er det eksisterende boligområder og noe skog. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/139

10 Figur 10 Hovedgrupper av markslag med arealangivelse Det er lite gjenværende vegetasjon i planområdet. Det er noe busk og trevegetasjon ved eksisterende boligområder og langs Skadbergbakken. Det området som i gjeldene plan er regulert til offentlige bygg er nå et anleggsområde i og med at bygging av Skadberg skole allerede er igangsatt. Planområdet sett mot sørvest Planområdet sett mot nordvest Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1310

11 I Skadbergbakken sett mot øst Planområdet sett mot sørøst fra Nonsbergtunet Vind, lokalklima og solforhold Områder skrår mot sørøst og har gode solforhold. Området er åpent med lite vegetasjon, og kan være noe vindutsatt Naturmangfold Det er ved Nonsbergtunet observert et 50 talls fuglearter. Blant annet er det registrert Stær, Tårnseiler og Vipe, som på rødlista er registrert som nær truet Eksisterende bebyggelse og arealbruk Innenfor planområdet befinner det seg 21 eksisterende eneboliger. Eventyrberget foreldrebarnehage befinner seg i sørlige del av planområdet. Barnehagen ble tatt i bruk i Figur 11 3D visning fra området før utbygging mot nord (kilde - Finn.no) Kultur- og fornminner Innenfor planområdet, gnr. 32, bnr. 630, er det tidligere registrert automatisk freda kulturminner i form av bosetnings-/aktivitetsområde. Kulturseksjonen fant i forbindelse med behandling av gjeldende plan for skoletomt at området var tilstrekkelig undersøkt, og hadde ingen merknader til at tiltaket gjennomføres. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1311

12 Det er også registrert et fjernet gravminne som det fremdeles kan finnes rester etter under dagens markoverflate. Ved registreringen ble det påvist en lokalitet fra eldre jernalder. Det er imidlertid mulig at det også kan være eldre forhistoriske aktivitetsfaser innenfor den definerte lokalitetsflaten. Planområdet er i konflikt med lokaliteten, som er automatisk fredet iht. Kulturminneloven 3 og 4. Lokaliteten ligger i et område som har vært brukt til dyrket mark. Før registreringen var igangsatt var imidlertid matjorden fjernet slik at undergrunnen lå eksponert i dagen. Jordmassene var deponert i hauger mellom de eksponerte partiene innenfor deler av det området som skulle registreres. Området ble således ikke gjenstand for en ordinær registrering, men utvalgte deler ble renset fram og dokumentert. Innenfor den definerte lokalitetsflaten ble det påvist tre stolpehull, tre kokegroper, ett ildsted, en grop, et funnrikt kulturlag med en mulig steinkonstruksjon, og en steinmur. I tillegg ble det dokumentert fra ett til fire dyrkningslag i seks profiler. Figur 12 Figur fra kulturminnerapporten. Blå markering viser det utvidede området i gjeldende plan, mens brunt transparent område markerer utstrekningen av lokaliteten. Kilde Kulturminnerapporten Barns og unges forhold Det er en eksisterende lekeplass i forbindelse med boligene sør i planområdet. I de nye nærliggende boligfeltene er det flere små lekeplasser. Eventyrfaret familiebarnehage ligger i planområdet. Det ligger også friområder sørvest for Nonsbergtunet som blir brukt til å spille fotball på. Terrenget er noe skrånende her og ikke særlig godt tilrettelagt for balløkke. Store deler av området har blitt brukt til jordbruk, og er ikke tilrettelagt for allmenn ferdsel Transportsituasjon I dag har eksisterende bebyggelse atkomst via Varabergvegen, Skadbergvegen og Skadbergbakken. Varabergvegen og Skadbergvegen er nylig opparbeidet og har god standard med gjennomgående gang- og sykkelveg. Det er etablert gang- og sykkelvegundergang under Varabergvegen oppe ved Skadbergvegen, men lenger sør på Varabergvegen er det kun kryssing i plan. Det er allerede regulert inn gangbro over Varabergvegen i gjeldende Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1312

13 reguleringsplan og bygging av denne ligger som rekkefølgekrav i plan 0414 Skadbergbakken. Skadbergbakken er smal og har dårlig sikt. Det er ikke etablert fortau/gang-/sykkelvei langs Skadbergbakken mellom Skadbergvegen og Nonsbergtunet. Kun et kort strekk helt nede ved krysset med Skadbergvegen hvor det også er etablert et gangfelt. Figur 13 Vegnavn Støy Det er allerede etablert støyskjerm på begge sider av Varabergvegen opp til ny VEG Videre nordover opp til Skadbergvegen er det planlagt skjerm i plan 0419 Litlaberget. I Skadbergvegen er det allerede etablert støyskjerm på begge sider opp til Skadbergbakken. På nordsiden av Skadbergbakken er det regulert støyskjerm i gjeldende plan 0414 Skadbergbakken Kommunalteknisk infrastruktur Høyspentledning som gikk i luftstrekk over planområdet er i dag lagt i bakken i offentlig veg fra Varabergveien, opp Varabergveien ved barnehagen, over offentlig friområde fra Varabergveien og over til Nonsbergtunet, og ned langs Skadbergbakken til trafo som luftlinjen var koblet til. Ellers går det lavspent og fiber i boliggatene. Det går overvann, spillvann og vannledning i Varabergveien, Varabergtunet og Skadbergveien. I planområdet går det også vannledning i friområdet fra Varabergveien til Nonsbergtunet i samme trase som høyspentledningen, samt i deler av Skadbergbakken. Det ligger fjernvarme på sørsiden av Varabergvegen. Forsvaret har en ledning i planområdet. Gassledning finnes ikke i området. 1.5 Beskrivelse av planforslaget Hensikten med planforslaget Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1313

14 Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for bygging av skolen i ett byggetrinn, bedre trafikkavvikling og parkeringsforhold ved skolen, samt gang- og sykkelveg med universell utforming til skoleområdet. Planen legger også til rette for offentlig bebyggelse i tråd med kommuneplanen nordøst for skolen (OPT1) Reguleringsformål, areal og utnyttelsesgrad Reguleringsformålene er angitt i nedenforstående tabell. Boligbebyggelsen arver bestemmelsene fra plan 0306 og kan utformes som frittliggende eneboliger med gesimshøyde på 5 meter og mønehøyde på 7 meter. Undervisningsbygg tillates oppført i 3 etasjer, mens barnehagen tillates oppført i 2 etasjer. Tabell 1 Reguleringsformål med areal - på bakken Reguleringsformål Areal (dekar) Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende 13,5 Offentlig eller privat tjenesteyting 9,2 Barnehage 3,1 Undervisning 29,8 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg 8,0 Fortau 1,1 Gang-/sykkelveg 4,0 Gangveg/gangareal 0,8 Annen veggrunn teknisk anlegg 2,0 Teknisk bygninger/konstruksjoner 0,02 Parkeringsplasser (på grunnen) 3,7 Grønnstruktur Friområde 18,5 Turveg 0,4 Totalt Planområde 94, Hovedendringer i planforslag i forhold til gjeldende planer Plan Det kombinerte formålet område som inngår i senere byggetrinn på 4,5 daa som viser som skravur over formålet Offentlig område i eksisterende reguleringsplan utgår. - VEG 2000 med fortau er tatt ut da denne er med i plan Parkering oppe ved Skadbergbakken/Nonsbergtunet utgår, og område for levering/henting er lagt inn. - Parkering og atkomst til skolens fra VEG 2000 er utvidet nord for regulert parkering for å opprettholde samme antall parkeringsplasser som de to parkeringsplassene i gjeldende plan, og for å få plass til snuplass for buss. - Deler av regulert fortau på sørsiden av Skadbergbakken utgår. - Det er lagt inn gangareal langs skolens hovedatkomst/parkering. - Det er regulert inn kjørbar gang- og sykkelvegforbindelse mellom parkering og området for undervisning. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1314

15 - Gang-/sykkelvei nord for friområdet/sør for skoleområdet er lagt i en sløyfe for å oppnå universell utforming. - Det regulerte fareområde på 6,6 daa i friområde fra Skadbergbakken til og med rampe fra gangbro på sørsiden av Varabergvegen utgår siden høyspentlinje er fjernet og ny høyspentkabel er lagt i bakken. - Det er lagt inn turveg i friområde hvor fareområde var regulert. - Det er lagt inn bestemmelsesområde for å avmerke de automatisk fredete kulturminnene, id og 65854, som ligger i formålene OP1 og F Plan Fortau i Skadbergbakken er gjort om til gang-/sykkelvei med rabatt. Grensen mellom trafikkformål og boligformål er uendret. - Siktsonen fra Skadbergbakken og nord på Skadbergvegen lå i gjeldende plan bak regulert støyskjerm og endte opp midt i rabatten langs Skadbergvegen istedenfor midt i kjørefeltet. Siktlinjen er rettet opp, og et kort strekk av støyskjermen er justert slik at den ligger bak siktlinjen, men fortsatt i rabatt mellom veg og gang-/sykkelvei. - Område regulert landbruk sør for Skadbergbakken på gnr. 32 bnr. 4, er omregulert til offentlig byggeformål i tråd med gjeldende kommuneplan Plan Fortau på sørsiden av Skadbergbakken utgår. - Gang-/sykkelvei i rabatt mellom felles atkomstveg AF1 og Skadbergvegen ved Skadbergbakken er endret siden fortau på sørsiden av Skadbergbakken utgår. - AF2 er endret til offentlig gang- og sykkelveg med tillatt kjøring til eiendom 32/356. Arealoversikten nedenfor viser at Offentlig friområde blir redusert med 12,4 dekar. 11,5 dekar er omregulert til offentlig og privat tjenesteyting i tråd med gjeldende kommuneplan. 0,4 dekar er omregulert til turveg og 0,5 dekar er omregulert til gangveg/gangareal og gang- og sykkelveg ved parkeringsplass ved skolens hovedatkomst. Reguleringsformål Gjeldende planer Planforslag Endring Areal (dekar) Areal (dekar) Areal (dekar) Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende 13,5 13,5 0 Offentlig eller privat tjenesteyting 0 9,2 9,2 Barnehage 3,2 3,1-0,1 Undervisning 29,7 29,8 0,1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg 6,8 8,0 1,2 Fortau 0 1,1 1,1 Gang-/sykkelveg 5,1 4,0-1,1 Gangveg/gangareal 0 0,8 0,8 Annen veggrunn teknisk anlegg 1,3 2,0 0,7 Teknisk bygninger/konstruksjoner 0 0,02 0,0 Parkeringsplasser (på grunnen) 2,8 3,7 0,9 Grønnstruktur Friområde 30,7 18,5-12,2 Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1315

16 Turveg 0 0,4 0,4 Landbruk Landbruk generelt 1,0 0-1,0 Totalt Planområde 94,1 94,1 0, Tetthetsgrad Boligområder Alle boligtomtene i planområdet er bebygd utenom en tomt på gnr. 32 bnr. 156 som er skilt ut i gjeldende reguleringsplan. Hver enkelt tomt tillates bebygd med inntil ¼ av tomtens nettoareal, eksklusiv garasje. Gesimshøyde kan ikke overstige 5,0 og mønehøyde skal ikke være over 7,0 m. Garasje inklusiv eventuell bod, kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 40 m 2 og mønehøyde ikke over 4,0 meter Barnehage Barnehagetomten i planområdet er allerede bebygd med Eventyrberget familiebarnehage. Bestemmelser for barnehage har tatt utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan, men de er supplert med bestemmelser for utnyttingsgrad. Høydebegrensningene er satt lik dagens bygg og utnyttelse er satt til %-BYA=30 % Offentlig eller privat tjenesteyting I området åpnes det for skole, barnehage, samfunnshus, eldresenter eller fritidssenter. Området kan bygges ut med en % -BRA på 100 %, som er en relativt lav utnyttelse og en mønehøyde på kote 53. Kote 53 er det samme som øvre møne på skolebygget. Dersom bygget plasseres i øvre del av tomten gir dette en byggehøyde på 9 meter. Dersom bygget plasseres på en lavere del av tomten vil bygget kunne bli tilsvarende høyere Undervisning I området regulert som offentlig undervisning kan slik bebyggelse oppføres i inntil 3 etasjer. Kommunen skal fastsette maksimum størrelse på bebyggelsen og godkjenne plasseringen av bebyggelsen Estetikk Boligområder Bestemmelser i gjeldende plan er videreført. Undervisning Bygninger innenfor området skal tilpasses de stedlige terrengforholdene på en harmonisk og god måte. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1316

17 Figur 14 Skadberg skole inngang i øst Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-sjekkliste er utfylt, men denne er ikke datert og signert. Sjekklisten identifiserer ingen farer utenom fare i forbindelse med trafikk, som er videre omtalt i ROS-analysen. Når det gjelder Radon er det tatt inn en bestemmelse om at Det skal gjøres tiltak for å sikre at alle bygg tilfredsstiller grenseverdien for radon i inneluft på 100 Bq/m3. Det må dessuten sikres at alle tilkjørte masser ikke inneholder giftstoffer, deriblant isotoper som avgir radongass.. Det er utarbeidet ROS-analyse datert Denne har identifisert noen spesifikke risikoer, alle er knyttet til trafikksikkerhet og spesielt trygg skoleveg. Det er i analysen identifisert følgende mulige konfliktpunkter for trygge skoleveier: kryssing av Varabergveien til veg 2000, kryssing av veg 2000, kryssing av Skadbergveien til Skadbergbakken og selve Skadbergbakken. ROS-analysen, som er vedlagt anbefaler følgende tiltak: Gang- og sykkelbro over Varabergvegen ved VEG 2000, opphøyet gangfelt i VEG 2000, undergang under Varabergvegen ved krysning til Skadbergbakken og gang- og sykkelveg langs Skadbergbakken. Disse tiltakene er innarbeidet i denne planen og i plan 419, og er allerede opparbeidet eller under opparbeidelse Tilkomst/avkjørsel Avkjørsler som er regulert med avkjørselspiler skal utformes i tråd med kommunalteknisk vegnorm. Avkjørsler til boligtomter skal dimensjoneres for personbil og avkjørsler til gårdsbruk og næringsområder skal dimensjonere for liten lastebil. Boligområder Tomt på gnr. 32 bnr. 156 vil få ny atkomst. Eksisterende bolig og eventuell fremtidig bolig skal ha felles adkomst fra VEG Adkomsten er vist med avkjørselspil i plankartet. Bestemmelser for boligformål er like som i gjeldende reguleringsplan. Offentlig eller privat tjenesteyting Feltet skal bruke samme adkomst som skoleområdet, men siden det ikke foreligger spesifikke planer for området er det valgt å ikke regulere inn adkomstveg over parkeringsplass PP2 og helt inn til feltet, men å vise med atkomstpil en tiltenkt adkomst. Fig. 15 viser med røde linjer en mulig atkomstveg hvor det går med 2 parkeringsplasser fra parkeringsplass PP2 som eventuelt kan erstattes med nye plasser i felt OPT1 dersom det er behov for det. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1317

18 Figur 15 Mulig adkomstveg til felt OPT1 Undervisning Det kombinerte formålet område som inngår i senere byggetrinn som viser som skravur over formålet Offentlig område i eksisterende reguleringsplan utgår. Det skraverte området skulle betraktes som reserveareal for eventuell utvidelse/framtidig byggetrinn for skolen. Endringen i planen tillater nå at skolen kan plasseres på hele området regulert Undervisning da det viser seg å være behov for en større skole enn opprinnelig antatt. Den planlagte skolen vil ha plass til ca. 600 elever. Ellers er bestemmelser for området regulert undervisning likt som i gjeldende reguleringsplan Arealregnskap for tap av dyrka mark Feil! Fant ikke referansekilden. viser at store deler av planområdet ligger på jordbruksområdet. Dette arealet er i planforslaget regulert til undervisning, tjenesteyting, parkering, gang- og sykkelveier, gangareal og friområder. Areal jordbruk som går tapt i planforslaget er totalt ca. 54 dekar, hvorav ca. 44 dekar gikk tapt i gjeldende reguleringsplan og ca.10 ekstra går tapt med utvidelsen i dette planforslaget. Området er omdisponert i henhold gjeldende kommuneplan Fellesområder/grønne områder (kvalitet, tilgjengelighet) Det går et viktig grøntdrag gjennom planområdet fra Nonsbergtunet til ny VEG I gjeldende kommuneplan er det planlagt fremtidig turveg i dette grøntdraget som vist med rød stiplet strek i Figur 2 Utsnitt fra kommuneplan (plangrense lagt på for å illustrere planområdet). Dette grøntdraget er likt som i gjeldende plan regulert til friområder med g/sveier som knytter grøntdraget til grøntdrag i omkringliggende planer, og virker som et viktig bindeledd mellom skole- og boligområdet på Skadberg og målpunktene i Sola sentrum i vest, idrettsanleggene i nord og næringsområdene på Forus i øst. I friområdet som går fra Skadbergbakken og ned til gang- og sykkelveg ved balløkken er det regulert inn en turveg som skal opparbeides med grus og ha en visflate/ bruksbredde på 2 meter, men skal fundamenteres og ha en kjøresterk bredde på 3 m. Eksakt plassering må tilpasses eksisterende terreng i forhold til stigning og naturopplevelser og godkjennes av Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1318

19 kommunen. Turvegen vil være en fortsettelse av en gjennomgående gang-/sykkelvei i plan 0414 Skadbergbakken som skal gå fra Kjelsberg ring til Skadbergbakken, og knytter seg innpå det viktige grøntdraget i området Kollektivbetjening Det går buss hver halvtime langs Varabergveien/Skadbergvegen med holdeplass på begge sider av vegen rett øst for krysset med ny VEG Det er i gjeldende plan regulert inn rampe fra bussholdeplassen på sørsiden av Varabergvegen og opp til gangbro over Varabergvegen som vil bli opparbeidet og stå ferdig før skolen tas i bruk. Skoleelever som kommer med buss sørfra kan derfor krysse Varabergvegen planfritt. Skoleelever som kommer med buss nordfra vil krysse VEG 2000 i et opphøyd og belyst gangfelt Sykkeltilrettelegging I planforslaget er det lagt opp til gang- og sykkelveg med rabatt mellom veg og gang- /sykkelvei langs Skadbergbakken istedenfor fortau slik regulert i gjeldende plan. Rabatten opparbeides med kantstein på begge sider. Gang- og sykkelvegsløyfen sør for friområde F11 er lagt inn slik at gang-/sykkelvei som går langs og fra VEG 2000 og opp til skoleområdet kan opparbeides med universell utforming (stigning 1:15 eller slakere). Gang- og sykkelveier med universell utforming skal ha fast dekke. Resterende gang-/sykkelveier og gangareal skal tilstrebes utformet med universell utforming, men på grunn av eksisterende terrengutforming er det mulig dette ikke kan oppnås. Sørøst for planområdet blir det bygget gangbro over Varabergvegen som gir en trafikksikker kryssing til og fra Kjerreberget sørvest. I Skadbergbakken er det i planforslaget regulert inn gang- og sykkelveg med bredde 3,5 m pluss rabatt på 1,0 m på nordsiden av vegen istedenfor fortau på begge sider av vegen. Dette er en mye mer trafikksikker løsning hvor de gående og syklende ledes til å bruke sikre og oversiktlige krysninger som vist i planforslaget med linjer for fotgjengerfelt. I planforslaget er det vist 3 krysningspunkt, et ved eksisterende gangfelt nede ved Skadbergbakken, et ved turveg som ligger i friområdet F2 og et ved området for levering/henting. Disse krysningspunktene skal opparbeides med opphøyd gangfelt og ekstra belysning. Ettersom de fleste boligene langs Skadbergbakken kommer til å ligge på nordsiden av Skadbergbakken er det mest hensiktsmessig å legge gang-/sykkelveien på denne siden Trafikksikkerhet En løsning med gang-/sykkelvei og fysisk rabatt vil skille gang- og biltrafikken på en bedre måte enn en fortausløsning. I tillegg kan det etableres ledegjerde i rabatten dersom det viser seg å bli mange krysninger av vegen på uønskede steder, men dette er ikke et krav som stilles i bestemmelsene. Et opphøyd gangfelt vil redusere kjøretøyets hastighet og øke sjåførens årvåkenhet, og redusere sannsynligheten for påkjørsel i gangfeltet. En gangbro over Varabergvegen vil gi en mye mer trafikksikkert kryssing til og fra Kjerreberget sørvest. Rundt balløkken skal det settes opp flettverksgjerde og eventuelt ballfangernett ved målområdene med tilstrekkelig høyde for å unngå at ball havner ut i omkringliggende veier. Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1319

20 Både VEG 2000 og Varabergtunet ligger nær balløkken og et gjerde med tilstrekkelig høyde rundt balløkken vil redusere trafikkfarlige situasjoner som at barn springer ut i vegen for å hente ball Parkering I gjeldende plan er det vist en parkeringsplass nordvest for skoleområdet. Denne parkeringsplassen utgår i planforslaget, og all parkering er nå samlet ved hovedatkomsten til skolen på parkeringsplass PP1 og PP2. Det er regulert inn 124 parkeringsplasser som er likt antallet regulert i gjeldende reguleringsplan. I bestemmelser er det gitt rom for at plassering av parkeringsfeltene kan justeres innenfor parkeringsformålet i teknisk plan dersom dette gir en mer optimal løsning med minimum samme antall plasser som vist i plankartet. Parkeringsplassen ved Skadbergbakken utgår. Isteden er det lagt inn område for levering/henting. Klassetrinn 1-3 og skolefritidsordningen vil holde til på denne siden av skolen. Parkering her skal kun være korttidsparkering for henting/levering, og skal om nødvendig skiltes med det. Det skal skiltes enveiskjørt med innkjøring fra Nonsbergtunet og utkjørsel i Skadbergbakken Forhold til flyplassen Planforslaget kommer ikke i konflikt med Avinors høyderestriksjoner Gjennomføring Skadberg skole skal etter planen stå klart til nytt skoleår høsten Før skolen tas i bruk skal VEG 2000 (plan 0419), Skadbergbakken, atkomst/snuplass ved skole, skolens parkeringsplass ved hovedatkomst og snuplass ved krysset Skadbergbakken/Nonsbergtunet, samt alle gang- og sykkelveier, gangareal, gangbro (plan 0419) og balløkke være ferdig opparbeidet. 2 VURDERING 2.1 Innkomne merknader ved offentlig ettersyn Rogaland fylkeskommune - kulturseksjonen, brev datert , , I området som tidligere er regulert til skoletomt m.m. (i reguleringsplan for Skadberg øst plan 0306) anses kulturminneinteressene som tilstrekkelig ivaretatt og undersøkt. For den delen av planområdet som ikke tidligere er regulert er det foretatt kulturminneundersøkelse. Den arkeologiske registreringen ble gjennomført i flere perioder fra august -11 til mars -12. Rapporten fra registreringene er vedlagt. Ved den kulturhistoriske registreringen ble det påviste et område med automatisk freda aktivitets-bosetningsspor (Askeladden ld se også Fig. 10 s. 20 i vedlagt rapport (brunt transparent område)). Funnene består bl.a. av kokegroper, stolpehull, kulturlag med funn av keramikk, steinkonstruksjon og flere faser med eldre dyrkingslag. Enkelte av keramikkfunnene gir en datering til jernalder generelt og folkevandringstid mer spesielt. Slike kulturminner er gitt et automatisk rettsvern i henhold til kulturminneloven 3 og 4, og skal sikres for fremtiden som nasjonale minnesmerker. Rogaland fylkeskommune Saksnr.: 10/ Løpenr.: 5420/1320

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Menstad ungdomsskole, GNR/BNR 69/70 m.fl. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

27.01.2010 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0470 - GANG- OG SYKKELBRO OVER RV 510 SOLASPLITTEN

27.01.2010 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0470 - GANG- OG SYKKELBRO OVER RV 510 SOLASPLITTEN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Møtedato 27.01.2010 Funksjonshemmedes råd 01.03.2010 Eldrerådet 01.03.2010 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre MALVIK KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN Saksvik Søndre Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak: Dato for stadfestelse hos Fylkesmannen:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12.

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2007/018 2007/1509 17479/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen PlanID: 073000 Arkivsak: 13/558 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert 19.12.2013 revidert 13.5.2014 Plankart er datert: 19.12.2013

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN Planbestemmelser 1015 - FERKINGSTAD HAVTUN Arkivsak: 15/1526 Arkivkode: PLANR 1015 Sakstittel: DETALJREGULERING FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 mfl Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer