Inga-Lill Sundset (s) Leder kontrollutvalget. Bods2. desember Medlemmer i Bods kommunes kontrollutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inga-Lill Sundset (s) Leder kontrollutvalget. Bods2. desember 2013. Medlemmer i Bods kommunes kontrollutvalg"

Transkript

1 Medlemmer i Bods kommunes kontrollutvalg Saksnummer Godkjenning av protokoll for kontrollutvalgets mste 18. november 2013 Redegj orel se fra administrasj onen : Terminalkai Ssr Orienteringer fra revisjon og sekretariat Eventuelt Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat ( ) Bods2. desember 2013 Inga-Lill Sundset (s) Leder kontrollutvalget

2 Postboks 54, Inndyr Godkjenning av protokoll for kontrollutvalgets mote 18. november 2013 Saksgang: Kontrollutvalget Vedlegg: o Protokoll fra kontrollutvalgets mste 18. november 2013 Bakgrunn for saken: Protokoll fra forrige mste i kontrollutvalget legges frem for godkjenning. Forslag til vedtak: Protokoll fra kontrollutvalgets mste 18. november 2013 godkjennes.

3 Postboks 54, 8138 lnndyr Til stede: Inga-Lill Sundset, leder Odd Paulsen, nestleder Joakim Sennesvik Forfall: Anne Rsrvik Arild Mentzoni Varamedlemmer: Elly Woldenmstte for Arild Mentzoni Per A. Vasshaug matte for Anne Rsrvik Ovrigez Kommunerevisor Monika Amundsen, Salten kommunerevisjon IKS Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice Godkjenningav innkalling sakliste Innkalling og sakliste til motet ble godkjent. Merknader: Ingen

4 Saksnummer Redegj orelse fra administrasj onen: Terminalkai Ssr Moteplan2014 Eventuelt Godkjenning av protokoll for kontrollutvalgets mote 30. oktober 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra kontrollutvalgets mste 30. oktober 2013 godkjennes. Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. oktober 2013 godkjennes Redegiorelsefraadministrasjonen:TerminalkaiSor Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Omforent forslag til vedtak: Saken utsettes til neste mate. Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste mste.

5 Omforent forslas til vedtak: Saken utsettes til neste mste. Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste mste Moteplan 2014 Forslag til vedtak: Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i januar 13. mars 30. april (behandling av regnskap) 28. mai 27. august 9. oktober 20. november Omforent forslag: Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i jantar 20. februar 7. april 5. mai 25. august 6. oktober 17. november Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i januar 20. februar 7. april 5. mai 25. august 6. oktober 17. november

6 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 51/13 Eventuelt Innspill til fremtidig sak til kontrollutvalget fra Per A. Vasshaug: Oppfolgning av bystyrets vedtak vedrorende lernvarmeanlegg. Utvalget vurderer saken i mote januar Ingen ytterligere saker til behandling under eventuelt.

7 Bods den 18. november 2013 Lars Hansen Sekretar for kontrollutval get

8 Postboks 54, lnndyr Redegjorelse fra administrasjonen : Terminalkai sor Saksgang: Kontrollutvalget Vedlegg: o Bods kommune : Notat: Terminalkai Ssr: orientering

9 Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Inndyr,2. lutvalget

10 Notat til orientering Terminalkai ssr: Orientering A. Prosjektet frem til nu, vi gir en kronologisk oversikt over viktige hendelser i prosjektet frem til nu: Planlegging og prosjektering for totalentreprise. som der av prosjekteringen ble det giort grunnundersskelser som normalt, jfr rapporter Multiconsult I I 0 (2 stk) og I (miljoundersokelse). pivist krevende grunnforhold hva gielder stabilitet under p&foring av last (filling). Sommer - hsst 201 I Kontrakt om totalentreprise tegnet mellom Skanska og Bodo kommune. Fra kontaktsmstets referat datert I gjengis: Byggestart <Omforent: Byggherre hefierfor anbudsgrunnlaget, og begge parter legger ogsd til grunn at skanska Norge AS harforholdt seg til det ved utarbeidelsen qv anbud, og skalforholde seg til det ved prosjektering og bygging. Bodo kommune pdpekte som vihig at det som del av prosjekteringsarbeidet gj ennomfores stabilitetsbere gninger med grunnlag i foreliggende opplysninger om grunnforhold, og at giennomforing gjores relatert til st abi litets b er e gningene. > Byggemote - Under punktet fremdrift blir det fert i referat: o Byggherres forste prioritet er at arbeidene utfores pd en betryggende mdte, bdde med tanke pd HMS og eiendomfor ovrig. Dette iforbindelse med d unngd grunnbrudd. o Dette har prioritetforanferdigstillelsesdato. o Punlctet vurderesfortlopende av BH og TE. o Endelig overleveringsdato vil mdne pdvirkes ay konsolideringstid. hosjektleder gir i notat melding til Byplankontoret om awik mellom reguleringsplan og byggetegninger.

11 Skanska gir endringsvarsel nr 07, som er et nsltralvarsel med uspesifisert krav om fristforlengelse og vederlagsjustering pga byggestopp. Byggherre folger opp med i prinsipp 6 anederme rett til fiistforlengelse og vederlagsjustering. 23. august 12 PNM-komitd vedtar mindre reguleringsendring. Byggestopp oppheves. 6. sept2012 Skanska llemmer i notat kav om fristforlengelse i forbindelse med konsolideringstid Aurises av Bods kommune: Ikke grunnlag for kavet + kavet fremsatt for sent. I byggherremote tar byggherres prosjektleder opp at Skanska har lagt mye kult i mellomlager naer sjete, og reiser sporsmil om belastningen medfsrer risiko. Skanska svarer at de har wrdert det til ikke I vere en risiko. Innfrlling av pukk + sprengstein over Leca i omr&det mellom sjete og spuntvegg Skanska gir i byggherremote orientering: o Betydelig bevegelse opp til 50 cm horisontalt og vertikalt i frontdmger dokumentert ved m5linger. o Strakstiltak (avlastning) er iverksatt. Daglige malinger fremover for dokumentasjon av utvikling. o Supplerende gmrurundersskelser iverksettes. o Diverse praktisk oppfolging glennomgett / aytalt. Skaaska gir endringsvarsel nr 10, med ikke konkretisert kl.ay om erstatning og fristforlengelse. Skanska antyder at gmnnforholdene under og foran spunfoten er dflrligere enn det som er forutsatt. Byggherre responderer ved 5. awise pistander om endring, svikt ved bygghenes leveranse eller andre hindringer. Byggherre klargjor til Skanska at endringsvarsel nr 09 og nr 10 anerkjennes som nsytralvarsel, og at de vil bli behandlet nir det foreligger begrunnet og spesifisert kav knyttet til de to varslene. Terminalkai sor: Orientering

12 skissert pi tegningen: Det utfenes 10 stk CPTU -sonderinger. Det skal tas prover i 5 borpunkt. I hvert borpunkt tas prover hver 3m i 6 nivf,. Terminalkai sor: Orientering 3av5

13 Skanska arbeider frem losning (prosjekterer losning) for ferdigstillelse av kaianlegget. Usikkert hvor lang tid dette tar. Mi giores i nart samarbeid med byggherre, og med Byggesak i Bods kommune. Skanska gior ferdigstillelse av anlegget som inngfu i totalenteprisekontrakten. Tidshorisont usikker fordi vi pr nu ikke vet noe om hva losningen blir. Utfsrelse bygg og anlegg Havneterminal 1 inkl Terminalkai ser. Settes i drift juli Terminalkai sor: Orientering

14 Teknisk avdeling Terminalkai sor: Orientering

15 Postboks 54, 8l 38 Inndyr dispensasjon for oppforing av naust Saksgang: Kontrollutvalget

16 Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak.

17 Postboks 54, t 138 Inndyr

18

19 Bods, 17. oktober 2013 Mona Lillehaug (H) leder Kirsti Simonsen seket&r

20

21 Postboks 54, lnndyr Orienteringer fra revisjon og sekretariat Saksgang: Kontrollutvalget Vedlegg: o Brev til Salten kommunerevisjon IKS : Ny revisjonsordning for Bods kommune - muligheten for gjennomforing av Nordland Revisjon Inndyr,2. Sekretrer for kontroll

22 Postboks 54, 8138 Inndyr Inga-Lill Sundset Leder av kontrollutvalget (s) Odd Paulsen Nestleder kontrollutvalget (s) kopi til Bodo kommune, ordforer

23 Postboks 54, 8138 Inndyr Eventuelt Saksgang: Kontrollutvalget Vedlegg:. Ingen Forslag til vedtak: Inndyr, 2. desember

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG A Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark 11.t2.2014.t4t807 414_ 5.4 PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG Motedato: Torsdag 11. desemb er 2014 kt 13.00-15.15 Mstested:

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.06.2011 11/385 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.06.2011 11/385 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.06.2011 11/385 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 11.00 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset,Sarpsborg, Møterom 3 Kongsten Tidspunkt: 12.02.2014 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon.98 20 48 70 eller e-post hansolal@ostfoldfk.no

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 04.12.2012. Formannskapssalen Kommunehuset

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 04.12.2012. Formannskapssalen Kommunehuset Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 04.12.2012 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen Kommunehuset Bjarne Bakken Til stede: Leder Bjarne Bakken

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Mandag 2. juni 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer