Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011"

Transkript

1 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden Da ta ene som be nyt tes, er fra ung dom i ti en de klas se (15 16-år in ger) i den nor ske de len av The Eu ro pean School Survey Pro ject on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Re sul ta te ne vi ser at den kraftige økningen i rusmiddelbruk frem mot årtusenskiftet har blitt et ter fulgt av en mar kant ned ad gå en de trend sær lig med hen syn til al ko hol bruk. De un ges bruk av can na bis har også avtatt i nye re tid, men det var in gen yt ter li ge re re duk sjon fra 27 til 211. Resultatene samsvarer med funn fra andre undersøkelser av rus mid del bruk blant ung dom i Nor ge. F ra 199 til 21 økte al ko hol om set nin gen i Nor ge med drøye 3 pro sent, fra om lag 5 li ter ren al ko hol til nær 7 li ter per innbyg ger 15 år og eld re. (Ed land-gryt 211). Av fi gur 1 ser vi hvordan den registrerte omsetningen av de ulike alkoholsortene har utviklet seg i perioden Slike omsetningstall sier imidlertid ingenting om hvor mye den en kel te drik ker, og hvor dan kon su met er for delt i uli ke so siale grupper. De viktigste kildene til informasjon om slike forhold er derfor spørreundersøkelser i befolkningen, og i denne artikkelen skal vi undersøke ung doms bruk av både al ko hol og can na bis i nye re tid ( ). Tid lige re forsk ning har vist at høy kon sum av al ko hol hen ger sam men med canna bis bruk (Col lins mfl. 1992, Earlywine og Newcomb 1997), og en nye re stu die av norsk ung dom (14 2 år) av dek ket at om lag 8 pro sent av alle til fel le ne hvor de unge had de brukt can na bis, fant sted i for bin del se med TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 212, 12(2):89 11

2 9 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING inn tak av al ko hol (Pape, Ros sow og Stor voll 29). Der for er det in ter essant å se ut vik lin gen i bruk av can na bis i sam men heng med ut vik lin gen i bruk av alkohol. Nor ge har tra di sjo nelt hatt gode sur vey da ta om bruk av rus mid ler. SIR US, tid li ge re SIFA, be gyn te al le re de i 1968 med år li ge spør re un dersø kel ser via pos ten for å kart leg ge rus mid del bru ken blant 15 2-år in ger i Oslo. Bak grun nen for un der sø kel se ne var den all men ne be kym rin gen rundt bruk av can na bis og and re il le ga le rus mid ler, men fra 197 ble også bruk av al ko hol in klu dert i un der sø kel se ne. I 1986 ble det for førs te gang gjen nom ført en til sva ren de un der sø kel se på lands ba sis, og fra og med 199 til og med 28 ble både Oslo-un der sø kel se ne og de landsom fat ten de un der sø kel se ne gjen nom ført år lig. Et ter 28 ble de stan set på grunn av lave svar pro sen ter (se Ved øy og Skret ting 29). Nor ge (ved SIR US) del tar også i den om fat ten de eu ro pe is ke sko le un der sø kel sen The Eu ro pean School Survey Pro ject on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) om bruk av rus mid ler blant år in ger. I til legg har det blitt gjen nomført en rek ke spør re un der sø kel ser om ung doms rus mid del bruk ved and re nor ske forsk nings in sti tut ter. I den ne ar tik ke len vil vi pre sen te re da ta ene fra ESPAD-un der sø kel se ne for å be skri ve ut vik lin gen i bruk av al ko hol og can na bis blant ung dom fra 1995 til 211. Vi vil se på ut vik lin gen i an de len ung dom som drik ker, hvor ofte de drik ker, og om fan get av risikobruk som høy kon sum- og beru sel ses si tua sjo ner. Det er vel do ku men tert at det å drik ke seg be ru set er en stor ri si ko fak tor for akut te ska der (Ba bor mfl. 21), sær lig for unge men nes ker (Jernigan 21). Tid li ge re stu di er fra Nor ge har også vist at ung dom har et drik ke møns ter som er pre get av et høyt kon sum per drikke si tua sjon og der med et stort inn slag av be ru sel se (Ved øy og Skret ting 29, Skret ting og Bye 23), og det er dess uten vist at sann syn lig he ten for å opp le ve ne ga ti ve kon se kven ser øker med øken de al ko hol inn tak og be ru sel ses fre kvens (Ros sow mfl. 1999, Pape mfl. 28). Som nevnt er det vist at de som drik ker mest, også er de som bru ker mest can na bis. Vi vil der for også se på tren den for bruk av can na bis i for hold til tren den for bruk av al ko hol i pe ri oden.

3 BRUK AV ALKOHOL OG CANNABIS 91 Figur 1: Alkoholomsetning i liter ren alkohol per innbygger i alderen 15 år og eld re, (salgs da ta fra 1998 er ikke til gjen ge lig) Liter ren alkohol per innbyggere 15 + år 7 6 4, ,66 Totalt Brennevin Vin Øl Fruktdrikk* Kil de: Ed land-gryt 211: 34 ESPAD-dataene The Eu ro pean School Survey Pro ject on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) er gjen nom ført fem gan ger (1995, 1999, 23, 27, 211), og det er nå 36 land som del tar i un der sø kel sen (se Hibell mfl. 212). Dis se da ta set te ne gir til sam men mye in for ma sjon om hvor dan norsk ung dom drik ker, og dessuten bruk av can na bis og and re stof fer, og hvor dan bil det ser ut her i lan det sammenlignet med i andre europeiske land. Utvalgene i Norge ble trukket ved hjelp av et så kalt stra ti fi sert klyn ge-ut valg, der det de les inn i strata ved en kom bi na sjon av fyl ke og kom mu ne ty pe, og hver klyn ge be står av en skole klas se. De klas se ne som ble truk ket ut, ble spurt om de vil le del ta i un dersøkelsen. Elever som av ulike grunner var fraværende mens undersøkelsen fore gikk, ble ikke fan get opp på et se ne re tids punkt. Ta bell 1 vi ser an tal let re spon den ter og svar pro sent for de uli ke åre ne (se også for spørreskjemaer og internasjonale rapporter for de ulike årene og Skretting og Bye 23).

4 92 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Tabell 1: Utvalg av elever som inngikk i skoleundersøkelsene i ulike år An tall klasser/elever to talt Antall klasser/elever som ble truk ket ut til å del ta Antall klasser som del tok / ele ver i klasser som del tok Antall elever som besvarte spørreskje ma et / / / / /57 28/ / / / / / / / / / Svarpro sent Tes ting av for skjel ler (SPSS) be gren ser seg til tes ting av for skjel ler mel lom an de ler og gjen nom snitt for de uli ke åre ne (t-tes ter) og en kel te ste der for kjønn. Alkoholbruk Hvor mange har drukket alkohol? Sett i et internasjonalt perspektiv har Norge en relativt restriktiv alkoholpo li tikk, med al ders gren se på 18 år for kjøp av øl og vin og 2 år for kjøp av brennevin. Introduksjonen til alkohol skjer imidlertid for de aller fleste len ge før fyl te 18 år, en ten ved at barn og unge på uli ke må ter skaf fer seg al ko hol selv, el ler ved at de får al ko hol ser vert hjem me (Skret ting og Bye 23). Som vist i fi gur 2 økte an de len år in ger som had de druk ket al ko hol i lø pet av de sis te 12 må ne de ne, fra 72 pro sent i 1995 til 78 pro sent i 1999 (p <,1), men gikk så ned igjen ved de nes te må lin ge ne og var på 61 pro sent i 211 (p <,1). Den sam me ut vik lin gen fin ner vi for an de len som opp gir å ha druk ket al ko hol de sis te 3 da ge ne, der var det en øk ning fra 43 til 55 pro sent fra 1995 til 1999 og der et ter en re duk sjon ned til 36 pro sent i 211(p <,1). Av fi gur 2 ser vi også at det er en noe stør re an del jen ter enn gut ter som opp gir bruk av al ko hol både det sis te året og de sis te 3 da ge ne (p <,5 unn tatt for åre ne 1995 og 211). Når det gjel der fre kven sen for al ko hol bruk de sis te 3 da ge ne, har den ne gått ned fra 33 pro sent i 1999 til 24 pro sent i 211 for dem som opp gir å ha druk ket 1 2 gan ger, og fra 22 pro sent til 12 pro sent for dem som opp gir å ha druk ket tre gan ger el ler mer.

5 BRUK AV ALKOHOL OG CANNABIS 93 Figur 2: Prosentandelen blant åringer som oppgir at de har druk ket al ko hol de sis te 12 må ne de ne og de sis te 3 da ge ne, for delt på kjønn Siste 12 måneder Siste 3 dager % % Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle ESPAD-undersøkelsen gir informasjon om hvilken type alkohol årin ge ne opp gir å ha druk ket de sis te 3 da ge ne. Spørs mål om rus brus ble først tatt med i un der sø kel sen i 1999, og i 23 inn går også al ko hol hol dig si der. Fi gur 3 vi ser an de len som opp ga at de had de druk ket de uli ke drik kesor te ne minst en gang i lø pet av de sis te 3 da ge ne (ho ved sa ke lig drei er det seg om 1 2 gan ger). De uli ke drik ke sor te ne vi ser i all ho ved sak det sam me mønsteret som for drikking generelt: Andelen som har drukket henholdsvis øl, vin el ler bren ne vin, er på topp i 1999 for si den å gå ned. Vi ser også at det har skjedd et skif te i drik ke pre fe ran se i pe ri oden, mens bren ne vin og øl var do mi ne ren de frem til 23, har an de len som har duk ket bren ne vin, gått ned og lig ger nå på sam me nivå som rus brus og si der. Vi ser også at vin ikke er noen utpreget ungdomsdrikk. Fi gur 3: Pro sent an de len av år in ger som opp gir at de har drukket de uli ke drik ke sor te ne noen gang i lø pet av de sis te 3 da ge ne % Øl Vin Brennevin Rusbrus Sider

6 94 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Beruselse og høykonsumsituasjoner Av fi gur 4 ser vi at det var en øk ning fra 1995 til 1999 i an de len som opp ga å ha vært ful le én el ler fle re gan ger de sis te 12 må ne de ne, fra 5 til 58 pro sent (p <,1), et ter fulgt av en ned gang til 32 pro sent i 211 (p <,1). Det sam me møns te ret ser vi for det å ha vært full de sis te 3 da ge ne. Ser vi på fre kven sen for å ha vært full de sis te 3 da ge ne, er denne re du sert fra 26 pro sent i 1999 til 13 pro sent i 211 for dem som opp ga 1 2 gan ger, og fra 14 pro sent til 2 pro sent for dem som opp ga mer enn tre gan ger de sis te 3 da ge ne. An de len jen ter som har druk ket seg ful le de sis te åre ne og de sis te 3 da ge ne, er noe høy ere enn for gut ter, men når man ser på gjennomsnittlig antall ganger man opp gir å ha vært full, lig ger gut te ne noe høyere enn jentene. Fi gur 4: Pro sent an de len av år in ger som opp ga å ha vært full de sis te 12 må ne de ne og de sis te 3 da ge ne, jen ter og gut ter % Full siste 12 måneder Full siste 3 dager % Gutter Jenter Totalt Gutter Jenter Totalt Re spon den te ne ble også spurt om hvor man ge gan ger de even tu elt had de druk ket fem «drin ker» el ler mer ved sam me drik ke si tua sjon i lø pet av de sis te 3 da ge ne. En drink ble de fi nert som en flas ke øl, ett glass vin, et lite glass bren ne vin el ler en ut blan det drink. En re la tivt stor an del av årin ge ne opp ga at de had de hatt fle re drik ke si tua sjo ner i lø pet av de sis te 3 da ge ne der de had de druk ket fem drin ker el ler mer. Fi gur 5 vi ser an de len som rap por ter te å ha druk ket så mye ved sam me drik ke si tua sjon tre ganger el ler mer i lø pet av de sis te 3 da ge ne. Det var en øk ning fra 17 pro sent i 1995 til 24 pro sent i 1999 (p <,1) som rap por ter te at de had de gjort det te. Det var imid ler tid in gen yt ter li ge re øk ning fra 1999 til 23, og vi ser at an de len har gått ned i både 27 og 211 hvor den var re du sert til 14 prosent.

7 BRUK AV ALKOHOL OG CANNABIS 95 Figur 5: Prosentandelen som har drukket fem eller flere drinker på en gang tre gan ger el ler mer i lø pet av de sis te 3 da ge ne, ung dom år % Gutter Jenter Alle Også når vi ser på gjen nom snitt lig an tall gan ger år in ge ne opp gir å ha druk ket al ko hol i lø pet av de sis te 12 må ne de ne, sam men lig net med det gjennomsnittlige antallet ganger de oppgir å ha vært beruset de siste 12 månedene, er det en ned gang i form av at det er fær re be ru sel ses til fel ler per drik ke til fel le. Av fi gur 6 ser vi at man grovt sett kan si at ung dom me ne var be ru set i over kant av halv par ten av gan ge ne de drakk al ko hol i de tre før s te må lin ge ne, mens ande len be ru sel se har gått ned ved de to sis te må lin ge ne. I 211 var om lag tre av ti drikketilfeller det siste året også beruselsestilfeller. Det samme mønsteret gjel der for spørs må le ne om de sis te 3 da ge ne. Det er ingen store kjønnsforskjeller i perioden, men gutter har en noe høyere beruselsesrate enn jenter. Figur 6: Gjennomsnittlig antall ganger respondentene har drukket alko hol, og gjen nom snitt lig an tall gan ger de har vært be ru set i lø pet av de siste 12 månedene, ungdom år % Drukket alkohol Beruset

8 96 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Bruk av cannabis Når det gjelder illegale stoffer, viser alle norske undersøkelser at det er cannabis (hasj og ma ri hua na) som er mest ut bredt. Fi gur 7 vi ser an de len årin ger som opp gir å ha brukt can na bis, hen holds vis noen gang, i lø pet av de sis te 12 må ne de ne og i lø pet av de sis te 3 da ge ne. Vi ser at det også her var en øk ning fra 1995 til 1999, mens det igjen var en ned gang i de tre nes te målin ge ne. Med unn tak av 1999 har an de len for bruk det sis te året lig get på mel lom 5 og 6 pro sent, og an de len for bruk de sis te 3 da ge ne rundt 3 prosent. Det er fle re gut ter enn jen ter som opp gir bruk både de sis te 12 må ne dene og de sis te 3 da ge ne. I alle må lin ge ne drei er bru ken de sis te 12 må ne de ne seg om mel lom 1 og 2 gan ger for om lag halv par ten av ung dom me ne, bare rundt 1 pro sent opp gir bruk mer enn 5 gan ger det sis te året. Figur 7: Prosentandelen i aldersgruppen år som oppga at de noen gang had de brukt Can na bis, brukt de sis te 12 må ne de ne, og de siste 3 dagene Noen gang Siste 12 md. Siste 3 dager Diskusjon For må let med den ne ar tik ke len var å gi et bil de av ut vik lin gen for åringers bruk av alkohol og cannabis i perioden Resultatene viser at det var en øk ning frem mot år tu sen skif tet, og der et ter en ned gang i an delen som har druk ket al ko hol både det sis te året og de sis te 3 da ge ne, som har vært be ru set, og som har druk ket fem el ler fle re en he ter i sam me drikketilfelle. Brennevin utgjør et relativt stort innslag i åringers drikkemønster, sammen med øl, men etter årtusenskiftet har bruken av brennevin

9 BRUK AV ALKOHOL OG CANNABIS 97 ve ket plas sen noe til for del for rus brus og si der. Også når det gjel der bruk av cannabis, viser resultatene den samme trenden: en oppgang mot årtusenskif tet og så en re duk sjon nær mest år for år. Tren de ne som er be skre vet her for Nor ge, gjel der også for år in ger i de andre nordiske landene (Hibell mfl. 212). SIRUS årlige ungdomsunder sø kel ser (15 2 år) som ble gjen nom ført sis te gang i 28, vi ser også den samme utviklingen (Vedøy og Skretting 29). Videre viser andre undersø kel ser av ung dom i Nor ge den sam me ut vik lin gen, både for al ko hol- og cannabisbruk. En av de norske studiene som dekker samme aldersgruppe som ESPAD-studien, er Helsevaner blant skoleelever (HEVAS). Dette er et sam ar beids pro sjekt mel lom 43 land knyt tet til Europakontoret til Ver dens Hel se or ga ni sa sjon (WHO) (se Cur rie mfl. 212 for mer in for ma sjon om den internasjonale studien, og se Samdal mfl. 29b for mer informasjon om den nor ske de len). I Nor ge er stu di en gjen nom ført 7 gan ger blant ele ver i al de ren 11, 13, 15 og 16 år si den 1983, og spørs mål om fre kvens av al kohol bruk og be ru sel se er in klu dert for åre ne 1985, 1989, 1993, 1997, 21 og 25. I den ne stu di en så man også en be ty de lig øk ning i al ko hol bruk fra 1993 og frem til rundt 2, og der et ter så man en ned gang (Sam dal mfl. 29a). For fat ter ne fant at 17 pro sent av 15-år in ge ne drakk minst én gang i uken i 21, mot 1 pro sent i 25, og blant de 16-årige gut te ne var an de len hen holds vis 3 og 23 pro sent. Tren den var den sam me når det gjaldt an de len som rap por ter te å ha vært full mer enn én gang. Det var også en nedgang i alkoholbruk i samme periode for HEVAS-undersøkelsene fra Dan mark, Fin land og Sve ri ge (Sam dal mfl. 29b). Dette er en utvikling man også ser i resultater fra andre ungdomsundersøkelser i andre land, for eksempel Sverige (CAN 211). Un der sø kel ser fra en rek ke av de sto re by ene i Nor ge gir også det sam me bildet av utviklingen i perioden før og etter årtusenskiftet. Undersøkelser blant ungdomsskoleelever (8. 1.-klasse) i Stavanger i 22 og 21 viste for eks em pel en ned gang i an de len som had de smakt al ko hol fra 78 pro sent i 22 til 5 pro sent i 21, og en ned gang i an de len som opp ga å bru ke al ko hol ukent lig, fra 8 til 3 pro sent i lø pet av dis se åtte åre ne (Frøy land og Slet ten 211). I til legg vi ser stu di en at an de len stavangerungdom som har brukt hasj, er mer enn hal vert i lø pet av pe ri oden 22 21, fra nes ten 7 pro sent i 22 til 3 pro sent i 21. I Ber gen er det gjen nom ført 6 un dersø kel ser blant 8.- og 1.-klas se ele ver i pe ri oden , og et ter den før s te må lin gen i 1999 har ut vik lin gen når det gjel der bruk av al ko hol og can na bis, vist en ned gang (Iver sen 21). Sis te må ling i 21 vis te så le des en klar ned gang i an de le ne av ele ver som had de druk ket al ko hol, som had-

10 98 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING de druk ket 1 3 gan ger i må ne den, og som had de vært ty de lig be ru set, og som ikke had de prøvd can na bis, sam men lig net med 1999 (ibid.). I de år lige (an net hvert år fra 25) rusmiddelundersøkelsene blant 1.-klassinger i Kris tian sand i pe ri oden vi ses den sam me tren den, både for al ko hol- og can na bis bruk (SOFOT 212). I til legg fin nes det en rek ke andre kommunale undersøkelser som viser de samme trendene, for eksempel i Lø ren skog fra 1997 og 29 (So de land 29b), i Frogn fra 2 og 29 (So de land 29a), i Odda fra 2 og 29 (Iver sen og Knoff 21) og dess uten ung doms un der sø kel se ne i Oslo fra 1996 og 26 (Øia 26). Spørreundersøkelser i den generelle befolkningen ( ) støtter også re sul ta te ne om at det ikke ser ut til å være noen øk ning i al ko hol bruk blant de yng ste. Uli ke tversnittsstudier vi ser at øk nin gen som har fun net sted både når det gjel der an de len som har duk ket det sis te året, og når det gjel der fre kvens og meng de, har vært sær lig stor for dem over 5 år (Bye og Østhus 211). At de tradisjonelle forskjellene mellom unge voksne og eldre nå ser ut til å ha blitt ut jev net, er en ten dens man også har sett i de and re nor dis ke lan de ne (Ahlström mfl. 29, Jyrkämä & Haapamäki 28). I til legg vet vi at den økte om set nin gen av al ko hol i Nor ge i ho ved sak drei er seg om vin, noe som ikke er en ut pre get ung doms drikk. Alle stu die ne over ty der på at det har skjedd en ned gang i ung doms alko hol- og can na bis bruk. Føl ge lig er det sær lig to spørs mål som vil være interessante å se nærmere på i videre studier. For det første: Hva er årsakene til at ung dom ser ut til å drik ke sta dig mind re, og mu li gens også mind re ri si ko fylt, til tross for at kon su met øker i be folk nin gen som hel het? For eksempel vil den økte andelen innvandrerungdom, spesielt i Oslo, muligens ha betydning som en begrensende effekt for alkoholbruk blant etnisk norsk ung dom, og vil være verdt å se nær me re på (Ved øy og Amund sen 28). Da ta ene fra år in ge ne kan hel ler ikke gi svar på om ned gan gen som er vist her, kan skyl des at de but al de ren har gått opp, noe man også bør under sø ke nær me re. For det and re: Hva kan for kla re den ster ke veks ten i både alkohol- og cannabisbruk mot begynnelsen av årtusenskiftet og hvorfor den ne veks ten da ikke ved var te el ler fla tet ut? En mu lig inn falls vin kel her kan være å se på ung doms fri tids va ner, hva ung dom gjør på fri ti den i dag, er sann syn lig vis gan ske ulikt hva man for eks em pel gjor de før bru ken av In ter nett ble så ut bredt som den er i dag. Av slut nings vis bør det nev nes at selv om tren den vi ser en ned gang i ungdoms al ko hol bruk de sis te åre ne, er det frem de les slik at det er en nær sammen heng mel lom drik king og be ru sel se blant de yng ste. Og det er frem de les godt do ku men tert at epi so der med akutt be ru sel se og høyt kon sum har

11 BRUK AV ALKOHOL OG CANNABIS 99 store sosiale og helsemessige konsekvenser, slik at det fremdeles er gode grun ner til å være opp merk som på den ne grup pen. Litteratur Ahlström, S. mfl. (29). Al ko ho len och äldre i Fin land. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift (NAT), 26(5): Ba bor, T. mfl. (21a). Alcohol No Ordinary Commodity. Re search and Pub lic Po li cy, 2 utg. Ox ford: Ox ford Uni ver si ty Press. Berg, F. og A.-L. Bret te ville-jen sen (25). Ung doms et ter spør sel et ter alkohol (SIRUSrapport 6/25). Oslo: Sta tens in sti tutt for rus mid delforsk ning. Bye, E.K. og S. Øst hus (211). Alcohol and can na bis use in Nor way du ring the period Norsk epidemiologi, 21(1): CAN (211). Drogutvecklingen i Sve ri ge 211. Centralförbundet för al kohol- och narkotikaupplysning (CAN). Col lins, L.M. og S.E. Wugalter (1992). La tent class mo dels for stagesequential dynamic latent variables. Multivar. Behav. Res, 27: Cur rie, C. mfl. (red.) (212). Social de ter mi nants of health and well-being among young peop le. Health Behaviour in School-aged Child ren (HBSC) study: international report from the 29/21 survey. Copenhagen, WHO Regional Of fi ce for Eu ro pe, 212 (Health Po li cy for Child ren and Adolescents, Nr. 6). Earlywine, M. og M.D. Newcomb (1997). Concurrent ver sus simultaneous polydrug use: Prevalence, correlates, discriminant validity, and prospective effects on health outcomes. Exp. Clin. Psychopharmacol, 5: Ed land-gryt, M. (red.) (211). Rusmidler i Norge 211. Oslo: Sta tens institutt for rusmiddelforskning. Frøy land, L.R. og M.Aa. Slet ten (211). Ung i Stav an ger 21. End ring, risiko og lokale forskjeller. NOVA Rap port 7/11. Hibell, B. mfl. (212). The 211 ESPAD Re port. Substance Use Among Stu dents in 36 Eu ro pean Countries. Stock holm: ESPAD. Hor ve rak, Ø. og E.K. Bye (27). Det norske drikkemønsteret. En studie basert på intervjudata fra SIR US-rap port 2/27, Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. Iver sen, E. (red.) (21). Bergensundersøkelsen: Ung dom og rus mid ler i Bergen 21. En un der sø kel se i Ber gen kom mu ne om 8. og 1. klassingers forhold til rusmidler. Stiftelsen Bergensklinikkene. Iver sen, E. og R.V. Knoff (21). Ung dom og rus mid ler i Odda 29. En un der sø kel se i Odda kom mu ne om bruk av rus mid ler blandt ele ver i

12 1 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING ungdomsskolen og på videregående skole. Bergen: Korus Vest Bergen/ Ber gens kli nik ke ne. Jernigan, D.H. (21). Glo bal Sta tus Re port: Alcohol and Young Peop le. Geneva: World Health Organization. Jyrkämä J. og L. Haapamäki (28). Åldrande och al ko hol nor disk forskning och diskussion (NAD-publikation 52). Helsinki: Nordiskt cen ter för al ko hol- och drogforskning. Pape, H., I. Ros sow og E.E. Stor voll (28). Wetter and better? Chan ges in as so cia ti ons between drunkenness and other pro blem behaviors among Norwegian youth. European Addiction Research, 14: Pape, H., I. Ros sow og E.E. Stor voll (29). Un der doub le influence. Assessment of simultaneous alcohol and can na bis use in ge ne ral youth populations. Drug and Alcohol Dependence, 11(1 2): Ros sow, I., H. Pape og L. Wich strøm (1999). Young, wet & wild? As so ciati ons between alcohol intoxication and vio lent behaviour in adolescence. Addiction, 94(7): Sam dal, O., I. Le ver sen, T. Tors heim, M.S. Man ger, G.S. Brun borg og B. Wold (29a). Tren der i hel se og livs stil blant barn og unge Norske resultater fra studien «Helsevaner blant skoleelever. En WHOundersøkelse i flere land.» HEMIL-rapport 3/29 HEMIL-senteret Universitetet i Bergen. Sam dal, O., I.T. Le ver sen, M.S. Tors heim, G.S. Man ger, S. Brun borg og B. Wold (29b).Trender i helsevaner blant skoleelever i perioden Resultater fra studien «Helsevaner blant skoleelever. En WHOundersøkelse i flere land». HEMIL-rapport 1/29. Bergen: HEMILsenteret, Universitetet i Bergen. Skret ting, A. & E.K. Bye (23). Bruk av rus mid ler blant nor ske år inger (SIRUS-rapport 5/23). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. Sodeland, J.E.B. (29a). Ung i Lø ren skog 29. NOVA Rap port 18/9. Sodeland, J.E.B. (29b). Ung i Frogn 29. NOVA Rap port 19/9. SOFOT (212). Rap por ter/rusvane% pdf Las tet ned 2. au gust 212. The Swe dish Council for In for ma tion on Alcohol and Other Drugs, CAN Council of Eu ro pe, Co-ope ra tion Group to Com bat Drug Abuse and Illicit Traf fick ing in Drugs (Pom pi dou Group). Ved øy, T. og A. Skret ting (29). Ungdom og rusmidler. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser (SIRUS-rapport 5/29). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning.

13 BRUK AV ALKOHOL OG CANNABIS 11 Ved øy, T.F. og E.J. Amund sen (28). Rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn. Oversikter fra befolkningsundersøkelser. (SIRUSrapport 1/28). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. Øia, T. (26). Nye tall om ung dom. Os lo ung dom rus og kri mi na li tet i et ti års per spek tiv. Tidsskrift for ung doms forsk ning, 6(2): Summary Alcohol and cannabis use among adolescents during the period This article describes the use of alcohol and cannabis among adolescents (15 16 years) in the period , based on data from the Norwegian part of The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). The results show that the steep increase in the use of alcohol and cannabis from 1995 to around the turn of the millennium have been replaced by a marked declining trend, especially for the use of alcohol. The use of cannabis has also declined after the millennium until 27, but there was no further decrease in 211. The results are in accordance with other surveys on alcohol and cannabis use among adolescents in Norway.

14 NOVA har ambisjon om å være det sentrale miljøet for forskning om ungdom i Norge. Tematisk spenner ungdomsforskningen ved instituttet svært bredt, men rusmiddelbruk, vold og annen problematferd utgjør noen av tyngdepunktene. Flere av forskerne arbeider med ungdoms seksualitet, og NOVA har i økende grad rettet søkelyset mot etnisitet og flerkulturelle emner. Videre har instituttet en rekke prosjekter om skole og skoletilpasning, ungdomskultur, idrett og ungdoms deltakelse i organisasjonslivet og medvirkning og makt i samfunnet. Foto: colourbox.no NOVA påtar seg forskningsog utviklingsoppdrag på ungdomsfeltet NOVA utgir egne publikasjoner Få mer oppdatert informasjon om forskningsfunn, publikasjoner, konferanser og andre faglige aktiviteter på NOVA ved å besøke Sjekk også ut siden Forskningsinstituttet NOVA pb 3223 Elisenberg 28 Oslo tlf: faks:

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning

Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning Norsk Epidemiologi 2010; 20 (1): 53-62 53 Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning Svein Mossige og Lihong Huang Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Verre enn sitt rykte?

Verre enn sitt rykte? Verre enn sitt rykte? En litteraturstudie av ungdom som bruker ecstasy og annen partydop 1 Hilde Pape Både i massemediene og fra faglig hold blir det hevdet at bruken av illegale rusmidler har grepet om

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer