GNA-prosjektets rekommendasjoner Videreføring oppfølging GD-beslutning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GNA-prosjektets rekommendasjoner Videreføring oppfølging GD-beslutning. www.nvfnorden.org"

Transkript

1 GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD Muligheter til et bedre fungerende nordisk marked innen anleggsbransjen GNA-prosjektets rekommendasjoner Videreføring oppfølging GD-beslutning Nordisk chefsforum 18. august 2009

2 Background GNA Initiative Nordic Council of Ministers Swedish precidency 2002 Focus on Integration Improve mobility - reduce border obstacles Improve Construction Market Innovation, Competition, Cooperation Road and Railway appr. 40 % of construction market National level Sweden: Conflicts, competency and quality problems FIA: Renewal of Construction Sector

3 Viktige momenter, målsettinger Det nordiske i forhold til det europeiske - En felles nordisk tilnærming kan trekke til seg internasjonale aktører - Et tettere nordisk samarbeid kan gi fordeler i den videre utviklingen mot et europeisk marked - Felles forståelse av rammer og regler viktig for rettferdig konkurranse Det nordiske aspektet - Mer samordnet praksis gjør det lettere å arbeide over grensene - Bedre utnyttelse av nasjonale prosjekter Generelt - Produktivitetsveksten i bygge- og anleggssektoren lavere enn andre næringer - Øke produktiviteten, bedre erfaringsoverføring, utnytte kjent kunnskap - Bestillerstrategier som understøtter innovasjon og utvikling - Sikre og utvikle kvalitet og kompetanse - Sterkere brukerinvolvering - Value for money - Nytten for byggherreorganisasjonene sterkere fram i løpet prosjektet!!!

4 The Asssumption (1) Performance improvement Old school Low or even negative productivity/cost development Public sector services Industry under massive transformation - Rapid performance improvements Construction Hospitals Aircrafts Shipbuilding Airlines White goods Retail Banking Sailboats Steel Fully leveraging lean approaches - 3 5% annual cost improvements Automotive industry Electronics Industry position Difficult to compare project oriented activities and industry production but undoubtedly considerable potential for increased total efficiency

5 The Assumption (2) Infra-Sector Circle of Regret ALL Parties LOSE Infra-Sector Circle of Hope ALL Parties BENEFIT NO TRUST & STRICTER INSPECTION LOW-BID INNOVATION IS SUPRESSED TRUST & PARTNERING CREATED Innovation Via Long Term Contracts INNOVATION CAN BE UTILIZED LITTLE or NO COST EFFIECIENCY POOR PRODUCT DEVELOPMENT COST SAVINGS & EFFIECIENT PROCUREMENT OPPORTUNITY FOR PRODUCT DEVELOPMENT LOW PROFIT LOW MARGIN PRODUCTIVITY DECREASES CONTRACTOR CUT CORNERS PROFITABLE BUSINESS PRODCUTIVIT Y INCRESES Illustration FINNRA

6 The Mission ( ) Report for Nordic Council of Ministers by the Road and railway authorities Analysis of actual situation MARKET Possible improvement Better Cooperation Increased Competition Other Activity Plan Develop Client & Customer Activity 1 Activity 2 Activity 3

7 Possible actions (2004) Market Place Guidelines and regulations Procurement process Co-operation practice Others Database for appropriations and plans Word list Technical descriptions General contract conditions Product standards Dispute procedures Interpretation EU-directives Rules for fair competition ( jävfrågor ) Health Security Environment Machinery specifications Competence requirements Vision Tender- and contractspecifications Innovative procurement models Elektronic tendertreatment Education of procurement personnel Models for cooperationpractice, risk handling Common performance specifications Follow up practice/ Information, experience transfer Review of tax- and toll regulations Review of competitionobstructing agreements Common IT-systems 6 Effect Complexity

8 GNA-prosjektets faser Fase 1 Avtale Fase 2 Fase 3 Sluttrapport, oppdrag fra Nordisk ministerråd. Fase 1: Ministerrådet Avtale om å gjennomføre utviklingsprosjekt for å fremme et felles nordisk anleggsmarked. 8 prioriterte Videreføring, utviklingsprosjekt konsolidering Verksnivå Verksnivå

9 Prioriterte prosjekter GNA fase 2 og 3 Delprojekt Ansvarlig verk Land Nordisk visjon Vägverket (fase 2) Sverige Felles portal anslag og planer Vejdirektoratet Danmark Felles ordliste, terminologi Vägverket (fase 3) Sverige Utvikle entrepriseformer og alternative samarbeidsformer Samordnet anskaffelsespraksis Vägförvaltningen Vägverket (fase 3) Ad hoc-gruppe Finland Sverige Felles krav helse, miljø og sikkerhet Statens vegvesen Norge Felles funksjonskrav drift og vedlikehold veg Statens vegvesen Norge Felles sportekniske og sikkerhetsmessige krav til maskiner ved jernbanebygging Jernbaneverket Norge Sverige Felles kompetansekrav Banverket (fase 2) Sverige Grensehindringer, avtaler, skatter, avgifter Nordisk ministerråd

10 NORDISK VISJON Et velfungerende nordisk anleggsmarked uten grenser! Det felles nordiske anleggsmarkedet kjennetegnes av: Samfunnsøkonomisk effektivitet, høy etikk og stor tillit Ingen nasjonale hindringer som begrenser leverandørenes mobilitet. Et bredt leverandørmarked med god erfaringsutveksling mellom bestiller og utfører. Sikre og miljøvennlige produksjonsmetoder. Et felles syn på innretningen i trafikkverkenes bestillerstrategier. Anskaffelsesformer som stimulerer til innovativ utførelse økt produktivitet og dermed god lønnsomhet for alle. En interessant framtidsbransje som tiltrekker ungdom av begge kjønn ved deres yrkesvalg.

11 Nordisk visjon Det felles nordiske anleggsmarkedet kjennetegnes av: Samfunnsøkonomisk effektivitet, høy etikk og stor tillit Ingen nasjonale hindringer som begrenser leverandørenes mobilitet. Et bredt leverandørmarked med god erfaringsutveksling mellom bestiller og utfører. Sikre og miljøvennlige produksjonsmetoder. Et felles syn på innretningen i trafikkverkenes bestillerstrategier. Anskaffelsesformer som stimulerer til innovativ utførelse økt produktivitet og dermed god lønnsomhet for alle. En interessant framtidsbransje som tiltrekker ungdom av begge kjønn ved deres yrkesvalg.

12 Samarbeidsnivåer i praksis Lover, forskrifter, nasjonale standarder, grensehindringer Etatsinterne rutiner og prosedyrer Nettverk og erfaringsoverføring Informasjon

13 Samarbeidsnivåer status potensial?

14 Utfordringer Egentlige interesse og motivasjon for GNA i byggherreorganisasjon og bransje Må forankres tungt i organisasjonene hvis ambisjonsnivået er høyt Systematisert nettverk nødvendig for videreføring, linjeorganisasjon - bransje/nvf Fortsatt mye å hente på systematisering av erfaringsoverføring og nettverk Både på strategisk nivå og operativt nivå

15 Krevende og interessant prosess Verkene i ulike faser i 2003 Prosess på tre nivåer (verksinternt/nasjonalt, nordisk, europeisk/internasjonalt samsvar strategi, praksis) Nasjonale forvaltningsreformer som påvirker forholdet mellom forvaltningsnivåene og samordning mellom infrastrukturverk Forskjellene større enn man trodde men forskjellene gir grunnlag for læring De utskilte statlige produksjonsselskapene synes å utvikle seg raskt i retning av tradisjonelle entreprenørselskaper basert på forretningsmessige vurderinger

16 Bransjen syn på GNA GNA et steg i riktig retning, viktig noen sier dette er viktigere for byggherresiden, og at de selv er etablert i hvert land mer ensartet praksis og forståelse av hva praksis innebærer mer lik evaluering bestillerens sikkerhetsfokus felles prosjektportal og mulig samordning store prosjekter Internasjonale selskaper flere store og flere spesialiserte prosjekter språkproblemet (engelsk) kompetansegodkjenning, eurokoder, spesifikasjonsnivå, mulighet for å utnytte kompetanse i løsninger Maskinentreprenører (spesielt) enklere å krysse grenser

17 Implementeringen skjer separat i det enkelte verk, men med en felles oppfølging (informasjon om status og erfaringsoverføring) gjennom etablering av nettverksgrupper mellom byggherrer og mot bransjen. Anbefalinger strategisk nivå Legg den felles visjonen til grunn for utvikling av det enkelte verks strategi og praksis Skap forutsigbarhet gjennom oppdaterte prosjektportaler kombinert med informasjonsmøter Gjør bruk og utvikling av kontraktstyper og samarbeidsformer forpliktende i egen virksomhet (inn i virksomhetsplaner og lederkontrakter med klare mål og oppfølging) Innfør utøkt samvirke (partnering) på alle kontrakter (individuell tilpasning gjennom plan for innføring og omfang) Gi det operative prosjektpersonellet opplæring og støtte i bruk av utøkt samvirke Utnytt bevisst hele det nordiske veg- og jernbanemarkedet for å utprøve nye kontraktstyper og samarbeidsformer, og skap et felles nettverk for utprøving og erfaringsoverføring (seminarer og workshops for å komplettere oppfølgings- og evalueringsskjema) Utvikle samarbeidsforholdene gjennom bevisst bruk av tilbakemeldinger mellom byggherre og entreprenør Skap mer enhetlig og forutsigbar praksis og opptreden gjennom gjensidig bruk og felles utvikling av opplæringsmateriell Legg opp et systematisk samarbeid med bransjen på nasjonalt nivå basert på likeverd og åpenhet Arbeidet som ble startet opp og utført i GNA-prosjektet bør videreføres og systematiseres i trafikkverkenes linjeorganisasjoner gjennom innarbeiding i de respektive verks mål, strategier, virksomhetsplaner og styringssystem.

18 Oppsummering etter GD-møte - konklusjoner (1) GNA-prosjektet avsluttes, og GNA-arbeidet videreføres i et nettverkssamarbeid mellom Vägverket (Sv), Banverket (Sv), Vägförvaltningen (Fi), Vejdirektoratet (Dk), Jernbaneverket (No) og Statens vegvesen (No). Andre nordiske veg- og baneverk inviteres å delta i nettverket hvis de ønsker. Det holdes også kontakt med andre offentlige byggherrer for erfaringsutveksling, medvirkning i seminarer og mulig samordning. Nettverk mot bransjen koordineres gjennom NVF (Nordisk Vegforum). Jernbanesiden inviteres til å delta i NVF s bransjearbeid. Det skal legges vekt på åpne seminarer der bransje og andre byggherrer og samarbeidspartnere inviteres til deltagelse. Generaldirektørene ønsker årlig tilbakemelding på utvikling og status i nettverksarbeidet. Det skjer i tilknytning til et årlig seminar. Arbeidet koordineres av et nettverk på strategisk nivå som erstatter GNA-prosjektets styringsgruppe. Generaldirektørene utpeker medlemmene i det strategiske nettverket

19 Oppsummering etter GD-møte operative nettverk Prosjekt- og kontraktsportal - Vejdirektoratet, Danmark Ordliste, terminologi - Vägverket, Sverige Kontraktstyper og samarbeidsformer - Vägförvaltningen, Finland Helse, miljø, sikkerhet - Statens vegvesen, Norge Funksjonskrav drift og vedlikehold av veg - Statens vegvesen, Norge Krav til maskiner ved jernbanebygging - Jernbaneverket, Norge Felles kompetansekrav: Formelle krav til kompetanse - Banverket, Sverige (vurdere nytt prosjekt) Felles utnyttelse opplæring - Ivaretas gjennom nettverkene Aktuelle nye tema for samarbeid 1. Anskaffelsespraksis, samordning i forhold til EU-direktiv 2. Felles kompetansekrav 3. Yte miljø, klima, energi Grensehindringer: Det etableres kontakt mot nordisk ministerråds grensehinderforum for å få fram tiltak som reduserer grensehindringer innen anleggsområdet NB: Ta opp skjevfordeling mellom landene resultat: Vv samarbeidsformer

20 Konklusjoner for de enkelte områder (1) Nordisk visjon Visjonen legges til grunn for utvikling av verkenes byggherre- og bestillerstrategi Felles portal for anslag og planer Det etableres permanent opplegg for drift av portalen i hvert verk. Ansvar for koordinering og felles tilpasninger legges til Vejdirektoratet, Danmark. Hver verk utpeker ansvarlig for nasjonal oppdatering. Portalen oppdateres månedlig og skal dekke prosjekt- og kontraktsnivå. Link til portalene legges ut på verkenes hjemmesider. Felles ordliste, terminologi Ordlisten tas i bruk sammen med prosjektportalen. Oppdatering og vedlikehold ivaretas, koordineringsansvar Vägverket, Sverige, oppdateres i nettverksgruppe. Utvikle nye entrepriseformer og alternative samarbeidsformer Det etableres nettverk for systematisk erfaringsoverføring, utprøving og evaluering av nye kontraktsog samarbeidsformer i de nordiske trafikkverkene. Alliansemodell tilpasses til nordiske forhold og prøves ut på pilotprosjekt i Ansvar for koordinering Vägförvaltningen, Finland. Nasjonale rekommendasjoner: Innfør systematisk bruk av samarbeid /partnering for å bedre dagens praksis innenfor alle kontraktstyper Etabler langsiktig systematisk samarbeid med bransjen på nasjonalt nivå kombinert med nordisk bransjenettverk basert på NVF/NIM, seminarform egnet for evaluering og erfarings-overføring - koordinering legges til NVF. Jernbanesiden inviteres med i NVF s bransjesamarbeid.

21 Konklusjoner for de enkelte områder (2) Felles HMS-krav Implementering av rapportering av HMS-indikatorer samt opplegg for evaluering av utførende, eventuelt med bonus/trekk, i løpet av perioden Ledelsesfokus, nettverk og samarbeid med tilsynsmyndigheter Ansvar for koordinering Statens vegvesen, Norge Felles funksjonskrav drift og vedlikehold veg Forslaget til funksjonskrav benyttes som grunnlag ved de respektive lands revisjoner av spesifikasjoner for drift og vedlikehold av veg. Implementering skal skje i henhold til det enkelte lands egne planer for revisjon av spesifikasjonene for drift og vedlikehold. Ansvar for koordinering Statens vegvesen, Norge Felles sportekniske og sikkerhetsmessige krav til maskiner ved jernbanebygging Arbeidet sluttføres i samarbeid med Järnvägsstyrelsen og Statens jernbanetilsyn. Prosjektet foreslås videreført i NIM-regi og sluttføres i løpet av første halvår Bør senere utvides til å inkludere Danmark for åpning mot Europa Ansvar for koordinering Jernbaneverket, Norge jernbanesiden avklarer opplegg for videreføring etter prosjektavslutning i 2009 Felles kompetansekrav Felles utnyttelse av eksisterende opplæringsopplegg/kurs. Arbeidet videreføres i nettverksgrupper, oppstart av nytt prosjekt vurderes. Vurdering av nytt prosjekt koordineres av Banverket, Sverige Grensehindringer, avtaler, skatter, avgifter Arbeidet videreføres av Nordisk ministerråds grensehinderforum som arbeider med mandat fra statsministrene synes å være konkret og resultatrettet. Det etableres samarbeid og gis innspill for anleggsområdet til forumet.

22 Status Ulike forhold har gjort at videreføring/iverksettelse er blitt forsinket Seminar entreprise- og samarbeidsformer + rapport om alliansekontrakter (Vägförvaltningen) Nettverksaktivitet HMS, Funksjonsbeskrivelser - usikkerhet ift formell status (implementering) Jernbanetilsynet Norge stoppet felles nordiske krav til maskiner ved jernbanearbeid Møte strategisk nettverk 12. august, oppfølging operative nettverk, klargjøre mål, nettverk nøkkeltall/marked Chefsforumet Strategisk nettverk Videreføre og utvide arbeidet på driftssiden?

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008 GNA fase 3 HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008 Forord Prosjektet er et delprosjekt i det nordiske prosjektet Gemensam nordisk anläggningsmarknad GNA initiert av Nordisk ministerråd

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING!

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Framtidig organisering av IKTsamordning

Framtidig organisering av IKTsamordning KS FoU 154020 Framtidig organisering av IKTsamordning i kommunesektoren En utredning for KS Mai 2015 2 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 5 SUMMARY IN ENGLISH... 8 1. BAKGRUNN... 11 1.1 Om dokumentet...

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Utredning fra Utvalget for revidering av det statlige anskaffelseregelverket oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 1995 Avgitt

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen

Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen Espen Kvåle Jordheim Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Frode Olav Drevland, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

21/05/14. Evaluering av FRAM

21/05/14. Evaluering av FRAM 21/05/14 Evaluering av FRAM 2007-2013 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD info@damvad.com

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SEPA standardiserte løsninger for betalingstjenester

SEPA standardiserte løsninger for betalingstjenester SEPA standardiserte løsninger for betalingstjenester i Europa Harald Haare, spesialrådgiver, Avdeling for betalingssystemer i Norges Bank 1 28. januar i år ble den første felleseuropeiske girotjenesten

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer