KS pådriver for offentlig-privat innovasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS pådriver for offentlig-privat innovasjon"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2013 Fredag 10. mai 1. KS pådriver for offentlig-privat innovasjon 2. Kamp om hundrevis av anleggsmilliarder 3. Innkjøpsmakt kan gi økt bruk av tre i bygg 4. Tolkning av ordvalg gav tap i erstatningssak 5. Innovasjon, sosialt ansvar og OPS 6. Tiltak mot å verte bunden ved IKT-kjøp 7. Freistar småføretak til kamp om kontraktar KS pådriver for offentlig-privat innovasjon KS jobber med innovasjon fordi mange av kommunesektorens utfordringer ikke kan løses med tradisjonelle arbeidsmåter. Utfordringen er hvordan næringslivet og offentlig sektor kan samarbeide om å finne nye løsninger på samfunnsproblemer. Gjennom utradisjonelle samarbeid kan det oppstå uante og spennende løsninger, uttaler Trude Andresen, direktør for Innovasjon i KS. Stikkordet er Offentlig-privat innovasjon (OPI), med formål å skape innovative samfunnsnyttige løsninger som kan kommersialiseres. I løpet av de siste par årene er OPI blitt et relativt vanlig begrep i danske kommunale og regionale anskaffelseskretser. Bakgrunnen er at kravet til effektivisering og bedre tjenesteyting ikke kan oppnås uten en radikal nytenkning. Det er snakk om effektivisering av de offentlige organisasjonsformene og økt vekst for private virksomheter. Nylig kom det for øvrig en veiledning i Danmark for dem som ikke synes funksjonskrav og førkommersielle anskaffelser er tilstrekkelig for å få fram og dekket behovet for nye løsninger. Veiledningen er utarbeidet i samarbeid mellom OPI-lab, MindLab, Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Patent- og Varemærkestyrelsen. Må løses på tvers av profesjoner - Mange av framtidas samfunnsfloker må løses i samarbeid, på tvers av profesjoner, sektorer og forvaltningsnivå. Dessuten må vi åpne opp for samskapning med våre omgivelser, også private aktører, sier Trude Andresen direktør for Innovasjon i KS på Bakgrunnen for at KS jobber med innovasjon er at mange av kommunesektorens utfordringer ikke kan løses med tradisjonelle arbeidsmåter. Derfor har Innovasjonsalliansen for kommunesektoren aktører både fra det private og det offentlige. KS etablerte innovasjonsalliansen i mars Alliansen skal bidra til at kommunene selv finner opp de smarteste løsningene, og at det skapes en kultur for nyskaping i norske kommuner/fylkeskommuner. 1

2 Det har vært liten tradisjon for Offentlig-privat innovasjon (OPI) i Norge. Det er sjelden offentlige og private aktører går sammen før en tilbudsforespørsel er utarbeidet, der målet ikke er kjent og definert på forhånd. Gjennom utradisjonelle samarbeid kan det oppstå uante og spennende løsninger. Samarbeidet må også oppleves som nyttig og verdifullt for alle parter, hvis ikke er det ikke bærekraftig over tid. Dette er noe av kjernen i OPI, slik direktør Andresen i KS ser det. KS deltar i Innovation Forum der nettopp private og offentlige aktører har gått sammen for å fremme åpen innovasjon. Eksempler Et eksempel på utradisjonelt samarbeid er i Nøtterøy kommune, som ønsket å finne ny teknologi tilpasset demente hjemmeboende brukere. Løsningene leverandørene presenterte løste imidlertid ikke behovet kommunen hadde avdekket. Derfor gikk de sammen med leverandøren om en utviklingsavtale, der målet var å videreutvikle produktet tilpasset brukernes behov. Etter runder med prøving og feiling der brukeren og de pårørende har vært kjernen i prosjektet, lykkes de med å finne de gode løsningene. Et annet eksempel: Fra 2015 skal Nye Ullern videregående skole i Oslo samlokaliseres med Oslo Cancer Cluster. Elevene skal kobles sammen med verdens fremste forskere, og det er inngått avtaler om 40 små og store prosjekter. Målet er å utdanne for framtida med økt rekruttering til realfag og til forskning. Kamp om hundrevis av anleggsmilliarder Anleggsmarkedet er stillet i utsikt flere hundre milliarder offentlige kroner i kontrakter i årene framover, men kampen om milliardene blir ikke forbeholdt norske aktører: Regjeringen regner med fortsatt stor interesse fra utlandet. I forslaget til Nasjonal Transportplan ( ) legges det opp til samordning og dermed større anbud, og regjeringen forutsetter at de statlige anleggsbyggherrene legger til rette for et effektivt fungerende leverandørmarked, bl.a. gjennom kontraktutvikling. I sitt forslag til Nasjonal Transportplan for (NTP) signaliserer regjeringen at den vil legge til grunn en samlet ramme på om lag 500 mrd. kr til vei, bane og sjø. Det omfatter nyanlegg, drift og vedlikehold av infrastrukturnettet. Det har vært høy aktivitet i det norske anleggsmarkedet i de siste årene, heter det i stortingsmeldingen om NTP (Meld. St. 26 ( ). I takt med økt aktivitet har det gradvis blitt færre tilbydere på nye jobber, men det er betydelige geografiske forskjeller. Mens det i 2010 var mellom fire og fem tilbydere per jobb, var det bare drøye tre tilbydere per jobb i Dette nivået har holdt seg i Det var særlig på Vestlandet og Østlandet at antall tilbydere falt. Bransjen selv mener at det er god margin til kapasitetsgrensen. Internasjonal konkurranse Ifølge meldingen har høy aktivitet i Norge kombinert med krevende økonomiske tider i store deler av resten av Europa, medført stor interesse blant internasjonale entreprenører for å søke oppdrag i Norge. Det er grunn til å tro at utenlandske aktører også i framtiden vil delta i konkurranser om oppdrag i Norge, heter det. 2

3 For å sikre en effektiv bruk av de midlene som planlegges faset inn, tar regjeringen sikte på å etablere en ny ordning for særskilt prioriterte prosjekt. Et «Prioritert prosjekt» kan bestå av flere enkeltstrekninger/parseller. Gjennom en slik finansiering og organisering vil de prioriterte prosjektene sikres forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring innenfor eksisterende budsjettsystem. Det kan da inngås kontrakter utover budsjettåret om leveranser av materiell, tjenester osv. Samordning Samordning av ulike tiltak langs en lengre strekning sikrer en mer effektiv gjennomføring, fremholder regjeringen, og god samordning medfører mer effektiv bruk av ressursene gjennom samlet planlegging og gjennomføring av tiltak som kan samordnes i tid. Det gir også mulighet for større konkurranse og dermed lavere pris for mindre tiltak på vegnettet ved at ulike tiltak kan settes sammen i større anbud. I arbeidet med handlingsprogrammet vil Statens vegvesen legge opp til enkelte «samordningsstrekninger» for å sikre at alle aktuelle tiltak på strekningen kan planlegges under ett og gjennomføres i en eller noen få etapper med felles anbudsutlysning og felles byggeledelse. Gjennom utvikling av kontrakter og tilrettelegging for konkurranse om oppdragene, forutsettes det at etatene tilrettelegger for et velfungerende leverandørmarked for å få en effektiv bruk av midlene til veg- og jernbaneformål. Dette omhandler forhold som risikofordeling i kontrakter, bruk av tildelingskriterier, standardisering av kontrakter mv. Etatene skal også samarbeide om å intensivere forskning og utvikling av markedsstimulerende tiltak for å øke graden av nyskaping og produktivitet. Innkjøpsmakt kan gi økt bruk av tre i bygg Offentlige anskaffelser kan være et egnet verktøy til å fremme økt bruk av tre som materiale i bygg. En bevisst innkjøpsstrategi der det offentlige tar rollen som en krevende kunde, kan være viktig for å utvikle produkter og løsninger i leverandørmarkeder. Det offentlige kan kort og godt benytte seg av sin makt som en stor kjøper. Dette fremkommer i en rapport som Statsbygg har utarbeidet. Statsbygg fikk i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å se nærmere på hva som må til for å øke bruken av tre i offentlige bygg. Rapporten fra arbeidet, «Tre for bygg og bygg i tre. Kunnskapsgrunnlag for økt bruk av tre i offentlige bygg», foreligger nå. Den er et analysedokument, og har i tillegg fire delrapporter. Blant anbefalingene til politikkområder der det kan være aktuelt å formulere nye eller endrede tiltak for å øke bruken av tre i offentlige bygg, er det punkter som berører anskaffelser. Ett gjelder tiltak for å løse de kollektive problemene knyttet til manglende standardløsninger, erfaring og risiko. Dette kan gjøres i form av pilotprosjekter og programmer hos offentlige byggherrer, med en klar innretning mot å utvikle standardiserte konsepter som egner seg for repetisjon, heter det. Effektive målings- og benchmarkingsverktøy (blant annet tid og kostnad) bør være en del av dette. 3

4 Alternative løsninger I tillegg til pilotprosjekter, kan det offentlige i større grad enn i dag aktivt etterspørre byggtekniske løsninger der tre kan være et alternativ. Dette behøver ikke nødvendigvis være uprøvde, nyskapende løsninger. Ved å etterspørre og benytte mer standardiserte løsninger, eller løsninger som har potensial til å bli standardiserte kan det offentlige i større grad bidra til et volummarked for tre. Ved samtidig å etterspørre løsninger som framstår som gode miljømessig sett, kan det offentlige i større grad også bidra til å oppfylle miljø- og klimapolitiske målsettinger gjennom offentlige byggeprosjekter. Lov om offentlige anskaffelser representerer i seg selv ikke en barriere for å benytte tre i Byggeprosjekter, da det kan stilles krav om materialbruk. Imidlertid må norske offentlige byggherrer innhente tilbud i et europeisk marked, gitt at vi er del av EØS-området. Offentlige byggherrer må derfor være nøye på hvordan anbud utformes, slik at det ikke framstår som en «for-fordeling» av bestemte materialprodusenter. Det er for øvrig viktig at anbudets tekniske krav ikke oppfattes som om det utelukker bruk av tre der dette ikke er intensjonen. Hvis bestemte materialkrav knyttet til miljø- og klimaeffekter står sentralt i anskaffelsen, og hvis leverandør av trematerialer oppfyller dette, vil dermed også tre kunne være en god kandidat i en miljøfokusert anskaffelse. Gå foran Det er i Norge foreløpig ikke fastsatt generelle normer knyttet til kvaliteter eller miljøegenskaper for materialer til bygg - i et livssyklusperspektiv. Dette er imidlertid ikke til hinder for at offentlige byggherrer kan gå foran og stille slike krav, slik for eksempel Statsbygg gjør gjennom å klimagassberegne materialer (ved klimagassregnskap.no), samt stille krav til dokumentasjon av miljøegenskaper. Dette siste gjøres gjennom å kreve EPD ( Environmental Product Declaration ) som dokumenterer miljøkritiske parametere for produksjonsprosess, benyttede stoffer og materialer sett i forhold til bruksområde. Statsbyggs rapporter er å finne på Tolkning av ordvalg gav tap i erstatningssak Vinneren av konkurransen var den eneste av sju tilbydere som tilbød plastskilt alle de andre tilbød aluminiumsskilt. En av «aluminiums-tilbyderne» anla sak med krav om erstatning, men tapte både i tingretten og nå i Agder lagmannsrett. Det var en fortolkning av en formulering i konkurransegrunnlaget og rettspraksis med hensyn til det innkjøpsfaglige skjønn som gjorde utslaget. Saken gjaldt et krav om erstatning i forbindelse med en anbudskonkurranse i Anskaffelsen var en toårig rammeavtale for levering av kjennemerker til kjøretøy til Vegdirektoratet. Det var tilknyttet en opsjon for oppdragsgiveren på inntil to års forlengelse, og totalverdien av anskaffelsen for hele tidsperioden var 500 millioner kroner. Kravet fra selskapet som ble nr. 2 i konkurransen, Norske Regskilt AS, var primært erstatning for den positive kontraktsinteressen. Det betyr å få dekket det tap som selskapet er påført, fordi det ville ha vunnet konkurransen dersom oppdragsgiveren ikke hadde gjort alvorlige feil underveis i anskaffelsesprosessen. Subsidiært ønsket 4

5 selskapet erstatning for den negative kontraktsinteressen, dvs. å få erstattet de kostnadene det har hatt ved å delta i konkurransen. Lagmannsretten avviste begge kravene. Skjønn og faktum Den omstridte formuleringen i konkurransegrunnlaget var: «[..]kjennemerker av et annet materiale enn aluminium skal ha minimum samme «stivhet» som aluminiumskjennemerkene og ikke være vesentlig tykkere». Seks av de sju tilbudene som kom inn, inneholdt aluminiumskjennemerker vinneren tilbød plast. Lagmannsretten tolker konkurransegrunnlaget slik at det ikke er til hinder for å tilby levering av plastkjennemerker, slik påstanden fra Norske Regskilt gikk ut på. Når det gjelder «stivhet» og «vesentlig tykkere» mener domstolen at dette er vurderinger som hører inn under det innkjøpsfaglige skjønn, ifølge tidligere rettspraksis. Samtidig konstaterer retten at Vegdirektoratet ikke har lagt uriktig faktum til grunn eller gjort feil når det gjelder «vesentlig tykkere» når plastskiltet er målt til 5 mm inkl. en ramme, selv om Norske Regskilt hadde beregnet tykkelsen til 5,4 mm. Lagmannsretten oppfatter kravet om «vesentlig tykkere» for å være et funksjonskrav og kravspesifikasjonen legger opp til et romslig skjønn når det gjelder kravene «stivhet» og «vesentlig tykkere». Miljø og klage Til støtte for sitt krav om negativ kontraktsinteresse, la Norske Regskilt til grunn dels en påstand knyttet til evaluering av miljøsiden ved leveransen, dels knyttet til gjennomføringen av anbudskonkurransen, særlig klageprosessen. Det var ikke krav om at det skal være modeller for utregning av miljøkriteriet, og evalueringen ble av retten oppfattet slik at det ble lagt avgjørende vekt på miljøsertifisering av virksomhetene. Domstolen kom til at miljøsiden av leveransen er blitt tilfredsstillende evaluert. I meldingen om kontraktstildeling ble tilbyderne gitt ti dagers klagefrist. Lang nok, ifølge retten, selv om meldingen var noe mangelfull. Vegdirektoratet opplyste også i meldingen at kontrakt ville bli gjort ved klagefristens utløp. I et brev noen dager etter den opprinnelige meldingen kom vegvesenet med utfyllende opplysninger, samtidig som det ble gjort klart at klagefristen ikke ville bli forlenget. Lagmannsretten kan ikke se at Norske Regskilt ble hindret i å kreve rettslige tiltak for å utsette kontraktsinngåelsen. Det at en oppdragsgiver, etter da gjeldende forskrift, hadde en svarfrist på 15 dager dersom en tilbyder bad om utvidet begrunnelse, innebærer ikke noe annet enn at begrunnelsen ville kommet etter at kontrakten var gjort, heter det. Domstolen kan heller ikke se at Vegdirektoratet har handlet i strid med god forretningsskikk i sin håndtering av tildelingsavgjørelsen. Dommen kan du lese på lovdata.no. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Innovasjon, sosialt ansvar og OPS Difi arrangerer nettverksmøte i Forum for sosialt ansvarlige anskaffelser, KSI Fagrådet har hatt årsmøte og valg og en serie møter med innovasjon og leverandørdialog på programmet gjennomføres i mai. NHO Service har laget rapport som viser at fritt brukervalg har gitt flere tilbydere, og en komité i 5

6 Standard Norge har bl.a. drøftet standardkontrakter og OPS (Offentlig-privat samarbeid). I Danmark skal OPS-barrierer undersøkes, og EU-kommisjonen er kommet med en «Golden Book» med råd som skal hjelpe til med å få fart i grenseoverskridende e-handel. Nettverksmøte om sosialt ansvarlige innkjøp Forum for sosialt ansvarlige anskaffelser arrangerer nettverksmøte 24. mai. Tema er oppfølging av sosiale krav ved bruk av egenrapporteringsskjema og hvordan tolke svar og gi tilbakemelding til leverandører. Vi vil få høre eksempler fra Stavanger kommune og Sykehuspartner. Målgruppe er innkjøpere og andre som arbeider med offentlige anskaffelser og kontraktsoppfølging, men seminaret er åpent for alle. Arrangører er Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i samarbeid med Initiativ for etisk handel. Påmeldingsfrist er 16. mai. For mer informasjon og påmelding se Difis kurssider KSI har valgt fagråd KSI Fagrådet har hatt årsmøte og valgt følgende: Rita Endresen, Trondheim kommune (leder), Ivar Larsen, Fredrikstad kommune, Tanja Huse-Fagerlie, Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR), Ewa Rosting Enge, Vefsn kommune, og Tommy Hestem, Asker kommune. Varamedlemmer: Tor Kjærstad, Innkjøpssamarbeidet Øvre Romerike, Jonny Indrevåg, Ålesund kommune og Mona Halvari, Finnmark fylkeskommune. Valgkomitéen består av Jan Ivar Bjørnli, Trondheim kommune, Arve Klokk, Flora kommune og Elvur Hrønn Thorstheinsdottir, Stavanger kommune. Mai = innovasjonsmåned Mye møtevirksomhet om innovative offentlige anskaffelser gjennomføres i løpet av mai. KS/NHOs Nasjonalt program for leverandørutvikling eller en regional utgave av samme - er med eller står sentralt i dem alle: En workshop er allerede gjennomført i Bergen (7. mai), der kommunaldirektører, avdelingsledere, prosjektledere, innkjøpere mfl. deltok. 13. mai er det dialogkonferanse i Trondheim: Et pilotprosjekt skal danne grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører av løsninger fram mot kravspesifikasjon for anskaffelse av fremtidsrettet billettering via mobiltelefon for kollektivtrafikken i Sør Trøndelag («mobillett»). 15. mai skjer det i Oslo: Dialogkonferanse om et pilotprosjekt for å utvikle et forenklet varmedistribusjonssystem til passivhus-skolebygg i Oslo i regi av Undervisningsbygg Oslo KF. 24. mai inviterer Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune til frokostmøte i regi av Framtidens byer. Møtet arrangeres i bystyresalen i Sarpsborg 24. mai under tittelen «Smarte miljøvennlige innkjøp med fokus på innovasjon». Fritt brukervalg har gitt flere private tilbydere En rapport NHO Service har tatt for seg valgfrihet i eldreomsorgen (hjemmehjelp, hjemmesykepleie og sykehjem) i de tre skandinaviske landene. Danmark er fortsatt 6

7 skandinavisk mester når det gjelder valgfrihet (95 %), mens Sverige kommer på en god andreplass (52 %). Norge er fortsatt klar jumbo (4 %). Fritt brukervalg har ført til flere private tilbydere på markedet, og dette har ført til dokumentert kvalitetsutvikling. I alle tre landene har private tilbydere høyere brukertilfredshet enn de kommunale. Rapporten finner du på hjemmesiden til NHO Service. Standardkontrakter for OPS Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide en generell standardkontrakt for alle typer OPSprosjekter (offentlig-privat samarbeid), men det kan være naturlig å lage en standard for nærmere angitte typer OPS-prosjekter. Dette vil kunne gjelde mindre bygg i kommunal eller statlig regi som f.eks. skoler og sykehjem. Dette fremgår av en rapport som en komité i Standard Norge har laget, og som nå er sendt på høring med frist 21.juni. Rapporten gjelder juridiske konsekvenser av OPS, BIM og ulike samspillmodeller. OPS-barrierer skal undersøkes En undersøkelse om barrierer for bruk av OPS (Offentlig-privat samarbeid) skal gjennomføres i Danmark. Formålet er å finne målrettede tiltak som kan bryte ned noen av disse barrierene. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som står bak undersøkelsen. På denne måten regner myndighetene med at det blir aktuelt for flere kommuner og regioner å ta i bruk OPS, heter det. EU-publikasjon for grenseløs e-handel EU-kommisjonen har publisert «The Golden Book on e-procurement». Her gjennomgås et trettitall av de største plattformene som benyttes i medlemslandene, med påfølgende tips og råd om hva som er viktig ved så vel systemdesign som bruk og hvilke fallgruver som bør unngås. Hensikten er å rette søkelyset på hvorledes IKT-støtten skal utformes for å fungere over språk- og landegrenser. Bakgrunnen for publikasjonen er EUs arbeid med å få grenseløs e-handel til å fungere. Tiltak mot å verte bunden ved IKT-kjøp Fleire tiltak for å hindre at ein IKT-leverandør heilt og haldet får kontroll over IKT-investeringane til den offentlege kunden sin, vert lagde fram i ein ny svensk rapport. Dei aller fleste i ein undersøking av tilhøva i Sverige syner at svært mange offentlege verksemder meiner at det er vanskeleg å byte ut hovudleverandøren av IKT-systema sine. Mellom anna, heiter det i rapporten, er det naudsynt å setje søkjeljoset allereie under tevlingsførebuinga mot korleis det skal demmast opp for slike «innelåste» situasjonar. Rapporten «Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter» er skriven av jur.dr. Richard Wessman på oppdrag frå Konkurrensverket i Sverige. Føremålet har vore å undersøkje kvifor det ofte ved IKT-kjøp vert hevda at berre eitt føretak kan levere det etterspurde og såleis at tevlingsutsetjing ikkje kan nyttast. 7

8 Dr. Weisman har spurt statlege og kommunale verksemder som kjøper IKT-system, leverandørar som leverer desse, og dessutan intervjua nokre av dei nærare. Svært mange av innkjøparane fortalde at det er vanskeleg for dei å byte ut nykelleverandørar av IKT-system. Nokre av innkjøparane seier i rapporten at leverandørane i byrjinga gjev greie nok prisar på grunnsystema, men at dei seinare i samarbeidet tek ut høgare forteneste på tilleggsutstyr og støttetenester. «Låste inne» Mange sit òg med viktige system for verksemda som det i praksis ikkje er mogeleg å byte ut. Berre nokre få innkjøparar set i verk særskilte tiltak for å sleppe å hamne i ein situasjon der dei er «låste inne». Det er elles ein ubalanse i kunnskapen mellom tingarar og leverandørar, slik at dei sistnemnde med bransjekunnskap har eit kunnskapsovertak. I rapporten kjem dr. Weisman med nokre råd for korleis ei verksemd skal motverke å hamne i ein «innelåst» situasjon. Det er viktig, heiter det, allereie gjennom tevlingsunderlaget og avtaleunderteikninga sjå til at slike situasjonar ikkje kjem i framtida. Krav om opne standardar og samhandling mellom andre system kan vere eitt av tiltaka, like eins å få leverandøren til å gje høve til at verksemda sjølv eller ein av dei tilsette der, får endre eller tilpasse IKT-systemet. Så tidleg som mogeleg i innkjøpsprosessen må verksemda vere merksam på, analysere og motverke ein mogeleg «innlåsings»-verknad. Meir samvirke Dr. Weisman peikar òg på at det er ønskjeleg med auka samvirke mellom svenske og europeiske innkjøparar. Føremålet er å gje føresetnader for ein meir rasjonell IKT-bruk gjennom samarbeid mellom innkjøparane, og dessutan redusere den informasjons- og kunnskapskløfta som er mellom leverandørar og tingarar. IKT-systema bør dessutan kjøpast med vilkår som gjer det mogeleg med ei sjølvstendig vidareutvikling av systema og som gjer kjøparen kontroll over investeringa si. Krav på meir innsyn når det gjeld korleis systema verkar og er bygde opp kan òg stimulere kompetanseutvikling og innovasjon, heiter det i rapporten. Freistar småføretak til kamp om kontraktar Tenestene som det skotske motstykket til doffin.no tilbyr, har på få år fått mange fleire skotske leverandørar til å interessere seg for offentlege innkjøp i Skottland. Det syner ein resultatrapport som no ligg føre. Ikkje minst gjeld det småleverandørane: For to år sidan gjekk 57 prosent av kontraktane til denne leverandørgruppa i 2012 var det auka til 68 prosent. Førre året var det dessutan over kunngjeringar av ulike småkjøp å finne på nettstaden. I år er det fem år sidan Skottland kom med den særskilde innkjøpstenesta si, Public Contracts Scotland (PCS). Ho er ein sentral del av innkjøpsreformprogrammet som den skotske regjeringa har hatt gåande i nokre år. Føremålet med tenesta er å leggje til rette for at skotske leverandørar, særleg dei små, i stendig aukande grad er med i tevlingane om offentlege innkjøp i landet. 8

9 PCS driv ein nettstad for kunngjeringar av offentlege innkjøp med automatisk vidaresending av kunngjeringane til TED og det offisielle lysingsbladet i EU. Her kan oppdragsgjevarane òg kunngjere oppdrag med verdi lågare enn EU/EØS-tresklane, og dessutan kontraktstildelingar. Nettstaden har på mange måtar det same tilbodet som doffin.no her heime. Verdiaukande tenester Førre året vart det dessutan lagt til fleire verdiaukande tenester på den skotske nettstaden: Standardspørsmål til bruk ved prekvalifisering, meir standardisering i samband med kunngjeringane, og ei ny teneste der leverandørar som treng underleverandørar, kan kunngjere det på nettstaden. I rapporten som no ligg føre, går det fram at 68 prosent av kontraktane som skotske, offentlege oppdragsgjevarar kunngjorde i 2012, gjekk til skotske småverksemder. To år tidlegare synte statistikken at om lag 57 prosent av desse kontraktane gjekk til SMB arane (små og mellomstore verksemder). I Skottland er verksemder med mindre enn 250 tilsette for små å rekne. Statistikken syner òg at 82 prosent av det offentlege kontraktane som vart lyste ut førre året, gjekk til småverksemder anten dei var skotske eller ikkje. I 2010 var talet 74 prosent, i prosent. 80 pst. til skotske leverandørar Samla sett gjekk 80 prosent av dei offentlege oppdraga i Skottland til skotskbaserte leverandørar i I rapporten heiter det at interessa for å gjere oppdrag for det offentlege er aukande, ikkje minst fordi den offentlege sektoren har vorte meir føreseieleg. I 2010 gjekk nær 71 prosent av desse kontraktane til leverandørar som er registrerte i PCS med ein skotsk forretningsadresse. Quick Quote er ei PCS-teneste som gjeld kunngjeringar av småkjøp, minitevlingar innanfor rammeavtaler, førespurnader osb. Førre året vart over slike kunngjeringar å sjå her. I 2009 var det berre noko mindre enn 2000 slike kunngjeringar på Quick Quote. Rapporten syner at det i 2012 var over kjøparar som var registrerte på nettstaden, og over 550 offentlege oppdragsgjevarar som nytta kunngjeringstilboda der. Kvar månad er det over unike brukarar på nettsida, og over ein million sidevisingar kvar månad. 9

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til innovasjonskonkurranse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til innovasjonskonkurranse

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i Oslo

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015 Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Frokostmøte Kristiansand 12.okt 2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Video smartere samhandling

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser 09.10.13 Dialogkonferanse REN, Per Harbø Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto Hille Mellbye Arkitekter AS 2 Nasjonale utfordringer krever nye

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Frokostmøte Stavanger 5.juni 2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 2 500 mrd pr år Offentlig

Detaljer

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Møteplasser skaper

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Innovative innkjøp som drivkraft til næringsutvikling

Innovative innkjøp som drivkraft til næringsutvikling Foto: Jo Michael Innovative innkjøp som drivkraft til næringsutvikling Tiltaksforum, Loen 12.11.14 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonal dugnad nasjonale partnere Programansvarlige NHO KS

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Leverandørdialog i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Programmet videreføres 2015-2019 Ny programperiode skal bidra til et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i NOREGS HØGSTERETT Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd: Oslo Vei AS, konkursbuet

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Foto: Jo Michael Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Miljøledelse 25.11.14 Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling DRIFTSMELDINGER OG ALARMER Stavanger

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Frokostseminar: Bygg bærekraftig Innovative anskaffelser ventilasjon

Frokostseminar: Bygg bærekraftig Innovative anskaffelser ventilasjon Frokostseminar: Bygg bærekraftig 29.11.16 Innovative anskaffelser ventilasjon v/ Magnar Skår 100990 1.1 2 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og drifter 177 skoler med ca. 750 bygg i Oslo 137 med lekeområder

Detaljer

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovasjon? BALANSERTE ANSKAFFELSER Behov Konkurransegrunnlag Konkurranse Kontrakt Leveranse Test / Dialog

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Samordning mellom forvaltningsorganer en innovasjonsutfordring

Samordning mellom forvaltningsorganer en innovasjonsutfordring Samordning mellom forvaltningsorganer en innovasjonsutfordring Samhandlingsarena Semicolon II 19.September 2012 Trude Andresen Direktør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

ENTREPRENØRENES INNSPILL TIL BYGGHERRENE

ENTREPRENØRENES INNSPILL TIL BYGGHERRENE ENTREPRENØRENES INNSPILL TIL BYGGHERRENE Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg E B A EBA 0 EBA TVB EBA S EBA R Oslo/Akershus/ Østfold Telemark/Vestfold/ Buskerud Aust-Agder/ Vest-Agder Rogaland EBA V EBA

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant]

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant] Rammeavtale Om levering av entreprenørtenester mellom Lindås kommune og 1. Partane sine representantar Oppdragsgjevar: Leverandør: Lindås kommune [Lindås kommune sin representant] [Namn på leverandør]

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST 1 500 mrd pr år 40% av kommunale budsjetter består av innkjøp Offentlig

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Før 61m. Etter 91,5m

Før 61m. Etter 91,5m 1 Før 61m Etter 91,5m 2 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig evne til å bære risiko, betyr at staten/etatene og kommunesektoren aktivt

Detaljer

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren VEDLEGG A RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx og... heretter kalla leverandøren Tidsramme for avtalen: 01.05.2011 30.04.2013 Avtalen gjeld: Lærebøker/læremidlar Følgjande kommunar

Detaljer