KS pådriver for offentlig-privat innovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS pådriver for offentlig-privat innovasjon"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2013 Fredag 10. mai 1. KS pådriver for offentlig-privat innovasjon 2. Kamp om hundrevis av anleggsmilliarder 3. Innkjøpsmakt kan gi økt bruk av tre i bygg 4. Tolkning av ordvalg gav tap i erstatningssak 5. Innovasjon, sosialt ansvar og OPS 6. Tiltak mot å verte bunden ved IKT-kjøp 7. Freistar småføretak til kamp om kontraktar KS pådriver for offentlig-privat innovasjon KS jobber med innovasjon fordi mange av kommunesektorens utfordringer ikke kan løses med tradisjonelle arbeidsmåter. Utfordringen er hvordan næringslivet og offentlig sektor kan samarbeide om å finne nye løsninger på samfunnsproblemer. Gjennom utradisjonelle samarbeid kan det oppstå uante og spennende løsninger, uttaler Trude Andresen, direktør for Innovasjon i KS. Stikkordet er Offentlig-privat innovasjon (OPI), med formål å skape innovative samfunnsnyttige løsninger som kan kommersialiseres. I løpet av de siste par årene er OPI blitt et relativt vanlig begrep i danske kommunale og regionale anskaffelseskretser. Bakgrunnen er at kravet til effektivisering og bedre tjenesteyting ikke kan oppnås uten en radikal nytenkning. Det er snakk om effektivisering av de offentlige organisasjonsformene og økt vekst for private virksomheter. Nylig kom det for øvrig en veiledning i Danmark for dem som ikke synes funksjonskrav og førkommersielle anskaffelser er tilstrekkelig for å få fram og dekket behovet for nye løsninger. Veiledningen er utarbeidet i samarbeid mellom OPI-lab, MindLab, Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Patent- og Varemærkestyrelsen. Må løses på tvers av profesjoner - Mange av framtidas samfunnsfloker må løses i samarbeid, på tvers av profesjoner, sektorer og forvaltningsnivå. Dessuten må vi åpne opp for samskapning med våre omgivelser, også private aktører, sier Trude Andresen direktør for Innovasjon i KS på Bakgrunnen for at KS jobber med innovasjon er at mange av kommunesektorens utfordringer ikke kan løses med tradisjonelle arbeidsmåter. Derfor har Innovasjonsalliansen for kommunesektoren aktører både fra det private og det offentlige. KS etablerte innovasjonsalliansen i mars Alliansen skal bidra til at kommunene selv finner opp de smarteste løsningene, og at det skapes en kultur for nyskaping i norske kommuner/fylkeskommuner. 1

2 Det har vært liten tradisjon for Offentlig-privat innovasjon (OPI) i Norge. Det er sjelden offentlige og private aktører går sammen før en tilbudsforespørsel er utarbeidet, der målet ikke er kjent og definert på forhånd. Gjennom utradisjonelle samarbeid kan det oppstå uante og spennende løsninger. Samarbeidet må også oppleves som nyttig og verdifullt for alle parter, hvis ikke er det ikke bærekraftig over tid. Dette er noe av kjernen i OPI, slik direktør Andresen i KS ser det. KS deltar i Innovation Forum der nettopp private og offentlige aktører har gått sammen for å fremme åpen innovasjon. Eksempler Et eksempel på utradisjonelt samarbeid er i Nøtterøy kommune, som ønsket å finne ny teknologi tilpasset demente hjemmeboende brukere. Løsningene leverandørene presenterte løste imidlertid ikke behovet kommunen hadde avdekket. Derfor gikk de sammen med leverandøren om en utviklingsavtale, der målet var å videreutvikle produktet tilpasset brukernes behov. Etter runder med prøving og feiling der brukeren og de pårørende har vært kjernen i prosjektet, lykkes de med å finne de gode løsningene. Et annet eksempel: Fra 2015 skal Nye Ullern videregående skole i Oslo samlokaliseres med Oslo Cancer Cluster. Elevene skal kobles sammen med verdens fremste forskere, og det er inngått avtaler om 40 små og store prosjekter. Målet er å utdanne for framtida med økt rekruttering til realfag og til forskning. Kamp om hundrevis av anleggsmilliarder Anleggsmarkedet er stillet i utsikt flere hundre milliarder offentlige kroner i kontrakter i årene framover, men kampen om milliardene blir ikke forbeholdt norske aktører: Regjeringen regner med fortsatt stor interesse fra utlandet. I forslaget til Nasjonal Transportplan ( ) legges det opp til samordning og dermed større anbud, og regjeringen forutsetter at de statlige anleggsbyggherrene legger til rette for et effektivt fungerende leverandørmarked, bl.a. gjennom kontraktutvikling. I sitt forslag til Nasjonal Transportplan for (NTP) signaliserer regjeringen at den vil legge til grunn en samlet ramme på om lag 500 mrd. kr til vei, bane og sjø. Det omfatter nyanlegg, drift og vedlikehold av infrastrukturnettet. Det har vært høy aktivitet i det norske anleggsmarkedet i de siste årene, heter det i stortingsmeldingen om NTP (Meld. St. 26 ( ). I takt med økt aktivitet har det gradvis blitt færre tilbydere på nye jobber, men det er betydelige geografiske forskjeller. Mens det i 2010 var mellom fire og fem tilbydere per jobb, var det bare drøye tre tilbydere per jobb i Dette nivået har holdt seg i Det var særlig på Vestlandet og Østlandet at antall tilbydere falt. Bransjen selv mener at det er god margin til kapasitetsgrensen. Internasjonal konkurranse Ifølge meldingen har høy aktivitet i Norge kombinert med krevende økonomiske tider i store deler av resten av Europa, medført stor interesse blant internasjonale entreprenører for å søke oppdrag i Norge. Det er grunn til å tro at utenlandske aktører også i framtiden vil delta i konkurranser om oppdrag i Norge, heter det. 2

3 For å sikre en effektiv bruk av de midlene som planlegges faset inn, tar regjeringen sikte på å etablere en ny ordning for særskilt prioriterte prosjekt. Et «Prioritert prosjekt» kan bestå av flere enkeltstrekninger/parseller. Gjennom en slik finansiering og organisering vil de prioriterte prosjektene sikres forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring innenfor eksisterende budsjettsystem. Det kan da inngås kontrakter utover budsjettåret om leveranser av materiell, tjenester osv. Samordning Samordning av ulike tiltak langs en lengre strekning sikrer en mer effektiv gjennomføring, fremholder regjeringen, og god samordning medfører mer effektiv bruk av ressursene gjennom samlet planlegging og gjennomføring av tiltak som kan samordnes i tid. Det gir også mulighet for større konkurranse og dermed lavere pris for mindre tiltak på vegnettet ved at ulike tiltak kan settes sammen i større anbud. I arbeidet med handlingsprogrammet vil Statens vegvesen legge opp til enkelte «samordningsstrekninger» for å sikre at alle aktuelle tiltak på strekningen kan planlegges under ett og gjennomføres i en eller noen få etapper med felles anbudsutlysning og felles byggeledelse. Gjennom utvikling av kontrakter og tilrettelegging for konkurranse om oppdragene, forutsettes det at etatene tilrettelegger for et velfungerende leverandørmarked for å få en effektiv bruk av midlene til veg- og jernbaneformål. Dette omhandler forhold som risikofordeling i kontrakter, bruk av tildelingskriterier, standardisering av kontrakter mv. Etatene skal også samarbeide om å intensivere forskning og utvikling av markedsstimulerende tiltak for å øke graden av nyskaping og produktivitet. Innkjøpsmakt kan gi økt bruk av tre i bygg Offentlige anskaffelser kan være et egnet verktøy til å fremme økt bruk av tre som materiale i bygg. En bevisst innkjøpsstrategi der det offentlige tar rollen som en krevende kunde, kan være viktig for å utvikle produkter og løsninger i leverandørmarkeder. Det offentlige kan kort og godt benytte seg av sin makt som en stor kjøper. Dette fremkommer i en rapport som Statsbygg har utarbeidet. Statsbygg fikk i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å se nærmere på hva som må til for å øke bruken av tre i offentlige bygg. Rapporten fra arbeidet, «Tre for bygg og bygg i tre. Kunnskapsgrunnlag for økt bruk av tre i offentlige bygg», foreligger nå. Den er et analysedokument, og har i tillegg fire delrapporter. Blant anbefalingene til politikkområder der det kan være aktuelt å formulere nye eller endrede tiltak for å øke bruken av tre i offentlige bygg, er det punkter som berører anskaffelser. Ett gjelder tiltak for å løse de kollektive problemene knyttet til manglende standardløsninger, erfaring og risiko. Dette kan gjøres i form av pilotprosjekter og programmer hos offentlige byggherrer, med en klar innretning mot å utvikle standardiserte konsepter som egner seg for repetisjon, heter det. Effektive målings- og benchmarkingsverktøy (blant annet tid og kostnad) bør være en del av dette. 3

4 Alternative løsninger I tillegg til pilotprosjekter, kan det offentlige i større grad enn i dag aktivt etterspørre byggtekniske løsninger der tre kan være et alternativ. Dette behøver ikke nødvendigvis være uprøvde, nyskapende løsninger. Ved å etterspørre og benytte mer standardiserte løsninger, eller løsninger som har potensial til å bli standardiserte kan det offentlige i større grad bidra til et volummarked for tre. Ved samtidig å etterspørre løsninger som framstår som gode miljømessig sett, kan det offentlige i større grad også bidra til å oppfylle miljø- og klimapolitiske målsettinger gjennom offentlige byggeprosjekter. Lov om offentlige anskaffelser representerer i seg selv ikke en barriere for å benytte tre i Byggeprosjekter, da det kan stilles krav om materialbruk. Imidlertid må norske offentlige byggherrer innhente tilbud i et europeisk marked, gitt at vi er del av EØS-området. Offentlige byggherrer må derfor være nøye på hvordan anbud utformes, slik at det ikke framstår som en «for-fordeling» av bestemte materialprodusenter. Det er for øvrig viktig at anbudets tekniske krav ikke oppfattes som om det utelukker bruk av tre der dette ikke er intensjonen. Hvis bestemte materialkrav knyttet til miljø- og klimaeffekter står sentralt i anskaffelsen, og hvis leverandør av trematerialer oppfyller dette, vil dermed også tre kunne være en god kandidat i en miljøfokusert anskaffelse. Gå foran Det er i Norge foreløpig ikke fastsatt generelle normer knyttet til kvaliteter eller miljøegenskaper for materialer til bygg - i et livssyklusperspektiv. Dette er imidlertid ikke til hinder for at offentlige byggherrer kan gå foran og stille slike krav, slik for eksempel Statsbygg gjør gjennom å klimagassberegne materialer (ved klimagassregnskap.no), samt stille krav til dokumentasjon av miljøegenskaper. Dette siste gjøres gjennom å kreve EPD ( Environmental Product Declaration ) som dokumenterer miljøkritiske parametere for produksjonsprosess, benyttede stoffer og materialer sett i forhold til bruksområde. Statsbyggs rapporter er å finne på Tolkning av ordvalg gav tap i erstatningssak Vinneren av konkurransen var den eneste av sju tilbydere som tilbød plastskilt alle de andre tilbød aluminiumsskilt. En av «aluminiums-tilbyderne» anla sak med krav om erstatning, men tapte både i tingretten og nå i Agder lagmannsrett. Det var en fortolkning av en formulering i konkurransegrunnlaget og rettspraksis med hensyn til det innkjøpsfaglige skjønn som gjorde utslaget. Saken gjaldt et krav om erstatning i forbindelse med en anbudskonkurranse i Anskaffelsen var en toårig rammeavtale for levering av kjennemerker til kjøretøy til Vegdirektoratet. Det var tilknyttet en opsjon for oppdragsgiveren på inntil to års forlengelse, og totalverdien av anskaffelsen for hele tidsperioden var 500 millioner kroner. Kravet fra selskapet som ble nr. 2 i konkurransen, Norske Regskilt AS, var primært erstatning for den positive kontraktsinteressen. Det betyr å få dekket det tap som selskapet er påført, fordi det ville ha vunnet konkurransen dersom oppdragsgiveren ikke hadde gjort alvorlige feil underveis i anskaffelsesprosessen. Subsidiært ønsket 4

5 selskapet erstatning for den negative kontraktsinteressen, dvs. å få erstattet de kostnadene det har hatt ved å delta i konkurransen. Lagmannsretten avviste begge kravene. Skjønn og faktum Den omstridte formuleringen i konkurransegrunnlaget var: «[..]kjennemerker av et annet materiale enn aluminium skal ha minimum samme «stivhet» som aluminiumskjennemerkene og ikke være vesentlig tykkere». Seks av de sju tilbudene som kom inn, inneholdt aluminiumskjennemerker vinneren tilbød plast. Lagmannsretten tolker konkurransegrunnlaget slik at det ikke er til hinder for å tilby levering av plastkjennemerker, slik påstanden fra Norske Regskilt gikk ut på. Når det gjelder «stivhet» og «vesentlig tykkere» mener domstolen at dette er vurderinger som hører inn under det innkjøpsfaglige skjønn, ifølge tidligere rettspraksis. Samtidig konstaterer retten at Vegdirektoratet ikke har lagt uriktig faktum til grunn eller gjort feil når det gjelder «vesentlig tykkere» når plastskiltet er målt til 5 mm inkl. en ramme, selv om Norske Regskilt hadde beregnet tykkelsen til 5,4 mm. Lagmannsretten oppfatter kravet om «vesentlig tykkere» for å være et funksjonskrav og kravspesifikasjonen legger opp til et romslig skjønn når det gjelder kravene «stivhet» og «vesentlig tykkere». Miljø og klage Til støtte for sitt krav om negativ kontraktsinteresse, la Norske Regskilt til grunn dels en påstand knyttet til evaluering av miljøsiden ved leveransen, dels knyttet til gjennomføringen av anbudskonkurransen, særlig klageprosessen. Det var ikke krav om at det skal være modeller for utregning av miljøkriteriet, og evalueringen ble av retten oppfattet slik at det ble lagt avgjørende vekt på miljøsertifisering av virksomhetene. Domstolen kom til at miljøsiden av leveransen er blitt tilfredsstillende evaluert. I meldingen om kontraktstildeling ble tilbyderne gitt ti dagers klagefrist. Lang nok, ifølge retten, selv om meldingen var noe mangelfull. Vegdirektoratet opplyste også i meldingen at kontrakt ville bli gjort ved klagefristens utløp. I et brev noen dager etter den opprinnelige meldingen kom vegvesenet med utfyllende opplysninger, samtidig som det ble gjort klart at klagefristen ikke ville bli forlenget. Lagmannsretten kan ikke se at Norske Regskilt ble hindret i å kreve rettslige tiltak for å utsette kontraktsinngåelsen. Det at en oppdragsgiver, etter da gjeldende forskrift, hadde en svarfrist på 15 dager dersom en tilbyder bad om utvidet begrunnelse, innebærer ikke noe annet enn at begrunnelsen ville kommet etter at kontrakten var gjort, heter det. Domstolen kan heller ikke se at Vegdirektoratet har handlet i strid med god forretningsskikk i sin håndtering av tildelingsavgjørelsen. Dommen kan du lese på lovdata.no. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Innovasjon, sosialt ansvar og OPS Difi arrangerer nettverksmøte i Forum for sosialt ansvarlige anskaffelser, KSI Fagrådet har hatt årsmøte og valg og en serie møter med innovasjon og leverandørdialog på programmet gjennomføres i mai. NHO Service har laget rapport som viser at fritt brukervalg har gitt flere tilbydere, og en komité i 5

6 Standard Norge har bl.a. drøftet standardkontrakter og OPS (Offentlig-privat samarbeid). I Danmark skal OPS-barrierer undersøkes, og EU-kommisjonen er kommet med en «Golden Book» med råd som skal hjelpe til med å få fart i grenseoverskridende e-handel. Nettverksmøte om sosialt ansvarlige innkjøp Forum for sosialt ansvarlige anskaffelser arrangerer nettverksmøte 24. mai. Tema er oppfølging av sosiale krav ved bruk av egenrapporteringsskjema og hvordan tolke svar og gi tilbakemelding til leverandører. Vi vil få høre eksempler fra Stavanger kommune og Sykehuspartner. Målgruppe er innkjøpere og andre som arbeider med offentlige anskaffelser og kontraktsoppfølging, men seminaret er åpent for alle. Arrangører er Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i samarbeid med Initiativ for etisk handel. Påmeldingsfrist er 16. mai. For mer informasjon og påmelding se Difis kurssider KSI har valgt fagråd KSI Fagrådet har hatt årsmøte og valgt følgende: Rita Endresen, Trondheim kommune (leder), Ivar Larsen, Fredrikstad kommune, Tanja Huse-Fagerlie, Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR), Ewa Rosting Enge, Vefsn kommune, og Tommy Hestem, Asker kommune. Varamedlemmer: Tor Kjærstad, Innkjøpssamarbeidet Øvre Romerike, Jonny Indrevåg, Ålesund kommune og Mona Halvari, Finnmark fylkeskommune. Valgkomitéen består av Jan Ivar Bjørnli, Trondheim kommune, Arve Klokk, Flora kommune og Elvur Hrønn Thorstheinsdottir, Stavanger kommune. Mai = innovasjonsmåned Mye møtevirksomhet om innovative offentlige anskaffelser gjennomføres i løpet av mai. KS/NHOs Nasjonalt program for leverandørutvikling eller en regional utgave av samme - er med eller står sentralt i dem alle: En workshop er allerede gjennomført i Bergen (7. mai), der kommunaldirektører, avdelingsledere, prosjektledere, innkjøpere mfl. deltok. 13. mai er det dialogkonferanse i Trondheim: Et pilotprosjekt skal danne grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører av løsninger fram mot kravspesifikasjon for anskaffelse av fremtidsrettet billettering via mobiltelefon for kollektivtrafikken i Sør Trøndelag («mobillett»). 15. mai skjer det i Oslo: Dialogkonferanse om et pilotprosjekt for å utvikle et forenklet varmedistribusjonssystem til passivhus-skolebygg i Oslo i regi av Undervisningsbygg Oslo KF. 24. mai inviterer Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune til frokostmøte i regi av Framtidens byer. Møtet arrangeres i bystyresalen i Sarpsborg 24. mai under tittelen «Smarte miljøvennlige innkjøp med fokus på innovasjon». Fritt brukervalg har gitt flere private tilbydere En rapport NHO Service har tatt for seg valgfrihet i eldreomsorgen (hjemmehjelp, hjemmesykepleie og sykehjem) i de tre skandinaviske landene. Danmark er fortsatt 6

7 skandinavisk mester når det gjelder valgfrihet (95 %), mens Sverige kommer på en god andreplass (52 %). Norge er fortsatt klar jumbo (4 %). Fritt brukervalg har ført til flere private tilbydere på markedet, og dette har ført til dokumentert kvalitetsutvikling. I alle tre landene har private tilbydere høyere brukertilfredshet enn de kommunale. Rapporten finner du på hjemmesiden til NHO Service. Standardkontrakter for OPS Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide en generell standardkontrakt for alle typer OPSprosjekter (offentlig-privat samarbeid), men det kan være naturlig å lage en standard for nærmere angitte typer OPS-prosjekter. Dette vil kunne gjelde mindre bygg i kommunal eller statlig regi som f.eks. skoler og sykehjem. Dette fremgår av en rapport som en komité i Standard Norge har laget, og som nå er sendt på høring med frist 21.juni. Rapporten gjelder juridiske konsekvenser av OPS, BIM og ulike samspillmodeller. OPS-barrierer skal undersøkes En undersøkelse om barrierer for bruk av OPS (Offentlig-privat samarbeid) skal gjennomføres i Danmark. Formålet er å finne målrettede tiltak som kan bryte ned noen av disse barrierene. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som står bak undersøkelsen. På denne måten regner myndighetene med at det blir aktuelt for flere kommuner og regioner å ta i bruk OPS, heter det. EU-publikasjon for grenseløs e-handel EU-kommisjonen har publisert «The Golden Book on e-procurement». Her gjennomgås et trettitall av de største plattformene som benyttes i medlemslandene, med påfølgende tips og råd om hva som er viktig ved så vel systemdesign som bruk og hvilke fallgruver som bør unngås. Hensikten er å rette søkelyset på hvorledes IKT-støtten skal utformes for å fungere over språk- og landegrenser. Bakgrunnen for publikasjonen er EUs arbeid med å få grenseløs e-handel til å fungere. Tiltak mot å verte bunden ved IKT-kjøp Fleire tiltak for å hindre at ein IKT-leverandør heilt og haldet får kontroll over IKT-investeringane til den offentlege kunden sin, vert lagde fram i ein ny svensk rapport. Dei aller fleste i ein undersøking av tilhøva i Sverige syner at svært mange offentlege verksemder meiner at det er vanskeleg å byte ut hovudleverandøren av IKT-systema sine. Mellom anna, heiter det i rapporten, er det naudsynt å setje søkjeljoset allereie under tevlingsførebuinga mot korleis det skal demmast opp for slike «innelåste» situasjonar. Rapporten «Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter» er skriven av jur.dr. Richard Wessman på oppdrag frå Konkurrensverket i Sverige. Føremålet har vore å undersøkje kvifor det ofte ved IKT-kjøp vert hevda at berre eitt føretak kan levere det etterspurde og såleis at tevlingsutsetjing ikkje kan nyttast. 7

8 Dr. Weisman har spurt statlege og kommunale verksemder som kjøper IKT-system, leverandørar som leverer desse, og dessutan intervjua nokre av dei nærare. Svært mange av innkjøparane fortalde at det er vanskeleg for dei å byte ut nykelleverandørar av IKT-system. Nokre av innkjøparane seier i rapporten at leverandørane i byrjinga gjev greie nok prisar på grunnsystema, men at dei seinare i samarbeidet tek ut høgare forteneste på tilleggsutstyr og støttetenester. «Låste inne» Mange sit òg med viktige system for verksemda som det i praksis ikkje er mogeleg å byte ut. Berre nokre få innkjøparar set i verk særskilte tiltak for å sleppe å hamne i ein situasjon der dei er «låste inne». Det er elles ein ubalanse i kunnskapen mellom tingarar og leverandørar, slik at dei sistnemnde med bransjekunnskap har eit kunnskapsovertak. I rapporten kjem dr. Weisman med nokre råd for korleis ei verksemd skal motverke å hamne i ein «innelåst» situasjon. Det er viktig, heiter det, allereie gjennom tevlingsunderlaget og avtaleunderteikninga sjå til at slike situasjonar ikkje kjem i framtida. Krav om opne standardar og samhandling mellom andre system kan vere eitt av tiltaka, like eins å få leverandøren til å gje høve til at verksemda sjølv eller ein av dei tilsette der, får endre eller tilpasse IKT-systemet. Så tidleg som mogeleg i innkjøpsprosessen må verksemda vere merksam på, analysere og motverke ein mogeleg «innlåsings»-verknad. Meir samvirke Dr. Weisman peikar òg på at det er ønskjeleg med auka samvirke mellom svenske og europeiske innkjøparar. Føremålet er å gje føresetnader for ein meir rasjonell IKT-bruk gjennom samarbeid mellom innkjøparane, og dessutan redusere den informasjons- og kunnskapskløfta som er mellom leverandørar og tingarar. IKT-systema bør dessutan kjøpast med vilkår som gjer det mogeleg med ei sjølvstendig vidareutvikling av systema og som gjer kjøparen kontroll over investeringa si. Krav på meir innsyn når det gjeld korleis systema verkar og er bygde opp kan òg stimulere kompetanseutvikling og innovasjon, heiter det i rapporten. Freistar småføretak til kamp om kontraktar Tenestene som det skotske motstykket til doffin.no tilbyr, har på få år fått mange fleire skotske leverandørar til å interessere seg for offentlege innkjøp i Skottland. Det syner ein resultatrapport som no ligg føre. Ikkje minst gjeld det småleverandørane: For to år sidan gjekk 57 prosent av kontraktane til denne leverandørgruppa i 2012 var det auka til 68 prosent. Førre året var det dessutan over kunngjeringar av ulike småkjøp å finne på nettstaden. I år er det fem år sidan Skottland kom med den særskilde innkjøpstenesta si, Public Contracts Scotland (PCS). Ho er ein sentral del av innkjøpsreformprogrammet som den skotske regjeringa har hatt gåande i nokre år. Føremålet med tenesta er å leggje til rette for at skotske leverandørar, særleg dei små, i stendig aukande grad er med i tevlingane om offentlege innkjøp i landet. 8

9 PCS driv ein nettstad for kunngjeringar av offentlege innkjøp med automatisk vidaresending av kunngjeringane til TED og det offisielle lysingsbladet i EU. Her kan oppdragsgjevarane òg kunngjere oppdrag med verdi lågare enn EU/EØS-tresklane, og dessutan kontraktstildelingar. Nettstaden har på mange måtar det same tilbodet som doffin.no her heime. Verdiaukande tenester Førre året vart det dessutan lagt til fleire verdiaukande tenester på den skotske nettstaden: Standardspørsmål til bruk ved prekvalifisering, meir standardisering i samband med kunngjeringane, og ei ny teneste der leverandørar som treng underleverandørar, kan kunngjere det på nettstaden. I rapporten som no ligg føre, går det fram at 68 prosent av kontraktane som skotske, offentlege oppdragsgjevarar kunngjorde i 2012, gjekk til skotske småverksemder. To år tidlegare synte statistikken at om lag 57 prosent av desse kontraktane gjekk til SMB arane (små og mellomstore verksemder). I Skottland er verksemder med mindre enn 250 tilsette for små å rekne. Statistikken syner òg at 82 prosent av det offentlege kontraktane som vart lyste ut førre året, gjekk til småverksemder anten dei var skotske eller ikkje. I 2010 var talet 74 prosent, i prosent. 80 pst. til skotske leverandørar Samla sett gjekk 80 prosent av dei offentlege oppdraga i Skottland til skotskbaserte leverandørar i I rapporten heiter det at interessa for å gjere oppdrag for det offentlege er aukande, ikkje minst fordi den offentlege sektoren har vorte meir føreseieleg. I 2010 gjekk nær 71 prosent av desse kontraktane til leverandørar som er registrerte i PCS med ein skotsk forretningsadresse. Quick Quote er ei PCS-teneste som gjeld kunngjeringar av småkjøp, minitevlingar innanfor rammeavtaler, førespurnader osb. Førre året vart over slike kunngjeringar å sjå her. I 2009 var det berre noko mindre enn 2000 slike kunngjeringar på Quick Quote. Rapporten syner at det i 2012 var over kjøparar som var registrerte på nettstaden, og over 550 offentlege oppdragsgjevarar som nytta kunngjeringstilboda der. Kvar månad er det over unike brukarar på nettsida, og over ein million sidevisingar kvar månad. 9

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

!Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre

Detaljer

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2013 Fredag 22. mars 1. Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill 2. Forbeholdt samfunnsansvarlige

Detaljer

Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon

Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 26/2011 Fredag 19. august 1. Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon 2. Høster ros

Detaljer

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap!

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2014 Fredag 28. mars 1. Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! 2. Sju av

Detaljer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2010 Fredag 3. september 1. Smartere innkjøp gir bedre bygg 2. Vil skjerpe kontroll

Detaljer

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer

Detaljer

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn

Detaljer

Byggkonferansen 2012 Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk!

Byggkonferansen 2012 Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2012 Fredag 2. november 1. Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk! 2. Difi-presentasjon

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 2. Best med anbud overfor

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2011 Fredag 11. november 1. Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet 2. Difi-satsing:

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Strakshjelp for korrekt regelbruk

Strakshjelp for korrekt regelbruk Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs,

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Bærum på jakt etter innovative mat-løsninger

Bærum på jakt etter innovative mat-løsninger Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer