Innovasjon i offentlig sektor - Utfordringer og muligheter. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Helge Godø, NIFU STEP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon i offentlig sektor - Utfordringer og muligheter. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Helge Godø, NIFU STEP"

Transkript

1 Innovasjon i offentlig sektor - Utfordringer og muligheter Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Helge Godø, NIFU STEP

2 Helge Godø Innovasjon i offentlig sektor Utfordringer og muligheter Problemnotat skrevet for TEKNA i forbindelse med Kunnskapsdugnaden Endelig versjon

3

4 Innhold 1 Innovasjon i offentlig sektor innledning og sammendrag Hvorfor trengs en bedre, forskningsbasert forståelse av innovasjon i offentlig sektor? Noen kjennetegn ved innovasjon i offentlig sektor Innovasjonsbegreper i offentlig sektor Hvordan skapes innovasjon i offentlig sektor? Innovasjon i offentlig sektor noen utfordringer og muligheter Nye signaler? Noen strukturelle rammebetingelser Innkjøp som innovasjonsfaktor i offentlig sektor Den nordiske modell og samhandling offentlig, sivil og privat sektor Litteratur

5

6 1 Innovasjon i offentlig sektor innledning og sammendrag 2009 markerte et tidsskille i norsk innovasjonspolitikk av to grunner: For det første, i mars 2009 behandlet Stortinget den første Innovasjonsmeldingen 1 - og markerte dermed at innovasjon har blitt et eget politikkområde. Tidligere var dette pakket inn i industripolitikk, distriktspolitikk, forskningspolitikk og mye annet. Det andre, og av større interesse i vår sammenheng, var at Innovasjonsmeldingen viet et eget kapittel (kapittel 8) til innovasjon i offentlig sektor, i tillegg til at dette tema ble berørt flere andre steder i meldingen. Mange innovasjonsforskere, i sær i Europa, har i løpet av de siste årene arbeidet for at også offentlig sektor må få en plass i vår tenking, forskning og politikk om innovasjon. I korthet tar forskningen om innovasjon i offentlig sektor utgangspunkt i at denne sektoren utgjør en betydelig innovasjonskraft - og barrierer - for samfunnsutviklingen i seg selv, men er også en viktig forutsetning for innovasjon i andre sektorer. Målsetningen med å få bedre kunnskap om innovasjon i offentlig sektor er at dette vil bidra til en mer helhetlig forståelse av innovasjon i samfunnet. En helhetlig forståelse av innovasjon må også omfatte offentlig sektor og samspillet mellom den og andre sektorer i samfunnet, inklusiv det sivile samfunn. Kunnskap om innovasjon i offentlig sektor er en forutsetning for å skape en bedre og mer innovasjonsfremmende politikk basert på kunnskap om hvordan innovasjoner skapes og hva slags innovasjoner vi ønsker å skape. Hovedpunkter i notatet Dette notatet skal kort redegjøre for kunnskapsstatus og forskning i studier av innovasjon i offentlig sektor. Notatet vil drøfte noen policyrelaterte spørsmål med utgangspunkt i offentlig sektors rolle som krevende kunde fordi dette kan ha betydning for teknologisk innovasjon. Mer konkret vil notatet ta for seg følgende tema: - Behovet for en bedre, forskningsbasert, forståelse av innovasjon i offentlig sektor, i kapittel 2, - Kjennetegn ved innovasjon i offentlig sektor - og hva skiller innovasjon i offentlig sektor fra innovasjon i privat sektor, er tema i kapittel 3, - Noen utfordringer og muligheter mht innovasjon i offentlig sektor, med utgangspunkt i de mulighetene som ligger i signalene i Innovasjonsmeldingen om å styrke det offentlige som krevende kunde, er tema i kapittel 4. Det siste punktet om offentlige anskaffelser og offentlig sektor som krevende kunde bærer i seg bedre muligheter for satsning på teknologisk innovasjon. På dette området er det også 1 St. meld. Nr 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge 5

7 behov for forskningsbasert kunnskap om hva slags rammebetingelser, organisering, kompetanse og prosesser som er gunstigst for å utvikle en aktiv nasjonal teknologistrategi. Helt til slutt i notatet vil det også bli argumentert for at en teknologiorientert innovasjonspolitikk for offentlig sektor kan være tjent med at den nordiske modellen videreutvikles i praksis. En slik videreutvikling bør omfatte et forskningsbasert kunnskapsfokus på innovasjon i offentlig sektor. 6

8 2 Hvorfor trengs en bedre, forskningsbasert forståelse av innovasjon i offentlig sektor? En effektiv og fornyelsesorientert offentlig sektor er en viktig forutsetning for en innovativ privat sektor. Samspillet mellom offentlig og privat sektor betyr mye for innovasjonsdynamikken i et samfunn. Det sivile samfunn med sine frivillige organisasjoner hører med i dette bildet det er i tillegg viktig for videreutviklingen av vår kultur og demokratiske samfunnsform. Samspillet bør betraktes som en fruktbar arbeidsdeling det er ikke et nullsum-spill der vekst eller aktivitet i en sektor går på bekostning av en annen. Tiltross for Innovasjonsmeldingen og den anerkjennelse som ligger i at den tar opp innovasjon i offentlig sektor som et viktig samfunnsanliggende, så fremstår kombinasjonen av offentlig sektor og innovasjon i den folkelige bevisstheten som kontraintuitiv. Mange vil mene at innovasjon i offentlig sektor er en umulighet av flere grunner. Først og fremst fordi innovasjon oppfattes som et fenomen i næringlivet og er nært knyttet til bedrifter i privat sektor. Men mange vil dessuten mene at innovasjon i offentlig sektor er en umulighet p.g.a. stereotypiske oppfatninger av offentlig sektor som konservativ, ineffektiv, mekanisk regelstyrt, etc., dvs. at offentlig sektor ofte oppfattes som grunnleggende antiinnovativ. Alle har erfaringer som understøtter slike oppfatninger. Slike holdninger ble tidligere fremmet av enkelte innovasjonsforskere, slik som Peter Drucker, som skriver: Most innovations in public-service institutions are imposed on them either by outsiders or by catastrophe. (Drucker, 1985, p. 177) og i Druckers verden var det militære kroneksemplet på manglende innovasjonsevne. Indirekte og sikkert helt utilsiktet samstemmer slike oppfatninger med tradisjonell forskningsbaserte tilnærminger til studier av politiske systemer og offentlig administrasjon og organisasjon (for eksempel statsvitenskap, organisasjonsteori, etc.), hvor fagtradisjon, terminologi og teorigrunnlaget er helt forskjellig fra innovasjonsforskningen. I denne type fagtradisjon om offentlig sektor benyttes vanligvis termer som reform, modernisering, endringsprosesser for å angi det innovasjonsforskningen vil si omfatter innovasjonsaktiviteter og at ord som innovasjon tradisjonelt ikke har vært brukt. Denne holdningen til innovasjon i offentlig sektor har gradvis endret seg i løpet av de siste ti årene. Det er mange som har bidratt til å endre dette synet på at innovasjon og offentlig sektor er en relevant kobling. Innen forskning kan man se at en del miljøer med forankring i tradisjonell, næringslivsorientert innovasjonsforskning for ca år siden begynte å interessere seg for offentlig sektor først, fordi de ble interessert i kunnskapsintensive sektorer og tjenesteyting og da var det nærliggende også å bli interessert i offentlig sektor. Et viktig gjennombrudd skjedde da det i regi av EUs 5. Rammeprogram for forskning og teknologiutvikling ble gitt finansiering til et større internasjonalt prosjekt 7

9 PUBLIN 2 Innovation in the Public Sector i tidsrommet , med daværende STEP-gruppen som koordinator. Utenfor forskningskretser kan man observere at det å tenke innovasjon i offentlig sektor gradvis også har fått økende anerkjennelse i løpet av de siste fem-ti årene. Årsakene til dette er flerfoldige. En årsak er inntoget av tenking og politikk inspirert av New Public Management (NPM 3 ) i offentlig sektor. I NPM har begreper og tenkesett i det som blir utlagt som grunnleggende for privat sektor blitt importert og forsøkt anvendt i offentlig sektor. I dette er innovasjon et godord, noe som gir assosiasjon til kreativitet og dynamikk. Følgelig er det i NMP-ånden naturlig å bruke begreper som innovasjon i stedet for begreper som reform eller evaluering og revisjon når man snakker om nye virksomhetsmodeller, etc. Men den økte interessen for innovasjon i offentlig sektor har også kommet fra helt andre og kanskje uventet hold. En eksponent for dette er grupperinger i næringslivet selv, men også i policykretser i Europa, ut fra den økende interessen som har oppstått de siste årene for den Nordiske modellen som igjen er basert på observasjoner at de nordiske landene, tiltross for en stor offentlig sektor og sterk beskyttelse av arbeidstakere, ligger på verdenstoppen på nært sagt alle internasjonale sammenligninger mht konkurransedyktighet, innovasjon, lønnsomhet i tillegg til høyt nivå på generell velstand i befolkningen (Schubert & Martens, 2005). En som tenker i lignende baner i Norge er Fred Olsen og kretsen rundt stiftelsen Innovasjonsforum 4, som mener at den tradisjonelle nordiske modellen er langt mer fruktbar og innovasjonsfremmende enn NPM og at den nordiske modellen forutsetter en sterk, innovativ offentlig sektor og utstrakt samarbeid med partene i arbeidslivet. De bygger mye av sin tenking på blant annet arbeidet som Einar Thorsrud i sin tid var leder for og de mener at den mest fruktbare veien å gå er en videreutvikling av dette også gjennom tiltak som kan fremme innovasjon i offentlig sektor. Det er flere andre krefter som har bidratt til den økte interessen for å tenke innovasjon i offentlig sektor. En viktig årsak, om enn diffus, er eldrebølgen, der erkjennelsen i økende grad går på at samfunnet, i sær offentlig sektor, må utvikle nye løsninger for hvordan samfunnet skal makte å ta seg av en økende befolkning av eldre i fremtiden. Dette er et spørsmål som har kommet tungt inn på dagsordenen i mange samfunn, slik som Japan, hvor teknologiutvikling lenge har vært en viktig strategi 5, men også fra enkelte kretser i Norge, slik som et utspill fra Abelia nylig er et tegn på 6. Med andre ord har det av litt forskjellige og kanskje motsetningsfulle grunner oppstått et sug eller interesse for nye 2 Se prosjektets hjemmeside: 3 I Wikipedia er det en kort, oversiktelig artikkel om NPM, se: 4 Jfr.: 5 Jfr.: 6 Jfr: Morgengry for offentlig sektor - 8

10 måter å tenke på når det gjelder offentlig sektor. I dette bildet hører innovasjon til fordi det oppfattes som et fruktbart begrep for målsetninger, ambisjoner og bekymringer som mange har for samfunnsutviklingen en utvikling der offentlig sektor vil komme til å spille en viktig rolle. Studier av innovasjon i offentlig sektor som et eget forskningsfelt har vokst frem i løpet av de siste ti årene. Det er fortsatt et relativt lite område, men det baserer seg på noen viktige forhold: - Offentlig sektor utgjør en betydelig andel av vårt økonomiske system over halvparten av sysselsatte i Norge arbeider innen offentlig sektor. Det fleste andre OECD-landene, særlig de mest avanserte, har også betydelige størrelse på sin offentlige sektor. Det ligger betydelige menneskelig og institusjonelle ressurser og muligheter i offentlig sektor mht innovasjon. - Offentlig sektor er en viktig pådriver for spesielt radikale innovasjoner som krever betydelig FoU-innsats og tilhørende infrastrukturinvesteringer. Tradisjonelt har utvikling av avansert forsvarsteknologi vært et slikt område, men denne modellen har også gyldighet på andre områder av betydning for samfunnet og et politikkmål kan være nettopp å videreutvikle denne rollen. - Offentlig sektor, sammen med det sivile samfunnet, har en innovasjonsdynamikk og kreativitet som er betydelig, men i liten grad erkjent eller forstått. Like fullt representerer dette et potensial av nasjonal betydning. Ved å tydeliggjøre dette basert på kunnskap fra forskning vil det bli lettere å utforme policytiltak som kan fremme denne innovasjonsdynamikken på en ønskelig måte. - Offentlig sektors ansvar for utdanning, forskning og kunnskapsutvikling er en viktig forutsetning for privat sektors innovasjonsevne: Jo mer innovasjonsorientert den er, jo mer vil det bidra til innovasjonsdynamikk i andre sektorer. Ut fra dette kan man si at tiltross for snart år med forskning om innovasjon i offentlig sektor, så er dette et forskningsfelt som er lite utforsket. Det man nå vet er at som forskningsfelt er innovasjon i offentlig sektor et svært omfattende område og det dekker et vidt spekter av innovasjoner og innovasjonsdynamikker. Denne spennvidden kan kort illustreres: Radikal nedgang i spebarnsdødligheten i Norge, spesielt krybbedød, som følge av enkle endring i anbefalinger til foreldre om hva slags sovestilling spebarn bør ha 7 - til teknologisk avansert system for elektroniske selvangivelser som gjør at folk flest ikke lengre behøver å bruke mye tid og anstrengelser på utfylling av kompliserte skjema. Denne spennvidden er tema for i de neste avsnittene. 7 Jfr. Artikkel i Aftenposten, , s.7 om Hjerteregister skal sikre lik behandling 9

11 3 Noen kjennetegn ved innovasjon i offentlig sektor 3.1 Innovasjonsbegreper i offentlig sektor Selv om innovasjon er relevant og fruktbart for offentlig sektor er ikke begreper, analytiske tilnærminger og teorier utviklet for å forklare innovasjon i privat sektor, særlig industrien, automatisk overførbare til offentlig sektor. Dette fordi på noen områder finnes kvalitative forskjeller mellom innovasjon i offentlig sektor og innovasjon i andre sektorer. Videre er det stor variasjon innen offentlig sektor mht innovasjon, kanskje mye større enn den variasjonsbredden som eksisterer i andre sektorer. I dette avsnittet skal dette utdypes fordi det kan være fruktbart for hvordan man forstår innovasjons i offentlig sektor. Generelt kan innovasjon i offentlig sektor defineres som: - Innføre og utføre en ny eller forbedret tjeneste eller rutine, - Skape et nytt produkt (enten dette er en vare eller tjeneste, eller kombinasjon av vare og tjeneste) - Innføre nye former for organisatoriske løsninger og koblinger for å yte nye tjenester eller produkter. Et eksempel på det siste er NAV-reformen, dvs et forsøk på å skape en innovasjon basert på parolen om at brukeren i fremtiden skal kunne forholde seg til og få all hjelp fra ett kontor i stedet for tre forskjellige hjelpeinstanser/kontorer. I det tidligere omtalte forskningsprosjektet PUBLIN ble det utviklet et begrepssystem (taksonomi) av seks forskjellige former for innovasjon i offentlig sektor for lettere kunne karakterisere og spesifisere det som særpreger denne form for innovasjon (Windrum, 2008, p. 8): 1. Tjenesteinnovasjon nye eller forbedrede former for tjenester, for eksempel endringer i egenskaper ved tjenestene og deres utforming. Et eksempel på dette kan være innføring av forhåndsutfylte selvangivelse i Norge i , basert på Skatteetatens informasjon fra registerdata. 2. Tjenesteytelsesinnovasjon som går ut på nye måter tjenester tilbys og leveres på, slik som tilretteleggelse for bruk av internett og SMS i forbindelse med de nevnte elektroniske selvangivelsene. 3. Forvaltningsmessig og organisatorisk innovasjon, som går ut på endring av organisasjon og organisatoriske funksjoner for å skape noe nytt og bedre, slik intensjonen har vært i forbindelse med opprettelsen av NAV, eller i forbindelse med konkurranseutsetting av offentlige tjenesteytelser basert på innføring av bestillerutfører-modellen, for eksempel at søppeltømming, snømåking eller drift av sykehjem 8 Jfr.: 10

12 settes ut på anbud og at alle aktører som ønsker det skal få lov til å være med på å konkurrere om å få kontrakter. 4. Konseptuell innovasjon går ut på utvikling av nye verdier og oppfatninger, som til dels utfordrer tradisjonelle begrunnelser for offentlig tjenesteyting og dens organisering, men samtidig prøver å skape noe helt nytt. Eksempel på dette er gjennombruddet for likestilling mellom kjønn og kvinners rett til likverdig utdannelse og deltakelse i det offisielle arbeidslivet. Dette har skapt behov dette har skapt for nye omsorgsinstitusjoner (for eksempel utbygging av barnehager, SFO og innføring av kjønnskvotering, etc.). Integrasjon av funksjonshemmede i normalskolen (HVPUreformen), eller et politisk flertall som ønsker innføring av en minimalistisk stat og av den grunn vil innføre New Public Management er andre eksempler på det som kan kalles konseptuel innovasjon. 5. Policy innovasjon som går ut på endringer og utvikling mht virkemidler ( policyinstrumenter ) og innretninger for å oppnå nye politiske målsetninger, særlig de som oppstår som følge av endrede verdensbilder (se punkt 4 ovenfor om konseptuel innovasjon). Et eksempel på nytt verdensbilde er oppfatningen om at utslipp av klimagasser som CO 2 er miljøskadelig og derfor innføring av policyinstrumenter som skal føre til reduksjon av slike gasser, slik som et system for utslippskvotehandel og andre traktatfestede internasjonale kjøreregler som inngår i Kyoto-avtalen for gjennom slike incentiver anspore til omlegging av energisystemer. 6. Systemisk innovasjon er nye samhandlingsmåter og roller mellom organisasjoner og kunnskapsbaser. På dette området har det skjedd store endringer i de fleste OECDlandene etter 1980, primært som følge av deregulering og liberalisering av landenes økonomiske systemer: Store og teknologitunge statlige virksomheter innen tjenesteyting og produksjon med tilhørende infrastruktur ble helt eller delvis privatisert (i Norge: Televerket, Statoil, Posten, NSB, Geografisk Oppmåling, Kongelig Mynt, etc.), samtidig som konkurransemarkeder er blitt skapt innen de virksomhetsområdene som tidligere var monopoler. Samfunnets og allmennhetens interesser skal nå primært ivaretas gjennom markedet, under overvåking av et system for statlige tilsyn. Disse arbeider ut fra noe få, generelle retningslinjer av generisk og normativ art. Foruten troen på markedskonkurranse er prinsippet om teknologisk nøytralitet blitt ledetråd for en ide om at innovasjonsdynamikken ligger i markedene og hos markedsaktørene. En konsekvens av dette er at det offentlige har redusert noen vil si abdisert sin rolle som teknologisk strateg i samfunnsutviklingen, men like fullt er det en innovasjon. 3.2 Hvordan skapes innovasjon i offentlig sektor? Forskning på innovasjon i offentlig sektor tyder på at forskjellene i dynamikken mellom offentlig sektor, privat sektor og det sivile samfunn kanskje ikke er så stor som de kan virke. Det er mange grunnleggende likheter. Men på enkelte områder er det kvalitative forskjeller, særlig gjelder dette punktene 4 (konseptuell innovasjon), 5 (policy innovasjon) og 6 (systemisk innovasjon) ovenfor. Mye tyder på at betydningen av profitmotivet, dvs aktørenes forventninger om å skape en privat-økonomisk gevinst som især enkelte 11

13 økonomer har fremhevet som grunnleggende for innovasjon (Drucker, 1985; Hippel, 1988) sannsynligvis er overdrevet, i alle fall har den ikke så fremtredende rolle i innovasjon i offentlig sektor. Dette fordi skapertrangen som ligger til grunn for innovasjonsvirksomhet er langt mer kompleks og åndelig (ikke-materialistisk) enn det økonomistiske forutsetninger vil ha det til: I innovasjoner er spesielt homo ludens, men også homo politicus og homo fabricus vel så viktig kanskje viktigere enn homo economicus. Snarere kan man hevde at de innsikter og funn som innovasjonsforskningen fra offentlig sektor har frembrakt bør bidra til at vår forståelse og forklaringer av innovasjon i privat sektor og i det sivile samfunn bør justeres. I dette avsnittet, som bygger på erfaringene og funnene fra PUBLIN-prosjektet (Halvorsen, Hauknes, Miles, & Røste, 2005; Koch, Cunningham, Schwabsky, & Hauknes, 2006; Windrum & Koch, 2008), skal idealtypiske kjennetegn av betydning for innovasjon i offentlig sektor trekkes frem, ved å sammenligne dem med privat sektor. Tabell 3.1: Forskjeller (ideelt sett) mellom privat og offentlig sektor 9 Dimensjon/faktor Privat sektor Offentlig sektor Organisasjonsprinsipp Fremme lønnsomhet, og/eller sikre stabil avkastning (rente) for eierne. Organisasjonsstruktur Måling av resultatoppnåelse Utøvelse av ledelse Bedrifter med forskjellig størrelser og mulighet for nye bedrifter til å kunne etablere seg, gjerne som følge av divisjonalisering og etablering av datterselskap og filialer i utlandet, samt oppkjøp av andre bedrifter. Avkastning på investert kapital og aksjemarkedets vurdering av bedriftens verdi. Stor variasjon: Ledelsen har stor autonomi og makt i noen bedrifter, i andre underlagt streng kontroll av styre og/eller eiere. Ledelsen har generelt høy avlønning hvis gode resultater oppnås, men får lett sparken hvis ikke. Virkemiddel for gjennomføring av offentlige og politiske tiltak, ideelt sett til beste for borgere og samfunnet. Kompleks system av organisasjoner med linjeorganisering som hovedprinsipp og funksjonell arbeidsdeling lite fleksible sammenlignet med privat sektor, nasjonal avgrensning. Definert av budsjetter og måltall, men oftest mange andre kriterier i tillegg Ledelsen oftest underlagt politisk kontroll og har relativt liten autonomi på kort sikt, men dette avhengig av personlige egenskaper hos leder. Ledelsen har generelt lavere lønnsnivå enn i privat sektor. 9 Denne oversikten bygger på Koch et al (2006) 12

14 Relasjon med sluttbrukere Relasjon med verdikjeden Relasjon med ansatte Relasjon til kunnskapskilder Tidshorisont Markedsrelasjon i form av transaksjoner (salg), dvs kunder, som i noen tilfeller preges av stabilitet og nærhet, men omsetning og markedsandeler viktigste kriterium for innovasjon. De fleste bedrifter inngår i verdikjeder, hvor de store setter premisser for organisering av hele kjeden. I industrien sterke fagforeninger, men svakere fagorganisering i tjenesteytende sektorer. Stor variasjon i grad av samarbeidskultur fra bransje til bransje og typer av innovasjonskultur. Bedrifter har oftest stor frihet mht å søke innovasjonsrelevant kunnskap og teknologi, især utenfor bedriften, men begrenses av økonomiske hensyn, særlig små bedrifter. Oftest kortsiktig, gjerne målsatt i forhold forskjellige avkastningsmål og avskrivingstid, men i noen bransjer kan disse strekke seg over mange tiår, slik som investeringer i infrastruktur. Borgeren med rettighet (eller plikt) danner basis for relasjon; forventning om universell og momentan effekt av innovasjon (NAV skal virke 100%, NAV har ingen konkurrenter eller markedsandeler.) Offentlig sektor oftest svært avhengig av leveranser av tjenester og utstyr fra privat sektor, dermed også et viktig marked for privat sektor. Sterke profesjonsgrupper med stor innflytelse på arbeidsforhold, men også fagutvikling og utviklingsarbeid relevant for innovasjon, særlig innenfor kunnskapsinstitusjoner som universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Ofte sterke kunnskapsbaserte institusjoner, men lite fleksible pga institusjonelle barrierer og bindinger. Kortsiktig mht noen områder der den politiske dagsorden og offentlige opinion forventer raske resultater (NAVreformen), men kan være svært langsiktig på andre områder, for eksempel fri forskning ved universiteter. Et viktig funn fra innovasjonsstudier av offentlig sektor er at forskjellen i innovasjonsdynamikk i offentlig og privat sektor på enkelte områder er relativt liten. For eksempel spiller entreprenører en viktig rolle, både i offentlig og privat sektor det er mange fellestrekk med begge entreprenørtypene (Godø, 2008; Roberts & King, 2000; 13

15 Zerbinati & Souitaris, 2005). Entreprenørskap (og intraprenørskap) forekommer i stor grad i offentlig sektor ofte i et kreativt samspill med det sivile samfunn estetiske og emosjonelle faktorer knyttet til det å skape noe nytt spiller en vel så viktig faktor her som i privat sektor (Broch, Røste, & Godø, 2005). Studier av innovasjoner i offentlig sektor og det sivile samfunn et viktig inntak til bedre forståelse av innovasjonsdynamikk i privat sektor. Andre funn som berører forholdet og forskjellen mellom offentlig og privat sektor er: - Ideologi, normer og oppfatninger om samfunnsutviklingen er en viktig rolle for entreprenørskap og innovasjonsdynamikk (Godø, 2008) i offentlig sektor dette er sannsynligvis undervurdert som faktor i privat sektor, hvor teknisk-økonomisk rasjonalitet dominerer diskursformer og retorikk, - Innovasjon i offentlig sektor er imidlertid ofte mer kompleks (og dermed mer ikketriviell) og krevende enn innovasjonsprosesser i privat sektor, og politiske prosesser blir viktige for å forstå innovasjonsprosesser (Rogers, 1995; Ven, Polley, Garud, & Venkararaman, 1999). - Handlingsrommet og mulighetene for innovasjon i offentlig sektor kan være langt større enn i privat sektor, spesielt gjelder det muligheten for å skape radikale innovasjoner som krever betydelig FoU-innsats og store infrastrukturinvesteringer (Godoe, 2000, 2006; Godoe & Nygaard, 2006; Nerdrum & Godoe, 2006). Dette kan man se i militær sektor, i forbindelse med utvikling av avanserte, nye våpensystemer (JSF, fregatter til marinen), og i romfart (for eksempel norske bedrifters deltakelse i teknologiutvikling for ESA European Space Agency). Som mange andre radikale innovasjoner ble utviklingen av internett igangsatt av det militære, av organisasjonen DARPA i USAs forsvarsdepartement, i samarbeid med universiteter og forskningsinstitutter (FFI i Norge var med på dette helt fra starten), tidlig på 1970-tallet. Først 20 år etterpå, tidlig på 1990-tallet, fikk internett sivil utbredelse. Ingen privat bedrift ville hatt styrke eller ressurser til å gjennomføre denne type utviklingsprosjekt her er markedssvikten total. - Innovasjoner i offentlig sektor er vanskeligere å måle enn i privat sektor fordi de i liten grad patenteres eller på andre måter kommersialiseres på samme sporbare måte som i privat sektor 10. Det er også et oversettelses -problem knyttet til at aktører i offentlig sektor i liten grad bruker begreper og modeller fra innovasjon om sin egen aktivitet. En tilnærming i nyere forskning om innovasjon i offentlig sektor er å se nærmere på organisatoriske og institusjonelle-politiske faktorer, for å undersøke i hvilken grad disse påvirker og kan forklare variasjon i innovasjonsdynamikken i offentlig sektor. Utgangspunktet for denne forskningen er stor grad av heterogenitet mht hvordan offentlig sektor er organisert, noe som blir tydelig ved å sammenligne offentlig sektor i forskjellige 10 I nordisk regi er det nå startet opp et arbeid med sikte på utvikling av indikatorer for måling av innovasjon i offentlig sektor, men dette er et arbeid som sannsynligvis vil ta lang tid. I Norge er det NIFU STEP som arbeider med dette prosjektet, i nært samarbeid med Norges forskningsråd. 14

16 land. Denne variasjonsbredden er blitt forsterket med innføring av forskjellige former for NPM i mange OECD-land. ServPPIN 11 er akronymet for et igangværende internasjonalt forskningsprosjekt innen EUs 7. Rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, hvor samhandling mellom privat og offentlig sektor, samt forskjellige former for semi-private, halv-offentlige og hybride foretak og organisasjoner ofte inngår i utvikling av innovasjon. I prosjektet skal man med utgangspunkt i data om et stort antall innovasjoner i dette organisatoriske landskapet se nærmere på innovasjon i helsetjenester, kunnskapsintensive tjenester (for eksempel finans, betalingsformidling og turisme) og offentlige transporttjenester. Hensikten med dette er å finne frem til modeller og forklaringer, nærmere bestemt: - Forbindelsen mellom tjenesteyting og sosio-økonomisk vekst, spesielt for å få en bedre forståelse av bidraget fra innovasjoner i tjenester og om det finnes kvalitative forskjeller mellom tjenester i offentlig og privat sektor, - Oppnå en bedre forståelse av hvordan samhandling mellom offentlig og privat sektor fungerer og hva som skal til for å øke effektivitet og bidra til velferd, - Forklare egenskaper og betingelser for privat-offentlige tjenestenettverk, slik at de kan fremme innovasjon, vekst, sysselsetning og velferd. I ServPPIN-prosjektet vil forskjellige modeller for organisering av offentlig sektor stå sentralt i analysene. En arbeidshypotese går på at variasjon i innovasjon kan forklares ut fra en antakelse om distinkte regionale innovasjonsmodeller for offentlig sektor, slik som en nordisk modell, en anglo-saksisk modell, en kontinental modell (Frankrike, Tyskland), en mediterriansk modell (Italia, Spania, Hellas), men i analysene vil man ta utgangspunkt i analyse av drivere og barrierer i de enkelte innovasjonene, hva slags nettverk de inngår i, institusjonelle faktorer, etc. og ved hjelp av analyser og sammenligninger, prøve å finne frem til mer generelle, allmenngyldig kunnskap om innovasjon i offentlig sektor. 11 Mer informasjon: NIFU STEP deltar i dette prosjektet. 15

17 4 Innovasjon i offentlig sektor noen utfordringer og muligheter 4.1 Nye signaler? Den siste Innovasjonsmeldingen satte innovasjon i offentlig sektor på den politiske dagsorden, noe som innebærer at dette har fått en tydeligere politisk status. Innovasjonsmeldingens prioriteringer er i stor grad i samsvar med Soria Moria erklæringen fra , men Soria Moria erklæringen representerte ikke noe radikalt brudd i forhold til Bondevik-II-regjeringens politikk på dette område, noe som skal forklares snart. I Soria Moria erklæringen er et eget kapittel (kapittel 11) viet fornyelse og utvikling av offentlig sektor: Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggere gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse er innledningen til dette kapittelet. Dette utdypes videre, blant annet med at offentlige tjenester skal..skal så lang som mulig tilpasses den enkeltes behov (s.50) og, videre at offentlig sektor skal..oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring. En begrunnelse for dette er å unngå privatisering og kommersialisering av velferdstjenester og på dette punktet skiller Soria Moria erklæringen seg mest fra den foregående regjeringen. I samme kapittel nevnes også at frivillig sektor (frivillige organisasjoner, stiftelser, etc.) som viktige aktører for fornyelse og utvikling av offentlig sektor. I forrige kapittel som sammenlignet innovasjon i offentlig og privat sektor, ble det pekt på at politikk, politiske perspektiver, normative og ideologiske faktorer i større grad er drivere for innovasjonsdynamikken i offentlig sektor enn i privat sektor og at det sivile samfunn (blant annet frivillig sektor ) har en viktig rolle i dette. Satt på spissen kan man si at innovasjon i offentlig sektor i større grad enn i privat sektor kan vedtas, dvs. at innovasjoner kan skapes som følge av politiske visjoner, målsetninger og prosesser enten dette er på nasjonalt eller internasjonalt nivå, eller helt nede på grasroten, hvor særlig det sivile samfunn spiller en viktig rolle. Men hovedregelen er at for å forstå mulighetsrommet og utfordringene som finnes mht innovasjon i offentlig sektor må man forstå eksisterende politikk og politisk klima ( tidsånd, Zeitgeist ) som er relevant for innovasjon i offentlig sektor. Det er derfor viktig å forstå hva de med den politiske makten målbærer mht innovasjon i offentlig sektor. I norsk sammenheng fremkommer dette i noen sentrale, institusjonelt etablerte dokumenter. Innovasjonsmeldingen er den som er mest aktuell nå. Tidligere, under Bondevik II-regjeringen, var omtalen av innovasjon i offentlig sektor en del av denne regjeringens forskningsmelding. Men dette saksområdet ble flyttet over til Innovasjonsmeldingen i den sittende regjeringen. Følgelig omtaler den siste Forskningsmeldingen, som ble fremlagt noen måneder etter Innovasjonsmeldingen, i liten grad innovasjon i offentlig sektor. 12 Se: 16

18 Ved å sammenligne sentrale politiske dokumenter som er relevante for innovasjon i offentlig sektor, både fra Bondevik II-regjeringen og den sittende Rød-Grønne regjeringen, er det lite som skiller disse fra hverandre mht innovasjon i offentlig sektor. De fleste argumentene for å satse på innovasjon i offentlig sektor og de konkrete tiltakene som fremheves har de i stor grad felles, slik at Innovasjonsmeldingen mht innovasjon i offentlig sektor representerer noe som på politikerspråket ofte omtales som et område hvor det hersker bred enighet. I Innovasjonsmeldingen er hovedbudskapet at målsetningen med offentlig innovasjon er å skape bedre tjenester for landets innbyggere og bedre fellesskapsløsninger. Meldingen vektlegger at innovasjon i helse- og omsorgstjenester skal særlig prioriteres, men at mange andre tiltak vil bli forsøkt iverksatte: - Gjennomgå incentiver og foreslå tiltak for fornying av offentlig sektor, spesielt helse- og omsorgssektoren, - Legge til rette for økt verdiskaping i offentlig sektor, - Involvere innbyggere enda mer i utvikling, gjennomføring og evaluering av offentlige tjenester, - Satse særskilt på innovasjon i helse- og omsorgssektoren, - Styrke kommunene som tjenesteytere, - Styrke det offentlige som krevende kunde, gjøre det enklere å ta i bruk FoUkontrakter, samt øke kompetansen hos offentlige innkjøpere, - Gjøre borgernes samhandling med det offentlige enklest mulig, særlig utvikle elektroniske løsninger. Dette kapittelet retter søkelyset mot mulighetene som ligger i det nest siste punktet, dvs. det som gjelder offentlige innkjøp. Bruk av virkemiddelet Forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) er viktig i denne sammenheng, men slik ordningen er i dag, er dette en små-skala ordning som kanskje er best tilpasset små- og mellomstore bedrifters behov. Men det finnes andre muligheter. Disse skal presenteres, men felles for alle disse er at de stiller store krav til teknologisk kompetanse og teknologisk strategi i offentlig sektor, noe som også skal drøftes. Alle punktene som er fremhevet i Innovasjonsmeldingen mht innovasjon i offentlig sektor er viktige, dvs. fremstår som gode policymålsetninger, men for at disse målsetningene skal oppnås er det noen utfordringer som er knyttet til at de er inkompatible med andre, sterke policyidealer som er rådende i oppfatninger om hva slags rolle det offentlige skal ha. Tidligere, før 1980-årene, fremsto det offentlige, særlig staten, som en sterk strateg med teknologiske visjoner. Nå er bildet mer pluralistisk og differensiert; på noen områder (slik som i IKT-politikken) er prinsippet om teknologisk nøytralitet fremtredende, mens på andre områder, særlig innen miljø og energi, er det eksplisitte politiske visjoner som innebærer klare teknologiske målsetninger. Et eksempel på dette er satsningen på utvikling av CO 2 -renseanlegg på Mongstad (Stoltenbergs månelandingsprosjekt ). Signalene i Innovasjonsmeldingen, spesielt de som omhandler innovasjon i offentlig sektor, kan tolkes 17

19 som en åpning for utvikling av en sterkere og mer eksplisitt rolle mht teknologiutvikling, særlig knyttet til offentlige innkjøp. 4.2 Noen strukturelle rammebetingelser Siden 1980-årene har det skjedd store endringer mht roller, arbeidsdeling og organisering av offentlige virksomheter som følge av deregulering, liberalisering og privatisering. Årsakene til disse endringene er et omfattende tema som ikke skal berøres her utover å peke på at et ideologisk stemningsskifte (noen vil si paradigmeskifte) i stor grad var en pådriver for denne utviklingen. Konsekvensene av disse endringene var at en rekke virksomheter som tidligere var organisert som monopoler, enten disse var eid av det offentlige eller private (for eksempel Bell Telephone i USA), gradvis har blitt fratatt sine enerettigheter samtidig som det ble opprettet konkurransemarkeder for de produktene og tjenestene som tidligere var omfattet av monopolvirksomhetene. Tidligere, før 1980-årene, hadde Staten, sammen med folkevalgte organer (Storting) styring med slike virksomheter nå har de arms-lengde avstand selv til virksomheter som de fortsatt eier. I Eierskapsmeldingen 13 er den nye politikken formulert slik: Statens rolle som politikkutformer og markedsregulatør atskiller seg fra rollen som eier. For å sikre legitimitet til disse rollene og for å skape tillit til statens rolle som eier, må disse rollene skilles fra hverandre. (s. 15). De tidligere statlige virksomheter er nå oftest organisert som aksjeselskap av forskjellige typer, enten heleid (helseforetakene, Statnett), eller deleid (DnBNOR) og noen av de deleide er også børsnoterte (Telenor, Statoil, Yara, m.m.). Staten definerer seg selv primært som eier i forhold til disse ofte teknologitunge bedriftene; statens grensesnitt og arena for å utøve sitt eierskap skjer gjennom generalforsamlingen i aksjeselskapene. Staten eier ca 1/3-del av verdiene i selskapene som omsettes på Oslo Børs, en portefølje som ved utgangen av 2006 ble taksert til ca 358 milliarder kroner. I tillegg eide staten aksjer i unoterte selskap for ca 33 milliarder kroner. I Eierskapsmeldingen omtales FoU i et eget avsnitt. Her står det blant annet: Regjeringen har et høyt ambisjonsnivå for næringslivets satsing på forskning og utvikling, og forventer at selskapene [som staten eier eller er medeier i] har en bevisst holdning til egen FoUvirksomhet. Styrene bør arbeide aktivt og ambisiøst med forskning og innovasjon for å utvikle virksomhetene, og for å legge til rette for kommersialisering av forskning internt i bedriften og gjennom knoppskyting (s. 53). Her, som i andre saker som berører statens forhold til industrien den eier, er prinsippet at staten skal oppføre seg som en vanlig aksjonær, dvs. delta på generalforsamlingen i de aktuelle selskapene, eventuelt oppnevne et medlem til selskapets styre eller andre styringsorganer. I et tidsperspektiv på 20 år ser man at mye har forandret seg mht statens rolle i industri og næringsvirksomhet. Det som er utfordrende i det industripolitiske og institusjonelle regime som har kommet som følge av deregulering, privatisering og liberalisering er den rollen som staten har 18

20 inntatt i forhold til teknologisk strategi og teknologipolitikk på noen områder og i noen sektorer, slik man blant annet ser på de områdene hvor teknologisk nøytralitet gjøre seg gjeldende. Dette prinsippet har en sterk begrunnelse ut fra rettferdighet i en markedslogikk og er tuftet på en tro på markedets dynamiske og kreative evner til å skape innovasjoner og drive frem teknologiutvikling. I tankegangen om teknologisk nøytralitet skal ingen med makt (verken staten eller markedssterke bedrifter, for eksempel Microsoft) foreta teknologiske valg ( pick winners ) på vegne av andre. Satt på spissen, tilsier prinsippet om teknologisk nøytralitet at det offentlige skal opptre passivt i forhold til teknologiutvikling, den skal ikke ha egne ambisjoner eller strategier, men ha blikket rettet på rammebetingelser og reguleringer i en markedsøkonomi 14. Samtidig finnes det politikkområder hvor slike prinsipper ikke anvendes og hvor politikken har foretatt klare prioriteringer og teknologivalg, slik som i miljøpolitikken. Her, som ellers i norsk politikk, er det sektorielle forskjeller. Signalene i Innovasjonsmeldingen kan også tyde på at det nå er åpning for en sterkere grad av teknologi- og innovasjonsstrategisk tenking mht offenlig sektor. Det kan ligge muligheter her noen av disse skal drøftes nedenfor. 4.3 Innkjøp som innovasjonsfaktor i offentlig sektor Offentlig sektor i Norge har et årlig innkjøpsvolum på 249 milliarder kroner og en stor andel av dette gjelder teknologiintensive produkter og tjenester. I Innovasjonsmeldingen, i kapittelet om innovasjon i offentlig sektor (kapittel 8), drøftes den offentliges rolle som innkjøper, i et innovasjonsperspektiv, dvs. offentlige innkjøp som et virkemiddel som kan bidra til økt innovasjon i samfunnet, både i offentlig og privat sektor, særlig leverandørindustrien. Offentlige innkjøp gir gode muligheter for innovasjonsprosjekter, noe som skal utdypes her, men er dette tilstrekkelig som virkemiddel for å øke innovasjonstakten og omfang av innovasjon i offentlig sektor og ellers bidra til at samfunnet blir mer innovativt? FoU-kontrakter OFU/IFU-kontrakter Forsknings- og utviklingskontrakter er et virkemiddel med tilhørende finansieringsordninger som næringslivet selv fremhever som viktig og effektiv. Ordningen administreres nå av Innovasjon Norge (IN - tidligere SND), men finansieres over Næringsog handelsdepartementets budsjett i Statsbudsjettet 15. I Statsbudsjettet for 2008 bevilget Stortinget 250 millioner kroner til ordningen, men i Statsbudsjettet for 2009 økte Stortinget 13 St. meld. nr 13 ( ) Et aktivt og langsiktig eierskap. 14 Departementene, hvor byråkratene ofte beskriver seg selv som politikkutviklere, har generelt liten teknologisk kompetanse i sin stab. Den teknologiske kompetansen finnes som oftest utenfor departementene, for eksempel i tilsynsorganene. Eksempelvis vakte det oppsikt for noen år siden da UD ansatte en person med sivilingeniørutdanning i en vanlig diplomatstilling. Departementene befolkes av jurister, filologer, økonomer, statsvitere og andre avskygginger av samfunnsvitere med høy utdannelse. Finansdepartementets sterke stilling og dette departements dominans av sosialøkonomer med sterk sans for økonomiske forståelsesformer er et tilstøtende tema. 19

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK. Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen

FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK. Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen 1 FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK Norske utfordringer i

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] [Innovasjon i tjenester] En empirisk analyse av tjenesteinnovasjon i norsk næringsliv og innovasjonspolitikkens utfordringer på tjenesteområdet MENON-publikasjon nr. 12/2010 Juli 2010 Av Leo A. Grünfeld

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land?

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-09 2002 Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch STEP Hammersborg

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Finansielle statlige virkemidler for innovasjon. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Arild Hervik og Lasse Bræin

Finansielle statlige virkemidler for innovasjon. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Arild Hervik og Lasse Bræin Finansielle statlige virkemidler for innovasjon Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Arild Hervik og Lasse Bræin Arild Hervik og Lasse Bræin Finansielle statlige virkemidler for innovasjon 1 Innhold

Detaljer

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad. Modeller og dilemmaer. Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad. Modeller og dilemmaer. Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad Modeller og dilemmaer Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad Modeller og dilemmaer Om overføring

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

INNOVISTA NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1501-8202 NR 01 / 2003 ÅRGANG 7 WWW.STEP.NO STEP foretar dykk i fotballøkonomi og musikkindustri, se side

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 ARBEIDSNOTAT 38/2005 Anders Ekeland, Marianne Broch, Tor B. Hansen og Nils Solum IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer