arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation"

Transkript

1 2011 arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation

2 Arena programmet Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne i miljøene. Prosjekter i programmet skal være basert på samspill og samarbeid mellom næringsaktører, FoU- og utdanningsaktører og offentlige utviklingsaktører. Utgangs-punktet skal være et klart uttrykt potensial for økt verdiskaping. Prosjektene skal være solid forankret hos de ledende bedriftene i miljøet. Prosjekter rekrutteres inn i programmet på grunnlag av en årlig utlysning. Ordinær funksjonstid for prosjekter i programmet er tre år. I særskilte tilfelle kan prosjektperioden forlenges med et fjerde, eventuelt også et femte år. Arena er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. De tre institu sjonene leder programmet i fellesskap med Innovasjon Norge som operativt hovedansvarlig. Prosjekter i programmet er forankret regionalt gjennom Innovasjon Norges distriktskontorer som ivaretar kundeansvaret for de enkelte prosjektene. Programmet finansieres gjennom bevilgninger fra Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Programmet deltar i et vidt forgrenet internasjonalt samarbeid om klyngeutvikling. The Arena Programme The Arena Programme offers financial and professional support for long-term business and enterprise development in the regions. The objective is to foster more innovation and increase the competitive ability of regional enterprises. All projects are based on cooperation and collaboration between businesses, R&D and education agencies as well as public development actors. The starting point is a clearly articulated intention and potential for increased value creation. The projects should also be solidly anchored with leading-edge businesses in the respective regions. Projects get included in the overall programme through an annual announcement. The general project timeline is three years, although in certain cases the period can be extended by a fourth, or occasionally a fifth, year. Arena is a national programme owned by Innovation Norway, the Research Council of Norway and the Industrial Development Corporation of Norway (SIVA). These institutions collaboratively govern the program, with Innovation Norway managing operations. The programme is anchored in the districts through Innovation Norway s regional offices, which manage the client relationships for each respective project. The Arena Programme is grant-financed by the Ministry of Trade and Industry and the Ministry of Local Government and Regional Development. The programme is part of a wide-reaching international collaboration dedicated to cluster development. 2 Photo: Johan Wildhagen/Innovation Norway

3 Innhold IKT Grenland...8 Innovative Opplevelser...9 Arena Beredskap...10 akv...11 Arena Helseinnovasjon...12 Omegaland...13 Arena Offshorefartøy...14 Arena Fritidsbåt...15 Arena Eyde...16 Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) Windcluster Mid-Norway...18 MediArena...19 Oslo Medtech Arena Usus...21 Arena Helse i Valdres Arena Magica Arena Frukt og bær Maritime CleanTech West Vannklyngen Smart Water Communities Cluster Arena Smart Grid Services Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Arena Ocean of Opportunities Contents ICT Grenland...8 Innovative Experiences...9 Arena Oil Spill Solutions...10 akv...11 Arena Health Innovation...12 Omegaland...13 Arena Offshore Support Vessel...14 Arena Leisure Boats...15 Arena Eyde...16 Arena NOW (Norwegian Offhore Wind) Windcluster Mid-Norway...18 MediArena...19 Oslo Medtech Arena Usus...21 Valdres Health Cluster Arena Magica Arena Fruit Cluster Maritime CleanTech West Clean Water Norway Smart Water Communities Cluster Arena Smart Grid Services Arctic Winter Adventures Arena Ocean of Opportunities

4 Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Arena Beredskap Innovative Opplevelser Smart Water Communities Cluster Omegaland Arena Frukt og bær Arena NOW MediArena Arena Smart Grid Services Windcluster Mid-Norway akv Arena Helse i Valdres Maritime CleanTech West Arena Offshorefartøy Arena Ocean of opportunities Arena Eyde Arena Usus Oslo Medtech Arena Magica Arena Helseinnovasjon Vannklyngen IKT Grenland Arena Fritidsbåt 4 = Arenaprosjekter Sort = nye prosjekter i 2011

5 Arctic Winter Adventures Arena Oil Spill Solutions Innovative Experiences Smart Water Communities Cluster Omegaland Arena Fruit Cluster Arena NOW MediArena Arena Smart Grid Services Windcluster Mid-Norway akv Valdres Health Cluster Maritime CleanTech West Arena Offshore Support vessel Arena Ocean of Opportunities Arena Eyde Arena Usus Oslo Medtech Arena Magica Arena Health Innovation Clean Water Norway ICT Grenland Arena Leisure Boat 5 = Arena projects Black = new projects in 2011

6 Arena klyngene i 2011 IKT Grenland IKT Grenland omfatter programvareprodusenter og avanserte IKTmiljøer, og aktørene har fri programvare og webteknologi som viktigste fokusområder. Arena Eyde Bedriftene i Arena Eyde samarbeider om energieffektivisering, forbedring av produktivitet og kvalitet, langsiktig rekruttering samt forskning og innovasjon. Innovative opplevelser Med sterke natur-, kultur- og måltidsopplevelser i verdensklasse skal Innovative Opplevelser begeistre kresne nasjonale og internasjonale feriegjester. Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) Arena NOWs hovedmålsetting er å etablere et utstillingsvindu for norsk offshore vindkraft for å bidra til å sikre betydelige leveranser av norsk havvindsteknologi til Europa. Arena Beredskap Arena Beredskap skal bygge partnerskap av bedrifter som kan møte teknologiske og markedsmessige utfordringer innenfor oljevern og beredskap som følge av økt skips- og petroleumsaktivitet nasjonalt og internasjonalt. akvarena akv skal bidra til å utvikle et ledende kompetanse miljø for leverandører til oppdrettsnæringen, og samarbeider med leverandører, oppdrettsselskaper og ulike kompetansemiljø. Arena Helseinnovasjon Bedriftene i Arena Helseinnovasjon samarbeider om å utvikle produkter og tjenester for helse- og omsorgssektorene som kan tilpasses brukerne og integreres i systemløsninger. Omegaland Omegaland fra Nordvestlandet skal bidra til å realisere det store potensialet for Omega-3 produkter gjennom samarbeid, innovasjon og kommersialisering. Arena Offshorefartøy Arena Offshorefartøy fokuserer på utvikling av teknologi og driftsløsninger for utførelse av komplekse operasjoner på og fra offshorefartøy. Windcluster Mid-Norway Windcluster Mid-Norway skal sammen industribedrifter, kraftsel skaper og forsknings- og utviklingsmiljøer legge grunn laget for en internasjonal leverandørindustri innen offshore og vind i Midt-Norge. MediArena Mediebyen Bergen skal bli et nasjonalt ledende og internasjonalt høyt anerkjent miljø for utvikling av innovative løsninger for produksjon og formidling av digitalt innhold. Oslo Medtech Oslo Medtech er en klynge bestående av bedrifter, sykehus, investeringskunnskap og forskningsinstitusjoner som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon. Arena Usus Gjennom Arena Usus vil bedrifter i kultur- og reiselivsnæringen styrke sin konkur ransekraft gjennom mer systematisk, helhetlig og koordinert håndtering av gjestestrømmer i Agder. Arena Helse i Valdres Gjennom Arena Helse i Valdres skal helse- og reiselivsbedrifter samhandle om utvikling av nye markeder og produkter innenfor behandling, rehabilitering og helseturisme. 6 Arena Fritidsbåt Arena Fritidsbåt skal styrke samspillet mellom båtprodusenter, underleveran dører og andre aktører for å utvikle en innovativ og framtidig bærekraftig bransje. Arena Magica Arena Magica skal skape økt lønnsomhet blant bedrifter innenfor film, medier, musikk og scene i Østfold gjennom nye konstellasjoner og tettere samarbeid skal bedriftene ta markedsandeler og styrke sin posisjon internasjonalt.

7 Arena Frukt og bær Arena frukt og bær skal revitalisere frukt- og bærnæringa i Sogn og Fjordane gjennom eit kraftfullt nettverk, som skal driva fram nye produkt, sikre verdiskaping frå dyrkar til industri og skape auka omsetning i alle ledd. Maritime CleanTech West Maritime CleanTech West med hovedtyngden av deltakende bedrifter i Sunnhordland skal utvikle miljøvennlige løsninger for maritime aktiviteter. Vannklyngen Vannklyngen med deltakende bedrifter i Vestfold og Telemark skal videreutvikle eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi for vannbehandling. Smart Water Communities Cluster Smart Water Communities Cluster er en midt-norsk bedriftsklynge som vil utvikle systemer for gjenvinning og gjenbruk av vann. Arena Smart Grid Services Arena Smart Grid Services er en midt-norsk klynge med bedrifter som skal utvikle nye og smarte løsninger innenfor energisektoren. Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Arena Lønnsomme Vinteropplevelser skal bidra til å utvikle Nordland og Troms til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse. Arena Ocean of Oppurtunities Arena Ocean of Opportunities skal bidra til å befeste den ledende posisjonen for aktørene i denne klyngen på Sør-Vestlandet og bidra til videre vekst. 7

8 Photo: Anders Nielsen/Innovation Norway IKT Grenland Med kreativ vekst og utvikling i fokus Grenland er nå godt etablert som en ledende region for programvarebasert kunnskapsindustri. Næringsklyngen har funnet en solid forankring som en offensiv internasjonalt rettet næringsklynge som har satt teknologibasert kreativ vekst og utvikling i fokus. ICT Grenland Focusing on creative growth and development Grenland is well established as a leading region for software-based knowledge industry. The ICT cluster has built a solid foundation as an offensive industry cluster focusing on creative technology use to create growth and development. 8 Den organiserte delen av klyngen har vokst til drøyt hundre medlemmer og oppnår gode resultater. I 2011 ble klyngens facilitatorteam tildelt utmerkelsen «Bronze Label» av det europeiske Cluster Excellence initiativet. IKT Grenland har lagt særlig vekt på identitetsutvikling og individ- og selskapsrettet tillitsutvikling. Mange og gode møteplasser og effektiv informasjonssarbeid internt og eksternt står sentralt i dette. Videre er rekruttering og kompetansehevingstiltak viktig for å dekke et konstant underskudd på kompetente medarbeidere i regionens IKT næring. IKT Grenlands mål er å sikre et robust samarbeid og fortsatt vekst for næringen. Arbeidet har stor fokus på innovasjonsrettede og internasjonaliseringsrettede medlemstjenester for at regionen skal ta ut mer av verdi- og innovasjonspotensialet IKT bruk gir i andre sektorer og i IKT-næringen selv. IKT Grenland har medlemmer som dekker en hel verdikjede fra verktøy og plattformutviklere via programvareløsnings-utviklere til Systemintegratorer og IKT konsulentmiljøer. Klyngen retter seg mot programvareprodusenter og avanserte brukere av IKT, og arbeider for at miljøet skal se ny vekst i det internasjonale markedet. Klyngens viktigste teknologiske fokusområder er webteknologi og fri programvare. Prosjketet har sektorrettede satsninger innen helseinformatikk, opplæringsteknologi, industriell IKT, samt kultur- og opplevelsesnæringene. The organized part of the ICT cluster has grown to more than one hundred members, achieves good results. ICT Grenland was recently awarded the Bronze Label of the European Cluster Excellence initiative. The ICT cluster has placed particular emphasis on identity and trustbuilding through creation of places to meet and sharing of skills and experience. The cluster has talent development and tailored training offerings as a high priority area as lack of talented people is the number one growth barrier of the members. In recent years we have seen consistently positive results, and there is every reason to believe that cooperation in the industrial cluster has contributed significantly to increased growth and value creation. ICT Grenland s goal is to ensure a robust collaboration and continued growth for the industry. Focus will be on supplying innovation promoting services aiming at an even better ability for the region to extract more value and innovation potential in sectors other than the ICT industry itself. ICT Grenland targets the software industry and advanced users of ICT and provides support for their projects in the international marketplace. The cluster s main technological focal points are Web technology and open source software. The project support sector specific initiatives including health informatics, industrial ICT, education technology, cultural and the creative industries. Prosjektleder/Project Manager: Tor-Arne Bellika M: Nettadresse/Web site:

9 Photo: Terje Rakke Innovative Opplevelser Begeistre med opplevelser i verdensklasse Med natur-, kultur- og måltidsopplevelser i verdens klasse skal Innovative Opplevelser begeistre kresne nasjonale og internasjonale feriegjester. Innovative Experiences Exciting world class experiences Innovative Experiences will enthuse holiday makers with world class nature, culture and culinary experiences. Betalingsviljen for verdifulle opplevelser er økende. Opplevel sesproduserende bedrifter nord i landet skal realisere potensialet gjennom et Norway companies within the experience industry are working together The willingness to pay for quality experiences is growing. In the north of aktivt nettverkssamarbeid i prosjektet Innovative Opplevelser. to develop this market beeing active participants of the cluster Innovative Experiences. Bedriftsklyngen samarbeider om å utvikle nye tilbud innen temaopplevelser tilpasset nisjemarkeder og kresne målgrupper, internasjonalt Together the cluster develops the range of offers within the experience og nasjonalt. Målet er å bli ledende på fremmøtebasert opplevelsesproduksjon i Norge og en viktig motor i den videre utviklingen av næringen. internationally and nationally. The objective is to be market leader within industry designed for niche markets and fastidious target groups, both attendance based experience industry. Further to be an important force in Arenaprosjektets visjon er: Sammen skal vi begeistre våre gjester med the development of the industry. opplevelsesprodukter i verdensklasse. Visjonen reflekterer at klyngebedriftene ligger i naturområder i verdensklasse. Delmålene er mer fornøyde Together we shall enthuse our guests with world class experiences is gjester, økt grad av gjenkjøp, større verdiskaping per gjest og økt attraksjons kraft (opplevelsesverdi) på produktene hele året. world class natural surroundings. The intermediate goals are even more the cluster s vision. The vision reflects that all cluster participants can offer satisfied guests, increased degree of re-purchase, greater value creation Prosjektet er delt inn i de fire strategiske innsatsområdene fornying og per guest and increased attractiveness (experience value) on all products videreforedling av opplevelsesproduksjonen, økt internasjonalisering throughout the year. og styrking av markedsutvikling, tilrettelegging for kompetanse- og nett verksutvikling. Mer tilpassede rammebetingelser for sikkerhet, ansvarsforhold og forskrifter gir utfordringer knyttet til kommer siell opplevel- production improvement within the experience industry, increased inter- The project is divided into four strategic priority areas; renewal and further sesproduksjon. nationalization and strengthening the development off market, development of knowledge and networks. In addition develop more customized Innovative opplevelser samarbeider nært med forskningsprogrammet regulations as to safety, management and instructions which often result Opplevelser i Nord og FoU-miljøene Universitet i Nordland og Nordlandsforskning. in commercial challenges within the experience industry. The Innovative Experiences cluster collaborates closely with the research programme Opplevelser i Nord as well as the R&D departments at the University of Nordland and Nordland Research Institute. Prosjektleder/Project Manager: Mr. Bård Jervan M: Nettadresse/Web site: 9

10 Photo: Jonas Ellingsen Arena Beredskap Verdens beste beredskap mot akutt forurensing Norske myndigheter setter verdens strengeste krav til kystnær beredskap. Teknologi, løsninger, kompetanse og organisering vil kreve betydelige forbedringer for å ivareta disse kravene. Arena Oil Spill Solutions Guarding the valuble coastline Norwegian authorities set some of the strictest demands for preparedness in the coastal zone. Considerable improvements are required in order to comply with these demands on technology, management, operations and expertise. 10 Den økende skips- og petroleumsaktiviteten i nordområdene har ført til større fokus på sikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Norske myndigheter stiller verdens strengeste krav til kystnær oljevernberedskap. Samtidig øker de sin satsing både på forbyggende tiltak for å redusere risikoen for ulykker, samt konsekvensreduserende tiltak i tilfeller der det likevel skjer uhell. Teknologi, tjenester, kompetanse og organisering vil kreve betydelige forbedringer for å ivareta disse kravene. Arena Beredskap skal bidra til å utvikle en komplett industriell klynge innenfor oljevernberedskap. Målsettingen er å utvikle innovative løsninger og ny kompetanse, som igjen skal bidra til å styrke beredskapen. Dette vil også bidra til at partnerne øker sin konkurransekraft, nasjonalt og internasjonalt. Næringsklyngen består av både bedrifter, FoU-institusjoner, kapital- og kunnskapsmiljø, som er lokalisert fra Hordaland til Finnmark. Strategien er å jobbe i tett dialog med krevende offentlige og private kunder for å øke presisjonen og kvaliteten i teknologien og tjenestene som utvikles. Increasing maritime and petroleum activity in the Arctic has led to more focus on coastal zone safety and preparedness. Norwegian authorities have especially stringent preparedness guidelines in place, and are in addition to developing risk-reduction initiatives also constantly working to limit the effects of possible accidents. The cooperating partners within Arena Oil Spill Solutions aims to be an active development cluster in its response to these demands. Their objective is to increase competitiveness through developing solutions within the field of oil-spill preparedness. Innovation and implementation of new solutions are important elements, and the cluster focuses its efforts on improved equipment, technology and services, as well as organization, management and operations. The result will eventually be new global standards. The cluster consists of private companies with products and services relevant for oil spill preparedness, as well as R&D-institutions, investment agencies and companies with specialized expertise. The strategy is to maintain close dialogue with safety-focused public and private clients that place particularly stringent demands on preparedness, in order to continuously improve both precision and quality of the technology and services offered. Prosjektleder/Project Manager: Mr. Rune Finsveen M: Nettadresse/Web site:

11 Photo: Steinar Johansen, Midt-Norsk Havbruk akv Samspill for bærekraftig teknologi akv er en næringsklynge i Midt-Norge, med fokus på teknologiutvikling for oppdrettsnæringen. Gjennom samhandling innen strategiske områder, ønsker næringsklyngen å styrke medlemmene. Samarbeid mellom leverandører, oppdrettsselskaper og forskningsinstitusjoner, kombinert med en ideell kyst for fiskeoppdrett gir akv et godt utgangspunkt for å lykkes. akv Collaboration towards sustainable technology akv is a business cluster located in mid-norway which focuses on technology development within the field of aquaculture. Ongoing collaboration between suppliers, fish farming companies and research institutions, together with an ideal coastal climate for fish farming, provides akv with solid potential for success. Oppdrettsnæringen er en ung næring i Norge som allerede har oppnådd betydelige resultater. Det er likevel store utviklingsmuligheter med tanke på teknologi, bedre arbeidsoperasjoner og mer effektiv drift. All utvikling må skje på en miljøvennlig måte. Fish farming is a relatively young industry in Norway that has already achieved notable results. There are however still significant development opportunities with regard to technology, as well as better and more efficient operations and management - all in a sustainable way. Også internasjonalt har medlemmene i akv muligheter. FAO har spådd en betydelig vekst i global akvakultur framover, og norsk teknologi og kompetanse innen oppdrett av industrielle arter er etterspurt. Medlemmene i akv representerer både ledende teknologileverandører, oppdrettsselskaper og internasjonalt anerkjente forsk ningsinstitusjoner. Totalt representerer medlemmene en omsetning på over 6 milliarder kroner og over 2000 ansatte, alt hovedsakelig i Midt-Norge. De strategiske innsatsområdene er ny teknologi, innovasjon, kompetanseutvikling/rekruttering og internasjonalisering. Prosjektet fokuserer både på settefiskproduksjon, matfiskproduksjon samt slakting og foredling, det vil si hele verdikjeden. Also in other aquaculture producing countries there are opportunities. FAO predicts an increased aquaculture production world wide, and Norwegian technology and knowledge in industrial aquaculture production are demanded. akv members include several leading technology suppliers, fish farming companies and internationally recognized research instittions. One of the cluster s primary goals is to contribute to knowledge transfer and creative meeting places for the players involved. Trough collaboration on specific areas, the cluster seeks to increase the value-generating activities among its members. akvs strategic priority areas are innovation and new technology, internationalization and competence building and recruitment. 11 Prosjektleder/Project Manager: Ms. Trude Olafsen M: Nettadresse/Web site:

12 Photo: Johnér bildbyrå AB Arena Helseinnovasjon Innovasjon i helse og omsorg Det er et økende press på helsevesenet grunnet et aksellerende budsjett innen spesialisthelsetjenesten og en stadig økende andel eldre i befolkningen. Større fokus på forebygging og ikke minst bruk av teknologi må til for å løse morgendagens helse og omsorgs utfordringer. Arena Helseinnovasjon har hovedfokus nettopp på dette; hvordan gi folk flest best mulig helse i eget hjem og behandling hvor og når man trenger det. Arena Health Innovation Innovation in health and care Health services are experiencing increasing pressure and demands. This is resulting in ever-increasing budgets and costs dues to the steadily growing percent of the elderly in the overall population. A greater focus on prevention and the use of technology is required to solve tomorrow s health care challenges. This is precisely the main focus of Arena Health and Innovation - how to provide people with the best possible health care in their own homes where and when it is needed. De fleste bedrifter innen helseteknologi og IKT er i dag i stor grad rettet inn mot sykehusmarkedet. Trenden er at pasienter i mye større grad skal behandles i egne hjem. Dette gjelder spesielt innen eldreomsorg. Innovasjonstakten innen helse og omsorg har til nå vært lav i forhold til helsemarkedet for øvrig. Behovet for nye produkter og tjenester innen dette markedet er derfor stort. The majority of companies within healthcare technology and solutions are directed towards the hospital market. This is being countered by a clear ongoing trend emerging that is focused on patient treatment and care in their own homes. This trend is especially true related to health care for the elderly, where innovation related towards new products and services has been low in comparison to other areas of healthcare. Buskerud med Drammensregionen som kjerneområde har flere komparative fortrinn for å innta en posisjon som nasjonalt pilotområde for de nye løsningene innen helse og omsorg. I næringslivet finnes det mange bedrifter med spennende teknologier og kompetanse som ønsker å satse på helse og omsorg. Det er dessuten etablert et treparts FoUsamarbeid på feltet helse og omsorg mellom Drammen Kommune, Høgskolen i Buskerud og Vestre Viken Helseforetak. Sju kommuner med Drammen Kommune i spissen utvikler nå en felles FoU-strategi innen helse og omsorg. I tillegg har Drammen Kommune et eget forebyggende team som besøker alle innbyggere over 75 år. The Drammen region in Buskerud has a number of comparative advantages geared to take a position as the national cluster site for new methods in health-care. The level of activity here is high, and the region is attracting the attention of many companies seeking to explore investment and technology possibilities within the sector. Communication is at the core of success, and to facilitate this, the region has established a unique three-part R&D cooperation between the Municipality of Drammen; Buskerud University College and Western Viken Health Trust. 12 Prosjektleder/Project Manager: Ms Hilde Holm M: Nettadresse/Web site:

13 Photo: Napro Pharma AS Omegaland Ledende på Omega-3 Omegaland skal bidra til å realisere det store potens ialet for Omega-3 produkter. Gjennom samarbeid, innovasjon og kommersialisering skal næringen på Nord vestlandet forsterke sin ledende posisjon innen foredling av marine oljer til humant konsum og helseprodukter. Omegaland The Omega-3 industry leader Omegaland s objective is to develop the great potential of Omega-3 products. Through collaboration, innovation and commercialization, the industry situated on the northwestern coast of Norway aims to strengthen its position as leader within processing of marine oils for human consumption and health products. Stadig flere blir opptatt av helseeffekter med Omega-3, og etterspørselen øker. Det er et stort potensial for produksjon- og produktutvikling av Omega-3 kosttilskudd, functional food og legemidler. I dag står næringsklyngen på Nordvestlandet for 40 prosent av Omega-3 produksjonen på verdensbasis. Det finnes norske selskaper i hele verdikjeden, og leverandørene er kjent for produkter med høy kvalitet. Felles utfordringer for videreutvikling av landets Omega-3 miljø gjelder utvidelse av råvaretilgang og sikring av råvarekilder, rekruttering av kompetent arbeidskraft og økt kunnskap og kunnskapsorientering. Det betyr at man må styrke kapasiteten og kvaliteten på forskning og utvikling av tjenester, og det er inngått et samarbeid med Møreforskning og Høgskolen i Ålesund om dette. Prosjektet utvikler fellesfunksjoner for å øke kapasitet og kunnskapsspredning, blant annet et felles analyselaboratorium og dokumentasjon for marine oljer. Nye faglige og sosiale møteplasser og sirkulering av med arbeidere er andre viktige tiltak. More and more consumers are becoming aware of the health effects of Omega-3 and the demand is increasing. There is a huge potential for production and product development of Omega-3 dietary supplements, functional food and medicines. The cluster currently accounts for 40 percent of the Omega-3 production world wide. Norwegian companies are included in the value chain and the suppliers are well-known for high quality products. Common challenges for further development of Norway s Omega-3 environments are; increased access to raw materials, securing the raw material sources, recruitment of a competent workforce, increased expertise and focus on knowledge. This leads to a strengthening of the capacity and quality within R&D. A partnership has been etablished with Møre forskning (research institute) and Aalesund University College. The project is developing common functions to increase capacity and knowledge distribution, such as a common analysis laboratory and documentation for marine oils. Other important initiatives include organizing meeting points and circulation of employees. 13 Prosjektleder/Project Manager: Mr. Oddvar Skarbø M: Nettadresse/Web site:

14 Photo: Eidesvik Offshore ASA Arena Offshorefartøy Offshorekompetanse på dypt vann Offshorefartøy teknologi og operasjoner skal utvikle næringsklyngen i Haugaland og Sunnhordland til å bli internasjonalt ledende på komplekse offshoreoperasjoner på og fra skip. Arena Offshore Support Vessel Deep water offshore expertise Advanced technology within offshore operations is the core expertise of the offshore cluster in Haugaland and Sunnhordaland. The cluster aims to be an inter national leader within complex offshore operations both on board and from ships. Framtidig oljeleting og boring i Arktis og nordområdene gir nye utfordringer med dypere vann, tøffere klima og opera sjoner som er fjernere fra land. Dette gjelder spesielt fra skip til havbunnen. Haugaland og Sunnhordland er regioner med sterke kunnskapsmiljøer, rederier, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører som er tett integrert i olje- og gasskjedene. De nye utfordringene gir klyngen gode muligheter innen utvikling av innovativ teknologi, produkt- og bedriftsutvikling. Gjennom prosjektet etableres møteplasser, samarbeids arenaer og nettverk, og det legges til rette for at man kan ta tak i felles utfordringer og nye arbeidsoppgaver med et stort utviklings potensiale. Den petro-maritime næringsklyngen omfatter i dag 120 bedrifter som utvikler teknologi og driftsløsninger for utføring av komplekse operasjoner på og fra offshorefartøyer. Prosjektets mål er å gi økt konkurransekraft og verdiskaping i denne maritime klyngen. Future oil prospecting and drilling in the Arctic and the northern regions provide new challenges with regards to deeper water, tougher climatic conditions and operations that are more remote from the mainland. This especially applies to activities from the ship to the seabed. Haugaland and Sunnhordland are regions with strong knowledge environments, the majority of Norway s shipping companies, shipyards and suppliers all closely integrated with the oil and gas value chain. The new challenges provide the cluster with a good opportunity developing technology, products and the industry. The cluster currently comprises 120 companies developing techno logy and operational solutions for the performance of complex operations on board and from offshore vessels. The aim of the project is to provide increased competitive power and value creation within this maritime cluster. For å bedre rekruttering og kompetanseutvikling er det blant annet inngått partnerskap med Høgskulen Stord-Haugesund. Det legges også vekt på å få til et tettere samarbeid mellom bedriftene, det maritime miljøet og andre FoU-miljøer. To improve recruitment and competence development, the cluster has entered into collaboration with Stord/Haugesund University College. Closer cooperation between the cluster participants, the maritime industry and other R&D environments is also emphasised. 14 Prosjektleder/Project Manager: Mr. Øyvind Olsen M: Nettadresse/Web site:

15 Photo: Innovation Norway/Robin Strand Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) Selger norsk havvindsteknologi til Europa Fra det brede energirelaterte industri- og forskningsmiljøet i Hordaland og Rogaland har det vokst frem en innovativ og vekstkraftig bedriftsklynge som satser bredt og ambisiøst internasjonalt på offshore vindkraftproduksjon. Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) Providing Norwegian Offshore Wind to Europe The broad and innovative scope of the energyrelated industrial and research environment in Norway s Hordaland and Rogaland counties has led to the development of a strong business cluster that focuses on a key element of the future of energy production. Det er planlagt utbygget mellom TW offshore vindkraft i Nordsjøen frem mot Dette tilsvarer opp mot vindturbiner. Den årlige markedsveksten i Europa for offshore vind de neste 10 år forventes å være ca 25%. Offshore vind er derfor et av de raskest voksende markedene i Europa, og satsingen på offshore vind er solid forankret i EUs energistrategi. Offshore wind is one of the fastest growing markets in Europe, and investment in offshore wind is a core part of EU s energy strategy. To meet this trend, current plans leading up to 2020 will see between TW of offshore wind power being developed, an equivalent to up to 10,000 wind turbines. With the annual market growth in Europe for offshore wind in the next 10 years expected to be approximately 25%. Offshore vindklyngen er ung, men teller allerede over 50 aktører, hvorav flere allerede leverer til utbyggingsprosjekter eksempelvis i UK, Tyskland, Baltikum, USA og BeNeLux. Noen av disse leve ransene omfatter også hele bredden fra engineering, innkjøp, produksjon samt installasjon (EPCI-kontrakter). The offshore wind cluster Arena NOW is young, but already features over 50 companies, several of which already involved in development projects in the United Kingdom, Germany, the Baltic States, the United States and Benelux. This participation includes the entire range of engineering, procurement, production and installation (EPCI-contracts). Gjennom Arena NOW skal klyngen iverksette tiltak for å øke innovasjons takten og kapasiteten i klyngen gjennom økt sam hand ling mellom bedriftene, forskningsmiljøene samt myndighetene. Arena NOW skal gi økt konkurransekraft og verdiskaping i offshore vindklyngen på Vestlandet. Through Arena NOW, this dynamic cluster will implement measures to increase the innovation rate and capacity in the cluster through increased interaction between enterprises, research institutions and authorities. 15 Prosjektleder/Project Manager: Mr. Asle Lygre M: idevekst.com Nettadresse/Web site:

16 Photo: DeepOcean AS Windcluster Mid-Norway Powering Solutions innen vindkraft Industri- og teknologiklyngen Windcluster Mid-Norway arbeider etter mønster fra norsk oljevirksomhet for å bidra til en ny nasjonal industrisatsing med basis i markedet for vindenergi. Windcluster Mid-Norway Powering Solutions in wind energy Wind Cluster Mid Norway (WMN) draws on experience from the Norwegian oil sector in order to contribute to a new, national industry initiative focusing on the wind energy market. 16 Industri- og teknologiklyngen Windcluster Mid-Norway arbeider etter mønster fra norsk oljevirksomhet for å bidra til en ny nasjonal industrisatsing med basis i markedet for vindenergi. Offensive industri- og teknologibedrifter, sterke forsknings- og utviklingsmiljøer samt energiselskaper samarbeider om å utvikle og levere produkter og tjenester innen vindkraft på land og til havs. Produkter og tjenester som bidrar til å redusere kostnadsnivået for utbygging og drift av vindmøller styrker bedriftenes og klyngens konkurransekraft internasjonalt. Gjennom Windcluster Mid- Norway (WMN) får de 55 medlemsbedriftene adgang til forskjellige arenaer og møteplasser for samarbeid og læring og teknologiutvikling, samt kanaler til informasjon ognettverk i inn-og utland. Storparten av klyngens bedrifter har tilhold i Midt- Norge. Om lag 15 bedrifter har tilhold i resten av landet. Klyngen har også en bedrift som har tilhold I England. WMN har fokus på Storbritannia og Tyskland som markeder for offshore vindkraft. Disse landene forventes å stå for den største utbyggingen av offshore vindkraft i Europa de neste 15 årene. Overføringsverdien fra tradisjonell offshorevirksomhet til offshore vindkraft er stor. WMN bygger sterke allianser til industri- og teknologiklynger i både UK og Tyskland for å koble bedrifter og kompetanse på tvers av Nordsjøen. 1 januar 2012 trer markedet for el-sertifikater i kraft. Dette vil innebære en storstilt utbygging av landbasert vindkraft i Norge og Sverige. Forward-thinking industry and technology companies, strong R&D environments and energy companies now collaborate to develop and deliver products and services in onshore and offshore wind power. These products and services, which collectively serve to reduce the costs of extending and maintaining wind mills, strengthen the cluster s competitive edge internationally. Through WMN, the 55 member companies get access to various arenas and forums for cooperation, learning and technology development, in addition to information channels and networks both in Norway and abroad. The majority of the cluster companies are based in Mid-Norway, with approximately 15 companies in other parts of the country. The cluster also includes one company based in England. WMN focuses on the UK and Germany as the most promising markets for offshore wind power. These countries are expected to be behind the biggest development of offshore wind power in Europe over the next 15 years. Much of the skills and expertise in traditional offshore activity is transferable to offshore wind power. WMN continuously builds strong alliances to industrial and technology clusters in the UK and Germany to connect companies and competencies across the North Sea. On January 1st, 2012, the market for renewable energy certificates is formally introduced, paving way for large-scale development of onshore wind power in Norway and Sweden. Prosjektleder/Project Manager: Mr. Viggo Iversen M: proneo.no Nettadresse/Web site:

17 Photo: Innovation Norway/Heidi Widerø Oslo Medtech Utvikler medtek næringen i Norge Oslo Medtech er en klynge, dedikert til å akselerere utviklingen av nye medtech og ehelse produkter, tjenester og løsninger for norsk helsevesen. Ambisjonen er å stimulere utviklingen av et konkurransedyktig og internasjonalt anerkjent medisinsk-teknologisk næring. Oslo Medtech For better living and better healthcare Oslo Medtech is a cluster, dedicated to accelerate the develop ment of new medtech and ehealth products, services and solutions for Norwegian health care system. Our ambition is to stimulate to the development of a major, internationally recognized and competitive medicaltechnical industry in Norway. Norge står overfor store helseutfordringer knyttet til håndtering av en økende aldrende befolkning, store folkesykdommer og dramatiske kostnadsøkninger i helsevesenet. Parallelt besitter norsk forskning og næringsliv kompetanse og teknologi som kan anvendes i nye produkter, tjenester og systemer som kan bidra til å løse utfordringene i helsevesenet. Oslo Medtech skal gjennom utvikling av relasjoner mellom klyngens aktører generere samarbeid mellom medtek næringen og helsevesenet, igangsette innovasjonsprosesser og bidra til utvikling av produkter og tjenester innen medisinsk teknologi. Det er klyngens mål at dette vil bidra til at norsk helsevesen effektiviseres og settes i stand til å håndtere fremtidens store helseutfordringer, samtidig som norsk medteknæring videreutvikles. Etter to år har Oslo Medtech utviklet seg fra å være et nettverk til å bli et cluster av mer enn 100 bedrifter, helseinstitusjoner, investeringsselskaper, og utdannings- og FoU-institusjoner som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon. Samarbeid og effektiv kunnskapsoverføring er nøkler til en sterkere norsk medtechindustri, og er et viktig bidrag til aktører som trenger hverandre for å lykkes internasjonalt. Oslo Medtech er en katalysator i prosessen med å utvikle bransjen, både hva gjelder innovasjon, kommersialisering og internasjonalisering. Prosjektleder/Project Manager: Ms Kathrine Myhre M: Nettadresse/Web site: Norway, together with the rest of the world, faces major health challenges related to the handling of an increasing aging population, large population diseases and dramatic cost increases in health care. The Oslo Medtech cluster addresses these issues, facilitating cooperation within the areas of R&D, industry expertise, and technology; to be used in new products, services and systems that can contribute to solving challenges within health care. Oslo Medtech works to facilitate close cooperation between the cluster participants, generating cooperation between medical-technical industry and health care, initiating innovation processes, and contributing to the development of products and services in medical technology. The cluster s goal is that these activities will contribute to a more efficient Norwegian health care system and be able to deal with future major health challenges, while continually developing the Norwegian medical-technical industry. After two years, Oslo Medtech evolved from a network into a cluster of more than 100 businesses, educational and research institutions, investment firms and health institutions. Cooperation and effective transfer of knowledge are keys to a stronger Norwegian medtech industri, and is an important contribution to the players who need each other to succeed internationally. Oslo Medtech is a catalyst in the process of developing the industry, both in terms of innovation, commercialization and internationalization. 17

18 Photo: Jens Henrik Nybo/www.visitnorway.com MediArena Fremtidens løsninger for produksjon og formidling av digitalt innhold Mediebyen Bergen skal bli et nasjonalt ledende og internasjonalt høyt anerkjent miljø for utvikling av innovative løsninger for produksjon og formidling av digitalt innhold. Bergen har et mangfoldig og kreativt miljø av bedrifter i skjæringspunktet mellom mediebasert innholdsproduksjon og teknologi. I den ene enden av skalaen finner vi teknologi bedrifter som utvikler nye og innovative tekniske løsninger for formidling av digitalt innhold. I den andre enden finner vi mediebedrifter og andre innholdsutviklere på jakt etter nye måter å nå ut til sine brukere basert på bærekraftige forretnings modeller. Rundt 20 bedrifter med til sammen ansatte befinner seg i dette raskt voksende næringsmiljøet preget av innovasjon og nyskaping. MediArena Future solutions for develop ment and dissemination of digital content Media City Bergen the home of MediArena aims to be both national leader as well as an internationally highly recognized environment for developing innovative solutions for the production and dissemination of digital content. Bergen has a diverse and creative environment of companies where media-based content production and cutting-edge technology intersect. One end of the spectrum features technology companies that develop new and innovative technical solutions for dissemination of digital content. At the spectrum s other end, media companies and other content developers seek new ways to reach out to their users based on sustainable business models. In total, some 20 companies with a total of 2,600 employees are located in this rapidly growing business environment marked by innovation and creativity. Den nasjonale og internasjonale mediebransjen er inne i en omfattende omstruktureringsprosess forårsaket av finanskrise og sviktende reklameinntekter på den ene siden, og en mer grunnleggende endring av det tekniske landskapet på den andre. Dette har gitt det lokale næringsmiljøet store utfordringer, men representerer samtidig muligheter for aktører med evne til å utvikle framtidens teknologi og tjeneste- og forretningsmodeller. The national and international media industry is in a comprehensive restructuring process, made necessary by the financial crisis and declining advertising revenues. This coupled with a more fundamental change in the technical landscape, challenges the local business environment - but at the same time represents unique opportunities for the development of future technologies and services and business models. 18 Prosjektleder/Project Manager: Mr. Anders Waage Nilsen M: Nettadresse/Web site:

19 Photo: Tommy Solstad og Arena Fritidsbåt Et felles løft for norske fritidsbåtprodusenter Gjennom Arena Fritidsbåt kan produsenter og fagmiljøer samarbeide om langsiktige tiltak for en sterk og framtidsrettet båtproduksjon i Norge, der vi tar vare på det beste fra vår maritime tradisjon. Arena Leisure Boat Joint effort for Norwegian leisure boat producers Through the cluster, manufacturers and specialist environments seek collaboration on long term initiatives strenghtening the boat manufacturing industry in Norway and taking care of the best of our maritime tradition. Norske fritidsbåter er kjent for god kvalitet og basert på en solid håndverkstradisjon. Agder har den største næringsklyngen med 118 båtprodusenter og 40 prosent av alle norske fritidsbåter som blir produsert. Men det finnes også et tungt miljø i Hordaland og produsenter og underleverandører i resten av landet. Felles utfordringer er en sterk og økende konkurranse fra storskalaprodusenter og lavkostland. I tillegg kommer store markedsmessige svingninger nasjonalt og internasjonal, ettersom dette er en konjunkturømfintlig bransje. For å styrke enkeltaktører og norsk fritidsbåtbransje som helhet skal Arena Fritidsbåt være en møteplass der man kan lære av hverandre og andre fagmiljøer, bransjer og enkeltbedrifter. Det legges også vekt på et tettere samarbeid med FoU-miljøer. Ambisjonen er å gi hele bransjen og Agder-regionen et løft gjennom langsiktige og helhetlige løsninger der det fokuseres på de riktige tiltakene for en sterk og innovativ båtproduksjon i Norge. Det legges til rette for formaliserte samarbeids prosjekter og tiltak som gir kostnadseffektivisering for den enkelte aktør, blant annet innen industrialisering og produksjonsutvikling, markedsorientering og kompetanseheving. Miljøvennlig produksjon og felles tiltak for å øke eksporten av norske fritidsbåter er andre viktige satsingsområder. Norwegian leisure boats have a reputation for high quality based on solid craftsmanship. The largest business cluster is located in Agder county and comprises 118 boat manufacturers and 40 percent of all Norwegian boat manufacturing. The common challenge being faced is strong and increasing competition from large scale manufacturers in low-cost countries. In addition the industry is highly affected by economic fluctuations. By sharing competence between cluster participants and other specialist environments, smaller businesses and the Norwegian leisure boat industry as a whole will be strenghened. The cluster also seek collaboration with R&D institutions. The ambition is to strengthen the entire industry and the Agder region through long term collaboration resulting in a strong and innovative boat manufacturing industry in Norway. Formalised collaboration projects and initiatives improving cost efficiency are initiated within areas such as industrial development, product development, market orientation and increasing competence. Other important focus areas are environment friendly manufacturing production and joint initiatives aiming to increase the export of Norwegian leisure boats. 19 Prosjektleder/Project Manager: Mr. Bjørnar Henriksen M: Nettadresse/Web site:

20 Photo: Elkem 20 Arena Eyde Industrielle løsninger for globale utfordringer Gründeren, industristrategen og sørlendingen Sam Eyde la grunnlaget for 100 år siden. I dag representerer Eyde-nettverket ledende spisskompetanse innenfor sine områd er. Arena Eyde handler om å videreutvikle Sørlandets posisjon som region for verdens mest miljøvennlige og energieffektive prosessindustri. Prosessindustrien på Sørlandet består av bedrifter i et globalt marked og med krevende internasjonale eiere. Det gjør at investeringer og utvikling i Norge, og i Agder, er avhengig av at disse til en hver tid er i front, og at de er blant verdens mest konkurransedyktige på produktivitet og kvalitet. Gjennom Arena Eyde samarbeider bedriftene for å møte turbulensen i verdensmarkedet og klimautfordringene på en offensiv måte. Sammen med de regionale kompetansemiljøene arbeider prosjektet med produktivitetsøkning, energieffektivisering, innovasjon, kompetanseutvikling og langsiktig rekruttering i fellesskap. Bedriftene har hver for seg tradisjon for samarbeid med de beste internasjonale forskningsmiljøene innenfor sine spesialområder. Det er også viktig å utvikle regionens forskningsmiljøer slik at de kan møte bedriftenes behov. Felles strategisk arbeid med samfunnsansvar (CSR), etablering av Lean-skole, innføring av energiledelse, etablering av nettverk for kvinner i samarbeid med NODE (NEW NODE Eyde Women), forsknings prosjekter for bedre utnytting av spillvarme er eksempler på konkrete prosjekter som kommer frem i Arena Eyde. Arena Eyde Industrial solutions for global challenges One hundred years ago, entrepreneur, industry-strategist and inhabitant of the picturesque Sørlandet region in southern Norway, Mr. Sam Eyde, laid the foundations. Today, the Eyde-network is leading within its various areas of expertise. Arena Eyde focuses on further developing Sørlandet s position as a hub for the world s most environmentally friendly and energy-efficient process industry. The process industry in Sørlandet is made up of companies competing in a global market and faced with a range of demands from international owners. As a consequence, development and investments both regionally and nationally depend on these businesses constantly being at the forefront - maintaining their competitive edge on productivity and quality. Through Arena Eyde, these businesses collaborate in order to better and more proactively handle global market turbulences and challenges related to climate change. Together with regional centers of knowledge and expertise, Arena Eyde cooperates on topics such as innovation, energy-efficiency, productivity enhancement, skills and competencies development as well as recruitment. The respective businesses already have solid traditions for cooperation with leading national and international research environments within their specific areas - Arena Eyde develops, amplifies and scales up such research and development collaboration. Concrete initiatives developed by Arena Eyde include joint strategic efforts on Corporate Social Responsibility (CSR), establishing a Lean Academy, introducing energy leadership, setting up a women s network in collaboration with NODE (NEW NODE Eyde Women) and developing research projects to make waste heat use more efficient. Prosjektleder/Project Manager: Ms Helene Falch Fladmark M: Nettadresse/Web site:

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Hvorfor jobbe i nettverk i helse?

Hvorfor jobbe i nettverk i helse? Hvorfor jobbe i nettverk i helse? Erfaringer fra Oslo Medtech - Helsenettverk in action Inspiria, June19th 2014 Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech 1 Norwegian and global societal trends and challenges Less

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Erfa møte Arendal

Erfa møte Arendal Erfa møte Arendal 14.12.2015 Anne-Grete Ellingsen CEO GCE NODE Value Creation in the GCE NODE Industrial classification of the Node Members. The relative size of each segment is weighted to the total value

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Havvind En industriell mulighet for industrien langs Vestlandskysten. Asle Lygre, Idevekst Energi Prosjektleder Arena NOW

Havvind En industriell mulighet for industrien langs Vestlandskysten. Asle Lygre, Idevekst Energi Prosjektleder Arena NOW Havvind En industriell mulighet for industrien langs Vestlandskysten Asle Lygre, Idevekst Energi Prosjektleder Arena NOW Bergen Næringsråd 4. september 2012 Norwegian Network Projects under the Arena Programme

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer

Velkommen til dialogmøte!

Velkommen til dialogmøte! Velkommen til dialogmøte! 30.05.2013 Mapei Fra låve til internasjonalt konsern 2011 1976 FoU Fra kjøkkenbenken til internasjonalt FoU senter 2011 1977 Våre åtte forretningsområder (Business Units): Fasade

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Exploiting global renewable energy growth

Exploiting global renewable energy growth Exploiting global renewable energy growth Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries Håkon Endresen Normann og Jens Hanson CenSES energi-

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Informal meeting on RIS3 with Scandinavian regions Agder, Norway

Informal meeting on RIS3 with Scandinavian regions Agder, Norway Informal meeting on RIS3 with Scandinavian regions Agder, Norway S3P - Seville, 19.th Sept. 2013 Agder: Møre og Romsdal: Trøndelag: Arne Isaksen Øyvind Herse Øyvind Skogvold Kenneth Andresen Sissel Strickert

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation 2013 arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation www.arenaprogrammet.no Arenaprogrammet The Arena Programme Innhold Contents Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Klimasatsing som skaper verdier

Klimasatsing som skaper verdier Klimasatsing som skaper verdier ENERGIKONFERANSEN SØR 2012 26.09.12 Trond S. Kristiansen rådgiver VAF BAKGRUNN Verdiskapende Agder 1. KLIMA: HØYE MÅL LAVE UTSLIPP I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Introduction to the UN, Humanitarian and Development market

Introduction to the UN, Humanitarian and Development market Introduction to the UN, Humanitarian and Development market Vidar Ellingsen Innovation Norway NOREPS www.innovationnorway.no www.noreps.no Vidar Ellingsen Ingvild von Krogh Strand (on leave) Gunn Wenche

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by Velkommen NCE-GCE Prosjektledersamling 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad Jointly owned by 12.00 Lunsj 13.00 Velkommen og programinformasjon Bjørn Arne Tweet fra Innovasjon Norge Mona Skaret Informasjon

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid NOKIOS 22. september 2011 Fagdirektør André Hoddevik, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Project Director PEPPOL Disposisjon Hva

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon NCE

Søknadskonferanse Informasjon NCE Søknadskonferanse Informasjon NCE Bjørn Arne Skogstad 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne Innovation at Martin Fuhr Bolstad From sail to water jet experience and knowledge built through 125 years. Innovation is a focus area in our strategy towards 2025. INNOVAtiON «We are known for our innovative

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse av Ringeriksregionen. 27. september 2013 Eskil Le Bruyn Goldeng HiBu

Strategisk utviklingsanalyse av Ringeriksregionen. 27. september 2013 Eskil Le Bruyn Goldeng HiBu Strategisk utviklingsanalyse av Ringeriksregionen 27. september 2013 Eskil Le Bruyn Goldeng HiBu Tre industrielle paradigmer 1 - Næringsliv som industri 2 - Næringsliv som næringsklynger 3 - Næringsliv

Detaljer

Miljøkrisen. - Muligheter gjennom innovasjon. Åpningsarrangement DNVs nye kontor i Trondheim, 9. juni 2011

Miljøkrisen. - Muligheter gjennom innovasjon. Åpningsarrangement DNVs nye kontor i Trondheim, 9. juni 2011 Miljøkrisen - Muligheter gjennom innovasjon Åpningsarrangement DNVs nye kontor i Trondheim, 9. juni 2011 Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer og Kjemi Innhold Litt om innovasjon og innovasjonsprosesser

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Rektor Ole Petter Ottersen. FORNY-Forum 2016 How the University of Oslo addresses its fourth mission

Rektor Ole Petter Ottersen. FORNY-Forum 2016 How the University of Oslo addresses its fourth mission Rektor Ole Petter Ottersen FORNY-Forum 2016 How the University of Oslo addresses its fourth mission Grunnforskning og innovasjon hører sammen Tilstandsrapporten slår fast: UiO har det største antallet

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

Bedriftsperspektiv; kva gir effekt?

Bedriftsperspektiv; kva gir effekt? Samarbeid vår nye konkurransekraft Bedriftsperspektiv; kva gir effekt? Kjersti Kleven, styreleiar i Kleven Klyngekonferansen, Bergen 8. september 2016 Strong regional cluster well positioned for further

Detaljer