DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene. NØKKELINFORMASJON Bedriftsnavn: FireFlash Skole: Ski videregående skole Bedriftstype: Ungdomsbedrift Ans. lærer: Hans-Olav Hedin Org. nummer: Adresse: Driftsår: Telefon: Daglig leder: Morten Molin Wang E-post: Styreleder: Marte Kornstad Nettside: Mentor: Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING 2 DAGLIG LEDER HAR ORDET 3 INNOVASJONSGRAD/NYSKAPENDE KONSEPT 3 PERSONAL- OG BEDRIFTSADMINISTRASJON 5 SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERKSBYGGING 6 MARKEDSVURDERING, MÅLGRUPPE OG MARKEDSKOMMUNIKASJON 7 HUMAN RESOURCES OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 8 ØKONOMI 9 LÆRINGSEFFEKT 11 RISIKI 12 FREMTIDSUTSIKTER 12 OPPSUMMERING Selskapets visjon Vår visjon er «spar tid, spar liv». Visjonen fungerer som en ledestjerne for bedriften, og skal minne de ansatte om hva de jobber mot. Jo mer arbeid som legges ned og dess flere salg som gjennomføres, jo flere liv kan vi i FireFlash UB på sikt redde. Produktbeskrivelse FireFlash er et innovativt og unikt brannsikringsprodukt. Produktet kombinerer en avansert signalteknologi med markedets beste strobelys for å trenge gjennom tykk røyk. Produktet henges utenfor soverommene. Når brannalarmen utløses, reagerer lyset på frekvensen til alarmen og slår seg på automatisk. Lyset vil føre brannmannskapet til det rommet der det er mennesker. I slike kritiske situasjoner er tiden avgjørende, og sekunder skiller mellom liv og død. FireFlash er et produkt designet for å redde liv. Forretningsidé FireFlash UB skal selge og videreutvikle et livreddende lys, som leder brannvesenet til rommene der folk oppholder seg. Produktet er spesielt innrettet for å redde barn, eldre og mennesker med funksjonshemninger som gjør det vanskelig for disse å selv komme seg ut ved brann i hjemmet. Hovedpunkter per Sponsoravtaler inngått for til sammen NOK i januar og februar Deltagelse i Gründeridol 2013 Månedens IA-ungdomsbedrift i regi av NAV arbeidslivssenter (desember 2013) Seier i Follomesterskapet i januar 2014, med priser i alle de syv kategoriene, hvorav fem av disse var førsteplasser Seier i GründerExpo i mars 2014, med til sammen åtte priser Selskapet har regnskapsmessig overskudd første fire måneder Nøkkeltall per Omsetning (sponsorinntekter og premier): NOK EBITDA: NOK Likviditet: NOK på konto/kontanter Selskapet har ingen gjeld FireFlash UB Side 2 / 12

3 DAGLIG LEDER HAR ORDET FireFlash UB har raskt blitt en bedrift med store fremtidsmål. Vi er et unikt team bestående av fire lærevillige og engasjerte personer, med dyktige mentorer og et stort nettverk vi kan benytte oss av. Med ulik kompetanse, egne meninger og inputs har skoleåret 13/14 vært svært lærerikt og spennende. Det har hittil både vært givende og utfordrende å være daglig leder i bedriften, men med god hjelp fra dyktige medarbeidere tar bedriften en hver utfordring på strak arm. Da det var bestemt hvilke elever som skulle være med i bedriften og de ulike stillingene bemannet, satte vi raskt i gang med stillingsbeskrivelser og oppgavefordeling. Det gjorde at vi fikk opprettet bedriften, skrevet en forretningsplan og startet arbeidet med å få produsert vårt helt nye livreddende produkt, FireFlash. Bedriftens ansatte består av andre- og tredjeklassinger, og for å unngå klikker innad i bedriften startet vi raskt å arbeide med IA. Det har resultert i at vi i tillegg til å være kollegaer i arbeidstiden, har blitt gode venner på fritiden. Det har skapt trivsel, og trivselen gjengir seg også i arbeidsinnsatsen og kvaliteten på arbeidet som blir gjennomført. Vi skal fortsette i det samme løpet som vi er i nå, og fremtiden til FireFlash UB er derfor svært lys. INNOVASJONSGRAD/NYSKAPENDE KONSEPT Begrepet innovasjon anvendes når nye og nyttige kombinasjoner av ressurser har gått fra kreativitet til å bli implementert. Dette er en problemløsende prosess, hvor FireFlash UB har behov for ulik kompetanse, på tvers av fagfelt. FireFlash baserer seg på en kombinasjon av allerede eksisterende signalteknologi og strobelys. Produktet integreres i seriekoblede røykvarslere, og strobelyset vil aktiveres automatisk ved utløsning. For brannvarslere som ikke er seriekoblet, vil det være mulig å koble FireFlash til varsleren, og det blinkende lyset vil utløses etter frekvensen (lydnivået) til varsleren. Enheten vil kunne justeres, slik at den blir kompatibel med lydnivået til ulike typer røykvarslere. FireFlash er en produktinnovasjon, som tilbyr kunden helt nye egenskaper og introduserer en ny produktlinje blant brannsikringsprodukter. Det finnes per dags dato ingen lignende eller tilsvarende produkt på markedet. Imidlertid baserer produktet seg som tidligere nevnt på allerede eksisterende teknologi, og FireFlash UB forbedrer og utvikler en prosess som det allerede teknologisk er god kjennskap til. Produktet er derfor å regne som en inkrementell innovasjon, fordi vi utnytter og nyttiggjør oss av de markedsmessige og kommersielle mulighetene som ligger i eksisterende teknologi og prosesser (exploitation). Likevel vil FireFlash UBs produkt på sikt kunne bidra til å effektivisere brannmannskapets redningsaksjoner. Dersom produktet blir vanlig i norske hjem, vil det radikalt endre måten redningsetaten utfører aksjoner på, og vi vil få en prosessinnovasjon. Fra idégenerering til implementering Ungdomsbedrift bygger på prinsippet om learning by doing, gjennom å etablere, drive, utvikle og avvikle egen bedrift. Utviklingen av produktet eller tjenesten er en stor del av dette. Den prosessen har vært tidkrevende, utfordrende og aller mest lærerik. Da vi skulle starte en ungdomsbedrift, ønsket vi å starte en bedrift som, til forskjell fra mange andre bedrifter, tilbød forbrukeren og samfunnet et produkt som kunne gjøre en forskjell. Vi ønsket å redusere de høye og varierende brannstatistikkene. Vi studerte brannsikringsproduktene på markedet og produktene som allerede eksisterte. De eksisterende produktene hadde i hovedsak to oppgaver: de skulle informere deg om brann, og lede deg ut i sikkerhet. Vi tenkte at om FireFlash UB Side 3 / 12

4 brannvesenet kunne få noe mer informasjon å støtte seg til på åstedet, ville det gjøre at de raskere og mer effektivt kunne redde liv. Vi fant ut av at en stor målgruppe og et stort marked blir glemt; hva med de som ikke er i psykisk eller fysisk stand til å komme seg ut på egenhånd? Et barn vil ikke reagere ved å ta seg ut dersom det brenner i hjemmet. Barnet vil gjemme seg der det er trygt, på soverommet. I tillegg har vi eldre mennesker og mennesker med funksjonshemninger som kan bli varslet av brannalarmen, og vite at de er nødt til å komme seg ut, uten at de nødvendigvis er i fysisk stand til det. Når de opplever denne hjelpeløse situasjonen, er det størst sannsynlighet for at de oppholder seg på soverommet. Det var sånn vi kom opp med ideen FireFlash. Videre vet vi at majoriteten av de som dør i brann ikke klarer å komme seg ut på egenhånd grunnet at de sover eller at det finnes fysiske hinder som gjør flukten umulig. FireFlash skal lede brannmannskapene direkte til soverommene, slik at de reddes ut så raskt som overhode mulig. I slike kritiske situasjoner er tiden avgjørende, sekunder skiller mellom liv og død. FireFlash er et produkt designet for å redde liv. Når forretningsideen og forretningsplanen var utarbeidet, startet arbeidet med produksjon av en prototype. Mentoren vår, Markus Molin Wang, har stått for det tekniske og produsert en fungerende prototype. Det bekreftet at teknologien til FireFlash allerede eksisterer, men settes sammen, og kombineres til et helt nytt, innovativt produkt. Designet var ikke i fokus da prototypen ble produsert, og dette var neste steg i prosessen. Vi tok kontakt med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og det ble sendt ut en mail til studentene der. Vi mottok en rekke porteføljer, og Niklas Schmidt, masterstudent i industridesign, hadde en portefølje som falt i smak. Vi avholdt et møte, og bestemte oss for at Niklas skulle designe den endelige versjonen av FireFlash. Etter å ha delt våre visjoner rundt produktet, ga vi Niklas forholdsvis frie tøyler. Vi endte opp med et design som tilfredsstilte alle våre krav og visjoner. Et stilrent produkt, med fokus på funksjonalitet og minimalisme. FireFlash UB Side 4 / 12

5 PERSONAL- OG BEDRIFTSADMINISTRASJON Bedriften består av fire ansatte, og rollene er fordelt ut fra bedriftens behov for kompetanse. Stillingsfordelingen vår er basert på de ansattes utdanning, erfaring og interesser. Vi vil benytte oss av mentorene og nettverket vårt på områder hvor de ansatte ikke innehar nok kompetanse. Daglig leder: Morten Molin Wang er ansvarlig for selskapets daglige drift. Daglig leder rapporterer til selskapets styre, og den daglige dialogen går med styrets leder. Daglig leder skal påse at selskapet etablerer gode rutiner for økonomisk rapportering, at lover og regler følges og at selskapet drives i henhold til de til enhver tid gjeldende planer vedtatt av styret. Lederen skal videre sørge for at bedriftens ansatte tar beslutninger og etterlever selskapets verdigrunnlag. Daglig leder fungerer som bedriftens ansikt utad. Økonomiansvarlig: Martin Bossum Moe har ansvaret for bedriftens økonomirapportering. Han har etablert gode rutiner for bilagshåndtering, periodisk regnskapsrapportering, kalkulering, budsjettering. Økonomiansvarlig rapporterer løpende selskapets økonomiske - og finansielle stilling. Han møter i styremøter ved behandling av budsjett- og økonomisaker. Økonomiansvarlig rapporterer til daglig leder. Salgs og markedsansvarlig: Marte Kornstad har ansvaret for salg, PR og markedsføring. Hun er ansvarlig for å utarbeide markedsplaner, planlegge salgsarbeidet og utøve operasjonelt salg til sluttforbruker og mellomledd. Marte er styrets leder og daglig leders stedfortreder. Personalansvarlig: Linn-Therese Omberg har ansvaret for å utvikle og implementere HR-strategi - og planer basert på selskapets forretningsstrategier. Rollen er utviklingsorientert, med fokus på å utvikle mennesker, kompetanse og kultur internt. Hun har også ansvar for HMS og vil være eier av prosessene knyttet til medarbeidersamtaler- og undersøkelser i tillegg til å skrive IA-rapport. FireFlash UB Side 5 / 12

6 SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERKSBYGGING Som en ungdomsbedrift bestående av fire elever med begrenset erfaring innenfor flere områder, er vi avhengige av å benytte oss av nettverket vårt. Det gode nettverket til bedriftens ansatte har gjort at vi kan jobbe smart. Vi benytter oss av nettverket på de rette områdene, og det sikrer bedriftens eksistens. Ellers er de to mentorene våre, Mariann Tveter og Markus Molin Wang, to ressurspersoner vi benytter oss av i det daglige. Mariann Tveter er en av to mentorer i bedriften. Mariann er leder i Follo Næringsråd som består av 107 medlemsbedrifter. Hun har 11 års erfaring fra ICA med økonomi og drift. Mariann har et enormt nettverk, og kan hjelpe oss med å komme i kontakt med de rette personene. Markus Molin Wang har selv erfaring fra prisvinnende ungdomsbedrifter samt som mentor for andre ungdomsbedrifter. Som 18-åring startet han egen bedrift innen IT. I dag studerer han økonomi og administrasjon, i tillegg til å drifte eget firma. Markus har selv bygget opp et nettverk vi kan benytte oss av. I tillegg har han kompetanse innen blant annet produktutvikling, grafisk arbeid og websider. NAV er først og fremst en bidragsyter i forhold til inkluderende arbeidsliv. Gjennom «månedens IAbedrift» kom vi kontakt med Maria Julnes Gram, og vi har siden hatt mye kontakt når det gjelder arbeidet med IA i bedriften. IA skaper et enormt engasjement og samarbeid innad i bedriften, og utviklingen gjennom samarbeidet med NAV har hatt en svært positiv effekt for bedriften. Trygg og Sikker AS ble stiftet i 2002 og er sikkerhetsbutikken til flere større organisasjoner og forsikringsselskap. De har i tillegg sin egen butikk og omsetter for flere millioner hvert år. De retter seg både mot bedrifts- og privatmarkedet. Med Trygg og Sikker sin erfaring og kjennskap til markedet, hjelper de oss med produksjon, inntrenging i markedet og ellers på områder hvor vi ikke innehar nok kunnskap. Bedriften treffer målgruppen vår og vil på sikt være en plattform for markedsføring av vårt produkt. Handelsbanken er Norges tredje største bank, og har god erfaring og ved å legge penger i bedriften som har potensiale. Gjennom en samarbeidsavtale med Handelsbanken får FireFlash UB økonomisk støtte til markedsføring og produksjon. Banksjefen i Ski, Geir Anders Sundnes, står i fronten av samarbeidsavtalen, og vil også fungere som ressursperson som vi kan benytte oss av dersom det skulle være behov for hans kunnskaper og ferdigheter. FireFlash UB Side 6 / 12

7 MARKEDSVURDERING, MÅLGRUPPE OG MARKEDSKOMMUNIKASJON FireFlash UBs produkt er nytt på det norske markedet. Dette gjør at vi ønsker å bli oppfattet som en innovativ og serviceinnstilt bedrift med mål om å redde liv. Vi vil gjennom samarbeid med brannvesen og forsikringsselskap arbeide aktivt for å få montert FireFlash i alle norske hjem, hoteller og institusjoner. Markedsvurdering Markedspotensialet til FireFlash UB er stort, og omfatter i utgangspunktet alle norske husstander, overnattingsarbeidsplasser, hoteller og institusjoner siden det ikke finnes tilsvarende eller lignende produkt på det norske markedet. Produktet er ikke et substitutt for brannvarsleren, men skal ytterligere styrke brannsikkerheten der den blir montert. FireFlash skal være et viktig bidrag for økt trygghet. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ markedsundersøkelse hvor vi utførte et dybdeintervju med tjue personer. Disse tjue personene bestod av ulike kjønn, mennesker i ulike aldre og i ulike livssituasjoner. På den måten valgte vi en gruppe mennesker som vi mener er representative for Norges befolkning. Markedsundersøkelsen ga oss bedre informasjon om vårt markedssegment og målgruppe. Målgruppe FireFlash UBs målgruppe er i utgangspunktet innkjøpere til alle norske hjem, hytter, overnattingsplasser, hoteller og institusjoner. Dette gjør at markedspotensialet vårt i Norge er enormt. Bare antall husstander utgjør over to millioner. Hvis vi sier at gjennomsnittlig antall soverom er mellom en og to, betyr det at markedspotensialet er mer enn 5 millioner enheter bare i Norge med alle markeder inkludert. Distribusjon Kundene våre er lokalisert over hele landet, og kan kjøpe produktet gjennom nettbutikken. I tillegg vil vi inngå en eller flere distribusjonsavtaler med landsdekkende kjeder og nettbutikker som selger produktet i sine butikker. Vi vil også søke å inngå avtaler med landets brannvesen, Huseiernes Landsforbund og forsikringsselskapene. Om vi kan få til at kunden får redusert forsikringspremie ved montering av FireFlash eller kan få FireFlash som tilgift ved tegning av forsikring, vil dette utgjøre et stort volum for oss, redde flere liv og redusere kostnadene for forsikringsselskapene. Markedskommunikasjon Vi vil prioritere følgende virkemidler: PR sammen med brann og forsikring, sosiale medier (bloggere, Facebook), utsendelse til alle forsikringsselskapenes kunder, gjennom alle brannvesen og feiervesen. Med utgangspunkt i bedriftens forretningsidé, visjon og målgrupper, har FireFlash UB utviklet en profil som skal styrke bedriftens merkevare. Vi utviklet logo, webside, Facebook-side, markedsføringsmateriell og lignende, som skal gi en helhetlig opplevelse og forståelse av bedriften og produktutvalget. Ved hjelp av disse markedsføringselementene vil vi nå ut til målgruppen vår. Vi skal også ha stands på kjøpesentre og messer. Siden vi har begrensede midler til markedsføring, er medieomtalene rundt konkurransene vi deltar på avgjørende. I forbindelse med prisen månedens IA-bedrift tildelt av NAV, mottok vi omtale i Østlandets blad. Etter å ha blitt kåret til «beste ungdomsbedrift» under Follomesterskapet (lokalt) og GründerExpo (regionalt) har vi hatt flere avisartikler og vært omtalt på nettsidene til Akershus fylkeskommune, Ungt Entreprenørskap, NHO Oslo og Akershus, samt blitt blogget om av Lars B. Salvesen, fylkesvaraordføreren i Akershus. Den medieomtalen som har gitt oss størst publisitet er intervjuet med Radio Metro, som ble gjennomført i etterkant av GründerExpo. I tråd med markedsstrategien vår, skimming price, vil vi benytte oss av prisstrategiske markedsføringsaktiviteter. Vi er også opptatte av direkte kontakt med kunden, og derfor vil FireFlash UB Side 7 / 12

8 deltakelsen på messer og stands på kjøpesentre være svært viktig. Dette er dyr markedsføring. De ansatte vil bruke mange arbeidstimer på denne typen markedsføring. De ansatte er motiverte og er forberedt på å legge ned det arbeidet vår markedsføring krever. HUMAN RESOURCES OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV For at FireFlash UB skal lykkes som bedrift, er vi avhengig av et personale som samarbeider og fungerer som et godt salgsteam. Vi tror mye av årsaken til suksess ligger i de indre forholdene i bedriften. Derfor valgte vi å inngå et samarbeid med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv og vi jobber aktivt mot dette. I forbindelse med samarbeidsavtalen, utarbeidet vi en mål- og handlingsplan, som vi jevnlig vurderer og følger opp. Dette var noe at det vi sendte inn for å bli med i de månedlige konkurransene arrangert av NAV, og gleden var stor da vi i desember ble kåret til månedens IA-bedrift. Under Follomesterskapet imponerte bedriften igjen med IA-arbeidet, og kunne gå av med seier i beste HR/IA bedrift. På GründerExpo fikk vi tredjeplass. Vi i bedriften ser på IA-arbeid som en utrolig viktig del av det å drive en bedrift. Et stort ønske er at vi skal ha et godt psykososialt miljø der de ansatte opplever trygghet og sosial tilhørighet. Derfor baserer FireFlash UB sin personalpolitikk seg på bedriftens fem verdier: respekt, ærlighet, trygghet, samarbeid og engasjement. Disse verdiene skal være med på å skape en felles bedriftskultur, og er førende for hvordan vi skal oppføre oss ovenfor hverandre og våre interessenter. I arbeidsfordelingsprosessen i FireFlash UB la vi stor vekt på den ansattes individuelle ferdigheter og interesser. Vi opplever derfor at de ansatte i bedriften behersker sine fagfelt. Samtidig er vi åpne for å arbeide på tvers av arbeidsområdene. Denne organisasjonsstrukturen gjør at vi utfører oppgaver til gitte frister og leverer med høy kvalitet og prestasjon. Hittil har vi ennå ikke støtt på krevende konflikter, men vi har likevel møtt på en utfordring. Da en av våre ansatte i november fikk konstatert kyssesyken, medførte dette at den ansatte var borte fra tre bedriftsmøter. Med en god handlingsplan, visste vi hva vi skulle gjøre. Vedkommende leverte både egenmeldingsskjema og legeerklæring ved fraværet, og i samarbeid med personalansvarlig ble det raskt satt i gang med å utarbeide en oppfølgingsplan. I denne ble blant annet den ansattes arbeidsmengde begrenset og oppgavene som den ansatte ikke hadde kapasitet til å gjennomføre, ble fordelt mellom de gjenværende medarbeiderne. Ettersom FireFlash UB er en liten virksomhet, er vi avhengige av en høy tilstedeværelse i bedriften. Det var derfor viktig for oss å få den sykemeldte tilbake i arbeid så fort som mulig. Oppfølgingsplanen var da en god idé, da den ansatte kunne slappe av litt, og samtidig fokusere på allmenntilstanden. I FireFlash UB er vi opptatt av at alle skal trives, både på og utenfor jobb. I IA-rapporten vår har vi en aktivitetsplan som jevnlig oppdateres med nye sosiale arrangementer. Vi har arbeidsdager fylt med positivitet og latter, og er opptatt av en åpen diskusjon. For å kartlegge de ansattes trivsel, gjennomfører vi både trivselsundersøkelser og medarbeidersamtaler. Vi opplever at det å være en IA-bedrift er svært givende, og ikke minst for resultatene! FireFlash UB Side 8 / 12

9 ØKONOMI Innledning/oppsummering Selskapet er helt i oppstartsfasen og derfor har det vært lite regnskapsmessig bevegelse hittil i Vi har slått sammen rapporteringen for januar og februar i denne regnskapsrapporten. Fra det tidspunktet hvor selskapet er driftsmessig operativt (har et produkt å selge) vil selskapet rapportere tall månedlig. Selskapet har valgt å budsjettere likviditeten per måned og resultatbudsjett per år. Ved perioderapportering vil derfor likviditetsbudsjettet inntil videre bli lagt til grunn ved analyse av avvik. Dette er helt uproblematisk i en oppstartfase da alt kjøp og salg skjer kontant og i samme måned som kostnaden og inntekten oppstår. Når selskapet er over i normal drift, vil det bli utarbeidet månedsbudsjett også for resultat og balanse. Resultatregnskap per : SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3900 Annen driftsrelatert inntekt ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT ,00 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6890 Annen kontorkostnad 1 236, Bruk av privat bil i næring 587, Reklamekostnad 5 649, Annen kostnad 600,00 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 8 072,70 FINANSIELLE POSTER 8050 Annen renteinntekt -4,76 SUM FINANSIELLE POSTER -4,76 RESULTAT (Overskudd) Resultatregnskapet bærer preg av liten aktivitet i perioden og alle produksjons - og salgsaktivitetene er noe forsinket og planlagt startet opp sommeren Alle kostnader er som budsjettert, mens inntektene og en del kostnader er lavere enn budsjettert da disse er utsatt som følge av senere oppstart enn planlagt. Vi leverer et vesentlig større overskudd (budsjett +/- null) for perioden enn budsjettert grunnet større sponsorinntekter enn planlagt. Balanse per : EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 1500 Kundefordringer , Annen egenkapital 470, Kontanter 129, Eier Morten -200, Bankinnskudd , Eier Marte -200,00 SUM EIENDELER , Eier Linn Therese -200, Eier Martin -200, Leverandørgjeld ,00 Ikke disponert resultat for ,06 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,60 Egenkapitalen utgjør per utgangen av februar NOK ,60. Periodens resultat NOK ,06 er å betrakte som egenkapital. Samtlige fire eiere har skutt inn NOK 200 i kapital ved etableringen av selskapet. FireFlash UB Side 9 / 12

10 Likviditet Selskapet har tilfredsstillende likviditet ved utgangen av februar Dette har vi klart gjennom å ha inngått flere gode samarbeidsavtaler som er blitt fakturert i løpet av januar og februar Vi forventer god likviditet også fremover ved at flere av markedsaktivitetene blir sponset, og det er også inngått nye sponsoravtaler som vil blir fakturert i løpet av de nærmeste ukene. Avviksanalyse budsjett/regnskap per : Resulat-2013/2014 Budsjett-2013/2014 Avvik Pengegaver kr 800,00 kr 1 200,00 -kr 400,00 Samarbeidsavtaler kr ,00 kr ,00 kr 8 000,00 Salgsinntekter kr 0,00 kr ,00 -kr ,00 Renteinntekter kr 5,00 kr 0,00 kr 5,00 Annen inntekt kr 6 900,00 kr 500,00 kr 6 400,00 SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 -kr ,00 Markedsføring kr 5 650,00 kr ,00 -kr 9 350,00 Produktutvikling kr 600,00 kr 4 000,00 -kr 3 400,00 Reisekostnader kr 587,00 kr 5 000,00 -kr 4 413,00 Kontorrekvisita kr 0,00 kr 2 500,00 -kr 2 500,00 Lisenskostnader kr 1 071,00 kr 2 000,00 -kr 929,00 Avgifter kr 200,00 kr 5 000,00 -kr 4 800,00 Inventar kr 0,00 kr 5 000,00 -kr 5 000,00 Leie lokaler kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Varekostnad kr 0,00 kr ,00 -kr ,00 Utgifter ved innkjøp kr 0,00 kr 1 200,00 -kr 1 200,00 Utgifter ved salg kr 0,00 kr 1 919,50 -kr 1 919,50 Lønn kr 0,00 kr ,00 -kr ,00 Andre utgifter kr 1 236,00 kr 5 000,00 -kr 3 764,00 SUM KOSTNADER kr 9 344,00 kr ,50 -kr ,50 Resultat kr ,00 kr ,50 Resultatgrad 69,57 % 11,50 % Merk at avviksanalysen er for driftsår 1, oktober 2013 til juni 2014 som i resultatbudsjettet. FireFlash UB Side 10 / 12

11 LÆRINGSEFFEKT Samtlige ansatte i FireFlash UB er så langt veldig fornøyd med ungdomsbedrift som undervisningsmetode i skolefaget Markedsføring og Ledelse. Å drive ungdomsbedrift gir oss muligheten til å jobbe praktisk og få testet ut teorien i praksis. Arbeidet med bedriften har vært svært tidkrevende for samtlige ansatte. Ved å delegere oppgaver etter kunnskaper og interesser, klarer vi å nedlegge det nødvendige arbeidet i bedriften. Med høy motivasjon og arbeidskapasitet arbeider vi også for å levere det lille ekstra. Det vil forhåpentligvis gi oss gode resultater i de ulike konkurransene vi skal delta i, men enda viktigere; gi oss en læring som kun teori aldri ville kunne gitt. Vi har også arbeidet mye med å etablere et nettverk bestående av mennesker med vid kompetanse og erfaring, og å benytte seg av dette ved ulike utfordringer vi står overfor. Det viktigste vi alle tenker på når vi ser tilbake på det første halvåret med ungdomsbedrift er personlig utvikling. Vi startet året med to ansatte som hadde vært igjennom et år med ungdomsbedrift tidligere, og to ansatte som aldri før hadde vært med i en ungdomsbedrift. Et års erfaring hos halvparten av bedriften har absolutt vært positivt, og det skapte forventninger til året. Allikevel er FireFlash UB en helt ny bedrift for alle de ansatte, med en ny struktur, nytt produkt og med et annet nettverk. Det har gjort at de ansatte med ulikt utgangspunkt har hatt felles forventninger, felles motivasjon og en stor arbeidsvilje. En bedrift bestående av kun fire ansatte resulterer i et tett samarbeid mellom de ansatte. Vi er avhengige av gjensidig tillit og en god kommunikasjon. Vi fikk tidlig et godt samarbeidsklima innad i bedriften, og takhøyden har vært svært høy. Vi har blitt kjent med hverandres styrker og svakheter, og det har skapt en god lagfølelse. Vi er fire jevnaldrende elever, med felles interesser, men vi klarer allikevel å holde oss bedriftsrelaterte i arbeidstiden for å sikre godt og seriøst arbeid. På områdene hvor de ansatte ikke selv innehar nok kunnskap, benytter vi oss av nettverket vårt. Alle de ansatte har tilegnet seg en eller flere ressurspersoner som de kan benytte seg av, når de trenger hjelp til sine respektive oppgaver. Bedriften er nå i en svært spennende fase; selve utviklingen av produktet. Det krever mye av oss alle, men kanskje aller mest av daglig leder og økonomiansvarlig som må samarbeide for de beste produksjonsavtalene. Utviklingen av produktet gir mye erfaring til oss unge entreprenører som har så høy subjektiv mestringsevne. Vi ser alle frem til videre arbeid med bedriften, og konkurransene som nærmer seg gir ekstra motivasjon. FireFlash UB Side 11 / 12

12 VURDERING AV RISIKI Alle selskaper er veldig sårbare i oppstartsfasen. Vi har en produktidé som vi har fått bekreftet at aktørene i sikkerhetsbransjen er positive til. Vi mangler rettigheter for de markedene vi vil betjene, og vi kan oppleve at andre entrer markedet med tilsvarende produkter før vi har fått patentert vår løsning. I tillegg kjenner vi jo ikke betalingsvilligheten til forbrukeren eller bedriften som skal installere produktet. Andre forhold som må avklares: Kapitalbehov til og med første hele driftsår etter fullskalalansering Eierstruktur i gründerfasen Samarbeidspartnere innen utvikling, produksjon og distribusjon Organisasjon Salg av idé vs. etablering i egen regi Alle disse risikoaspektene er håndterbare og vil bli vurdert i forkant av beslutningen om fullskala produksjon. FREMTIDSUTSIKTER/POTENSIALE FOR BEDRIFTEN FireFlash UB skal tilby markedet et helt nytt og innovativt produkt som vil være med på å redde liv. Brannvesenet vil spare tid, og effekten av det er at liv vil bli reddet. De ansatte i bedriften har allerede utviklet seg betydelig, og med en slik utvikling har bedriften potensial til å vokse i årene som kommer. Vi har lagt ned mye arbeid i bedriften, og vi er i gang med utviklingen av en protype. Vi er også i kontakt med to ulike produsenter som skal gi oss et prisanslag på produksjon av produkter. Markedspotensialet til FireFlash UB er enormt. Hvor stor del av markedet vi vil nå ut til avhenger av hvor mange partnere vi klarer å inngå et samarbeid med. Vi er avhengige av økonomisk kapital både for produksjon og markedsføring FireFlash UB er registrert som ungdomsbedrift, og det betyr at bedriften må legges ned ved skoleårets avslutning. Allikevel er fremtiden til bedriften veldig lovende, og tiden fremover vil vise hvor lønnsom bedriften er, og om vi bør omregistrere FireFlash UB til en annen foretaksform ved skoleårets avslutning. Markedet er dokumentert, og bedriftens potensial er enormt. Dette blir kritisk i tiden fremover: Beslutte å sette produktet i produksjon basert på følgende forutsetninger/kritiske suksessfaktorer: Aksept hos brannvesen og forsikringsselskap for at produktet holder og faktisk vil redde liv Godkjenning hos myndighetene Produksjonsavtaler Patentering/registrering i Norge - Skandinavia - Europa Distribusjonsavtaler kjeder og andre nettbutikker Etablering av nettsalg i egen regi Etablere driftsorganisasjon FireFlash UB Side 12 / 12

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste.

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste. HA K ÅRSRAPPORT HANK UB Amalie Skram VGS 2014-2015 Studiespesialiserende Nettside: www.facebook.com/hankebu Ansvarlig lærer: Ann-Hilde Hofstad Mentor: Svein Arne Skreden Pensjonert, tidligere i sjefsadministrasjonen

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt Lærer Mariann Janson Delårsrapport for Natura UB 2011/2012 Thora Storm Vgs. Trondheim Kommune Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad OPPSUMMERING Vår Visjon Natura

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Delårsrapport NM 2015

Delårsrapport NM 2015 NM 2015 Konkurransebidrag 16. Beste ungdomsbedrift Navn: Trashlock UB Org.nummer: 914 376 939 Daglig leder: Iver Myklebust Nettside: www.trashlock.no Skole: Spjelkavik VGS Lærer: Frode Røyset Mentor: Øyvind

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig.

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig. Forretningsplan Organisasjonsnummer: 999 185 835 Skole: Hadeland videregående skole Medlemmer: Lene Sørlie Fredriksen Tonje Buan Hanne Kanten Olsen Therese Godli Kandal - Daglig leder - Økonomi- og personalansvarlig

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forretningsplan 2013/2014

Forretningsplan 2013/2014 Forretningsplan 2013/2014 NAVN: KangaRun UB ORG.NUMMER: 912 694 755 Daglig leder og kontaktperson: Amalie Hauge amalie.hauge@outlook.com SKOLE: Hetland Videregående Skole Lærer: Marit Haaland Gjerde Mentor:

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

SODA STICK UB. (Klikk på punktene for å navigere)

SODA STICK UB. (Klikk på punktene for å navigere) Innhold SODA STICK UB (Klikk på punktene for å navigere) Side 1. Oppsummering 3 1.1 Forretningside, visjon og mål 3 1.2 Produkt 3 1.3 Økonomiske nøkkeltall 4 1.4 Oppsummering av bedriftens aktiviteter

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer