UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN"

Transkript

1 GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut Ved eventuell fornyet leie, må dette være gjort senest 6 måneder før. For direkte kommunal drift har en eventuell oppsigelse av denne kontrakten spesiell innvirkning på Dagtilbudet. Det vil også ha en viss innvirkning på Fryal skole og fysioterapitjenesten, da de bruker svømmebassenget noe. I tillegg vil det få innvirkning på flere lag og foreninger som i dag bruker bassenget. Flere av disse er i samarbeid med fysioterapitjenesten i kommunen. For å sikre god nok tid til eventuell alternativ plassering av dagtilbudet, har avdelingsleder tatt initiativet til en utredning. Kommunalsjef for Helse, Omsorg og Velferd ga Dagtilbudet gjennom virksomhetsplanen 2014, i oppgave å se videre på dette, og trekke inn de instanser som ble sett som viktig i prosessen. Som bakgrunn for det videre arbeidet er det brukt en utredning som ble gjort om dagaktivitetstilbudet våren Dette arbeidet hadde som oppgave å se på organisering av dagtilbudet generelt, men har også en del anbefalinger for sammenslåing av dagtilbudet. Dette var en utredning som i stor grad var gjort av ledere i kommunen. En anbefaling fra dette arbeidet er: - Samlokalisering på ett sted (må skje innen 2015) I denne utredning har det vært ett ønske om å involvere de ansatte i dagtilbudet mer. Det er de som jobber med brukerne, som har den beste kunnskapen om muligheter og begrensinger. Det er også viktig at en først og fremst tar hensyn til brukerne og deres behov, og sikrer en god kvalitet på de tjenestene som skal gis. Det har også vært viktig å få med eiendomsavdelingen, for å få en oversikt over hvilke alternative muligheter en har til eventuell plassering fra Siden det pr i dag også er to kontorer for hjemmetjenesten i byggningen ble også disse involvert. Vi ønsket også å ha med tillitsvalgte i hele prosessen. Utredningen i seg selv tar ikke stilling til noen nedbemanning, men det er klart at en eventuell flytting vil påvirke personalet i en eller annen grad. Derfor er det også naturlig å ha med tillitsvalgte.

2 Arbeidsgruppe og prossess. Arbeidsgruppen ble bestående av følgende: Kjetil Holmen, Avdelingsleder Eldresenter og Dagtilbudet Irene Sogn Mandt, Fagansvarlig Dagtilbudet Jorunn Haugerud, Ansatt Dagtilbudet på Grimebakken Mona Haugen, Ansatt Dagtilbudet på Hovli Thomas Granvold, MOG leder Hjemmetjenesten mog 7 Morten Normann, Avdelingsleder Bygg & Vedlikehold Eva Marie Flaten, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kari Marie Hammerstad, Hovedtillitsvalgt Delta Arbeidsprosessen har hele tiden søkt å skape involvering. Gruppa har hatt 4 møter, samt en befaringsrunde og det har vært samtaler med de andre ansatte underveis i prosessen for å forankre tankene hos de ansatte. Dagens situasjon Etter ny organisering har aktivitetstilbudet som tidligere var organisert i hjemmetjenesten (AOS), og dagtilbudet for eldre (Geriatri/demens) blitt plassert sammen med Eldresenteret under samme leder. Plasseringen har den siste tiden endret seg. Store deler av det gamle AOS er på Grimebakken som tidligere. Den delen som var plassert i Huser-bygget, ble høsten 2012 flyttet til «peisestua» i kjelleren på Eldresenteret. Her er også dagtilbudet for eldre plassert vegg i vegg. Dagtilbudet for demente er flyttet fra Lunden og inn på Eldresenteret i to omgjorte leiligheter der. Det er i så måte gjort noen grep for å få en nærhet til de forskjellige dagtilbudene, noe som har gjort det litt lettere å bruke personellet mer fleksibelt. I det videre vil Dagtilbudet for eldre og demente bli lite omtalt, da det ikke er noen tanker om å gjøre endringer på plassering av disse. Videre vil vi da se på Dagtilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne. De som i dag mottar tjenester innenfor dette tilbudet begynner også å bli eldre. Mange av dem er vertskommunebrukere. Det er en klar trend at det faller i fra fler og fler brukere i Dagtilbudet. Det kan se ut til at det i fremtiden vil bli mindre eldre brukere i denne gruppe dagtilbud, og at Dagtilbudet må fornye/endre seg i forhold dette. Det er høsten 2014 etablert ett dagtilbud til yngre brukere som av en eller flere årsaker ikke nyttiggjør seg annet tilbud, som for eksempel SØLVE, eller personer som av forskjellige

3 årsaker ikke kan være der fulle uker. Dette er viktige faktorer med tanke på fremtidig plassering av dagtilbudet. Dagens aktivitet og plassbehov Ved gjennomgang av muligheter ble det klart at det fortsatt vil være hensiktsmessig med en deling av dagtilbudet. For det første er det ikke lenge siden deler av dagtilbudet flyttet til «peisestuen» og har kommet inn i et system der. Det vil sannsynligvis være lite fornuftig å flytte en gang til. I «Peisestuen» er det for liten plass til å samle alle sammen. Dersom en skal flytte fra Grimebakken, vil det være naturlig å flytte de brukerne som pr. i dag er der, samt at de nye brukere blir plassert på denne plassen. Slik vil en naturlig få en avvikling av dagtilbudet i «peisestua». De ansatte har laget en liste over hva som trengs i ett eventuelt nytt bygg. Samt hvilke aktivitet dagens bruker har behov for: Uteplass Vinduer/godt lys 1 stk handicap toalett, 2 stk toalett Kjøkken Hvilerom stellerom Rom til: vev og søm, forming, tv-stue, musikk ENGER: for hele uka Antall som trenger oppvarmet vann 4 Antall som svømmer pr.dd. 16 Antall som trenger trim/akt rom 8 Antall som trenger vev 3 Antall som trenger symaskin rom 2 Antall som trenger forming Antall som trenger musikk rom 5 Antall som trenger TV 3 Antall som trenger hvile rom og skjerming 5 Antall som trenger stellerom - heis 2 HOV: for hele uka Antall som trenger vev 5 Alle

4 Antall som trenger symaskin 4 Antall som trenger strikkemaskin 3 Antall som trenger hvile rom og skjerming 4 Antall som trenger trim/akt rom 2 Antall som trenger forming Alle Plassbehovet er med denne aktiviteten satt til minimum 150 m 2. En bør også se på mulighet for å kunne låne gymsal på enkelte dager. Spesielt med tanke på en yngre brukergruppe. Tenkt fremtidig dagtilbud Fremtidens dagtilbud vil sannsynligvis gi tjenester til yngre brukere med forskjellige utfordringer. Dette kan være alt fra lettere psykisk utviklingshemminger, til mer krevende utviklingshemminger. Yngre brukere med psykiske utfordringer vil også kunne være en aktuell problemstilling. En ser for seg at aktivitetene vil bli mer i retning fysisk fostring og forebygging. ADL trening vil nok bli en tjeneste dagtilbudet må kunne påregne og drive med. Dette med tanke på å utvikle disse ungdommene til å bli mer selvstendige og kunne klare dagliglivets gjøremål. Kanskje vil en ved hjelp av ADL trening også sette de i stand til å kunne være i mer arbeidsrettet aktivitet (for eksempel via SØLVE). Antall brukere Her følger en tabell med utviklingen i antall brukere og årsverk brukt i dagtilbudet. Pr Antall brukere Årsverk ansatte , , , , , , Disse 42 brukerne er fordelt på Grimebakken og Hovli. Det er mellom brukere på Grimebakken hver dag. Fredager er det gjort endringer slik at en har egen gruppe for yngre brukere. En vil anta at det vil bli ett frafall av eldre brukere i nær fremtid. En vil imidlertid se en økning i antallet yngre brukere som har behov for ett tilbud. Denne type brukere vil stille større krav til arealer og bemanning enn det som er tilfellet i dag. God plass til aktivisering kan bli viktig,

5 noe som i dag er på Grimebakken, med både basseng og gymsal. En eventuell flytting vil medføre mer logistiske utfordringer ved forflytning. Noen har relativt store rullestoler som vi ikke har kjøretøy til å reise med pr. i dag. En vil også se at en trenger hvilerom og avlastningsrom med denne brukergruppen. Det er litt vanskelig å anslå eksakt hvor mange dette er snakk om. Dette er avhengig av til hvilke grupper en ser for seg et slikt tilbud. Det er en del grupper i dag som ikke klarer å nyttiggjøre seg dagens tilbud, som det kan være ressursbesparende og få inn i ett dagtilbud drevet av kommunen. Plassering av tilbudet. Søndre Land kommune har i dag en leieavtale med Enger & Land Eiendom for leie av lokalene på Grimebakken, inkl. bassenget. Leieavtalen utløper I 2013 var husleien ca ,-. Strømkostnad var på ,-. I tillegg er kommunen ansvarlig for øvrige løpende driftskostnader. Dette innbefatter vaktmester og renholdstjeneste. Bemanningen i dagtilbudet vil ikke påvirkes av en eventuell flytting. Bemanningen her vil i større grad påvirkes av en eventuell nedgang i antall brukere. Basseng: Pr. i dag brukes bassenget på Grimebakken hver dag. Det er sett på muligheten for å kunne bruke bassenget i Hov (skolen) til samme aktivitet som i dag. Timeplanen til bassenget på skolen pr. i dag gir mulighet for at en kan opprettholde svømmetilbudet. Dersom en varmer opp bassenget i Hov hver dag, dette gir også mulighet til at for eksempel babysvømming, som pr i dag er på Grimebakken på ettermiddag/kveld. Denne utredningen tar ikke for seg andre samfunnsmessige utfordringer med å flytte ut av Grimebakken. Det er imidlertid en god del grupper og foreninger som bruker bassenget på ettermiddag og kveld. Det er derfor avholdt ett kartleggingsmøte med disse for å se på mulige løsninger. Referat fra møtet ligger vedlagt rapporten, men er ikke en del av det videre arbeidet i forhold til plassering av dagtilbudet. En vil måtte påregne noe kostnad for å gjøre bassenget i Hov i stand til å være funksjonelt for denne brukergruppen det her er snakk om. Det er litt forskjellig utforming på de to bassengene og slik det er pr i dag er det ett enklere basseng å benytte på Grimebakken enn på skolen. Det er viktig at alle som skal bruke bassenget i Hov blir involvert ved ombygging for å få til en så god løsning som mulig for de som skal bruke bassenget. Alternative plasseringer: Arbeidsgruppa har vært innom flere mulige plasseringer. Det har vært ett ønske om å finne lokaler i eller i nærheten av Hov. Dette i hovedsak pga tilgang til basseng og drosjeutgifter. Ved eventuelt færre bruksdager i bassenget, kan en se

6 for seg å benytte eget kjøretøy til og fra svømming. Da vil ikke dette påvirke fremtidige drosjeutgifter, og en kan derfor se for seg annen lokalisering av tilbudet. Primærønsket er likevel i nærheten av Hov sentrum. Det har vist seg vanskelig å finne kommunalt eide lokaler i eller i nærheten av Hov som tilfredstiler de ønsker en har for flytting. Fortsatt leie og drift på Grimebakken Dagtilbudet har i dag fine lokaler å bruke på Grimebakken. Det er stor plass å drive aktivitet på. Oppvarmet basseng er tilgjengelig store deler av uka. En har en gymsal som kan benyttes. Uteområdene er gode, men det er litt bratt for mange av de eldre som har dagtilbud i dag. Dette begrenser mulighetene for bevegelse utendørs noe. Dersom en ser fremover i tid med yngre brukere vil det være enklere med forflytning, men dersom en ser for seg mer rullestoler som må trilles av personellet vil dette være innskrenkende på mulighetene. Den største ulempen er at kommunen leier lokaler og basseng. Videre drift av dagtilbudet på Grimebakken må sees opp mot denne kostnaden. Brinken Dette er lokaler ute ved grimebakken som i dag står tomme. Det er snakk om to leiligheter i underetasjen som eventuelt kan gjøres om til dagtilbud. For å få funskjonelle lokaler må det gjøres en god del i bygget. Det er relativt mørke lokaler og det ligger «kronglete» til, og lavt oppunder taket. Det er fint uteområde. Personalet ser dette alternativet som utelukket Møbelvegen Dette er lokaler som i dag blir brukt av psykisk helsearbeid til dagtilbud på torsdager. I tillegg har brannvesenet sitt treningsrom der. Det er også gjort noe utleie til private aktører. Beliggenheten er god i forhold til nærhet til basseng og Hov sentrum. De lokalene som i dag huser dagtilbud i psykiatrien er for små, og en må se for seg å ta i bruk resterende byggningsmasse. Det må da flyttes ut treningsapparater og finne en alternativ plassering for disse. En må også finne lokaler dtil eksisterende dagtilbud. En kan se for seg et sambruk med dagtilbudet for demente på Eldresenteret, men det er planer om ett utvidet dagtilbud innen psykiatri. De er også fornøyde med lokalene de har i dag. Uteområdene er begrenset, noe som gjør det mindre aktuelt å ha dagtilbudet der. Samt mange logistikkutfordringer.

7 Holmetunet Her er det leiligheter utenfor selve bofellesskapet som kan være aktuelle. Pt. Er det en ledig leilighet. Denne er for liten for dagtilbudet, og en må i såfall se på en løsning med to leiligheter. Den ene er nå bebodd. Det vil kreve noe arbeid for å få funkskjonelle lokaler, samt eventuell utflytting av beboere. Det er ett uttalt ønske at boligene skal være utleid til enhver tid, og nærheten til personale på Holmentunet tilsier at dette er en mer fornuftig bruk av lokalene Dagtilbudet sett i sammenheng med ombygging på rådhuset Arbeidsgruppa har sett på ett alternativ i forbindelse med ombygging av rådhuset. Det har da vært diskutert muligheten for sambruk med andre som skal inn i dette. For eksempel «ungdommens hus», eller kulturskolen. Dette vil gi mulighet for og sammen se på en planløsning som kan brukes av begge aktører. Dagtilbudet på dagtid og annen aktivitert på ettermiddag og kveld. Siden det skal bygges om kan en i større grad være med å forme arealene. En ser for seg at en ombygging uansett vil måtte innebære ett kjøkken og et musikkrom, samt arealer som kan benyttes av dagtilbudet til annen aktivitet. Siden en antar at dagtilbudet i Søndre Land Kommune vil bestå mer av yngre brukere etter hvert, kan en integrering her skape bedre relasjoner mellom ungdom. Bakdelen med slik sambruk er at en del av utstyret en bruker må ryddes bort og tas frem igjen hver dag. Det kan også skape noen logistiske problemer med annen aktivitet i byggningsmassen. Legesenteret i Odnes I underetasjen på det gamle legestenteret i Odnes vil det være mulig å drive dagtilbud. En må gjøre enkelte endringer i romminndeling. Sanitæranlegg er tilfredstillende. SFO holder til i etasjen over. Det er gode muligheter for uteområdet. Siden det ligger i tilknytning til skolen og SFO kan en også se for seg et bedre samarbeid med skole og en forståelse blant barn og unge for utfordringene en del personer har. Det kan også være noen utfordringer knyttet til næreheten til skole, men disse kan la seg løse. Steinhaug Her er det pr dd en barnehage som skal flyttes. Lokalene i underetasjen kan benyttes til dagtilbud. Det er nok plass til dette. I overetasjen har kommunen leiligheter. Disse er ikke i bruk pt, og det er lite sannsynlig at det bosettes noen permanent i disse lokalene. En får da mulighet til kontor/personalrom i andre etasje. Det virker ikke til å være noen utfordringer med å kunne flytte inn her. I stor grad er det ett par malingsstrøk som trengs. Mulig en må

8 se litt på rominndeling og handicap toalett, men dette kan gjøres uten for store kostnader. Her er det gode uteområder både i hagen, og i nærområdet som kan benyttes. Ved å velge Odnesområdet beveger man seg vekk fra Hov sentrum, men man får også en del fordeler. Det er bla planlagt ett bofellesskap for yngre her fra høsten Konklusjon/ Anbefaling Dersom det blir vedtatt og ikke forlenge leieavtalen med Enger og Land eiendom på Grimebakken, anbefaler arbeidsgruppa følgende: Dagtilbudet som i dag er på Grimebakken flyttes til Steinhaug i løpet av høsten Dette vil være det alternativet som gir færrest kostnadskrevende forandringer. Det anbefales videre at dagtilbudet er med i oppstartsprosessen rundt ombygging av rådhuset for å se om sambruk er mulig og/eller ønskelig på sikt. Det gjøres for øvrig ingen organisatoriske endringer med det eksisterende dagtilbudet, men ved eventult nye vedtak blir disse plasser til den nye lokaliseringen. En vil på denne måten samle dagtilbudet til disse brukerne.

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer