Tjenestekonsesjoner ÅRSSAMLING KS INNKJØPSFORUM ALTA MARS Advokatfullmektig Frederik Nordby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestekonsesjoner ÅRSSAMLING KS INNKJØPSFORUM ALTA - 25. MARS 2015. Advokatfullmektig Frederik Nordby"

Transkript

1 Tjenestekonsesjoner ÅRSSAMLING KS INNKJØPSFORUM ALTA MARS 2015 Advokatfullmektig Frederik Nordby

2 Dagens tema 2 Det nye konsesjonskontraktdirektivet Hva er en konsesjonskontrakt Den tidligere rettstilstanden Hva er nytt med direktiv 2014/23/EF om tildeling av konsesjonskontrakter? Hvordan skiller dette direktivet seg fra de andre direktivene? Hva bør man passe på?

3 Konsesjonsbegrepet 3

4 Definisjon En konsesjonskontrakt er en kontrakt der vederlaget for tjenesten består av retten til å utnytte tjenesten, eller en slik rett sammen med betaling, jf. anskaffelsesforskriften 4-1 (1) bokstav e. Tjenestekonsesjonskontrakter kjennetegnes ved at det er tjenesteyteren som bærer utgiftene og risikoen ved å etablere og drifte tjenesten. Typiske eksempel: Etablering og drift av en fergerute, en parkeringsplass eller en kantine der leverandørens vederlag består av inntektene fra driften.

5 Rettstilstanden før vedtakelsen av nytt direktiv 5

6 Rettstilstanden frem til vedtakelsen av direktivet 6 Bygge- og anleggskonsesjoner regulert i direktiv 2004/18/EF og anskaffelsesforskriften. Følger særlige regler i forskriften del IV. Tildeling av tjenestekonsesjoner unntatt fra både anskaffelsesdirektivene og det norske anskaffelsesregelverket Noen retningslinjer nedfelt i EU-domstolpraksis, EU-kommisjonens veileder

7 Regler for tildeling av tjenestekonsesjoner 7 Ved tjenestekonsesjonskontrakter som må antas å ha en grenseoverskridende interesse må de grunnleggende prinsippene i traktaten følges Tildelingen må offentliggjøres på en slik måte at det er mulig for en aktør i en annen EØS-stat å få adgang til nødvendige opplysninger om kontrakten Opp til oppdragsgiver hvordan informasjon om en planlagt konsesjonskontrakt skal offentliggjøres Ingen konkrete håndhevelsesmekanismer utover det generelle EU/EØS-rettslige kravet til effektivitet og ekvivalens Kilde:thedailysheeple.com/are-actors-used-to-manipulate-the-masses_072014/question-mark

8 Det nye konsesjonskontraktdirektivet 8

9 Tekniske data Vedtatt 26. februar 2014 Trådte i kraft 17. april 2014 Implementeringsfrist i EU 18. april 2016 Implementeres ved egen forskrift om konsesjonskontrakter Antatt ikrafttredelse 1. april 2016 Kilde:

10 Bakgrunn og formål Bakgrunn: Offentlige kontrakter en del av «Europa strategien» Ingen klare regler på EU-plan om tildeling av konsesjonskontrakter. Nødvendig å fjerne den rettslige usikkerheten og ulikheten i fortolkningen for å hindre forstyrrelser for det indre marked Formål: Klare og enkle regler for tildeling av konsesjonskontrakter, som avspeiler konsesjoners særlige karakter i forhold til offentlige kontrakter og som ikke medfører en overdreven grad av byråkrati. Bestemmelsene skal være «passende, afbalanceret og fleksible» og sikre effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet og dermed offentlig investering i infrastruktur og strategiske tjenesteytelser for borgerne. 10

11 Overordnet 11 Første skriftlige retningslinje om tjenestekonsesjonskontrakter. Kodifisering, presisering og videreutvikling Gir betydelig fleksibilitet ved valget av konsesjonshaver Få bestemmelser om selve gjennomføringen av prosedyren Detaljeringsgraden ikke i nærheten av de andre direktivene (55 artikler mot 94 artikler) Forskjellene begrunnet i konsesjonskontraktenes «særlige karakter» Innstramming ifht. tidligere praksis. Direktivet går på «tvers» av de øvrige direktivene Regulerer både klassisk sektor, forsyningssektoren og sikkerhetsog forsvarskontrakter Både offentlige og private aktører (heretter bare «oppdragsgiver»)

12 Overordnede prinsipper 12 Fanebestemmelse i artikkel 3 om prinsippet om likebehandling, ikke-diskriminering og gjennomsiktighet Oppdragsgiver skal behandle leverandørene likt, uten forskjellsbehandling og handle på en gjennomsiktig og forholdsmessig måte Prosedyren skal ikke utformes med det formål å utelukke kontrakten fra direktivets anvendelsesområde eller urettmessig å favorisere visse leverandører, varer, tjenester eller stille dem mindre gunstig Oppdragsgiver skal sikre gjennomsiktighet i forbindelse med tildelingen og kontraktsoppfyllelsen

13 Direktivets anvendelsesområde

14 Direktivets anvendelsesområde 14 Klargjør bl.a. hvordan begrepet konsesjonskontrakt skal forstås, herunder: Gjensidig bebyrdende Risikobegrepet Når en kontrakt skal anses å ha en grenseoverskridende interesse

15 Definisjonen av tjenestekonsesjon 15»koncession på tjenesteydelser«: en gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt, hvorved en eller flere ordregivende myndigheder eller kontraherende enheder overdrager ansvaret for levering og forvaltning af tjenesteydelser, som ikke omfatter de i litra a) omhandlede bygge- og anlægsarbejder, til en eller flere økonomiske aktører, hvor vederlaget for denne overdragelse enten udelukkende består i retten til at udnytte de tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten, eller i denne ret sammen med betaling af en pris. Tildeling af en koncession på bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser indebærer, at der overføres en driftsrisiko til koncessionshaver ved udnyttelsen af disse bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, som omfatter en efterspørgsels- eller en udbudsrisiko eller begge dele. Koncessionshaveren anses for at påtage sig driftsrisikoen, hvis han under normale driftsbetingelser ikke er garanteret at tjene de foretagne investeringer og de afholdte omkostninger i forbindelse med driften af de bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen, ind igen. Den del af risikoen, der overføres til koncessionshaveren, indebærer en reel eksponering for markedets omskiftelighed således, at ethvert potentielt anslået tab, som koncessionshaveren måtte lide, ikke blot er rent nominelt eller ubetydeligt

16 «Gjensidig bebyrdende» 16 Omfatter ikke: Ensidig finansiering (støtte) av en aktivitet Ordninger der alle aktører som oppfyller visse betingelser har rett til å utføre en gitt oppgave uten at det foretas noen utvelgelse, slik som brukervalg og servicekonsesjoner F.eks. der det offentlige har fastlagt gjennomsiktige og ikke-diskriminerende betingelser for økonomiske aktørers adgang til å levere visse tjenester og som gir kundene muligheten til å velge mellom de ulike aktørene. F.eks. ved sosiale tjenesteytelser. Godkjennelser/tillatelser der medlemsstaten fastlegger betingelsene for utøvelsen av en økonomisk aktivitet, som normalt gis på anmodning av den økonomiske aktør og ikke på initiativ av det offentlige, og hvor den økonomiske aktør fritt kan trekke seg tilbake fra å levere. Eks. drosjeløyve, legeautorisasjon, tillatelser knyttet til apotek- og bensinstasjonsdrift.

17 Gjensidig bebyrdende forts. 17 Omfatter ikke: Kontrakter hvor leverandøren ikke mottar noen betaling fra det offentlige, men vederlag på grunnlag av tariffer, som er beregnet slik at de dekker alle omkostninger og investeringer i forbindelse med tjenesteytelsen. En avtale som gir adgang til å anvende offentlig fast eiendom til drift av faste linjer eller nett til betjening av offentligheten, dersom de ikke pålegger noen forsyningsplikt eller innebærer at oppdragsgiver anskaffer tjenesteytelser til seg selv eller sluttbruker. Avtaler som gir rett til å utnytte bestemte offentlige områder eller ressurser i henhold til privatrett eller offentlig rett som hvor det kun fastlegges generelle betingelser for bruken og uten at det kjøpes inn bestemte arbeider eller tjenester. Kilde: hitra.kommune.no/tjenester/kirkekulturfritid/fysak/sider/selvhjelpsgrupper.aspx

18 Kravet om risiko 18 Et av hovedkjennetegnene ved en konsesjonskontrakt er at vederlaget består i retten til å utnytte bygge- og anleggsarbeidet eller tjenesteytelsen eller denne i kombinasjon med betaling. Dette innebærer at det overføres en driftsrisiko av økonomisk karakter til konsesjonshaver. Det vil si at det foreligger en mulighet for at konsesjonshaveren ikke tjener sine investeringer og omkostninger til driften inn under normale driftsbetingelser. Må sees hen til nettonåtidsverdien av alle konsesjonshaverens investeringer, omkostninger og inntekter

19 Illustrasjon 19 Kilde: regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id437022/

20 Illustrasjon 20 Kilde: regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id437022//

21 Driftsrisiko 21 Ved vurderingen av om det foreligger en driftsrisiko er det bare relevant å se hen til faktorer, som ligger utenfor parternes kontrol. Ikke risiko forbundet med dårlig forvaltning, mislighold fra leverandørens side eller force majeure Risikoen må knytte seg til markedsforholdene og kan bestå i en etterspørsels- og/eller en leveringsrisiko Etterspørselsrisiko: Risikoen for faktisk etterspørsel etter de bygge- og anleggsarbeider eller tjenesteytelser, som er kontraktens genstand. Leveringssrisiko: Risikoen ved leveringen av bygge- og anleggsarbeider eller tjenesteytelser, som er gjenstand for kontrakten, nemlig risikoen for at leveringen av tjenesteytelserne ikke vil matche etterspørselen.

22 Risikoens art 22 Ikke et krav om at leverandøren bærer den fulle risiko, men risikoen må likevel være reell: Den del af risikoen, der overføres til koncessionshaveren, indebærer en reel eksponering for markedets omskiftelighed således, at ethvert potentielt anslået tab, som koncessionshaveren måtte lide, ikke blot er rent nominelt eller ubetydeligt Fortalen Ikke en tjenestekonsesjon dersom leverandøren er garantantert en minimumsinntekt som omfatter leverandørens investeringer og omkostninger i forbindelse med oppfyllelsen av kontrakten. Ikke til hinder for at det ytes delvis kompensasjon dersom kontrakten bortfaller som følge av forhold på oppdragsgivers side og force majeure.

23 Grenseoverskridende interesse - terskelverdi 23 Konsesjoner over EUR eksl. mva. (også tjenestekonsesjoner) Sml. terskelverdien for anskaffelser av tjenester Verdien på kunngjøringstidspunktet avgjørende, ved ikke-kunngjøringspliktige kontrakter er det avgjørende når konsesjonstildelingsprosedyren innledes. Hvis verdien av konsesjonen på tidspunktet for tildelingen er mer enn 20 % høyere enn dens anslåtte verdi, er den anslåtte verdi konsesjonens verdi på tidspunktet for tildelingen. Verdien skal beregnes på en objektiv måte. Beregningsmetoden skal fremgå av konsesjonsdokumentene

24 Terskelverdi norsk gjennomføringsforslag 24 I forskriftsforslaget legges det opp til en tredeling i forskriften: Kontrakter opp til 6 millioner kroner kun loven Kontrakter mellom 6 millioner kroner og 39 millioner kroner del I og del II Kontrakter over 39 millioner kroner del I og del III

25 Beregningen av konsesjonens verdi 25 Konsesjonshaverens samlede omsetning i kontraktens løpetid, medregnet varer som skal leveres ifbm utførelsen av konsesjonen Opsjoner/ mulige forlengelser Inntekter fra betaling av gebyrer/bøter fra brukerne som ikke oppkreves på det offentliges vegne. Betalinger eller finansielle fordeler i enhver form, fra det offentlige til konsesjonshaveren, herunder kompensasjon for oppfyllelse av en offentlig serviceforpliktelse og offentlige investeringstilskudd Verdien av bevillinger eller andre finansielle fordeler i enhver form fra tredjemann for utførelsen av konsesjonen Inntekter fra salg av aktiva, som er en del av konsesjonen Verdien av alle de varer og tjenesteytelser, som stilles til rådighet for konsesjonshaveren av oppdragsgiver, forutsatt de er nødvendige for utførelsen av bygge- og anleggsarbeidene eller tjenesteytelsene Premier eller betalinger til tilbudsgivere.

26 Grenseoverskridende interesse - unntak 26 I det vesentlige de samme unntak som etter de øvrige direktivene Eksklusive rettigheter Unntak for aktiviteter som etter forsyningsdirektivet anses å være direkte underlagt alminnelige konkurransevilkår (art. 16): produksjon og videresalg av elektrisk kraft i grossistmarkedet fritak for oppstrøms petroleumsvirksomhet Konsesjoner som tildeles et «tilknyttet foretak» (art. 13) / konsesjoner som på nærmere vilkår tildeles et joint venture der det offentlige er deltaker (art. 14) / Egenregi/ horisontalt offentlig samarbeid (art. 17) / Særlige unntak Ikke konsesjoner som omfatter lufttrafikktjenester etter forordning 1008/2008 eller personbefordring etter 1370/2007 Konsesjoner som oppdragsgiver er forpliktet til å tildele etter andre prosedyrer enn det som er forutsatt i direktivet og som er fastsatt i medhold av en internasjonal avtale inngått i medhold av TEUF / en internasjonal organisasjon Enkelte forsvars- og sikkerhetsanskaffelser Nærmere bestemte lotteritjenester (praktisk viktig i mange europeiske land) Innen vannområdet Tilrådighetsstillelse eller drift av nett til produksjon, transport eller distribusjon av vann, og forsyning av drikkevann Vannbyggingsprosjekter, kunstvanning, drenering der drikkevannsforsyning utgjør mer enn 20 % Bortleding eller rensing av spillvann

27 Generelle regler

28 Varigheten av konsesjonen art Tidligere rettstilstand: Ingen tidsbegrensning Konsesjonen skal ha begrenset varighet. Varigheten fastsettes ut fra ytelsen som skal utføres Ikke fastsatt noe maksimum for hvor lenge en kontrakt kan vare Ved varighet over fem år må konsesjonens totale varighet ikke overstige det som er nødvendig for å sikre inntjening av de foretatte investeringer og en avkastning på den investerte kapital Både opprinnelige og etterfølgende investeringer vil være relevante Eventuell forlengelse må vurderes etter reglene om endring av kontrakt. Maksimal varighet skal angis i konsesjonsdokumentene, med mindre varighet anvendes som et kriterium for tildeling av kontrakten

29 Generelle prinsipper for tildeling av konsesjoner 29 Generelle, overordnede prinsipper for prosedyren i art. 30 Oppdragsgiver kan fritt organisere prosedyren med de begrensninger som følger av direktivet Ikke inndelt i ulike prosedyreløp antakelig adgang til alle konkurranseformer Hvordan prosedyren legges opp i utgangspunktet opp til oppdragsgiver å fastsette Tildelingsprosedyren må skje i overensstemmelse med prinsippene i artikkel 3. Opplysninger må ikke fremlegges på en måte som krenker likebehandlingsprinsippet Noen leverandører kan ikke stilles bedre enn andre Medlemsstaten skal gjennom passende forholdsregler sikre at gjeldende forpliktelser innenfor miljø-, sosial- og arbeidslovgivningen overholdes under kontraktgjennomføringen.

30 Norsk gjennomføringsforslag 30 Ligger relativt tett opp mot direktivteksten Plikt til på forhånd å fastsette regler for hvordan konkurransen skal gjennomføres

31 Prinsipper for tildeling av sosiale tjenesteytelser 31 Konsesjoner vedrørende sosiale tjenesteytelser og nærmere angitte tjenesteytelser i bilag IV, er kun underlagt forpliktelsen i artikkel 31 (3) 32, 46 og 47. Plikt til å offentliggjøre kontrakten og å offentliggjøre konsesjonstildelingen. Håndhevelsesdirektivet gjelder Norsk forslag: Nasjonal kunngjøringsplikt for alle konsesjonskontrakter som er lik eller overstiger 6 millioner kroner. Kilde: tidsskriftet.no/article/ /

32 Kunngjøring 32 Kontrakten skal som utlyses i i Den Europæiske Unions Tidende - TED (art. 31). Utlysningen skal omfatte de i bilag V fastsatte opplysninger Særlige kunngjøringsregler ved sosiale tjenesteytelser Unntak ved eneleverandørtilfellene, etter mislykkede konkurranse Dokumentene skal, med unntak av i særlige unntakstilfeller, gjøres elektronisk tilgjengelig for leverandørene utlysningen/ oppfordringen til å inngi tilbud(art. 34)

33 Prosessuelle garantier art Koncessionstildelingen sker på grundlag af tildelingskriterier, som opstilles af den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed i overensstemmelse med artikel 41, forudsat at alle de følgende betingelser opfyldt: a) tilbuddet opfylder de minimumskrav, der eventuelt er fastsat af den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed b)tilbuddet opfylder betingelserne for deltagelse som omhandlet i artikel 38, stk. 1, og c) tilbudsgiver er ikke udelukket fra at deltage i tildelingsproceduren i medfør af artikel 38, stk. 4-7, og med forbehold af artikel 38, stk. 9. Det i litra a) omhandlede minimumskrav skal omfatte betingelser og karakteristika (navnlig tekniske, fysiske, funktionelle og retlige), som ethvert tilbud skal opfylde eller besidde. 2. Den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed forelægger: a) i koncessionsbekendtgørelsen en beskrivelse af koncessionen og af betingelserne for deltagelse b) i koncessionsbekendtgørelsen, i opfordringen til at afgive tilbud eller i andre koncessionsdokumenter en beskrivelse af tildelingskriterierne og eventuelt de minimumskrav, der skal opfyldes.

34 Prosessuelle garantier art Den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed kan begrænse antallet af ansøgere eller antallet af tilbud til et passende niveau, forudsat at en sådan begrænsning foretages på en gennemsigtig måde og på grundlag af objektive kriterier. Antallet af ansøgere eller tilbudsgivere, der opfordres til at afgive tilbud, skal være tilstrækkelig stort til at sikre reel konkurrence. 4. Den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed meddeler alle deltagere en beskrivelse af den påtænkte tilrettelæggelse af proceduren og en vejledende gennemførelsesfrist. Ændringer meddeles alle deltagere, og hvis de vedrører elementer, der er indeholdt i koncessionsbekendtgørelsen, orienteres alle økonomiske aktører herom. 5. Den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed sikrer en passende gennemførelse af de vigtigste faser i proceduren ved hjælp af de midler, den finder hensigtsmæssige, dog forudsat at bestemmelserne i artikel 28, stk. 1, overholdes. 6. Den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed kan føre forhandlinger med ansøgere og tilbudsgivere. Genstanden for koncessionen, tildelingskriterierne og minimumskravene må ikke ændres i løbet af forhandlingerne.

35 Prosessuelle garantier art. 37 norsk forslag 35 Også her ligger den norske gjennomføringen relativt tett opp mot direktivforslaget Lagt opp til at det alltid er adgang til å forhandle, jf. 7-9(2)

36 Kvalifikasjonskrav art Ikke et krav at kvalifikasjonskravene knytter seg til særlig opplistede dokumenter Samme avvisningsgrunner som i de øvrige direktivene Oppdragsgiver kan i enkelte tilfeller av medlemsstaten bli anmodet om å utelukke en leverandør Self-cleaning/ makstid for utelukkelse pga. forhold ved leverandør

37 Frister for kvalifisering/ tilbud art Minstefrist for kvalifisering: 30 dager (også der tilbud er inkludert) Minstefrist for opprinnelig tilbud når prosedyren finner sted i suksessive faser: 22 dager fra tilbudsinnbydelsen ble sendt (17 dager ved elektronisk kommunikasjon) Minstefristen må alltid respekteres. Nødvendig med lenger frister Der konsesjonens kompleksitet tilsier det Der det er nødvendig med befaring eller «on-thespot inspection» av dokumenter Kilde: google.no/search?q=klokke&rls=com

38 Kontraktstildeling art Kontrakt skal tildeles på bakgrunn av objektive kriterier som overholder prinsippene i artikkel 3 og som sikrer at tilbudene vurderes på bakgrunn av reelle konkurransevilkår slik at oppdragsgiver oppnår en økonomisk fordel. Tildelingskriterierne skal være knyttet til konsesjonens gjenstand og må ikke gi den oppdragsgiver eller ubegrenset valgfrihet. De kan bl.a. inneholde miljøkriterier, sociale kriterier eller kriterier relatert til innovasjon. Ikke foretatt noen eksemplifisering som i det anskaffelsesdirektivene (videre rammer?) Kriteriene skal være ledsaget av krav, som gjør det mulig med en effektiv kontrol av tilbudsgivernes opplysninger. Oppdragsgiver skal kontrollere at det er reell overensstemmelse mellom tilbudene og tildelingskrtiteriene Ikke krav om vekting, men kriteriene må angis med prioritet Unntaksvis adgang til å endre prioriteringen uten å foreta en ny kunngjøring. Det mottas et tilbud som foreslår en innovativ løsning med et ekstraordinært nivå av funksjonsdyktighet og oppdragsgiver ikke med rimelighet kunne ha forutsett dette Prioriteringen kan i særlige unntakstilfeller endres for å ta hensyn til innovative løsninger som ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett. Leverandørene skal deretter gis anledning til å inngi nye oppdaterte tilbud. Nødvendig med ny kunngjøring dersom tildelingskriteriene var offentliggjort ved første kunngjøring. Kilde: upsidelearning.com/blog/index.php/2012/04/10/how-to-evaluate-an-lms-use-case-scenarios/

39 Regler om kontraktsgjennomføringen 39 Egen bestemmelse om underleverandør (art. 42) Medlemsstaten skal sikre overholdelse av miljø, sosiale og arbeidsrettslige bestemmelser Kan be om opplysninger om hvilke underleverandører som vil benyttes Skal senest gi opplysningter om underleverandører ved oppstart Adgang til å kontrollere hvorvidt det foreligger obligatoriske og7eller ikke-obligatoriske avvisningsgrunner ved underleverandørene. Skal /kan kreve bytte. Endring av kontrakt (art. 43) Bestemmelsene de samme som i klassisk direktiv. Særlig aktuelt. Kontrakter av lenger varighet. Utdypning i fortalen pkt Tilsvarer reglene i de andre direktivene. Bestemmelsene om endring av kontrakt særlig viktig ved konsesjoner ettersom disse ofte vil ha noe lengre varighet. Oppsigelse av kontrakt (art. 44) Vesentlige endringer Leverandøren befant seg ved tildeling i en situasjon som tilsa avvisning Medlemsstaten er dømt i en traktatbruddsak

40 Håndhevelse 40 Tjenestekonsesjoner bringes inn under direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF anvendelsesområdet Brudd på tjeneskonsesjonsdirektivet vil kunne håndheves på lik linje med brudd på innkjøpsdirektivene

41 Oppsummering av de viktigste punktene 41 På overordnet nivå: Klargjøring Hva som skal anses som en konsesjonskontrakt Når en kontrakt skal anses å ha en grenseoverskridende interesse Hvordan konkurransen skal gjennomføres Innføring av rettsmidler: Å bryte direktivet vil kunne få betydelige rettslige konsekvenser

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Kontraktsstrategi:

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

andre tjenester enn dem som er omfattet av

andre tjenester enn dem som er omfattet av Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet Presentasjon for Fafo 11. mars 2008 Advokat Frode Elgesem Advokatfirmaet Hjort DA Problemstilling Hvilken

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER?

PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER? PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER? GOD OFFENTLIG PROSJEKTLEDELSE HVORDAN ASKER KOMMUNE 6. FEBRUAR 2013 V/ ADVOKAT ANE GRIMELID Oversikt 6. februar 2013 2 Tema for foredraget Oppdragsgiver

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre Nytt innkjøpsregelverk adv. Robert Myhre myhre@wla.no Egenregi Egenregi 2. Omsetning oppdragsgiveren utøver Oppdragsgiver bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Anmodning om å vurdere om anskaffelsesreglene kommer til anvendelse, når det skal inngås avtale om driftstilskudd

Detaljer

Hvordan kan det offentlige ivareta samfunnshensyn med nytt anskaffelsesregelverk?

Hvordan kan det offentlige ivareta samfunnshensyn med nytt anskaffelsesregelverk? Marianne Breiland Hvordan kan det offentlige ivareta samfunnshensyn med nytt anskaffelsesregelverk? Næringspolitisk avdeling Hvorfor ta samfunnshensyn? 432 milliarder kroner!!! Nye EU- direktiver februar

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand advokat/partner Åshild Fløisand Offentlige anskaffelser - FSTLs årskonferanse 2016 Dagens tema 1. Rammeavtaler regler om etablering og bruk. 1. Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. Statusrapport.

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser hva er nytt og blir regelverket enklere?

Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser hva er nytt og blir regelverket enklere? Endringer i regelverket om offentlige hva er nytt og blir regelverket enklere? v/seniorrådgiverne Tonje Areng Skaara og Carsten Eriksrud, Konkurransepolitisk avdeling Tre direktiver vedtatt i februar 2014:

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2016 Tildelingskriterier Hjemmel foa 8-11 i del II og kapittel

Detaljer

Arbeidsrettet Tiltak (AMO): Kunnskapsyrker og saksbehandling med praksis

Arbeidsrettet Tiltak (AMO): Kunnskapsyrker og saksbehandling med praksis Arbeidsrettet Tiltak (AMO): Kunnskapsyrker og saksbehandling med praksis Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47849415.aspx Ekstern anbuds ID 2014-452234 Saksnummer NOV201413

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Nye anskaffelsesregler. Dagens regelverk. Endringer. Lov om offentlige anskaffelser Forskriften del I Forskriften del II Forskriften del III

Nye anskaffelsesregler. Dagens regelverk. Endringer. Lov om offentlige anskaffelser Forskriften del I Forskriften del II Forskriften del III Nye anskaffelsesregler v/adv. Robert Myhre Wahl-Larsen Advokatfirma Dagens regelverk Lov om offentlige anskaffelser Forskriften del I Forskriften del II Forskriften del III Endringer Nytt direktiv - forskriften

Detaljer

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Forberedende markedsundersøkelser Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Når oppstår

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16.

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. september 2010 Disposisjon Leverandørindustriens relative betydning Utviklingen av en

Detaljer

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46912234.aspx Ekstern udbuds ID 2014-113477 Ajour nummer 14/05117 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37388787.aspx Ekstern anbuds ID 2013-280037/JAN190932 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap Innovasjonspartnerskap Ny "kontraktsform" i nye FOA Advokat Anne Buan 8. September 2015 www.svw.no Temaer Kort om bakgrunnen Gjennomgang av kontraktsformen Når og hvordan? Oppsummering/konklusjon Er det

Detaljer

Skriv ut Lukk. Postnummer 8370. Land NO. Faks 76 05 62 95. Statlig myndighet EU institusjon Annen

Skriv ut Lukk. Postnummer 8370. Land NO. Faks 76 05 62 95. Statlig myndighet EU institusjon Annen Skriv ut Lukk Type Kunngjøring: bygge- og anleggskontrakt NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE SEKSJON I: OPPDRAGSGIVER I.1) Oppdragsgivers navn og adresse Vestvågøy Eiendomsdrift KF Vestvågøy Eiendomsdrift,

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. vedrørende. Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg. Eidsiva Anlegg AS

Kvalifikasjonsgrunnlag. vedrørende. Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg. Eidsiva Anlegg AS Kvalifikasjonsgrunnlag nr. AVT-00059 vedrørende Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg (heretter Eidsiva) Mars 2012 Prekvalifisering Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Endringer i det offentlige anskaffelsesregelverket

Endringer i det offentlige anskaffelsesregelverket Endringer i det offentlige anskaffelsesregelverket EUs fremtid, hva betyr det for oss? Kst. avdelingsdirektør, advokat Arnhild Dordi Gjønnes, 27. januar 2016 Anskaffelsesregimet EU-regler (over EU-terskelverdi)

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

Nye anskaffelsesregler de viktigste endringene

Nye anskaffelsesregler de viktigste endringene Nye anskaffelsesregler de viktigste endringene Entreprisejuridisk seminar Holmsbu 3. september 2015, Kst avdelingsdirektør Næringsjus, Arnhild Dordi Gjønnes Anskaffelsesregimet Nye EU direktiv Direktiv

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat

Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40085444.aspx Ekstern anbuds ID 2013-300014/JUL201009 Konkurranse

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Christoffer C. Eriksen. EU/EØS-rettens rammer for egenregi

Christoffer C. Eriksen. EU/EØS-rettens rammer for egenregi Christoffer C. Eriksen EU/EØS-rettens rammer for egenregi Oversikt 1) Innledning 2) Hvordan kartlegge reglene om utvidet egenregi? 3) Utviklingen av reglene om utvidet egenregi 4) Det nye anskaffelsesdirektivet

Detaljer

Rammeavtale for oversettelse av engelsk til norsk ( bokmål) og bokmål/nynorsk til engelsk.

Rammeavtale for oversettelse av engelsk til norsk ( bokmål) og bokmål/nynorsk til engelsk. Rammeavtale for oversettelse av engelsk til norsk ( bokmål) og bokmål/nynorsk til engelsk. Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47483864.aspx External tender id 2014-297710 Ajour number

Detaljer

Kantine, forpleining og renhold

Kantine, forpleining og renhold Kantine, forpleining og renhold Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32661969.aspx Ekstern anbuds ID M255203/APR176160 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda kom til at tjenestekonsesjoner ikke er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 9. februar 2004 i sak 2003/250 Klager:

Detaljer

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44707942.aspx Ekstern anbuds ID 2014-867459 Saksnummer 14/402 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Barnehageassistent for minoritetsspråklige

Barnehageassistent for minoritetsspråklige Barnehageassistent for minoritetsspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38073227.aspx Ekstern anbuds ID M286649/MAR193924 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede inngikk en kontrakt om kjøp av et Steinway konsertflygel uten å kunngjøre en konkurranse om kjøp av konsertflygel

Detaljer

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33385824.aspx Ekstern anbuds ID M259206/MAY178687 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Barnas Hus Barnehage - Miljøsanering og riving

Barnas Hus Barnehage - Miljøsanering og riving Barnas Hus Barnehage - Miljøsanering og riving Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/44774530.aspx Externt anbuds-id 2014-091199 Ajour-nummer 1-00246 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande

Detaljer

FOR 2006-04-07 nr 403: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

FOR 2006-04-07 nr 403: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) FOR 2006-04-07 nr 403: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og... Side 1 av 44 FOR 2006-04-07 nr 403: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport

Detaljer

bygdebok for sund - layout og trykking

bygdebok for sund - layout og trykking bygdebok for sund - layout og trykking Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31673354.aspx Ekstern anbuds ID M247602/JAN171927 Saksnummer bygdebok for sund Konkurranse type:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582 Page 1 of 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Gautefall Biathlon KF/ kommune Gudbrandsveien 7, Oppdragsgivers nettadresse (URL): 35997099 Nettadresse kjøperprofil

Detaljer

Rådgjevarkonkurranse fasadeopprusting Luster rådhus

Rådgjevarkonkurranse fasadeopprusting Luster rådhus Rådgjevarkonkurranse fasadeopprusting Luster rådhus Info Version Url http://com.mercell.com/permalink/46849548.aspx External tender id 204-447949 Ajour number Tender type Tender Document type Contract

Detaljer

Drift/koordinering av partnerskapsavtale,telemark Fylkeskommune og Lubielskie-regionen i Polen:

Drift/koordinering av partnerskapsavtale,telemark Fylkeskommune og Lubielskie-regionen i Polen: Drift/koordinering av partnerskapsavtale,telemark Fylkeskommune og Lubielskie-regionen i Polen: Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41020674.aspx Ekstern anbuds ID M305849/SEP204106

Detaljer

Intensjonskunngjøring kjøp av brukte skole-pc er

Intensjonskunngjøring kjøp av brukte skole-pc er Intensjonskunngjøring kjøp av brukte skole-pc er Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/45876116.aspx Ekstern anbuds ID 2014-922294 Saksnummer 14/01968 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer